Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Переверзев Вiталiй Станiславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-банк"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
09807595
4. Місцезнаходження
Полтавська , Октябрський, 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а
5. Міжміський код, телефон та факс
0532227863 0532227863
6. Електронна поштова адреса
office@poltavabank.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.poltavabank.com в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
3. У звiтному 2016 роцi Банк не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
4. У Банку (також у звiтному 2016 роцi) спецiальної посади корпоративного секретаря на створювалось.
5. Рейтингова оцiнка Банку у 2016 роцi не здiйснювалась, послугами рейтингового агенства Банк не користувався.
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) Iнформацiя про облiгацiї емiiтента:
- Процентнi облiгацiї у звiтному 2016 роцi Банком не випускались;
- Дисконтнi облiгацiї у звiтному 2016 роцi Банком не випускались;
- Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї у 2016 роцi Банком не випускались;
3) Iншi цiннi папери у 2016 роцi Банком не випускались.Сертифiкати не замовлялись;
4) Похiднi цiннi папери у звiтному 2016 роцi Банком не випускались;
5) Протягом звiтного 2016 року Банк власнi акцiї не викупав.
14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:
4) Iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї Банк не надає;
5) Iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї Банк не надає.
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
Забезпечення третiми особами щодо виконання зобов'язань за випусками боргових цiнних паперiв у звiтному 2016 роцi не надавались у зв'язку з тим, що борговi цiннi папери Банком не випускались.
16. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного 2016 року не виникала.
18-27. Iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН протягом звiтного 2016 року Банком не випускались.
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть у звiтному 2016 роцi складалась Банком вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
32. Цiльовi облiгацiї пiдприємства, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, протягом звiтного 2016 року Банком не випускались.
33. Рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв загальними зборами акцiонерiв Банку у 2016 роцi не приймались.
34. Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв загальними зборами акцiонерiв Банку та наглядовою радою Банку у 2016 роцi не приймались.
35. Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, наглядовою радою Банку у 2016 роцi не приймались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-банк"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А01 № 296724
3. Дата проведення державної реєстрації
16.10.1991
4. Територія (область)
Полтавська
5. Статутний капітал (грн)
155100000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0.0001
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
663
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
немає немає
немає немає
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння Банку не надається, так як Банк є акцiонерним товариством.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Нацiональний банк України
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32004109301026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Нацiональний банк України
5) МФО банку
300001
6) поточний рахунок
32004109301026

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Банкiвська дiяльнiсть Банкiвська лiцензiя 20.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Банкiвська лiцензiя № 73 вiд 20.10.2011 р. на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Лiцензiя № 73 не має термiну дiї, тому прогнози на продовження Банкiвської лiцензiї не надаються.
 
Банкiвська дiяльнiсть Генеральна лiцензiя 20.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй № 73 вiд 20.11.2011 на право здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком. Генеральна лiцензiя № 73 на здiйснення валютних операцiй не має термiну дiї, тому прогнози на продовження Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй не надаються.
 
Банкiвська дiяльнiсть Додаток до Ген. лiц. 20.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Додаток до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 73 вiд 20.10.2011 Перелiк валютних операцiй. якi має право здiйснювати Публiчне акцiонерне товарство "Полтава-банк". Додаток до Генеральної лiцензiї № 73 на має термiну дiї, тому прогнози на продовження Додатку до Генеральної лiцензiї не надаються.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть. Лiцензiя АE № 294521 21.10.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Необмежена
Опис Лiцензiя АЕ № 294521 дата видачi 21.10.2014 р. Cтрок дiї лiцензiї з 22.10.2014 необмежений. Лiцензiя не має термiну дiї, тому прогнози щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надаються.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть. Лiцензiя АE № 294522 21.10.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Необмежена
Опис Лiцензiя АЕ № 294522 дата видачi 21.10.2014 р. Cтрок дiї лiцензiї з 22.10.2014 необмежений. Лiцензiя не має термiну дiї, тому прогнози щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надаються.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи. Лiцензiя АЕ № 286525 08.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Необмежена
Опис Лiцензiя АЕ № 286525 дата видачi 08.10.2013 р., строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений, тому прогнози щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надаються.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ОМП "Будмеханiзацiя" 13953316 36028 м. Полтава вул. Островського, 2 0.000067000000
ВАТ "Полтавакондитер" 00382208 36020 м. Полтава вул. Спаська, 10 0.114894000000
ЗАТ "МБУ № 8" 05386004 36000 м. Полтава вул. Супрунiвський промвузол, а/я кв. 509 0.000006000000
ЗАТ "СУ-405" Полтаваелектромонтаж" 01417297 36024 м. Полтава вул. Шевченка, 62 0.000020000000
ЗАТ БМУ-2 "Полтаванафтогазбуд" 01291494 36009 м. Полтава вул. Кондратенка, 6 0.032706000000
Кобеляцьке СП "Будiвельник" 30951349 39200 м. Кобеляки вул. Полтавська, 42 0.000774000000
МПВБП "Будсервiс" 13929602 36019 м. Полтава вул. Шевченка, 83 0.000038000000
МП "Скiпт" 13029447 36038 м. Полтава вул. Шевченка, 96 0.000018000000
МП "МКП-90" 13949473 36023 м. Полтава вул. Пушкiна, 45 0.000062000000
МПБП "Комета" 13928778 36003 м. Полтава вул. Гожулянська, 20 0.000043000000
МПП "Лелека" 13933294 36036 м. Полтава вул. Курчатова, 2/14, кв. 34 0.000017000000
МПП "Лтава" 13933035 36000 м. Полтава вул. М. Бiрюзова, 47 0.000009000000
Мiнiстерство фiнансiв України 00013480 01008 м. Київ вул. М. Грушевського, 12/2 0.000150000000
ТОВ "Арго" 13931272 36020 м. Полтава вул. Косiора, 2, кв. 58 0.000039000000
ТОВ "Ареал" 13968737 36017 м. Полтава вул. Кондратюка, 13, кв. 69 0.000008000000
ТОВ "Газагробуд" 13954652 36000 м. Полтава вул. Серьогiна, 11 0.000103000000
ТОВ "Монтажтрансгаз" 13956101 36000 м. Полтава вул. Пушкiна, 119 0.001467000000
ТОВ "Полтаваколiрмет" 13928873 36009 м. Полтава вул. Дружби, 4 0.000008000000
ТОВ "БПНК" LTD 13934276 36003 м. Полтава вул. Гожулянська, 4 0.000019000000
ТОВ "Еврика" 13928005 36000 м. Полтава вул. Пушкiна, 119 0.000105000000
ТОВ МП "Контакт" 21043769 36032 м. Полтава вул. а/я 440 0.000006000000
ТОВ МТП "Гермес" 21046124 36023 м. Полтава вул. Червоноармiйська, 2-а 0.000054000000
ТОВ фiрма "Венус" LTD 13949088 36000 м. Полтава пл. Незалежностi, 7 0.000078000000
ТОВ фiрма "Калина" LTD 21043309 36000 м. Полтава вул. Гоголя, 22 0.000028000000
ТОВ фiрма "Толк" 13934632 36022 м. Полтава пров. Рибальський, 16, кв. 65 0.000052000000
Полтавська асоцiацiя ветеранiв Афганiстану 13931473 36000 м. Полтава вул. Жовтнева, 56 0.000025000000
ПОВ Iнженерної академiї 13937056 36001 м. Полтава пров. Пiонерський, 4 0.000068000000
ПП "Еларм" LTD 21042534 36007 м. Полтава вул. Половка, 74 0.000027000000
ВТО "Конструктор" 21058110 36006 м. Полтава вул. Зiнькiвська, 19 0.000003000000
ВТК "Автогрей-89" 21056507 36010 м. Полтава вул. Тимiрязєва, 64 0.000060000000
ПП "Полтавапромреконструкцiя" 21053905 36038 м. Полтава вул. Пушкiна, 88 0.000409000000
СБП МП "Вiта-91" 21040736 36010 м. Полтава вул. Тимiрязєва, 46 0.000470000000
СУРП "Електромаш" 13931912 36021 м. Полтава вул. Алмазна, 3 0.000018000000
СУ "Проммонтаж-5" 01413916 36014 м. Полтава вул. Спортивна, 11-а 0.000270000000
ТОВ "Бор" 13947923 36028 м. Полтава вул. Калiнiна, 59, кв. 63 0.000130000000
ТОВ "Енергоiнвест" 30601512 36007 м. Полтава вул. Заводська, 2 0.851064000000
Фiрма "Вiталi" LTD 13941307 36000 м. Полтава вул. Пушкiна, 10 0.000010000000
ГСМП "Довiра" 13942578 36001 м. Полтава пров. Пiонерський, 4 0.000004000000
ПФ МП "Ера" 13935117 36000 м. Полтава пров. Спортивний, 3 0.000012000000
ПП "Беркут" 13948516 36023 м. Полтава вул. С.Фронта, 28 0.000018000000
ЕНВ фiрма "Iнформо" 13929134 36023 м. Полтава вул. Пушкiна, 19 0.001340000000
ТОВ "Полтавська консалтiнгова група" 24393056 36002 м. Полтава вул. Рози Люксембург, 72 0.000000850000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Кiлькiсть фiзичних осiб акцiонерiв - 2712 98.995300000000
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Некрасов Олександр Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1950
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ПАТ "Полтава-банк".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.02.2016 до 09.02.2019
9) Опис
Повноваження та обов'язки: скликає засiдання наглядової ради Банку, не менше як два рази на рiк, приймає участь у засiданнях наглядової ради Банку, бере участь у голосуваннi. Органiзує ведення протоколiв засiдання наглядової ради Банку. Є головою загальних зборiв акцiонерiв Банку. Пiдписує протоколи загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Посадову особу обрали на посаду 09.02.2016 року на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" та на засiданнi наглядової ради ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з переобрання складу наглядової ради Банку.
На данiй посадi 4 роки.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Обiймає посади: - голова наглядової ради ПАТ "Полтавський завод медичного скла", мiсцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе,158; член наглядової ради ПрАТ "Спецбуд", мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Островського, 2; - член наглядової ради ПАТ "Полтавамаш", мiсцезнаходження: 36007, м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 27.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник голови наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нелюбiн Вячеслав Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Управлiння корпоративних фiнансiв ПАТ "Полтава-банк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.02.2016 до 09.02.2019
9) Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях наглядової ради Банку, бере участь у голосуваннi, у разi вiдсутностi голови наглядової ради виконує його функцiї та може бути головою загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Посадову особу обрали на посаду 09.02.2016 року на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" та на засiданнi наглядової ради ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з переобрання складу наглядової ради Банку.
На данiй посадi 7 рокiв.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Обiймає посаду - член наглядової ради ПАТ "Полтавський завод медичного скла", мiсцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе,158; - член наглядової ради ПАТ "Полтавамаш", мiсцезнаходження: 36007, м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 27.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради, секретар наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Некрасов Костянтин Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова наглядової ради ПАТ "Лубнифарм".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.02.2016 до 09.02.2019
9) Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях наглядової ради Банку, бере участь у голосуваннi. Є секретарем наглядової ради Банку, веде протоколи засiдань наглядової ради Банку.
Посадову особу обрали на посаду 09.02.2016 року на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з переобранням складу наглядової ради Банку.
На данiй посадi 14 рокiв.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Обiймає посаду - Голова наглядової ради ПАТ "Лубнифарм", мiсцезнаходження: 37500. Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського,16; - член наглядової ради ПАТ "Полтавамаш", мiсцезнаходження: 36007, м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 27.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Незалежний член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Котенко Ольга Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1949
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АБ "Полтава-банк", начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.02.2016 до 09.02.2019
9) Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях наглядової ради Банку, бере участь у голосуваннi.
Посадову особу обрали на посаду 09.02.2016 року на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з переобранням складу наглядової ради Банку.
На данiй посадi 10 мiсяцiв.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Незалежний член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вакула Ольга Леонiдiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керуючий вiддiленням № 26 ПАТ "Полтава-банк" в м. Полтава.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2016 до 09.02.2019
9) Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнi наглядової ради Банку, бере участь у голосуваннi.
Посадову особу обрали на посаду 09.02.2016 року на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з переобранням складу наглядової ради Банку.
На данiй посадi 10 мiсяцiв.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Переверзев Вiталiй Станiславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керуючий фiлiєю ПАТ "Полтава-банк" у м. Києвi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2015 до 14.04.2018
9) Опис
Повноваження та обов'язки: керує роботою правлiння Банку, здiйснює загальне управлiння та контроль за дiяльнiстю Банку. Без доручення представляє iнтереси Банку в усiх органiзацiях, пiдприємствах, як на територiї України, так i за її межами. Вiд iменi Банку вступає в договiрнi вiдносини з юридичними та фiзичними особами з питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку. В iнтересах Банку здiйснює iншi дiї, якi не суперечать чинному законодавству України та вiдповiдають вимогам Статуту. Приймає участь у засiданнях правлiння, бере участь у голосуваннi;
Головою правлiння Банку посадову особу призначили на засiдннi наглядової ради Банку 14.04.2015 р. у зв'язку з закiнченням термiну призначення попереднього складу правлiння Банку.
На данiй посадi 4 роки.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Акцiями ПАТ "Полтава-банк" не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Перший заступник голови правлiнн
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гофман Вячеслав Вiтеславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник голови правлiння ПАТ "Полтава-банк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2015 до 14.04.2018
9) Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях правлiння Банку, бере участь у голосуваннi, виконує обов'язки голови правлiння Банку у разi його вiдсутностi.
Першим заступником голови правлiння Банку посадову особу призначили на засiдннi наглядової ради Банку 14.04.2015 р. у зв'язку з закiнченням термiну призначення попереднього складу правлiння Банку.
На данiй посадi 23 роки.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бобилков Олег Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правлiння ПАТ "Полтава-банк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2015 до 14.04.2018
9) Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях правлiння Банку, бере участь у голосуваннi. Виконує обов'язки голови правлiння Банку при необхiдностi.
Заступником голови правлiння Банку посадову особу призначили на засiдннi наглядової ради Банку 14.04.2015 р. у зв'язку з закiнченням термiну призначення попереднього складу правлiння.
На данiй посадi 19 рокiв.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щербак Людмила Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ПАТ "Полтава-банк".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2015 до 14.04.2018
9) Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнi правлiння Банку, бере участь у голосуваннi.
Членом правлiння Банку посадову особу призначили на засiданнi наглядової ради Банку 14.04.2015 р. у зв'язку з закiнченням термiну призначення попереднього складу правлiння Банку.
На данiй посадi 23 роки.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коломацька Надiя Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Служби фiнансового монiторингу ПАТ "Полтава-банк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2015 до 14.04.2018
9) Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях правлiння Банку, бере участь у голосуваннi.
Членом правлiння Банку посадову особу призначили на засiданнi наглядової ради Банку 14.04.2015 р. у зв'язку з закiнченням термiну призначення попереднього складу правлiння Банку.
На данiй посадi 13 рокiв.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Акцiями ПАТ "Полтава-банк" не володiє
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння, секретар правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiрченко Марина Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу бюджетування, аналiзу та управлiння ризиками ПАТ "Полтава-банк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2015 до 14.04.2018
9) Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях правлiння Банку, бере участь у голосуваннi. Є секретарем правлiння Банку, веде протоколи засiдань правлiння Банку.
Членом правлiння Банку посадову особу призначили на засiданнi наглядової ради Банку 14.04.2015 р. у зв'язку з закiнченням термiну призначення попереднього складу правлiння Банку.
На данiй посадi 5 рокiв.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Акцiями ПАТ "Полтава-банк" не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Монастирний Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правлiння ПАТ "Полтава-банк".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.06.2015 до 14.04.2018
9) Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях правлiння Банку, бере участь у голосуваннi.
Заступником голови правлiння у складi правлiння посадову особу призначили на засiданнi наглядової ради Банку 08.06.2015 р. за посадою - заступник голови правлiння, у зв'язку зi збiльшенням кiлькiсного складу правлiння вiдповiдно до Статуту Банку, термiном на який обрано правлiння - до 14.04.2018 р..
На данiй посадi 1 рiк.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Акцiями ПАТ "Полтава-банк" не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Некрасов Олександр Васильович д/н д/н д/н 319824118 45.365100000000 319790436 0 33682 0
Заступник голови наглядової рад Нелюбiн Вячеслав Юрiйович д/н д/н д/н 500335 0.071000000000 500335 0 0 0
Член наглядової ради, секретар наглядової ради Некрасов Костянтин Олександрович д/н д/н д/н 280854106 39.837500000000 280854106 0 0 0
Перший заступник голови правлiння Гофман Вячеслав Вiтеславович д/н д/н д/н 67643910 9.594900000000 67625224 0 18686 0
Заступник голови правлiння Бобилков Олег Володимирович д/н д/н д/н 2517244 0.357100000000 2517244 0 0 0
Член правлiння, головний бухгалтер Щербак Людмила Iванiвна д/н д/н д/н 2825460 0.400800000000 2792328 0 33132 0
Усього 674165173 95.62640000000 674079673 0 85500 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Некрасов Костянтин Олександрович д/н д/н д/н 280854106 39.837500000000 280854106 0 0 0
Некрасов Олександр Васильович д/н д/н д/н 319824118 45.365100000000 319790436 0 33682 0
Усього 600678224 85.202600000000 600644542 0 33682 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 09.02.2016
Кворум зборів** 99.7600000000
Опис Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" вiдбулись 09 лютого 2016 року (Протокол № 1 вiд 09.02.2016 р.) Вид загальних зборiв - черговi. Мiсце проведення - 36020, м. Полтава, вул.Паризької Комуни, 40-а. Кворум зборiв 99,76 %. Порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв був затверджений наглядовою радою Банку (протокол № 42 вiд 22.12.2015 р.). Питання порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2. Обрання секретаря загальних зборiв. 2. Звiт правлiння про виконання основних напрямiв дiяльностi Банку у 2015 р. та їх визначення на 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради Банку. 5. Затвердження результатiв дiяльностi Банку у 2015 р. та заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми. 6. Розподiл прибутку за 2015 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збiльшення статутного капiталу. 7. Збiльшення статутного капiталу Банку шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибутку. 8. Випуск акцiй нової номiнальної вартостi. 9. Внесення змiн до Статуту Банку, в тому числi пов’язаних зi збiльшенням статутного капiталу, шляхом викладення його у новiй редакцiї. 10. Припинення повноважень наглядової ради.11. Обрання наглядової ради. 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. Встановлення розмiру їх винагороди. До питання 11. порядку денного “Обрання наглядової ради” до правлiння Банку вiд акцiонера Гофмана В.В. надiйшла пропозицiя щодо кандидатiв до складу наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”. На засiданнi наглядової ради (протокол № 13 вiд 04.02.2016 р.) на пiдставi отриманої пропозицiї вiд акцiонера Гофмана В.В., щодо кандидатiв до складу наглядової ради, запропонованi особи були включенi до тексту бюлетеня для кумулятивного голосування. Черговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" прийняли такi рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю. 2. Обрати секретарем загальних зборiв Носенко Н.В. 3. Затвердити звiт правлiння про виконання основних напрямiв дiяльностi Банку в 2015 роцi та основнi напрями дiяльностi Банку на 2016 рiк. 4. Затвердити звiт наглядової ради. 5. 1. Затвердити Рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2015 рiк (Звiт про фiнансовий стан (Баланс) ПАТ "Полтава - банк"; звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати); звiт про рух грошових коштiв за прямим методом; звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал); примiтки до звiтiв). 2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми.6. Чистий прибуток Банку за 2015 рiк - 38 489 889 грн. 28 коп. направити: - на виплату дивiдендiв по привiлейованим акцiям (рахунок 3631) – 8 500 грн. 00 коп.;- в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 1 925 487 грн. 53 коп.; - на збiльшення статутного капiталу (рахунок 5004) – 35 250 000 грн. 00 коп.; - на виплату дивiдендiв по простим акцiям (рахунок 3631) – 1 305 901 грн. 75 коп. 7. Збiльшити розмiр статутного капiталу шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй (нова номiнальна вартiсть - 0,22 грн.) за рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибутку в сумi 35 250 000 (тридцять п’ять мiльйонiв двiстi п’ятдесят тисяч) грн.З урахуванням пiдвищення номiнальної вартостi акцiй статутний капiтал Банку буде сформовано у розмiрi 155 100 000 (сто п’ятдесят п'ять мiльйонiв сто тисяч) грн. 8. Затвердити випуск акцiй нової номiнальної вартостi - 0,22 грн. 9.1. Внести змiни до Статуту Банку та затвердити нову редакцiю Статуту Банку. 10. У зв'язку з закiнченням термiну, на який обиралася наглядова рада, припинити повноваження наглядової ради: 1. Некрасов О.В. - голова наглядової ради. 2. Нелюбiн В.Ю. - заступник голови наглядової ради. 3. Некрасов К.О. - член наглядової ради. 11.Обрати строком не три роки, згiдно Статуту Банку, наглядову раду у наступному складi: 1. Некрасов О.В.; 2. Нелюбiн В.Ю.; 3. Некрасов К.О.; 4. Вакула О.Л. - незалежний член наглядової ради; 5. Котенко О.Г. - незалежний член наглядової ради. Рiшення прийнято. 12. Затвердити наступнi умови трудових договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради: здiйснювати свою дiяльнiсть вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про наглядову раду ПАТ “Полтава-банк”. Встановити розмiр винагороди на мiсяць: головi наглядової ради - 14 000 грн., заступнику голови наглядової ради - 6 500 грн., членам наглядової ради - 2 500 грн. Всi питання порядку денного загальних зборiв розглянутi, по всiх питаннях вiдбулися голосування та були прийнятi рiшення. Нiяких зауважень або заперечень щодо органiзацiї та проведення зборiв вiд акцiонерiв не надiйшло.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 11000.000 1305901.750 8500.000
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0.000 0.044 0.0019 0.034
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 1298904.880 4531.340
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 31.01.2017 26.02.2016 29.01.2016
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату 10.02.2017/11000.00грн
10.02.2016/1305901.75грн
10.02.2016/8500.00грн
Опис Опис: Згiдно Статуту Банку розмiр дивiдендiв за простими акцiями визначається загальними зборами акцiонерiв Банку згiдно вимог чинного законодавства України. Виплата дивiдендiв акцiонерам проводиться один раз на рiк в повному обсязi, визначеному загальними зборами акцiонерiв. Розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку визначений Статутом - 20 вiдсоткiв. Для кожної виплати дивiдендiв наглядова рада Банку встановлює дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Виплати дивiдендiв за простими акцiями, здiйснюється згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями, не може передувати датi прийняття рiшення загальними зборами про виплату дивiдендiв. Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями має бути складений протягом одного мiсяця пiсля закiнчення звiтного року. Повiдомлення акцiонерiв про виплату дивiдендiв здiйснюється листами протягом 30 днiв пiсля прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. За попереднiй 2015 рiк згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк", якi вiдбулись 09.02.2016 р. (Протокол № 1 вiд 09.02.2016 р.) частину прибутку за 2015 рiк було направлено на виплату дивiдендiв за простими акцiями на суму 1305901 грн. 75 коп. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями за 2015 рiк - 26.02.2016 р. визначена наглядовою радою Банку (протокол № 18 вiд 22.02.2016 р.). Дата початку виплати дивiдендiв за простими акцiями за 2015 рiк - 03.03.2016 р. та дата закiнчення виплати дивiдендiв за простими акцiями за 2015 рiк - 09.08.2016 р. визначенi наглядовою радою Банку (протокол № 18 вiд 22.02.2016 р.). На дату початку виплати дивiдендiв в облiку було 704750000 iменних простих акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв за 2015 рiк на одну просту акцiю - 0,0019 грн. 10.02.2016 року сума дивiдендiв за простими акцiями у розмiрi 1305901 грн. 75 коп. була перерахована на рахунок 3631. Призначення рахунку: облiк нарахованих банком дивiдендiв власникам акцiй пiсля прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 09.02.2016 р.) частину прибутку за 2015 рiк було направлено на виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями на суму 8500 грн.00 коп. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2015 рiк - 29.01.2016 р. визначена наглядовою радою Банку (протокол № 3 вiд 06.01.2016 р.). Дата початку виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2015 рiк - 03.03.2016 р. та дата закiнчення виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2015 рiк - 30.06.2016 р. визначенi наглядовою радою Банку (протокол № 18 вiд 22.02.2016 р.). На дату початку виплати дивiдендiв в облiку було 250 000 iменних привiлейованих акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв за 2015 рiк на одну привiлейовану акцiю - 0,034 грн. 10.02.2016 року сума дивiдендiв за привiлейованими акцiями у розмiрi 8500 грн.00 коп. була перерахована на рахунок 3631. Дивiденди за акцiями, якi належать акцiонерам - юридичним особам, перераховуються виключно у безготiвковiй формi на їх поточнi рахунки, а акцiонерам - фiзичним особам виплачуються готiвкою у касi Банку, або шляхом перерахування коштiв на їх поточнi рахунки. Мiсце виплати дивiдендiв – офiс Банку: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а. Не отриманнi вчасно дивiденди депонуються на окремому рахунку в Банку та виплачуються на першу вимогу акцiонера у встановленому Статутом Банку та чинним законодавством України порядку. Сума фактично сплачених дивiдендiв за 2015 рiк за простими акцiями 1298904 грн.88 коп. Сума фактично сплачених дивiдендiв за 2015 рiк на одну просту акцiю - 0,0018 грн. У 2016 роцi дiвiденди за простими акцiями за 2015 рiк були сплаченi не в повному обсязi через неявку акцiонерiв для отримання дивiдендiв.Сума фактично сплачених дивiдендiв за 2015 рiк за привiлейованими акцiями 4531 грн. 34 коп. Сума фактично сплачених дивiдендiв за 2015 рiк на одну привiлейовану акцiю - 0,018 грн. У 2016 роцi дiвiденди за привiлейованими акцiями за 2015 рiк були сплаченi не в повному обсязi через неявку акцiонерiв для отримання дивiдендiв. За звiтний 2016 рiк рiчнi загальнi зборiв акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк", якi вiдбулись 09.02.2017 р. (Протокол № 1 вiд 09.02.2017 р.) не приймали рiшення про розподiл прибутку на виплату дивiдендiв за простими акцiями. Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 09.02.2017 р.) частину прибутку за 2016 рiк було направлено на виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями на суму 11000 грн.00 коп. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2016 рiк - 31.01.2017 р. визначена наглядовою радою Банку (протокол № 3 вiд 06.01.2017 р.) Дата початку виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2016 рiк - 01.03.2017 р. та дата закiнчення виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2016 рiк - 30.06.2017 р. визначенi наглядовою радою Банку (протокол № 15 вiд 14.02.2017 р.). На дату початку виплати дивiдендiв в облiку було 250 000 iменних привiлейованих акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв за 2016 рiк на одну привiлейовану акцiю - 0,044 грн. 10.02.2017 року сума дивiдендiв за привiлейованими акцiями у розмiрi 11000 грн.00 коп. була перерахована на рахунок 3631. Дивiденди за акцiями, якi належать акцiонерам - юридичним особам, перераховуються виключно у безготiвковiй формi на їх поточнi рахунки, а акцiонерам - фiзичним особам виплачуються готiвкою у касi Банку, або шляхом перерахування коштiв на їх поточнi рахунки. Мiсце виплати дивiдендiв – офiс Банку: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а. Не отриманнi вчасно дивiденди депонуються на окремому рахунку в Банку та виплачуються на першу вимогу акцiонера у встановленому Статутом Банку та чинним законодавством України порядку.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30785437
Місцезнаходження 03164 м. Київ Святошинський м. Київ Генерала Наумова, 23-б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво № 2315
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 044 4985652
Факс 044 5214007
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис 09 лютого2016 року аудиторський висновок (звiт) незалежного аудитора щодо рiчної фiнансовiй звiтностi ПАТ "Полтава-банк" за 2015 рiк виконало Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО", код за ЄДРПОУ 20197074.Мiсцезнаходження юридичної особи ТОВ "БДО" : 49000, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Сєрова, 4, район Кiровський. Фактичне мiсце розташування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО": 02121, м. Київ, Харкiвське шосе, 201-203, район Дарницький. Мiжмiський телефон та код: 044 3932687. Факс: 044 3932691. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2868 (рiшення Аудиторської палати України вiд 23.04.2002 р. № 109), яке дiйсне до 22.12.2016 р.; Свiдоцтво НБУ про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв за № 0000010 вiд 17 вересня 2012 року та чинного до 17 вересня 2017 року ; Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 88. Серiя та номер Свiдоцтва: П 000088. Строк дiї Свiдоцтва: з 16.04. 2013 р. чинне до 22.12.2016 р.; Директор аудиторської фiрми ТОВ “БДО” Балченко С.О. має сертифiкат аудитора банкiв Аудиторської палати України № 0040 вiд 29.10.2009 р., термiн чинностi сертифiкату до 01.01.2020 р. Аудиторськi послуги були наданi вiдповiдно до умов договору № 130/23А вiд 06.10.2015 року. Дата початку аудиту 10.01.2016 дата закiнчення проведення аудиту 09.02.2016 року.Згiдно договору № 130/23А вiд 06.10.2-015 року ТОВ "БДО" були виконанi: Аудиторський висновок (звiт) незалежного аудитора щодо рiчної фiнансовiй звiтностi ПАТ "Полтава-банк" за рiк, що закiнчився 31.12.2015; Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Полтава-банк”, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при реєстрацiї випуску, або випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, або звiту про результати розмiщення акцiй, станом на 31 грудня 2015 року.

2 жовтня 2016 року на засiданнi наглядової ради Банку (Протокол № 37 вiд 02.10.2016 р.) для проведення зовнiшнього аудиту ПАТ “Полтава-банк” за звiтний 2016 рiк було обрано зовнiшнього аудитора Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-аудит", код ЄДРПОУ 30785437. Мiсцезнаходження юридичної особи ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-аудит": 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б, район Святошинський. Фактичне мiсце розташування юридичної особи ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-аудит": 03038, м. Київ, вул. М.Грiнченка,4, район Дарницький. Мiжмiський телефон та код: 044 4985652. Факс: 044 5214007.Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiвi № 2315 вiд 30.03.2001 (продовжено рiшення Аудиторської палати України вiд 28.01.2016 р. № 321/3 до 28.01.2021 р.), чинне до 28.012021 р,; Свiдоцтво НБУ про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв за № 0000002 вiд17 вересня 2012 року та чинного до 17 вересня 2017 року ; Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 356. Серiя та номер Свiдоцтва: П 000356. Строк дiї Свiдоцтва: з 12.03.2013 р., чинне до 28.01.2021 р.; Директор аудиторської фiрми ТОВ "Аудиторську фiрму "Актив-аудит" Мнiщенко В.М. має сертифiкат аудитора банкiв Аудиторської палати України № 0070 вiд 29.10.2009 р., термiн чинностi сертифiкату продовжено до 01.01.2020 р. Аудиторськi послуги були наданi вiдповiдно до умов договору № 606 вiд 18.10.2016 року. Згiдно договору № 606 вiд 18.10.2016 року ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-аудит" були виконанi: Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) Аудиторської фiрми "Актив-аудит" за результатами перевiрки рiчної фiнансовiй звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року; Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Полтава-банк”, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при реєстрацiї випуску, або випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, або звiту про результати розмiщення акцiй, станом на 31 грудня 2016 року.Дата початку аудиту 24.10.2016 р., дата закiнчення проведення аудиту 31.01.2017 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Правила, Рiш. № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 044 5900400
Факс 044 4825201
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Опис ПАТ "Центральни депозитарiй України" надає депозитарнi послуги згiдно Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, якi зареєстрованi Рiшенням НКЦПФР № 2092 вiд 01.10.2013 р. "Щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв та надання статусу Центрального депозитарiя цiнних паперiв". Правила визначають загальний порядок надання Центральним депозитарiєм послуг, пов'язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведення ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення контролю за депозитарними установами та регулюють вiдносини, що виникають в процесi провадження депозитарної дiяльностi мiж ЦД та його клiєнтами - емiтентами, депозитарними установами, Нацiональним банком України, депозитарiями-кореспондентами, Розрахунковим центром з обслуговування договорiв на фiнансових ринках, клiрiнговими установами та iншими особами вiдповiдно до законодавства України. ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" обслуговує випуски цiнних паперiв Банку.У 2013 роцi Банк приєднався до встановлених Центральним депозитарiєм Умов договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв, погодився з ними та зобов'язався їх виконувати - Заява № ОВ -2865 отримана ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 23.12.2013 р., вiдповiдно номер договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв № ОВ-2865 вiд 23.12.2013 р. (У 2011 р. з депозитарiєм було заключено Договiр № Е-3693 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 12.05.2011 р.) Депозитарна установа ПАТ "Полтава-банк", код за ЄДРПОУ 09807595, яку Банк призначив особою, визначеною на надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, вiдповiдно до Розпорядження про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Полтава-банк" № 76 вiд 18.12.2013 р. та у якої Банк вiдкриває рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, мiсцезнаходження 36020, Октябрський р-н, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, лiцензiя НКЦПФР серiя АЕ № 286525 на "Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дапозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи", дата видачi лiцензiї 08.10.2013 р. Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Кредо"
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 13622789
Місцезнаходження 69068 Запорізька Шевченкiвський м. Запорiжжя вул. 8 Березня, 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 299916
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринку фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.03.2007
Міжміський код та телефон 0612899066
Факс 061 2899067
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Добровiльне страхування кредитiв (в.т.ч. вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)(лiцензiя серiя АВ № 299916); страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту) (лiцензiя серiя АВ № 299914); страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ (лiцензiя серiя АВ № 299913).

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.06.2016 55/1/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000120083 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.220 704750000 155045000.000 99.964500000000
Опис Простi iменнi акцiї Банку на бiржах та позабiржових торгово-iнформацiйних системах за звiтний рiк не продавались. Простi iменнi акцiї Банку до лiстингу бiрж та позабiржових торгово-iнформацiйних систем не включались. Обiг простих iменних акцiй Банку здiйснювався на внутрiшньому неорганiзованому ринку. У 2011 р. було переведено простi iменнi акцiї Банку документарної форми iснування у бездокументарну. У звiтному 2016 роцi простi iменнi акцiї Банком на випускались, станом на 31.12.2016 року iх кiлькiсть складає 704750000 штук, але Банк збiльшив номiнальну вартiсть простих iменних акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибутку за 2015 рiк згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" (Протокол № 1 вiд 02.09.2016 р.). 08 червня 2016 року Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку зареєструвала випуск простих iменних акцiй за загальну суму сто п'ятдесят п'ять мiльйонiв сорок п'ять тисяч гривень, номiнальною вартiстю 22 копiйки у кiлькостi сiмсот чотири мiльйони сiмсот п'тдесят тисяч штук. Випуск простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" був внесений до Державного реєстру випускiв цiнних паперiв за реєстрацiйним № 55/1/2016, дата реєстрацiї 08 червня 2016 р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 55/1/2016 дата видачi 08 червня 2016 року.
 
08.06.2016 56/1/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000120059 Акція привілейована бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.220 250000 55000.000 0.035500000000
Опис Привiлейованi iменнi акцiї Банку на бiржах та позабiржових торгово-iнформацiйних системах за звiтний рiк не продавались. Привiлейованi iменнi акцiї Банку до лiстингу бiрж та торгово-iнформацiйних систем не включались. Обiг привiлейованих iменних акцiй Банку здiйснювався на внутрiшньому неорганiзованому ринку. У 2011 роцi було переведено привiлейованi iменнi акцiї Банку документарної форми iснування у бездокументарну. У звiтному 2016 роцi привiлейованii iменнi акцiї Банком на випускались, станом на 31.12.2016 року iх кiлькiсть складає 250000 штук, але Банк збiльшив номiнальну вартiсть привiлейованих iменних акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибутку за 2015 рiк згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" (Протокол № 1 вiд 09.02.2016 р.). 08 червня 2016 року Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку зареєструвала випуск привiлейованих iменних акцiй за загальну суму п'ятдесят п'ять тисяч гривень, номiнальною вартiстю 22 копiйки у кiлькостi двiстi п'ятдесят тисяч штук. Випуск привiлейованих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" був внесений до Державного реєстру випускiв цiнних паперiв за реєстрацiйним № 56/1/2016, дата реєстрацiї 08 червня 2016 р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй привiлейованих iменних № 56/1/2016 дата видачi 08 червня 2016 року.
 

XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-банк" (надалi Банк) зареєстровано 16 жовтня 1991 року Виконавчим комiтетом Полтавської мiської ради (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiя АВ № 601173 видана Реєстрацiйною службою Полтавського мiського управлiння юстицiї Полтавської областi). Публiчне акцiонерне товариство"Полтава-банк" створено та дiє згiдно iз Законами України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок" iншими актами чинного законодавства України. Банк є правонаступником Полтавського акцiонерного банку "Полтава-банк", створеного у виглядi вiдкритого акiонерного товариства, правонаступника Полтавського комерцiйного банку "Полтава-банк", зареєстрованого в Державному банку СРСР 22 березня 1990 року, реєстрацiйний номер 259 та перереєстрованого в Нацiональному банку України 16 жовтня 1991 року за номером 37. Банк функкцiонує як унiверсальний. Органiзацiйно-правова форма Банку - акцiонерне товариство, тип - публiчне акцiонерне товариство. Засновниками Банку є юридичнi та фiзичнi особи - резиденти України. Мiж засновниками (особами, що виступили акцiонерами-засновниками та пiдписали Установчий договiр про створення Полтавського акцiонерного банку "Полтава-банк" вiд 31 травня 1993 року) були розподiленi 100 % акцiй Банку.
 
Ключовими елементами стратегiї ПАТ “Полтава-банк” є активне просування на ринку банкiвських послуг i розвиток регiональної мережi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку. Основнi принципи побудови регiональної мережi Банку у 2016 роцi: - удосконалення дiяльностi вiдкритих вiддiлень з метою надання повного спектру банкiвських послуг, орiєнтованих на iндивiдуальний пiдхiд до клiєнта; - пiдтримка високого рiвня обслуговування; - забезпечення конкурентоспроможностi Банку на регiональних фiнансово-кредитних ринках та їх окремих сегментах. Сьогоднi кожний регiональний пiдроздiл – це повноцiнний представник Банку, який пропонує клiєнтам новiтнi технологiї та повний перелiк послуг. Рiзноманiття банкiвських технологiй та загострення конкурентної боротьби мiж банками спонукає до оптимiзацiї iснуючої мережi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку.У 2016 роцi ПАТ “Полтава-банк” не вiдкривав вiддiлень, а оптимiзував мережу вiддiлень шляхом удосконалення дiяльнiсть iснуючих вiддiлень. При цьому основним було те, що вiддiлення повиннi мати такi ж самi технологiчнi можливостi, як i головний офiс. Працiвники вiддiлень мають бути унiверсальними фахiвцями, щоб вмiти виконати будь-якi банкiвськi операцiї. Тому при удосконаленнi дiяльностi вiддiлень основна увага придiлялася технологiчному устаткуванню, сучаснiй органiзацiї робочих мiсць, високим вимогам до квалiфiкацiї персоналу. До системи Банку, яка забезпечує його дiяльнiсть станом на 01.01.2016 року входили головний офiс та 96 вiддiлень. Всi 96 вiддiлень ПАТ “Полтава-банк”, з них: 32 – у мiстi Полтава, 41 - у Полтавськiй областi, 22 - в iнших областях України, 1 вiддiлення у мiстi Києвi. Станом на 31.12.2016 року до системи ПАТ “Полтава-банк” входять головний офiс та 96 вiддiлень ПАТ “Полтава-банк”, з них: 32 – у мiстi Полтава, 41 - у Полтавськiй областi, 22 - в iнших областях України (дiяльнiсть вiддiлення “Донецьке регiональне управлiння ПАТ “Полтава-банк” тимчасово припинена), 1 вiддiлення у мiстi Києвi. Дiяльнiсть кожного вiддiлення здiйснюється в межах операцiй, передбачених вiдповiдним положенням про вiддiлення, яке розроблене правлiнням Банку та затверджене наглядовою радою Банку. Характер операцiй та основна дiяльнiсть Банку розкривається в примiтках. Станом на 31.12.2016 року регiональна мережа вiдокремлених пiдроздiлiв Банку складається з 57 унiверсальних вiддiлень (дiяльнiсть вiддiлення “Донецьке регiональне управлiння ПАТ “Полтава-банк” тимчасово припинена), що надають комплексне обслуговування юридичним особам та приватним клiєнтам та 39 вiддiлень з обмеженим перелiком банкiвських послуг та валютних операцiй, переважно з розрахунково-касового обслуговування фiзичних та юридичних осiб. У планах Банку на 2017 рiк подальше вдосконалення структури регiональної мережi вiдокремлених пiдроздiлiв.

 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Банку (осiб): - 641. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 22. Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 42. Фонд оплати працi: 39042,0 тис.грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: 1.- середньооблiкова кiлькостi працiвникiв зменшилась; 2.- в 2016 роцi посадовi оклади не збiльшились, фонд оплати працi збiльшився за звiтний 2016 рiк у порiвняннi з 2015 роком на 20,1 %. Кадрова програма Банку спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам Банку. Основнi напрямки кадрової полiтики: - пiдбiр кращих спецiалiстiв банкiвської сфери в усiх регiонах присутностi банку, забезпечення достойних умов працi спiвробiтникiв, конкурентноспроможної оплата працi, великi можливостi для кар’єрного зростання та самореалiзацiї; - заохочення працiвникiв на досягнення найкращих результатiв та винагородження їх за досягнення; - дотримання корпоративної культури, посилення цiнностi iнновацiй, корпоративного бренду; - розумiння власної ролi кожного спiвробiтника в загальнiй справi i можливостi внести вагомий вклад в загальний успiх банку; - навчання по бiзнес – тематикам; - виховання справжнiх спецiалiстiв банкiвської сфери, надiйних менеджерiв – помiчникiв клiєнтiв.
 
1.Асоцiацiя "Фондове Партнерство"
01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, 5-й поверх.
Асоцiацiя здiйснює захист iнтересiв учасникiв фондового ринку - торговцiв цiнними паперами. ПАТ "Полтава-банк" є членом Асоцiацiї з 24.03.1998 року.
2.Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi"
49000, м. Днiпропетровськ, вул. iм. Ленiна, 30
Банк є членом Асоцiацiї "Українськi Фондовi Торговцi", яка здiйснює дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя, що об'єднує юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами та здiйснює захист iнтересiв торговцiв цiнними паперами. ПАТ "Полтава-банк" є членом Асоцiацiї з 15.02.2011.
3.Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД)
01133, м. Київ, вул. Щорса, 32 б, примiщення 61
Банк є членом Професiйної асоцiацiї реєстратирiв i депозитарiїв (ПАРД), яка здiйснює дiяльнiсть як саморегулювна органiзацiя, що об'єднує юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку в галузi ведення реєстрiв власникiв цiнних паперiв, облiку руху цiнних паперiв та депозитарної дiяльностi. ПАТ "Полтава-банк" є членом асоцiацiї з 29.03.2011 р.
 
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Банк у звiтному роцi не проводив.
 
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.
 
Основнi заcади та принципи облiкової полiтики Банку: 1.1. Облiкова полiтика - це сукупнiсть визначених правил, методiв i практичних процедур, якi прийнятi Банком та використовуються для складання i надання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика є iнструментом, який впливає як на форми та методи ведення облiку, так i на фiнансовi результати дiяльностi Банку та сплаченi ним податки. 1.2. Облiкова полiтика розроблена для Головного банку (Головного офiсу), вiддiлень, регiональних управлiнь.1.3. Облiкова полiтика Банку мiстить методи оцiнки активiв та зобов’язань.1.4. Облiкова полiтика Банку ґрунтується на таких принципах бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi. У межах чинного законодавства України, нормативних актiв НБУ та МСФЗ облiкова полiтика Банку визначає: - основнi принципи ведення бухгалтерського (фiнансового) облiку i формування статей звiтностi; - єдинi методи оцiнки активiв, зобов’язань та iнших статей балансу Банку; - порядок нарахування доходiв та витрат за кожним фiнансовим iнструментом;- критерiї визнання активiв безнадiйними до отримання; - порядок створення та використання спецiальних резервiв (порядок списання за рахунок резервiв безнадiйної заборгованостi)- вимоги щодо облiку окремих операцiй. Облiкова полiтика – це сукупнiсть визначених у межах чинного законодавства принципiв, методiв i процедур, що використовуються банком для органiзацiї бухгалтерського облiку, складання та подання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика банку побудована у вiдповiдностi з чинним законодавством України, зокрема законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", нормативними актами НБУ, основними принципами мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО),Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi та рiшеннями керiвництва банку. Основою облiкової полiтики є розробленi i затвердженi внутрiшнi Положення та Iнструкцiї. Система облiку банку включає бухгалтерський (фiнансовий), управлiнський та податковий облiк, якi ґрунтуються на єдинiй iнформацiйнiй базi, вiдрiзняючись формою та перiодичнiстю розрахунку даних.Бухгалтерський (фiнансовий) облiк та фiнансова звiтнiсть банку основанi на мiжнародних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку. Операцiї, проведенi банком, вiдображаються в облiку в день виникнення прав чи обов’язкiв. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються в фiнансовiй звiтностi в нацiональнiй валютi України по офiцiйному курсу Нацiонального банку України на дату складання звiтностi. Податковий облiк ведеться з метою накопичення i систематизацiї даних про доходи та витрати, що враховуються при обчисленнi об`єкта оподаткування податком на прибуток, якi визначаються у вiдповiдностi до вимог податкового законодавства України. Управлiнський облiк ведеться банком для забезпечення внутрiшнiх потреб в iнформацiї. Управлiнський облiк деталiзує данi фiнансового облiку для прийняття рацiональних управлiнських рiшень, для планування та контролю за станом основних показникiв дiяльностi Банку. Положення про облiкову полiтику Банку затверджується правлiнням Банку. Облiкова полiтика Банку доводиться до вiдома всiх вiдокремлених пiдроздiлiв Банку. Цим документом установлюється порядок ведення бухгалтерського облiку операцiй, якi здiйснює Банк згiдно iз законодавством України. У ньому вiдображенi особливостi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку Банку. На пiдставi принципу послiдовностi облiкова полiтика банку передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування прийнятої стабiльної облiкової полiтики. Активи i зобов‘язання Банку первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною або справедливою вартiстю). При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов’язання. При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за сумою коштiв, яку було б необхiдно сплатити при придбаннi таких активiв на поточний момент часу, а зобов’язання – за сумою коштiв, яка була б потрiбна для погашення зобов’язання на поточний момент часу. У подальшому приведення поточної вартостi активiв до їх справедливої вартостi здiйснюється шляхом переоцiнки (дооцiнки або уцiнки). Крiм зазначених методiв та критерiїв оцiнки активiв та зобов’язань, якi застосовувались Банком при визнаннi на дату балансу, Банк здiйснює оцiнку їх реального стану з використанням принципiв нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, формування спецiальних резервiв, амортизацiї вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв тощо. Цiннi папери Банку з метою їх оцiнки та вiдображення в бухгалтерському облiку класифiкуються таким чином: а) цiннi папери, якi облiковуються в торговому портфелi; б) цiннi папери в портфелi Банку на продаж; в) цiннi папери в портфелi Банку до погашення; г) iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї. Метод облiку активiв та зобов’язань банку базується на обґрунтованостi й точностi в облiку та звiтностi показникiв за вiдповiдними рахунками (статтями), достовiрностi визначення вартостi об’єктiв облiку у грошовiй формi. В облiку i фiнансових звiтах використовуються методи оцiнки вартостi активiв i зобов’язань за iсторичною, (первiсною) чи купiвельною вартiстю придбання, зобов’язання – за сумою надходження коштiв. Активи та зобов’язання в iноземнiй валютi пiдлягають переоцiнцi в нацiональну валюту України при змiнi офiцiйного курсу Нацiонального банку України. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. Банк визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму балансi тодi, коли вiн стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї активiв та зобов’язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Визнання (припинення визнання) цiнних паперiв за стандартними процедурами вiдображається в бухгалтерському облiку iз застосуванням методу їх визнання (припинення визнання) на дату розрахунку. Купiвля або продаж цiнних паперiв за стандартними процедурами передбачає передавання цих цiнних паперiв протягом часу, який установлений згiдно iз загальними правилами, що дiють на вiдповiдному ринку. На кожну наступну пiсля визнання дату балансу всi цiннi папери, що придбанi Банком, оцiнюються за їх справедливою вартiстю, крiм: а) цiнних паперiв, що утримуються до погашення; б) акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити; в) iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї. Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартiстю. Якщо котирування ринкових цiн на цiннi папери є недоступним, то для визначення справедливої вартостi застосовуються такi методи: - посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту;- аналiз дисконтованих грошових потокiв. Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Банк використовує ставку дисконту, яка дорiвнює дiючiй нормi прибутковостi подiбної фiнансової iнвестицiї, що має в основному такi самi умови та характеристики (строк погашення, що залишився; структура потокiв грошових коштiв; валюта; кредитний рейтинг емiтента, процентна ставка); - iншi методи, що забезпечують достовiрне визначення справедливої вартостi цiнних паперiв. Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення їх корисностi. Цiннi папери, що утримуються банком до їх погашення, вiдображаються на дату балансу за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї вiдображаються на дату балансу за методом участi в капiталi. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання Банк визнає у балансi тiльки тодi, коли стає стороною контрактних зобов’язань щодо даного фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань в балансi вiдповiдає балансовiй вартостi. Банк прийняв рiшення не здiйснювати рекласифiкацiй та не застосовувати ретроспективно до звiтного перiоду, що дозволяється змiнами до МСБО 39 «фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та МСФЗ 7 «фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї». Придбанi цiннi папери первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з придбання таких цiнних паперiв (крiм цiнних паперiв у торговому портфелi, iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї), або витрати визнаються на рахунках витрат (для цiнних паперiв у торговому портфелi), або витрати вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) на дату їх придбання (для боргових цiнних паперiв у портфелi на продаж або до погашення). Банк вважає, що на звiтну дату вiдображена в балансi вартiсть активiв/ зобов’язань приблизно дорiвнює їх cправедливiй вартостi. Кредити, наданi клiєнтам, є непохiдними фiнансовими iнструментами, якi не котируються на ринку та утримуються Банком з метою отримання процентного доходу та пiдлягають поверненню на дату, що визначена договором з контрагентом. Необхiдною умовою для визнання активiв в балансi є оцiнка, тобто можливiсть визначення грошової суми, в якiй елементи балансу мають бути вiдображенi у звiтностi. Первiсне визнання кредитiв, наданих клiєнтам, в балансi ПАТ «Полтава-банк» здiйснюється на дату розрахунку за справедливою вартiстю з урахуванням доходiв та витрат, безпосередньо пов’язаних з проведенням кредитної операцiї. Справедлива вартiсть визначається як сума, за яку фiнансовий iнструмент може бути обмiняний в ходi поточної операцiї мiж обiзнаними, незалежними сторонами за звичайних комерцiйних умов, iнших нiж примусовий чи лiквiдацiйний продаж. Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання як правило дорiвнює фактичнiй цiнi операцiї. Пiсля первiсного визнання наданi кредити оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка (окрiм кредитних лiнiй та овердрафтiв, де ефективна ставка вiдсотка не розраховується так як невiдома кiлькiсть траншiв). Банк залучає вклади (депозити) за фiксованою процентною ставкою. Вклади (депозити) враховуються на всю суму їх номiналу на рахунках для облiку залучених вкладiв (депозитiв) до часу їх повернення. Проценти за вкладом (депозитом) сплачуються згiдно з умовами, визначеними договором банкiвського вкладу: при поверненнi депозиту; перiодично. Залученi кошти банк облiковує прiоритетно, за вартiстю їх придбання чи виникнення; зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, пiдлягають переоцiнцi при кожнiй змiнi офiцiйного валютного курсу; майно, цiннi папери та майновi права, якi приймаються в заставу, оцiнюються за справедливою вартiстю. Операцiйнi доходи i витрати, отриманi (сплаченi) Банком за використання грошових коштiв, їх еквiвалентiв або сум, що заборгованi Банку (залученi Банком), суми яких обчислюються пропорцiйно часу iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Основнi засоби Банку визнаються за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов’язанi з придбанням, створенням, доставкою, установкою та введенням в експлуатацiю та суми податкiв, сплачених у зв’язку з придбанням, що не компенсуються банку. Пiсля первiсного визнання об’єкта основних засобiв як активу його подальший облiк здiйснюється: а) за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi; б) за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi – для об’єктiв, якi ранiш вже були переоцiненi. Балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою зносу (амортизацiї). Якщо на дату складання балансу залишкова вартiсть об’єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi, потрiбно здiйснювати переоцiнку, пiд час якої на ту саму дату має здiйснюватися переоцiнка всiх об’єктiв вiдповiдної групи активiв. Облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до Iнструкцiї з облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 20.12.2005 р. № 480 iз змiнами i доповненнями затвердженi постановою вiд 23.05.2012 р. № 203, Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку зокрема МСБУ 16 «Основнi засоби» та облiковою полiтикою Банку. Метод оцiнки для зарахування на баланс придбаних (виготовлених) основних засобiв визначається за справедливої (первiсною) вартiстю. У разi придбання основних засобiв, що були в експлуатацiї, у вартiсть придбання включають цiна купiвлi, витрати пов’язанi з ремонтом та iншi витрати, необхiднi для проведення їх у робочий стан. При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод – результатом є постiйнi вiдрахування протягом строку корисної експлуатацiї. Нарахування амортизацiї здiйснюється щомiсячно, починається з наступного мiсяця пiсля вода в експлуатацiю. Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Облiк нематерiальних активiв ведеться по кожному об’єкту окремо. Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнаннi цього об’єкта активом. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематерiального активу. Деякi нематерiальнi активи амортизуються понад встановленого термiну, з урахуванням прав, строкiв його використання та iнших факторiв - до умов договорiв. Амортизацiя нематерiального активу нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому нематерiальний актив став придатним для використання. У 2014 роцi переоцiнка не проводилась - нематерiальнi активи вiдповiдають справедливої вартостi. Показник переоцiнки основних засобiв та нематерiальних активiв у сукупному доходi за 2014 рiк виник через зменшенням вiдстрочених податкових зобов’язань за ранiше переоцiненими основними засобами, у зв’язку зi змiною ставки оподаткування податком на прибуток (з 19% на 18%). Результат переоцiнки був вiдображений на рахунках власного капiталу. За попереднiй 2015 рiк взаємозалiкiв статей активiв i зобов'язань не було. У попередньому 2015 роцi була проведена переоцiнка примiщень Банку, якi забезпечують технологiчне здiйснення банкiвської дiяльностi з метою визначення ринкової вартостi для вiдображення в бухгалтерському облiку. Сума переоцiнки складає 178237 тис. грн. У 2016 роцi переоцiнка власних примiщень Банку не проводилась. Ставка податку на прибуток у 2016 роцi - 18 %, порiвняно з 2015 роком не змiнилась.У 2016 роцi Банк не викупав власнi акцiї. Станом на 01.01.2016 року в обiгу було 704750000 простих акцiй, станом на 31.12.2016 року в обiгу також було 704750000 простих акцiй. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу складає 704750000 штук. Операцiї хеджування не здiйснювались. Банк не є материнським банком консолiдованої групи. Протягом звiтного року суттєвих змiн в облiковiй полiтицi не вiдбувалось. Помилок, якi потребують значних коригувань, не було. Базове положення про облiкову полiтику Банку затверджене протоколом Правлiння ПАТ «Полтава-банк» № 210 вiд 17.11.2015 року (зi змiнами).
 
Основним видом дiяльностi Банку є надання клiєнтам банкiвських послуг, визначених лiцензiєю Нацiонального банку України, чинним законодавством України та пiдтримка iнновацiйної дiяльностi. Банк пропонує достатньо широкий перелiк активних i пасивних операцiй для рiзноманiтних груп клiєнтiв. Активнi операцiї: кредитнi операцiї, розрахунково-касове обслуговування, операцiї з цiнними паперами, валютнi операцiї. Пасивнi операцiї: мiжбанкiвськi депозити, депозити для юридичних та фiзичних осiб. Банк працює на основi Банкiвської Лiцензiї № 73 вiд 20.10.2011 року на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Генеральної Лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 20.10.2011 р. № 73 на право здiйснення валютних операцiй згiдно з Додатком до Генеральної Лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 20.10.2011 р. № 73. Строк дiї Банкiвської Лiцензiї, Генеральної Лiцензiї на здiйснення валютних операцiй та Додатку до Генеральної Лiцензiї на здiйснення валютних операцiй не обмежений. Також Банк має Лiцензiї НКЦПФР на провадження дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: серiя АЕ № 294521 - брокерська дiяльнiсть, серiя АЕ № 294522 - дилерська дiяльнiсть, дата видачi обох лiцензiй 21.10.2014 року. Строк дiї Лiцензiй з 22.10.2014 р. необмежений. Банк має Лiцензiю НКЦПФР на провадження депозитарної дiяльностi: серiя АЕ № 286525 - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, дата видачi лiцензiї 08.10.2013 року. Строк дiї Лiцензiй з 12.10.2013 р. необмежений. Банк пропонує достатньо широкий перелiк активних i пасивних операцiй для рiзноманiтних груп клiєнтiв. Активнi операцiї: кредитнi операцiї, розрахунково-касове обслуговування, операцiї з цiнними паперами, валютнi операцiї. Пасивнi операцiї: мiжбанкiвськi депозити, депозити для юридичних та фiзичних осiб. Надiйнiсть операцiй - основа дiяльностi Банку. За весь перiод дiяльностi Банк працює прибутково, немає простроченої заборгованостi кредиторам i по платежам у бюджет. Можна констатувати, що у 2016 роцi Банк успiшно виконав основнi завдання, що стояли перед ним. Прiоритетними напрямками своєї роботи Банк вважав розвиток комплексу сучасних послуг для iндивiдуальних клiєнтiв, а також активну дiяльнiсть на ринку корпоративного бiзнесу. Банк продовжував надавати своїм клiєнтам широкий спектр послуг: ведення рахункiв у рiзних валютах; здiйснення платежiв; грошовi перекази в системi Western Union; приймання комунальних платежiв та платежiв за рiзнi види послуг; обмiн валюти; здiйснення конверсiйних операцiй з iноземною валютою. Не менш активно Банк пiдтримував представникiв малого бiзнесу. Щодо обслуговування юридичних осiб, для рiзних напрямкiв бiзнесу, були розробленi окремi програми фiнансування. У звiтному роцi Банк функцiонував як надiйний та унiверсальний з повним комплексом банкiвських послуг юридичним та фiзичним особам незалежно вiд їх державної належностi та форм власностi. Головним завданням Банку є перерозподiл грошових ресурсiв шляхом акумулювання та ефективного використання коштiв, майна, капiтальних вкладень в будiвництво житла та збiльшення обсягiв надання банкiвських послуг, створення сприятливих умов для розвитку економiки України та пiдтримки вiтчизняних товаровиробникiв. Банк є унiверсальною установою, що обслуговує суб'єкти господарської дiяльностi великого та малого бiзнесу, державнi пiдприємства та приватних пiдприємцiв. Сфери дiяльностi клiєнтiв Банку концентруються в рiзних секторах економiки. За показниками сумарних активiв, зобов'язань та капiталу Банк входить до 3 групи банкiв (< 2 млрд. грн.), валюта балансу станом на 31.12.2016 р. складає 1836,539 млн.грн. Загальна сума доходiв за 2016 рiк становила 291,665 млн.грн. Загальна сума доходiв збiльшилась у порiвняннi з 2015 роком на 8,75 %. Витрати становили 217,343 млн. грн., загальна сума витрат зменшилась у порiвняннi з 2015 роком на 5,39 %. Структура пасивiв Банку формується виходячи iз забезпечення вимог лiквiдностi, вартостi ресурсiв, розширення клiєнтської бази, за галузевими та регiональними ознаками. Депозити юридичних осiб – одне iз джерел формування ресурсної бази Банку. В умовах жорсткої конкуренцiї та нестабiльного грошового ринку в 2016 роцi депозитнi операцiї сприяли зростанню активних операцiй Банку. Депозитна полiтика визначалась кон'юнктурою грошового ринку та перенасиченiстю ринку банкiвських послуг, оскiльки рiзниця в розмiрi вiдсоткiв, що пропонували рiзнi банки була дуже суттєвою. Постiйно проводився монiторинг ринку вiдсоткових ставок за депозитами. ПАТ "Полтава-банк" пропонував вiдсотки на рiвнi оптимальних ставок стабiльних надiйних банкiв з урахуванням термiну, суми вкладу та побажань клiєнтiв. Пiдприємства-вкладники мали можливiсть самостiйно обирати найбiльш прийнятнi умови роботи: термiн розмiщення коштiв, ступiнь доходностi, поповнення вкладу, часткове або повне дострокове зняття коштiв, схеми виплати вiдсоткiв, ступiнь багатофункцiональностi вкладу. У 2016 роцi Банк пропонував дуже вигiдну для роботи суб’єктiв господарської дiяльностi форму унiверсальних вкладiв з можливiстю поповнення i зняття коштiв – «депозитний вклад на вимогу». Залученi кошти Банк розмiщав у надiйнi та прибутковi проекти, що гарантувало своєчасне повернення вкладних коштiв i виплату вiдсоткiв.Депозити юридичних осiб станом на 01.01.2016 р. складали 228,052 млн.грн., а на 31.12.2016 р. склали 260,820 млн. грн. В 2016 роцi Банком виважено проводилась робота на ресурсному ринку. Широкий асортимент банкiвських продуктiв при досить невисоких вiдсоткових ставках. Структура пасивiв банку формується, виходячи iз забезпечення вимог лiквiдностi, вартостi ресурсiв, розширення клiєнтської бази, за галузевими та регiональними ознаками. Так на 01.01.2016 року депозити фiзичних осiб складали 312,257 млн. грн., а на 31.12.2016 року - 363,532 млн. грн. По строковим коштам юридичних осiб, процентнi витрати складали за звiтний перiод 38207 тис. грн., за попереднiй перiод 43310 тис.грн. По строковим коштам фiзичних осiб, процентнi витрати складали за звiтний перiод 59014 тис. грн., за попереднiй перiод 57316 тис.грн.Станом на 31.12.2016 р. балансова вартiсть залучених коштiв клiєнтiв, що є забезпеченням за кредитними операцiями складає: 10744 тис. грн., обсяг забезпечених зобов’язань – 9148 тис. грн. Iснуючi депозитнi програми: «Стабiльний», «Постiйний клiєнт», «Скарбниця», «Пенсiйний», «Класичний», «Пенсiйний накопичувальний» головними перевагами яких є широкий вибiр строку дiї депозитного вкладу та умов виплати вiдсоткiв. На 31.12.2016 р. залишок на поточних рахунках (в т.ч. карткових) фiзичних осiб складав 161,004 млн. грн., залишок на розрахункових рахунк юридичних осiб - 451,995 млн.грн. Розумiючи потенцiал та перспективи працi з фiзичними особами, Банк пропонує максимально зручнi умови розмiщення вкладiв, iндивiдуальний пiдхiд та гнучкi вiдсотковi ставки. ПАТ “Полтава - банк” є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, повнiстю та своєчасно сплачує регулярнi внески. Кредитнi операцiї традицiйно становлять основну частину банкiвського бiзнесу. Станом на 31.12.2016 р. кредитна заборгованiсть клiєнтiв Банку склала 728,972 млн. грн. Кредитний портфель сформований в основному (на 92%) за рахунок кредитiв, наданих суб'єктам господарської дiяльностi, що становить 671,015 млн. грн., Кредити фiзичним особам - 57,957 млн. грн. (8%). У галузевiй структурi кредитних вкладень за рахунок перерозподiлу їх у виробничий сектор економiки iстотних змiн не вiдбулося. Як i в минулому роцi, основна питома вага загальних обсягiв кредитування припадає на торгiвлю i громадське харчування - 33%, 37% - на промисловiсть i будiвництво. Метою кредитної полiтики Банку в 2016 роцi було задоволення потреб клiєнтiв у кредитних коштах при забезпеченнi надiйностi i прибутковостi кредитних вкладень. При проведеннi кредитування в 2016 роцi Банк виходив з необхiдностi об'єднання iнтересiв Банку, його учасникiв, вкладникiв i позичальникiв з урахуванням загальнодержавних iнтересiв. ПАТ "Полтава-банк" будує кредитну полiтику на принципах комплексного та гнучкого обслуговування клiєнтiв - надiйних позичальникiв. Вимоги до позичальникiв у звiтному 2016 роцi, у порiвняннi з 2015 роком, були бiльш жорсткими. Враховувалися не тiльки лiквiднiсть забезпечення, а в першу чергу, платоспроможнiсть, фiнансова стабiльнiсть, дiлова репутацiя позичальника. Приймаючи рiшення про надання позик, Банк оцiнює потенцiйних позичальникiв на основi їх фiнансового стану, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi, кредитної iсторiї у Банку та в iнших фiнансових установах, а також рiвня ризику, пов’язаного з наданням позики конкретному позичальнику, використовуючи рейтингову шкалу. При оцiнцi ризикiв, пов’язаних з конкретним позичальником, Банк бере до уваги характер бiзнесу позичальника, а також такi фактори, як якiсть його менеджменту, основнi напрямки дiяльностi, географiчне мiсцезнаходження, постачальникiв, наявнiсть заборгованостi, фiнансову стабiльнiсть, надходження на розрахунковий рахунок, вiрогiднiсть повернення кредиту, лiквiднiсть запропонованої застави та її достатнiсть з точки зору кредитного ризику. Банк також враховує середньозважений кредитний ризик, пов’язаний з галуззю, в який позичальник здiйснює свою господарську дiяльнiсть. Банк надавав кредити юридичним особам у формi овердрафтiв та вiдновлюваних кредитних лiнiй (короткострокових та довгострокових у нацiональнiй та iноземнiй валютах) резидентам України – органiзацiям та пiдприємствам рiзних форм власностi незалежно вiд галузевої належностi, фiзичним особам-суб’єктам пiдприємницької дiяльностi. Протягом звiтного 2016 року клiєнти Банку – мали можливiсть скористатися такими «кредитними» послугами: - овердрафт на поточний рахунок; - банкiвськi гарантiї, як для забезпечення конкурсних торгiв так i платiжнi; - кредитнi лiнiї; - iпотечнi кредити; - кредити на авто; - кредити на споживчi потреби. Перевагами кредитного обслуговування Банком є: - iндивiдуальний пiдхiд до кожного клiєнта; - оперативне ухвалення рiшення про видачу кредиту i швидке оформлення видачi кредиту; - робота з широким спектром заставного майна (нерухомiсть, товари в оборотi, обладнання, транспортнi засоби, грошовi кошти на депозитних вкладах та iн.); - гнучкi тарифи на обслуговування кредитiв. Протягом 2016 року Банк продовжує успiшно розвивати картковий бiзнес. ПАТ «Полтава-банк» є членом двох платiжних систем: - внутрiшньодержавної платiжної системи «Укркарт»;- мiжнародної платiжної системи «VISA International». Продукти, якi Банк випускає та обслуговує - це мiжнароднi платiжнi картки Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold. Юридичним особам Банк пропонує реалiзацiю зарплатних проектiв iз використанням платiжних карт МПС «VISA Int.» на вигiдних умовах. За 2016 були пiдписанi договори про спiвпрацю з 264 органiзацiями. Протягом 2016 Банком було емiтовано близько 11 тисяч карток, якi були поширенi в 16 регiонах України. Станом на 31.12.2016 року клiєнтами Банку, яким вiдкритi картковi рахунки, стали близько 78 тисяч чоловiк. Середнi залишки на карткових рахунках складають близько 152 млн. грн. Станом на 31.12.2016 року кiлькiсть власних банкоматiв становить 79 одиницi. Мережа банкiвських термiналiв налiчує 150 одиниць. ПАТ "Полтава-банк" є професiйним учасником фондового ринку України. Банк здiйснює наступнi види дiяльностi на ринку цiнних паперiв: -брокерська дiяльнiсть; -дилерська дiяльнiсть; -дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами; -депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи. В 2016 роцi ПАТ "Полтава-банк" здiйснював операцiї з акцiями та векселями. Станом на 31.12.2016 року ПАТ "Полтава-банк" обслуговує 11200 юридичних осiб та приватних пiдприємцiв, у яких вiдкрито в Банку 18480 поточних рахункiв. В 2016 роцi ПАТ "Полтава-банк" надавав своїм корпоративним клiєнтам максимально повний перелiк банкiвських послуг, починаючи з рiзних програм фiнансування розвитку бiзнесу, розмiщення тимчасово вiльних коштiв, обслуговування корпоративних карток та зарплатних карткових проектiв, iнкасацiї i закiнчуючи сучасними банкiвськими послугами з управлiння грошовими потоками системних пiдприємств. Для зручностi клiєнтiв були розробленi новi тарифнi пакети. В Банку працює спецiалiзований вiддiл по обслуговуванню VIP-клiєнтiв. Основними клiєнтами Банку є: ПАТ "Завод Лтава", ПАТ "Полтавський завод медичного скла", КППОР "Полтававодоканал", ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго", ТОВ "Астера", ПП "Сiгма-Кабель", ПАТ "Полтавамаш" та iншi. Протягом звiтного року ПАТ “Полтава-банк” надавав своїм клiєнтам повний спектр операцiй з iноземною валютою: - неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо) що здiйснюються в касах банку; - ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; - вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - вiдкриття кореспондентських рахункiв в банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; - торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмiнних операцiй); - iншi операцiї з валютними цiнностями на валютному ринку України.ПАТ "Полтава-банк" має дiловi та партнерськi вiдносини з iноземними банками - провiдними фiнансовими установами Європи та країн СНД. Серед iноземних банкiв-кореспондентiв є: "БПС-Сбербанк" (Мiнськ, Бiлорусь), ВАТ «Банк ВТБ (Москва, Росiя), ВАТ" Альфа-банк "(Москва, Росiя). Серед українських банкiв Банк пiдтримує партнерськi вiдносини з ПАТ «Державний експортно-iмпортний банк України», ПАТ «Укргазбанк». Тiсна спiвпраця з банками-кореспондентами, розгалужена система кореспондентських рахункiв i професiоналiзм персоналу Банку дозволяють оптимiзувати шляхи проходження платежiв i надавати високоякiсне обслуговування як зовнiшньоторговельних, так i неторгових операцiй клiєнтiв в iноземнiй валютi. Банк є учасником системи розрахункiв SWIFT, що забезпечує можливiсть здiйснення платежiв клiєнтiв i банку з максимальною швидкiстю, якiстю i надiйнiстю. В Полтавськiй областi крiм ПАТ "Полтава-банк" дiє ще один банк - юридична особа АК "Промислово-Фiнансовий Банк" та ряд фiлiй банкiв України: ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "ОТП Банк", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ КБ "ПриватБанк", ПАТ "Промiнвестбанк", ПАТ "Укрсиббанк", та iншi. В умовах економiчної та правової нестабiльностi, жорсткої конкуренцiї на ринку банкiвських послуг Банк зайняв стабiльну позицiю у Полтавському регiонi, є унiверсальним Банком. Статус юридичної особи надає Банку значнi переваги у вирiшеннi ряду питань, таких як кредитування, роботи з борговими зобов'язаннями, проведення мiжнародних розрахункiв, тощо.
 
Станом на 01.01.2012 р. iнвестицiї Банку складали 16094 тис. грн, на 31.12.2016 р. - 5030 тис. грн. Основнi придбання та вiдчудження Банку: ПВНЗIФ "МТМ" ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Капiтал iнвест-центр", ПВНЗIФ "ЛТАВА" ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Капiтал iнвест-центр, "ВАТ "Карлiвська меблева фабрика", ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". Придбання значних iнвестицiй у наступному 2017 роцi Банк не планує.
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини укладенi протягом звiтного 2016 року мiж Банком або його вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами з iншого боку не укладались.
 
Основнi засоби Банку включають в себе примiщення, що належать Банку, та орендованi примiщення. Банку належать наступнi примiщення: примiщення головного офiсу за адресами: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а та м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 42; примiщення Вiддiлення "Київське регiональне управлiння ПАТ "Полтава-банк" за адресою: м. Київ, вул. Тарасiвська, 30; примiщення Вiддiлення "Кременчуцьке регiональне управлiння ПАТ "Полтава-банк" за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Iгоря Сердюка,11; примiщення Вiддiлення "Гадяцьке управлiння ПАТ "Полтава-банк" за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Полтавська, 44; примiщення Вiддiлення "Лубенське управлiння ПАТ "Полтава-банк" за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 50 та власнi та орендованi Банком примiщення ще 92 вiддiлень в Полтавськiй та iнших областях України. У 2016 роцi Банк переоцiнку своїх примiщень не проводив.
 
Банкiвська справа - це бiзнес, пов'язаний з ризиком. Мета управлiння ризиками - сприяти пiдвищенню вартостi власного капiталу Банку, одночасно забезпечуючи досягнення цiлей багатьох зацiкавлених сторiн. Стратегiя управлiння ризиками розробляється наглядовою радою Банку.Тактичне управлiння ризиками здiйснює правлiння Банку та профiльнi комiтети. Ризики банкiвської дiяльностi пiдроздiляються на фiнансовi та функцiональнi. Ступiнь загрози вiд того чи iншого ризику залежить вiд обсягу вiдповiдного активу у валютi балансу Банку - для фiнансових ризикiв, та ступеню впливу ризику на можливостi Банку здiйснювати усi операцiї - для функцiональних ризикiв. В найбiльшiй мiрi банкiвському контролю пiдлягають фiнансовi ризики, якi безпосередньо пов'язанi з формуванням балансу Банку (кредитний, лiквiдностi, ринковий, змiни процентної ставки, валютний та операцiйний). Першi чотири є основою банкiвської дiяльностi, саме вони складають основу управлiння активами та пасивами. Внутрiшнi характеристики Банку оцiнюються з точки зору впливу економiчних, технологiчних, конкурентних, наглядових та iнших змiн зовнiшнього середовища. Механiзм управлiння ризиками регулярно переглядається Банком. Вiдповiдно до Положення про проведення стрес-тестування в ПАТ „Полтава-банк”, проводиться стрес-тестування кредитного ризику, що дозволяє оцiнити адекватнiсть процесу управлiння проблемними активами та визначити достатнiсть резервiв для вiдшкодування можливих втрат вiд неповернення кредитiв. При проведеннi стрес-тестування Банк використовує метод аналiзу сценарiїв. Даний метод застосовує рiзнi сценарiї розвитку подiй, такi як негативне зрушення в рiзних категорiях кредитних операцiй та вiдповiдне збiльшення резервiв пiд кредитнi операцiї, збiльшення рiвня нестандартних кредит непогашення найбiльшого кредиту, тощо та визначається їх вплив на стан дiяльностi Банку. Основою управлiння кредитним ризиком є дотримання нормативiв та забезпечення вiдповiдного рiвня достатностi капiталу для покриття кредитного ризику. Норматив мiнiмального розмiру регулятивного капiталу (Н1) складається з суми основного (1-го рiвня) капiталу та додаткового (2-го рiвня) капiталу: станом на 31.12.2016 р. Н1=393516 тис. грн. Адекватнiсть регулятивного капiталу (платоспроможнiсть Банку) вiдображає здатнiсть Банку своєчасно i в повному обсязi розраховуватись за своїми зобов'язаннями. Рiвень адекватностi регулятивного капiталу Банку протягом 2016 року не порушувався, станом на 31.12.2016 р. норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2), який визначається як спiввiдношення регулятивного капiталу Банку до сумарних активiв i певних позабалансових iнструментiв, зважених за ступенем кредитного ризику та зменшених на суму створених вiдповiдних резервiв за активними операцiями та на суму забезпечення кредиту (вкладень в борговi цiннi папери) безумовним зобов’язанням або грошовим покриттям у виглядi застави майнових прав складає 32,41 % (нормативне значення не менше 10%). Наведенi данi пiдтверджують постiйне виконання (i перевищення) Банком встановлених нормативiв адекватностi регулятивного капiталу i свiдчать про стабiльнiсть та фiнансову надiйнiсть Банку. Протягом звiтного року Банк не зазнав дефiциту грошових коштiв, своєчасно розраховувався по своїм зобов'язанням, безперебiйно виконував платiжнi доручення клiєнтiв. Припинення (лiквiдацiї) окремих видiв банкiвських операцiй та обмеження щодо володiння активами в системi Банку не було. Банк формує спецiальнi та загальнi резерви на покриття можливих витрат за активами, включаючи розмiщенi депозити, наданi кредити, дебiторську заборгованiсть, нарахованi вiдсотки за кредитами, як у нацiональнiй валютi, так i в iноземних валютах. Дотримання особливих вимог: Банк має дотримуватись певного рiвня капiталу, коефiцiєнтiв достатностi капiталу, спiввiдношення максимальної суми кредитування одного позичальника до капiталу, суми сукупної заборгованостi i спiввiдношення проблемних кредитiв до капiталу, а також додержуватись нормативiв НБУ. Станом на 31 грудня 2016 року Банк дотримувався вимог щодо формування обов`язкового резервування коштiв на рахунку в Нацiональному банку України та встановлених економiчних нормативiв крiм нормативу максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов`язаними з банком особами (Н9), фактичне значення Н9 складає 18,60 % (нормативне значення не бiльше 25 %). Резервний (страховий) фонд Банку створений згiдно з чинним законодавством України станом на 31.12.2016 р. складає 39518 тис. грн., що складає 10,04 % регулятивного капiталу. Банк постiйно пiдтримує необхiдну суму резерву на рахунку в НБУ. Протягом звiтного року та на звiтну дату формування та використання резервiв для вiдшкодування можливих витрат за активними банкiвськими операцiями було достатнiм i покривало можливi збитки. Станом на 31.12.2016 року Банком сформованi резерви: пiд знецiнення кредитiв у сумi 66208 тис. грн., резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - 16480 тис. грн., резерви пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - 342 тис. грн., резерви пiд знецiнення коштiв в iнших банках - 7 тис.грн., а також створенi iншi фонди, передбаченi чинним законодавством України або установчими документами Банку.
 
У звiтному 2016 роцi штрафiв не було.
 
В областi управлiння акцiонерним та власним капiталом Банк виходив з необхiдностi пiдтримання їх розмiру на рiвнi нацiональних та європейських вимог , нормативiв по абсолютним розмiрам, платоспроможностi, достаностi капiталу, з метою недопущення знецiнення коштiв акцiонерiв, забезпечення високої доходностi акцiй, збiльшення частки власних коштiв в ресурснiй базi Банку. Фiнансовий стан Банку станом на 31.12.2016 року згiдно зi Звiтом про фiнансовий стан (Баланс) та Звiтом про прибутки та збитки та iнший сукупних дохiд(Звiт про фiнансовi результати) такий: загальна сума доходiв Банку - 292665 тис. грн.; загальна сума витрат Банку 217343 тис. грн.; чистий прибуток Банку - 74322 тис. грн.; рентабельнiсть - 34,2 %. Зареєстрований та сплачений статутний капiтал Банку дорiвнює 155100 тис. грн, у порiвняннi з 2015 роком збiльшився на 35250 тис. грн. за рахунок частини прибутку 2015 року, направленного на збiльшення статутного капiталу Банку згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Банку (Протокол № 1 вiд 09.02.2016 року). Власний капiтал Банку збiльшився i становить станом на звiтну дату 543445 тис. грн., у порiвняннi з 2015 роком збiльшився на 15,5 %. Власний капiтал у структурi балансу станом на 31.12.2016 року складає 29,59 %. Обсяг регулятивного капiталу Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року дорiвнює 393516 тис. грн. це є достатнiм для виконання нормативних та лiцензiйних вимог Нацiонального банку України для здiйснення iснуючого обсягу операцiй . Регулятивний капiтал Банку за структурою складається з основного капiталу – в сумi 239682 тис. грн. або 60,9 % (в т.ч. статутний - 155100 тис. грн.) та додаткового капiталу – в сумi 153843 тис. грн., або 39,1 % вiд регулятивного капiталу. Прагнення частки додаткого капiталу до розмiру основного знижує його захисну функцiю. Рiвень адекватностi регулятивного капiталу Банку протягом 2016 року не порушувався, станом на 31.12.2016 року вiн був –32,41 % при нормативi Н2 не менше 10%. Формування Резервного та iнших фондiв Банку (надалi Резервний фонд) та розподiл прибутку Банку вiдповiдає дiючiй редакцiї Статуту Банку, яка передбачає формування Резервного фонду на покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв i пасивiв та позабалансових зобов’язань. Розмiр вiдрахувань до Резервного фонду має бути не менше 5 вiдсоткiв вiд прибутку Банку до досягнення ним 25 вiдсоткiв розмiру регулятивного капiталу. Розподiл прибутку, та розмiри формування фондiв за рахунок чистого прибутку, здiйснюється на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Чистий прибуток Банку за 2016 рiк склав 74322 тис. грн. У результатi проведення аналiзу капiталу Банку не встановлено фактiв, якi свiдчать про недотримання Банком порядку формування резервiв та фондiв вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Функцiї управлiння активами та пасивами покладенi на Комiтет з управлiння активами та пасивами в межах затверджених правлiнням Банку. Якiсть управлiння активами та пасивами протягом звiтного року дозволяла забезпечувати Банку необхiдний рiвень лiквiдностi, про що свiдчить дотримання Банком вiдповiдних нормативiв. Станом на кiнець дня 31.12.2016 р. нормативи Банку наступнi: норматив миттєвої лiквiдностi (Н4) – 123,14 % при нормативному значеннi не менше 20 %; норматив поточної лiквiдностi (Н5) – 97,05 % при нормативному значеннi на менше 40 %; норматив короткострокової лiквiдностi (Н6) – 88,39 % при нормативному значеннi не менше 60 %. Протягом 2016 року, у зв’язку з негативним впливом фiнансово-економiчної кризи на банкiвську систему України, Банк, з метою зменшення цього впливу при управлiннi активами та пасивами, керувався обмеженнями та запроваджував додатковi заходи для забезпечення стабiльностi роботи Банку та захисту iнтересiв вкладникiв та iнших кредиторiв згiдно вимог Нацiонального банку України.
 
Станом на 31.12.2016 року Банк мав не мав укладених, але не виконаних договорiв.
 
Стратегiчна мета Банку на 2017 рiк: основною стратегiчною метою дiяльностi Банку є збереження та розвиток досягнутої позицiї унiверсального банку, отримання прибутку шляхом ефективного використання власних та залучених коштiв, пiдтримка та розвиток взаємовигiдного спiвробiтництва з пiдприємствами рiзних форм власностi, розширення кола клiєнтiв, збереження та розвинення досягнутих позицiй унiверсального банку, здiйснення заходiв щодо змiцнення позицiй в банкiвському секторi економiки, удосконалення процесу планування, забезпечення лiквiдностi та отримання прибутку при прийнятному рiвнi ризикiв. Залишаючись унiверсальною кредитно-фiнансовою установою, Банк прагне досягти високого рiвня надiйностi та стабiльного розвитку, розширення спектру банкiвських послуг, вселити впевненiсть партнерам i клiєнтам у довгостроковому економiчному потенцiалi Банку. Кредитна дiяльнiсть Банку спрямована на удосконалення iснуючого механiзму та пошук нових форм кредитування клiєнтiв. В основу кредитної полiтики закладено, перш за все, всебiчну пiдтримку суб'єктiв господарювання, якi обслуговуються в Банку. Для досягнення своєї стратегiчної мети менеджментом банку проводиться та буде проводитись робота за наступними напрямками: -
капiталiзацiя Банку. Збiльшення статутного капiталу у вiдповiднiсть до вимог Нацiонального банку України; - функцiонування ефективної системи ризик-менеджменту; - iнтеграцiя Банку в реальний сектор економiки; - диверсифiкацiя активiв. Формування якiсного кредитного портфелю. Проведення виваженої кредитної полiтики, що дозволить знизити ризики кредитних операцiй; - збiльшення ресурсної бази з урахуванням функцiонування Банку в статусi "унiверсальний"; - розвиток iснуючої iнфраструктури Банку; - оптимiзацiя витрат; - подальше впровадження карткового проекту в платiжнiй системi VISA в мiстi Полтавi, в Полтавськiй областi, по Українi. Збiльшення кiлькостi клiєнтiв держателiв карт; - збiльшення кiлькостi клiєнтiв Банку, створення оптимальних умов для роботи з клiєнтами, утримання прибутковостi операцiй розрахунково – касового обслуговування; пiдвищення якостi та швидкiсть обслуговування клiєнтiв, максимальне охоплення клiєнтiв повним спектром банкiвських послуг; - подальше впровадження таких банкiвських продуктiв, як : електронний банкiнг, платежi online, термiнали самообслуговування; - розвиток IT – технологiй, якi використовуються для просування та надання iснуючих та нових банкiвських послуг, з вiдповiдним застосуванням передових технологiй захисту iнформацiї; - структурна органiзацiя; - забезпечення прибуткової дiяльностi вiддiлення Банку, регiональнi управлiння.


 
У 2016 роцi дослiдженяя та розробки Банком не проводились.
 
Судових справ, стороною яких виступає Банк або його посадовi особи, немає.
 
I. Банк до корпорацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об'єднань не входив. II. Посадовi особи Банку не мають судимостей, не притягались до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення у галузi фiнансової i пiдприємницької дiяльностi, такi, що посягають на власнiсть та встановлений порядок управлiння, а також за iншi правопорушення.
III. Черговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк", якi вiдбулись 09.02.2016 року прийняли такi рiшення: 5. СЛУХАЛИ: Затвердження результатiв дiяльностi Банку у 2015 р. та заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми. ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити Рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2015 рiк : (звiт про фiнансовий стан (Баланс) ; звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати); звiт про рух грошових коштiв за прямим методом; звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал); примiтки до звiтiв).2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми: - розробити програму капiталiзацiї вiдповiдно до чинного законодавства; - забезпечити кредитний ризик на прийнятному рiвнi; - посилити контроль за ризиками активних операцiй з повязаними з Банком особами, дотримувати норматив Н9 "Норматив максимального сукупного розмiру кредитiв кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з банком особами"; - посилити контроль за структурою активiв та пасивiв в розрiзi строкiв до погашення; - активiзувати роботу по реалiзацiї активiв, утримуваних для продажу; - посилити контроль за складанням фiнансової звiтностi; - проводити регулярне стрес-тестування та оцiнку можливих негативних сценарiїв розвитку банкiвського ризику; - планувати та проводити вiддiлом внутрiшнього аудиту перевiрки наступних напрямiв: - стан внутрiшнього контролю за складанням фiнансової звiтностi;- стан визначення категорiї якостi кредитних операцiй та достовiрнiсть форми 604 статистичної звiтностi "Звiт про формування резерву для вiдшкодування можливих втрат за кредитними операцiями"; - стан внутрiшнього контролю за визначенням пов’язаних з Банком осiб, проведенням активних операцiй з повязаними з Банком особами, дотримання нормативу Н9 "Норматив максимального сукупного розмiру кредитiв кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з банком особами"; -стан внутрiшнього контролю за складанням 631 форми "Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками". 9. СЛУХАЛИ: Внесення змiн до Статуту Банку, в тому числi пов’язаних зi збiльшенням статутного капiталу, шляхом викладення його у новiй редакцiї. ВИРIШИЛИ: I. Внести змiни до Статуту Банку та затвердити нову редакцiю Статуту Банку.Читати в такiй редакцiї пункт 4.3. Статуту: Статутний капiтал Банку становить 155 100 000 (сто п’ятдесят п’ять мiльйонiв сто тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштiв i складається з 705 000 000 штук акцiй (250 000 штук акцiй привiлейованих та 704 750 000 штук акцiй простих), номiнальна вартiсть однiєї акцiї 22 (двадцять двi) копiйки.2. Внести змiни до Статуту Банку, пов’язанi з приведенням його у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України. 3. Уповноважити голову правлiння Переверзева В.С. пiдписати нову редакцiю Статуту. 4. Пiдготувати пакет документiв для погодження нової редакцiї Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрацiї. 5. Пiдготувати пакет документiв для реєстрацiї випуску акцiй в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. IV.1. Протягом останнiх трьох рокiв Банк емiсiй акцiй не здiйснював. Акцiї до випуску у звiтному 2016 роцi Банком не об’являлись. Акцiї у звiтному 2016 роцi Банком не випускались. У червнi 2016 року Банк завершив збiльшення статутного капiталу шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибутку за 2015 рiк на загальну суму 35 250 тис. грн., статутний капiтал Банку збiльшився i складає 155 100 тис. грн. Станом на 31 грудня 2016 року розмiр статутного капiталу Банку становив 155 100 000 (сто п’ятдесят п'ять мiльйонiв сто тисяч) грн. Станом на 01.01.2016 року номiнальна вартiсть однiєї акцiї, як простої так i привiлейованої, була 17 копiйок. У 2016 роцi номiнальна вартiсть однiєї акцiї, як простої так i привiлейованої, збiльшилась на 5 копiйок за рахунок спрямування частини прибутку за 2015 рiк у сумi 35250 тис. грн. на збiльшення статутного капiталу Банку за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку (протокол № 1 вiд 09.02.2016 р.). Станом на 31.12.2016 р. номiнальна вартiсть однiєї акцiї (акцiй, з яких складається статутний капiтал Банку): - простої акцiї - 22 (двадцять двi) копiйки; - привiлейованої акцiї - 22 (двадцять двi) копiйки. 2. Акцiонери-власники простих акцiй мають право: - брати участь в управлiннi Банком особисто або через своїх представникiв на загальних зборах акцiонерiв. Повноваження представника (постiйного або призначеного на певний строк) повиннi бути пiдтвердженi в порядку, встановленому чинним законодавством України; - брати участь у розподiлi прибутку Банку та одержувати його частку (дивiденди) за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв; - отримання у разi лiквiдацiї Банку частини його майна або вартостi частини майна у порядку, визначеному Статутом Банку та чинним законодавством України; - вимагати викупу Банком всiх або частини належних акцiонеру акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та актами внутрiшнього регулювання Банку; - на переважне право з придбання простих акцiй Банку при проведеннi закритого (приватного) їх розмiщення в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Банку на момент, визначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банку про розмiщення акцiй; - на отримання iнформацiї про дiяльнiсть Банку у порядку, встановленому чинним законодавством України. Одна проста акцiя Банку надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах акцiонерiв, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. 3. Акцiонери-власники привiлейованих акцiй мають право: - на першочергове одержання частки прибутку Банку (дивiдендiв), за винятком передбачених чинним законодавством України випадкiв, за пiдсумками звiтного року у розмiрi 20 вiдсоткiв. У разi вiдсутностi або недостатностi чистого прибутку звiтного року та нерозподiленого прибутку минулих рокiв виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями здiйснюється за рахунок резервного фонду Банку; - на отримання лiквiдацiйної вартостi акцiй у розмiрi їх номiнальної вартостi у черговостi, визначенiй п.1. ст.89 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - на отримання iнформацiї про дiяльнiсть Банку у порядку, встановленому чинним законодавством України; - голосувати на загальних зборах акцiонерiв пiд час вирiшення загальними зборами таких питань: - припинення Банку, що передбачає конвертацiю привiлейованих акцiй цього класу у привiлейованi акцiї iншого класу, простi акцiї або iншi цiннi папери; - внесення змiн до Статуту Банку, що передбачають обмеження прав акцiонерiв-власникiв привiлейованих акцiй; - внесення змiн до Статуту Банку, що передбачають розмiщення нового класу привiлейованих акцiй, власники яких матимуть перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi лiквiдацiї Банку, або збiльшення обсягу прав акцiонерiв-власникiв розмiщених класiв привiлейованих акцiй, якi мають перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi лiквiдацiї Банку. Строк та порядок виплати акцiонерам частки прибутку (дивiдендiв) - один раз на рiк за пiдсумками календарного року. Розмiр дивiдендiв за простими акцiями визначається загальними зборами акцiонерiв згiдно вимог чинного законодавства України. Розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку - 20 вiдсоткiв. При додатковiй емiсiї акцiй акцiонери-власники привiлейованих акцiй не мають права на переважне придбання акцiй Банку. 4. Банк забезпечує захист прав акцiонерiв Банку. 5. Розмiр виплачених протягом останнiх трьох рокiв дивiдендiв: за 2014 рiк дивiденди за простими iменними акцiями Банку виплачувались, на одну просту акцiю в гривнях - 0,0168, згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 18.03.2015 р.); за 2015 рiк дивiденди за простими iменними акцiями Банку виплачувались, на одну просту акцiю в гривнях - 0,0019, згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 09.02.2016 р.). За 2016 рiк дивiденди за простими iменними акцiями Банку не будуть виплачуватись, рiчнi загальнi збори акцiонерiв Банку рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями не приймали (протокол № 1 вiд 09.02.2017 р.). За привiлейованими iменними акцiями: за 2014 рiк дивiденди виплачувались, на одну привiлейовану акцiю в гривнях - 0,02, згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 18.03.2015 р.); за 2015 рiк дивiденди виплачувались, на одну привiлейовану акцiю в гривнях - 0,034, згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 09.02.2016 р.). За 2016 рiк дивiденди будуть виплачуватись, на одну привiлейовану акцiю в гривнях - 0,044, згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 09.02.2017 р.). 6. Протягом 2014, 2015 та 2016 рокiв акцiї Банку на бiржах, позабiржових торговельно-iнформацiйних системах не обертались.У 2014 роцi вiдбулась продаж акцiй на позабiржовому ринку. На пiдставi iнформацiї, отриманої Банком 03.11.2014 р. вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, стало вiдомо про змiни, що вiдбулись на рахунку власника акцiй – “фiзичної особи”, якiй належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Банку, пов'язанi з купiвлею-продажем акцiй Банку на позабiржовому ринку, а саме: розмiр пакету акцiй “фiзичної особи” до змiн складав 276330936 голосуючих акцiй, або 39,1959 вiдсоткiв до статутного капiталу (39,2098 вiдсоткiв до голосуючих акцiй), пiсля змiни розмiр пакету голосуючих акцiй у “фiзичної особи” збiльшився на 43459500 голосуючих акцiй, або 6,1645 вiдсоткiв до статутного капiталу (6,1667 вiдсоткiв до голосуючих акцiй) i становить 319790436 голосуючих акцiй, або 45,3603 вiдсоткiв до статутного капiталу (45,3764 вiдсоткiв до голосуючих акцiй). Дата змiн на рахунку “фiзичної особи”, якiй належить10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ “Полтава-банк” - 31.10.2014 р. У 2015 та у 2016 роках акцiї Банку не продавались. 7. Акцiї Банку у 2014, 2015 та 2016 роках на викупались.8. У звiтному 2016 роцi Банк не випускав акцiй i тому, акцiї призначених для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв в продажу не було. V. Протягом останнiх трьох рокiв Банк не здiйснював випуск облiгацiй. VI.Протягом останнiх трьох рокiв Банк не змiнював особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України. ПАТ "Центральни депозитарiй України" надає депозитарнi послуги згiдно Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, якi зареєстрованi Рiшенням НКЦПФР № 2092 вiд 01.10.2013 р. "Щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв та надання статусу Центрального депозитарiя цiнних паперiв". Правила визначають загальний порядок надання Центральним депозитарiєм послуг, пов'язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведення ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення контролю за депозитарними установами та регулюють вiдносини, що виникають в процесi провадження депозитарної дiяльностi мiж ЦД та його клiєнтами - емiтентами, депозитарними установами, Нацiональним банком України, депозитарiями-кореспондентами, Розрахунковим центром з обслуговування договорiв на фiнансових ринках, клiрiнговими установами та iншими особами вiдповiдно до законодавства України. ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" обслуговує випуски цiнних паперiв Банку.У 2013 роцi Банк приєднався до встановлених Центральним депозитарiєм Умов договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв, погодився з ними та зобов'язався їх виконувати - Заява № ОВ -2865 отримана ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 23.12.2013 р., вiдповiдно номер договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв № ОВ-2865 вiд 23.12.2013 р. (У 2011 р. з депозитарiєм було заключено Договiр № Е-3693 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 12.05.2011 р.) Депозитарна установа ПАТ "Полтава-банк", код за ЄДРПОУ 09807595, яку Банк призначив особою, визначеною на надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, вiдповiдно до Розпорядження про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Полтава-банк" № 76 вiд 18.12.2013 р. та у якої Банк вiдкриває рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, мiсцезнаходження 36020, Октябрський р-н, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, лiцензiя НКЦПФР серiя АЕ № 286525 на "Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дапозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи", дата видачi лiцензiї 08.10.2013 р. Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений. VII. Вiдповiдно за рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826 Банк оприлюднив Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2015 рiк в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР - 21.04.2016 р., розмiстив на власному сайтi (на сторiнцi www.poltavabank.com) - 21.04.2016 р., опублiкував у Вiдомостях НКЦПФР № 78 - 22.04.2016 р., подав до НКЦПФР Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2015 рiк у електронному виглядi (файл формата -xml) - 25.04.2016 р. та подав до загального вiддiлу НКЦПФР додатково у паперовому виглядi: Аудиторський висновок, копiї протоколу № 1 вiд 18.03.2015 р. та та протоколу № 1 вiд 09.02 2016 р. - 25.04.2016 р.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 327118.000 265481.000 9.000 0.000 327127.000 265481.000
будівлі та споруди 321355.000 257926.000 9.000 0.000 321364.000 257926.000
машини та обладнання 952.000 1977.000 0.000 0.000 952.000 1977.000
транспортні засоби 2191.000 2216.000 0.000 0.000 2191.000 2216.000
земельні ділянки 206.000 206.000 0.000 0.000 206.000 206.000
інші 2414.000 3156.000 0.000 0.000 2414.000 3156.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 63749.000 0.000 0.000 0.000 63749.000
будівлі та споруди 0.000 63581.000 0.000 0.000 0.000 63581.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інвестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 168.000 0.000 0.000 0.000 168.000
Усього 327118.000 329024.000 9.000 0.000 327127.000 329024.000
Опис Ступiнь використання основних засобiв - використовуються повнiстю (100 %). Знос, нарахований на кiнець звiтного перiоду, у вiдсотках складає: будiвлi та споруди - 77,62 %, машини та обладнання - 11,02 %.
Вiдповiдно до облiкової полiтики Банку до основних засобiв у 2016 роцi вiдносяться об'єкти, вартiсть яких перевищує 6000 грн. та строк експлуатацiї бiльше одного року. До основних засобiв ПАТ "Полтава-банк" належать: земельнi дiлянки, будинки, споруди, передавальнi пристрої; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); iншi основнi засоби.
Придбанi (виготовленi) основнi засоби зараховуються на баланс Банку за первiсною вартiстю придбання, яка включає всi витрати, пов'язанi з їх придбанням, доставкою i введенням їх в експлуатацiю.
Усi основнi засоби пiдлягають амортизацiї (крiм землi). Земля, це актив, за яким не нараховується амортизацiя, оскiльки строк її використання практично не обмежений. Амортизацiя капiтальних iнвестицiй за власними основними засобами, якi не завершенi i не переведенi до основних засобiв Банку, не нараховується. Амортизацiя основних засобiв нараховується Банком iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на очiкуваний перiод часу використання об'єкта основних засобiв. Згiдно з Положенням "Про нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв в установах ПАТ "Полтава-банк" затвердженого головою правлiння Банку 01.04.2015 р., нормативи та строки амортизацiї коливаються в дiапазонах вiд 0,66 % до 33,3 %. За 2016 рiк нараховано амортизацiї на суму 509,9 тис. грн. Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 12125 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду Банк не має в оперативному лiзингу основних засобiв.У фiнансовий лiзинг Банк не надавав i не отримував основнi засоби. Вартiсть майна, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя та утриманi для продажу за рахунок погашення боргу станом на 31.12.2016 року складає в сумi 34380 тис. грн. Станом на 31.12.2016 року: - на балансi Банку незавершенi капiтальнi вкладення вiдсутнi; - на балансi Банку є основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо), а саме - примiщення за адресою: м. Полтава, Харкiвське шосе,12, балансовою вартiстю 22094 тис. грн.; - вiдсутнi основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством України обмеження щодо володiння, користування та розпорядження банкомi; - вiдсутнi основнi засоби та нематерiальнi активи, що наданi в заставу; - на балансi банку iснують основнi засоби, вилученi з експлуатацiї (якi не використовуються в дiяльностi банку), залишкова вартiсть яких складає – 21536 тис. грн.; - банк не має нематерiальнi активи, щодо яких є обмеження права власностi; - вiдсутнi нематерiальнi активи що створенi власноруч.У 2016 роцi Банк не проводив переоцiнку своїх примiщень, якi облiковуються на рахунку 4400. На кiнець звiтного перiоду на балансi Банку знаходяться такi транспортнi засоби: 29 легкових автомобiлiв, з них 7 спецiально обладнанi - iнкасаторськi. Iнвентаризацiя основних засобiв здiйснена станом на 01.11.2016 року за наказом голови правлiння № 4038 вiд 28.10.2016 р. Iнвентаризацiя проводилась з дотриманням вимог "Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв i розрахункiв" затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.08.1994 року № 202/412 (зi змiнами, внесеними згiдно з Наказами Мiнiстерства фiнансiв України).

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 543445.000 470401.000
Статутний капітал (тис. грн.) 155100.000 119850.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 155100.000 119850.000
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 388345 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 388345 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 350551 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 350551 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу як на кiнець звiтного перiоду так i на кiнець попереднього перiоду. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 53304.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 1239790.000 X X
Усього зобов'язань X 1293094.000 X X
Опис: д/н

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
04.01.2016 05.01.2016 Відомості про проведення загальних зборів
09.02.2016 10.02.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30785437
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03134, м. Київ, вул.Генерала Наумова, 23-б
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2315 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 356 П 000356 12.03.2013 до 28.01.2021
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30785437
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03134, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2315 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 356 П 000356 12.03.2013 до 28.01.2021
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок.
(Звiт незалежного аудитора).
Аудиторської фiрми "Актив-аудит" за результатами аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року.
Цей "Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)" адресується:
- керiвництву Публiчного акцiонерного товариства «Полтава-банк»;
-Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;
-всiм iншим можливим користувачам рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк".
Звiт щодо фiнансової звiтностi.
Ми провели аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (далi – ПАТ "Полтава-банк", Банк), а саме: Звiту про фiнансовий стан (Балансу), Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати), Звiту про змiни у власному капiталi (Звiту про власний капiтал), Звiту про рух грошових коштiв, складених станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року за перiод з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р., а також Примiток до звiтiв (далi – рiчна фiнансова звiтнiсть, фiнансовi звiти), якi додаються.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у фiнансових звiтах у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора.
Наша вiдповiдальнiсть полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, що затвердженi для обов’язкового застосування рiшенням Аудиторської палати України вiд 29.12.2015р. №320/1.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
При оцiнцi суттєвостi ми керувалися положеннями Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв.
Аудит включає виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, яка розкрита у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Пiд час оцiнки цих ризикiв ми розглядали заходи внутрiшнього контролю Банку, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Банку. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки.
На нашу думку, подана нижче фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах та повно подає фiнансову iнформацiю про фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф.
Не вносячи обмежень до нашого аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) звертаємо увагу на:
Примiтку 2 «Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть», в якiй iдеться про полiтичну й економiчну нестабiльнiсть в Українi. Нестабiльнiсть може iснувати i в найближчому майбутньому i iснує вiрогiднiсть того, що ринкова вартiсть активiв Банку може бути нижча їх балансової вартостi, що може мати негативний вплив на прибутковiсть Банку та безперервнiсть його дiяльностi.
Примiтку 22 "Аналiз активiв та зобов’язань за строками їх погашення", в якiй керiвництво Банку розкрило iнформацiю щодо невiдповiдностi (дефiцит) активiв строком "менше 12 мiсяцiв" в розмiрi 152 336 тис. грн. (на кiнець дня 31.12.2015 р. – невiдповiднiсть (дефiцит) складала 82 789 тис. грн.). В умовах нестабiльного ринку це свiдчить про те, що керiвництву Банку необхiдно шукати шляхи збiльшення обсягiв короткострокових активiв, термiн погашення яких менше 12 мiсяцiв.
У Звiтi про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) керiвництво Банку розкрило iнформацiю щодо статутного капiталу в розмiрi 155 100 тис. грн. У вiдповiдностi до вимог, викладених у постановi Правлiння Нацiонального банку України вiд 06 серпня 2014 року №464 (iз змiнами i доповненнями) "Про приведення статутного капiталу банкiв у вiдповiднiсть до мiнiмально встановленого розмiру" Банку необхiдно у термiн до 11 липня 2017 року збiльшити статутний капiтал до 200 000 тис. грн., або на 44 900 тис. грн. У разi невиконання цiєї вимоги до Банку будуть застосованi заходи впливу. Акцiонери Банку планують збiльшувати статутний капiтал за рахунок нерозподiленого прибутку.
Iншi питання.
Фiнансова звiтнiсть Банку за рiк, що закiнчився 31.12.2015, була перевiрена iншим аудитором, який висловив модифiковану думку щодо цiєї звiтностi 09.02.2016.
Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги зазначене питання.
Додаток:
- Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку.
"31" сiчня 2017 року.
Директор
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-аудит"
В.М. Мнiщенко.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №2315 вiд 30.03.2001 р. (продовжено рiшенням АПУ вiд 28.01.2016 р. №321/3 до 28.01.2021 р.).
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №000356, видане 12.02.2016 р., строк дiї до 28.01.2021 р.
Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв №0000002 вiд 17.09.2012 р.
Сертифiкат аудитора банкiв №0070 (продовжено рiшенням АПУ вiд 27.11.2014 р. до 01.01.2020 р.)
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б.
Аудитор
Н.В. Домарєва.
Сертифiкат аудитора банкiв №0181 (рiшення АПУ вiд 31.01.2013р. №264/2, строк дiї до – 31.01.2018р.).
д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному 2016 роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" не проводились, не було причин для їх скликання. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада не проводила самооцiнку.

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 45

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) У наглядовiй радi Банку комiтети не створювались

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Згiдно дiючої редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" та згiдно Положення про наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" до членiв наглядової ради Банку iснують такi вимоги: Члени наглядової ради Банку не можуть входити до складу правлiння Банку, а також обiймати iншi посади в цьому Банку на умовах трудового договору. Наглядова рада Банку не менш як на 1/4 має складатися з незалежних членiв. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) У 2016 роцi в ПАТ "Полтава-банк" ревiзiйна комiсiя не створювалась.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2016 (число, місяць, рік)


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 167943 129255
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Кошти в інших банках 7 727 642
Кредити та заборгованість клієнтів 8 662764 623962
Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 5030 5000
Цінні папери в портфелі банку до погашення 10 576193 371993
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 0 0
Інвестиційна нерухомість 11 44516 0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 0 8628
Відстрочений податковий актив 0 0
Гудвіл 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 12 334308 329854
Інші фінансові активи 13 8666 1190
Інші активи 14 14903 38802
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 15 21489 26559
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями 0 0
Усього активів: 1836539 1535885
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 0 0
Кошти клієнтів 16 1237351 1001963
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0
Інші залучені кошти 0 0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 3413 11126
Відстрочені податкові зобов'язання 49891 49892
Резерви за зобов’язаннями 17 38 54
Інші фінансові зобов’язання 18 238 301
Інші зобов'язання 19 2163 2148
Субординований борг 0 0
Зобов'язання групи вибуття 0 0
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями 0 0
Усього зобов'язань: 1293094 1065484
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 20 155100 119850
Емісійні різниці 20 60 60
Незареєстрований статутний капітал 0 0
Інший додатковий капітал 0 0
Резервні та інші фонди банку 86764 84838
Резерви переоцінки 21 227199 227163
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 74322 38490
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями 0 0
Неконтрольована частка 0 0
Усього власного капіталу 543445 470401
Усього зобов'язань та власного капіталу 1836539 1535885
д/н
Затверджено до випуску та підписано      
31.01.2017 року   Голова правління В.С. Переверзев
        (підпис, ініціали, прізвище)
Носенко Н.В., (05322) 20947   Головний бухгалтер Л.I. Щербак
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2016 рік


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Процентні доходи 23 196379 190979
Процентні витрати 23 -114483 -116107
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 81896 74872
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 7979 1134
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 89875 76006
Комісійні доходи 24 71992 61423
Комісійні витрати 24 -3003 -3076
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 -10294
Результат від операцій з іноземною валютою 13894 17641
Результат від переоцінки іноземної валюти 127 1814
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів -703 -431
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 1 -12882
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями -14 -23
Інші операційні доходи 25 5997 4369
Адміністративні та інші операційні витрати 26 -87214 -84657
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 0 0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 90952 49890
Витрати на податок на прибуток 27 -16630 -11400
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 74322 38490
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 0 0
Прибуток/(збиток) за рік 74322 38490
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

д/н
Затверджено до випуску та підписано      
31.01.2017 року   Голова правління В.С. Переверзев
        (підпис, ініціали, прізвище)
Носенко Н.В., (05322) 20947   Головний бухгалтер Л.I. Щербак
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2016 рік


Найменування статті Примітки Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці та інший додатковий капітал незареєстрований статутний капітал резервні та інші фонди резерви переоцінки нерозподілений прибуток додаткові статті усього
1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 70500 60 0 83097 81008 62937 0 297602 0 297602
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 70500 60 0 83097 81008 62937 0 297602 0 297602
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 0 38490 0 38490 0 38490
інший сукупний дохід 0 0 0 0 146155 0 0 146155 0 146155
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 1741 0 -1741 0 0 0 0
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій:
номінальна вартість 49350 0 0 0 0 -49350 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 -11846 0 -11846 0 -11846
Залишок на кінець попереднього періоду 119850 60 0 84838 227163 38490 0 470401 0 470401
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 0 74322 0 74322 0 74322
інший сукупний дохід 0 0 0 0 36 0 0 36 0 36
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 1926 0 -1926 0 0 0 0
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій:
номінальна вартість 35250 0 0 0 0 -35250 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 -1314 0 -1314 0 -1314
Додаткові статті – опис статей та вміст показників
Додаткові статті – усього за додатковими статтями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець звітного періоду 155100 60 0 86764 227199 74322 0 543445 0 543445

Значення рядка "Емiсiя акцiй" - номiнальна вартiсть (1340)": колонка (статутний капiтал) 49350 тис. грн. та колонка (нерозподiлений прибуток) -49350 тис.грн. - читати "Внески за акцiями за рахунок частини прибутку 2013-2014 рокiв".
Значення рядка "Емiсiя акцiй" - номiнальна вартiсть (2340)": колонка (статутний капiтал) 35250 тис. грн. та колонка (нерозподiлений прибуток) -35250 тис.грн - читати "Внески за акцiями за рахунок частини прибутку 2015 року".
Затверджено до випуску та підписано      
31.01.2017 року   Голова правління В.С. Переверзев
        (підпис, ініціали, прізвище)
Носенко Н.В., (05322) 20947   Головний бухгалтер Л.I. Щербак
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2016 рік


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані 204093 202784
Процентні витрати, що сплачені -118533 -117591
Комісійні доходи, що отримані 71992 61424
Комісійні витрати, що сплачені -3003 -3076
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 14021 2865
Інші отримані операційні доходи 3733 -12320
Виплати на утримання персоналу, сплачені -48055 -43221
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -39159 -29783
Податок на прибуток, сплачений -17544 -9832
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях 67545 51250
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 167656 234803
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 -222
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів -38802 193044
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 23899 -6637
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 182623 48121
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань -64 497
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 235201 286053
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 11
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення -205000 -290000
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів 0 0
Придбання асоційованих компаній 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості -1447 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 0 0
Придбання основних засобів -8823 -13954
Надходження від реалізації основних засобів 1354 2312
Придбання нематеріальних активів -105 -1500
Надходження від вибуття нематеріальних активів 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності -214021 -303131
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій 0 0
Емісія привілейованих акцій 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 0 0
Викуп власних акцій 0 0
Продаж власних акцій 0 0
Отримання субординованого боргу 0 0
Погашення субординованого боргу 0 0
Отримання інших залучених коштів 0 0
Повернення інших залучених коштів 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 0 0
Дивіденди, що виплачені -1303 -11809
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності -1303 -11809
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 18811 16590
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 38688 -12297
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 129255 141552
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 167943 129255
д/н
Затверджено до випуску та підписано      
31.01.2017 року   Голова правління В.С. Переверзев
        (підпис, ініціали, прізвище)
Носенко Н.В., (05322) 2-09-47   Головний бухгалтер Л.I. Щербак
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2016 рік


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування 0 0
Коригування:
Знос та амортизація 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 0 0
Амортизація дисконту/(премії) 0 0
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
(Нараховані доходи) 0 0
Нараховані витрати 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 0 0
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності 0 0
Інший рух коштів, що не є грошовим 0 0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів 0 0
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 0 0
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів 0 0
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 0 0
Чисте зменшення (збільшення) інших активів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток 0 0
Податок на прибуток, що сплачений 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів 0 0
Придбання асоційованих компаній 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 0 0
Придбання основних засобів 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 0 0
Придбання нематеріальних активів 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій 0 0
Емісія привілейованих акцій 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 0 0
Викуп власних акцій 0 0
Продаж власних акцій 0 0
Отримання субординованого боргу 0 0
Погашення субординованого боргу 0 0
Отримання інших залучених коштів 0 0
Повернення інших залучених коштів 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 0 0
Дивіденди, що виплачені 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності 0 0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 0 0
д/н
Затверджено до випуску та підписано      
31.01.2017 року   Голова правління В.С. Переверзев
        (підпис, ініціали, прізвище)
Носенко Н.В., (05322) 20947   Головний бухгалтер Л.I. Щербак
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Примітки
до звіту
за 2016 рік


№ з/п Текст примітки
1 1. Iнформацiя про Банк. Найменування Банку - Публiчне акцiонерне товариство “Полтава-банк” (далi – Банк). Мiсцезнаходження Банку - Україна, 36020, мiсто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а. Банк зареєстрований в Українi i є резидентом України. Банк заснований вiдповiдно з чинним законодавством України у формi вiдкритого акцiонерного товариства, у якого вiдповiдальнiсть акцiонерiв обмежена кiлькiстю належних їм акцiй. Органiзацiйно - правова форма Банку - акцiонерне товариство, тип – публiчне акцiонерне товариство. Основна дiяльнiсть Банку включає надання банкiвських послуг юридичним i фiзичним особам на територiї України. Основна дiяльнiсть Банку включає надання банкiвських послуг юридичним та фiзичним особам на територiї мiста, областi та регiонах України. Банк здiйснює свою дiяльнiсть на основi лiцензiї НБУ виданої 20 жовтня 2011 року №73. Чистий прибуток ПАТ «Полтава-банк» за 2016 рiк склав 74322 тис. грн. Стратегiчна мета Банку. 1. Капiталiзацiя банку. Збiльшення статутного капiталу вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України. 2. Функцiонування ефективної системи ризик-менеджменту. 3. Iнтеграцiї Банку в реальний сектор економiки. 4. Диверсифiкацiя активiв. Формуваннi якiсного кредитного портфелю. Проведення виваженої кредитної полiтики, що дозволяє знизити ризики кредитних операцiй. 5. Збiльшення ресурсної бази з урахуванням функцiонування банку в статусi «унiверсальний». 6. Розвиток iснуючої iнфраструктури Банку. 7. Оптимiзацiя витрат. 8. Подальше впровадження карткового проекту в платiжнiй системi Visa в м. Полтава, Полтавськiй обл., по Українi, збiльшення кiлькостi клiєнтiв – держателiв карт. 9. Збiльшення кiлькостi клiєнтiв банку, створення оптимальних умов для роботи з клiєнтами, утримання доходностi операцiй з розрахунково-касового обслуговування; пiдвищення якостi та швидкостi обслуговування клiєнтiв, максимальне охоплення клiєнтiв повним спектром банкiвських послуг. 10. Впровадження нових банкiвських продуктiв: електронний банкiнг, платежi online, термiнали самообслуговування. 11. Розвиток IТ - технологiй, якi використовуються для просування й надання iснуючих та нових банкiвських послуг, з вiдповiдним застосуванням передових технологiй захисту iнформацiї. 12. Структурна органiзацiя. 13. Забезпечення прибуткової дiяльностi вiддiлень банку, регiональних управлiнь. Банк створено з метою надання банкiвських послуг на пiдставi банкiвської лiцензiї, iнших фiнансових послуг (крiм послуг у сферi страхування), а також здiйснення iншої дiяльностi у вiдповiдностi з чинним законодавством України. Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, який дiє у вiдповiдностi з Законом України “Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб” (зi змiнами). Структура акцiонерiв Банку: Станом на 31.12.2016 року у складi акцiонерiв Банку було: - 42 юридичнi особи ( 1,53 % загальної кiлькостi акцiонерiв); - 2712 фiзичних осiб (98,47 % загальної кiлькостi акцiонерiв). Станом на 31 грудня 2016 року акцiонери – юридичнi особи володiли 1,0047 % статутного капiталу Банку, акцiонери – фiзичнi особи володiють 98,9953 % статутного капiталу Банку. Частка керiвництва в статутному капiталi Банку складає – 10,6412 %. Власники iстотної участi в Банку: 1. Некрасов К.О. – 86,0537 % - загальний вiдсоток у статутному капiталi Банку iз них: - 39,8375 % - пряма участь у капiталi; - 46,2162 – опосередкована участь у капiталi; 2. Некрасов О.В. – 86,0537 % - загальний вiдсоток у статутному капiталi Банку iз них: - 45,3651 % - пряма участь у капiталi; - 40,6886 – опосередкована участь у капiталi; Станом на 31 грудня 2016 року фактичний контроль Банку здiйснювали громадяни України пан Некрасов О.В. (батько) та пан Некрасов К.О. (син). Дана фiнансова звiтнiсть Банку пiдготовлена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Фiнансова звiтнiсть затверджена Правлiнням до випуску та пiдписана 31 сiчня 2017 року.
2 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть. Полiтика розвитку банку спрямована на розвиток банкiвської установи в якостi унiверсальної. У 2016 роцi економiчна ситуацiя в країнi покращилася, але про стабiльне зростання говорити ще рано. Через вiдносну стабiльнiсть на валютному ринку iнфляцiя сповiльнилася, так в 2016 роцi вона склала 12,4%, в той час, як за вiдповiдний перiод 2015 року цiни в Українi зросли на 43,3%. Враховуючи цi фактори Нацiональний банк України почав поступове послаблення монетарної полiтики, а саме: знизив облiкову ставку з 22% до 15% i частково лiбералiзував валютний ринок. Порiвняно з аналогiчними перiодами 2015-го прирiст ВВП склав: у I кварталi 2016-го — 0,1%, у II — 1,4%, а в III — 1,8%. ПАТ «Полтава-банк» 2016 рiк закiнчив з прибутком в розмiрi 74 322 тис. грн 09.02.2016р. пройшли рiчнi загальнi збори акцiонерiв Банку, де було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Банку до 155 100 тис. грн. за рахунок прибутку. Розглядаючи вплив чинникiв на середньостроковий перiод Банк спостерiгає чiтку тенденцiю до збiльшення об’єму банкiвських послуг. Тому на середньострокову перспективу Банком заплановано збiльшення обсягiв по всiх операцiях, в тому числi фiнансового результату не менше нiж на 10%. Намiри Банку ґрунтуються на спрямуваннi отриманого поточного прибутку до статутного капiталу. Полiтика Банку по формуванню зобов’язань базується на принципах диверсифiкацiї та пiдтримання на належному рiвнi собiвартостi. Щодо капiталу, Банк повнiстю дотримується та подалi планує дотримуватися всiх встановлених вимог. За звiтний перiод змiни в структурi Банку, придбання та/або вiдчуження дочiрнiх компанiй, довгостроковi iнвестицiї, реструктуризацiї або припинення окремих видiв дiяльностi в Банку не вiдбувалося. Керiвництво Банку стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i впевнене у тому, що приймаються всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльної дiяльностi Банку. За таких умов Банк пiдвищує ефективнiсть системи ризик-менеджменту, проводить зважену, обережну полiтику щодо прийняття будь-яких управлiнських рiшень, особливо в питаннях забезпечення лiквiдностi, перевiрки надiйностi позичальникiв, роботи з проблемними кредитами та управлiння доходами-витратами.
3 3. Основи подання фiнансової звiтностi. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком наступних статей: iнвестицiї, що є в наявностi для продажу; iншi фiнансовi активи i зобов'язання, призначенi для торгiвлi; фiнансовi активи i зобов'язання, класифiкованi як переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; земля; будiвлi; iнвестицiйна нерухомiсть. Фiнансова звiтнiсть Банку складена у вiдповiдностi з МСФЗ в редакцiї Ради МСФЗ. Банк застосовує всi мiжнароднi стандарти з дати їх вступу в силу. Зокрема Банк застосовує наступнi стандарти: МСФЗ 7 - Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї; МСФЗ 13 - Оцiнка справедливої вартостi; МСБО 1 - Подання фiнансової звiтностi; МСБО 8 - Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки; МСФЗ 5 - Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть; МСБО 10 - Подiї пiсля звiтного перiоду; МСБО 12 - Податки на прибуток; МСБО 16 - Основнi засоби; МСБО 17 - Оренда; МСБО 18 - Дохiд; МСБО 21 - Вплив змiн валютних курсiв; МСБО 24 - Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони; МСБО 29 - Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї; МСБО 32 - Фiнансовi iнструменти: подання; МСБО 33 - Прибуток на акцiю; МСБО 36 - Зменшення корисностi активiв; МСБО 37 - Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи; МСБО 38 - Нематерiальнi активи; МСБО 39 - Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка. Банк подає звiт про фiнансовий стан в загальному порядку лiквiдностi. Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань з вiдображенням нетто-суми в звiтi про фiнансовий стан здiйснюється тодi, i тiльки тодi, коли iснує юридично закрiплене право провести взаємозалiк визнаних сум i намiр провести розрахунки на нетто-основi, або реалiзувати актив одночасно з урегулюванням зобов'язання. Взаємозалiк доходiв i витрат у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд буде здiйснюватися тiльки тодi, коли це вимагається або дозволяється стандартом фiнансової звiтностi або iнтерпретацiєю, про що зазначено в облiковiй полiтицi Банку. Бухгалтерський облiк Банку ґрунтується на таких принципах: • повне висвiтлення; • превалювання сутностi над формою; • автономнiсть; • безперервнiсть; • обачнiсть; • нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат; • послiдовнiсть; • iсторична (фактична)собiвартiсть. Функцiональна валюта. Позицiї, включенi в окрему фiнансову звiтнiсть Банку, вираженi у валютi, що найкращим чином вiдповiдає економiчнiй сутностi подiй та умов, що стосуються Банку («функцiональна валюта»). Функцiональною валютою даної окремої фiнансової звiтностi є гривня. Всi значення заокругленi до цiлих тисяч гривень, якщо не вказано iнше. Курси обмiну валют. Офiцiйнi курси гривнi до iноземних валют на кiнець перiоду, якi використовував Банк при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi, представленi таким чином: Найменування показника;31 грудня 2016 року; 31 грудня 2015 року. Гривня/1 долар США;27,190858;24,000667. Гривня/1 євро;28,422604; 26,223129. Гривня/1 росiйський рубль; 0,451130; 0,329310.
4 4.Принципи облiкової полiтики Iстотнi облiковi судження, оцiночнi значення та припущення. У процесi застосування облiкової полiтики Банку при визначеннi сум, визнаних у фiнансовiй звiтностi, керiвництво використовувало твердження та оцiночнi значення, найбiльш суттєвi з яких поданi нижче: Припущення про безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво Банку оцiнило здатнiсть Банку здiйснювати безперервну дiяльнiсть та задоволено тим, що Банк володiє ресурсами для продовження своєї дiяльностi в найближчому майбутньому. Крiм того, керiвництву не вiдомо про наявнiсть невизначеностi, яка може викликати значний сумнiв щодо можливостi Банку здiйснювати безперервну дiяльнiсть. Таким чином, фiнансова звiтнiсть готується на пiдставi припущення про безперервнiсть дiяльностi. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. Якщо справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, вiдображених у звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi цiн на активному ринку, вона визначається з використанням рiзних моделей оцiнок, включаючи математичнi моделi. Вихiднi данi для таких моделей визначаються на пiдставi спостережуваного ринку, якщо таке можливо, в iншому випадку, для визначення справедливої вартостi необхiдно застосовувати судження. Судження необхiдно здiйснювати з урахуванням лiквiдностi та iнших даних, що використовуються в моделi, таких як волатильнiсть довгострокових похiдних фiнансових iнструментiв i ставок дисконтування, припущень щодо рiвня дострокових платежiв i несплат по цiнним паперах, забезпечених активами. Збитки вiд знецiнення кредитiв та авансiв. Банк переглядає iндивiдуально значнi кредити та аванси на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан для того, щоб визначити, чи повиннi збитки вiд знецiнення вiдображатися у звiтi про прибутки та збитки. Зокрема, керiвництво Банку застосовує припущення, оцiнюючи розмiр i строки майбутнiх грошових потокiв для визначення суми збитку вiд знецiнення. Такi оцiночнi значення базуються на припущеннях про ряд факторiв, i фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiночних, що призведе до майбутнiх змiн в резервi. Кредити та аванси, якi були оцiненi в iндивiдуальному порядку i не вважаються знецiненими, а також кредити, якi не є iндивiдуально матерiальними i аванси оцiнюються на загальнiй основi за групами активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, для визначення необхiдностi створення резерву для понесеного збитку, щодо якої iснує об'єктивне свiдчення знецiнення, але вплив якого ще не є очевидним. У процесi оцiнки на сукупнiй основi враховуються данi по кредитному портфелю (наприклад, рiвнi простроченої заборгованостi, використання кредиту, коефiцiєнту вiдношення кредитiв до забезпечення i т.д.), припущення щодо впливу концентрацiї ризику i економiчнi данi (в тому числi, рiвень безробiття, iндекси цiн на нерухомiсть, ризик країни i результати рiзних iндивiдуальних груп). Знецiнення iнвестицiй, наявних для продажу. На кожну дату складання звiту про фiнансовий стан Банк розглядає на предмет знецiнення свої борговi цiннi папери, класифiкованi в якостi iнвестицiй, наявних для продажу. Дана процедура вимагає припущень, аналогiчних тим, якi застосовуються щодо оцiнки кредитiв та авансiв на iндивiдуальнiй основi. Банк також вiдображає знецiнення за iнвестицiями в пайовi iнструменти , якi є в наявностi для продажу, у разi iстотного або тривалого зниження справедливої вартостi iнвестицiї нижче її первiсної вартостi. Визначення того, зниження є «iстотним» або «тривалим», вимагає застосування припущення. При застосуваннi такого припущення Банк серед iншого оцiнює такi фактори, як iсторична змiна цiни акцiй, перiод часу i величину зниження справедливої вартостi iнвестицiї нижче початкової вартостi придбання. Вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що буде отримано оподатковуваний прибуток, на який можуть бути зарахованi збитки. Для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, яку можна визнати у фiнансовiй звiтностi на пiдставi ймовiрних строкiв та розмiру майбутнього оподатковуваного прибутку, а також майбутнiх стратегiй податкового планування, необхiдно припущення. Змiни в облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї. Змiна представлення статей фiнансової звiтностi. Банк для вiдображення операцiй вiдповiдно до їх сутi, а не форми, змiнив представлення окремих фiнансових iнструментiв, якi фактично є зустрiчними вимогами. Банк представляє цi фiнансовi iнструменти у фiнансовiй звiтностi згорнуто, що призвело до зменшення вiдповiдних порiвняльних даних, а саме: - За 2015 рiк: -«Кредити та заборгованiсть клiєнтiв», «Кошти клiєнтiв» в сумi 51500 тис. грн. ; -«Процентнi доходи» та «Процентнi витрати» на 827 тис. грн.; -«Iншi фiнансовi зобов'язання» та «Кошти клiєнтiв» на 14223 тис. грн.; -«Iншi фiнансовi активи» та «Кошти клiєнтiв» на 3119 тис. грн. -За 2016 рiк: - «Процентнi доходи» та «Процентнi витрати» на 2971 тис. грн.; - «Iншi фiнансовi зобов'язання» та «Кошти клiєнтiв» на 12572 тис. грн.; -«Iншi фiнансовi активи» та «Кошти клiєнтiв» на 3851 тис. грн. Новi стандарти i поправки до дiючих стандартiв. Банк вперше застосував деякi новi стандарти та поправки до дiючих стандартiв, якi набирають чинностi по вiдношенню до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати. Банк не застосовував достроково стандарти, iнтерпретацiї або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу. Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти та поправки застосовувалися перший раз в 2016 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Банку. Характер i вплив кожного/ї нового/ї стандарту/поправки описанi нижче: МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць». МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а руху по таким залишкам - окремими рядками у звiтi про прибуток або збиток i IСД. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризиками, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. МСФЗ (SFRS) 14 набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати. Оскiльки Банк вже готує звiтнiсть за МСФЗ, даний стандарт не застосовується до фiнансової звiтностi. Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» - «Облiк придбань часток участi у спiльних операцiях». Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбання частки участi у спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої являє собою бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ (IFRS) 3 для облiку об'єднань бiзнесу. Поправки також роз'яснюють, що ранiше наявнi частки участi у спiльнiй операцiї не переоцiнювати при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльнiй операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи органiзацiю, що звiтує), знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж кiнцевої контролюючої сторони. Поправки застосовуються як щодо придбання первiсної частки участi у спiльнiй операцiї, так i щодо придбання додаткових часток в тiй же спiльнiй операцiї i набирають чинностi на перспективнiй основi рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Банку. Поправки до МСФЗ (IAS)16 та МСФЗ (IAS) 38 - «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї». Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (SAS) 38, якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигiд, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. У результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки у виключних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються перспективно для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Банку, оскiльки Банк не використовував заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв. Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 41 - «Сiльське господарство: плодоноснi рослини». Поправки вносять змiни у вимоги до облiку бiологiчних активiв, що вiдповiдають визначенню плодоносних рослин. Згiдно з поправками бiологiчнi активи, що вiдповiдають визначенню плодоносних рослин, бiльше не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41. Замiсть цього до них застосовується МСФЗ (IAS)16. Пiсля первiсного визнання плодоноснi рослини будуть оцiнюватися з гiдно з МСФЗ ( SAS)16 з а накопиченими фактичними витратами (до дозрiвання) i з використанням моделi облiку за фактичними витратами або моделi переоцiнки (пiсля дозрiвання). Поправки також пiдтверджують, що продукцiя плодоносних рослин як i ранiше залишається у сферi застосування МСФЗ (IAS) 41 i має оцiнюватися за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Вiдносно державних субсидiй, що вiдносяться до плодоносних рослин, застосовуватиметься МСФЗ (SAS) 20 "Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу». Поправки застосовуються ретроспективно до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Банку, оскiльки дiяльнiсть Банку не пов’язана з сiльським господарством. Поправки до МСФЗ (IAS) 27 - «Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах» Поправки дозволяють органiзацiям застосовувати метод участi для облiку iнвестицiй у дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та залежнi органiзацiї в окремих фiнансових звiтах. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод пайової участi за своїми окремими фiнансовими звiтами, повиннi будуть застосовуватися цi змiни ретроспективно. Органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ i приймаючi рiшення про використання методу участi за своїми окремими фiнансовими звiтами, зобов'язанi застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Банку. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством». Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (?AS) 28, у частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається залежнiй органiзацiї або спiльному пiдприємству або вносяться до них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що не представляють собою бiзнес, визнаються лише в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя iнвесторiв у залежнiй органiзацiї чи спiльному пiдприємствi. Данi поправки застосовуються перспективно i набирають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Данi поправки не роблять впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2013-2016 рокiв. Данi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи 1 сiчня 2016 Документ включає в себе наступнi поправки: МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточнi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть». Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу власникам. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка повинна застосовуватися перспективно. МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - Договори на обслуговування. Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою триваючу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди та угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування являють собою триваючу участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку. МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам». Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка повинна застосовуватися перспективно. Поправка не має впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї». Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСФЗ (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне: • Вимоги до суттєвостi МСФЗ (IAS) 1; • Окремi статтi у звiтi (ах) про прибуток або збиток i звiт та iнший сукупний дохiд i в звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi; • У органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi; • Частка IСД залежних органiзацiй та спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом пайової участi, повинна представлятися агреговано в рамках однiєї статтi i класифiкуватися як стаття, яка буде чи не буде згодом рекласифiкована до складу прибутку або збитку. Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у з вiтi про фiнансовий стан i звiтi ( ах) про прибуток або збиток i I СД. Данi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Данi поправки не роблять впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю». Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi виняткiв щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовуються i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї , що оцiнює свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю. Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйнiй органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством, що є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власним часткам участi в дочiрнiх органiзацiях. Цi поправки повиннi застосовуватися ретроспективно i набирають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Банку. Перерахунок сум в iноземнiй валютi. Операцiї та залишки. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за курсом, що дiє на дату складання звiту про фiнансовий стан. Всi рiзницi, що виникають у зв'язку з неторговою дiяльнiстю, облiковуються за статтею « Iншi операцiйнi доходи ». Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсами, чинними на дату первiсних операцiй. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсами, чинними на дату визначення справедливої вартостi. Фiнансовi iнструменти: початкове визнання та подальша оцiнка. Дата визнання. Всi фiнансовi активи та зобов'язання спочатку визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, на яку Банк стає стороною згiдно договору щодо iнструменту. Сюди вiдносяться «угоди на стандартних умовах»: покупка або продаж фiнансових активiв, що вимагають поставки активiв у перiод, визначений законодавством або угодою на ринку. Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Класифiкацiя фiнансових iнструментiв при первiсному визнаннi залежить вiд цiлей i намiрiв керiвництва, з якими були придбанi цi фiнансовi iнструменти, i вiд їх характеристик. Всi фiнансовi iнструменти оцiнюються спочатку за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, за винятком фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, що класифiкуються як тi, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання вiдносяться до цiєї категорiї за рiшенням керiвництва при первiсному визнаннi. При первiсному визнаннi керiвництво може вiднести iнструмент у категорiю, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток тiльки в тому випадку, якщо дотриманi нижчеперелiченi критерiї, i класифiкацiя визначається для кожного iнструменту окремо: •така класифiкацiя усуває або iстотно знижує непослiдовнiсть в методi облiку при оцiнцi активiв або зобов'язань, або визнання доходiв або витрат по них на рiзнiй основi; •активи i зобов'язання є частиною групи фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або i тих, i iнших, управлiння якими здiйснюється, i результати за якими оцiнюються на основi справедливої вартостi, вiдповiдно до документально оформленої полiтики управлiння ризиком або iнвестицiйною стратегiєю; •фiнансовий iнструмент мiстить один або кiлька вбудованих похiдних iнструментiв, що роблять iстотний вплив на змiну грошових потокiв, що в iншому випадку вимагалося б договором. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю. Змiни справедливої вартостi вiдображаються за статтею «Чистi доходи або витрати за фiнансовими активами та зобов'язаннями, що класифiкованi як тi, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток». Вiдсотки отриманi або виплаченi нараховуються в складi процентних доходiв або витрат, вiдповiдно, з використанням ефективної процентної ставки, у той час як дивiдендний дохiд вiдображається за статтею « Iншi операцiйнi доходи ». Прибуток або збиток «першого дня». Якщо цiна операцiї вiдрiзняється вiд справедливої вартостi поточних ринкових угод на спостережуваному ринку по одному i тому ж iнструменту або заснована на методицi оцiнки, змiннi параметри якої включають тiльки iнформацiю з спостережуваних ринкiв, то Банк негайно визнає рiзницю мiж цiною угоди та справедливою вартiстю («Прибуток чи збиток «першого дня») за статтею «Чистi доходи вiд торговельних операцiй». Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу. Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу, являють собою пайовi та борговi цiннi папери. Iнвестицiї в iнструменти капiталу, класифiкованi як наявнi для продажу, - це тi iнвестицiї, якi не вiдповiдають критерiям класифiкацiї як призначених для торгiвлi або тих, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Борговi цiннi папери в данiй категорiї призначенi, щоб утримувати їх протягом невизначеного перiоду часу, i можуть бути проданi через потреби в лiквiдностi або через змiни ринкових умов. Банк не вiдносить кредити або дебiторську заборгованiсть в категорiю наявних для продажу. Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. Фiнансовi iнвестицiї, що утримуються до погашення. Фiнансовi iнвестицiї, що утримуються до погашення є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими або обумовленими платежами та фiксованим строком погашення, якi Банк твердо має намiр i здатний утримувати до термiну погашення. Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної процентної ставки, за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або надбавки при придбаннi та комiсiйних, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя включається до статтi звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд «Процентнi доходи». Збитки, що виникають в результатi знецiнення таких iнвестицiй, визнаються за статтею звiту про прибутки i збитки «Вiдрахування в резерви». Якщо Банк продає або перекласифiкує значну кiлькiсть утримуваних до погашення iнвестицiй до дати погашення (за винятком деяких особливих ситуацiй), вся категорiя iнвестицiй до погашення вважається «скомпрометованою» i її необхiдно перекласифiкувати в категорiю iнвестицiй, наявних для продажу. Бiльш того, протягом наступних двох рокiв Банк не зможе класифiкувати фiнансовi активи в категорiю утримуваних до погашення. Кошти в банках, кредити та аванси клiєнтам. Пiсля первiсної оцiнки кошти в банках i кредити та аванси клiєнтам надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або надбавки при придбаннi, а також комiсiйних i витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя включається до статтi звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд «Процентнi доходи». Збитки вiд знецiнення визнаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за статтею «Вiдрахування в резерви». Банк може мати певнi зобов'язання щодо кредитування, згiдно з якими очiкується, що пiсля надання грошових коштiв кредит буде класифiкований як утримуваний для торгiвлi зважаючи намiри продати кредити в найближчому майбутньому. Данi зобов'язання щодо кредитування вiдображаються як похiднi iнструменти i оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Якщо очiкується, що пiсля надання грошових коштiв кредит буде утриманий Банком та не буде проданий в найближчому майбутньому, зобов’язання вiдображається лише в тому випадку, якщо воно є обтяжливим договором i, скорiш за все, призведе до виникнення збитку (наприклад, внаслiдок настання певних подiй по кредитам для контрагента). Випущенi борговi цiннi папери та iншi позиковi кошти Випущенi Банком фiнансовi iнструменти чи їх компоненти, якi не вiднесенi в категорiю переоцiнених по справедливiй вартостi через прибуток чи збиток, класифiкуються як зобов’язання по статтi «Випущенi борговi цiннi папери та iншi позиковi кошти», якщо в результатi договiрної угоди Банк має зобов’язання або поставити грошовi кошти чи iншi фiнансовi активи власнику, або виконати зобов’язання iншим чином, нiж шляхом обмiну фiксованої суми грошових коштiв чи iнших фiнансових активiв на фiксоване число iнструментiв власного капiталу. Пiсля першочергової оцiнки випущенi борговi цiннi папери та iншi позиковi кошти в подальшому оцiнюються по амортизацiйнiй вартостi з використання методу ефективної вiдсоткової ставки. Амортизацiйна вартiсть розраховується з врахуванням дисконту чи надбавки при випуску та витрати, якi є невiд’ємною частиною ефективної вiдсоткової ставки. Перекласифiкацiя фiнансових активiв. Починаючи з 1 липня 2008 р. Банк при певних зобов’язаннях має право перекласифiкувати непохiднi фiнансовi активи з категорiї таких, що призначенi для торгiвлi в категорiю наявних для продажу, кредитiв та дебiторської заборгованостi чи утриманих до погашення. З цiєї дати при визначенi зобов’язань Банк має право перекласифiкувати фiнансовi iнструменти з категорiї наявних для продажу в категорiю кредитiв та дебiторської заборгованостi. Перекласифiкацiя вiдображається по справедливiй вартостi на дату перекласифiкацiї, яка стає новою амортизацiйною вартiстю. Попереднi доходи чи витрати по фiнансовому активу, перекласифiкованному з категорiї наявних для продажу, якi були визнанi в складi капiталу, амортизуються в складi прибутку чи збитку протягом залишкового строку використання iнвестицiї з використанням ефективної вiдсоткової ставки. Рiзниця мiж новою амортизацiйною вартiстю та очiкуваними грошовими потоками також амортизується протягом залишкового строку використання активу з використанням ефективної вiдсоткової ставки. Якщо пiзнiше встановлюється знецiнення активу, то сума, вiдображена в складi капiталу, поновлюється в звiтi про прибутки та збитки. Банк може перекласифiкувати непохiдний торговий актив з категорiї призначених для торгiвлi в категорiю кредитiв i дебiторської заборгованостi, якщо вiн вiдповiдає визначенню кредиту та дебiторської заборгованостi, та у Банка є намiри та можливостi утримувати даний фiнансовий актив в недалекому майбутньому чи до погашення. Якщо вiдбувається Перекласифiкацiя фiнансового активу, а Банк пiзнiше корегує в бiльшу сторону свою оцiнку в напрямку майбутнiх надходжень грошових коштiв внаслiдок збiльшення можливостi їх вiдшкодування, вплив даного збiльшення визнається як корегування ефективної вiдсоткової ставки з дати змiни оцiнки. Перекласифiкацiя вiдбувається за вибором керiвництва та вiдповiдне рiшення приймається по кожному iнструменту окремо. Банк не перекласифiкує фiнансовi iнструменти в категорiю переоцiнених по справедливiй вартостi через прибуток чи збиток пiсля першочергового визнання. Припинення визнання фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань. Фiнансовi активи. Фiнансовий актив (або, де це придатне – частина фiнансового активу чи частина групи схожих фiнансових активiв) припиняється визнаватися в звiтi про прибутки та збитки, якщо: •строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув; •Банк передав право на отримання грошових потокiв вiд активу чи прийняв зобов’язання перерахувати отриманi грошовi кошти повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах «транзитної» угоди; а також: •Банк передав майже всi ризики та вигоди вiд активу; •Банк не передавав, але й не зберiгав за собою усi ризики та вигоди вiд активу, але передав контроль над даним активом. Якщо Банк передав своє право на отримання грошових потокiв вiд активу або уклав «транзитну» угоду, i не передав, але i не зберiг за собою практично всiх ризикiв i вигод вiд активу, а також не передав контроль над активом, то актив визнається в тiй мiрi , в якiй Банк продовжує свою участь в активi. У цьому випадку Банк також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив та вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на пiдставi, що вiдображає права та зобов'язання, якi Банк залишив за собою. Продовження участi, яке приймає форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за найменшою з наступних величин: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою винагороди, виплата, яка може вимагатися вiд Банку. Фiнансовi зобов’язання. Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається тодi, коли зобов'язання погашено, анульовано або закiнчився термiн його дiї. Якщо iснуюче фiнансове зобов'язання замiщується аналогiчним зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах, або умови iснуючого зобов'язання значно змiнюються, то таке замiщення або змiна враховується за допомогою припинення визнання первiсного зобов'язання та визнання нового зобов'язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю первiсного фiнансового зобов'язання i сплачених винагородою визнається у прибутку та збитку. Договори РЕПО i зворотного РЕПО. Визнання у звiтi про фiнансовий стан цiнних паперiв, проданих iз зобов'язанням викупу на зазначену дату в майбутньому, не припиняється, оскiльки Банк зберiгає за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням. Вiдповiдна сума отриманих грошових коштiв визнається в звiтi про фiнансовий стан як актив з вiдповiдним зобов'язанням по його поверненню, включаючи нарахованi вiдсотки в складi зобов'язань за статтею «Забезпечення у формi грошових коштiв по цiнним паперам, наданими у виглядi позики, i договори РЕПО», вiдображаючи її економiчний змiст як кредит Банку. Рiзниця мiж цiною продажу та зворотної покупки враховується як процентнi витрати i нараховується протягом термiну дiї договору з використанням методу ефективної процентної ставки. Якщо одержувач має право продати або перезаставити цiннi папери, то Банк перекласифiковує цi цiннi папери у звiтi про фiнансовий стан у категорiю «Фiнансовi активи, призначенi для торгiвлi, наданi в якостi забезпечення» або в категорiю «Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу, наданi в якостi забезпечення», залежно вiд ситуацiї. I навпаки, цiннi папери, купленi iз зобов'язанням перепродажу на зазначену дату в майбутньому, не визнаються у звiтi про фiнансовий стан. Вiдповiдна сума сплачених грошових коштiв, включаючи нарахованi вiдсотки, визнається у звiтi про фiнансовий стан за статтею «Забезпечення у формi грошових коштiв по цiнним паперам, отриманими у виглядi позики, i договори зворотного РЕПО», вiдображаючи економiчний змiст операцiї як кредит, наданого Банком. Рiзниця мiж цiною купiвлi та цiною перепродажу враховується як «Чистi процентнi доходи» i нараховується протягом термiну дiї договору з використанням методу ефективної процентної ставки. Якщо цiннi папери, купленi за угодою про повторний продаж, згодом продаються третiм особам, зобов'язання з повернення цiнних паперiв вiдображається як короткий продаж по статтi «Фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi» i оцiнюється за справедливою вартiстю, при цьому доходи або витрати включаються до статтi «Iншi операцiйнi доходи». Банк не займається операцiями репо. Визначення справедливої вартостi. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими на дату складання звiту про фiнансовий стан здiйснюється на активному ринку, визначається на основi їхнiх ринкових котирувань або котирувань дилерiв (котирування на покупку для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без вирахування витрат по угодi. Справедлива вартiсть iнших фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, визначається з використанням вiдповiдних моделей оцiнки. Моделi оцiнки включають метод дисконтованих грошових потокiв, порiвняння з аналогiчними iнструментами, на якi iснують цiни на дослiджуваному ринку, моделi оцiнки опцiонiв, кредитнi моделi i iншi моделi оцiнки. Певнi фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю з використанням моделей оцiнки, для яких вiдсутнi поточнi ринковi операцiї або спостережуванi ринковi данi. Їх справедлива вартiсть визначається з використанням моделi оцiнки, яка була перевiрена щодо цiн, або вихiдних даних для реальних ринкових операцiй, а також з використанням найкращої оцiнки Банку щодо найбiльш доречних припущень для моделi. Моделi коригуються для вiдображення спреду мiж цiнами купiвлi та продажу, щоб вiдобразити витрати на закриття позицiй, кредитовi i дебетовi оцiночнi коригування, спред лiквiдностi контрагента, а також обмеження моделi. Також, прибуток або збиток, розрахованi при першому вiдображеннi таких фiнансових iнструментiв (прибуток або збиток «першого дня») вiдносяться на майбутнi перiоди та визнаються тiльки тодi, коли вихiднi данi стають спостережуваними, або при припиненнi визнання iнструменту. Знецiнення фiнансових активiв. На кожну дату складання звiту про фiнансовий стан Банк оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв умовно визначаються як знецiненi тодi, i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу («випадок настання збитку», що вiдбувся), i випадок (або випадки) настання збитку впливає на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, яке можна надiйно оцiнити. Ознаки знецiнення можуть включати свiдчення того, що позичальник або група позичальникiв мають суттєвi фiнансовi труднощi, високу ймовiрнiсть банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї, порушують зобов'язання з виплати вiдсоткiв або за основною сумою боргу, а також свiдчення, на пiдставi iнформацiї з спостережуваного ринку, зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни у рiвнi прострочених платежiв або економiчних умовах, якi корелюють зi збитками по активах. Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизацiйною вартiстю. Вiдносно фiнансових активiв, облiк яких здiйснюється за амортизацiйною вартiстю (наприклад, кошти в банках, кредити та аванси клiєнтам, а також iнвестицiї, утримуванi до погашення), Банк спочатку оцiнює на iндивiдуальнiй основi наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення для окремо значимих фiнансових активiв, або в сукупностi для фiнансових активiв, якi не є окремо значущими. Якщо Банк вирiшує, що з фiнансового активу, оцiненого на iндивiдуальнiй основi, не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi, вiн включає цей актив до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику та оцiнює їх на предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення на iндивiдуальнiй основi, щодо яких визнаються збитки вiд зменшення корисностi, не повиннi оцiнюватися на предмет знецiнення на сукупнiй основi. У разi наявностi об'єктивних свiдоцтв понесення збиткiв вiд знецiнення сума збитку становить собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв (яка не враховує майбутнi очiкуванi збитки за кредитами, якi ще не були понесенi). Балансова вартiсть активу знижується за рахунок використання рахунку резерву, i сума збитку визнається у звiтi про прибутки та збитки. Процентнi доходи продовжують нараховуватися за зниженою балансовою вартiстю, на пiдставi процентної ставки, яка використовується для дисконтування грошових потокiв з метою визначення збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи вiдображаються за статтею «Процентнi доходи» звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний. Кредити та вiдповiдний резерв списуються у випадку, коли ще немає реальних перспектив вiдшкодування, i все забезпечення було реалiзовано чи передано Банку. Якщо в наступному роцi сума оцiнених збиткiв вiд знецiнення збiльшується або зменшується у зв'язку з подiєю, яка мала мiсце пiсля того, як були визнанi збитки вiд знецiнення, ранiше визнана сума збиткiв вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо списання пiзнiше вiдновлюється, то сума вiдновлення вiдображається за статтею «Вiдрахування в резерви» звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Наведена вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо кредит надано за змiнною процентною ставкою, то ставкою дисконтування для оцiнки збиткiв вiд знецiнення буде поточна ефективна процентна ставка. Якщо Банк перекласифiкував торговельнi активи в категорiю кредитiв та авансiв, ставка дисконтування, що використовується для визначення збитку вiд знецiнення, є новою ефективною процентною ставкою, визначеної на дату перекласифiкацiї. Розрахунок теперiшньої вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовими активами, наданими в якостi забезпечення, вiдображає грошовi потоки, якi можуть бути отриманi у разi звернення стягнення, за вирахуванням витрат на отримання та реалiзацiю забезпечення, незалежно вiд наявностi можливостi звернення стягнення. З метою сукупної оцiнки на наявнiсть ознак знецiнення фiнансовi активи розбиваються на групи на основi внутрiшньої банкiвської системи кредитних рейтингiв, з урахуванням характеристик кредитного ризику, таких як вид активу, галузь, географiчне розташування, вид забезпечення, своєчаснiсть платежiв та iншi фактори. Майбутнi грошовi потоки за групою фiнансових активiв, якi оцiнюються на предмет знецiнення на сукупнiй основi, визначаються на пiдставi iсторичної iнформацiї щодо збиткiв за активами, характеристики кредитного ризику за якими аналогiчнi характеристикам за активами групи. Iсторична iнформацiя щодо збиткiв коригується на основi поточної iнформацiї на дослiджуваному ринку з метою вiдображення впливу iснуючих умов, якi не чинили впливу на тi роки, за якi є iсторична iнформацiя щодо збиткiв, i виключення впливу умов за iсторичний перiод, якi не iснують в даний момент. Оцiнки змiн у майбутнiх грошових потоках вiдображають та вiдповiдають змiнам у вiдповiднiй iнформацiї на дослiджуваному ринку за кожен рiк (наприклад, змiни у рiвнi безробiття, цiнах на нерухомiсть, цiни на товар, платiжному статусi чи iнших факторах, що свiдчать про понесенi Банком збитки i про їх розмiр). Методологiя та припущення, використовуванi для оцiнки майбутнiх грошових потокiв, регулярно переглядаються з тим, щоб скоротити розбiжностi мiж оцiнками збиткiв та фактичними результатами. Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу. На кожну дату складання звiту про фiнансовий стан Банк оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй, що є в наявностi для продажу. Вiдносно боргових iнструментiв, класифiкованих як наявнi для продажу, Банк оцiнює на iндивiдуальнiй основi наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення за тими ж принципами, що i для фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизацiйною вартiстю. Однак вiдображена сума знецiнення є сукупним збитком, визначений як рiзниця мiж амортизованою вартiстю i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд знецiнення вiдносно даної iнвестицiї, ранiше вiдображеного в звiтi про прибутки та збитки. Надалi процентнi доходи нараховуються на знижену балансову вартiсть за процентною ставкою, використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою визначення збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи вiдображаються за статтею «Процентнi доходи». Якщо в наступному роцi справедлива вартiсть боргового iнструменту збiльшується, i це збiльшення об'єктивно пов'язане з подiєю пiсля того, як збитки вiд зменшення корисностi були визнанi у звiтi про прибутки i збитки, то збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються через звiт про прибутки i збитки. Вiдносно iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, класифiкованих як наявнi для продажу, об'єктивнi свiдчення знецiнення включають «значне» або «тривале» зниження справедливої вартостi iнвестицiї нижче її первiсної вартостi. Банк вважає зниження «значним», якщо воно становить, як правило, не менше 20%, i «тривалим», якщо воно перевищує, як правило, 6 мiсяцiв. У разi наявностi ознак зменшення корисностi, накопиченi збитки (визначенi як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi iнвестицiї, ранiше визнаних у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд переносяться з капiталу до звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний. Збитки вiд знецiнення з iнвестицiй в iнструменти власного капiталу не вiдновлюються через звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд; збiльшення справедливої вартостi пiсля знецiнення визнається безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. Реструктуризацiя кредитiв. Банк прагне, у мiру можливостi, замiсть звернення стягнення на заставу, переглядати умови по кредитах, наприклад, продовжувати договiрнi термiни платежу i погоджувати новi умови кредитування. Кредит не вважається простроченим, якщо умови по ньому були переглянутi, а знецiнення оцiнюється з використанням первiсної ефективної процентної ставки, розрахованої до змiни умов. Керiвництво Банку постiйно переглядає реструктуризованi кредити з тим, щоб переконатися в дотриманнi всiх критерiїв та можливостi здiйснення майбутнiх платежiв. Такi кредити продовжують оцiнюватися на предмет знецiнення на iндивiдуальнiй або сукупнiй основi, та їх очiкуване вiдшкодування оцiнюється з використанням первiсної ефективної процентної ставки по кредиту. Взаємозалiк фiнансових iнструментiв. Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань з вiдображенням нетто-суми в звiтi про фiнансовий стан (баланс) здiйснюється тодi, i тiльки тодi, коли iснує юридично закрiплене право провести взаємозалiк визнаних сум i намiр провести розрахунки на нетто-основi, або реалiзувати актив одночасно з врегулюванням зобов'язання. Це, як правило, не виконується щодо генеральних угод про взаємозалiк, i вiдповiднi активи i зобов'язання вiдображаються в балансi в повнiй сумi. Оренда. Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналiзi змiсту угоди. При цьому потрiбно встановити, чи залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв i чи переходить право користування активом в результатi даної угоди. Банк як орендар. Оренда, за якою до Банку не переходять практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням орендованими активами, вважається операцiйною орендою. Платежi з операцiйної оренди визнаються як витрати у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд рiвними частинами протягом термiну оренди. Кредиторська заборгованiсть щодо умовних платежiв з оренди визнається як витрати в тому перiодi, в якому вона виникає. Банк як орендодавець. Договори оренди, за яким у Банка залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Початковi прямi витрати, понесенi при укладеннi договорiв операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу i визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi, що i дохiд вiд оренди. Умовнi платежi по орендi визнаються як виручка в тому перiодi, в якому вони були отриманi. Переданi банком в оперативну оренду основнi засоби протягом усього термiну оренди враховуються на балансi банку та амортизуються. Фiнансовий лiзинг (оренда), за яким банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем: Фiнансовий лiзинг – це оренда, умовами якої передбачається передавання в основному всiх ризикiв i вигод, пов`язаних з правом володiння активом. Право власностi може з часом передаватися або не передаватися. ПАТ «Полтава-банк» надає основнi засоби у фiнансовий лiзинг. Передача основних засобiв у фiнансовий лiзинг облiковується як виданий кредит. Балансова вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв у лiзингодавця зменшується на вартiсть основних фондiв, якi надаються платником податку у фiнансовий лiзинг (оренду) у порядку, передбаченому для продажу основних фондiв. При цьому лiзингоотримувач (орендар) збiльшує балансову вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв у порядку, передбаченому для придбання основних фондiв. Лiзингоодержувач вiдображає в балансi отриманi необоротнi активи одночасно як актив i зобов'язання. Рiзниця мiж сумою мiнiмальних лiзингових (орендних) платежiв i негарантованої лiквiдацiйної вартостi об'єкта фiнансового лiзингу (оренди) та теперiшньою його вартiстю, що визначена за лiзинговою (орендною) ставкою процента, є доходом лiзингодавця. Розподiл доходу мiж звiтними перiодами протягом строку лiзингу (оренди) здiйснюється iз застосуванням лiзингової (орендної) ставки процента до залишку заборгованостi лiзингоодержувача за кредитом на початок звiтного перiоду. У договорi про фiнансовий лiзинг (оренду) може передбачатися розрахунок лiзингових (орендних) платежiв на весь строк дiї лiзингу (оренди). Витрати, що пов'язанi з оформленням договору про фiнансовий лiзинг (оренду), включаються до вартостi кредиту пiд час первiсного визнання та амортизуються протягом строку лiзингу (оренди). Визнання доходiв i витрат. Виручка визнається, якщо iснує висока ймовiрнiсть того, що Банк отримає економiчнi вигоди, i якщо виторг може бути надiйно оцiнена. Для визнання доходу у фiнансовiй звiтностi повиннi також виконуватися такi критерiї: Процентнi доходи i витрати. По всiм фiнансовим iнструментам, якi оцiнюються за амортизацiйною вартiстю, фiнансовим активам, за якими нараховуються вiдсотки, класифiкованих як наявнi для продажу, та фiнансовим iнструментам, класифiкованим як переоцiненi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, процентнi доходи або витрати вiдображаються за ефективною процентною ставкою, при дисконтуваннi за якою, очiкуванi майбутнi грошовi платежi або надходження протягом передбачуваного строку використання фiнансового iнструмента або протягом коротшого перiоду часу, де це можливо, в точностi приводяться до чистої балансової вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання. При розрахунку враховуються всi договiрнi умови за фiнансовим iнструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та комiсiйнi або додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з iнструментом, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, але не враховуються майбутнi збитки за кредитами. Балансова вартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов'язання коригується в разi перегляду Банком оцiнки платежiв або надходжень. Скоригована балансова вартiсть обчислюється, виходячи з первiсної ефективної процентної ставки, а змiна балансової вартостi вiдображається як «Iншi операцiйнi доходи». Однак у випадку перекласифiкованого фiнансового активу, щодо якого Банк згодом збiльшує свою оцiнку майбутнiх надходжень грошових коштiв у результатi збiльшення ймовiрностi отримання вiдшкодування щодо цих грошових надходжень, вплив даного збiльшення визнається як коригування ефективної процентної ставки вiд дати змiни оцiнки. У разi зниження вiдображеної у фiнансовiй звiтностi вартостi фiнансового активу або групи аналогiчних фiнансових активiв внаслiдок збитку вiд знецiнення, процентнi доходи продовжують визнаватися за процентною ставкою, яка використовується для дисконтування майбутнiх грошових потокiв, з метою визначення збитку вiд знецiнення. Комiсiйнi доходи. Банк отримує комiсiйнi доходи вiд рiзних видiв послуг, що надаються клiєнтам. Комiсiйнi доходи можна роздiлити на наступнi двi категорiї: Комiсiйнi доходи, отриманi за надання послуг протягом певного перiоду. Комiсiйнi, отриманi за надання послуг протягом певного перiоду, нараховуються протягом цього перiоду. Такi статтi включають комiсiйнi доходи та винагороди за управлiння активами, вiдповiдальне зберiгання та управлiнськi i консультацiйнi послуги. Комiсiї за зобов'язаннями з надання кредитiв, якщо ймовiрнiсть використання кредиту велика, та iншi комiсiї, пов'язанi з наданням кредитiв, вiдносяться на майбутнi перiоди (разом iз витратами, безпосередньо пов'язаними з видачею кредитiв), i визнаються як коригування ефективної процентної ставки за кредитом. Якщо ймовiрнiсть надання кредиту мала, комiсiї за зобов'язаннями з надання кредитiв визнаються рiвними частинами протягом термiну дiї зобов'язання. Комiсiйнi доходи вiд надання послуг з проведення операцiй. Комiсiйнi, отриманi за проведення або участь у переговорах щодо здiйснення операцiї вiд iменi третьої сторони, наприклад, укладення угоди щодо придбання акцiй або iнших цiнних паперiв, або придбання чи продаж компанiї, визнаються пiсля завершення такої операцiї. Комiсiйнi або частина комiсiйних, пов'язанi з певними показниками прибутковостi, визнаються пiсля досягнення вiдповiдних критерiїв. Дивiдендний дохiд. Дивiдендний дохiд визнається, коли встановлюється право Банку на отримання платежу. Чистi доходи вiд торгових операцiй. Фiнансовi результати, отриманi вiд торговельних операцiй, включають всi доходи i витрати вiд змiни справедливої вартостi, вiдповiднi процентнi доходи або витрати i дивiденди за фiнансовими активами i фiнансовими зобов'язаннями, призначеними для торгiвлi. Вони включають також неефективну частину доходiв або витрат за операцiями хеджування. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання звiту про рух грошових коштiв включають грошовi кошти в касi, кореспондентськi рахунки в Нацiональному банку України, використання яких не обмежено, та кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках на вимогу чи з початковим термiном розмiщення 3 мiсяцi або менше. Основнi засоби. Основнi засоби (включаючи обладнання, яке утримується за договорами операцiйної оренди, вiдповiдно до яких Банк виступає в якостi орендодавця) вiдображаються за первiсною вартiстю, без урахування витрат на повсякденне обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд знецiнення. Змiни очiкуваного термiну корисного використання вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i враховуються як змiни оцiночних значень. Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом з метою списання вартостi основних засобiв до їх залишкової вартостi протягом очiкуваного термiну корисного використання. Земля та будiвлi є окремими активами, облiковуються окремо, земля має необмежений строк корисної експлуатацiї i не амортизується. Очiкуванi термiни корисного використання наступнi: Будiвлi та iнвестицiйна нерухомiсть;50-150 рокiв. Машини та обладнання, iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);3-10 рокiв. Транспортнi засоби; 10 рокiв. Нематерiальнi активи; 3-5 рокiв. Iншi необоротнi матерiальнi активи; 0 (100% в перший мiсяць). Припинення визнання об'єкта основних засобiв вiдбувається у разi його вибуття або якщо його використання не пов'язане з отриманням майбутнiх економiчних вигiд. Дохiд або витрати, що виникають в результатi припинення визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистою виручкою вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу), визнаються в звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за той рiк, в якому було припинено визнання, за статтею «Iншi операцiйнi доходи». Нематерiальнi активи. Iншi нематерiальнi активи Банку включають вартiсть програмного забезпечення. Програмне забезпечення складається з програмного забезпечення та лiцензiй на використання програмного забезпечення. Iншi нематерiальнi активи Банку включають право доступу до послуг платiжних систем, учасником яких є Банк та права користування майном. Нематерiальний актив визнається тiльки в тому випадку, якщо його первiсна вартiсть може бути достовiрно визначена, й iснує висока ймовiрнiсть отримання Банком очiкуваних майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням. Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на баланс за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Нематерiальнi активи мають обмежений або невизначений строк корисного використання. Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом строку корисного використання. Перiод i метод амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання переглядаються принаймнi щорiчно в кiнцi кожного звiтного року. Змiна очiкуваного строку корисного використання або очiкуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з активом, вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються у звiтi про прибутки та збитки у тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiального активу. Амортизацiя розраховується з використанням прямолiнiйного методу списання вартостi нематерiальних активiв до їх залишкової вартостi протягом очiкуваного термiну корисного використання: Строк корисного використання на програмне забезпечення та iншi нематерiальнi активи вiд 2 до 10 рокiв, вiдповiдно норма амортизацiї 10% до 50% щорiчно. Переоцiнку первiсної вартостi нематерiальних активiв протягом звiтного року не проводили. В 2016 роцi термiни корисного використання та норми амортизацiї нематерiальних активiв не переглядались. Iнвестицiйна нерухомiсть. Iнвестицiйна нерухомiсть – нерухомiсть (земля чи будiвля або частина будiвлi, або їх поєднання), утримана (власником або лiзингоодержувачем за договором про фiнансовий лiзинг (оренду)) з метою отримання лiзингових (орендних) платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей; Iнвестицiйна нерухомiсть банку виникла в наслiдок отримання нежитлових примiщень за договорами задоволення вимог Кредитора, з урахування характеру використання не призначенi в використаннi в банкiвськiй дiяльностi, можуть лише здаватися в оренду з подальшим продажем. Капiтальнi iнвестицiї на будiвництво або забудову та на реконструкцiю об'єкта iнвестицiйної нерухомостi, який в довгостроковiй перспективi використовуватиметься як iнвестицiйна нерухомiсть, збiльшують його вартiсть. Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за методом собiвартостi, з застосуванням норм амортизацiї виходячи iз строку їх корисного використання. Необоротнi активи, утриманi для продажу, та групи вибуття. Необоротнi активи для продажу, це активи отриманi згiдно договорiв задоволення вимог Кредитора. Банк класифiкує необоротнi активи як утримуванi для продажу, якщо балансова вартiсть таких активiв вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, що утримуються банком для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на реалiзацiю. Амортизацiя на необоротнi активи, утримуванi для продажу, не нараховується. Знецiнення нефiнансових активiв. На кожну звiтну дату Банк визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi ознаки iснують або якщо необхiдно виконати щорiчну перевiрку активу на знецiнення, Банк проводить оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльшою з наступних величин: справедливої вартостi активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, або вартостi використання активу. Якщо балансова вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки перевищує суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається знецiненими i списується до суми вiдшкодування. Вартiсть використання активу оцiнюється шляхом приведення очiкуваних грошових надходжень до теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову вартiсть грошей i ризики, властивi даному активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж використовується вiдповiдна модель оцiнки. Данi розрахунки пiдкрiплюються коефiцiєнтами оцiнки, котируваннями цiн на акцiї дочiрнiх компанiй, якi обертаються на бiржi або iншими доступними iндикаторами справедливої вартостi. На кожну звiтну дату Банк визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд знецiнення активу, за винятком гудвiлу, бiльше не iснують або скоротилися. Якщо така ознака є, Банк визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в припущеннях, що використовуються для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з моменту останнього визнання збитку вiд знецiнення. Вiдновлення має обмежений характер, тобто балансова вартiсть активу не повинна перевищувати суму очiкуваного вiдшкодування i балансової вартостi, яка була б визначена за вирахуванням амортизацiї, якби в попереднiх перiодах не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке вiдновлення визнається у звiтi про прибутки та збитки. Договори фiнансової гарантiї. У ходi здiйснення звичайної дiяльностi Банк надає фiнансовi гарантiї у формi акредитивiв, гарантiй та акцептiв. Договори фiнансової гарантiї первiсно визнаються у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю за статтею «Iншi зобов'язання» у розмiрi отриманої премiї. Пiсля первiсного визнання зобов'язання Банку за кожним договором гарантiї оцiнюється за бiльшою з двох величин: суми, що була визнана на початку, за вирахуванням накопиченої амортизацiї, визнаної у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, або найкращою оцiнкою витрат, необхiдних для врегулювання будь-якого фiнансового зобов’язання, що виникає за гарантiєю. Збiльшення зобов'язання, пов'язане з договорами фiнансової гарантiї, враховується у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за статтею «Вiдрахування до резервiв банку за зобов’язаннями». Отримана премiя визнається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за статтею «Комiсiйнi доходи» на рiвномiрнiй основi протягом строку дiї договору гарантiї. Резерви. Резерви визнаються, якщо Банк має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, iснує висока ймовiрнiсть вiдтоку економiчних вигiд для погашення зобов'язання, i сума таких зобов'язань може бути надiйно оцiнена. Оподаткування. Поточнi податки. Податковi активи та зобов'язання за поточними податками за поточнi i попереднi перiоди оцiнюються як очiкувана сума, що має бути вiдшкодована податковими органами або сплачена податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки i закони, прийнятi або фактично прийнятi на дату складання звiту про фiнансовий стан. Вiдстроченi податки. Вiдстрочений податок визнається на дату складання звiту про фiнансовий стан стосовно тимчасових рiзниць мiж оподатковуваною базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю з метою складання фiнансової звiтностi. Вiдстрочене податкове зобов'язання визнається стосовно всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, перенесеними на майбутнi перiоди невикористаними податковими пiльгами i невикористаними податковими збитками, тiєю мiрою, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здiйснити залiк цих тимчасових рiзниць, перенесених невикористаних податкових пiльг i невикористаних податкових збиткiв. Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу повторно аналiзується на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i знижується, якщо отримання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволить використати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, бiльше не є ймовiрним. Невизнанi вiдстроченi податковi активи повторно аналiзуються на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i визнаються в тiй мiрi, в якiй стає ймовiрним, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить вiдшкодувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, що будуть застосовуватись протягом перiоду реалiзацiї активу чи врегулювання зобов’язання на пiдставi податкових ставок (та податкового законодавства), якi були прийнятi або фактично прийнятi станом на дату складання звiту про фiнансовий стан. Поточний податок i вiдстрочений податок пов'язанi зi статтями, визнаними безпосередньо у складi капiталу, визнаються у складi капiталу, а не в звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, якщо є юридично закрiплене право взаємозалiку поточних податкових активiв та поточних податкових зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж компанiї-платника податкiв та податкового органу. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi. Статутний капiтал – це сплаченi акцiонерами (пайовиками) зобов’язання про внесення коштiв за пiдпискою на акцiї (паї), величина якого зареєстрована в порядку, встановленому чинним законодавством. Статутний капiтал вiдображається по первiснiй (номiнальнiй) вартостi. Витрати, безпосередньо пов’язанi з випуском нових акцiй Банку, згiдно до вимог МСФО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», облiковуються як вирахування з власного капiталу тiєю мiрою, якою вони є додатковими витратами, що прямо вiдносяться до операцiї з власним капiталом, i яких iнакше можна було б уникнути. Перевищення справедливої вартостi (цiни розмiщення) внесених у капiтал сум над номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у складi капiталу Банку як емiсiйний дохiд (емiсiйнi рiзницi). Привiлейованi акцiї. Менша частина акцiй Банку (0,0355% загальної кiлькостi акцiй Банку) випущена як привiлейованi акцiї. Цi акцiї мають переваги перед простими при виплатi дивiдендiв i повернення капiталу при лiквiдацiї Банку. Банком було розмiщено привiлейованi акцiї одного класу, а саме привiлейованi iменнi акцiї. Кожною привiлейованою акцiєю одного класу її власнику – акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав. Привiлейованi акцiї не можуть бути конвертованi у простi акцiї. Дивiденди за звичайними акцiями Дивiденди за звичайними акцiями визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу пiсля їх затвердження акцiонерами Банку. Промiжнi дивiденди вираховуються з капiталу пiсля того, як вони були оголошенi i стали обов'язковими для виплати Банком. Дивiденди за рiк, затвердженi пiсля дати складання звiту про фiнансовий стан, розкриваються як подiї пiсля дати складання звiту про фiнансовий стан. Виплати працiвникам та пов’язанi з ними вiдрахування. До виплат працiвникам Банку та пов’язанi з ними вiдрахування належать витрати на утримання персоналу (нарахування та сплата заробiтної плати та прирiвняних до неї платежiв, нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, створення банком забезпечення на оплату вiдпусток працiвникам). Банк здiйснює виплати працiвникам та пов’язанi з ними вiдрахування вiдповiдно до вимог МСФЗ, законодавства України та облiкової полiтики Банку. Виплати працiвникам Банку та пов’язанi з ними вiдрахування здiйснюються не рiдше двох разiв на мiсяць у вiдповiдностi до затвердженої органiзацiйної структури та штатного розкладу Банку. Банк створює забезпечення для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат, у тому числi на виплату вiдпусток працiвникам. Таким забезпеченням є резерв оплати вiдпусток, який створюється з метою забезпечення рiвномiрного включення витрат на оплату вiдпусток у витрати Банку протягом звiтного перiоду. Резерв на оплату вiдпусток формується вiдповiдно до вимог МСФЗ 19 «Виплати працiвникам», вимог законодавства України з метою визначення бухгалтерського облiку та розкриття в фiнансовiй звiтностi Банку iнформацiї про виплати працiвникам наступного характеру: - короткостроковi виплати працiвникам (щорiчнi вiдпустки); - довгостроковi виплати працiвникам (компенсацiя за невикористанi вiдпустки при звiльненнi). Розмiр вiдрахувань у резерв визначається виходячи iз суми витрат на оплату вiдпусток працiвникам i обов'язкових вiдрахувань на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування. Вiн ґрунтується на кiлькостi днiв невикористаної працiвниками Банку щорiчної вiдпустки та середньоденної оплати працi в розрiзi кожного працiвника. Загальна сума майбутнiх виплат складається iз сум, розрахованих за кожним працiвником. Пiд всi iншi додатковi вiдпустки, якi можуть використовуватися працiвниками за їх бажанням, якi не переносяться на майбутнi перiоди (додаткова вiдпустка у зв’язку з навчанням, додаткова вiдпустка працiвникам, якi мають дiтей, iншi додатковi вiдпустки), забезпечення не створюється. Звiтнiсть за сегментами. Сегмент – це стратегiчний пiдроздiл Банку, що надає продукти або послуги (бiзнес-сегмент), в якому вiн наражається на ризики та одержує вигоди, вiдмiннi вiд ризикiв i вигод в iнших сегментах. Доходи, витрати та фiнансовi результати сегменту включають результати операцiй мiж бiзнес-сегментами. Банк використовує бiзнес-сегмент, оскiльки на ризики та рентабельнiсть Банку впливають в основному вiдмiнностi у продуктах i послугах, якi вiн надає. Банк проваджує свою дiяльнiсть лише в Українi, яка є основним мiсцем знаходження активiв та клiєнтiв Банку тому не складає примiтку за географiчними сегментами. Операцiйнi пiдроздiли органiзованi та управляються окремо, вiдповiдно до характеру продуктiв i послуг що надаються так, що кожний сегмент являє собою стратегiчну бiзнес-одиницю, яка пропонує рiзнi продукти та послуги на рiзних ринках. Показники дiяльностi операцiйних сегментiв вiдповiдають таким критерiям: дохiд за кожним сегментом становить бiльше 10% вiд загального доходу та активи становлять бiльше 10% вiд загальних активiв, за винятком iнвестицiйної банкiвської дiяльностi. Банком видiлено наступнi основнi сегменти банкiвської дiяльностi: - послуги корпоративним клiєнтам (юридичним особам, в т.ч. небанкiвським фiнансовим установам, фiзичним особам – пiдприємцям); - послуги фiзичним особам; - iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть; - iншi операцiї. Послуги корпоративним клiєнтам включають обслуговування поточних рахункiв юридичних осiб та пiдприємств малого та середнього бiзнесу, залучення депозитiв, надання кредитних лiнiй у формi «овердрафт», обслуговування карткових рахункiв, надання кредитiв та iнших видiв фiнансування, а також операцiї з iноземною валютою. До корпоративних клiєнтiв вiдносяться учасники господарських вiдносин (господарськi органiзацiї, фiлiї, представництва, iншi вiдокремленi пiдроздiли господарських органiзацiй (структурнi одиницi), утворенi ними для здiйснення господарської дiяльностi та фiзичнi особи, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть. Послуги фiзичним особам включають надання банкiвських послуг клiєнтам – фiзичним особам iз вiдкриття та ведення поточних, залучення вкладiв (депозитiв), споживчого та iпотечного кредитування. До фiзичних осiб вiдносяться громадяни України, iноземцi та особи без громадянства. Iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть включає операцiї на мiжбанкiвському ринку, операцiї з цiнними паперами, iноземною валютою i банкнотами. Iншi операцiї включає нерозподiленi статтi, якi не ввiйшли в видiленi звiтнi сегменти: iншi активи (зобов’язання) банку, дебiторська (кредиторська) заборгованiсть по господарськiй дiяльностi банку, по операцiям банку з фiнансовими iнструментами i за розрахунками з працiвниками банку, iншi нерозподiленi статтi. Операцiї мiж сегментами банкiвської дiяльностi здiйснюються на звичайних комерцiйних умовах. Засадами цiноутворення в Банку за мiжсегментними операцiями є: - собiвартiсть продажу вiдповiдної банкiвської послуги з урахуванням прямих i непрямих витрат (при неможливостi точно оцiнити обсяги витрат, використовують оцiночну модель); - взаємозв’язок послуги, по якiй встановлюється цiна, з iншими послугами, якi споживає клiєнт; - темпи виконання пiдроздiлами Банку завдань по продажу послуг вiдповiдним сегментам бiзнесу. Дохiд сегмента – це дохiд, який вiдноситься безпосередньо до сегмента, або вiдповiдна частина доходу, яку можна розподiлити на сегмент за обґрунтованою основою. Витрати сегмента - це витрати, якi безпосередньо вiдносяться до сегмента або вiдповiдна частина витрат, яку можна розподiлити за сегментами на обґрунтованiй основi. Основою для розподiлу доходiв i витрат за сегментами є безпосереднє вiдношення доходiв чи витрат до звiтного сегменту. Змiн в облiковiй полiтицi сегментiв банкiвської дiяльностi Банку в звiтному роцi не вiдбувалось. Облiк впливу iнфляцiї. Iнфляцiя суттєво впливає на господарську дiяльнiсть Банку i, передусiм, на величину їх грошових потокiв. Для визначення реальної величини грошового потоку доходiв та витрат або прибутку необхiдно роздiлити номiнальну величину цього потоку на iндекс iнфляцiї. Iнфляцiя по-рiзному впливає на iнвестицiйнi можливостi Банку i його поточний фiнансовий стан. Так, вона впливає на вибiр i прийняття рiшень, оскiльки iнвестицiї Банк здiйснює сьогоднi i їх номiнальна вартiсть дорiвнює реальнiй вартостi, а прибутки буде отримувати за деякий час. А до того моменту зменшиться не тiльки поточна вартiсть майбутнiх грошових надходжень, а й самi грошi знецiняться внаслiдок iнфляцiї. Таким чином, при iнфляцiї ускладнюється процес оцiнювання iнвестицiйного рiшення; виникає додаткова потреба у джерелах фiнансування: зростають вiдсотки на позиковий капiтал i ставки дисконтування; утруднюється використання такого джерела довготермiнового фiнансування, як випуск облiгацiй; пiдвищується ступiнь диверсифiкацiї iнвестицiйного портфеля Банку. Всi операцiї у бухгалтерському облiку вiдображаються за фактичною (iсторичною) оцiнкою i не коригуються у зв'язку з iнфляцiєю. Банк iгнорує iнфляцiю в облiку. Операцiї з пов`язаними особами: Вiдповiдно до “Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв України”, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 368 вiд 28.08.2001р. зi змiнами та доповненнями Банк визначає пов'язаних з Банком осiб згiдно зi статтею 52 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть». Основним документом, що регламентує визначення, виявлення, умови здiйснення операцiй та порядок взаємодiї пiдроздiлiв в процесi контролю за операцiями iз пов`язаних з Банком особами є Положення про порядок здiйснення операцiй iз пов`язаними з Банком особами Публiчного акцiонерного товариства «Полтава-банк», затверджене рiшенням Наглядової ради ПАТ «Полтава-банк» (протокол №34 вiд 11.08.2015р.). Вiдповiдно до статтi 52 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» пов`язаними з Банком особами є: 1) контролери Банку; 2) особи, якi мають iстотну участь у Банку, та особи, через яких цi особи здiйснюють опосередковане володiння iстотною участю у Банку; 3) керiвники Банку, керiвник служби внутрiшнього аудиту, керiвники та члени комiтетiв Банку; 4) спорiдненi та афiлiйованi особи Банку, у тому числi учасники Банкiвської групи; 5) особи, якi мають iстотну участь у спорiднених та афiлiйованих особах Банку; 6) керiвники юридичних осiб та керiвники банкiв, якi є спорiдненими та афiлiйованими особами Банку, керiвник служби внутрiшнього аудиту, керiвники та члени комiтетiв цих осiб; 7) асоцiйованi особи фiзичних осiб, зазначених у пунктах 1-6 цiєї частини; 8) юридичнi особи, в яких фiзичнi особи, зазначенi в цiй частинi, є керiвниками або власниками iстотної участi; 9) будь-яка особа, через яку проводиться операцiя в iнтересах осiб, зазначених у цiй частинi, та на яку здiйснюють вплив пiд час проведення такої операцiї особи, зазначенi в цiй частинi, через трудовi, цивiльнi та iншi вiдносини. Перелiк пов’язаних з Банком осiб затверджується Правлiнням Банку станом на кожне перше число мiсяця слiдуючого за звiтним. Угоди, що здiйснюються з пов’язаними з Банком особами, не можуть передбачати умови, що не є поточними ринковими умовами. Угоди, укладенi банком iз пов’язаними з Банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недiйсними з моменту їх укладення. Поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема: 1) прийняття меншого забезпечення виконання зобов’язань, нiж вимагається вiд iнших клiєнтiв; 2) придбання у пов’язаної з Банком особи майна низької якостi чи за завищеною цiною; 3) здiйснення iнвестицiї в цiннi папери пов’язаної з Банком особи, яку банк не здiйснив би в iнше пiдприємство; 4) оплата товарiв i послуг пов’язаної з Банком особи за цiнами вищими, нiж звичайнi, або за таких обставин, коли такi самi товари i послуги iншої особи взагалi не були б придбанi; 5) продаж пов’язанiй з Банком особi майна за вартiстю, що є нижчою, нiж та, яку банк отримав би вiд продажу такого майна iншiй особi; 6) нарахування вiдсоткiв та комiсiйних за послугами, наданими Банком пов’язаним з Банком особам, якi є меншими, нiж звичайнi; 7) нарахування вiдсоткiв за вкладами (депозитами), залученими Банком вiд пов’язаних з Банком осiб, якi є бiльшими, нiж звичайнi. Облiк операцiй iз пов’язаними з Банком особами проводиться згiдно з вимогами нормативно - правових актiв Нацiонального банку України, вимог мiжнародних стандартiв та нацiональних (стандартiв), положень бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог даного Положення про облiкову полiтику.
5 5. Новi та переглянутi стандарти, якi не набрали чинностi Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Банку. Банк має намiр застосувати цi стандарти з дати їх вступу в силу. Поправки до МСФЗ (IAS)7 «Звiт про рух грошових коштiв». Поправки є частиною iнiцiативи Ради з МСФЗ щодо розкриття iнформацiї та вводить додатковi вимоги до розкриття, спрямованi на врегулювання стурбованостi iнвесторiв щодо нездатностi фiнансової звiтностi в даний час допомогти iнвесторам зрозумiти рух грошових коштiв в органiзацiї, особливо щодо управлiння фiнансовою дiяльнiстю. Данi поправки вимагають розкриття iнформацiї, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, викликанi фiнансовою дiяльнiстю. Поправки не дають визначення фiнансової дiяльностi, але роз'яснюють, що фiнансова дiяльнiсть заснована на iснуючому визначеннi, представленого в МСФЗ (IAS) 7. Незважаючи на вiдсутнiсть певних вимог до порядку дотримання нових змiн, данi поправки включають в себе приклади того, як органiзацiя може досягти мети цих поправок. Поправки будуть дiяти до рiчних перiодiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2017 року, застосовуються перспективно i допускають застосування до цiєї дати. Органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка” (змiнений у липнi 2014 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Нижче описанi основнi особливостi нового стандарту: - Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. - Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що використовується для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту, чи договiрнi грошовi потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо борговий iнструмент утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв. Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв i утримуються в портфелi, коли органiзацiя одночасно отримує потоки грошових коштiв вiд активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що мають грошовi потоки, якi не є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти бiльше не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв. - Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибутку чи збитку. - Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були перенесенi до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що органiзацiя буде зобов’язана показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному ризику фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. - МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення – модель очiкуваних кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить трьох етапний пiдхiд, в межах якого аналiзується змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання. На практицi новi правила означають, що органiзацiї будуть зобов’язанi негайно облiковувати збиток у сумi очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi не мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю – у сумi очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого зростання кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця модель передбачає операцiйнi спрощення дебiторської заборгованостi за орендою та основною дiяльнiстю. - Переглянутi умови до облiку хеджування забезпечують бiльш тiсний зв'язок облiку з управлiнням ризиками. Стандарт надає органiзацiям можливiсть вибору облiкової полiтики, яка передбачає застосування вимог МСФЗ 9 до облiку хеджування або продовження застосування МСБО 39 до всiх хеджiв, оскiльки наразi в стандартi не вказанi принципи облiку макрохеджування. Очiкується, що цей стандарт матиме iстотний вплив на сформованi Банком резерви на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв. Наразi Банк оцiнює вплив цього нового стандарту на його фiнансову звiтнiсть. Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток». В поправках пояснюється, що на пiдставi нереалiзованих збиткiв за борговими iнструментами, оцiнюваними за справедливою вартiстю у фiнансовiй звiтностi, але в цiлях оподаткування оцiнюваними за собiвартiстю, можуть виникати тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. В поправках також уточнюється, що оцiнка можливого майбутнього оподатковуваного прибутку не обмежена балансовою вартiстю активу, а також, що при порiвняннi тимчасових рiзниць з майбутнiм оподатковуваним прибутком майбутнiй оподатковуваний прибуток не включає в себе податковi вiдрахування, пов'язанi зi сторнуванням даних тимчасових рiзниць. Поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу з 1 сiчня 2017 року з можливiстю дострокового застосування. МСФЗ 15 “Виручка по договорах iз клiєнтами” (випущений 28 травня 2014 року i вступає у силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Цей новий стандарт вводить основний принцип обов’язкового визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг клiєнту. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, повиннi вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змiнюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, понесенi у зв’язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту. Наразi Банк оцiнює вплив цього нового стандарту на його фiнансову звiтнiсть. МСФЗ 16 “Оренда” (випущений в сiчнi 2016 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Стандарт замiняє iснуючий МСБО 17 та прибирає розмежування мiж фiнансовою та операцiйною орендою. Новий стандарт вимагає визнавати зобов’язання з оренди, яке вiдображає майбутнi оренднi платежi, та “право користування активом” для всiх орендних договорiв. Нова модель базується на логiцi, що з економiчної точки зору орендний договiр iдентичний придбанню права використовувати актив, вартiсть якого сплачується частинами. Орендарi повиннi визнавати процентнi витрати на зобов’язання з оренди та амортизувати право використання активу. Виняток дозволяється лише для певних короткострокових договорiв оренди та оренди малоцiнних активiв. Однак, це виключення може бути застосоване тiльки орендарями. Для орендодавцiв облiк залишається в основному таким, як був вiдповiдно до вимог МСБО 17. При цьому з’явились новi вимоги щодо розкриття iнформацiї. Наразi Банк оцiнює вплив нового стандарту на його фiнансову звiтнiсть. Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими збитками – змiни МСБО 12 (випущенi у сiчнi 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). Змiна роз’яснює вимоги до визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими збитками по боргових iнструментах. Органiзацiя повинна буде визнавати податковий актив за нереалiзованими збитками, якi виникають у результатi дисконтування грошових потокiв по боргових iнструментах, iз застосуванням ринкових процентних ставок, навiть якщо вона передбачає утримувати цей iнструмент до погашення, i пiсля отримання основної суми сплата податкiв не передбачається. Економiчнi вигоди, пов’язанi з вiдстроченим податковим активом, виникають у зв’язку з можливiстю власника боргового iнструменту отримати у майбутньому прибуток (з урахуванням ефекту дисконтування) без сплати податкiв з цього прибутку. Наразi Банк оцiнює вплив цих змiн на його фiнансову звiтнiсть. Iнiцiатива з покращення якостi розкриття iнформацiї змiни МСБО 7 (випущенi 29 сiчня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). Змiни, внесенi в МСБО 7, вимагають розкриття iнформацiї про змiни у зобов’язаннях, що виникають у результатi фiнансової дiяльностi. Наразi Банк оцiнює вплив цiєї змiни на його фiнансову звiтнiсть. Якщо iнше не вказано вище, не очiкується суттєвого впливу цих нових стандартiв та тлумачень на фiнансову звiтнiсть Банку.
6 6.Грошовi кошти та їх еквiваленти. Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Рядок;Назва статтi;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4. 1;Готiвковi кошти;52421;49973. 2;Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов’язкових резервiв);30812;11516. 3;Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках:84710;67766. 3.1;України;79542;51355. 3.2;iнших країн;5168;16411. 4;Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв;167943;129255. Кошти в Нацiональному банку України становлять собою суми, розмiщенi в Нацiональному банку України для забезпечення щоденних розрахункiв та iнших операцiй. Не iснує обмежень щодо використання таких коштiв. Банк не розмiщував депозити та кредити овернайт у iнших банках. Ґрунтуючись на оцiнцi своєчасностi сплати боргу кошти розмiщенi на коррахунках в iнших банках класифiкованi за першою категорiєю якостi активiв. За коштами що розмiщенi на коррахунках в iнших iноземних банках визначений клас скоригований на данi рейтингiв країни мiсцезнаходження контрагента. За судженням керiвництва банку зазначене не вплинуло на лiквiднiсть коштiв. Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року у країнi третьої групи ризику розмiщено коштiв на суму 5 220 тис. грн. за якими сформовано резерв у сумi 52 тис. грн. Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року сума резерву складала 41 тис. грн. Банк не здiйснював iнвестицiйнi та фiнансовi операцiї, якi не потребували використання грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
7 7. Кошти в iнших банках Таблиця 7.1. Кошти в iнших банках. Рядок;Найменування статтi;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4. 1;Депозити в iнших банках;734;648. 1.1.; короткостроковi депозити;734;648. 2;Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках;(7);(6). 3;Усього коштiв у банках за мiнусом резервiв;727;642. Станом на 31.12.2016 року коштами в iнших банках є гарантiйний депозит в сумi 27 тис. доларiв США, що розмiщений Банком пiд операцiї з платiжними картками. Збiльшення суми депозиту та суми сформованого пiд нього резерву вiдбулося за рахунок збiльшення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валютi. Банк не здiйснював операцiй репо. Таблиця 7.2. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за звiтний перiод. Рядок;Найменування статтi;Депозити;Договори купiвлi i зворотного продажу ;Кредити;Усього. 1;2;3;4;5;6. 1;Непростроченi i незнецiненi:; 734; -;-;734. 1.1; у 20 найбiльших банках; 734; -; -;734. 2; Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках; (7); -; -; (7). 3; Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв; 727; -; -; 727. Таблиця 7.3. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за попереднiй перiод. Рядок; Найменування статтi; Депозити; Договори купiвлi i зворотного продажу; Кредити; Усього. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Непростроченi i незнецiненi:; 648; -; -; 648. 1.1; у 20 найбiльших банках; 648; -; -; 648. 2; Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках; (6); -; -; (6). 3; Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв; 642; -; -; 642. Таблиця 7.4. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення коштiв в iнших банках. Рядок; Рух резервiв; Звiтний перiод: кошти в iнших банках;договори зворотного репо; Попереднiй перiод:кошти в iнших банках;договори зворотного репо. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду; (6); -; (4); -. 2; Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi; (1); -; (2); -; 3; Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду; (7); -; (6); -.
8 8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв. Таблиця 8.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв. Рядок; Назва статтi; Звiтний перiод; Попереднiй перiод. 1; 2; 3; 4. 1; Кредити, наданi юридичним особам; 671015; 636301. 2; Iпотечнi кредити фiзичних осiб;41882; 45016. 3; Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби; 5651; 5312. 4; Iншi кредити, наданi фiзичним особам; 10424; 13023. 5; Резерв пiд знецiнення кредитiв; (66208); (75690). 6; Усього кредитiв за мiнусом резервiв; 662764; 623962. Таблиця 8.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за звiтний перiод Рядок; Рух резервiв; Кредити, наданi юридичним особам; Iпотечнi кредити фiзичних осiб; Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби; Iншi кредити, наданi фiзичним особам; Усього. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; Залишок станом на початок перiоду; (63038); (4067); (2861); (5724); (75690). 2; Збiльшення/ (зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду; 5721; 1429; 798; 42; 7990. 3; Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву; 902; 555; 6; 29;1492. 4; Залишок станом на кiнець перiоду; (56415); (2083); (2057); (5653); (66208). Примiтка: до Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (звiту про фiнансовi результати) до статтi «Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованiсть клiєнтiв, коштiв в iнших банках включенi витрати на формування резерву за коштами, розмiщеними на коррахунках в iноземних банках, в сумi 11 тис. грн. (див. примiтку 6). Таблиця 8.3 Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за попереднiй перiод. Рядок; Рух резервiв; Кредити, наданi юридичним особам; Iпотечнi кредити фiзичних осiб; Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби; Iншi кредити, наданi фiзичним особам; Усього. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; Залишок станом на початок перiоду;(70456);(3138);(2466); (6291);(82351). 2; Збiльшення/ (зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду;1772; (691);(1456);535;160. 3;Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву;5691;782;185;29;6687. 4; Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi;(45);(1020);876;3;(186). 5;Залишок станом на кiнець перiоду;(63038);(4067);(2861);(5724);(75690). У звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд показник строки «Чисте(збiльшення)зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованiсть клiєнтiв, коштiв в iнших банках» збiльшений на суму поверненої ранiше списаної у минулих звiтних перiодах безнадiйної заборгованостi за кредитами, що наданi клiєнтам, на суму 1 015 тис. грн., та зменшений на витрати на формування резерву за коштами, розмiщеними на коррахунках в iноземних банках, в сумi 41 тис. грн. (див. примiтку 6). Таблиця 8.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi. Рядок;Вид економiчної дiяльностi;Звiтний рiк:сума;% ;Попереднiй рiк:сума;%. 1;2;3;4;5;6. 1; Хiмiчна та нафтохiмiчна промисловiсть;3923; 1 %;1341;0 %. 2; Машинобудування i металообробка; 40023;5 %; 34026;5 %. 3;Деревообробна i целюлозно-паперова промисловiсть;4395;1 %;3026; 0 %. 4;Легка промисловiсть;5869;1 %;11296;2 %. 5;Харчова промисловiсть;45396;6 %;34179;5 %. 6;Полiграфiчна промисловiсть; -; -; 0; 0. 7;Iншi промисловi виробництва;79863; 11 %;72036;10 %. 8;Сiльське господарство i мисливство;101380;14 %;109871;16 %. 9;Рибальство, рибництво; -; -; 0; 0. 10;Транспорт i зв`язок;10222; 1 %; 6199; 1 %. 11; Будiвництво; 120830;16 %; 125344;18 %. 12;Торгiвля та громадське харчування; 202231;28 %;195651; 28 %. 13; Операцiї з нерухомим майном;15507; 2 %;19028;3 %. 14;Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води;15;0 %;8197;1 %. 15;Невиробничi види побутового обслуговування населення; -; -; -; -. 16;Охорона здоров`я, фiзична культура i соцзабезпечення; 964; 0 %;773;0 %. 17;Фiнанси, кредит, страхування, пенсiйне забезпечення;5537;1 %;525;0 %. 18;Iншi галузi;34860;5 %;14809;2 %. 19;Усього кредитiв юридичних осiб;671015;92 %;636301;91%. 20;Кредити, що наданi фiзичним особам;47533;7 %;50328;7%. 21;Iншi;10424;1 %;13023;2%. 22;Усього:;728972;100 %;699652;100%. Банк керує концентрацiєю ризикiв в розрiзi клiєнтiв/контрагентiв, регiонiв та галузей. Максимальний розмiр кредитного ризику на одного контрагента станом на 31.12.2016 р. складає 69 142,58 тис. грн. за одним позичальником. За аналогiчний перiод минулого року – станом на 31.12.2015 р. максимальний розмiр кредитного ризику на одного контрагента складає 52 252,39 тис. грн. за одним позичальником. Таблиця 8.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за звiтний перiод. Рядок;Назва статтi;Кредити, наданi юридичним особам;Iпотечнi кредити фiзичних осiб;Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби;Iншi кредити, наданi фiзичним особам; Усього. 1;2;3;4;5;6;7. 1;Незабезпеченi кредити;7208; -;749;1175;18132. 2;Кредити, забезпеченi;710840. 2.1;грошовими коштами;8800;-;-;249;9049. 2.2;нерухомим майном;313416; 41421; -;-;354837. 2.2.1;у т. ч. житлового призначення;43381;26763;-;-;70144. 2.3;гарантiями i поручительствами;302;-;822;-;1124. 2.4;iншими активами;341289;461;4080;-;345830. 3;Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв;728972. Таблиця 8.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за попереднiй перiод. Рядок;Назва статтi;Кредити, наданi юридичним особам;Iпотечнi кредити фiзичних осiб;Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби;Iншi кредити, наданi фiзичним особам; Усього. 1;2;3;4;5;6;7. 1;Незабезпеченi кредити;7252;497;802;12594; 21145. 2;Кредити, забезпеченi;678507. 2.1;грошовими коштами;2472; -;57;429;2958. 2.2;нерухомим майном;299787;43208;-;-;342995. 2.2.1;у т. ч. житлового призначення;53852;24254;-;-;78106. 2.3;гарантiями i поручительствами;321;-;990; -;1311. 2.4;iншими активами;326469;1311;3463;-;331243. 3;Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв;699652. Таблиця 8.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв за звiтний перiод. Рядок;Назва статтi;Кредити, наданi юридичним особам;Iпотечнi кредити фiзичних осiб;Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби;Iншi кредити, наданi фiзичним особам; Усього. 1;2;3;4;5;6;7. 1;Непростроченi та не знецiненi;600564;38749;3248;5315;647876. 1.1;iншi кредити фiзичним особам; -; 38749;3247;5315;47311. 2;Простроченi, але незнецiненi;5175;3133;2403;-;10711. 2.1;iз затримкою платежудо 31 дня;347;668;390;-;1405. 2.2;iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв;21;728;44;-;793. 2.3;iз затримкою платежу вiд 93 до183 днiв;167;34;-;-;201. 2.4;iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв;-;143;68;-;211. 2.5;iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв;4 640;1560;1901;- ;8101. 3;Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi;65276;-;-;5109;70385. 3.1;iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв;4439;-;-;-; 4439. 3.2;iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв;60837;-;-;5109;65946. 4;Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв;671 015;41882;5651;10424;728972. 5;Резерв пiд знецiнення за кредитами;(56415); (2083);(2057);(5653);(66208). 6;Усього кредитiв за мiнусом резервiв;614600;39799;3594;4771;662764. Таблиця 8.8 Аналiз кредитної якостi кредитiв за попереднiй перiод. Рядок;Назва статтi;Кредити, наданi юридичним особам;Iпотечнi кредити фiзичних осiб;Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби;Iншi кредити, наданi фiзичним особам; Усього. 1;2;3;4;5;6;7. 1;Непростроченi та не знецiненi;572577;36674;1805;7374;618430. 1.1;iншi кредити фiзичним особам;-;36674;1805;7374;45853. 2;Простроченi, але незнецiнен; 20268;8342;3507;-;32117. 2.1;iз затримкою платежудо 31 дня;197;496;795;-;1488. 2.2;iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв;14916;4103;2;-;19021. 2.3;iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв;146;490;67;-;703. 2.4;iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв;5009;430;71;-;5510. 2.5;iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв;-;2823;2572;-;5395. 3;Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi;43456;-;-;5649;49105. 3.1;iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв;43456;-;-;5649;49105. 4;Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв;636301;45016;5312;13023;699652. 5;Резерв пiд знецiнення за кредитами;(63038); (4067);(2861);(5724);(75690). 6;Усього кредитiв за мiнусом резервiв;573263;40949;2451;7299;623962. Таблиця 8.9. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на звiтну дату. Рядок;Назва статтi;Балансова вартiсть кредитiв;Очiкуван грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення;Вплив застави. 1;2;3;4;5= 3 - 4. 1;Кредити, наданi юридичним особам;671015;545930;125085. 2;Iпотечнi кредити фiзичних осiб;41882;55416;(13 534). 3;Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби;5651;3474;2177. 4;Iншi кредити фiзичним особам;10424;249;10175. 5;Усього кредитiв;728972;605069;123903. Таблиця 8.10. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за попереднiй перiод. Рядок;Назва статтi;Балансова вартiсть кредитiв;Очiкуван грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення;Вплив застави. 1;2;3;4;5= 3 - 4. 1;Кредити, наданi юридичним особам;636301;476180;160121. 2;Iпотечнi кредити фiзичних осiб;45016;43343;1673. 3;Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби;5312;3448;1864. 4;Iншi кредити фiзичним особам;13023;429;12594. 5;Усього кредитiв;699652;523400;176;252.
9 9.Цiннi папери в портфелi банку на продаж. Таблиця 9.1. Цiннi папери в портфелi банку на продаж. Рядок;Назва статтi;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4. 1;Борговi цiннi папери:;15730;15730. 1.1;векселi;15730;15730. 2;Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком:;5780;5752. 2.1;за собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо);750;752. 2.2;за справедливою вартiстю;5030;5000. 3;Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж;(16480);(16482). 4;Усього цiнних паперiв на продаж за мiнусом резервiв;5030;5000. Цiннi папери, якi були використанi як застава або для операцiй репо за станом на кiнець дня 31.12. 2016 року вiдсутнi. Перекласифiкацiя цiнних паперiв у портфелi Банку на продаж станом 31.12.2016р. не здiйснювалася. Таблиця 9.2. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за звiтний рiк. Рядок;Назва статтi;Державнi облiгацiї;Облiгацiї мiсцевих позик;Облiгацiї пiдприємств;Векселi;Усього. 1;2;3;4;5;6;7. 1;Знецiненi борговi цiннi папери, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi;-;-;-;15730;15730. 2;Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж;-;-;-;(15730);(15730). 3;Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за мiнусом резервiв;-;-;-;-;-. Таблиця 9.3. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за попереднiй рiк. Рядок;Назва статтi;Державнi облiгацiї;Облiгацiї мiсцевих позик;Облiгацiї пiдприємств;Векселi;Усього. 1;2;3;4;5;6;7. 1;Знецiненi борговi цiннi папери, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi;-;-;-;15730;15730. 2;Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж;-;-;-;(15730);(15730). 3;Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за мiнусом резервiв;-;-;-;-;-. Таблиця 9.4. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за звiтний перiод. Рядок;Рух резервiв;Державнi облiгацiї;Облiгацiї мiсцевих позик;Облiгацiї пiдприємств;Акцiї;Векселi;Усього. 1;2;3;4;5;6;7;8. 1;Залишок за станом на початок перiоду;-;-;-;(752);(15730);(16482). 2;Збiльшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду;-;-;-;-;-;-. 3;Зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду;-;-;-;2; -;2. 4;Залишок за станом на кiнець перiоду;-;-;-;(750);(15730);(16480). Таблиця 9.5. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за попереднiй перiод. Рядок;Рух резервiв;Державнi облiгацiї;Облiгацiї мiсцевих позик;Облiгацiї пiдприємств;Акцiї;Векселi;Усього. 1;2;3;4;5;6;7;8. 1;Залишок за станом на початок перiоду;-;-;-;(696);(3223);(3919). 2;(Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду;-;-;-;(56); (12826);(12882). 3;Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву;-;-;-;-;319;319. 4;Залишок за станом на кiнець перiоду;-;-;-;(752);(15730);(16482).
10 10.Цiннi папери в портфелi банку до погашення. Таблиця 10.1. Цiннi папери в портфелi банку до погашення. Рядок;Назва статтi;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4. 1;Депозитнi сертифiкати, емiтованi НБУ;576193;371993. 2;Усього цiнних паперiв у портфелi банку до погашення за мiнусом резервiв;576193;371993. Цiннi папери, якi переданi без припинення визнання у виглядi забезпечення за операцiями репо, та iнформацiя щодо наявного права на їх продаж та подальшу заставу вiдсутня. Таблиця 10.2. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку до погашення за звiтний рiк. Рядок;Назва статтi;Державнi облiгацiї;Облiгацiї мiсцевих позик;Облiгацiї пiдприємств;Векселi;Борговi цiннi папери емiтованi НБУ;Усього. 1;2;3;4;5;6;7;8. 1;Борговi цiннi папери непростроченi та не знецiненi:;-;-;-;-;576193;576193. 1.1;Державнi установи та пiдприємства;-;-;-;-; 576193;576193. 2;Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку до погашення за мiнусом резервiв;-;-;-;-; 576193;576193. Таблиця 10.3. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку до погашення за попереднiй перiод. Рядок;Назва статтi;Державнi облiгацiї;Облiгацiї мiсцевих позик;Облiгацiї пiдприємств;Векселi;Борговi цiннi папери емiтованi НБУ;Усього. 1;2;3;4;5;6;7;8. 1;Борговi цiннi папери непростроченi та не знецiненi:;-;-;-;-;371993;371993. 1.1;Державнi установи та пiдприємства;-;-;-;-;371993;371993. 2;Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку до погашення за мiнусом резервiв;-;-;-;-;371993;371993.
11 11.Iнвестицiйна нерухомiсть. Таблиця 11.1.Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнена за методом собiвартостi за звiтний перiод. Рядок;Найменування статтi;Земля;Будiвлi;Частина будiвлi;Земля i будiвля;Усього. 1;2;3;4;5;6;7. 1;Залишок на початок перiоду:;-;-;-;-;-; 1.1.;Первiсна вартiсть;;-;-;-;-;-; 1.2.;Знос;-;-;-;-;-; 1.3.;Зменшення корисностi;;-;-;-;-;-; 2;Придбання;-; 25331;-;-;-. 3;Капiтальнi iнвестицiї на реконструкцiю;-;1447;-;-;-. 4;Амортизацiя;-;(219);-;-;-. 5;Вибуття;-;(25082);-;-;-. 6;Переведення з категорiї "необоротнi активи, утримуванi для продажу та майно, що перейшло у власнiсть як заставодержатель";-;42885;-;-;-. 7;Iншi змiни;-;154;-;-;-. 8;Залишок за станом на кiнець перiоду;-;44516;-;-;-. 8.1;Первiсна вартiсть;-;44581;-;-;-. 8.2;Знос;-;(65);-;-;-. 8.3;Зменшення корисностi;-;-;-;-;-. Iнформацiя щодо iнвестицiйної нерухомостi, що оцiнена за методом собiвартостi за попереднiй перiод вiдсутня. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за первiсною вартiстю (собiвартiстю), використовується прямолiнiйний метод амортизацiї. Строк корисного використання для адмiнiстративних та офiсних примiщень складає 100 рокiв, для складських примiщень - 50 рокiв. Рiчна ставка 1%-2%. Дана iнвестицiйна нерухомiсть переведена iз категорiї необоротних активiв утриманих для продажу для здачi в оренду. Для використання в процесi iнвестицiйної нерухомостi оприбутковано на суму 68 006 тис. грн., здiйснена докупiвля будiвлi – 210 тис. грн. Протягом звiтного перiоду вiдбулась реалiзацiя на суму 4 638 тис. грн. та перемiщення до власних основних засобiв в сумi 20 444 тис. грн. Здiйсненi капiтальнi iнвестицiї на 1447 тис. грн. Таблиця 11.2. Суми, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Рядок;Суми доходiв i витрат;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4. 1;Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомост;783;-. 2;Прямi операцiйнi витрати (включаючи ремонт i обслуговування) вiд iнвестицiйної нерухомостi, що генерує дохiд вiд оренди;-;-. 3;Iншi прямi витрати, що не генерують дохiд вiд оренди;-;-. Таблиця 11.3. Iнформацiя про мiнiмальнi суми майбутнiх орендних платежiв за невiдмовною операцiйною орендою, якщо банк є орендодавцем Рядок;Перiод дiї операцiйної оренди;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4. 1;До 1 року;541;-. 2;Усього платежiв, що пiдлягають отриманню за операцiйною орендою;541;-.
12 12.Основнi засоби та нематерiальнi активи. Таблиця 12.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи. Операцiї надходження, передавання, переведення, вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв зазначаються за балансовою вартiстю. Рядок;Найменування статтi;Земельнi дiлянки;Будiвлi, споруди;Машини та обладнання;Транспортнi засоби;Iншi необоротнi матерiальнi активи;Незавершенi капiтальнi вкладення;Нематерiальнi активи;Усього. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10. 1.Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду;206;129097;3278;2633;29;4379;1094;140716. 1.1;Первiсна (переоцiнена) вартiсть;206;151095;16807;4562;2705;4379;1980;181734. 1.2;Знос на кiнець звiтного перiоду;-;(21998);(13529);(1929);(2676);-;(886);(41018). 2;Надходження;325;16514;1117;-;115;-;991;19062. 3;Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв;-;467;43;-;-;278;479;1267. 4;Вибуття;-;(1253);(445);(178);(214);(4627);(3);(6720). 5;Амортизацiйнi вiдрахування;-;(1789);(1070);(434);(128);0;(192);(3613). 6;Переоцiнка первiсної вартостi;-;212901;-;-;-;-;-;212901. 7;Переоцiнка зносу;-;(34663);-;-;-;-;-;(34663). 8;Вибуття амортизацiйних вiдрахувань;-;81;436;170;214;-;3;904. 9;Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду;531;321355;3359;2191;16;30;2372;329854. 9.1;Первiсна (переоцiнена) вартiсть;531;379724;17522;4384;2606;30;3447;408244. 9.2;Знос на кiнець звiтного перiоду;-;(58369);(14163);(2193);(2590);-;(1075);(78390). 10;Надходження;-;16959;2943;551;663;-;-;21116. 11;Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв;-;4122;112; -;-;4790;60;5084. 12;Вибуття;(325);(12861);(363);-;(87);(3619);(19);(17274). 13;Амортизацiйнi вiдрахування;-;(2557);(1078);(450);(507);-;(283);(4875). 14;Вибуття амортизацiйних вiдрахувань;-;(66);363;-;87;-;19;403. 15;Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду;206;322952; 5336;2292;172; 1201;2149;334308. 15.1;Первiсна (переоцiнена) вартiсть;206;383944;20214;4935;3182;1201;3488;417170. 15.2;Знос на кiнець звiтного перiоду;-;(60 992);(14 878);(2643);(3010);-;(1339);(82862). За станом на 31.12.2016 року на балансi ПАТ "Полтава-банк": * вартiсть основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством України обмеження щодо володiння, користування та розпорядження банком – вiдсутнi; * вiдсутнi основнi засоби та нематерiальнi активи, що наданi в заставу; * основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) - примiщення за адресою м. Полтава шосе Харкiвське балансовою вартiстю 22 094 тис. грн.; * на балансi банку iснують основнi засоби, вилученi з експлуатацiї (якi не використовуються в дiяльностi банку залишкова вартiсть складає – 21 536тис. грн..; * первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає – 12 125тис. грн.; * банк не має нематерiальнi активи, щодо яких є обмеження права власностi; * вiдсутнi нематерiальнi активи що створенi власноруч; * банк не проводив переоцiнку у 2016р.
13 Iншi фiнансовi активи. Таблиця 13.1. Iншi фiнансовi активи. Рядок;Назва статтi;Примiтки;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4;5. 1;Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою);-;8384;403. 2;Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою;-;344;587. 3;Грошовi кошти з обмеженим правом використання;-;-;52. 4;Iншi фiнансовi активи;-;280;676. 5;Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв;-;(342);(528). 6;Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв;-;8666;1190. Таблиця 13.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за звiтний перiод. Рядок;Рух резервiв;Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою);Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою;Грошовi кошти з обмеженим правом користування;Iншi фiнансовi активи;Усього. 1;2;3;4;5;6;7. 1;Залишок станом на початок перiоду;(9);(1);(52);(466);(528). 2;Збiльшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду;(260);1;-;(444);(703). 3;Списання безнадiйної заборгованостi;-;-;52;840;892. 4;Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi;-;-;-;(3);(3). 5;Залишок станом на кiнець перiоду;(269);-;-;(73);(342). Таблиця 13.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод Рядок;Рух резервiв;Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою);Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою;Грошовi кошти з обмеженим правом користування;Iншi фiнансовi активи;Усього. 1;2;3;4;5;6;7. 1;Залишок за станом на початок перiоду;(22);(32);(52);(13);(119). 2;Збiльшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду;13;14;-;(455);(428). 3;Списання безнадiйної заборгованостi;-;-;-;2;2. 4;Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi;-;17;-;-;17. 5;Залишок за станом на кiнець перiоду;(9);(1);(52);(466);(528). Таблиця 13.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за звiтний перiод. Рядок;Найменування статтi;Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою);Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою;Грошовi кошти з обмеженим правом користування;Iншi фiнансовi активи;Усього. 1;2;3;4;5;6;7. 1;Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть:;-;344;-;173;517. 1.1;Середнi компанiї;-;-;-;173;173. 1.2;Фiзичнi особи;-;344;-;-;344. 2;Прострочена, але незнецiнена:;-;-;-;1;1. 3;Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi:;8384;-;-;106;8490. 3.1;iз затримкою платежу до7 днiв;8384;-;-;2;8386. 3.2;iз затримкою платежу до 31 дня;-;-;-;16;16. 3.3;iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв;-;-;-;78;78. 3.4;iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв;-; -;-;2;2. 3.5;iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв;-;-;-;2;2. 3.6;iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв;-;-;-;6;6. 4;Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву;8384;344;-;280;9008. 5;Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв;(269);-;-;(73);(342). 6;Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву;8115;344;-;207;8666. Таблиця 13.5. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод. Рядок;Найменування статтi;Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою);Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою;Грошовi кошти з обмеженим правом користування;Iншi фiнансовi активи;Усього. 1;2;3;4;5;6;7. 1;Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть:;-;581;-;120;701. 1.1;Середнi компанiї;-;-;-;120;120. 1.2;Фiзичнi особи;-;581;-;-;581. 2;Прострочена, але незнецiнена:;-;-;-;88;88. 3;Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi:;403;6;52;468;929. 3.1;iз затримкою платежу до 7 днiв;-;-;-;3;3. 3.2;iз затримкою платежу до 31 дня;403;6;-;2;411. 3.3;iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв;-;-;-;8;8. 3.4;iз затримкою платежу вiд 184 до 365 днiв;-;-;-;7;7. 3.5;iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв;-;-;52;448;500. 4;Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву;403;587;52;676;1718. 5;Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв;(9);(1);(52);(466);(528). 6;Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву;394;586;-;210;1190. Таблиця 13.6. Iнформацiя про загальну суму мiнiмальних орендних платежiв, що пiдлягають отриманню за фiнансовим лiзингом (орендою), та їх теперiшню вартiстю за звiтний перiод. Рядок;Найменування статтi;Менше нiж 1 рiк;Вiд1 до 5 рокiв;Бiльше нiж 5 рокiв;Усього. 1;2;3;4;5;6. 1;Загальна сума мiнiмальних орендних платежiв за фiнансовим лiзингом (орендою), що пiдлягають отриманню, за станом на кiнець звiтного перiоду;-;1728; 6656;8384. 2;Майбутнiй фiнансовий дохiд;-;774;3203;3977. 3;Резерв пiд заборгованiсть за фiнансовим лiзингом за станом на кiнець звiтного перiоду;-;(206);(63);(269). 4;Теперiшня вартiсть мiнiмальних лiзингових платежiв за станом на кiнець звiтного перiоду;-;2296;9796;12092. Станом на 31.12.2016 року в ПАТ «Полтава-банк» дiють наступнi договори фiнансового лiзингу з фiзичними особами та суб`єктами господарської дiяльностi, за яким банк є лiзингодавцем: № п/п;Контрагент;№ та дата договору;Сума по договору;Об`єкт лiзингу. 1;Фiзична особа;№1 вiд 10.04.2014;522;житлова нерухомiсть;51,8 кв.м. 2;Фiзична особа;№828 вiд 28.11.2016;590;житлова нерухомiсть; 36,1 кв.м. 3;ТОВ «ТД «Славутич-Полтава»;№4537 вiд 13.10.2016;6200;нежитлова нерухомiсть 3558,4 кв.м. 4;ТОВ «Укркремторг»;№4556 вiд 13.12.2016;1436;нежитлова нерухомiсть 2706,1 кв.м. Таблиця 13.7. Iнформацiя про загальну суму мiнiмальних орендних платежiв, що пiдлягають отриманню за фiнансовим лiзингом (орендою), та їх теперiшню вартiстю за попереднiй перiод Рядок;Найменування статтi;Менше нiж 1 рiк;Вiд1 до 5 рокiв;Бiльше нiж 5 рокiв;Усього. 1;2;3;4;5;6. 1;Загальна сума мiнiмальних орендних платежiв за фiнансовим лiзингом (орендою), що пiдлягають отриманню, за станом на кiнець звiтного перiоду;-;403;-;403. 2;Майбутнiй фiнансовий дохiд;-;107;-;107. 3;Резерв пiд заборгованiсть за фiнансовим лiзингом за станом на кiнець звiтного перiоду;-;(9);-;(9). 4;Теперiшня вартiсть мiнiмальних лiзингових платежiв за станом на кiнець звiтного перiоду;-;501;-;501. Станом на 31.12.2015 року в ПАТ «Полтава-банк» дiяли наступнi договори фiнансового лiзингу з фiзичними особами та суб`єктами господарської дiяльностi, за яким банк був лiзингодавцем: № п/п;Контрагент;№ та дата договору;Сума по договору;Об`єкт лiзингу. 1;2;3;4;5. 1;Фiзична особа;№1 вiд 10.04.2014;522;житлова нерухомiсть 51,8 кв.м.
14 14.Iншi активи. Таблиця 14.1.Iншi активи. Рядок;Назва статтi;Примiтки;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4;5. 1;Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв;-;72;3. 2;Передоплата за послуги;-;681;341. 3;Дорогоцiннi метали;-;101;-. 4;Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя;-;12891;35418. 5;Iншi активи;-;1158;3043. 6;Резерв пiд iншi активи;-;-;(3). 7;Усього iнших активiв за мiнусом резервiв;-;14903;38802. Рядок 5 «Iншi активи» складається з наступних статей дебiторської заборгованостi:. Рядок;Iншi активи;Звiтний рiк;Попереднiй рiк. 1;2;3;4. 1;запаси матерiальних цiнностей;314;362. 2;заборгованiсть за податками та iншими обов`язковими платежами;238;124. 3;витрати майбутнiх перiодiв;606;2557. iз них: 3.1;1) програмне забезпечення;35;14. 3.2;2) страхування основних засобiв;1;2179. 3.3;3) перiодичнi видання;9;8. 3.4;4) паливно-мастильнi матерiали;47;25. 3.5;5) передоплата за оренду примiщень за останнiй перiод договору;150;85. 3.6;6) передоплата за аудит;-;90. 3.7;7) передоплата за витяг з реєстру;6;4. 3.8;8) гарантiйне забезпечення по прийому платежiв;316;152. 3.9;9) членськi внески в асоцiацiї;42;-. 4;Всього;1158;3043. Таблиця 14.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв. Рядок;Рух резервiв;Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв;Передоплата за послуги;Iншi активи. 1;2;3;4;5. 1;Залишок за станом на початок перiоду;-;(3);-. 2;(Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду;-;3;-. 3;Списання безнадiйної заборгованостi;-;-;-. 4;Залишок за станом на кiнець перiоду;-;-;-.
15 15.Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття. Таблиця 15.1. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття. Рядок;Найменування статтi;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4. Необоротнi активи, утримуванi для продажу: 1;Основнi засоби;21489;26559. 2;Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу;21489;26559. ПАТ «Полтава-банк» продовжує виконувати роботу по реалiзацiї необоротних активiв, утриманих для продажу. Реалiзацiя здiйснюється шляхом прямого продажу. Оцiнюється такий актив за справедливою вартiстю. Проведена уцiнка активiв до ринкової вартостi. Сума уцiнки складає 396 тис. грн. Об`єкти необоротних активiв, утриманi для продажу розмiщенi на сайтi банку та в iнших засобах масової iнформацiї. Банком реалiзовано необоротних активiв на суму 4 614 тис. грн. За очiкуваннями Банку очiкуваний строк вибуття необоротних активiв на продаж не перевищуватиме 12 мiсяцiв. Рядок;Опис необоротних активiв, утримуваних для продажу на 31.12.2016р.;Вартiсть об’єкту. 1;кв. 4, м. Харкiв, вул. Селянська 36-А S= 80,1 м.кв.;1353. 2;кв. 39, м. Харкiв, вул. Селянська 36-А S= 81,4 м.кв.;1141. 3;кв. 83, м. Харкiв, вул. Селянська 36-А S= 80,3 м.кв.;1196. 4;кв.1, м. Харкiв, вул. Селянська 36-А S= 80,3 м.кв.;1753. 5;кв. 8, м. Харкiв, вул. Селянська 36-А S= 80,3 м.кв.;1335. 6;Земельнi дiлянки * Київ. обл. с. Новi Петрiвцi - 12дiлянок;7963. 7;Виробнича будiвля м. Кременчук вул. Свiштовська 3а;4538. 8;Земельна дiлянка S=0,425га. м. Кременчук вул. Свiштовська 3а;566. 9;м. Полтава вул. Новий базар 2б, заг.S=150,6кв.м.;651. 10;Житл./буд. S=117,8 кв.м. Рiвенська обл., Здолбунiвський р-н., вул. Пирогова 36;551. 11;Земельна дiлянка S=0,0668га. Рiвенська обл., Здолбунiвський р-н., вул. Пирогова 36;80. 12;обмоточник тюкiв Lely Atis PT160 (з пультом керування);210. 13;Полтав. обл. Козельщинський р-н, смт Нова Галещина, вул. Малинова 17;152. 14;Всього;21489. Рядок;Опис необоротних активiв, утримуваних для продажу на 31.12.2015р.;Вартiсть об’єкту. 1;Частка виробничих будiвель, м. Полтава, вул. Островського 2;16302. 2;кв. 4, м. Харкiв, вул. Селянська 36-А S= 80,1 м.кв.;1353. 3;кв. 48, м. Харкiв, вул. Селянська 36-А S= 80,1 м.кв.;1353. 4;кв. 73, м. Харкiв, вул. Селянська 36-А S= 79,9 м.кв.; 1348. 5;кв. 39, м. Харкiв, вул. Селянська 36-А S= 81,4 м.кв.;1374. 6;кв. 83, м. Харкiв, вул. Селянська 36-А S= 80,3 м.кв.;1355. 7;кв.1, м. Харкiв, вул. Селянська 36-А S= 80,3 м.кв.;1758. 8;кв. 8, м. Харкiв, вул. Селянська 36-А S= 80,3 м.кв.;1334. 9;Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Тельмана 22а, кв. № 1 (2-х. кiм.) S= 56,4 м.кв.;382. 10;Всього;26559.
16 16.Кошти клiєнтiв. Таблиця 16.1 Кошти клiєнтiв. Рядок;Назва статтi;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4. 1;Державнi та громадськi органiзацiї;40772;35063. 1.1;поточнi рахунки;13057;16453. 1.2;строковi кошти;27715;18610. 2;Iншi юридичнi особи;672043;504763. 2.1;поточнi рахунки;438938;295321. 2.2;строковi кошти;233105;209442. 3;Фiзичнi особи;524536;462137. 3.1;поточнi рахунки;161004;149880. 3.2;строковi кошти;363532;312257. 4;Усього коштiв клiєнтiв;1237351;1001963. Станом на 31.12.2016 р. балансова вартiсть залучених коштiв клiєнтiв, що є забезпеченням за кредитними операцiями складає: 10 744 тис. грн., обсяг забезпечених зобов’язань – 9 148 тис. грн. Таблиця 16.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi. Рядок;Вид економiчної дiяльностi;Звiтний перiод:сума;%;Попереднiй перiод:сума;%. 1;2;3;4;5;6. 1;Державне управлiння;39;0,00;74;0,01. 2;Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води;724;0,06;5989;0,60. 3;Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг;27906;2,26;5573;0,56. 4;Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку;104140;8,42;40450;4,04. 5;Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство;130189;10,52;49346;4,92. 6;Фiзичнi особи;524536;42,39;462137;46,12. 7;Iншi;449817;36,35;438394;43,75. 8;Усього коштiв клiєнтiв;1237351;100,00;1001963;100,00. Розшифровка видiв економiчної дiяльностi, рядок 7 « iншi», таблицi 16.2. Рядок;Вид економiчної дiяльностi;Звiтний перiод:сума;%;Попереднiй перiод:сума;%. 1;2;3;4;5;6. 1;Транспорт та зв`язок;8496;1,89;28737;6,55. 2;Машинобудiвництво;7616;1,69;33107;7,55. 3;Металургiя;7001;1,56;10849;2,47. 4;Енергетика;724;0,16;284;0,06. 5;Страхування;375;0,08;440;0,10. 6;Хiмiчна промисловiсть;354;0,08;181;0,04. 7;Промислове виробництво;192987;42,90;204740;46,70. 8;Виробництво меблiв;4304;0,96;7566;1,73. 9;Будiвництво споруд;77973;17,33;22470;5,13. 10;Оптова та роздрiбна торгiвля;72621;16,15;70435;16,07. 11;Об`єднання громадян;35792;7,96;25135;5,73. 12;Надання фiнансових послуг крiм страхування;23215;5,16;10686;2,44. 13;Дiяльнiсть у сферi архiтектури та iнжинiрингу;4270;0,95;5780;1,32. 14;Дiяльнiсть туристичних агентств та туристичних операторiв;1036;0,23;2525;0,58. 15;Iншi;13053;2,90;15 459;3,53. 16;Усього коштiв клiєнтiв («iншi»);449817;100,00;438394;100,00.
17 17.Резерви за зобов’язаннями. Таблиця 17.1.Змiни резервiв за зобов’язаннями за звiтний перiод. Рядок;Рух резервiв;Примiтки;Кредитнi зобов’язання;Податковi ризики;Iншi;Усього. 1;2;3;4;5;6;7. 1;Залишок на початок перiоду;-;54;-;-;54. 2;Формування та/або збiльшення резерву;-;14;-;-;14. 3;Комiсiї, отриманi за виданими гарантiями;-;-;-;-;-. 4;Амортизацiя комiсiй, що отриманi за виданими гарантiями, яка вiдображена у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд;-;(30);-;-;(30). 5;Залишок на кiнець перiоду;-;38;-;-;38. Банком сформовано резерв за безвiдкличними кредитними лiнiями в сумi 33 тис. грн. Договори за безвiдкличними кредитними лiнiями заключнi на термiн до трьох рокiв. Банком сформовано резерв за виданими гарантiями в сумi 5 тис. грн. Станом на 31.12.2016 року на позабалансовому облiку банку облiковується гарантiй на суму 11 349 тис. грн. Протягом року за видачу гарантiй банком отримано 251 тис. грн. Таблиця 17.2.Змiни резервiв за зобов’язаннями за попереднiй перiод. Рядок;Рух резервiв;Примiтки;Кредитнi зобов’язання;Податковi ризики;Iншi;Усього. 1;2;3;4;5;6;7. 1;Залишок на початок перiоду;-;-;-;-;-. 2;Формування та/або збiльшення резерву;-;23;-;-;23. 3;Комiсiї, отриманi за виданими гарантiями;-;195;-;-;195. 4;Амортизацiя комiсiй, що отриманi за виданими гарантiями, яка вiдображена у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд;-;(164);-;-;(164). 5;Залишок на кiнець перiоду;-;54;-;-;54.
18 18.Iншi фiнансовi зобов’язання. Таблиця 18.1.Iншi фiнансовi зобов’язання. Рядок;Назва статтi;Примiтка;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4;5. 1;Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками;-;-;186. 2;Дивiденди до сплати;-;126;115. 3;Комiсiї, отриманi за виданими гарантiями;-;112;-. 36;Усього iнших фiнансових зобов’язань;-;238;301.
19 19.Iншi зобов’язання. Таблиця 19.1. Iншi зобов’язання. Рядок;Назва статтi;Примiтки;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4;5. 1;Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток;-;1857;2009. 2;Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку;-;93;7. 3;Доходи майбутнiх перiодiв;-;213;132. 4;Усього;-;2163;2148.
20 20.Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд). Таблиця 20.1. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд). Рядок;Назва статтi;Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.);Простi акцiї;Емiсiйний дохiд;Привiлейованi акцiї;Власнi акцiї (паї), що викупленi в акцiонерiв (учасникiв);Усього. 1;2;3;4;5;6;7;8. 1;Залишок на початок попереднього перiоду;705000;119807;60;43;-;119910. 2;Залишок на кiнець попереднього перiоду (залишок на початок звiтного перiоду);705000;119807;60;43;-;119910. 3;Внески за акцiями (паями, частками);-;35238;-;12;-;35250. 4;Залишок на кiнець звiтного перiоду;705000;155045;60;55;-;155160. 1) акцiї до випуску у звiтному 2016 роцi Банком не об’являлись; 2) акцiї у звiтному 2016 роцi Банком не випускались. Станом на 31.12.2015 року номiнальна вартiсть однiєї акцiї, як простої так i привiлейованої, була 17 копiйок. У 2016 роцi номiнальна вартiсть однiєї акцiї, як простої так i привiлейованої, збiльшилась на 5 копiйок за рахунок спрямування частини прибутку за 2015 рiк у сумi 35 250 тис. грн. на збiльшення статутного капiталу Банку за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Банку (протокол № 1 вiд 09.02.2016 р.). Внески за акцiями (колонка 8, рядок 3 Таблицi 20.1) склали 35 250 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. номiнальна вартiсть однiєї акцiї (акцiй, з яких складається статутний капiтал Банку): - простої акцiї - 22 (двадцять двi) копiйки; - привiлейованої акцiї - 22 (двадцять двi) копiйки; 3) права, привiлеї та обмеження, властивi кожнiй групi акцiонерного капiталу, уключаючи обмеження з виплати дивiдендiв, повернення капiталу: Акцiонери-власники простих акцiй мають право: - брати участь в управлiннi Банком особисто або через своїх представникiв на загальних зборах акцiонерiв. Повноваження представника (постiйного або призначеного на певний строк) повиннi бути пiдтвердженi в порядку, встановленому чинним законодавством України; - брати участь у розподiлi прибутку Банку та одержувати його частку (дивiденди) за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв; - отримання у разi лiквiдацiї Банку частини його майна або вартостi частини майна у порядку, визначеному Статутом Банку та чинним законодавством України; - вимагати викупу Банком всiх або частини належних акцiонеру акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та актами внутрiшнього регулювання Банку; - на переважне право з придбання простих акцiй Банку при проведеннi закритого(приватного) їх розмiщення в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Банку на момент, визначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банку про розмiщення акцiй; - на отримання iнформацiї про дiяльнiсть Банку у порядку, встановленому чинним законодавством України. Одна проста акцiя Банку надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах акцiонерiв, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери-власники привiлейованих акцiй мають право: - на першочергове одержання частки прибутку Банку (дивiдендiв), за винятком передбачених чинним законодавством України випадкiв, за пiдсумками звiтного року у розмiрi 20 вiдсоткiв. У разi вiдсутностi або недостатностi чистого прибутку звiтного року та нерозподiленого прибутку минулих рокiв виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями здiйснюється за рахунок резервного фонду Банку; - на отримання лiквiдацiйної вартостi акцiй у розмiрi їх номiнальної вартостi у черговостi, визначенiй п.1. ст.89 Закону України “Про акцiонернi товариства”; - на отримання iнформацiї про дiяльнiсть Банку у порядку, встановленому чинним законодавством України; - голосувати на загальних зборах акцiонерiв пiд час вирiшення загальними зборами таких питань: - припинення Банку, що передбачає конвертацiю привiлейованих акцiй цього класу у привiлейованi акцiї iншого класу, простi акцiї або iншi цiннi папери; - внесення змiн до Статуту Банку, що передбачають обмеження прав акцiонерiв-власникiв привiлейованих акцiй; - внесення змiн до Статуту Банку, що передбачають розмiщення нового класу привiлейованих акцiй, власники яких матимуть перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi лiквiдацiї Банку, або збiльшення обсягу прав акцiонерiв-власникiв розмiщених класiв привiлейованих акцiй, якi мають перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi лiквiдацiї Банку. Строк та порядок виплати акцiонерам частки прибутку (дивiдендiв) - один раз на рiк за пiдсумками календарного року. Розмiр дивiдендiв за простими акцiями визначається загальними зборами акцiонерiв згiдно вимог чинного законодавства України. Розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку – 20 вiдсоткiв згiдно статуту Банку. 4) у звiтному 2016 роцi Банк не випускав акцiй i тому, акцiї призначених для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу не було.
21 21.Резерви переоцiнки (компоненти iншого сукупного доходу). Таблиця 21.1. Рух резервiв переоцiнки (компонентiв iншого сукупного доходу). Рядок;Назва статтi;Примiтки;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4;5; 1;Залишок на початок року;-;227163;81008. 2;Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж;-;36; -; 2.1;Змiни переоцiнки до справедливої вартостi;-;36;-. 2.2;Зменшення корисностi;-;-;-. 3;Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв:;-;-;178238. 3.1;змiни переоцiнки до справедливої вартостi;-;-;178238. 4;Податок на прибуток, пов’язаний iз:;-;-;(32083) 4.1;змiною резерву переоцiнки основних засобiв та нематерiальних активiв;-;-;(32083). 4.2;змiною ставок податку на прибуток;-;-;-. 5;Усього змiни резервiв переоцiнки (iнший сукупний дохiд)за вирахуванням податку на прибуток;-;36;146155. 6;Залишок на кiнець року;-;227199;227163.
22 22.Аналiз активiв та зобов’язань за строками їх погашення. Таблиця 22.1. Аналiз активiв та зобов’язань за строками їх погашення. Рядок;Назва статтi;Примiтки;Звiтний перiод:менше нiж 12 мiсяцiв;бiльше нiж 12 мiсяцiв;Усього;Попереднiй перiод:менше нiж 12 мiсяцiв;бiльше нiж 12 мiсяцiв;усього. 1;2;3;4;5;6;7;8;9. АКТИВИ: 1;Грошовi кошти та їх еквiваленти;-;167943;-;167943;129255;-; 129255. 2;Кошти в iнших банках;-;727;-;727;642;-;642. 3;Кредити та заборгованiсть клiєнтiв;-;324617;338147;662764;355278;268684;623962. 4;Цiннi папери в портфелi банку на продаж;-;5030;-;5030;5000;-;5000. 5;Цiннi папери в портфелi банку до погашення;-;576193;-;576193;371993;-;371993. 6;Iнвестицiйна нерухомiсть;-;-; 44516;44516;-;-;-. 7;Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток;-;-;-;-;8628;-;8628. 8;Основнi засоби та нематерiальнi активи;-;-;334308;334308;-;329854;329854. 9;Iншi фiнансовi активи;-;8666; -;8666;1190;-;1190. 10 Iншi активи 2 012 12 891 14 903 3 384 35 418 38 802 11 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття - 21 489 21 489 - 26 559 26 559 12 Усього активiв 1 085 188 751 351 1 836 539 875 370 660 515 1 535 885 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 13 Кошти клiєнтiв 1 231672 5 679 1 237 351 944 530 57 433 1 001 963 14 Зобов’язання за поточним податком на прибуток 3 413 - 3 413 11 126 - 11 126 15 Вiдстроченi податковi зобов’язання - 49 891 49 891 - 49 892 49 892 16 Резерви за зобов’язаннями 38 - 38 54 - 54 17 Iншi фiнансовi зобов’язання 238 - 238 301 - 301 18 Iншi зобов’язання 2 163 - 2 163 2 148 - 2 148 19 Усього зобов’язань 1 237524 55 570 1 293 094 958 159 107 325 1 065 484
23 23.Процентнi доходи та витрати. Таблиця 23.1. Процентнi доходи та витрати. Рядок;Назва статтi;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4. ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ: 1;Кредити та заборгованiсть клiєнтiв;128862;159557. 2;Цiннi папери в портфелi банку до погашення;68233;31327. 3;Кошти в iнших банках;35;30. 4;Кореспондентськi рахунки в iнших банках;96;106. 5;Процентнi доходи за знецiненими фiнансовими активами;(1117);(293). 6;Заборгованiсть з фiнансового лiзингу (оренди);270;252. 7;Усього процентних доходiв;196379;190979. ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ: 8;Строковi кошти юридичних осiб;(38207);(43310). 9;Строковi кошти фiзичних осiб;(59014);(57316). 10;Поточнi рахунки;(17258);(15456). 11;Iншi;(4);(25). 12;Усього процентних витрат;(114483);(116107). 13;Чистий процентний дохiд/(витрати);81896;74872.
24 24.Комiсiйнi доходи та витрати. Таблиця 24.1. Комiсiйнi доходи та витрати. Рядок;Назва статтi;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4. КОМIСIЙНI ДОХОДИ: 1;Розрахунково-касовi операцiї;61270;52429. 2;Iнкасацiя;1448;161. 3;Операцiї з цiнними паперами;75;69. 4;Iншi;6022;5889. 5;Операцiї довiрчого управлiння;2926;2710. 6;Гарантiї наданi;251;165. 7;Усього комiсiйних доходiв;71992;61423. КОМIСIЙНI ВИТРАТИ: 8;Розрахунково-касовi операцiї;(3003);(3076). 9;Усього комiсiйних витрат;(3003);(3076). 10;Чистий комiсiйний дохiд/витрати;68989;58347.
25 25.Iншi операцiйнi доходи. Таблиця 25.1. Iншi операцiйнi доходи. Рядок;Назва статтi;Примiтки;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4;5. 1;Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди);-;1737;843. 2;Дохiд вiд суборенди;-;10;6. 3;Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв;-;1354;1362. 4;Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами, що наданi клiєнтам за минулi роки;-;910;-. 5;Iншi;-;1986;2158. 6;Усього операцiйних доходiв;-;5997;4369. Iншi операцiйнi доходи складаються з наступних показникiв: Рядок;Iншi операцiйнi доходи;Звiтний рiк;Попереднiй рiк. 1;2;3;4. 1;Пенi;1704;1225. 2;Доходи вiд факторингових операцiй;23;22. 3;Надлишки готiвки в касирiв;4;6. 4;За обслуговування торгового еквайрингу;8;3. 5;Закриття недiючих рахункiв;74;-. 6;Вiдшкодування судових витрат;148;-. 7;За внесення iнформацiї в держреєстр;25;-. 8;Перерахунок % по депозитам при достроковому розiрваннi;-;902. 9;Всього;1986;2158.
26 26.Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати. Таблиця 26.1. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати. Рядок;Назва статтi;Примiтки;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4;5. 1;Витрати на утримання персоналу;-;(48055);(43264). 2;Амортизацiя основних засобiв;-;(4811);(3421). 3;Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв;-;(283);(192). 4;Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги;-;(16358);(14058). 5;Витрати на оперативний лiзинг (оренду);-;(3121);(2811). 6;Витрати на iнкасацiю;-;(283);(323). 7;Професiйнi послуги;-;(424);(7058). 8;Витрати на маркетинг та рекламу;-;(341);(403). 9;Витрати на охорону;-;(1620);(1686). 10;Витрати iз страхування;-;(3417);(6285). 11;Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток;(5354);(4573). 12;Негативний результат вiд реалiзацiї необоротних активiв, утриманих для продажу;2134);-. 13;Iншi;(1013);(583). 14;Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат;(87214);(84657).
27 27.Витрати на податок на прибуток. Таблиця 27.1. Витрати на сплату податку на прибуток. Рядок;Назва статтi;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4. 1;Поточний податок на прибуток;(16631);(11428). 2;Змiна вiдстроченого податку на прибуток;1;28. 3;Усього витрати податку на прибуток;(16630);(11400). Таблиця 27.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку). Рядок;Назва статтi;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4. 1;Прибуток до оподаткування;90952;49890. 2;Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування;(16371);(8980). КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ). 3;Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку: -284;–амортизацiя; -101;-уцiнка матерiальних активiв; -71;-резерви сумнiвних боргiв; -237;- використання резерву для списання активу, який не вiдповiдає ознакам безнадiйної заборгованостi , згiдно з п.п. 14.1.11 ПКУ;(693);(2115). 4;Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському облiку;429;-: - 429 – податок на нерухоме майно зменшує суму нарахованого податку п.137.6 ПКУ. 5;Доходи, якi пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не належать) до облiкового прибутку (збитку);-;(333). 6;Доходи, якi не пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському облiку;4;-: -4– рiзницi мiж залишковою вартiстю об`єкта основних засобiв за даними фiнансового та податкового облiку у разi продажу таких об’єктiв. 7;Витрати на податок на прибуток;(16631);(11428). Таблиця 27.3. Податковi наслiдки, пов’язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань за звiтний перiод. Рядок;Назва статтi;Залишок на початок перiоду;Об’єднання компанiй;Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу;Визнанi в прибутках/ збитках;Визнанi в iншому сукупному доходi;Залишок на кiнець перiоду. 1;2;3;4;5;6;7;8. 1;Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди;(49892);-;-; 1;-;(49891). 1.1;Переоцiнка активiв;(49865);-;-;-;-;(49865). 1.2;Нарахованi доходи (витрати);-;-;-;-;-;-. 1.3;Iншi;(27);-;-;1;-;(26). 2;Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов’язання);(49892);-;-;1;-;(49891). 3;Визнаний вiдстрочений податковий актив;-;-;-;-;-;-. 4;Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання;(49892);-;-;1;-;(49891). Таблиця 27.4 “Податковi наслiдки, пов’язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань за попереднiй перiод. Рядок;Назва статтi;Залишок на початок перiоду;Об’єднання компанiй;Переведення до не оборотних активiв, утримуваних для продажу;Визнанi в прибутках/ збитках;Визнанi в iншому сукупному доходi;Залишок на кiнець перiоду. 1;2;3;4;5;6;7;8. 1;Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди;(17837);-;-; 28;(32083);(49892). 1.1;Переоцiнка активiв;(17782);-;-;-;(32083);(49865). 1.2;Нарахованi доходи (витрати);21;-;-;(21);-; -. 1.3;Iншi;(76);-;-;49;-;(27). 2;Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов’язання);(17837);-;-;28;(32083);(49892). 3;Визнаний вiдстрочений податковий актив;21;-;-;(21);-;-. 4;Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання;(17858);-;-;49;(32083);(49892).
28 28.Прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю. Так як у Банку немає розбавляючих потенцiйних простих акцiй, то показник скоригованого прибутку/(збитку) на одну акцiю дорiвнює показнику чистого прибутку/(збитку) на одну акцiю. Банк розкриває таку iнформацiю в таблицi 28.1. “Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю” i може навести її одним рядком у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Таблиця 28.1.Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю. Рядок;Назва статтi;Примiтки;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4;5. 1;Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку;-;74311;38482. 2;Прибуток/(збиток), що належить власникам привiлейованих акцiй банку;-;11;8. 3;Прибуток/(збиток) за рiк;-;74322;38490. 4;Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.);20;704750;704750. 5;Середньорiчна кiлькiсть привiлейованих акцiй в обiгу (тис. шт.);20;250;250. 6;Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю грн.;-;0,11;0,05. 7;Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну привiлейовану акцiю грн.;-;0,044;0,032. Показник чистого прибутку/(збитку) у Банку за звiтний перiод (2016 рiк) та за попереднiй перiод (2015 рiк) не вiдрiзняється вiд показника скоригованого прибутку/(збитку), тому Банк не розкриває таку iнформацiю: у таблицi 2. “Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю” та у Таблицi 3. “Скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю”. Чистий прибуток на одну просту акцiю за 2016 рiк складає 0,11 грн. У 2016 роцi Банк сплачував дивiденди за простими акцiями за 2015 рiк. Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 09.02.2016 р.). на виплату дивiдендiв за простими акцiями було направлено 1305,9 тис. грн. (1,09 % вартостi простих акцiй), на одну просту акцiю сума дивiдендiв до сплати складає 0,0019 грн. У 2016 роцi Банк сплачував дивiденди за привiлейованими акцiями за 2015 рiк. Згiдно Статуту на виплату дивiдендiв по привiлейованим акцiям було направлено 20 % вартостi привiлейованих акцiй, тобто 8,5 тис. грн., на одну привiлейовану акцiю сума дивiдендiв до сплати складає 0,032 грн. У 2016 роцi Банк потенцiйних простих акцiй на випускав. Станом на 31.12.2015 року в обiгу було 704 750 000 простих акцiй, на 31.12.2016 року їх кiлькiсть залишилася без змiн. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу складає 704 750 000 штук. У 2016 роцi статутний капiталу Банку збiльшився на 35250 тис. грн. за рахунок частини прибутку 2015 року, перерахованої на збiльшення статутного капiталу за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку (протокол № 1 вiд 09.02.2016 р.) i складає 155100 тис. грн. Чистий прибуток за вирахуванням дивiдендiв на привiлейованi акцiї за звiтний рiк складає 74311 тис. грн. Таблиця 28.2. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих та привiлейованих акцiй банку. Рядок;Назва статтi;Примiтки;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4;5. 1;Прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам банку;-;74322;38490. 2;Дивiденди за простими та привiлейованими акцiями;29;1314;11845. 3;Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк;-;74322;38490. 4;Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам привiлейованих акцiй в залежностi вiд умов акцiй;-;11;8. 5;Дивiденди за привiлейованими акцiями, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом року;29;8;5. 6;Прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам привiлейованих акцiй;-;11;8. 7;Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам простих акцiй залежно вiд умов акцiй;-;74311;38482. 8;Дивiденди за простими акцiями, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом року;29;1306;11840. 9;Прибуток/(збиток) за рiк, що належить акцiонерам - власникам простих акцiй;-;74311;38482.
29 29.Дивiденди. Таблиця 29.1. Дивiденди. Рядок;Назва статтi;Звiтний перiод:за простими акцiями;за привiлейованими акцiями;Попереднiй перiод:за простими акцiями;за привiлейованими акцiями. 1;2;3;4;5;6. 1;Залишок за станом на початок перiоду;89;26;54;24. 2;Дивiденди, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду;1306;8;11840;5. 3;Дивiденди, виплаченi протягом перiоду;(1299);(4);(11805);(3). 4;Залишок за станом на кiнець перiоду;96;30;89;26. 5;Дивiденди на акцiю, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду грн.;0,0019;0,032;0,0168;0,02.
30 30.Операцiйнi сегменти. Таблиця 30.1. Доходи, витрати та результати операцiйних сегментiв за звiтний перiод. Рядок;Найменування статтi;Найменування операцiйних сегментiв:послуги корпоративним клiєнтам;послуги фiзичним особам;iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть;Iншi сегменти та операцiї;Усього. 1;2;3;4;5;6;7. Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 1;Процентнi доходи;115337;12678;68364;-;196379. 2;Комiсiйнi доходи;38713;33195;75;9;71992. 3;Iншi операцiйнi доходи;3191;2806;-;-;5997. 4;Усього доходiв сегментiв;157241;48679;68439;9;274368. 5;Процентнi витрати;(46963);(67520);-;-;(114483). 6;Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках;5721;2269;(11);-;7979. 7;Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi;(329);(374);-;-;(703). 8;Результат вiд операцiй з iноземною валютою;9756;4138;-;-;13894. 9;Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою;-;-;-;127;127. 10;Комiсiйнi витрати;(3003);-;-; -;(3003). 11;Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж;-;-;1;-;1. 12;Вiдрахування до резервiв за зобов’язаннями;3;(17);-;-;(14). 13;Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати;(86687);(7);-;(520);(87214). 14;РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток);35739;(12832);68429;(384);90952. Таблиця 30.2. Доходи, витрати та результати операцiйних сегментiв за попереднiй перiод. Рядок;Найменування статтi;Найменування операцiйних сегментiв:послуги корпоративним клiєнтам;послуги фiзичним особам;iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть;Iншi сегменти та операцiї;Усього. 1;2;3;4;5;6;7. Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 1;Процентнi доходи;144617;14899;31463;-;190979. 2;Комiсiйнi доходи;37907;23447;69;-;61423. 3;Iншi операцiйнi доходи;965;3404;-;-;4369. 4;Усього доходiв сегментiв;183489;41750;31532;-;256771. 5;Процентнi витрати;(51698);(64409);-;-;(116107). 6;Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках;1785;(610);(41);-;1134. 7;Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi;-;(431);-;-;(431). 8;Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж;-;-;(10294);-;(10294). 9;Результат вiд операцiй з iноземною валютою;-;17641;-;-;17641. 10;Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою;-; -;-;1814;1814. 11;Комiсiйнi витрати;(3076);-;-; -;(3076). 12;Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж;-;-;(12882);-;(12882). 13;Вiдрахування до резервiв за зобов’язаннями;(8);(15);-;-;(23). 14;Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати;(76694);(3390);-;(4573);(84657). 15;РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток);53798;(9464);8315;(2759);49890. Таблиця 30.3. Активи та зобов’язання операцiйних сегментiв за звiтний перiод Рядок;Найменування статтi;Найменування операцiйних сегментiв:послуги корпоративним клiєнтам;послуги фiзичним особам;iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть;Iншi сегменти та операцiї;Усього. 1;2;3;4;5;6;7. АКТИВИ СЕГМЕНТIВ: 1;Активи сегментiв;632041;52280;581223;727;1266271. 2;Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття);20207;1282;-;-;21489. 3;Усього активiв сегментiв;652248;53562;581223;727;1287760. 4;Нерозподiленi активи;-;-;-;548779;548779. 5;Усього активiв;652248;53562;581223;549506;1836539. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ: 6;Зобов’язання сегментiв;712965;524662;-;-;1237627. 7;Усього зобов’язань сегментiв;712965;524662;-;-;1237627. 8;Нерозподiленi зобов’язання;-;-;-;55467;55467. 9;Усього зобов’язань;712965;524662;-;55467;1293094. IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI: 10;Капiтальнi iнвестицiї;-;-;-;2555;2555. 11;Амортизацiя;-;-;-;(5094);(5094). 12;Зменшення корисностi, що вiдображене протягом року у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд;-;-;(10);-;(10). 13;Вiдновлення корисностi, що вiдображене протягом року у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд;5395;1878; -;-;7273. Таблиця 30.4. Активи та зобов’язання операцiйних сегментiв за попереднiй перiод. Рядок;Найменування статтi;Найменування операцiйних сегментiв:послуги корпоративним клiєнтам;послуги фiзичним особам;iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть;Iншi сегменти та операцiї;Усього. 1;2;3;4;5;6;7. АКТИВИ СЕГМЕНТIВ: 1;Активи сегментiв;590062;70508;376993;642;1038205. 2;Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття);26559;-;-;-;26559. 3;Усього активiв сегментiв;616621;70508;376993;642;1064764. 4;Нерозподiленi активи;-;-;-;471121;471121. 5;Усього активiв;616621;70508;376993;471763;1535885. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ: 6;Зобов’язання сегментiв;539880;462438;-;-;1002318. 7;Усього зобов’язань сегментiв ;539880;462438;-;-;1002318. 8;Нерозподiленi зобов’язання;-;-;-;63166;63166. 9;Усього зобов’язань;539880;462438;-;63166;1065484. IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI: 10;Капiтальнi iнвестицiї;-;-;-;30000;30000. 11;Амортизацiя;-;-;-;(3613);(3613). 12;Зменшення корисностi, що вiдображене протягом року у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд;-;(614);(12923);-;(13537). 13;Вiдновлення корисностi, що вiдображене протягом року у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд;1335;-;-;-;1335. Таблиця 30.5. Iнформацiя про географiчнi регiони. Оскiльки Банк здiйснює свою дiяльнiсть виключно на територiї України, аналiз географiчного ризику в рiчному звiтi не наводиться.
31 31.Управлiння фiнансовими ризиками. Кредитний ризик. Кредитний ризик – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов`язання, виконати умови будь-якої фiнансової угоди iз банкiвською установою або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов'язання. Кредитний ризик присутнiй у видах дiяльностi, де результат залежить вiд дiяльностi контрагента (позичальника). Вiн виникає кожного разу, коли Банк надає кошти, бере зобов'язання про їх надання або iншим чином ризикує ними вiдповiдно до умов реальних чи умовних угод незалежно вiд того, де вiдображається операцiя - на балансi чи поза балансом. Роздiляють iндивiдуальний та портфельний кредитний ризик. Джерелом iндивiдуального кредитного ризику виступає окремий, конкретний контрагент банку - позичальник. Оцiнка iндивiдуального кредитного ризику передбачає оцiнку кредитоспроможностi такого контрагента, тобто його iндивiдуальну спроможнiсть своєчасно та в повному обсязi розрахуватися за прийнятими зобов'язаннями. Портфельний кредитний ризик проявляється у зменшеннi вартостi активiв Банку (за винятком зменшення вартостi активiв унаслiдок змiни ринкової процентної ставки). Джерелом портфельного кредитного ризику є сукупна заборгованiсть перед Банком за операцiями, яким притаманний кредитний ризик (кредитний портфель, портфель цiнних паперiв, портфель дебiторської заборгованостi тощо). Оцiнка портфельного кредитного ризику передбачає оцiнку концентрацiї та диверсифiкацiї активiв Банку. Виявлення ризику – це, в першу чергу, визнання та розумiння наявних ризикiв або ризикiв, що можуть виникнути у зв’язку з новими дiловими iнiцiативами. Виявлення ризику – постiйний процес, що здiйснюється як на рiвнi окремої операцiї, та i на рiвнi портфелiв. Кредитний ризик присутнiй у видах дiяльностi, де результат залежить вiд дiяльностi контрагента (позичальника). Вiн виникає кожного разу, коли Банк надає кошти, бере зобов'язання про їх надання або iншим чином ризикує ними вiдповiдно до умов реальних чи умовних угод незалежно вiд того, де вiдображається операцiя - на балансi чи поза балансом. Об`єктами кредитного ризику є: - розмiщення коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг); - фiнансовий лiзинг. Етапи управлiння кредитним ризиком: - iдентифiкацiя ризику; - оцiнка наслiдкiв настання ризику; - вибiр методiв та iнструментiв управлiння; - монiторинг i контроль. Монiторинг кредитного ризику базується на попередньому аналiзi кредитного ризику. Основною метою монiторингу кредитного ризику є виявлення змiн iндивiдуального кредитного ризику та портфельного кредитного ризику та прогнозування ризикових позицiй у майбутнiх перiодах. При здiйсненнi монiторингу кредитного ризику застосовуються такi ж аналiтичнi прийоми, як i при оцiнцi кредитного ризику. Банк здiйснює контроль за дотриманням установлених правил, методик та процедур з питань управлiння кредитним ризиком, зокрема шляхом здiйснення: 1) контролю за дотриманням затверджених лiмiтiв з кредитування; 2) контролю за достовiрнiстю та своєчаснiстю класифiкацiї активiв/наданих фiнансових зобов'язань; 3) контролю за достатнiстю розмiру сформованих резервiв за активними банкiвськими операцiями. Лiмiтування дозволяє запобiгти критичним для збереження платоспроможностi втрат через надмiрну концентрацiю ризику, а також диверсифiкувати активи з урахуванням рiвня ризику. З метою недопущення концентрацiї кредитного ризику у Банку визначено та затверджено лiмiти з концентрацiй за видами застави, за видами валют (UAH, USD, EUR) та за галузями економiки. З урахуванням традицiйної структури та складностi операцiй, Кредитним комiтетом Банку встановлюються такi види лiмiтiв щодо ризику: -лiмiти повноважень на кредитнi комiсiї вiддiлень; -лiмiти на операцiї з банкiвськими установами. Вiдповiдно до Положення про проведення стрес-тестування в ПАТ „Полтава-банк”, проводиться стрес-тестування кредитного ризику, що дозволяє оцiнити адекватнiсть процесу управлiння проблемними активами та визначити достатнiсть резервiв для вiдшкодування можливих втрат вiд неповернення кредитiв. При проведеннi стрес-тестування Банк використовує метод аналiзу сценарiїв. Даний метод застосовує рiзнi сценарiї розвитку подiй, такi як негативне зрушення в рiзних категорiях кредитних операцiй та вiдповiдне збiльшення резервiв пiд кредитнi операцiї, збiльшення рiвня нестандартних кредит непогашення найбiльшого кредиту, тощо та визначається їх вплив на стан дiяльностi Банку. Основою управлiння кредитним ризиком є дотримання нормативiв та забезпечення вiдповiдного рiвня достатностi капiталу для покриття кредитного ризику. Таблиця 31.1.Стан дотримання нормативiв кредитного ризику протягом 2016 року. Нормативи кредитного ризику;Н7- Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента,%; Н8 - Норматив великих кредитних ризикiв,%;Н9 – Норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з банком особами,%. 1;2;3;4. Нормативне значення;Не бiльше 25%;Не бiльше 800%;Не бiльше 25%. 01.01.2016;18,53;77,34;28,81. 01.02.2016;19,20;93,63;28,38. 01.03.2016;20,84;77,50;27,33. 01.04.2016;21,87;77,66;26,60. 01.05.2016;20,23;74,21;24,49. 01.06.2016;19,68;67,75;19,74. 01.07.2016;20,96;58,20;20,54. 01.08.2016;19,39;64,06;19,89. 01.09.2016;15,65;63,27;19,41. 01.10.2016;15,03;62,65;19,38. 01.11.2016;15,24;60,72;19,46. 01.12.2016;17,49;79,57;20,34. 31.12.2016;17,57;75,99;18,60. Станом на 31 грудня 2016 року Банк дотримувався всiх встановлених Нацiональним банком України економiчних нормативiв. Ринковий ризик. Джерелом ринкового ризику є несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та курсiв iноземних валют та банкiвських металiв за тими iнструментами, якi є в торговельному портфелi Банку. Таким чином, iдентифiкацiя ринкового ризику полягає у видiленнi у складi банкiвських операцiй таких, результат яких безпосередньо залежить вiд розвитку ринкової ситуацiї. До портфелю ринкового ризику входять: - цiннi папери у торговому портфелi банку та у портфелi банку на продаж, якi мають активний ринок та облiковуються на балансi за справедливою вартiстю; - вiдкрита позицiя в iноземнiй валютi та банкiвськi метали. З метою оцiнки ринкового ризику щомiсяця визначаються та аналiзуються наступнi показники: - Питома вага активiв, що наражають Банк на ринковий ризик, в активах Банку (станом на перше число кожного мiсяця). - Питома вага доходiв вiд торгiвлi iноземною валютою та банкiвськими металами у структурi доходiв Банку. - Питома вага доходiв вiд продажу цiнних паперiв у структурi доходiв Банку. - Стан, динамiка та дотримання нормативу вiдкритої позицiї Банку в iноземнiй валютi та банкiвськими металами. Оцiнка рiвня ринкового ризику здiйснюється на основi методологiї Value-at-Risk (VaR), висвiтленої у Методицi оцiнки ринкового ризику, що є складовою Положення про управлiння ринковим ризиком. VaR – це статистична оцiнка максимальних втрат за торговим портфелем Банку при визначеному розподiлi ринкових факторiв за встановлений перiод часу з високим рiвнем iмовiрностi. З метою зменшення ризику у своїй дiяльностi банк дотримується лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї в безготiвковiй та готiвковiй формах (Л13-1 та Л13-2). Таблиця 31.2. Показники ринкового ризику. 1;2;3;4;5. Показники ринкового ризику;На звiтну дату звiтного року:Лiмiти вiдкритої валютної позицiї;Станом на 31.12.2016 р.;На звiтну дату попереднього року:Лiмiти вiдкритої валютної позицiї;Станом на 31.12.2015 р. Значення загальної довгої вiдкритої валютної позицiї Л13-1, %;Не бiльше 1 %;0,3505;Не бiльше 1 %;0,4908. Значення загальної короткої вiдкритої валютної позицiї Л13-2, %;Не бiльше 10 %;0,1083;Не бiльше 10 %;0,0255. Обсяг ризику по VaR, грн.;-;43475;-;34642. Лiмiти вiдкритої валютної позицiї в iноземнiй валютi та банкiвських металах дотримувалися протягом всього звiтного року. Станом на 31.12.2016 р. порiвняно з 31.12.2015 р. спостерiгається зменшення обсягу валютної позицiї по доларах США – на 391,8 тис. грн., по евро - на 323,6 тис. грн., по росiйських рублях – на 24,9 тис. грн. та по фунтах стерлiнгiв – на 12,1 тис. грн. Найбiльший вплив на рiвень ринкового ризику мало зменшення величини валютної позицiї по доларах США, внаслiдок чого очiкуванi втрати банку зменшилися на 24,1 тис. грн. У структурi доходiв доходи вiд торгiвельних операцiй займають незначну частку (4,81%), що свiдчить про незалежнiсть доходiв банку вiд впливу ринкового ризику. Ринковий ризик є незначним та керованим для надходжень i капiталу банку. Ринковий ризик щодо цiнних паперiв в Банку вiдсутнiй. Валютний ризик. Валютний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень i капiталу, який виникає через несприятливi коливання курсiв iноземних валют та цiн на банкiвськi метали, а також через нездатнiсть Банку швидко закрити розриви своїх позицiй в iноземних валютах. Оцiнка валютного ризику базується на аналiзi валютної позицiї банку та аналiзi GAP-розривiв у вiльноконвертованих валютах. Валютна позицiя - це спiввiдношення вимог (балансових i позабалансових) та зобов’язань (балансових i позабалансових) банку в кожнiй iноземнiй валютi та кожному банкiвському металi. При їх рiвностi позицiя вважається закритою, при нерiвностi - вiдкритою. Вiдкрита позицiя є короткою, якщо обсяг зобов'язань за проданою валютою та банкiвськими металами перевищує обсяг вимог, i довгою, якщо обсяг вимог за купленою валютою та банкiвськими металами перевищує обсяг зобов'язань. При цьому довга вiдкрита валютна позицiя при розрахунку зазначається зi знаком плюс, а коротка вiдкрита валютна позицiя - зi знаком мiнус. GAP – рiзниця мiж активами та зобов’язаннями банку з вiдповiдними строками. Кумулятивний (нагромаджений) GAP – це алгебраїчна сума GAP у кожному перiодi з урахуванням знаку. Аналiз GAP-розривiв здiйснюється з метою виявлення та оцiнки обсягу неузгоджених грошових потокiв та обсягу можливих втрат вiд несприятливої змiни курсiв валют. При оцiнцi валютного ризику розраховується iндекс GAP, як вiдношення кумулятивного GAP в кожному з перiодiв до розмiру працюючих активiв, виражене у вiдсотках. Щомiсячно розраховується допустимий рiвень розриву у вiльноконвертованiй валютi, який встановлюється на рiзнi iнтервали часу вiдносно загальної суми чистих активiв. Виходячи з розмiрiв допустимого та кумулятивного розривiв, визначається рiвень запасу лiквiдностi в iноземнiй валютi на визначенi термiни, як перевищення суми кумулятивного над допустимим рiвнем розриву. Основним методом управлiння та контролю ризикових позицiй банку щодо валютного ризику є лiмiтування. 1) Лiмiти вiдкритих валютних позицiй встановлюються консолiдовано для банку в розрiзi вiльноконвертованих та неконвертованих валют i банкiвських металiв. Лiмiт загальної вiдкритої валютної позицiї банку визначається як спiввiдношення загальної величини вiдкритої валютної позицiї банку за всiма iноземними валютами та банкiвськими металами в гривневому еквiвалентi до регулятивного капiталу банку. 2) Лiмiт iндексу валютного ризику, як вiдношення кумулятивного GAP в кожному з перiодiв до розмiру працюючих активiв, виражене у вiдсотках. Надання пропозицiй щодо встановлення лiмiтiв здiйснюється в залежностi вiд обсягу операцiй. Таблиця 31.3. Аналiз валютного ризику. Рядок;Назва валюти;На звiтну дату звiтного перiоду:монетарнi активи;монетарнi зобов’язання;чиста позицiя;На звiтну дату попереднього перiоду:монетарнi активи;монетарнi зобов’язання;чиста позицiя 1;2;3;4;5;6;7;8. 1;Долари США; 132240;131296;944;90731;89395;1336. 2;Євро;32166;32523;(357);25098;25131;(33). 3;Фунти стерлiнгiв;70;-;70;82;-;82. 4;Iншi;6200;5904;296;4663;4560;103. 5;Усього;170676;169723;953;120574;119086;1488. Таблиця 31.4. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими. Рядок;Найменування статтi;На звiтну дату звiтного перiоду:вплив на прибуток (збиток);вплив на власний капiтал;На звiтну дату попереднього перiоду:вплив на прибуток (збиток);вплив на власний капiтал. 1;2;3;4;5;6. 1;Змiцнення долара США на 5%;47;47;67;67. 2;Послаблення долара США на 5%;(47);(47);(67);(67). 3;Змiцнення євро на 5%;(18);(18);(2);(2). 4;Послаблення євро на 5%;18;18;2;2. 5;Змiцнення фунта стерлiнгiв на 5%;4;4;4;4. 6;Послаблення фунта стерлiнгiв на 5%;(4);(4); (4);(4). 7;Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв;15;15;5;5. 8;Послаблення iнших валют та банкiвських металiв;(15);(15);(5);(5). Таблиця 31.5. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими. Рядок;Найменування статтi;На звiтну дату звiтного перiоду:вплив на прибуток (збиток);вплив на власний капiтал;На звiтну дату попереднього перiоду:вплив на прибуток (збиток);вплив на власний капiтал. 1;2;3;4;5;6. 1;Змiцнення долара США на 5%;45;45;64;64. 2;Послаблення долара США на 5%;(45);(45);(64);(64). 3;Змiцнення євро на 5%;(18);(18);(2);(2). 4;Послаблення євро на 5%;18;18;2;2. 5;Змiцнення фунта стерлiнгiв на 5%;3;3;4;4. 6;Послаблення фунта стерлiнгiв на 5%;(3);(3);(4);(4). 7;Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв;15;15;5;5. 8;Послаблення iнших валют та банкiвських металiв;(15);(15);(5);(5). З метою аналiзу можливого майбутнього рiвня валютного ризику проводиться стрес-тестування, яким дослiджується ступiнь впливу на прибуток та капiтал у разi рiзного рiвня волатильностi на валютних ринках внаслiдок кризових ситуацiй. Валютний ризик також контролюється постiйним монiторингом дотримання встановлених НБУ вимог щодо валютних позицiй, якi протягом 2016 року в банку не порушувались. Процентний ризик. Процентний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, який виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковiсть Банку, так i на економiчну вартiсть його активiв, зобов`язань та позабалансових iнструментiв. Головним завданням обґрунтованого управлiння процентним ризиком є визначення ступеня припустимостi та виправданостi ризику i прийняття практичного рiшення, спрямованого або на використання ризикових ситуацiй, або на вироблення системи заходiв, що зменшують небезпеку виникнення збиткiв банку вiд проведення тiєї чи iншої операцiї. Основними формами процентного ризику, на якi зазвичай наражається банк, є: 1) ризик переоцiнки, який виникає внаслiдок рiзницi в строках погашення (для iнструментiв з фiксованою процентною ставкою) або переоцiнки ставок (для iнструментiв iз змiнною процентною ставкою) за активами, зобов'язаннями або позабалансовими iнструментами банку; 2) ризик змiни кривої дохiдностi, який виникає через паралельний зсув або змiну нахилу чи форми кривої дохiдностi; 3) базисний ризик, який виникає у результатi невiдповiдностi змiни процентних ставок за подiбними активами i пасивами з однаковими строками погашення або переоцiнки. Базисний ризик вiдображає можливi втрати вiд зменшення процентної маржi; 4) ризик права вибору (опцiональностi), який виникає внаслiдок наявностi опцiонiв, що вбудованi у рiзнi види активiв, зобов'язань або позабалансових iнструментiв банку. Опцiон надає клiєнту банка право змiнити розмiр або час усiх виплат або хоча б одну з виплат у грошовому потоцi за вiдповiдним фiнансовим iнструментом. Оцiнка процентного ризику базується на аналiзi чутливих до змiни процентної ставки активiв i пасивiв банку. GAP - це рiзниця мiж величиною чутливих активiв та чутливих зобов’язань банку з вiдповiдними строками. GAP=ЧА-ЧЗ. GAP може бути додатнiм, якщо активи перевищують чутливi зобов’язання (ЧАЧЗ), або вiд’ємним - коли чутливi зобов’язання перевищують чутливi активи (ЧАЧЗ). Збалансована позицiя, коли чутливi активи та зобов’язання рiвнi мiж собою означає нульовий GAP: якщо GAP додатнiй, то iз зростанням вiдсоткових ставок маржа зростатиме i, навпаки, у разi їх зниження маржа зменшується; якщо GAP вiд’ємний, то iз зростанням вiдсоткових ставок маржа зменшується, а з їх зниженням – збiльшується. GAP – це мiра процентного ризику, на який наражається банк протягом фiксованого часового iнтервалу. Рiвень процентного ризику залежить вiд його абсолютної величини, незалежно вiд того додатнiй GAP чи вiд’ємний. Кумулятивний (нагромаджений) GAP – алгебраїчна сума GAP у кожному перiодi з урахуванням знаку. При оцiнюваннi процентного ризику розраховується iндекс GAP. Iндекс процентно ризику – вiдношення кумулятивного GAP в кожному з перiодiв до розмiру працюючих активiв, виражене у вiдсотках, яке характеризує яка частина активiв чи пасивiв наражається на процентной ризик. З метою зменшення процентного ризику в дiяльностi Банку встановленi лiмiти iндексу процентн ризику. Аналiз дотримання визначених лiмiтiв є базою оцiнки процентного ризику. Таблиця 31.6. Загальний аналiз процентного ризику. Рядок;Найменування статтi;На вимогу i менше 1 мiс.;Вiд 1 до 6 мiс.;Вiд 6 до 12 мiс.;Бiльше року;Немонетарнi;Усього. 1;2;3;4;5;6;7;8. Звiтний перiод. 1;Усього фiнансових активiв;593367;250171;90337;73808;-;1007683. 2;Усього фiнансових зобов’язань;181848;273510;152935;5129;12879;626301. 3;Чистий розрив за процентними ставками на кiнець звiтного перiоду;411519;(23339);(62598);68679;(12879);381382. Попереднiй перiод. 4;Усього фiнансових активiв;381333;225732;130299;158909;-; 896273. 5;Усього фiнансових зобов’язань;158656;192055;155619;57404;8782;572516. 6;Чистий розрив за процентними ставками на кiнець попереднього перiоду;222677;33677;(25320);101505;(8782);323757. У таблицi 31.6 представлено загальний аналiз вiдсоткового ризику, який характеризується показником чистого розриву за процентними ставками. Результати проведеного аналiзу засвiдчують, що на часових iнтервалах до 1 мiсяця та бiльше року спостерiгається позитивний розрив, негативний розрив спостерiгається у перiодi до 6 мiсяцiв та до 1 року, однак вiн є керованим та не спричиняє негативних наслiдкiв для дiяльностi Банку. Розрахунок GAP доповнюється розрахунком дюрацiї активiв та пасивiв у середньостроковому (2 роки) перiодi. Для зниження впливу процентного ризику на Банк, виконуються наступнi дiї: - прогнозує змiну процентних ставок; - здiйснюється аналiз структури активiв та пасивiв; - розраховує та аналiзує динамiку чистої процентної маржi; - розраховує та здiйснює монiторинг суттєвостi розривiв мiж активами та пасивами, чутливих до змiни процентних ставок; - здiйснює монiторинг ринкових процентних ставок по фiнансовим iнструментам, та спiввiдноситься з позицiєю банкiв конкурентiв. Таблиця 31.7. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами. Рядок;Назва статтi;Звiтний перiод:гривня;долари США;євро;iншi;Попереднiй перiод:гривня;долари США;євро;iншi. 1;2;3;4;5;6;7;8,9,10. Активи. 1;Кошти в iнших банках;-;0,14;-;0,49;0,72;0,23;-;0,48. 2;Кошти та заборгованiсть клiєнтiв:18,83;11,27;8,57;-;20,56;11,80;10,00;-. 3;Борговi цiннi папери в портфелi банку до погашення;13,41;-;-;-;19,78;-;-;-. 4;Кошти клiєнтiв. 4.1;поточнi рахунки;2,91;0,28; 0,84;-;3,43;0,25;0,19;-. 4.2;строковi кошти;17,33;7,11;6,59;-;20,45;9,70;10,70;-. У таблицi наводяться данi за середньозваженою процентною ставкою. Процентна ставка розраховується у вiдсотках у рiчному обчисленнi. Процентнi ставки за фiнансовими iнструментами є фiксованими та встановлюються вiдповiдно рiшення на засiданнi КУАП, яке проходить щомiсяця. Банк залишає за собою право змiнювати вiдсотковi ставки в зв’язку зi змiною ринкової ситуацiї, що зазначено у двостороннiх договорах мiж банком та клiєнтом. Такий пiдхiд до регулювання вiдсоткових ставок є додатковим засобом з хеджування вiдсоткового ризику. З метою аналiзу можливого майбутнього рiвня процентного ризику проводиться стрес-тестування, яким дослiджується ступiнь впливу на прибуток у разi рiзного рiвня змiн процентних ставок. При проведеннi стрес-тестування Банк використовує метод аналiзу сценарiїв. Даний метод застосовує рiзнi сценарiї змiни вiдсоткової ставки к статичної моделi розриву балансу банка, тобто ґрунтується на припущеннi змiни вiдсоткової ставки при незмiнностi iнших характеристик. Iнший цiновий ризик. Цiновий ризик – це ризик, пов'язаний iз змiною ринкової цiни фiнансового iнструменту, а також iмовiрнiсть цiнових змiн внаслiдок валютного та вiдсоткового ризикiв. З метою мiнiмiзацiї iншого цiнового ризику банком перiодично проводиться переоцiнка чутливих до руху ринкових цiн активiв. Протягом 2016 р. була проведена уцiнка активiв до ринкової вартостi, сума складає 563 тис. грн. Цiновий ризик є складовою ринкового ризику, тому його оцiнку Банк здiйснює в межах оцiнки ринкового ризику. Географiчний ризик. Географiчний ризик визначається специфiкою певного адмiнiстративного чи географiчного району, що характеризується умовами, вiдмiнними вiд середнiх умов країни в цiлому. Вiдмiнностi можуть стосуватися клiматичних, нацiональних, полiтичних, законодавчих та iнших особливостей регiону. Таблиця 31.8. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов`язань за звiтний перiод. Найменування статтi;Україна;ОЕСР;Iншi країни;Усього. 1;2;3;4;5. АКТИВИ. Грошовi кошти та їх еквiваленти;162775;-;5168;167943. Кошти в iнших банках;727;-;-;727. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв;662764;-;-;662764. Цiннi папери в портфелi банку на продаж;5030;-;-;5030. Цiннi папери в портфелi банку до погашення;576193;-;-;576193. Iншi фiнансовi активи;8666;-;-;8666. Усьго фiнансових активiв;1416155;-;5168;1421323. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. Кошти клiєнтiв;1237351;-;-;1237351. Iншi фiнансовi зобов’язання;238;-;-;238. Усього фiнансових зобов’язань;1237589;-;-;1237589. Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами;178566;-;5168;183734. Зобов`язання кредитного характеру;12841;-;-;12841. Таблиця 31.9. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов`язань за попереднiй перiод. Найменування статтi;Україна;ОЕСР;Iншi країни;Усього. 1;2;3;4;5. АКТИВИ. Грошовi кошти та їх еквiваленти;112843;12396;4016;129255. Кошти в iнших банках;642;-;-;642. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв;623962;-;-;623962. Цiннi папери в портфелi банку на продаж;5000;-;-;5000. Цiннi папери в портфелi банку до погашення;371993;-;-;371993. Iншi фiнансовi активи;1190;-;-;1190. Усього фiнансових активiв;1115630;12396;4016;1132042. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. Кошти клiєнтiв;1001963;-;-;1001963. Iншi фiнансовi зобов’язання;301;-;-;301. Усього фiнансових зобов’язань;1002264;-;-;1002264. Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами;113366;12396;4016;129778. Зобов`язання кредитного характеру;8758;-;-; 8758. Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть банку виконати свої зобов`язання у належнi строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик лiквiдностi виникає через нездатнiсть управляти незапланованими вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або виконувати позабалансовi зобов`язання. Видiляють також ризик лiквiдностi ринку, який визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, що виникає через нездатнiсть банку швидко закрити розриви своїх позицiй за поточними ринковими ставками, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик лiквiдностi ринку виникає через нездатнiсть керiвництва банку визначити або врахувати змiни ринкових умов, якi впливають на спроможнiсть банку залучати кошти в необхiдних обсягах та за прийнятними ставками та/або реалiзувати активи швидко i з мiнiмальними втратами вартостi. Важливiсть управлiння лiквiднiстю, це: - забезпечення стабiльностi банку; - забезпечення iнтересiв вкладникiв та кредиторiв. Контролюючим органом банку в сферi управлiння ризиком лiквiдностi є Комiтет з питань управлiння активами та пасивами (КУАП). Основним завданням дiяльностi Комiтету є прийняття управлiнських рiшень з оптимiзацiї структури активiв i пасивiв, рiвня лiквiдностi, мiнiмiзацiї банкiвських ризикiв у дiяльностi банку. Банк здiйснює управлiння лiквiднiстю з метою забезпечення оптимальної структури активiв та пасивiв з точки зору управлiння розривами, а також забезпечення її оптимiзацiї для отримання необхiдного рiвня дохiдностi. Процес управлiння ризиком лiквiдностi є постiйним. Казначейство Банку здiйснює щоденний монiторинг поточної схильностi Банку до ризику лiквiдностi. З метою мiнiмiзацiї ризику лiквiдностi встановлюються ряд лiмiтiв i нормативiв, перелiк яких орiєнтований на обмеження впливу ризик-факторiв: - лiмiти розриву на тимчасових iнтервалах; - лiмiт кумулятивного розриву; - лiмiти диверсифiкацiї/концентрацiї; - лiмiти каси; - нормативи лiквiдностi, встановленi Нацiональним банком України. За допомогою порiвняння показникiв лiквiдностi з нормативами визначається стан лiквiдностi банку. За результатами монiторингу i контролю дотримання встановлених лiмiтiв розробляються заходи впливу в залежностi вiд конкретної ситуацiї, спрямованi на приведення лiквiдностi в лiмiти i нормативи. Управлiння ризиком лiквiдностi у випадку виникнення кризи лiквiдностi зазначено у Планi фiнансування на випадок надзвичайних подiй. Основною метою управлiння в умовах кризи лiквiдностi є забезпечення спроможностi Банку покривати вiдтiк грошових коштiв за кризовим сценарiєм (у разi виникнення передкризової та кризової ситуацiї) протягом строку, встановленого рiшенням Комiтету з питань управлiння активами та пасивами (далi - КУАП) чи розпорядженням голови Правлiння Банку. Головним критерiєм для прийняття рiшень є максимiзацiя грошових коштiв, необхiдних для виконання зобов’язань перед клiєнтами й контрагентами Банку. Реалiзацiя полiтики антикризового управлiння передбачає такi основнi напрями: -здiйснення монiторингу фiнансового стану Банку з метою раннього виявлення ознак його кризового розвитку; -визначення показникiв кризового стану Банку; -виявлення основних чинникiв, якi зумовлюють кризовий розвиток Банку; -створення системи менеджменту кризових ситуацiй i реалiзацiя плану антикризового управлiння. Таблиця 31.10. Аналiз фiнансових активiв та зобов’язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за звiтний перiод Рядок;Назва статтi;На вимогу та менше1 мiс.;Вiд1 до 3 мiс.;Вiд 3 до 12 мiс.;Вiд 12 мiс. до 5 рокiв;Понад 5 рокiв;Усього. 1;2;3;4;5;6;7;8. Активи. 1;Грошовi кошти та їх еквiваленти;137285;-;-;-;-;137285. 2;Кошти банку в Нацiональному банку України;30812;-;-;-;-;30812. 3;Кошти в iнших банках;734;-;-;-;-;734. 4;Кредити та заборгованiсть клiєнтiв;17832;129307;211725;261196;77591;697651. 5;Цiннi папери в портфелi банку на продаж;35;-;-;5745;15730; 21510. 6;Цiннi папери в портфелi банку до погашення;576193;-;-;-;-;576193. 7;Iншi фiнансовi активи;400;203;1076;5888;1352;8919. 8;Усього фiнансових активiв;763291;129510;212801;272829;94673;1473104. Зобов’язання. 9;Кошти клiєнтiв;800546;147041;283492;6272;-;1237351. 10;Iншi фiнансовi зобов’язання;143;70;25;-;-;238. 11;Усього фiнансових зобов’язань;800689;147111;283517;6272;-;1237589. 12;Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня;(37398);(17601);(70716);266557;94673;235515. 13;Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня;(37398);(54999);(125715);140842;235515;-. Таблиця 31.11. Аналiз фiнансових активiв та зобов’язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за попереднiй перiод. Рядок;Назва статтi;На вимогу та менше1 мiс.;Вiд1 до 3 мiс.;Вiд 3 до 12 мiс.;Вiд 12 мiс. до 5 рокiв;Понад 5 рокiв;Усього. 1;2;3;4;5;6;7;8. Активи. 1;Грошовi кошти та їх еквiваленти;117780;-;-;-;-;117780. 2;Кошти банку в Нацiональному банку України;11516;-;-;-;-;11516. 3;Кошти в iнших банках;648;-;-;-;-;648. 4;Кредити та заборгованiсть клiєнтiв;48382;68941;199014;274118;45766;636221. 5;Цiннi папери в портфелi банку на продаж;5000;-;-;692;15790;21482. 6;Цiннi папери в портфелi банку до погашення;341993;30000;-;-;-;371993. 7;Iншi фiнансовi активи;626;16;113;294;625;1674. 8;Усього фiнансових активiв;525945;98957;199127;275104;62181;1161314. Зобов’язання. 9;Кошти клiєнтiв;648547;103082;244402;5933;-;1001964. 10;Iншi фiнансовi зобов’язання;301;-;-;-;-;301. 11;Усього фiнансових зобов’язань;648848;103082;244402;5933;-;1002265. 12;Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня;(122903);(4125);(45275);269171;62181;159049. 13;Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня;(122563);(127028);(172303);96868;159049;-. Таблиця 31.12. Показники нормативiв лiквiдностi на 31.12.2016 р. Нормативи лiквiдностi;Нормативне значення, %;Фактичне значення,%. Норматив миттєвої лiквiдностi (Н4);20%;123,14%. Норматив поточної лiквiдностi (Н5);40%;97,05%. Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6);60%*;88,39%. Таблиця 31.13. Показники нормативiв лiквiдностi на 31.12.2015 р. Нормативи лiквiдностi;Нормативне значення, %;Фактичне значення,%. Норматив миттєвої лiквiдностi (Н4);20%;106,42%. Норматив поточної лiквiдностi (Н5);40%;89,36%. Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6);60%*;87,11%. Аналiз ризику лiквiдностi свiдчить про те що банк дотримується усiх нормативiв лiквiдностi та встановлених лiмiтiв лiквiдностi. З метою аналiзу можливого впливу рiзних факторiв на стан лiквiдностi проводиться стрес-тестування. При проведеннi стрес-тестування Банк використовує метод аналiзу сценарiїв. Даний метод застосовує рiзнi сценарiї розвитку подiй, такi як дострокове вилучення коштiв найбiльшими кредиторами, банкрутство чи лiквiдацiя банкiвської установи, в якiй на коррахунку розмiщена найбiльша сума коштiв, зменшення обсягу строкових депозитiв, збiльшення рiвня прострочених кредитiв, тощо та визначається їх вплив на стан лiквiдностi Банку.
32 32.Управлiння капiталом. Головна мета процесу управлiння капiталом Банку полягає в залученнi та пiдтримцi достатнього обсягу капiталу для розширення дiяльностi i створення захисту вiд ризикiв. Величина капiталу визначає обсяги активних операцiй Банку, розмiр депозитної бази, можливостi запозичення коштiв на фiнансових ринках, максимальнi розмiри наданих кредитiв, величину вiдкритої валютної позицiї та iншi важливi показники, якi iстотно впливають на дiяльнiсть Банку. Полiтика Банку з управлiння капiталом полягає у визначеннi ефективного рiвня капiталу для досягнення стратегiчних цiлей Банку. Управлiння капiталом передбачає наступнi етапи: -формування статутного капiталу; -розподiл прибутку i формування фондiв Банку; -пiдтримання капiталу на рiвнi, достатньому для здiйснення успiшної дiяльностi Банку. Банк регулярно переглядає структуру капiталу. В процесi такого перегляду аналiзується вартiсть капiталу та ризики, якi впливають на розмiр капiталу. З метою визначеннi реального розмiру капiталу з урахуванням ризикiв у своїй дiяльностi постiйно оцiнює якiсть своїх активiв i позабалансових зобов`язань, здiйснює вiдповiднi коригування їх вартостi шляхом формування резервiв для покриття очiкуваних (можливих) збиткiв за операцiями з контрагентами. Основним джерелом зростання капiталу Банку за 2016 рiк є нерозподiлений прибуток Банку. Структура капiталу Банку представлена акцiонерним капiталом, резервними фондами, результатом переоцiнки основних засобiв та розрахунковим прибутком поточного року. Станом на 31 грудня 2016р. Банк повнiстю дотримувався всiх встановлених вимог щодо капiталу. 32.1. Структура регулятивного капiталу. Рядок;Найменування статтi;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4. 1;Регулятивний капiтал банку; 393516;319790. 1.1.;Основний капiтал;239682;202347. 1.1.1.;Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал;155100;119850. 1.1.2.;Розкритi резерви що створенi за рахунок нерозподiленого прибутку;86764;84838. 1.1.3.;Зменшення ОК на суму нематерiальних активiв;(2242);(2401). 1.1.4.;Емiсiйнi рiзницi;60;60. 1.1.5.;Розрахунковий збиток поточного року;-;-. 1.2;Додатковий капiтал;153834;117443. 1.2.1.;Резерви пiд заборгованiсть I категорiї якостi;769;361. 1.2.2.;Результат переоцiнки ОЗ;78962;79335. 1.2.3.;Нерозподiлений прибуток минулих рокiв;-;-. 1.2.4.Розрахунковий прибуток поточного року;74103;37747. 1.3.;Вiдвернення;-;-. Адекватнiсть регулятивного капiталу/платоспроможнiсть банку. Адекватнiсть регулятивного капiталу ( платоспроможнiсть ) вiдображає здатнiсть банку своєчасно i в повному обсязi розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають iз торговельних, кредитних або iнших операцiй грошового характеру. Чим вище значення показника адекватностi регулятивного капiталу, тим бiльша частка ризику, що її приймають на себе власники банку; i навпаки, чим нижче значення показника, тим бiльша частка ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники банку. Норматив адекватностi регулятивного капiталу встановлюється для запобiгання надмiрному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банкiвських активiв на кредиторiв/вкладникiв банку. Протягом звiтного року Банк мав наступнi показники адекватностi капiталу: Нормативи (Н);Нормативне значення;Фактичнi значення:Станом на 31.12.2016;Станом на 31.12.2015. Норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2);10 %;32,41%;27,30%. Наведенi данi пiдтверджують постiйне виконання Банком установленого нормативу адекватностi регулятивного капiталу, що свiдчить про стабiльнiсть та фiнансову надiйнiсть роботи банку. Протягом звiтного року Банк не зазнавав дефiциту грошових коштiв, своєчасно розраховувався по своїх зобов’язаннях, безперебiйно виконував платiжнi доручення клiєнтiв.
33 33.Рахунки довiрчого управлiння. Рядок;Найменування статтi;Звiтний перiод;Попереднiй перiод;Змiни(+;-). 1;2;3;4;5. 1;Поточнi рахунки банку – управителя з довiрчого управлiння;18593;10402;+ 8191. 2;Дебiторська заборгованiсть за операцiями довiрчого управлiння;536518;470349;+ 66169. 3;Iншi активи в довiрчому управлiннi;0;154;-154. 4;Нарахованi доходи за об’єктами довiрчого управлiння;82;94;-12. 5;Усього за активними рахунками довiрчого управлiння;555193;480999;+74194. 6;Фонди банкiвського управлiння;555111;480905;+74206. 7;Доходи вiд операцiй довiрчого управлiння;82;94;-12. 8;Усього за пасивними рахунками довiрчого управлiння;555193;480999;+74194.
34 34.Потенцiйнi зобов’язання банку. 1)розгляд справ у судi. На розглядi в судах України знаходяться 4 справи за позовами до ПАТ «Полтава-банк» про стягнення коштiв та зобов`язаннями вчинити певнi дiї на загальну суму 2702 тис. грн. Банк вважає, що в задоволеннi позовiв буде вiдмовлено. 2)потенцiйнi податковi зобов’язання. Для української системи оподаткування характерними є наявнiсть численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється. Податкове законодавство є часто невизначеним, може мати рiзне трактування, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у трактуваннi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та мiж Нацiональним банком України i Мiнiстерством фiнансiв. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi згiдно iз законодавством уповноваженi застосовувати значнi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Цi факти створюють в Українi значно серйознiшi податковi ризики, нiж тi, якi є типовими для країн з бiльш розвиненими системами оподаткування. Керiвництво вважає, що воно виконує всi вимоги чинного податкового законодавства. Проте не може iснувати впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть iншої думки щодо вiдповiдностi Банку чинному податковому законодавству i не застосують штрафнi санкцiї. У цiй фiнансовiй звiтностi не був створений резерв по потенцiйних штрафних санкцiях, пов’язаних з оподаткуванням. Керiвництво вважає, що не iснує суттєвих ризикiв виникнення потенцiйних податкових зобов’язань. 3) зобов’язання за капiтальними iнвестицiями. Контрактних зобов`язань, пов`язаних iз реконструкцiєю будiвель, придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв банк не має. 4) зобов’язання оперативного лiзингу (оренди). Таблиця 34.1. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним договором про оперативний лiзинг(оренду). Рядок;Найменування статтi;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4. 1;До1 року;682;501. 2;Вiд1 до 5 рокiв;2176;2136. 3;Понад 5 рокiв;263;174. 4;Усього;3121;2811. За 2016 р. суми орендних платежiв збiльшилися порiвняно з 2015р. в зв’язку з вiдкриттям нових вiддiлень, укладенi новi договори оренди на встановлення банкоматiв. Також були переглянутi деякi суми по договорам оренди в сторону збiльшення. Впродовж 2016 р. банк надавав в суборенду примiщення. Сума отриманих суборендних платежiв склала 10 тис. грн. 5) дотримання особливих вимог. Банк має дотримуватись певного рiвня капiталу, коефiцiєнтiв достатностi капiталу, спiввiдношення максимальної суми кредитування одного позичальника до капiталу, суми сукупної заборгованостi i спiввiдношення проблемних кредитiв до капiталу, а також додержуватись нормативiв НБУ. Станом на 31 грудня 2016 року Банк дотримувався вимог встановлених економiчних нормативiв. 6) зобов’язання з кредитування. Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, включають гарантiї, акредитиви та зобов’язання з кредитування. Сума цих зобов’язань згiдно з контрактами несе у собi кредитний ризик у тих випадках, коли кошти за контрактами будуть повнiстю використанi, клiєнти не виконають своїх зобов’язань, а iснуюча застава знецiниться. Гарантiї та гарантiйнi акредитиви зазнають такого ж кредитного ризику як i кредити. Що стосується зобов’язання з кредитування, Банк оцiнює потенцiйний ризик збитку на суму, що дорiвнює загальнiй сумi невикористаних зобов’язань. В той же час, можлива сума збитку є меншою нiж загальна сума невикористаних зобов’язань, оскiльки частина зобов’язань з кредитування залежить вiд того, наскiльки клiєнти вiдповiдають вимогам Банку щодо кредитування, а також строки дiї цих зобов’язань можуть або закiнчитися, або бути припиненi без надання клiєнту кредитних коштiв. Таблиця 34.2. Структура зобов’язань з кредитування. Рядок;Найменування статтi;Примiтки;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4;5. 1;Невикористанi кредитнi лiнiї;-;289565;175769. 2;Гарантiї виданi;-;11349;7561. 3;Резерв за зобов’язаннями, що пов’язанi з кредитуванням;-;(38);(54). 4;Усього зобов’язань, що пов’язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву;-;300876;183276. Таблиця 34.3. Зобов’язання з кредитування у розрiзi валют. Рядок;Найменування статтi;Звiтний перiод;Попереднiй перiод. 1;2;3;4. 1;Гривня;271093;155700. 2;Долар США;25466;27576. 3;Євро;4317;0. 4;Усього;300876;183276. Банк не має непередбачених зобов`язань та солiдарної вiдповiдальностi перед iншими iнвесторами. 7) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов’язане з володiнням, користуванням та розпорядженням ними. Таблиця 34.4. Активи, що наданi в заставу без припинення визнання. Рядок;Найменування статтi;Примiтки;Звiтний перiод:активи, наданi в заставу;забезпечене зобов’язання;Попереднiй перiод:активи, наданi в заставу;забезпечене зобов’язання. 1;2;3;4;5;6;7. 1;Iншi;-;734;-;648;-. 2;Усього;-;734;-;648;-. З ПАТ «Укргазбанк» укладено договiр доручення №1/5/ПлБ вiд 22/04/2002, згiдно якого ПАТ «Укргазбанк» має право вимоги грошових коштiв в межах суми розмiщеного депозиту, як вiдшкодування фактично понесених видаткiв, котрi можуть виникнути при проведеннi операцiй з Visa International по операцiям та платiжним карткам емiтованих Банком.
35 35.Справедлива вартiсть активiв та зобов’язань. Справедлива вартiсть - це ринкова оцiнка, а не оцiнка з урахуванням специфiки суб'єкта господарювання. Пiд час первiсного визнання справедлива вартiсть фiнансового iнструменту, як правило, дорiвнює фактичнiй цiнi операцiї. Банк використовує наступну iєрархiю визначення справедливої вартостi, в якiй передбачено 3 рiвнi: - вхiднi данi 1-го рiвня – цiни котирування (без коригування) на активних ринках на схожi активи або зобов’язання, до яких Банк може мати доступ на дату оцiнки; - вхiднi данi 2-го рiвня – вхiднi данi (крiм цiн котирування, що вiднесенi до 1-го рiвня), якi можна спостерiгати для активу чи зобов’язання, прямо чи опосередковано; - вхiднi данi 3-го рiвня – вхiднi данi для активу чи зобов’язання, яких немає у вiдкритому доступi. Закритi вхiднi данi слiд використовувати для оцiнки справедливої вартостi, якщо вiдповiдних вiдкритих даних немає, що передбачається в ситуацiях, коли дiяльнiсть ринку для активу або зобов’язання на дату оцiнки незначна, або її взагалi немає. Таблиця 35.1. Визначення справедливої вартостi i iєрархiя джерел справедливої вартостi. Найменування статтi;Рiвень1;Рiвень2;Рiвень3;Всього. Цiннi папери у портфелi банку на продаж;-;-;5030;5030. Необоротнi активи утриманi для продажу;-;21489;-;21489. Наступний метод визначення використовується лише тодi, коли використати перший метод визначення справедливої вартостi не можливо. За можливостi Банк визначає справедливу вартiсть на основi котирувальних ринкових цiн на активному ринку, в iншому разi застосовується наступний достовiрнiший метод оцiнки. - кошти в iнших банках: Для активiв з термiном до одного мiсяця справедлива вартiсть приблизно дорiвнює балансовiй вартостi у зв’язку з порiвняною короткостроковiстю цих фiнансових iнструментiв. Для бiльш довгострокових депозитiв, вiдсотковi ставки, що застосовуються, вiдображають ринковi ставки, i, вiдповiдно, справедлива вартiсть наближається до балансової. Банк визнає зменшення корисностi пiсля первiсного визнання фiнансового активу на кожну дату балансу шляхом формування спецiальних резервiв. Строковi кошти в iнших банках облiковуються пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка; - кредити та заборгованiсть клiєнтiв: Справедлива вартiсть кредитного портфелю базується на характеристиках обслуговування кредиту та вiдсоткової ставки окремих кредитiв за програмами кредитування. Банк визнає прибуток/збиток вiд кредитних операцiй, якщо ринкова ставка вiдрiзняється вiд номiнальної. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (крiм кредитних лiнiй, овердрафтiв де не має можливостi достовiрно визначити кiлькiсть траншiв та короткострокових кредитiв термiном до 3-х мiсяцiв) пiсля первiсного визнання облiковується за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. - дебiторська заборгованiсть: Пiд час первiсного визнання справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi дорiвнює сумi фактично сплачених коштiв. На кожну дату балансу пiсля первiсного визнання Банк здiйснює аналiз дебiторської заборгованостi за строками погашення та формує резерв у разi зменшення корисностi цього активу. Отже, поточна дебiторська заборгованiсть, зважена на суму сформованого резерву за сумнiвними боргами, включається в баланс за чистою реалiзацiйною вартiстю. - кошти клiєнтiв: Банк визнає прибуток/збиток вiд депозитних операцiй, якщо ринкова ставка вiдрiзняється вiд номiнальної. За депозитами з термiном дiї до трьох мiсяцiв справедлива вартiсть приблизно дорiвнює балансовiй вартостi у зв'язку з порiвняною короткостроковiстю цих фiнансових iнструментiв. Для бiльш довгострокових депозитiв вiдсотковi ставки, що застосовуються, вiдображають ринковi ставки i, вiдповiдно, справедлива вартiсть наближається до балансової. - iнструменти капiталу (простi акцiї): Справедлива вартiсть не визначається для iнструментiв капiталу, якi не котируються на ринку. Простi акцiї Банку облiковуються за iсторичною собiвартiстю. Банк зазначає, що не має фiнансових активiв, справедливу вартiсть яких не можна достовiрно оцiнити. Таким чином, балансова вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються в балансi Банку, наближається до справедливої вартостi. Показники справедливої вартостi за попереднiй рiк приведенi у вiдповiднiсть та вiдповiдно дорiвнюють балансовiй вартостi попереднього року. Таблиця 35.2. Аналiз фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Рядок;Найменування статтi;Звiтний перiод:справедлива вартiсть;балансова вартiсть;Попереднiй перiод:справедлива вартiсть;балансова вартiсть. 1;2;3;4;5;6. ФIНАНСОВI АКТИВИ: 1;Грошовi кошти та їх еквiваленти:;167943;167943;129255;129255. 1.1;готiвковi кошти;52421;52421;49973;49973. 1.2;кошти в Нацiональному банку України (крiм обов’язкових резервiв);30812; 30812;11516;11516. 1.3;кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках;84710;84710;67766;67766. 2;Кошти в iнших банках:;727;727;642;642. 2.1;депозити в iнших банках;727;727;642;642. 3;Кредити та заборгованiсть клiєнтiв:;662764;662764;622421; 623962. 3.1;кредити юридичним особам;614600;614600;575691;573263. 3.2;iпотечнi кредити фiзичних осiб;39799;39799;37674;40949. 3.3;кредити на поточнi потреби фiзичним особам;3594;3594;2157;2451. 3.4;iншi кредити фiзичним особам;4771;4771;6899;7299. 4;Iншi фiнансовi активи:;8666;8666;1190;1190. 4.1;дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою);8115;8115; 394;394. 4.2;дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками;-;-;-;-. 4.3;дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою;344;344;586;586. 4.4;iншi фiнансовi активи;207;207;210;210. 5;Усього фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю;840100;840100;753508;755049. ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: 6;Кошти клiєнтiв:;1237351;1237351;1001963;1001963. 6.1;державнi та громадськi органiзацiї;40772;40772;35063;35063. 6.2;iншi юридичнi особи;672043;672043;504763;504763. 6.3;фiзичнi особи;524536;524536;462137;462137. 7;Iншi фiнансовi зобов’язання:;238;238;301;301. 7.1;кредиторська заборгованiсть за цiнними паперами;-;-;-;-. 7.2;кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками;-;-;186;186. 7.3;кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою;-;-;-;-. 7.4;дивiденди до сплати;126;126;115;115. 7.5.;Iншi фiнансовi зобов’язання;112;112;-;-. 8;Iншi зобов’язання;2163;2163; 2148;2148. 9;Усього фiнансових зобов’язань, що облiковуються за амортизованою вартiстю;1239752;1239752;1004412;1004412.
36 36.Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки. Таблиця 36.1. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за звiтний перiод. Рядок;Найменування статтi;Кредити та дебiторська заборгованiсть;Активи, доступнi для продажу;Iнвестицiї, утримуванi до погашення;Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку/збитку:торговi активи; активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;Усього. 1;2;3;4;5;6;7;8. АКТИВИ: 1;Грошовi кошти та їх еквiваленти;167943;-;-;-;-;167943. 2;Кошти в iнших банках:;727;-;-;-;-;727. 2.1;депозити в iнших банках;727;-;-;-;-;727. 3;Кредити та заборгованiсть клiєнтiв:;662764; -;-;-;-;662764. 3.1;кредити юридичним особам;614600;-;-;-;-;614600. 3.2;iпотечнi кредити фiзичних осiб;39799;-;-;-;-;39799. 3.3;кредити на поточнi потреби фiзичним особам;3594;-;-;-;-;3594. 3.4;iншi кредити фiзичним особам;4771;-;-;-;-;4771. 4;Цiннi папери у портфелi банку на продаж;-;5030;-;-;-;5030. 5;Цiннi папери у портфелi до погашення;-;-;576193;-;-;576193. 6;Iншi фiнансовi активи:;8666;-;-;-;-;8666. 6.1;дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою);8115;-;-;-;-;8115. 6.2;дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками;-;-;-;-;-; -. 6.3;дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою;344;-;-;-; -;344. 6.4;iншi фiнансовi активи;207;-;-;-;-;207. 7;Усього фiнансових активiв;840100;5030;576193;-;-;1421323. Таблиця 36.2. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за попереднiй перiод. Рядок;Найменування статтi;Кредити та дебiторська заборгованiсть;Активи, доступнi для продажу;Iнвестицiї, утримуванi до погашення;Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку/збитку:торговi активи; активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;Усього. 1;2;3;4;5;6;7;8. АКТИВИ: 1;Грошовi кошти та їх еквiваленти;129255;-;-;-;-;129255. 2;Кошти в iнших банках:;642;-;-;-;-;642. 2.1;депозити в iнших банках;642;-;-;-;-;642. 3;Кредити та заборгованiсть клiєнтiв:;623962; -;-;-;-;623962. 3.1;кредити юридичним особам;573263;-;-;-;-;573263. 3.2;iпотечнi кредити фiзичних осiб;40949;-;-;-;-;40949. 3.3;кредити на поточнi потреби фiзичним особам;2451;-;-;-;-;2451. 3.4;iншi кредити фiзичним особам;7299;-;-;-;-;7299. 4;Цiннi папери у портфелi банку на продаж;-;5000;-;-;-;5000. 5;Цiннi папери у портфелi до погашення;-;-;371993;-;-;371993. 6;Iншi фiнансовi активи:;1190;-;-;-;-;1190. 6.1;дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою);394;-;-;-;-;394. 6.2;дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками;-;-;-;-;-; -. 6.3;дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою;586;-;-;-; -;586. 6.4;iншi фiнансовi активи;210;-;-;-;-;210. 7;Усього фiнансових активiв;755049;5000;371993;-;-;1132042.
37 37.Операцiї з пов’язаними сторонами. Таблиця 37.1. Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами станом на кiнець звiтного перiоду. Рядок;Назва статтi;Найбiльшi учасники (акцiонери) банку;Компанiї пiд спiльним контролем;Провiдний управлiнський персонал;Iншi пов’язанi сторони. 1;2;3;4;5;6. 1;Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 3-120%);-;70767;1073;372. 2;Резерв пiд заборгованiсть за кредитами станом на 31 грудня;-;134;18;356. 3;Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,001-25%);18131;66420;2795;187651. 4;Резерви за зобов’язаннями;2;-;23;7. Таблиця 37.2. Доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами за звiтний перiод. Рядок;Назва статтi;Найбiльшi учасники (акцiонери) банку;Компанiї пiд спiльним контролем;Провiдний управлiнський персонал;Iншi пов’язанi сторони. 1;2;3;4;5;6. 1;Процентнi доходи;-;17717;143;156. 2;Процентнi витрати;1411;4847;292;28769. 3;Дивiденди;1114;-;142;27. 4;Комiсiйнi доходи;6;979;15;533. Таблиця 37.3. Загальна сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом звiтного перiоду. Рядок;Назва статтi;Найбiльшi учасники (акцiонери) банку;Компанiї пiд спiльним контролем;Провiдний управлiнський персонал;Iншi пов’язанi сторони. 1;2;3;4;5;6. 1;Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам протягом перiоду;120;9590;4243;513. 2;Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами протягом перiоду;120;28609;4462;539. Таблицi 37.4. Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами за станом на кiнець попереднього перiоду. Рядок;Найменування статтi;Найбiльшi учасники (акцiонери) банку;Компанiї пiд спiльним контролем;Провiдний управлiнський персонал;Iншi пов’язанi сторони. 1;2;3;4;5;6. 1;Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 3-120%);-;89786;1292;398. 2;Резерв пiд заборгованiсть за кредитами станом на 31 грудня;-;200;4;355. 3;Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,001-25%);9490;54852;1819;6226. 4;Резерви за зобов’язаннями;-;-;13;2. Таблиця 37.5. Доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами за попереднiй перiод. Рядок;Найменування статтi;Найбiльшi учасники (акцiонери) банку;Компанiї пiд спiльним контролем;Провiдний управлiнський персонал;Iншi пов’язанi сторони. 1;2;3;4;5;6. 1;Процентнi доходи;-;21180;181;27. 2;Процентнi витрати;1835;1192;250;838. 3;Дивiденди;10092;-;1269;247. 4;Комiсiйнi доходи;6;726;-;61. Таблиця 37.6. Загальна сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом звiтного перiоду. Рядок;Найменування статтi;Найбiльшi учасники (акцiонери) банку;Компанiї пiд спiльним контролем;Провiдний управлiнський персонал;Iншi пов’язанi сторони. 1;2;3;4;5;6. 1;Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам протягом перiоду;-;89786;3977;394. 2;Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами протягом перiоду;-;-;2723;1035. Таблиця 37.7. Виплати провiдному управлiнському персоналу. Рядок;Назва статтi;Звiтний перiод:витрати;нараховане зобов’язання;Попереднiй перiод:витрати;нараховане зобов’язання. 1;2;3;4;5;6. 1;Поточнi виплати управлiнському персоналу;7576;1667;1465;539.
38 38.Подiї пiсля дати балансу. Подiї пiсля дати балансу, якi впливають на фiнансовий стан банку не вiдбувались. Затверджено до випуску та пiдписано 31 сiчня 2017 року. Голова Правлiння _____________________ В.С. Переверзев. Головний бухгалтер ___________________ Л.I. Щербак.