Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Некрасов Олександр Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-банк"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
09807595
1.4. Місцезнаходження емітента
Полтавська, Октябрський, 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0532227863 0532227863
1.6. Електронна поштова адреса емітента
office@poltavabank.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.poltavabank.com в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки 1. е) Рейтингова оцiнка Банку у 2011 роцi не здiйснювалась, послугами рейтингового агенства Банк не користувався. є) Iнформацiя про органи управлiння Банку не надається, так як Банк є акцiонерним товариством. 9. а) Акцiї протягом звiтного 2011 року Банком не випускались. б) Процентнi облiгацiї у 2011 роцi Банком не випускались. Дисконтнi облiгацiї у 2011 роцi Банком не випускались. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї у 2011 роцi Банком не випускались. в) Iншi цiннi папери у 2011 роцi Банком не випускались.Сертифiкати не замовлялись. г) Похiднi цiннi папери у 2011 роцi Банком не випускались. г) Протягом звiтного 2011 року Банк власнi акцiї не викупав. 11.г) Iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї Банк не надає. г) Iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї Банк не надає. 12. Гарантiї третiх осiб за випуском боргових цiнних паперiв (облiгацiй пiдприємств) у 2011 роцi не надавались. 13. Подiй, що вiдносяться до особливої iнформацiї, протягом звiтного 2011 року у Банку не було. 14. Звiт про корпоративне управлiння за 2011 рiк Банк не надає, Банк не є фiнансовою установою. 15-24. Iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН протягом 2011 року Банком не випускались. 29. Цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, протягом звiтного 2011 року Банком не випускались.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-банк"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Полтава-банк"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
36020
3.1.5. Область, район
Полтавська, Октябрський
3.1.6. Населений пункт
м. Полтава
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Паризької Комуни, 40-а
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Серiя А01 № 296724
3.2.2. Дата державної реєстрації
16.10.1991
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Полтавської мiської Ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
70500000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
70500000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Управлiння Нацiонального банку України в Полтавськiй областi
3.3.2. МФО банку
331047
3.3.3. Поточний рахунок
№ 32008100800
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Управлiння Нацiонального банку України в Полтавськiй областi
3.3.5. МФО банку
331047
3.3.6. Поточний рахунок
№ 32008100800
3.4. Основні види діяльності
65.12.0 Комерцiйнi банки
немає немає
немає немає
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Банкiвська дiяльнiсть Банкiвська лiцензiя 20.10.2011 Нацiональний банк України д/н
Опис Банкiвська лiцензiя № 73 вiд 20.10.2011 р. на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Лiцензiя № 73 не має термiну дiї, тому прогнози на продовження Банкiвської лiцензiї не надаються.
 
Банкiвська дiяльнiсть Генеральна лiцензiя 20.10.2011 Нацiональний банк України д/н
Опис Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй № 73 вiд 20.11.2011 на право здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком. Генеральна лiцензiя № 73 на здiйснення валютних операцiй не має термiну дiї, тому прогнози на продовження Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй не надаються.
 
Банкiвська дiяльнiсть Додаток до Ген.лiц. 20.10.2011 Нацiональний банк України д/н
Опис Додаток до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 73 вiд 20.10.2011 Перелiк валютних операцiй. якi має право здiйснювати Публiчне акцiонерне товарство "Полтава-банк". Додаток до Генеральної лiцензiї № 73 на має термiну дiї, тому прогнози на продовження Додатку до Генеральної лiцензiї не надаються.
 
Використання, експлуатацiя засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем. Надання послуг в галузi криптографiчного захисту iнформацiї. Лiцензiя АВ 347819 06.09.2007 Адмiнiстрацiя державної служби снецiального зв'язку та захисту iнформацiї України 16.08.2012
Опис Лiцензiя надається з обмеженнями: з надання права провадження робот по пунктам 1-2 у галузi криптографiчного захисту конфiденцiйної iнформацiї. Банк має намiри здiйснювати дiяльнiсть з використання, експлуатацiї засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем. Надавати послуги в галузi криптографiчного захисту iнформацiї в межах наданої лiцензiї та отримати лiцензiю на новий строк.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть. Лiцензiя АВ 581269 21.10.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 21.10.2014
Опис Банк має намiри продовжувати здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть. Пiсля закiнчення строку дiї лiцензii отримати нову лiцензiю на новий строк.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть. Лiцензiя АВ 581270 21.10.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 21.10.2014
Опис Банк має намiри продовжувати здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть. Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї отримати нову лiцензiю на новий строк.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг. Лiцензiя АВ 581271 21.10.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. 21.10.2014
Опис Банк має намiри продовжувати здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг. Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї отримати нову лiцензiю на новий строк.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами. Лiцензiя АВ 581272 21.10.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 21.10.2014
Опис Банк має намiри продовжувати здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому рику - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами. Пiсля закцiнчення строку дiї лiцензiї отримати нову лiцензiю на новий строк.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Лiцензiя АВ 581039 10.02.2011 Державна комiсiя з цiнниз паперiв та фондового ринку 10.02.2016
Опис Банк має намiри продовжувати здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарну дiяльнiсть.Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї отримати нову лiцензiю на новий строк.
 
Торговля прийнятими пiд заставу ювелирними та побутовими виробами з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння Лiцензiя АВ 187320 31.08.2006 Мiнiстерство фiнансiв України 23.08.2011
Опис Банк має намiри продовжувати здiйснювати торгiвлю прийнятими пiд заставу ювiлiрними та побутовими виробами з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння. Для здiйснення цiєї дiяльностi поновлювати лiцензiю на новий строк згiдно чинного законодавства України не потрiбно.
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
Асоцiацiя "Фондове Партнерство" 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, 5-й поверх.
Опис Асоцiацiя здiйснює захист iнтересiв учасникiв фондового ринку - торговцiв цiнними паперами. ПАТ "Полтава-банк" є членом Асоцiацiї з 24.03.1998 року.
 
Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" 49000, м. Днiпропетровськ, вул. iм. Ленiна, 30
Опис Банк є членом Асоцiацiї "Українськi Фондовi Торговцi", яка здiйснює дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя, що об'єднує юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами та здiйснює захист iнтересiв торговцiв цiнними паперами. ПАТ "Полтава-банк" є членом Асоцiацiї з 15.02.2011.
 
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32 б, примiщення 61
Опис Банк є членом Професiйної асоцiацiї реєстратирiв i депозитарiїв (ПАРД), яка здiйснює дiяльнiсть як саморегулювна органiзацiя, що об'єднує юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку в галузi ведення реєстрiв власникiв цiнних паперiв, облiку руху цiнних паперiв та депозитарної дiяльностi. ПАТ "Полтава-банк" є членом асоцiацiї з 29.03.2011 р.
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ОМП "Будмеханiзацiя" 13953316 36028м. Полтававул. Островського, 2 0.000067000000
ВАТ "Полтавакондитер" 00382208 36020м. Полтававул. Спаська, 10 0.114894000000
ЗАТ "МБУ № 8" 05386004 36000м. Полтававул. Супрунiвський промвузол, а/я кв. 509 0.000006000000
ЗАТ "СУ-405" Полтаваелектромонтаж" 01417297 36024м. Полтававул. Шевченка, 62 0.000020000000
ЗАТ БМУ-2 "Полтаванафтогазбуд" 01291494 36009м. Полтававул. Кондратенка, 6 0.032706000000
Кобеляцьке СП "Будiвельник" 30951349 39200м. Кобелякивул. Полтавська, 42 0.000774000000
МПВБП "Будсервiс" 13929602 36019м. Полтававул. Шевченка, 83 0.000038000000
МП "Скiпт" 13029447 36038м. Полтававул. Шевченка, 96 0.000018000000
МП "МКП-90" 13949473 36023м. Полтававул. Пушкiна, 45 0.000062000000
МПБП "Комета" 13928778 36003м. Полтававул. Гожулянська, 20 0.000043000000
МПП "Лелека" 13933294 36036м. Полтававул. Курчатова, 2/14, кв. 34 0.000017000000
МПП "Лтава" 13933035 36000м. Полтававул. М. Бiрюзова, 47 0.000009000000
Мiнiстерство фiнансiв України 00013480 01008м. Київвул. М. Грушевського, 12/2 0.000150000000
ТОВ "Арго" 13931272 36020м. Полтававул. Косiора, 2, кв. 58 0.000039000000
ТОВ "Ареал" 13968737 36017м. Полтававул. Кондратюка, 13, кв. 69 0.000008000000
ТОВ "Газагробуд" 13954652 36000м. Полтававул. Серьогiна, 11 0.000103000000
ТОВ "Монтажтрансгаз" 13956101 36000м. Полтававул. Пушкiна, 119 0.001467000000
ТОВ "Полтаваколiрмет" 13928873 36009м. Полтававул. Дружби, 4 0.000008000000
ТОВ "БПНК" LTD 13934276 36003м. Полтававул. Гожулянська, 4 0.000019000000
ТОВ "Еврика" 13928005 36000м. Полтававул. Пушкiна, 119 0.000105000000
ТОВ МП "Контакт" 21043769 36032м. Полтававул. а/я 440 0.000006000000
ТОВ МТП "Гермес" 21046124 36023м. Полтававул. Червоноармiйська, 2-а 0.000054000000
ТОВ фiрма "Венус" LTD 13949088 36000м. Полтавапл. Незалежностi, 7 0.000078000000
ТОВ фiрма "Калина" LTD 21043309 36000м. Полтававул. Гоголя, 22 0.000028000000
ТОВ фiрма "Толк" 13934632 36022м. Полтавапров. Рибальський, 16, кв. 65 0.000052000000
Полтавська асоцiацiя ветеранiв Афганiстану 13931473 36000м. Полтававул. Жовтнева, 56 0.000025000000
ПОВ Iнженерної академiї 13937056 36001м. Полтавапров. Пiонерський, 4 0.000068000000
ПП "Еларм" LTD 21042534 36007м. Полтававул. Половка, 74 0.000027000000
ВТО "Конструктор" 21058110 36006м. Полтававул. Зiнькiвська, 19 0.000003000000
ВТК "Автогрей-89" 21056507 36010м. Полтававул. Тимiрязєва, 64 0.000060000000
ПП "Полтавапромреконструкцiя" 21053905 36038м. Полтававул. Пушкiна, 88 0.000409000000
СБП МП "Вiта-91" 21040736 36010м. Полтававул. Тимiрязєва, 46 0.000470000000
СУРП "Електромаш" 13931912 36021м. Полтававул. Алмазна, 3 0.000018000000
СУ "Проммонтаж-5" 01413916 36014м. Полтававул. Спортивна, 11-а 0.000270000000
ТОВ "Бор" 13947923 36028м. Полтававул. Калiнiна, 59, кв. 63 0.000130000000
ТОВ "Енергоiнвест" 30601512 36007м. Полтававул. Заводська, 2 0.851064000000
Фiрма "Вiталi" LTD 13941307 36000м. Полтававул. Пушкiна, 10 0.000010000000
ГСМП "Довiра" 13942578 36001м. Полтавапров. Пiонерський, 4 0.000004000000
ПФ МП "Ера" 13935117 36000м. Полтавапров. Спортивний, 3 0.000012000000
ПП "Беркут" 13948516 36023м. Полтававул. С.Фронта, 28 0.000018000000
ЕНВ фiрма "Iнформо" 13929134 36023м. Полтававул. Пушкiна, 19 0.001340000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Кiлькiсть фiзичних осiб акцiонерiв - 2713 98.995301000000
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Банку (осiб): - 935. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 10. Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 56. Фонд оплати працi: 30600,1 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: 1. середньооблiкова кiлькостi працiвникiв зменшилась; 2. збiльшення посадових окладiв не було. Кадрова програма Банку спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам Банку.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Роздорожний Вiктор Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1935
6.1.5. Освіта**
Вища технiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор НВО "Укрхiммаш", пенсiонер
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: скликає засiдання наглядової ради, не менше як два рази на рiк, приймає участь у засiданнях наглядової ради, бере участь у голосуваннi. Органiзує ведення протоколiв засiдання наглядової ради. Є головою загальних зборiв акцiонерiв. Пiдписує протоколи загальних зборiв акцiонерiв. Посадову особу переобрали на посаду 10.04.2009 року на чергових загальних зборах акцiонерiв АБ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу наглядової ради. На данiй посадi 18 рокiв. Винагороди не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради, заступник голови наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нелюбiн Вячеслав Юрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
37
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Управлiння корпоративних фiнансiв АБ "Полтава-банк".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях наглядової ради, бере участь у голосуваннi, у разi вiдсутностi голови наглядової ради виконує його функцiї та може бути головою загальних зборiв акцiонерiв. Посадову особу обрали на посаду 10.04.2009 року на чергових загальних зборах акцiонерiв АБ "Полтава-банк" та на засiданнi наглядової ради АБ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу наглядової ради. На данiй посадi 3 роки. Винагороди не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Некрасов Костянтин Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора ВАТ "Лубнифарм", голова наглядової ради ВАТ "Лубнифарм".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях наглядової ради, бере участь у голосуваннi. Посадову особу переобрали на посаду 10.04.2009 року на чергових загальних зборах АБ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу наглядової ради. На данiй посадi 9 рокiв. Винагороди не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обiймає посаду - Голова наглядової ради ВАТ "Лубнифарм", мiсцезнаходження: 37500. Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського,16.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зобнiна Свiтлана Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння продажу банкiвських продуктiв - начальник вiддiлу валютних операцiй АБ "Полтава-банк", головний технолог АБ "Полтава-банк".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях наглядової ради, бере участь у голосуваннi. Є секретарем наглядової ради, веде протоколи засiдань наглядової ради Банку. Посадову особу переобрали на посаду 10.04.2009 року на чергових загальних зборах акцiонерiв АБ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу наглядової ради. На данiй посадi 5 рокiв. Винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Носенко Надiя Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Управлiння облiкових операцiй та статистики - заступник головного бухгалтера АБ "Полтава-банк".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнi наглядової ради, бере участь у голосуваннi. Винагороди не отримувала. Посадову особу обрали на посаду 10.04.2009 року на чергових загальних зборах акцiонерiв АБ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу наглядової ради. На данiй посадi 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Некрасов Олександр Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1950
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння КБ "Полтава-банк".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: керує роботою правлiння, здiйснює загальне управлiння та контроль за дiяльностю Банку. Без доручення представляє iнтереси Банку в усiх органiзацiях, пiдприємствах, як на територiї України, так i за її межами. Вiд iменi Банку вступає в договiрнi вiдносини з юридичними та фiзичними особами з питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку. В iнтересах Банку здiйснює iншi дiї, якi не суперечать чинному законодавству України та вiдповiдають вимогам Статуту. Приймає участь у засiданнях правлiння, бере участь у голосуваннi. Посадову особу переобрали на посаду 10.04.2009 року на чергових загальних зборах акцiонерiв АБ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу правлiння. На данiй посадi 18 рокiв. Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надав. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння, перший заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гофман Вячеслав Вiтеславович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керуючий Полтавською фiлiєю АБ "Полтава-банк".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях правлiння, бере участь у голосуваннi, виконує обов'язки голови правлiння Банку у разi його вiдсутностi. Посадову особу переобрали на посаду 10.04.2009 року на чергових загальних зборах акцiонерiв АБ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу правлiння. На данiй посадi 17 рокiв. Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надав. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння, заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бобилков Олег Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник ревiзiйно-методичного вiддiлу АБ "Полтава-банк".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях правлiння, бере участь у голосуваннi. Виконує обов'язки голови правлiння Банку при необхiдностi. Посадову особу переобрали на посаду 10.04.2009 року на чергових загальних зборах акцiонерiв АБ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу правлiння. На данiй посадi 14 рокiв. Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надав. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння, головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щербак Людмила Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер КБ "Полтава-банк".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнi правлiння, бере участь у голосуваннi. Посадову особу переобрали на посаду 10.04.2009 року на чергових загальних зборах акцiонерiв АБ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу правлiння. На данiй посадi 18 рокiв. Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння, вiдповiдальний працiвник з питань фiнансового монiторингу
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коломацька Надiя Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiдповiдальний працiвник з питань фiнансового монiторингу АБ "Полтава-банк".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях правлiння, бере участь у голосуваннi. Посадову особу переобрали на посаду 10.04.2009 року на чергових загальних зборах акцiонерiв АБ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу правлiння. На данiй посадi 8 рокiв. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приватне пiдприємство "Полтавапромреконструкцiя"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
немає немає немає
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
немає
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
немає
6.1.8. Опис
Приватне пiдприємство "Полтавапромреконструкцiя" в особi представника, код за ЄДРПОУ - 21053905. Повноваження та обов'язки: здiйснює разом з членами ревiзiйної комiсiї перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку, розглядає звiти зовнiшнiх та внутрiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам акцiонерiв Банку, скликає засiдання ревiзiйної комiсiї, приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї, бере участь у голосуваннi. Органiзує ведення протоколiв засiдання ревiзiйної комiсiї. Посадову особу переобрали на посаду 10.04.2009 року на чергових загальних зборах акцiонерiв АБ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу ревiзiйної комiсiї. На данiй посадi 4 роки. Винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Фiрма "Венус"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
немає немає немає
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
немає
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
немає
6.1.8. Опис
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Фiрма "Венус" в особi уповноваженого представника, код за ЄДРПОУ - 13949088. Повноваження та обов'язки: здiйснює разом з членами ревiзiйної комiсiї перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку, розглядає звiти зовнiшнiх та внутрiшнiх аудиторiв, приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї, бере участь у голосуваннi. Посадову особу переобрали на посаду 10.04.2009 року на чергових загальних зборах акцiонерiв АБ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу ревiзiйної комiсiї. На данiй посадi 9 рокiв. Винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чирка Любов Костянтинiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1935
6.1.5. Освіта**
Базова вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Бухгалтер НВП "Промелектронiка"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: здiйснює разом з членами ревiзiйної комiсiї перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку, розглядає звiти зовнiшнiх та внутрiшнiх аудиторiв, приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї, бере участь у голосуваннi. Посадову особу переобрали на посаду 10.04.2009 року на чергових загальних зборах акцiонерiв АБ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу ревiзiйної комiсiї. На данiй посадi 4 роки. Винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова наглядової ради Роздорожний Вiктор Васильович д/н д/н д/н 27.09.1993 6424 0.00091100000 6424 0 0 0
Член наглядової ради, заступник голови наглядової ради Нелюбiн Вячеслав Юрiйович д/н д/н д/н 22.02.2000 500335 0.07097000000 500335 0 0 0
Член наглядової ради Некрасов Костянтин Олександрович д/н д/н д/н 10.09.1998 280854106 39.83746200000 280854106 0 0 0
Член наглядової ради Зобнiна Свiтлана Iванiвна д/н д/н д/н 10.08.1995 22000 0.00312100000 22000 0 0 0
Член наглядової ради Носенко Надiя Володимирiвна д/н д/н д/н 27.09.1993 2033193 0.28839600000 2033193 0 0 0
Голова правлiння Некрасов Олександр Васильович д/н д/н д/н 27.09.1993 276364618 39.20065500000 276330936 0 33682 0
Член правлiння, перший заступник голови правлiння Гофман Вячеслав Вiтеславович д/н д/н д/н 27.09.1993 67643910 9.59488100000 67625224 0 18686 0
Член правлiння, заступник голови правлiння Бобилков Олег Володимирович д/н д/н д/н 07.08.1995 2517244 0.35705600000 2517244 0 0 0
Член правлiння, головний бухгалтер Щербак Людмила Iванiвна д/н д/н д/н 27.09.1993 2825460 0.40077400000 2792328 0 33132 0
Голова ревiзiйної комiсiї Приватне пiдприємство "Полтавапромреконструкцiя" немає немає немає 21.12.1993 2886 0.00040900000 2886 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Фiрма "Венус" немає немає немає 21.12.1993 548 0.00007800000 548 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Чирка Любов Костянтинiвна д/н д/н д/н 08.08.1995 4000 0.00056700000 0 0 4000 0
Усього 632774724 89.75528000000 632685224 0 89500 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Некрасов Костянтин Олександрович д/н д/н д/н 10.09.1998 280854106 39.83746200000 280854106 0 0 0
Некрасов Олександр Васильович д/н д/н д/н 27.09.1993 276364618 39.20065500000 276330936 0 33682 0
Усього 557218724 79.03811700000 557185042 0 33682 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 15.03.2011
Кворум зборів** 97.979800000000
Опис Черговi загальнi збори акцiонерiв АБ "Полтава-банк" вiдбулись 15 березня 2011 року (Протокол № 1 вiд 15.03.2011 р.). Мiсце проведення - 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а. Питання порядку денного: 1. Звiт правлiння про виконання основних напрямiв дiяльностi Банку у 2010 роцi та їх визначення на 2011 р. 2. Затвердження звiтiв та висновкiв ревiзiйної комiсiї та зовнiшнього аудитора за 2010 рiк. 3. Затвердження результатiв дiяльностi Банку у 2010 р. 4. Розподiл прибутку. 5. Про переведення випускiв акцiй АБ "Полтава-банк" документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя). 6. Внесення змiн до Статуту АБ "Полтава-банк"шляхом викладенняйого у новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi АБ "Полтава-банк" у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", в тому числi щодо змiни найменування товариства. 7. Приведення внутрiшнiх положень Банку у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Банку. Черговi загальнi збори акцiонерiв АБ "Полтава-банк" прийняли такi рiшення: 1. Звiт голови правлiння про виконання основних напрямiв дiяльностi Банку у 2010 роцi та основнi напрями дiяльностi на 2011 рiк затвердити. 2. Звiт ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Банку в 2010 роцi та висновки по рiчному звiту "Баланс", Звiту про фiнансовi результати та Рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2010 рiк затвердити; Аудиторськi висновки та звiти аудиторської фiрми ТОВ "Фiнком-аудит" (зовнiшнього аудитора Банку) за 2010 рiк затвердити. 3. Затвердити рiчний звiт "Баланс" та Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк; Затвердити Рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2010 рiк. 4. Чистий прибуток Банку за 2010 рiк у розмiрi 3544691 грн. 73 коп. направити: - на виплату дивiдендiв по привiлейованим акцiям за 2010 рiк - 7500 грн. 00 коп.; - в резервний фонд Банку (рахунок 5021) - 178000 грн. 00 коп.; - на збiльшення капiталу Банку (рахунок 5022) - iншi фонди Банку - 3359191 грн. 73 коп.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 5000.000 0.000 7500.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.020 0.000 0.030
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 6765.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 31.01.2012 21.03.2011
Дата виплати дивідендів 10.02.2012 21.03.2011
Опис Дивiденди за акцiями Банку за 2010 рiк виплачувались пропорцiйно кiлькостi належних акцiонерам акцiй один раз на рiк за пiдсумками календарного року, у порядку та у розмiрi, встановленому загальними зборами акцiонерiв через три робочих днi, протягом шести мiсяцiв, з дня прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв. За попереднiй 2010 рiк згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв АБ "Полтава-банк", якi вiдбулись 15.03.2011 р. (Протокол № 1) дивiденди нараховувались та виплачувались за привiлейованими акцiями. За простими акцiями Банку дивiденди за 2010 рiк не нараховувались На виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями було направлено 7500 грн. 00 коп. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 2010 рiк - 21.03.2011 р. Дата початку виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2010 рiк - 21.03.2011 р. На дату початку виплати дивiдендiв в облiку було 250 000 iменних привiлейованих акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв на одну привiлейовану акцiю - 0,03 грн. Дата закiнчення виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2010 рiк - 21.09.2011 р. Дивiденди за акцiями, якi належать акцiонерам - юридичним особам, перераховуються виключно у безготiвковiй формi на їх поточнi рахунки, а акцiонерам - фiзичним особам виплачуються готiвкою у касi Банку, або шляхом перерахування коштiв на їх поточнi рахунки. Мiсце виплати дивiдендiв - офiс Банку: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а. Не отриманi вчасно дивiденди депонуються на окремому рахунку в Банку та виплачуються на першу вимогу акцiонера у встановленому Статутом Банку та чинним законодавством України порядку. Сума фактично сплачених дивiдендiв за 2010 рiк за привiлейованими акцiями 6765 грн. 00 коп. Згiдно нової редакцiї (2011 року) Статуту Банку розмiр дивiдендiв за простими акцiями визначається загальними зборами акцiнерiв Банку згiдно вимог чинного законодавства України. Виплата дивiдендiв акцiонерам проводиться один раз на рiк в повному обсязi, визначеному загальними зборами акцiонерiв. Розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку визначений Статутом - 20 вiдсоткiв. Для кожної виплати дивiдендiв наглядова рада Банку встановлює дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Перелiк осiб, якi мають право на на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями має бути скланений протягом одного мiсяця пiсля закiнчення звiтного року. Повiдомлення акцiонерiв про виплату дивiдендiв здiйснюється листами протягом 30 днiв пiсля прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. За звiтний 2011 рiк згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк", якi вiдбулись 10.04.2012 р. (Протокол № 1) дивiденди за простими акцiями за 2011 рiк не нараховувались. Згiдно Статуту на виплату дивiдендiв за 2011 рiк за привiлейованими акцiями було направлено 5000 грн. 00 коп. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2011 рiк - 31.01.2012 р. визначена наглядовою радою Банку (протокол № 3 вiд 19.01.2012 р.) Дата початку виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2011 рiк - 10.02.2012 р. та дата закiнчення виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2011 рiк - 29.06.2012 р. визначенi наглядовою радою Банку (протокол № 4 вiд 06.02.2012 р.) На дату початку виплати дивiдендiв в облiку було 250 000 iменних привiлейований акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв за 2011 рiк на одну привiлейовану акцiю - 0,02 грн.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Полтавська консалтiнгова група"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24393056
Місцезнаходження 36002м. Полтававул. Рози Люксембург, 72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 399212
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2010
Міжміський код та телефон (05322) 25647
Факс (05322) 25647
Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис У звiтному 2011 роцi вiдбулась змiна особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери. У 2011 роцi реєстр акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" вiв реєстратор ТОВ "Полтавська консалтiнгова група" (код за ЄДРПОУ 24393056) згiдно Договору № 02 вiд 01.10.2008 р. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банку (протокол № 1 вiд 15.03.2011 року) було затверджено переведення випуску простих iменних акцiй та привiлейованих iменних акцiй Банку документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Визначено депозитарiй, який буде обслуговувати емiсiю цiнних паперiв Банку - ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", код за ЄДРПОУ 30370711 , мiсцезнаходження 01001, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Б. Грiнченка, буд. 3, Лiцензiя ДКЦПФР серiя АБ № 581322 видана 25.05.2011 р., депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв, телефон (044) 2796540, факс (044) 2791322, з депозитарiєм заключено Договiр № Е-3693 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 12.05.2011 р. Визначено зберiгача, у якого Банк буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - ПАТ "Полтава-банк", код за ЄДРПОУ 09807595, мiсцезнаходження 36020, Октябрський р-н, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, лiцензiя ДКЦПФР серiя АВ № 581273 видана 10.05.2011 р., депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Дата передачi реєстру 31.05.2011 р. Акт приймання-передачi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Полтава-банк" б/н вiд 31.05.2011 р., сторонами якого є ТОВ "Полтавська консалтiнгова група" , як передаюча сторона, ПАТ "Полтава-банк" (зберiгач), як приймаюча сторона та ПАТ "Полтава-банк" як емiтент. .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнком-аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23164098
Місцезнаходження 03113м. Київпр. Перемоги, 68/1, оф. 62
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво № 0618
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 044 2345728
Факс 044 2345728
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис У звiтному 2011 роцi Банк користувався послугами аудиторської фiрми ТОВ "Фiнком-аудит".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001м. Київвул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон 044 2791213
Факс 044 3777016
Вид діяльності Депотизарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Надає депозитарнi послуги Банку як емiтенту, зберiгачу цiнних паперiв згiдно депозитарних договорiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Кредо"
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13622789
Місцезнаходження 69068м. Запорiжжявул. 8 Березня, 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 299916
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринку фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.03.2007
Міжміський код та телефон 0612899066
Факс 061 2899067
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Добровiльне страхування кредитiв (в.т.ч. вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)(лiцензiя серiя АВ № 299916); страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту) (лiцензiя серiя АВ № 299914); страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ (лiцензiя серiя АВ № 299913).

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.05.2011 237/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000120083 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 0.100 704750000 70475000.000 99.964500000000
Опис Простi iменнi акцiї Банку на бiржах та позабiржових торгово-iнформацiйних системах за звiтний рiк не продавались. Простi iменнi акцiї Банку до лiстингу бiрж та позабiржових торгово-iнформацiйних систем не включались. Обiг простих iменних акцiй Банку здiйснювався на внутрiшньому неорганiзованому ринку. У 2011 р. було переведено простi iменнi акцiї Банку документарної форми iснування у бездокументарну, про що 13.05.2011р. ДКЦПФР було видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 237/1/11.
 
13.05.2011 238/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000120059 Акції Іменні привілейовані Бездокументарна Іменні 0.100 250000 25000.000 0.035500000000
Опис Привiлейованi iменнi акцiї Банку на бiржах та позабiржових торгово-iнформацiйних системах за звiтний рiк не продавались. Привiлейованi iменнi акцiї Банку до лiстингу бiрж та торгово-iнформацiйних систем не включались. Обiг привiлейованих iменних акцiй Банку здiйснювався на внутрiшньому неорганiзованому ринку. У 2011 роцi було переведено привiлейованi iменнi акцiї Банку документарної форми iснування у бездокументарну, про що 13.05.2011 р. ДКЦПФР було видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 238/1/11.
 
11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 3000
у тому числі:
- сертифікатів акцій
3000
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Інше 0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 2760
у тому числі:
- сертифікатів акцій
2760
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Інше 0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 17
у тому числі:
- сертифікатів акцій
17
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Інше 0

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-банк" (надалi Банк) зареєстровано 16 жовтня 1991 року Виконавчим комiтетом Полтавської мiської ради (свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А01 № 296724). Публiчне акцiонерне товариство"Полтава-банк" створено та дiє згiдно iз Законами України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок" iншими актами чинного законодавства України. Банк є правонаступником Полтавського акцiонерного банку "Полтава-банк", створеного у виглядi вiдкритого акiонерного товариства, правонаступника Полтавського комерцiйного банку "Полтава-банк", зареєстрованого в Державному банку СРСР 22 березня 1990 року, реєстрацiйний номер 259 та перереєстрованого в Нацiональному банку України 16 жовтня 1991 року за номером 37. Банк функкцiонує як унiверсальний. Органiзацiйно-правова форма Банку - акцiонерне товариство, тип - публiчне акцiонерне товариство. Засновниками Банку є юридичнi та фiзичнi особи - резиденти України. Мiж засновниками (особами, що виступили акцiонерами-засновниками та пiдписали Установчий договiр про створення Полтавського акцiонерного банку "Полтава-банк" вiд 31 травня 1993 року) були розподiленi 100 % акцiй Банку.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
У 2011 роцi процеси, пов'язанi з реорганiзiцiєю Банку не проводились. ПАТ "Полтава-банк" має 4 фiлiї: Фiлiя ПАТ "Полтава-банк" у м. Київ. мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасiвська, 30.; Кременчуцька фiлiя ПАТ "Полтава-банк". Мiсцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Жовтнева,11; Гадяцька фiлiя ПАТ "Полтава-банк". Мiсцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. 50 рокiв Жовтня, 44; Фiлiя ПАТ "Полтава-банк" у м.Лубни. Мiсцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 50. Станом на 01.01.2011 року дiяло 127 вiддiлень, у тому числi: 91 вiддiлення АБ "Полтава-банк", 1 вiддiлення фiлiї у м. Києвi, 29 вiддiлень Кременчуцької фiлiї, 3 вiддiлення Гадяцької фiлiї та 3 вiддiлення фiлiї у м. Лубни. Фiлiї та вiддiлення забезпечують обслуговування клiєнтiв Банку в м. Полтавi, Полтавськiй областi, у 17 обласних центрах України та у м. Севастополь. Рiзноманiття банкiвських технологiй та загострення конкурентної боротьби мiж банками, як нiколи спонукає створювати найзручнiшi для клiєнтiв умови обслуговування в дiючих вiддiленнях. У 2011 роцi ключовими елементами стратегiї Банку було активне просування на ринку банкiвських послуг i розвиток регiональної мережi. Основними принципами побудови регiональної мережi Банку у 2011 роцi були: вiдкриття вiддiлень та удосконалення дiяльностi вже вiдкритих вiддiлень з метою надання повного спектру банкiвських послуг, орiєнтованих на iндивiдуальний пiдхiд до клiєнта; пiдтримка високого рiвня обслуговування; забезпечення конкурентоспроможностi Банку на регiональних фiнансово-кредитних ринках та їх окремих сегментах. Сьогоднi кожний регiональний пiдроздiл - це повноцiнний представник Банку, який пропонує клiєнтам новiтнi технологiї та повний перелiк послуг. Станом на 31.12.2011 року дiяло 4 фiлiї Банку та 130 вiддiлень, у тому числi: 94 вiддiлення ПАТ "Полтава-банк", 1 вiддiлення фiлiї у м. Києвi, 29 вiддiлень Кременчуцької фiлiї, 3 вiддiлення Гадяцької фiлiї та 3 вiддiлення фiлiї у м. Лубни. Фiлiї та вiддiлення забезпечують обслуговування клiєнтiв Банку в м. Полтавi, Полтавськiй областi, у 17 обласних центрах України та у м. Севастополь.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика - це сукупнiсть визначених у межах чинного законодавства принципiв, методiв i процедур, що використовуються Банком для органiзацiї бухгалтерського облiку, складання та подання фiнансової звiтностi. Положення про облiкову полiтику Банку (надалi Положення) на 2011 рiк затверджено наказом голови правлiння Банку № 2920 вiд 15.11.2010 року. Протягом звiтного року суттєвих змiн в облiковiй полiтицi не вiдбувалось. Помилок, якi потребують значних коригувань не було. На 2012 рiк в облiковiй полiтицi Банку унесенi змiни з урахуванням Мiжнародних стандартiв та їх iнтерпретацiї. Облiкова полiтика Банку побудована вiдповiдно з чинним законодавством України, зокрема Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", нормативними актами НБУ, основними принципами мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО), Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi та рiшеннями керiвництва Банку. Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть Банку грунтується на таких принципах: безперебiйнiсть, обачнiсть, нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат, iсторична (фактична) собiвартiсть, послiдовнiсть. Основою облiкової полiтики є розробленi i затвердженi внутрiшнi Положення та Iнструкцiї. Система облiку Банку включає бухгалтерський (фiнансовий), управлiнський та податковий облiк, який грунтується на єдинiй iнформацiйнiй базi, вiдрiзняючись формою та перiодичнiстю розрахунку даних. Бухгалтерський (фiнансовий) облiк та фiнансова звiтнiсть Банку основанi на мiжнародних та нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку. Операцiї, проведенi Банком, вiдображаються в облiку в день виникнення прав чи обов'язкiв. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються в фiнансовiй звiтностi в нацiональнiй валютi України по офiцiйному курсу Нацiонального банку України на дату складання звiтностi. Податковий облiк ведеться з метою накопичення i систематизацiї даних про валовi доходи, валовi амортизацiйнi вiдрахування, якi визначаються у вiдповiдностi до вимог податкового законодавства України. Метод облiку активiв та зобов'язань Банку базується на обгрунтованостi й точностi в облiку та звiтностi показникiв за вiдповiдними рахунками (статтями), достовiрностi визначення вартостi об'єктiв облiку у грошовiй формi. В облiку i фiнансових звiтах використовуються методи оцiнки вартостi активiв i зобов'язань за iсторичною (первiсною) чи купiвельною вартiстю придбання, зобов'язання - за сумою надходження коштiв. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi пiдлягають переоцiнцi в нацiональну валюту України при змiнi офiцiйного курсу Нацiонального банку України. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв: Банк визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вiн стає стороною контрактних зобов'язань стосовно данного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї активiв та зобов'язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Активи i зобов'язання Банку первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною або справедливою вартiстю). При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання. При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за сумою коштiв, яку було б необхiдно сплатити при придбання таких активiвна поточний момент часу, а зобов'язання - за сумою коштiв, яка була б потрiбна для погашення зобов'язання на поточний момент часу. У подальшому приведення поточної вартостi активiв до їх справедливої вартостi здiйснюється шляхом переоцiнки (дооцiнки або уцiнки). Крiм зазначених методiв та критерiїв оцiнки активiв та зобов'язан, якi застосовувались Банком при визнаннi на дату балансу, Банк здiйснює оцiнку їх реального стану з використанням принципiв нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, формування спецiальних резервiв, амортизацiї вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв тощо. Цiннi папери Банку з метою їх оцiнки та вiдображення в бухгалтерському облiку класифiкуються таким чином: а) цiннi папери, якi облiковуються в торговому портфелi; б) цiннi папери в портфелi Банку на продаж; в) цiннi папери в портфелi Банку до погашення; г) iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї. Визнання (припинення визнання) цiнних паперiв за стандартними процедурами вiдображаються в бухгалтерському облiку iз застосуванням методу їх визнання (припинення визнання) на дату розрахунку. Купiвля або продаж цiнних паперiв за стандартними процедурами передбачає передавання цих цiнних паперiв протягом часу, який установлений згiдно iз загальними правилами, що дiють на вiдповiдному ринку. На кожну наступну, пiсля визнання, дату балансу всi цiннi папери, що придбанi Банком, оцiнюються за їх справедливою вартiстю, крiм : а) цiнних паперiв, що утримуються до погашення; б) акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити; в) iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї. Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартiстю. Якщо котирування ринкових цiн на цiннi папери є недоступним, то для визначення справедливої вартостi застосовуються такi методи: - посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту; - аналiз дисконтованих грошових потокiв. Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Банк використовує ставку дисконту, яка дорiвнює дiючiй нормi прибутковостi подiбної фiнансової iнвестицiї, що має в основному такi самi умови та характеристики (строк погашення , що залишився; структура потокiв грошових коштiв; валюта; кредитний рейтинг емiтента; процентна ставка); - iншi методи, що забезпечують достовiрне визначення справедливої вартостi цiнних паперiв. Придбанi цiннi папери первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з придбання таких цiнних паперiв (крiм цiнних паперiв у торговому портфелi, iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї), або витрати вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) на дату їх придбання (для боргових цiнних паперiв у портфелi на продаж або до погашення). Основним напрямком облiкової полiтики Банку щодо фiнансового та податкового облiку доходiв та витрат є скорочення розриву мiж датою нарахування i сплати процентiв та прирiвняних до них доходiв (витрат). Придбанi (виготовленi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати пов'язанi з придбанням (виготовленням), доставкою, установкою i введенням в експлуатацiю. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Основнi засоби зараховуються на баланс Банку за первiсною вартiстю ( вартiстю придбання), яка включає усi витрати пов'язанi з придбанням, доставкою i введенням їх в експлуатацiю, амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою зносу (амортизацiї). Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат по їх реструктурiзацiї, капiтальному ремонту, модернiзацiї, а також змiнюється в результатi переоцiнки. Капiтальнi iнвестицiї Банку на виготовлення, реконструкцiю, модернiзацiю, добудову, дообладнання, консервацiю основних засобiв, розробку, створення нематерiальних активiв оцiнюється за фактичними витратами для забудовника ( замовника) будiвельно-монтажних робiт. Амортизацiя капiтальних iнвестицiй за власними основними засобами якi не завершенi i не переведенi до основних засобiв Банку не нараховується. По завершених капiтальних iнвестицiях за основними засобами, прийнятими в оперативний лiзинг амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку, за який проведено полiпшення об'єкта, але не бiльше строку лiзингу (оренди), якщо це передбачено угодою. Переоцiнка вартостi основних засобiв та iнших матерiальних цiнностей здiйснюється згiдно з чинним законодавством України. Аналiтичний (фiнансовий) облiк основних засобiв та нематерiальних активiв, а також нарахування i вiдображення у фiнансовому облiку амортизацiї (зносу) здiйснюється автоматично з використанням груп i шрифтiв основних засобiв та програмного забезпечення. Ставка податку на прибуток у 2011 роцi - 25 %, порiвняно з 2010 роком не зменшилась. За звiтний рiк взаємозалiкiв статей активiв i зобов'язань не було. У 2011 роцi Банк не викупав власнi акцiї. Станом на 01.01.2011 року в обiгу було 704750000 простих акцiй, станом на 31.12.2011 року в обiгу також було 704750000 простих акцiй. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу складає 704750000 штук.Операцiї хеджування не здiйснювались. Банк не є материнським банком консолiдованої групи. ПАТ "Полтава-банк" складає зведену звiтнiсть з урахуванням фiлiй. Зведення звiтностi передбачає послiдовне об'єднання вiдповiдних статей фiнансових звiтiв Головного банку та його фiлiй. По всiй системi застосовуєьться єдина облiкова полiтика Банку.
Текст аудиторського висновку
Аудиторську перевiрку здiйснено незалежною аудиторською фiрмою , а саме: аудиторською фiрмою Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнком-аудит", (код за ЄДРПОУ 23164098) надалi Фiрма. Мiсцезнаходженя - Шевченкiвський р-н, 03113, м. Київ, пр. Перемоги, 68/1, оф. 62, телефон, факс - (044) 234-57-28. Реєстрацiйнi данi - Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Серiя ААБ № 788888; дата проведення державної реєстрацiї - 13.03.1995 р.; номер запису про включення вiдомостей до ЄДР - 10741200000002917. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги - Свiдоцтво № 0618 вiд 26.01.2001 р. чинне до 04.11.2015 р., номер та дата видачi Сiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - Свiдоцтво АБ № 000120 вiд 22.02.2007 р. чинне до 04.12.2015. Директор аудиторської фiрми Мазур Оксана Аркадiївна. Номер серiя та дата видачi Сертифiката аудитора - Сертифiкат № 0005 вiд 29.10.2009 р. чинний до 01.01.2015 р. Свiдоцтво НБУ про внесення в реєстр аудиторiв банкiв № 0000028 вiд 30.08.2007 р. чинне до 01.01.2015 р. Аудит проведено згiдно Договору № 36 вiд 11 жовтня 2011 року на виконання аудиторських послуг. Перiод аудиту 01.01.2011 року по 31.12.2011 року. Звiт щодо фiнансової звiтностi: Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (надалi -Банк), що додається, яка включає: баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв, загальну iнформацiю про дiяльнiсть Банку за рiк, що минув на зазначену дату, опис основних важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi за рiк станом на (кiнець дня) 31грудня 2011 р. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу: Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за складання й достовiрне подання цiєї фiнансової iнформацiї у вiдповiдностi до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в банкiвських установах та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора: Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки: Аудиторською перевiркою встановлено, що капiтал Банку вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. В той же час звертаємо увагу на iнформацiю в аудитрськiй примiтцi 2.4. "Якiсть кредитного портфеля та портфеля цiнних паперiв, стан дебiторської заборгованостi", щодо доопрацювання внутрiшньої нормативної бази стосовно оцiнки фiнансового стану позичальникiвза їх додатковими (суб'єктивними) показниками господарської дiяльностi. Умовно-позитивна думка: На нашу думку, фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку на 31.12.2011 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, чинного законодавства України, вимог Нацiонального банку України, Облiкової полiтики Банку. Пояснювальний параграф: не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Українi iснує невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньої економiчної полiтики, нормативно-правової бази та розвитку полiтичної ситуацiї. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан Банку. Розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно Рiшення № 1360 вiд 29.09.2011 року "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик)". Основнi вiдомостi про товариство. Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-банк"; Код ЄДРПОУ 09807595; Мiсцезнаходження: Україна, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а; Орган, дата реєстрацiї: Нацiональний банк України, 16 жовтня 1991 року, № 37. Питання, якi викладенi у цьому звiтi розглядалися лише у рамках проведення аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2011 рiк на основi вибiркового тестування та з використанням принципу матерiальностi, як того вимагають Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА). Вибiркова аудиторська перевiрка охоплює всi суттєвi статтi балансу i дозволяє зробити висновок про вiдсутнiсть iстотних недолiкiв, якi можуть вплинути на фiнансовi результати та звiтнiсть Банку.При формуваннi аудиторського звiту застосовувався принцип суттєвостi, який визначається в залежностi вiд впливу вказаних аспектiв на прийняття рiшень користувачами фiнансової iнформацiї. При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений характер процедур з оцiнки питань пов'язаних з дiяльнiстю Банку та органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю. Банк дотримується фiнансової дисциплiни при виконаннi передбачених статутом операцiй та є забезпеченим вiдповiдним джерелом коштiв для своєчасного виконання зобов'язань i розвитку Банку. Операцiї, якi здiйснює Банк, вiдображаються в облiку в день виконання прав чи обов'язкiв. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у нацiональнiй валютi України по офiцiйному курсу Нацiонального банку України на дату складання звiтностi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi вимог мiжнародних та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку по реальним операцiям за перiод що минув, якi були скоригованi з тим, щоб обгрунтувати визнання фiнансових активiв та зобов'язань за справедливою вартiстю. Зазначенi оцiнки базуються на iнформацiї наявнiй на дату складання фiнансової звiтностi. Полiтика управлiння активами i пасивами орiєнтована на втiлення надiйностi, прибутковостi операцiй та пiдтримування лiквiдностi балансу. Для цього склад активiв урiзноманiтнено з метою досягнення розумної рiвноваги мiж прибутковiстю, ризиком та лiквiднiстю по вiдношенню до загальних пасивiв i капiталу. Активи Банку за станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року представленi таблицi 1: Таблиця 1, Найменування статтi активу, Сума, тис. грн.: Грошовi кошти та їх еквiваленти, 190122; Кошти в iнших банках, 26522; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, 740690; Цiннi папери в портфелi банку на продаж, 76338; Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток, 5123; Вiдстрочений податковий кредит, 8; Основнi засоби та нематерiальнi активи, 144696; Iншi фiнансовi активи, 11588; Iншi активи, 38611; Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття, 3640; Активи всього, 1237338. Загальна сума активiв Банку за 2011 рiк збiльшилась на 22589 тис.грн. Загальна структура активiв Банку свiдчить про виважене ставлення Банку до якостi своїх активiв. Такий пiдхiд дозволяє Банку ефективно управляти ними та досягати позитивного результату за кожною активною операцiєю. Управлiння активами вирiшувало проблему прибутковостi, дотримання нормативiв лiквiдностi та контролю притаманних Банку ризикiв. Розкриття iнформацiї за видами активiв, у фiнансовiй звiтностi Банку, вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Зобов'язання Банку за станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року представленi в таблицi 2: Таблиця 2, Найменування статтi зобов'язання, Сума, тис. грн.: Кошти банкiв, -; Кошти клiєнтiв, 985323; Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток, 245; Вiдстроченi податковi зобов'язення, 22207; Iншi фiнансовi зобов'язання, 2377; Субординований борг, 10042; Iншi зобов'язання, 819; Зобов'язання всього, 1021013. У 2011 роцi вiдбулось збiльшення сум зобов'язань на 21843 тис.грн.Розкриття iнформацiї про зобов'язання, у фiнансовiй звiтностi Банку, вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.Фiнансовий результат дiяльностi Банку, як показник здатностi Банку генерувати достатнiй рiвень прибутку для компенсацiй всiх своїх втрат, а також забезпечення реального прибутку на вкладений акцiонерний капiтал, наведено в формi "Звiт про фiнансовi результати" та примiтках до фiнансової звiтностi. Загальна сума доходiв та витрат пiдтверджена: договорами, актами, розпорядженнями, вiдомостями з нарахування процентiв, меморiальними ордерами та платiжними дорученнями Банку та клiєнтiв. На думку аудиторiв за результатами проведених аудиторських процедур з перевiрки достовiрностi облiку доходiв i витрат Банку у 2011 роцi та достовiрностi "Звiту про фiнансовi результати" за 2011 рiк, забезпечено розумну основу для аудиторського висновку про загальний розмiр отриманого у 2011 роцi чистого прибутку Банку, який становить 753 тис.грн. Аудит достатностi капiталу, резервiв, фондiв здiйснювався щодо їх вiдповiдностi вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Власний капiтал Банку за станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року вiдображений у таблицi 3: Таблиця 3, Найменування статтi власного капiталу, Сума, тис. грн.: Статутний капiтал, 70560; Нерозподiлений прибуток / непокритий збиток/, 753; Резерви та iншi фонди банку, 145012; Чистi активи, що належать акцiонерам (учасникам) банку, 216325; Власний капiтал всього, 216325. Статутний капiтал Банку станом на кiнець дня 31.12.2011 року. Таблиця 4, Найменування показникiв, Станом на кiнець дня 31.12.2010 р., Станом на кiнець дня 31.12.2011 р., Вiдхилення (+;-): Статутний капiтал зареєстрований та фактично сплачений (грн.), 70 560 000,00, 70 560 000,00, 0; Число акцiй усього (шт), з них: 705000000, 705000000, 0; Простих акцiй, 704750000, 704750000, 0; Привiлейованих акцiй, 250000, 250000, 0; Станом на (кiнець дня) 31 грудня 2011 р. повнiстю сплачений Статутний капiтал Банку складає 70560 тис. грн., у тому числi 60 тис. грн. емiсiйнi рiзницi. Частки у статутному капiталi та кiлькiсть голосiв у акцiонерiв наведенi у таблицi 5. Таблиця 5, №з/п, Найменування акцiонера, Резидентнiсть, Сума внеску акцiонера до статутного капiталу, (кiлькiсть акцiй (часток) грн., Вiдсоток у статутному капiталi (прямаучасть), %: АКЦIОНЕРИ, ЯКI ВОЛОДIЮТЬ ПОНАД П'ЯТЬМА ВIДСОТКАМИ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ: 1., НЕКРАСОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Резидент, 28085410,60, 39,8375; 2., НЕКРАСОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, Резидент 27636461,80, 39,2007; 3., ГОФМАН ВЯЧЕСЛАВ ВIТЕСЛАВОВИЧ, Резидент, 6764391,00, 9,5949; 4., НЕКРАСОВ ЛЕОНIД ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Резидент, 4345950,00, 6,1645; 5., IНШI ФIЗИЧНI ОСОБИ, Резидент, 2959473,50, 4,1977; 6., ЮРИДИЧНI ОСОБИ, Резидент, 708313,10, 1,0047; Разом:70500000,00, 100,00%. За час iснування Банку було здiйснено 12 емiсiй акцiй. Статутний капiтал Банку станом на кiнець дня 31.12.2011 року сформований за рахунок коштiв акцiонерiв, в тому числi: - акцiонери Банку - фiзичнi особи володiють 697666869 простими iменними акцiями Банку, номiнальною вартiстю одної акцiї 0,10 грн., на загальну суму випуску 69766686,90 грн., їх частка у статутному капiталi Банку складає 98,9598 %; - акцiонери Банку - фiзичнi особи володiють 250000 привiлейованими iменними акцiями Банку, номiнальною вартiстю одної акцiї 0,10 грн., на загальну суму випуску 25000,00 грн., їх частка у статутному капiталi Банку складає 0,0355 %; - акцiонери Банку - юридичнi особи володiють простими iменними акцiями Банку, номiнальною вартiстю одної акцiї 0,10 грн., на загальну суму 708313,10 грн., їх частка у статутному капiталi Банку складає 1,0047 %. Станом на кiнець дня 31.12.2011 року частка керiвництва в акцiях Банку складає 89,7535 %. Станом на кiнець дня 31.12.2011 року в структурi статутного капiталу Банку 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу володiє Некрасов К.О. - 39,8375 %, Некрасов О.В. - 39,2007 %. Акцiї Банку iснують в бездокументарнiй формi. Глобальний сертифiкат депоновано у ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", адреса: 01001, м. Київ-1, вул. Б.Грiнченка, 3 Станом на кiнець дня 31.12.2011 року акцiонерам Банку, за результатами дiяльностi Банку у 2010 роцi, дивiденди по простим акцiям не нараховувались, по привiлейованим акцiям нараховувались i сплачувались у розмiрi 0,03 грн. на одну акцiю. На балансовому рахунку 3631 облiковуються дивiденди, якi нарахованi за попереднi роки та не отриманi акцiонерами Банку. Станом на кiнець дня 31.12.2011 року Банк не мав викуплених акцiї для подальшого продажу на вторинному ринку. Обсяг регулятивного капiталу Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року дорiвнює 195 780 тис. грн. це є достатнiм для виконання нормативних та лiцензiйних вимог Нацiонального банку України для здiйснення iснуючого обсягу операцiй . Капiтал Банку за структурою є збалансованим: його величина складається з капiталу I рiвня (основного капiталу - в сумi 138 329 тис. грн..) та додаткового капiталу - в сумi 77 142 тис. грн.. Структура капiталу, що склалась на кiнець звiтного року не мiсить ознак загрози фiнансової стiйкостi, а його абсолютний розмiр вiдповiдає нормативним вимогам щодо його розмiру. Рiвень адекватностi регулятивного капiталу Банку протягом 2011 року не порушувався, станом на 01.01.2012 року вiн був -18,90% при нормативi Н2 не менше 10%. Середньозважене значення нормативу спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3) на кiнець року становить - 14,98% при нормативному значеннi не менше 9%. Формування Резервного та iнших фондiв Банку (надалi Резервний фонд) та розподiл прибутку Банку вiдповiдає дiючий редакцiї Статуту Банку, яка передбачає формування Резервного фонду на покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв i пасивiв та позабалансових зобов'язань. Розмiр вiдрахувань до Резервного фонду встановлений у розмiрi 5% вiд прибутку Банку до досягнення ним 25% регулятивного капiталу. Резервний фонд Банку станом на 31.12.2011 складає 33424 тис.грн. Розподiл прибутку, та розмiри формування фондiв за рахунок чистого прибутку, здiйснюється на пiдставi Рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Чистий прибуток Банку за 2011 рiк склав 753 тис.грн. У результатi проведення аналiзу капiталу Банку нами не встановлено фактiв, якi свiдчать про недотримання Банком порядку формування резервiв та фондiв вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку. Структура капiталу, що склалась на кiнець звiтного року не мiстить ознак загрози фiнансової стiйкостi, а його абсолютний розмiр вiдповiдає нормативним вимогам щодо його розмiру. Розкриття iнформацiї про власний капiтал та чистий прибуток, у фiнансовiй звiтностi Банку, вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку Випуск цiнних паперiв здiйснюється Банком вiдповiдно до законодавства України. У Банку вiдсутнi iпотечнi облiгацiї та зобов"язання по ним. Вартiсть чистих активiв в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, зокрема частинi третiй статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. Так, за станом на звiтну дату вартiсть чистих активiв Банку, як акцiонерного товариства є бiльшою, нiж величина статутного капiталу та мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановленого Законом. Банк не має суперечностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає аудиту, та iншою iнформацiєю, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Дiяльнiсть Банку не суперечить ст.70, п.1 Закону України "Про акцiонернi товариства" стосовно значних правочин та вiдповiдає вимогам МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi". У Банку запроваджено та ефективно дiє система внутрiшнього аудиту, Банк дотримується принципiв корпоративного управлiння.Протягом звiтного року у Банку не було дiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Банку та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв вiдповiдно до вимог, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основним видом дiяльностi Банку є надання клiєнтам банкiвських послуг, визначених лiцензiєю Нацiонального банку України, чинним законодавством України та пiдтримка iнновацiйної дiяльностi. Банк пропонує достатньо широкий перелiк активних i пасивних операцiй для рiзноманiтних груп клiєнтiв. Активнi операцiї: кредитнi операцiї, розрахунково-касове обслуговування, операцiї з цiнними паперами, валютнi операцiї. Пасивнi операцiї: мiжбанкiвськi депозити, депозити для юридичних та фiзичних осiб. Банк працює на основi Банкiвської Лiцензiї № 73 вiд 20.10.2011 року на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Генеральної Лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 20.10.2011 р. № 73 на право здiйснення валютних операцiй згiдно з Додатком до Генеральної Лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 20.10.2011 р. № 73. Строк дiї Банкiвської Лiцензiї, Генеральної Лiцензiї на здiйснення валютних операцiй та Додатку до Генеральної Лiцензiї на здiйснення валютних операцiй не обмежений. Також Банк має Лiцензiї ДКЦПФР на провадження дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: серiя АВ № 581269 - брокерська дiяльнiсть, серiя АВ № 581270 - дилерська дiяльнiсть, серiя АВ № 581271 - андеррайтинг, серiя АВ № 581272 - дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами, дата видачi усiх чотирьох лiцензiй 10.05.2011 року. Строк дiї Лiцензiй з 21.10.2009 р. по 21.10.2014 р. Банк має Лiцензiю ДКЦПФР на провадження депозитарної дiяльностi: серiя АВ № 581273 - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв, дата видачi лiцензiї 10.05.2011 року. Строк дiї Лiцензiй з 10.02.2011 р. по 10.02.2016 р. Банку також надана Лiцензiя Мiнiстерства фiнансiв України серiя АВ № 187320 вiд 23.08.2006 р. на торгiвлю прийнятими пiд заставу ювiлiрними та побутовими виробами з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння. Строк дiї лiцензiї з 23.08.2006 р. по 23.08.2011 р. Банк має Лiцензiю Адмiнiстрацiї державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України серiя АВ № 347819 вiд 06.08.2007 р. на торгiвлю криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї в частинi: 1. Використання , експлуатацiя засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем. 2. Надання послуг в галузi криптографiчного захисту iнформацiї. Строк дiї Лiцензiї з 16.08.2007 р. по 16.08.2012 р. Надiйнiсть операцiй - основа дiяльностi Банку. За весь перiод дiяльностi Банк працює прибутково, немає простроченої заборгованостi кредиторам i по платежам у бюджет. Можна констатувати, що у 2011 роцi Банк успiшно виконав основнi завдання, що стояли перед ним. Прiоритетними напрямками своєї роботи Банк вважав розвиток комплексу сучасних послуг для iндивiдуальних клiєнтiв, а також активну дiяльнiсть на ринку корпоративного бiзнесу. Банк продовжував надавати своїм клiєнтам широкий спектр послуг: ведення рахункiв у рiзних валютах; здiйснення платежiв; грошовi перекази в системi Western Union; приймання комунальних платежiв та платежiв за рiзнi види послуг; обмiн валюти; здiйснення конверсiйних операцiй з iноземною валютою. Не менш активно Банк пiдтримував представникiв малого бiзнесу. Щодо обслуговування юридичних осiб, для рiзних напрямкiв бiзнесу, були розробленi окремi програми фiнансування. У звiтному роцi Банк функцiонував як надiйний та унiверсальний з повним комплексом банкiвських послуг юридичним та фiзичним особам незалежно вiд їх державної належностi та форм власностi. Головним завданням Банку є перерозподiл грошових ресурсiв шляхом акумулювання та ефективного використання коштiв, майна, капiтальних вкладень в будiвництво житла та збiльшення обсягiв надання банкiвських послуг, створення сприятливих умов для розвитку економiки України та пiдтримки вiтчизняних товаровиробникiв. Банк є унiверсальною установою, що обслуговує суб'єкти господарської дiяльностi великого та малого бiзнесу, державнi пiдприємства та приватних пiдприємцiв. Сфери дiяльностi клiєнтiв Банку концентруються в рiзних секторах економiки. За показниками сумарних активiв, зобов'язань та капiталу Банк входить до 4 групи банкiв (< 2 млрд. грн.), валюта балансу станом на 31.12.2011 р. складає 1237,338 млн.грн. Загальна сума доходiв за 2011 рiк становила 208, 094 млн. грн. Загальна сума доходiв зменшилась у порiвняннi з 2010 роком на 1,9 %. Витрати становили 207,341 млн. грн. Структура пасивiв Банку формується виходячи iз забезпечення вимог лiквiдностi, вартостi ресурсiв, розширення клiєнтської бази, за галузевими та регiональними ознаками. В 2011 роцi Банком виважено проводилась робота на ресурсному ринку. Широкий асортимент банкiвських продуктiв при досить невисоких вiдсоткових ставках дозволив провести перерозподiл депозитного портфеля, а саме - збiльшити прирiст депозитного портфеля в нацiональнiй валютi та зменшити в iноземнiй. Структура пасивiв банку формується, виходячи iз забезпечення вимог лiквiдностi, вартостi ресурсiв, розширення клiєнтської бази, за галузевими та регiональними ознаками. Так на 01.01.2011 року депозити фiзичних осiб складали 426 069,63 тис. грн., а на 01.01.2012 року - 414 193,12 тис. грн., що на 11 876,51 тис. грн. менше порiвняно з попереднiм звiтним роком. При цьому в розрiзi валют депозити фiзичних осiб складали: Станом на 01.01.2011 року; Станом на 31.12.2011 року; Сальдо за рiк. Нацiональна валюта 353 658, 83 тис. грн.; 358 019,59 тис. грн. 4 360,76 тис. грн. Долари США 50 039, 88 тис. грн.; 42 755,23 тис. грн.; 7 284,65 тис. грн. Євро 22 370, 92 тис. грн.; 13 418,30 тис. грн.; 8 952,62 тис. грн. Нарахованi та несплаченi вiдсотки станом на 01.01.2011 року складали 12 129,44 тис. грн., та станом на 31.12.2011 року - 10 874,43 тис. грн. Iснуючi депозитнi програми: "Стабiльний", "Постiйний клiєнт", "Скарбниця", "Пенсiйний", "Класичний", "Пенсiйний накопичувальний" головними перевагами яких є широкий вибiр строку дiї депозитного вкладу та умов виплати вiдсоткiв, вдало доповнились сезонними депозитними акцiями - "Золота осiнь", "Вiдсотки пiд ялинку", завдяки яким клiєнти банку мали змогу зберiгати свої кошти за збiльшеними вiдсотковими ставками. На 01.01.2011 р. залишок на поточних рахунках фiзичних осiб складав 134715,14 тис. грн., а на 31.12.2011 року - 131 461,32 тис. грн., що на 3 253,82 тис. грн. менше порiвняно з попереднiм звiтним роком. Розумiючи потенцiал та перспективи працi з фiзичними особами, Банк пропонує максимально зручнi умови розмiщення вкладiв, iндивiдуальний пiдхiд та гнучкi вiдсотковi ставки. ПАТ "Полтава - банк" є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, повнiстю та своєчасно сплачує регулярнi внески. За 2011 рiк сума внескiв склала 2897,12 тис. грн., що на 523,36 тис. грн. бiльше нiж за 2010 р. Депозити юридичних осiб станом на 31.12.2011 р. склали 183458 тис. грн. Порiвняно з початком року їх величина зменшилась на 40479 тис. грн. або на 18,1 %, таке зменшення пояснюється дiєю фiнансової кризи. Кредитнi операцiї традицiйно становлять основну частину банкiвського бiзнесу. Метою кредитної полiтики Банку у 2011 роцi було задоволення потреби клiєнтiв у кредитних коштах при забезпеченнi надiйностi й прибутковостi кредитних вкладень. При проведеннi кредитування у 2011 роцi Банк виходив iз необхiдностi поєднання iнтересiв Банку, його учасникiв i вкладникiв та позичальникiв з урахування загальнодержавних iнтересiв. ПАТ "Полтава-банк" будує кредитну полiтику на засадах комплексного та гнучкого обслуговування клiєнтiв - надiйних позичальникiв, завдяки чому, незалежно вiд досить знижених темпiв кредитування, об'єм кредитного портфеля Банку за 2011 рiк збiльшився. Тенденцiя до зростання кредитного портфеля обумовлена впровадженням нових видiв кредитування та залученням нових клiєнтiв, при цьому вимоги до позичальникiв, у порiвняннi з 2010 роком, були бiльш жорсткi. Враховувались не лиже лiквiднiсть забезпечення, а насамперед, платоспроможнiсть, фiнансова стабiльнiсть i дiлова репутацiя потенцiйного позичальника. Кредитнi вкладення суб'єктам господарської дiяльностi становлять 704 652,52 тис. грн. , що становить 72,27 % кредитного портфеля банку. Структура заборгованостi в порiвняннi з попереднiм роком суттєво не змiнилася - доля кредитiв наданих юридичним особам та фiзичним особам-приватним пiдприємцям фiзичним особам зменшилась на 4,3 процентних пунктiв. Банк надає кредити та вiдкриває кредитнi лiнiї (короткостроковi та довгостроковi у нацiональнiй та iноземнiй валютах) резидентам України - органiзацiям та пiдприємствам рiзних форм власностi незалежно вiд галузевої належностi, фiзичним особам. Протягом минулого року клiєнти Банку мали змогу оформити такi послуги: - за строками кредитування: короткостроковi кредити - до одного року, середньостроковi кредити - до трьох рокiв, довгостроковi кредити - понад три роки (лише позичальникам з бездоганною кредитною iсторiєю); - за способом забезпечення: забезпеченi кредити пiд заставу майна, майнових прав, iпотеки, гарантiй, порук, страхування кредитного (фiнансового) ризику; - за методами надання: у разовому порядку, поетапно (вiдповiдно до вiдкритої кредитної лiнiї, овердрафтом, iнше); - за строками погашення: водночас, згiдно графiка, достроково, з регресiєю платежiв, пiсля закiнчення обумовленого перiоду (мiсяця, кварталу; - банкiвськi гарантiї (платiжнi гарантiї, тендернi гарантiї, гарантiї виконання, тощо). З лютого 2011 року ПАТ "Полтава-банк" розпочав проведення операцiй фiнансового лiзингу, якi полягають в наданнi лiзингодавцем (Банк) у виключне користування на визначений строк лiзингоодержувачу майна, що є власнiстю лiзингодавця, за умови сплати лiзингоодержувачем перiодичних лiзингових платежiв. Перевагами кредитного обслуговування Банком є: - iндивiдуальний пiдхiд до кожного з клiєнтiв; - оперативне прийняття рiшення про видачу кредиту та швидке оформлення видачi кредиту; - робота з широким спектром заставного майна (нерухомiсть, товари в обiгу, обладнання, транспортнi засоби, грошовi кошти на депозитних вкладах та майновi права за контрактами тощо); - гнучкi тарифи на обслуговування кредитiв. Завдяки такiй виваженiй полiтицi кредитний портфель по юридичним особам на кiнець 2011 року склав 704 652,52 тис. грн., що на 28 430,45 тис. грн. бiльше нiж на початок року, в тому числi 6 569,45 тис. грн. овердрафтiв. Питома вага сумнiвної та безнадiйної заборгованостi в кредитному портфелi склала 14,47 % (що на 9,65% бiльше нiж у попередньому роцi) та повнiстю покривається сформованими резервами. При цьому сума сформованого резерву пiд можливi збитки за кредитними операцiями склала 57 137,31 тис. грн. Банком розроблено комплекс заходiв по зниженню кредитного ризику на всiх стадiях видачi та супроводження кредитiв, що включає детальнiше вивчення кредитоспроможностi позичальникiв, проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств, цiльового використання кредитiв, стану та умов збереження заставленого майна та iншого забезпечення. Протягом року значно розширилась практика застосування графiкiв погашення кредитної заборгованостi, накладання обтяження та страхування заставленого майна. Видача та пролонгацiя кредитiв здiйснювались виключно за рiшенням кредитного комiтету, бiльшiсть кредитiв, а також надання усiх "великих" кредитiв виносились на розгляд Правлiння банку. Кредити надавались при наявностi лiквiдного забезпечення, що в декiлька раз перевищує суму кредиту. Бланковi кредити надавались, як виняток, лише клiєнтам iз бездоганною репутацiєю на короткий термiн. Щомiсячно проводилась оцiнка стану кредитного портфелю банку, розроблялись заходи по погашенню проблемної заборгованостi. Питання якостi кредитного портфелю щомiсячно розглядалось на розширених засiданнях Правлiння ПАТ "Полтава-банк" за участю керуючих структурними пiдроздiлами банку. Кредитна полiтика банку щодо кредитного портфелю фiзичних осiб у звiтний перiод була виважена та цiлеспрямована i будувалась на iндивiдуальному пiдходi до клiєнтiв, вивчення фiнансової платоспроможностi та лiквiдностi заставного майна. Банком у поточному роцi активно продовжувалось кредитування фiзичних осiб. Видача нових кредитiв вiдбувалася при жорстких умовах та вимогах до Позичальника, за умови надання в забезпечення майна або поручительства. Кредитний портфель фiзичних осiб на кiнець 2011 року становив 93 178,00 тис. грн. Використовуючи у своїй роботi найпрогресивнiшi досягнення у банкiвськiй сферi, надаючи нашим клiєнтам можливiсть найоперативнiше вирiшувати свої фiнансовi питання, Банком було запропоновано широкий вибiр кредитних послуг. Iпотечне кредитування: житло в кредит на первинному та вторинному ринку; кредит на споживчi потреби пiд заставу нерухомостi. Виходячи з необхiдностi забезпечення об'єктами житлового та господарського призначення та задоволення споживчого попиту на ринку житла, Банк активно продовжує успiшно працювати в сферi кредитування первинного житла за допомогою створених Фондiв фiнансування будiвництва, метою яких є залучення коштiв довiрителiв для будiвництва житла у всiх регiонах України та кредитування на вторинному ринку. Авто кредитування: авто в кредит на первинному та вторинному ринку ; кредит на споживчi потреби пiд заставу авто. Сегмент авто кредитування був у 2011 роцi найбiльш динамiчно розвинутою часткою кредитного ринку. Клiєнти мали змогу отримати кредити на придбання автотранспорту через автосалони на дуже сприятливих умовах. Графiк погашення кредитної заборгованостi будувався за iндивiдуальним пiдходом до Позичальника та виходячи iз фiнансової платоспроможностi клiєнта, що надав можливiсть без прострочення погашати кредит. Споживче кредитування: кредит на придбання товарiв довготривалого користування; кредит пiд заставу майнових прав на депозит; кредит пiд поруку фiзичних та юридичних осiб; кредит пiд заставу виробiв iз дорогоцiнних металiв; iншi кредити. При видачi кожного кредиту економiст мав врахувати фiнансовий стан Позичальника, вiк, соцiальний статус i запропонувати оптимальний варiант погашення кредитної заборгованостi. Прiоритетними для Банку є Позичальники, якi мали позитивну кредитну iсторiю та клiєнти, якi обслуговуються по зарплатним карткам. Кредитування на пластиковi картки: овердрафти на зарплатнi картки; овердрафти на пенсiйнi картки; овердрафти пiд заставу депозитного вкладу; кредитнi картки. Активно йде кредитування Банком на пластиковi картки. Прiоритет надається працiвникам стабiльно працюючих органiзацiй та пiдприємств, з якими заключенi договори на зарплатне обслуговування. Для пенсiонерiв за вiком завжди є можливiсть отримати овердрафт на пенсiйну картку, що є додатковим фiнансовим джерелом в сьогоднiшнiй економiчнiй полiтицi. На сьогоднi розумiючи нестабiльне становище в економiцi країни, полiтика Банку буде спрямована на актуалiзацiю та адаптацiю банкiвських продуктiв, виважене ставлення при виборi клiєнта та бiльш жорсткi вимоги до фiнансового стану Позичальника - фiзичної особи та лiквiдного майна. Протягом 2011року Банк продовжує успiшно розвивати картковий бiзнес. ПАТ "Полтава-банк" є членом двох платiжних систем: - внутрiшньодержавної платiжної системи "Укркарт"; - мiжнародної платiжної системи "VISA International". Банк випускає та обслуговує платiжнi картки "Укркарт-стандарт" та мiжнароднi платiжнi картки платiжної системи "VISA": Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold. Платiжнi картки "Укркарт-Стандарт" та "VISA" банк видає як фiзичним особам, так i юридичним особам та суб'єктам пiдприємницької дiяльностi-фiзичним особам. Юридичним особам банк пропонує реалiзацiю зарплатних проектiв iз використанням платiжних карт МПС "VISA Int.". В кiнцi року темпи надання кредитiв держателям платiжних карт почали збiльшуватися завдяки обслуговуванню стабiльних пiдприємств, якi отримують заробiтну плату через платiжнi карти Банку. Станом на 01.01.2012 року овердрафт вiдкрито на суму 20 000,00 тис. грн. Збiльшилася кiлькiсть банкоматiв. В 2011 роцi розширено сiтку обслуговування - встановлено банкомати в обласних центрах, станом на 01.01.2012 року кiлькiсть банкоматiв становить 70 одиниць. В ПАТ "Полтава-банк" дiє мережа банкiвських термiналiв, загальна кiлькiсть яких складає 150 одиниць. Станом на 01.01.2012 року клiєнтами ПАТ "Полтава-банк", котрим вiдкрито картковi рахунки є бiльше нiж 110 тисяч осiб. Середнi залишки на картрахунках фiзичних осiб за 2011 рiк зросли i на 01.01.2012 року становлять близько 100000,00 тис. грн., на рахунках суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi-фiзичних осiб та юридичних осiб облiковується близько 2900,00 тис. грн. Протягом 2011 року Банк здiйснював операцiї з цiнними паперами на пiдставi лiцензiй, виданих Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. У 2011 роцi вiддiл фондових цiнних паперiв та вексельного обiгу Банку здiйснював наступнi операцiї з цiнними паперами: - органiзацiю купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; - здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi; - здiйснення iнвестицiй в акцiї iнших юридичних осiб; - надання аваля по векселях; - фiнансування пiд вiдступлення права грошової вимоги (факторинг); - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй з цiнними паперами. ПАТ "Полтава-банк" проводить операцiї з цiнними паперами на пiдставi договорiв з клiєнтами, укладеними в письмовiй формi з урахуванням вимог чинного законодавства, та вiдповiдних первинних документiв (реєстрiв, актiв тощо). Обов'язково проводиться iдентифiкацiя клiєнтiв i фiнансовий монiторинг операцiй, а також оцiнка фiнансового стану та визначення класу емiтентiв цiнних паперiв. Вiддiл фондових цiнних паперiв та вексельного обiгу також виконує операцiї з фiнансування пiд вiдступлення права грошової вимоги (факторинг) та iншi. У 2011 роцi вiд операцiй з фондовими цiнними паперами та вексельним обiгом отриманий прибуток в сумi 4 274,5 тис. грн. Вiд виконання операцiй фiнансування пiд вiдступлення права грошової вимоги (факторинг) отримано комiсiї, прирiвняної до вiдсоткiв - 4 947,7 тис. грн. За 2011 рiк укладено та виконано 7 договорiв з дилерської дiяльностi на загальну суму 7 734,7 тис. грн., отримано дохiд вiд продажу цiнних паперiв 20,1 тис. грн. Також укладено та виконано 531 договiр з брокерської дiяльностi на загальну суму 373,1 тис. грн. та отримано комiсiйних доходiв на суму 9,5 тис. грн. Протягом 2011 року укладено 44 договорiв про надання авалю на суму 13 455,0 тис. грн., та 148 договорiв на суму 2046,3 тис. євро. Отримано комiсiйний доход - 332,2 тис. грн. Аваль надано за податковими векселями. Iншi комiсiйнi доходи складають 7,2 тис. грн. Клiєнти Банку - це органiзацiї, яких приваблює надiйнiсть структури з 20-ти рiчним досвiдом роботи, яка забезпечує стабiльнiсть, оперативнiсть i надiйнiсть проведення фiнансових операцiй. Одним iз стратегiчних напрямкiв у роботi з корпоративними клiєнтами є забезпечення високоякiсного та комплексного обслуговування у всiй мережi Банку, шляхом надання як стандартний послуг так i послуг в iндивiдуальному порядку. Станом на 01.01.12 року ПАТ "Полтава-банк" обслуговував 12 690 юридичних осiб, якi вiдкрили в банку 18 061 поточних рахункiв. На сьогоднi ПАТ "Полтава-банк" надає своїм корпоративним клiєнтам максимально повний перелiк банкiвських послуг, починаючи з рiзних програм фiнансування розвитку бiзнесу, розмiщення тимчасово вiльних коштiв, обслуговування корпоративних карток та зарплатних карткових проектiв, iнкасацiї i закiнчуючи сучасними банкiвськими послугами з управлiння грошовими потоками системних пiдприємств. Перелiк послуг для корпоративних клiєнтiв ПАТ "Полтава-банк" включає: 1. Вiдкриття та ведення поточних рахункiв. 2. Система "Клiєнт -Банк" - онлайн ( Iнтернет - банкiнг). 3. Виписки за рахунками на мобiльнi телефони: SMS - банкiнг, М - банкiнг. 4. Кредитування. 5. Депозити в нацiональнiй та iноземних валютах. 6. Iнкасацiя виручки, видача, перевезення та перерахунок готiвки. 7. Приймання платежiв (приймання готiвкових коштiв вiд клiєнтiв - фiзичних осiб та торгiвельної виручки вiд уповноважених осiб на користь компанiї). 8.Iндивiдуальнi сейфи та скриньки. 9. Грошовi перекази, платiжнi документи в нацiональнiй та iноземнiй валютах. 10. Купiвля, продаж та конвертацiя будь-якої iноземної валюти в iншу за ринковим курсом. 11. Зарплатнi проекти. 12. Корпоративнi картки. 13. Еквайрiнг та iнтернет-еквайрiнг. 14. Сервiсна пiдтримка користувачiв ПК. 15. Спiльнi картковi програми з продавцями елiтних послуг та предметiв розкошi. 16. Консультацiйна пiдтримка по операцiям Клiєнта Протягом дев'яти рокiв в Банку працює спецiалiзований вiддiл по обслуговуванню VIP-клiєнтiв. Основними клiєнтами Банку є: ПАТ "Завод Лтава", ПАТ "Полтавський завод медичного скла", КППОР "Полтававодоканал", ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго", ТОВ "Астера", ПП "Сiгма-Кабель", ПАТ "Полтавамаш" та iншi. Протягом звiтного року ПАТ "Полтава-банк" надавав своїм клiєнтам повний спектр операцiй з iноземною валютою: - неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо) що здiйснюються в касах банку; - ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; - вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - вiдкриття кореспондентських рахункiв в банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; - торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмiнних операцiй); - iншi операцiї з валютними цiнностями на валютному ринку України. ПАТ "Полтава-банк" має довготривалi дiловi та партнерськi вiдносини з iноземними банками - провiдними фiнансовими установами Європи та країн СНД. Серед iноземних банкiв-кореспондентiв є: COMMERZBANK AG (Frankfurt am Main, Germany), VTB Bank (Deutschland) AG (Frankfurt am Main, Germany), BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (Roma, Italy), ВАТ "БПС-Банк" (Мiнськ, Бiлорусь), ВАТ "Банк ВТБ (Москва, Росiя), ВАТ "Альфа-банк" (Москва, Росiя). Тiсна спiвпраця з банками-кореспондентами, розгалужена система кореспондентських рахункiв та професiоналiзм персоналу Банку дозволяють оптимiзувати шлях проходження платежiв i надавати високоякiсне обслуговування як зовнiшньоторговельних, так i неторговельних операцiй Клiєнтiв в iноземнiй валютi. Банк є учасником системи розрахункiв SWIFT, що забезпечує можливiсть здiйснення платежiв клiєнтiв та банку з максимальною швидкiстю, якiстю та надiйнiстю. Поряд iз здiйсненням прямих банкiвських переказiв спецiалiсти ПАТ "Полтава-банк" здiйснюють розрахунки з використанням документарних iнструментiв. При цьому для клiєнтiв пропонуються оптимальнi схеми розрахункiв за конкурентними тарифами, надаються консультацiї з питань юридичного оформлення контракту, його вiдповiдностi нормам мiжнародного та українського права. ПАТ "Полтава-банк" є активним учасником мiжбанкiвського валютного ринку України, здiйснює операцiї купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти, її конвертацiї, як за дорученням клiєнтiв, так i за власними операцiями. Зростання обсягiв зовнiшньоекономiчних операцiй клiєнтiв, з одного боку, намагання Банку задовольнити потреби Клiєнта та гнучка тарифна полiтика з iншого боку, дозволяють ПАТ "Полтава-банк" отримувати стабiльний доход вiд здiйснення операцiй з безготiвковою iноземною валютою. У 2011 роцi Банк здiйснював широкий спектр неторговельних операцiй з iноземною валютою. Серед послуг, якi Банк пропонує своїм клiєнтам, є: валютно-обмiннi операцiї з готiвковою iноземною валютою; прийом зношених банкнот на iнкасо; розмiн банкнот iноземних валют; перевiрка достовiрностi iноземних банкнот. Крiм того комплекс банкiвських послуг, що надаються приватним особам включає: вiдкриття та ведення поточних рахункiв фiзичних осiб в iноземнiй валютi; переказ коштiв та виплата переказiв в iноземнiй валютi без вiдкриття поточних рахункiв; здiйснення операцiй з вiдправлення та одержання грошових переказiв за мiжнародними системами Western Union, Money Gram. Розгалужена мережа вiддiлень та фiлiй ПАТ "Полтава-банк" дозволяє клiєнтам банку здiйснювати операцiї з iноземною валютою у будь-якому куточку Полтавської областi та iнших мiстах України. Операцiї з банкiвськими металами: У 2011 роцi ПАТ "Полтава-банк" отримав письмовий дозвiл Нацiонального банку України на здiйснення операцiй з банкiвськими металами. Протягом року Банк здiйснював операцiї з металами на валютному ринку України, купiвлю-продаж зливкiв золота (999,9) через каси Банку. В Полтавськiй областi крiм ПАТ "Полтава-банк" дiє ще два банки - юридичнi особи ПАТ "Автокразбанк" та АК "Промислово-Фiнансовий Банк" та ряд фiлiй банкiв України: ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "ОТП Банк", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ КБ "ПриватБанк", ПАТ "Промiнвестбанк", ПАТ "Укрсиббанк", ПАТ "Банк "Фiнанси та кредит" та iншi. В умовах економiчної та правової нестабiльностi, жорсткої конкуренцiї на ринку банкiвських послуг Банк зайняв стабiльну позицiю у Полтавському регiонi, є унiверсальним Банком. Статус юридичної особи надає Банку значнi переваги у вирiшеннi ряду питань, таких як кредитування, роботи з борговими зобов'язаннями, проведення мiжнародних розрахункiв, тощо.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Станом на 01.01.2007 р. iнвестицiї Банку складали 531 тис. грн., на 31.12.2011 р. - 29959 тис. грн. Основнi придбання та вiдчудження Банку: ЗАТ "Лiкеро-горiльчаний завод", ВАТ "Полтавський машинобудiвний завод", ТОВ "Полтавський завод кварцевого скла", ТОВ "Полтавський газовий завод", ТОВ "Завод газорозрядних ламп", ТОВ "Полтавський завод технологiчного обладнання", ПрАТ "КВТФ фiрма "Кремтекс", ЗАТ "Курорт-готель", ПВНЗIФ "МТМ" ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Капiтал iнвест-центр", ВАТ "Карлiвська меблева фабрика", ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС".
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби Банку включають в себе примiщення, що належать Банку, та орендованi примiщення. Банку належать наступнi примiщення: примiщення головного офiсу за адресами: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а та м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 42; примiщення фiлiї у м. Києвi за адресою: м. Київ, вул. Тарасiвська, 30; примiщення Кременчуцької фiлiї за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Жовтнева,11; примiщення Гадяцької фiлiї за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. 50-рiччя Жовтня, 44; примiщення фiлiї у м. Лубни за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 50 та власнi та орендованi Банком примiщення 130 вiддiлень в Полтавськiй та iнших областях України. У 2011 роцi збiльшення вартостi основних засобiв вiдбулося на суму 3268 тис. грн., в тому числi за рахунок введення в експлуатацiю будiвлi вартiстю 2015 тис. грн., придбання автомобiля для перевезення грошових знакiв та iншого обладнання для використання у сферi дiяльностi Банку.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Банкiвська справа - це бiзнес, пов'язаний з ризиком. Мета управлiння ризиками - сприяти пiдвищенню вартостi власного капiталу Банку, одночасно забезпечуючи досягнення цiлей багатьох зацiкавлених сторiн. Стратегiя управлiння ризиками розробляється наглядовою радою Банку.Тактичне управлiння ризиками здiйснює правлiння Банку та профiльнi комiтети. Ризики банкiвської дiяльностi пiдроздiляються на фiнансовi та функцiональнi. Ступiнь загрози вiд того чи iншого ризику залежить вiд обсягу вiдповiдного активу у валютi балансу Банку - для фiнансових ризикiв, та ступеню впливу ризику на можливостi Банку здiйснювати усi операцiї - для функцiональних ризикiв. В найбiльшiй мiрi банкiвському контролю пiдлягають фiнансовi ризики, якi безпосередньо пов'язанi з формуванням балансу Банку (кредитний, лiквiдностi, ринковий, змiни процентної ставки, валютний та операцiйний). Першi чотири є основою банкiвської дiяльностi, саме вони складають основу управлiння активами та пасивами. Внутрiшнi характеристики Банку оцiнюються з точки зору впливу економiчних, технологiчних, конкурентних, наглядових та iнших змiн зовнiшнього середовища. Механiзм управлiння ризиками регулярно переглядається Банком. Адекватнiсть регулятивного капiталу (платоспроможнiсть Банку) вiдображає здатнiсть Банку своєчасно i в повному обсязi розраховуватись за своїми зобов'язаннями. Рiвень адекватностi регулятивного капiталу Банку протягом 2011 року не порушувався, станом на 31.12.2011 р. норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2) становив 18,90 % при нормативному значеннi не менше нiж 10%, а норматив спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3) становив 14,98 % при нормативному значенi не менше нiж 9 %. Наведенi данi пiдтверджують постiйне виконання (i перевищення) Банком встановлених нормативiв адекватностi регулятивного та основного капiталу i свiдчать про стабiльнiсть та фiнансову надiйнiсть Банку. Протягом звiтного року Банк не зазнав дефiциту грошових коштiв, своєчасно розраховувався по своїм зобов'язанням, безперебiйно виконував платiжнi доручення клiєнтiв. Припинення (лiквiдацiї) окремих видiв банкiвських операцiй та обмеження щодо володiння активами в системi Банку не було. Банк формує спецiальнi та загальнi резерви на покриття можливих витрат за активами, включаючи розмiщенi депозити, наданi кредити, дебiторську заборгованiсть, нарахованi вiдсотки за кредитами, як у нацiональнiй валютi, так i в iноземних валютах. Кошти обов'язкових резервiв Банку станом на 31.12.2011 р. складають 33424 тис. грн. Банк постiйно пiдтримує необхiдну суму резерву на рахунку в НБУ. Протягом звiтного року та на звiтнi дату формування резервiв здiйснювалось Банком у достатньому обсязi та є реальним для погашення сумнiвної та безнадiйної заборгованостi. Станом на 31.12.2011 року Банком сформованi резерви: пiд заборгованiсть за кредитами у сумi 57169 тис. грн., резерв для вiдшкодування можливих втрат за операцiями з цiнними паперами - 464 тис. грн. Окрiм цього Банк створив резервний (страховой) фонд у розмiрi 17,07 вiдсоткiв регулятивного капiталу, а також створенi iншi фонди, передбаченi чинним законодавством України або установчими документами Банку.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафiв не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
В областi управлiння акцiонерним та власним капiталом Банк виходив з необхiдностi пiдтримання їх розмiру на рiвнi нацiональних та європейських вимог , нормативiв по абсолютним розмiрам, платоспроможностi, достаностi капiталу, з метою недопущення знецiнення коштiв акцiонерiв, забезпечення високої доходностi акцiй, збiльшення частки власних коштiв в ресурснiй базi Банку. Фiнансовий стан Банку станом на 31.12.2011 року згiдно з балансом та звiтом про фiнансовi результати такий: загальна сума доходiв Банку - 208094 тис. грн.; загальна сума витрат Банку 207341 тис. грн.; чистий прибуток Банку - 753 тис. грн.; рентабельнiсть - 0,4. Зареєстрований та сплачений статутний капiтал Банку дорiвнює 70500 тис. грн, у порiвняннi з 2010 роком не збiльшився. Власний капiтал Банку збiльшився i становить станом на звiтну дату 216325 тис. грн., у порiвняннi з 2010 роком збiльшився на 3,5 %. Власний капiтал у структурi балансу станом на 31.12.2011 року складає 17,5 %. Обсяг регулятивного капiталу станом на кiнець дня 31.12.2011 року є достатнiм для виконання нормативних вимог та здiйснення iснуючого обсягу операцiй , вiн дорiвнює 195780 тис. грн. Капiтал за структурою є збалансованим: його величина складається з основного капiталу (капiталI рiвня) ) рiвня та додаткового капiталу (капiтал II рiвня); субординований борг 10042 тис. грн. Достатнiсть капiталу пiдтримується та контролюється Банком згiдно дiючих економiчних нормативiв Нацiонального банку України. Протягом 2011 року показники нормативу адекватностi регулятивного капiталу (Н2) та нормативу адекватностi основного капiталу (Н3) не порушувались та значно перевищували нормативи НБУ. Рiвень адекватностi регулятивного капiталу протягом 2011 року складав 18,27 - 20,05 % при нормативному значеннi не менше 10 %, станом на 31.12.2011 року цей показник дорiвнює 18,90 %. Норматив адекватностi основного капiталу (Н3) протягом 2011 року становив 13,92 - 15,94 % при нормативному значеннi не менше 9 %, станом на 31.12.2011 року цей показник дорiвнював 14,98 %. Високий рiвень адекватностi регулятивного капiталу свiдчить про високу захищенiсть привернутих коштiв, здатнiсть Банку вiдповiдати по своїм зобов'язанням перед клiєнтами та вкладниками. Структура капiталу, що склалась на кiнець звiтного року, не мiстить ознак загрози фiнансовiй стiйкостi Банку, а його абсолютний розмiр вiдповiдває нормативним вимогам.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 31.12.2011 року Банк мав три укладених, але не виконаних договори-доручення, два з фiзичними особами та один з юридичною особою, яка не є учасником фондового ринку. Загальна сума, на яку були укладенi невиконанi договори-доручення - 123,980 тис. грн. Комiсiйна винагорода за виконання договорiв-доручень 5 тис. грн.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiчна мета Банку на 2012 рiк: Основною стратегiчною метою дiяльностi Банку є збiльшення його ринкової вартостi шляхом пiдвищення конкурентноздатностi, створення бездоганного iмiджу та довiри до нього, впiзнання бренду та пiдвищення ефективностi дiяльностi. Прiоритетнi цiлi i напрямки розвитку: 1. Збiльшення активiв Банку до 1 310,34 млн.грн. 2. Збiльшення клiєнтської бази, формування бази постiйних клiєнтiв. 3. Розвиток iнфраструктури Банку, яка була створена протягом 2011 року . 4. Укрiплення позицiй на ринку банкiвських послуг: зайняти 30-40% сегменту ринку по обслуговуванню юридичних осiб, 15-20% - по обслуговуванню фiзичних осiб у Полтавському регiонi та поступове просунення власного банкiвського продукту на територiю iнших областей України з метою завоювання iнших ринкових нiш. 5. Нарощування до 01.01.2013 р. розмiру капiталу до 223 млн. грн. 6. Проведення виваженої кредитної полiтики, що дозволяє знизити ризики кредитних операцiй. 7. Розвиток ресурсної бази з метою задоволення потреб клiєнтiв у банкiвських продуктах з урахуванням фiнансових можливостей i забезпечення лiквiдностi. Збiльшення обсягiв залучених коштiв до суми 1 070 млн. грн. 8. Максимiзацiя ефективностi використання залучених коштiв. 9. Розвиток операцiй з кредитування фiзичних осiб, на основi впровадження зарплатних проектiв та детального вивчення фiнансового стану позичальникiв. 10. Розвиток операцiй з клiєнтами. З метою їх оперативного обслуговування проведення удосконалення системи вiддаленого керування рахунком "Клiєнт - банк", збiльшення числа її користувачiв. 11. Подальше впровадження електронно-карткового проекту в платiжнiй системi "УкрКарт", Visa в м. Полтавi, Полтавськiй областi, по Українi, збiльшення кiлькостi клiєнтiв - держателiв карт на 20%. Проведення з цiєю метою iнвестицiй у розвиток технологiчної бази й iнфраструктури для обслуговування клiєнтiв - держателiв карт. 12. Збiльшення кiлькостi клiєнтiв Банку, створення оптимальних умов для роботи з клiєнтами, розробка нових пакетiв послуг, утримання доходностi операцiй з розрахунково-касового обслуговування; пiдвищення якостi та швидкостi обслуговування клiєнтiв. 13. Дотримання високих стандартiв в областi банкiвської таємницi з урахуванням iнтересiв клiєнтiв. 14. Пiдвищення якостi менеджменту i прийнятих управлiнських рiшень, а також якостi обслуговування клiєнтiв за допомогою пiдвищення квалiфiкацiї i спецiалiзацiї персоналу банку та введення нових програмних комплексiв. 15. Пiдвищення ефективностi управлiння фондами фiнансування будiвництва та фондами операцiй з нерухомiстю. 16. Удосконалення iнформацiйних систем для користування клiєнтами, мобiльний банкiнг, системи електронних переказiв та iн. 17. Пiдвищення платоспроможностi та укрiплення фiнансвої стiйкостi. 18. Диверсифiкацiя дiяльностi на рiзних напрямках з метою зниження банкiвських ризикiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У 2011 роцi дослiдженяя та розробки Банком не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ, стороною яких виступає Банк або його посадовi особи, немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
I. Банк до корпорацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об'єднань не входив. II. Посадовi особи Банку не мають судимостей, не притягались до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення у галузi фiнансової i пiдприємницької дiяльностi, такi, що посягають на власнiсть та встановлений порядок управлiння, а також за iншi правопорушення. III. Черговi загальнi збори акцiонерiв АБ "Полтава-банк", якi вiдбулись 15.03.2011 року також прийняли такi рiшення: 5. Затвердити переведення випускiв акцiй АБ "Полтава-банк" документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя): Реквiзити емiтента: Повне найменування - Полтавський акцiонерний банк "Полтава-банк"; скорочене найменування - АБ "Полтава-банк"; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 09807595; данi свiдоцтва про державну реєстрацiю - серiя А00 № 082628, дата проведення державної реєстрацiї: 16.10.1991р. орган, що видав свiдоцтво - Виконавчий комiтет Полтавської мiської ради; мiсцезнаходження згiдно з реєстрацiйними документами - 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а; адреса для поштових повiдомлень - 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а; телефон / факс: (05322) 27863; посадовi особи емiтента, якi мають право дiяти вiд iменi емiтента без доручення - голова правлiння - Некрасов Олександр Васильович. Реквiзити випуску iменних акцiй документарної форми iснування, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю: Вид i тип цiнних паперiв - акцiї простi iменнi; данi свiдоцтва про реєстрацiю випуску, дата реєстрацiї - 02.08.2007 р.; орган, що видав свiдоцтво - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку; реєстрацiйний номер випуску - № 352/1/07; мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв - UA1601941008; номiнальна вартiсть акцiй даного випуску - 0,10 грн.; кiлькiсть випущених акцiй даного випуску - 704 750 000 (сiмсот чотири мiльйони сiмсот п'ятдесят тисяч) шт.; загальна номiнальна вартiсть акцiй даного випуску - 70 475 000 (сiмдесят мiльйонiв чотириста сiмдесят п'ять тисяч) грн. Вид i тип цiнних паперiв - акцiї привiлейованi iменнi; данi свiдоцтва про реєстрацiю випуску, дата реєстрацiї - 17.06.1998 р.; орган, що видав свiдоцтво - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку; реєстрацiйний номер випуску - № 334/1/98; мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв - UA1601942006; номiнальна вартiсть акцiй даного випуску - 0,10 грн.; кiлькiсть випущених акцiй даного випуску - 250 000 (двiстi п'ятдесят тисяч) шт.; загальна номiнальна вартiсть акцiй даного випуску - 25 000 (двадцять п'ять тисяч) грн. Пiдтвердженням права власностi на акцiї в бездокументарнiй формi є виписка з рахунку в цiнних паперах, вiдкритого в зберiгача цiнних паперiв. Визначити депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю: Найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ : 30370711; данi свiдоцтва про державну реєстрацiю: серiя АОО № 020227, дата проведення державної реєстрацiї -17.05.1999 р., орган, що видав свiдоцтво - Шевченкiвська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя; мiсцезнаходження : 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд.3; телефони контактної особи - (044) 279-10-78; данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв - серiя АВ № 189650, видана 19.09.2006 р. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, строк дiї лiцензiї : 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р. Визначити зберiгачем, у якого буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй АБ "Полтава-банк": Найменування - Полтавський акцiонерний банк "Полтава-банк"; мiсцезнаходження - 36020, м. Полтава. вул. Паризької Комуни, 40-а ; телефони контактної особи - (0532) 56-31-94; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 09807595; данi свiдоцтва про державну реєстрацiю - свiдоцтво серiї А00 № 082627, дата проведення державної реєстрацiї - 16.10.1991р. орган, що видав свiдоцтво - Виконавчий комiтет Полтавської мiської Ради; данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв - Лiцензiя АВ № 581039 видана 10.02.2011 р. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку , строк дiї лiцензiї 10.02.2011 р. - 10 .02. 2016 р. Припинити дiю договору на ведення реєстру та встановити дату припинення ведення реєстру - 07.06.2011р. Пiсля дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцiй у системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв випуску, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю, не здiйснюється. Дата припинення операцiй: 27.05.2011р. Пiсля дати припинення операцiй проведення у системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв випуску, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю, операцiй знерухомлення, матерiалiзацiї, перемiщення щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв не здiйснюється. Власнику акцiй потрiбно укласти договiр про вiдкриття рахунку в цiнних паперах з обраним ним зберiгачем (у разi вiдсутностi такого договору). Власник цiнних паперiв випуску, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю, має право до дати припинення операцiй самостiйно знерухомити належнi йому акцiї в обраного ним зберiгача з реєстрацiєю цього зберiгача або депозитарiю, якого обрав емiтент, номiнальним утримувачем у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв. Iнформуємо про зобов'язання зареєстрованих у системi реєстру номiнальних утримувачiв i зберiгача, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, до дати припинення ведення реєстру вiдкрити рахунки у цiнних паперах в депозитарiї, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю (у разi вiдсутностi такого рахунку). Персональне повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про прийняте зборами рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй буде здiйснюватись листами. Вилучення сертифiкатiв акцiй буде здiйснено АБ "Полтава-банк" (надалi Емiтент). Акцiонери протягом 1-го мiсяця пiсля дати припинення ведення реєстру повиннi звернутися до Емiтента та передати сертифiкати акцiй. Передача сертифiкатiв акцiй вiд акцiонера до Емiтента оформлюється Актом. Емiтент реєструє вилученi сертифiкати у Реєстрi вилучених сертифiкатiв з зазначенням iндивiдуальних ознак (серiї, номера, наскрiзного номера) для подальшого знищення. 6. 1. Змiнити найменування банку (створеного у формi вiдкритого акцiонерного товариства): Полтавський акцiонерний банк "Полтава - банк", (скорочена назва АБ "Полтава-банк") на Повна назва : Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-банк". Скорочена назва : ПАТ "Полтава-банк". Повна назва англiйською мовою : Public Joint Stock Company "Poltava- bank"; Скорочена назва англiйською мовою: PJSC "Poltava-bank". 2. Внести змiни та доповнення до Статуту Банку, пов'язанi з приведенням його у вiдповiднiсть з вимогами закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердити його у новiй редакцiї, в т.ч. змiнити найменування Банку. 3. Уповноважити голову правлiння Некрасова О.В. пiдписати нову редакцiю Статуту, пiдготувати пакет документiв для погодження, державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Банку та надати його для реєстрацiї Нацiональним банком України. 7. 1. Затвердити Положення про наглядову раду Банку. 2. Затвердити Положення про ревiзiйну комiсiю Банку. IV. 1. Протягом останнiх трьох рокiв Банк емiсiй акцiй не здiйснював. 2. Акцiонери-власники простих акцiй мають право: 1. брати участь в управлiннi Банком особисто або через своїх представникiв на загальних зборах акцiонерiв. Повноваження представника (постiйного або призначеного на певний строк) повиннi бути пiдтвердженi в порядку, встановленому чинним законодавством України; 2. брати участь у розподiлi прибутку Банку та одержувати його частку (дивiденди) за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв; 3. отримання у разi лiквiдацiї Банку частини його майна або вартостi частини майна у порядку, визначеному Статутом Банку та чинним законодавством України; 4. вимагати викупу Банком всiх або частини належних акцiонеру акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та актами внутрiшнього регулювання Банку; 5. на переважне право з придбання простих акцiй Банку при проведеннi закритого(приватного) їх розмiщення в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Банку на момент, визначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банку про розмiщення акцiй; 6. на отримання iнформацiї про дiяльнiсть Банку у порядку, встановленому чинним законодавством України. Одна проста акцiя Банку надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах акцiонерiв, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. 3. Акцiонери-власники привiлейованих акцiй мають право: 1. на першочергове одержання частки прибутку Банку (дивiдендiв), за винятком передбачених чинним законодавством України випадкiв, за пiдсумками звiтного року у розмiрi 20 вiдсоткiв. У разi вiдсутностi або недостатностi чистого прибутку звiтного року та нерозподiленого прибутку минулих рокiв виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями здiйснюється за рахунок резервного фонду Банку; 2. на отримання лiквiдацiйної вартостi акцiй у розмiрi їх номiнальної вартостi у черговостi, визначенiй п.1. ст.89 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 3. на отримання iнформацiї про дiяльнiсть Банку у порядку, встановленому чинним законодавством України; 4. голосувати на загальних зборах акцiонерiв пiд час вирiшення загальними зборами таких питань: 4.1. припинення Банку, що передбачає конвертацiю привiлейованих акцiй цього класу у привiлейованi акцiї iншого класу, простi акцiї або iншi цiннi папери; 4.2. внесення змiн до Статуту Банку, що передбачають обмеження прав акцiонерiв-власникiв привiлейованих акцiй; 4.3. внесення змiн до Статуту Банку, що передбачають розмiщення нового класу привiлейованих акцiй, власники яких матимуть перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi лiквiдацiї Банку, або збiльшення обсягу прав акцiонерiв-власникiв розмiщених класiв привiлейованих акцiй, якi мають перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi лiквiдацiї Банку. 4. Надання акцiонерам iнформацiї про дiяльнiсть Банку здiйснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. 5. При додатковiй емiсiї акцiй шляхом проведення закритого (приватного) розмiщення акцiй Банк забезпечує рiвне переважне право всiх акцiонерiв-власникiв простих акцiй придбати розмiщуванi Банком простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. 6. Банк дотримується передбаченої чинним законодавством України процедури реалiзацiї акцiонерами переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї шляхом: а) надання акцiонерам першочергового права на придбання акцiй додаткової емiсiї порiвняно з iншими потенцiйними iнвесторами; б) надання акцiонерам можливостi придбати акцiї додаткової емiсiї у кiлькостi, пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку розмiщення акцiй з наданням акцiонерам переважного права Банк письмово повiдомляє кожного акцiонера, який має таке право, про можливiсть його реалiзацiї та публiкує повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне право, подає Банку в установлений строк письмову заяву про придбання акцiй та перераховує на вiдповiдний рахунок кошти в сумi, яка дорiвнює вартостi цiнних паперiв, що ним придбаваються. У заявi акцiонера повинно бути зазначено його iм'я (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть цiнних паперiв, що ним придбаваються. Заява та перерахованi кошти приймаються Банком не пiзнiше дня, що передує дню початку розмiщення цiнних паперiв. Банк видає акцiонеру письмове зобов'язання про продаж вiдповiдної кiлькостi цiнних паперiв. 7. При додатковiй емiсiї акцiй акцiонери-власники привiлейованих акцiй не мають права на переважне придбання акцiй Банку. 8. Банк забезпечує захист прав акцiонерiв Банку. 9. Розмiр виплачених протягом останнiх трьох рокiв дивiдендiв: - на одну просту iменну акцiю в гривнях: за 2009 рiк, 2010 рiк та за 2011 рiк дивiденди по простим iменним акцiям Банку виплачуватись не будуть згiдно рiшень чергових загальних зборiв акцiонерiв Банку (протокол № 1 вiд 09.04.2010 р., протокол № 1 вiд 15.03.2011 р. та протокол № 1 вiд 10.04.2012 р. вiдповiдно); на одну привiлейовану iменну акцiю в гривнях: за 2009 рiк - 0,030, за 2010 рiк - 0,030, за 2011 рiк - 0,020. 10. Протягом 2009, 2010 та 2011 рокiв акцiї Банку на бiржах, позабiржових торговельно-iнформацiйних системах не обертались. У 2009, 2010 та у 2011 роках акцiї Банку не продавались. Акцiї Банку у 2009, 2010 та 2011 роках на викупались. V. Протягом останнiх трьох рокiв Банк не здiйснював випуск облiгацiй. VI. Вiдповiдно за рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. № 1591 Банк оприлюднив Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2010 рiк в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних ДКЦПФР двiчи, 14.04.2011 р. та виправлену Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2010 рiк було розмiщено 25.05.2011 р., опублiкував у Вiдомостях ДКЦПФР № 71 15.04.2011 р. та подав до загального вiддiлу Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 12.05.2011 р., а виправлений варiант Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2010 рiк 30.05.2011 р.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 141686.000 140148.000 28783.000 24799.000 170469.000 164947.000
будівлі та споруди 135046.000 134413.000 28783.000 24799.000 163829.000 159212.000
машини та обладнання 2657.000 2077.000 0.000 0.000 2657.000 2077.000
транспортні засоби 1782.000 1894.000 0.000 0.000 1782.000 1894.000
інші 2201.000 1764.000 0.000 0.000 2201.000 1764.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 141686.000 140148.000 28783.000 24799.000 170469.000 164947.000
Опис Ступiнь використання основних засобiв - використовуються повнiстю (100 %). Знос, нарахований на кiнець звiтного перiоду, у вiдсотках складає: будiвлi та споруди - 59 %, машини та обладнання - 22 %. Вiдповiдно до облiкової полiтики Банку до основних засобiв у 2011 роцi вiдносяться об'єкти, вартiсть яких перевищує 1000 грн. та строк експлуатацiї бiльше одного року. До основних засобiв ПАТ "Полтава-банк" належать: земельнi дiлянки; будинки, споруди, передавальнi пристрої; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); iншi основнi засоби. Придбанi (виготовленi) основнi засоби зараховуються на баланс Банку за первiсною вартiстю придбання, яка включає всi витрати, пов'язанi з їх придбанням, доставкою i введенням їх в експлуатацiю. Усi основнi засоби пiдлягають амортизацiї (крiм землi). Земля, це актив, за яким не нараховується амортизацiя, оскiльки строк її використання практично не обмежений. Амортизацiя капiтальних iнвестицiй за власними основними засобами, якi не завершенi i не переведенi до основних засобiв Банку, не нараховується. Амортизацiя основних засобiв нараховується Банком iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на очiкуваний перiод часу використання об'єкта основних засобiв. Згiдно з Положенням "Про нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв а установах ПАТ "Полтава-банк" затвердженого головою правлiння Банку 14.01.2009 р. та головою наглядової ради 16.01.2009 р., нормативи та строки амортизацiї коливаються в дiапазонах вiд 0,66 % до 20 %. За 2011 рiк нараховано амортизацiї на суму 3944 тис. грн. Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 5581 тис. грн. Банк отримав в оперативний лiзинг основнi засоби у сумi 24799 тис. грн., якi облiковуються на позабалансовому рахунку. Вартiсть майна, що перейшло у власнiсть Банку за рахунок погашення боргу, складає в сумi 37001 тис. грн. У фiнансовий лiзинг Банк не надавав i не отримував основнi засоби. На балансi Банку числяться незавершенi капiтальнi вкладення у сумi 3859 тис. грн. У 2011роцi вартiсть основних засобiв збiльшилась на суму 3268 тис. грн. за рахунок введення в експлуатацiю будiвлi вартiстю 2015 тис. грн., придбання автомобiля для перевезення грошових знакiв вартiстю 326 тис. грн., та iншого обладнання для використання у сферi дiяльностi Банку, але пiсля нарахування амортизацiї, фактична вартiсть основних засобiв виробничого призначення зменшилась на сумму 1538 тис. грн. На балансi Банку знаходяться такi транспортнi засоби: 35 легкових автомобiлiв, 4 вантажних-пасажирських автомобiлiв. Об'єктiв невиробничого призначення на балансi Банку немає. Банк має на балансi майно, яке не використовується в банкiвськiй дiяльностi на суму 9466 тис. грн. Iнвентаризацiя основних засобiв здiйснена на 01.11.2011 року за наказом № 2728 вiд 24.10.2011 р. голови правлiння Банку. Iнвентаризацiя проводилась з дотриманням вимог "Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв" затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.08.1994 року № 202/412 (iз змiнами, внесеними згiдно з Наказами Мiнфiну). У 2011 р. Банк не здiйснював переоцiнку своїх будiвель. Збiльшення вартостi будiвель вiдбулось за рахунок проведення ремонтних робiт.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 216325.000 215579.000
Статутний капітал (тис. грн.) 70500.000 70500.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 70500.000 70500.000
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 145825 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 145825 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 145079 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 145079 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу як на кiнець звiтного перiоду так i на кiнець попереднього перiоду. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 22452.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 10042.000 X X
Інші зобов'язання X 988519.000 X X
Усього зобов'язань X 1021013.000 X X
Опис: д/н

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2009 2 1
2 2010 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): правлiння Так

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 5
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 4
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

25

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) У наглядовiй радi Банку комiтети не створювались

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Ні Ні Ні
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Так
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Так Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Так Ні Ні
10 Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X
2 Положення про наглядову раду X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
5 Положення про ревізійну комісію X
6 Положення про акції акціонерного товариства X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X
8 Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
3 Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
4 Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
1 Не проводились взагалі X
2 Менше ніж раз на рік X
3 Раз на рік X
4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні


З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
1 Випуск акцій X
2 Випуск депозитарних розписок X
3 Випуск облігацій X
4 Кредити банків X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
6 Інше (запишіть): д/н
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) У зв'язку з переведенням документарної форми акцiй Банку у бездокументарну у зв'язку з вимогам чинного законодавства України

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
д/н
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/н
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/н
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
д/н
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
д/н
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
д/н
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/н
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/н
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/н
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
д/н

Річна фінансова звітність

Баланс на 31.12.2011 року

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
АКТИВИ
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 190122 240416
2 Торгові цінні папери 5 0 0
3 Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 6 0 0
4 Кошти в інших банках 7 26522 19734
5 Кредити та заборгованість клієнтів 8 740690 743701
6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 76338 26138
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 10 0 0
8 Інвестиції в асоційовані компанії 11 0 0
9 Інвестиційна нерухомість 12 0 0
10 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 5123 5123
11 Відстрочений податковий актив 8 4
12 Гудвіл 13 0 0
13 Основні засоби та нематеріальні активи 14 144696 148345
14 Інші фінансові активи 15 11588 1673
15 Інші активи 16 38611 25965
16 Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 17 3640 3650
17 Усього активів 1237338 1214749
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
18 Кошти банків 18 0 0
19 Кошти клієнтів 19 985323 962081
20 Боргові цінні папери, емітовані банком 20 0 0
21 Інші залучені кошти 21 0 0
22 Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 245 1045
23 Відстрочені податкові зобов’язання 22207 22452
24 Резерви за зобов’язаннями 22 0 7
25 Інші фінансові зобов'язання 23 2377 2874
26 Інші зобов'язання 24 819 669
27 Субординований борг 25 10042 10042
28 Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття) 17 0 0
29 Усього зобов'язань 1021013 999170
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
30 Статутний капітал 26 70560 70560
31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 753 3545
32 Резервні та інші фонди банку 27 145012 141474
33 Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку 216325 215579
34 Частка меншості 0 0
35 Усього власного капіталу та частка меншості 216325 215579
36 Усього пасивів 1237338 1214749


Примітки До балансу станом на 31.12.2011 року додаються примiтки в електроннiй формi
Прізвище та ініціали виконавця, телефон Носенко Н.В., 0532220947
Керівник Некрасов Олександр Васильович
Головний бухгалтер Щербак Людмила Iванiвна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
1 Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 41022 31725
1.1 Процентні доходи 28 143655 149804
1.2 Процентні витрати 28 -102633 -118079
2 Комісійні доходи 29 49924 47576
3 Комісійні витрати 29 -3018 -3205
4 Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0
5 Результат від операцій з хеджування 40 0 0
6 Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
7 Результат від торгівлі іноземною валютою 13616 12451
8 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 7, 8 0 0
9 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 18, 19 0 0
10 Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості 0 0
11 Результат від переоцінки іноземної валюти -1172 -787
12 Резерв під заборгованість за кредитами 7, 8 -27089 -11106
13 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 -125 16
14 Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 12 0
15 Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
16 Резерви за зобов’язаннями 22, 38 -905 -7
17 Інші операційні доходи 30 1885 2755
18 Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості 18, 19 0 0
19 Адміністративні та інші операційні витрати 31 -72307 -73218
20 Дохід від участі в капіталі 11 0 0
21 Прибуток/(збиток) до оподаткування 1843 6200
22 Витрати на податок на прибуток 32 -1096 -2655
23 Прибуток/(збиток) після оподаткування 747 3545
24 Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 33 6 0
25 Чистий прибуток/(збиток) 753 3545
26 Прибуток/(збиток) консолідованої групи: 0 0
26.1 Материнського банку 0 0
26.2 Частки меншості 0 0
27 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 34 0.00000000 0.00001000
28 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 34, 35 0.00000000 0.00001000


Примітки До звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк додаються примiтки в електроннiй формi. У звiтi про фiнансовi за 2011 рiк: Чистий прибуток на одну просту акцiю за звiтний 2011 рiк складає 0,00 грн. (рядок 27, стовпчик 4), за попереднiй 2010 рiк чистий прибуток на одну просту акцiю складає 0,01 грн. (рядок 25, стовпчик 5; Скоригований чистий прибуток на одну просту акцiю за звiтний 2011 рiк складає 0,00 грн. (рядок 28, стовпчик 4), за попереднiй 2010 рiк складає 0,01 грн. (рядок 28, стовпчик 5).
Прізвище виконавця, номер телефону Носенко Н.В., 0532220947
Керівник Некрасов Олександр Васильович
Головний бухгалтер Щербак Людмила Iванiвна

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
(прямий метод)

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
Грошові кошти від операційної діяльності:
1 Процентні доходи, що отримані 0 0
2 Процентні витрати, що сплачені 0 0
3 Комісійні доходи, що отримані 0 0
4 Комісійні витрати, що сплачені 0 0
5 Доходи, що отримані за операціями з торговими цінними паперами 0 0
6 Доходи, що отримані за операціями з фінансовими похідними інструментами 0 0
7 Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою 0 0
8 Інші отримані операційні доходи 0 0
9 Витрати на утримання персоналу 0 0
10 Сплачені адміністративні та інші операційні витрати 0 0
11 Сплачений податок на прибуток 0 0
12 Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
13 Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами 0 0
14 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
15 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках 0 0
16 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам 0 0
17 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами 0 0
18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами 0 0
19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків 0 0
20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів 0 0
21 Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком 0 0
22 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями 0 0
23 Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання 0 0
24 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) 0 0
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
26 Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
27 Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
28 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
29 Придбання основних засобів 14 0 0
30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
31 Дивіденди отримані 0 0
32 Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
33 Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів 17 0 0
34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0
35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
38 Придбання нематеріальних активів 14 0 0
39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
40 Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності) 0 0
Грошові кошти від фінансової діяльності:
41 Отримані інші залучені кошти 21 0 0
42 Повернення інших залучених коштів 21 0 0
43 Отримання субординованого боргу 25 0 0
44 Погашення субординованого боргу 25 0 0
45 Емісія простих акцій 26 0 0
46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0
48 Викуп власних акцій 26 0 0
49 Продаж власних акцій 26 0 0
50 Дивіденди виплачені 26 0 0
51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0
52 Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані у фінансовій діяльності) 0 0
53 Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
54 Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів 0 0
55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 0 0
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 0 0


Примітки д/н
Прізвище виконавця, номер телефону Носенко Н.В. (05322), 0532220947
Керівник Некрасов Олександр Васильович
Головний бухгалтер Щербак Людмила Iванiвна

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
(непрямий метод)

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
Грошові кошти від операційної діяльності:
1 Чистий прибуток/(збиток) за рік 753 3545
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:
2 Амортизація 3944 -4297
3 Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами 28119 9348
4 Нараховані доходи -1435 -3572
5 Нараховані витрати 1060 2005
6 Торговельний результат 0 0
7 Нарахований та відстрочений податок -974 -155
8 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій 0 -589
9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії 0 0
10 Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів -1777 0
11 Інший рух коштів, що не є грошовим 0 2258
12 Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань 29690 8543
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
13 Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами 0 0
14 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки 0 0
15 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках -6945 -17691
16 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам -29667 -43001
17 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами -9955 -515
18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами -12537 -15065
19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків 0 -50000
20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів 24929 180864
21 Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком 0 0
22 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями -495 0
23 Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання та відрахування та інші зобов’язання 0 0
24 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) -4980 63135
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 -48385 -1276
26 Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 -212 0
27 Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
28 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
29 Придбання основних засобів 14 3454 -2446
30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 -381 0
31 Дивіденди отримані 0 0
32 Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
33 Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів 17 0 0
34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0
35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
38 Придбання нематеріальних активів 14 196 -192
39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
40 Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності) -45328 -3914
Грошові кошти від фінансової діяльності:
41 Отримані інші залучені кошти 21 0 0
42 Повернення інших залучених коштів 21 0 0
43 Отримання субординованого боргу 25 0 0
44 Погашення субординованого боргу 25 0 0
45 Емісія звичайних акцій 26 0 0
46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0
48 Викуп власних акцій 26 0 0
49 Продаж власних акцій 26 0 0
50 Дивіденди виплачені 26 -8 -8
51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0
52 Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані у фінансовій діяльності) -8 -8
53 Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 22 481
54 Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів -50294 59694
55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 240416 180722
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 190122 240416


Примітки До звiту про рух грошових коштiв (непрямий метод) за 2011 рiк додаються примiтки в електроннiй формi.
Прізвище виконавця, номер телефону Носенко Н.В., 0532220947
Керівник Некрасов Олександр Васильович
Головний бухгалтер Щербак Людмила Iванiвна

Звіт про власний капітал за 2011 рік

Рядок Назва статті Примітки Належить акціонерам материнського банку Частка меншості Усього власного капіталу
статутний капітал резервні та інші фонди банку (примітка 27) нерозподілений прибуток усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Залишок на 1 січня попереднього року 70560 132126 9356 212042 0 212042
2 Вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти 3 0 0 0 0 0 0
3 Скоригований залишок на 1 січня попереднього року 70560 132126 9356 212042 0 212042
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж: 0 0 0 0 0 0
4.1 Результат переоцінки до їх справедливої вартості 9 0 0 0 0 0 0
4.2 Продаж або втрати від зменшення корисності 9 0 0 0 0 0 0
5 Основні засоби та нематеріальні активи: 0 0 0 0 0 0
5.1 Результат переоцінки 14 0 0 0 0 0 0
5.2 Реалізований результат переоцінки 14 0 0 0 0 0 0
6 Результат переоцінки за операціями хеджування 0 0 0 0 0 0
7 Накопичені курсові різниці 27 0 0 0 0 0 0
8 Відстрочені податки 32 0 0 0 0 0 0
9 Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу 0 0.000000000 0 0 0 0
10 Прибуток/(збиток) за рік 0 9348 -5803 3545 0 3545
11 Усього доходів/(збитків), що визнані за рік 0 9348 -5803 3545 0 3545
12 Емісія акцій 26 0 0 0 0 0 0
13 Власні акції, що викуплені в акціонерів: 0 0 0 0 0 0
13.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0
13.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0
13.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0
14 Об'єднання компаній 44 0 0 0 0 0 0
15 Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати 35 0 0 -8 -8 0 -8
16 Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року) 70560 141474 3545 215579 0 215579
17 Скоригований залишок на початок звітного року 70560 141474 3545 215579 0 215579
17.1 Коригування: Зміна облікової політики 0 0 0 0 0 0
17.2 Виправлення помилок 0 0 0 0 0 0
18 Цінні папери в портфелі банку на продаж: 0 0 0 0 0 0
18.1 Результат переоцінки до їх справедливої вартості 9 0 0 0 0 0 0
18.2 Продаж або втрати від зменшення корисності 9 0 0 0 0 0 0
19 Основні засоби та нематеріальні активи: 0 0 0 0 0 0
19.1 Результат переоцінки 14 0 0 0 0 0 0
19.2 Реалізований результат переоцінки 14 0 0 0 0 0 0
20 Результат переоцінки за операціями хеджування 0 0 0 0 0 0
21 Накопичені курсові різниці 27 0 0 0 0 0 0
22 Відстрочені податки 32 0 0 0 0 0 0
23 Чистий дохід/(збиток), що визначений безпосередньо у складі власного капіталу 0 0 0 0 0 0
24 Прибуток/(збиток) за рік 0 3538 -2785 753 0 753
25 Усього доходів/(збитків), що визнані за рік 0 3538 -2785 753 0 753
26 Емісія акцій 26 0 0 0 0 0 0
27 Власні акції, що викуплені в акціонерів: 0 0 0 0 0 0
27.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0
27.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0
27.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0
28 Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0
29 Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати 35 0 0 -7 -7 0 -7
30 Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року 70560 145012 753 216325 0 216325
Примітки До звiту про власний капiтал за 2011 рiк додаються примiтки в електроннiй формi.
Прізвище виконавця, номер телефону Носенко Н.В., 0532220947
Керівник Некрасов Олександр Васильович
Головний бухгалтер Щербак Людмила Iванiвна

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Банк застосовував наступнi новi стандарти та тлумачення: МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" (переглянуто у вереснi 2007 року, застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2009 року або пiсля цiєї дати). Основна змiна МСБО 1 - це замiна звiту про фiнансовi результати звiтом про сукупнi прибутки та збитки, в якому повиннi також вiдображатися всi змiни у капiталi пiдприємства, якi не пов'язанi iз операцiями з акцiонерами, такi як переоцiнка фiнансових активiв для подальшого продажу. Як альтернативний варiант, пiдприємствам дозволяється подавати два звiти: окремий звiт про фiнансовi результати та звiт про сукупнi прибутки та збитки. Крiм того, переглянутий МСБО 1 вводить вимогу подавати у рiчнiй фiнансовiй звiтностi звiт про фiнансовий стан на початок найбiльш раннього порiвняльного перiоду у кожному випадку, коли пiдприємство трансформує порiвняльнi показники в результатi рекласифiкацiї, змiн в облiковiй полiтицi або виправлення помилок. Переглянутий МСБО 1 має вплив на подання фiнансової звiтностi Банку, але не має впливу на визнання та оцiнку конкретних операцiй та залишкiв за цими операцiями. МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти" (застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2009 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ 8 застосовується до суб'єктiв господарювання, борговi iнструменти або iнструменти капiталу, яких купуються та продаються на вiдкритому ринку, а також до тих, якi подають або планують подати фiнансову звiтнiсть регулюючим органам у зв'язку з розмiщенням iнструментiв будь-якого класу на вiдкритому ринку. МСФЗ 8 вимагає надавати фiнансову та описову iнформацiю про сегменти, в яких суб'єкт господарювання здiйснює свою дiяльнiсть, та визначає, яким чином вiн має надавати таку iнформацiю. Iнформацiя про операцiйнi сегменти розкривається у звiтностi вiдповiдно до принципу, що використовується для пiдготовки внутрiшньої звiтностi, яка подається органу, вiдповiдальному за прийняття операцiйних рiшень. IFRIC 11 "МЗФС 2 Операцiї з акцiями групи та викупленими власними акцiями" - Банк не здiйснював програм виплат дольовими iнструментами в 2010-2011 роках, тому не очiкує iстотного впливу на облiк таких виплат. IFRIC 12 "Договори на концесiю послуг" - Iнтерпретацiя застосовується до концесiйних операторiв i пояснює, яким чином облiковувати взятi зобов`язання та отриманi права за концесiйними угодами. Ця iнтерпретацiя не матиме впливу на Банк. IFRIC 14 " МСБО 19 - Обмеження за пенсiйним активом iз встановленими виплатами, мiнiмальнi вимоги до фiнансування та їх взаємозв'язок " - Iнтерпретацiя роз`яснює, яким чином оцiнювати лiмiт надлишку за програмою з фiксованими виплатами, який може визнаватись як актив в рамках вимог МСБО 19 "Додатковi виплати i пiльги працiвникам". Керiвництво банку вважає, що ця iнтерпретацiя не матиме впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Банку. IFRIC 13 "Програми формування лояльностi клiєнтiв" - Iнтерпретацiя вимагає, щоб рiзнi бонуси клiєнтам облiковувались як окремий компонент операцiї продажу, в ходi якої вони надаються. Отже, частина справедливої вартостi отриманої винагороди використовується для надання бонусiв i вiдкладається протягом перiоду, коли надаються бонуси. Керiвництво Банку вважає, що ця iнтерпретацiя не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Банку, оскiльки такi схеми не використовуються. КТМФЗ 17 "Розподiл негрошових активiв власникам" (набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 липня 2009 року або пiсля цiєї дати). Це тлумачення надає роз'яснення, коли i яким чином має вiдображатися розподiл негрошових активiв у виглядi дивiдендiв власникам. Компанiя має оцiнювати зобов'язання з виплати негрошових активiв у виглядi дивiдендiв власникам за справедливою вартiстю активiв до розподiлу. Доходи або витрати вiд вибуття розподiлюваних негрошових активiв мають визнаватися в прибутку або збитку пiд час здiйснення розрахункiв щодо виплати дивiдендiв. Керiвництво Банку вважає, що ця iнтерпретацiя не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Банку, оскiльки такi схеми не використовуються. МСБО (IAS) 27 "Консолiдованi та окремi фiнансовi звiти" (переглянутий в сiчнi 2008 року; набуває чинностi для перiодiв, що починаються 1 липня 2009 року або пiсля цiєї дати). Переглянутий МСБО (IAS) 27 вимагає, щоб компанiя розподiляла загальний сукупний дохiд на власникiв материнської компанiї та на не контролюючi частки (ранiше - "частка меншостi"), навiть у тому випадку, якщо це призводить до вiд'ємного сальдо неконтрольованої частки. Дiючий ранiше стандарт вимагав, щоб перевищення за збитками в бiльшостi випадкiв було вiднесено на власникiв материнської компанiї. Переглянутий стандарт також указує, що змiни частки власностi материнської компанiї в дочiрнiй компанiї, що не призводять до втрати контролю, мають вiдображатися в облiку як операцiї з власним капiталом. Крiм того, стандарт описує як компанiя повинна оцiнювати прибуток або збиток вiд втрати контролю над дочiрньою компанiєю. Всi iнвестицiї в колишню дочiрню компанiю, що залишилися, повиннi оцiнюватися за справедливою вартiстю на дату втрати контролю. Банк не є власником материнської компанiї, тому переглянутий стандарт не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть банку. МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" (переглянутий в 2008 роцi; (набуває чинностi для об'єднань бiзнесу, дата придбання, яких вiдбувається в першому рiчному перiодi, що починається 01 липня 2009 року або пiсля цiєї дати). Переглянутий МСФЗ 3 дозволяє компанiям вибирати за власним бажанням метод оцiнки неконтрольованої частки: вони можуть застосовувати метод пропорцiйної частки компанiї-покупця в чистих iдентифiкованих активах придбаної компанiї), що ранiше застосовувався, або проводити оцiнку за справедливою вартiстю. Переглянутий МСФЗ 3 мiстить бiльш докладне керiвництво щодо застосуванню методу придбання до об'єднань бiзнесу. Вiдмiнено вимогу про оцiнку за справедливою вартiстю всiх активiв i зобов'язань на кожному етапi поетапного придбання для цiлей розрахунку частки гудвiлу. Тепер у разi поетапного об'єднання бiзнесу компанiя-покупець переоцiнює свою ранiше утримувану частку в придбанiй компанiї, за справедливою вартiстю на дату придбання та визнає остаточний прибуток або збиток (якщо такий iснує) в прибутку або збитку за рiк. Витрати, пов'язанi з придбанням, облiковуються окремо вiд об'єднання бiзнесу i тому вiдображатимуться як витрати, а не включатимуться в гудвiл. Компанiя-покупець повинна вiдображати зобов'язання вiдносно умовної суми сплати за придбання на дату придбання. Змiни вартостi цього зобов'язання пiсля дати придбання вiдображаються належним чином вiдповiдно до iнших застосовних МСФЗ, а не шляхом коригування гудвiлу. Об'єм застосування переглянутого МСФЗ 3 обмежується тiльки об'єднаннями бiзнесу за участю декiлькох компанiй i об'єднаннями бiзнесу, що здiйсненi виключно шляхом укладення договору. Банк не здiйснював об'єднання бiзнесу за методом придбання. Удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (опублiкованi у квiтнi 2009 року; змiни МСФЗ 2, МСБО 38, тлумачення IFRIC 9 та тлумачення IFRIC 16 застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2009 року або пiсля цiєї дати; змiни МСФЗ 5, МСФЗ 8, МСБО 1, МСБО 7, МСБО 17, МСБО 36 та МСБО 39 застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2010 року або пiсля цiєї дати). Застосовнiсть до хеджованих статей - Змiна до МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" (набуло чинностi для ретроспективного застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 липня 2009 року або пiсля цiєї дати). Цi змiни роз'яснюють, яким чином в рiзних ситуацiях використовуються принципи, що визначають застосовнiсть облiку пiд час хеджування до хеджованого ризику або частини потокiв грошових коштiв. Цi вдосконалення являють собою поєднання змiн по сутi та роз'яснень таких стандартiв та тлумачень: роз'яснення, що на внески пiдприємств в операцiї пiд спiльним контролем та створення спiльних пiдприємств не поширюється сфера застосування МСФЗ 2; роз'яснення вимог до розкриття iнформацiї згiдно з МСФЗ 5 та iншими стандартами стосовно необоротних активiв (або лiквiдацiйних груп), вiднесених до категорiї активiв, що утримуються для продажу, або припиненої дiяльностi; вимоги розкривати у звiтностi iнформацiю про загальну оцiнку активiв та зобов'язань для кожного звiтного сегмента згiдно з МСФЗ 8, лише якщо iнформацiя про такi суми регулярно надається особам або органам, вiдповiдальним за прийняття операцiйних рiшень; змiна МСБО 1, що дозволяє вiдносити деякi зобов'язання, розрахунок за якими здiйснюється власними дольовими iнструментами суб'єкта господарювання, до категорiї довгострокових; змiна МСБО 7, згiдно з якою лише тi активи, що призводять до виникнення активу, можуть бути вiднесенi до категорiї iнвестицiйної дiяльностi; дозвiл вiдносити деякi довгостроковi договори оренди землi до категорiї фiнансової оренди вiдповiдно до МСБО 17 навiть без передачi права власностi на землю по закiнченнi строку оренди; надання додаткових рекомендацiй в МСБО 18 для визначення того факту, чи виступає суб'єкт господарювання принципалом чи агентом; роз'яснення в МСБО 36, що одиниця, яка генерує грошовi потоки, не може бути бiльше операцiйного сегмента до об'єднання; доповнення МСБО 38, що стосується оцiнки справедливої вартостi нематерiальних активiв, придбаних у ходi операцiї з об'єднання компанiй; змiна МСБО 39, яка (i) включає до сфери застосування цього стандарту опцiоннi контракти, якi можуть призвести до об'єднання бiзнесу, (ii) роз'яснює перiод рекласифiкацiї прибутку або збиткiв вiд iнструментiв, якi хеджують грошовi потоки, з категорiї капiталу до фiнансового результату, (iii) визначає, що можливiсть дострокового погашення тiсно пов'язана з основним договором, якщо пiсля використання цiєї можливостi позичальник компенсує кредитору економiчнi збитки; змiна тлумачення IFRIC 9, яка визначає, що до сфери застосування цього тлумачення не входять похiднi iнструменти, вбудованi у договори, придбанi в ходi операцiй пiд спiльним контролем, а також утворення спiльних пiдприємств; а також вилучення з тлумачення IFRIC 16 обмеження, яке забороняє володiти iнструментом хеджування закордоннiй дiяльностi, стосовно якої здiйснюється хеджування. Банк не заключав опцiонних контрактiв для хеджування грошових потокiв та не утворював спiльних пiдприємств. МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (переглянутий у липнi 2009 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2010 року або пiсля цiєї дати, проте дозволяється дострокове застосування). Цi змiни застосовуються до ретроспективного застосування МСФЗ у конкретних ситуацiях та мають на метi забезпечити вiдсутнiсть у пiдприємств, якi знаходяться у процесi переходу на облiк за МСФЗ, недоцiльних витрат грошових або трудових ресурсiв. Змiни МСФЗ 1 звiльняють суб'єкти господарювання, якi повнiстю ведуть облiк за первiсною вартiстю, вiд ретроспективного застосування МСФЗ для облiку нафтогазових активiв, а також звiльняють суб'єкти господарювання, якi вже мають укладенi лiзинговi контракти, вiд перегляду класифiкацiї цих контрактiв вiдповiдно до Тлумачення IFRIC 4 "Визначення наявностi оренди у договорi" у випадку, якщо застосування нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку дозволяло отримати однаковий результат. Банк не заключав лiзингових контрактiв, якi потребують перегляду класифiкацiї цих контрактiв вiдповiдно до Тлумачення IFRIC 4 та не має нафтогазових активiв. " Умови надання та анулювання прав на акцiї - змiна МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй"; "Тлумачення IFRIC 15 "Договори на будiвництво об'єктiв нерухомостi"; "МСБО 32 та змiна МСБО 1 "Фiнансовi iнструменти з правом погашення та зобов'язання, що виникають при лiквiдацiї"; "МСБО 27 та МСФЗ 1 - Вартiсть iнвестицiї у дочiрню компанiю, спiльно контрольоване пiдприємство та асоцiйовану компанiю. "Змiна МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" - статтi, що вiдповiдають критерiям облiку хеджування. "Класифiкацiя випуску прав на придбання акцiй" - Змiна до МСФЗ 32 (випущено 8 жовтня 2009 року; (застосовується для рiчних перiодiв, що починаються 1 лютого 2010 року або пiсля цiєї дати). Цi змiни звiльняють деякi пропозицiї з випуску нових акцiй, номiнованих в iноземнiй валютi, вiд такої класифiкацiї, як фiнансовi похiднi iнструменти. Банк не випускає фiнансових похiдних iнструментiв, тому змiн у фiнансовiй звiтностi не очiкує. Змiни до МСФЗ 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн" (випущений в листопадi 2009 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2011 року або пiсля цiєї дати). МСБО (IAS) 24 був переглянутий в 2009 роцi, внаслiдок чого: (а) було спрощене визначення пов'язаної сторони та уточнено його значення, а також усуненi суперечностi i (б) було надане часткове звiльнення вiд застосування вимог до надання iнформацiї для державних компанiй. Банк не очiкує суттєвого впливу вiд застосування вказаного стандарту. КТМФЗ 19 "Погашення фiнансових зобов'язань пайовими iнструментами" (набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 липня 2010 року або пiсля цiєї дати). Цей КТМФЗ роз'яснює методи облiку для тих випадкiв, коли компанiя проводить перегляд умов боргових зобов'язань, внаслiдок чого зобов'язання погашається за рахунок випуску дебiтором власних пайових iнструментiв на користь кредитора. Прибуток або збиток вiдображається в прибутку або збитку i є рiзницею мiж справедливою вартiстю пайових iнструментiв та балансовою вартiстю боргу. Банк не застосовує у своїй роботi погашення боргових зобов'язань за рахунок випуску дебiтором власних пайових iнструментiв на користь кредитора. Тому вказаний стандарт не впливає на фiнансовий результат Банку. Передоплата на мiнiмальнi вимоги до фiнансування - Змiни до КТМФЗ 14 (застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2011 року або пiсля цiєї дати). Цi змiни мають обмежену дiю, оскiльки застосовуються тiльки до тих компанiй, якi зобов'язанi здiйснювати мiнiмальнi внески для фiнансування пенсiйних планiв зi встановленими виплатами. Ця змiна вiдмiняє непередбачуванi наслiдки КТМФЗ 14, що вiдносяться до передоплати добровiльних пенсiйних планiв, в тих випадках, коли є мiнiмальнi вимоги до фiнансування. Банк не здiйснює мiнiмальнi внески для фiнансування пенсiйних планiв. МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти Частина 1: Класифiкацiя та оцiнка". МСФЗ 9, випущений у листопадi 2009 року, замiнює роздiли МСБО (IAS) 39, що вiдносяться до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Згодом МСФЗ (IFRS) 9 був змiнений у жовтнi 2010 року. Переглянутий МСФЗ (IFRS) 9 охоплює класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань. Основнi вiдмiнностi стандарту такi: "Всi пайовi iнструменти повиннi в подальшому оцiнюватися за справедливою вартiстю. Пайовi iнструменти, що утримуються для торгiвлi, оцiнюватимуться та вiдображатимуться за справедливою вартiстю через рахунки прибуткiв i збиткiв. Для решти пайових iнвестицiй пiд час первiсного визнання може бути прийняте остаточне рiшення про вiдображення нереалiзованого та реалiзованого прибутку або збитку вiд переоцiнки за справедливою вартiстю у складi iншого сукупного доходу, а не у складi прибуткiв або збиткiв. Доходи i витрати вiд переоцiнки не переносяться на рахунки прибуткiв або збиткiв. Це рiшення може прийматися iндивiдуально для кожного фiнансового iнструменту. Дивiденди мають вiдображатися у складi прибуткiв i збиткiв, оскiльки вони характеризують прибутковiстю iнвестицiй. "Застосування МСФЗ 9 є обов'язковим з 1 сiчня 2013 року, дострокове застосування дозволяється. Банк не застосовував до набрання чинностi новi стандарти та тлумачення, якi є обов'язковими для рiчних звiтiв, що починаються 1 сiчня 2012 року або пiсля цiєї дати. Управлiнський персонал не здiйснював розрахунок впливу нових стандартiв та тлумачень на результати дiяльностi.