Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Переверзев Вiталiй Станiславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-банк"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
09807595
1.4. Місцезнаходження емітента
Полтавська , Октябрський, 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0532227863 0532227863
1.6. Електронна поштова адреса емітента
office@poltavabank.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР №  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.poltavabank.com в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки 1. е) Рейтингова оцiнка Банку у 2012 роцi не здiйснювалась, послугами рейтингового агенства Банк не користувався.
є) Iнформацiя про органи управлiння Банку не надається, так як Банк є акцiонерним товариством.
9. а) Акцiї протягом звiтного 2012 року Банком не випускались.
б) Процентнi облiгацiї у 2012 роцi Банком не випускались.
Дисконтнi облiгацiї у 2012 роцi Банком не випускались.
Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї у 2012 роцi Банком не випускались.
в) Iншi цiннi папери у 2012 роцi Банком не випускались.Сертифiкати не замовлялись.
г) Похiднi цiннi папери у 2012 роцi Банком не випускались.
г) Протягом звiтного 2012 року Банк власнi акцiї не викупав.
д) Протягом звiтного 2012 року сертифiкатiв цiнних паперiв Банк не видавав, тому що форма випуску акцiй бездокументарна.
11.г) Iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї Банк не надає.
г) Iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї Банк не надає.
12. Гарантiї третiх осiб за випуском боргових цiнних паперiв (облiгацiй пiдприємств) у 2012 роцi не надавались.
14. Звiт про корпоративне управлiння за 2012 рiк Банк не надає, Банк не є фiнансовою установою.
15-24. Iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН протягом 2012 року Банком не випускались.
25.Фiнансова звiтнiсть Банку за 2012 рiк складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
26. Копiї протоколiв загальних зборiв емiтента, якi проведенi у 2012 роцi надаються у паперовiй формi до НКЦПФР.
27. Аудиторський висновок надається у паперовiй формi до НКЦПФР.
29. Цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, протягом звiтного 2012 року Банком не випускались.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-банк"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Полтава-банк"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
36020
3.1.5. Область, район
Полтавська , Октябрський
3.1.6. Населений пункт
м. Полтава
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Паризької Комуни, 40-а
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Серiя А01 № 296724
3.2.2. Дата державної реєстрації
16.10.1991
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Полтавської мiської Ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
70500000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
70500000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Управлiння Нацiонального банку України в Полтавськiй областi
3.3.2. МФО банку
331047
3.3.3. Поточний рахунок
№ 32008100800
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Управлiння Нацiонального банку України в Полтавськiй областi
3.3.5. МФО банку
331047
3.3.6. Поточний рахунок
№ 32008100800
3.4. Основні види діяльності
64.19 Iншi види грошового посередництва
немає немає
немає немає
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Банкiвська дiяльнiсть Банкiвська лiцензiя 20.10.2011 Нацiональний банк України д/н
Опис Банкiвська лiцензiя № 73 вiд 20.10.2011 р. на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Лiцензiя № 73 не має термiну дiї, тому прогнози на продовження Банкiвської лiцензiї не надаються.
 
Банкiвська дiяльнiсть Генеральна лiцензiя 20.10.2011 Нацiональний банк України д/н
Опис Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй № 73 вiд 20.11.2011 на право здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком. Генеральна лiцензiя № 73 на здiйснення валютних операцiй не має термiну дiї, тому прогнози на продовження Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй не надаються.
 
Банкiвська дiяльнiсть Додаток до Ген.лiц. 20.10.2011 Нацiональний банк України д/н
Опис Додаток до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 73 вiд 20.10.2011 Перелiк валютних операцiй. якi має право здiйснювати Публiчне акцiонерне товарство "Полтава-банк". Додаток до Генеральної лiцензiї № 73 на має термiну дiї, тому прогнози на продовження Додатку до Генеральної лiцензiї не надаються.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть. Лiцензiя АВ 581269 21.10.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 21.10.2014
Опис Банк має намiри продовжувати здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть. Пiсля закiнчення строку дiї лiцензii отримати нову лiцензiю на новий строк.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть. Лiцензiя АВ 581270 21.10.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 21.10.2014
Опис Банк має намiри продовжувати здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть. Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї отримати нову лiцензiю на новий строк.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг. Лiцензiя АВ 581271 21.10.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. 21.10.2014
Опис Банк має намiри продовжувати здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг. Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї отримати нову лiцензiю на новий строк.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами. Лiцензiя АВ 581272 21.10.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 21.10.2014
Опис Банк має намiри продовжувати здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому рику - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами. Пiсля закцiнчення строку дiї лiцензiї отримати нову лiцензiю на новий строк.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Лiцензiя АВ 581039 10.02.2011 Державна комiсiя з цiнниз паперiв та фондового ринку 10.02.2016
Опис Банк має намiри продовжувати здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарну дiяльнiсть.Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї отримати нову лiцензiю на новий строк.
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
Асоцiацiя "Фондове Партнерство" 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, 5-й поверх.
Опис Асоцiацiя здiйснює захист iнтересiв учасникiв фондового ринку - торговцiв цiнними паперами. ПАТ "Полтава-банк" є членом Асоцiацiї з 24.03.1998 року.
 
Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" 49000, м. Днiпропетровськ, вул. iм. Ленiна, 30
Опис Банк є членом Асоцiацiї "Українськi Фондовi Торговцi", яка здiйснює дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя, що об'єднує юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами та здiйснює захист iнтересiв торговцiв цiнними паперами. ПАТ "Полтава-банк" є членом Асоцiацiї з 15.02.2011.
 
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32 б, примiщення 61
Опис Банк є членом Професiйної асоцiацiї реєстратирiв i депозитарiїв (ПАРД), яка здiйснює дiяльнiсть як саморегулювна органiзацiя, що об'єднує юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку в галузi ведення реєстрiв власникiв цiнних паперiв, облiку руху цiнних паперiв та депозитарної дiяльностi. ПАТ "Полтава-банк" є членом асоцiацiї з 29.03.2011 р.
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ОМП "Будмеханiзацiя" 13953316 36028Україна м. Полтава вул. Островського, 2 0.000067000000
ВАТ "Полтавакондитер" 00382208 36020Україна м. Полтава вул. Спаська, 10 0.114894000000
ЗАТ "МБУ № 8" 05386004 36000Україна м. Полтава вул. Супрунiвський промвузол, а/я кв. 509 0.000006000000
ЗАТ "СУ-405" Полтаваелектромонтаж" 01417297 36024Україна м. Полтава вул. Шевченка, 62 0.000020000000
ЗАТ БМУ-2 "Полтаванафтогазбуд" 01291494 36009Україна м. Полтава вул. Кондратенка, 6 0.032706000000
Кобеляцьке СП "Будiвельник" 30951349 39200Україна м. Кобеляки вул. Полтавська, 42 0.000774000000
МПВБП "Будсервiс" 13929602 36019Україна м. Полтава вул. Шевченка, 83 0.000038000000
МП "Скiпт" 13029447 36038Україна м. Полтава вул. Шевченка, 96 0.000018000000
МП "МКП-90" 13949473 36023Україна м. Полтава вул. Пушкiна, 45 0.000062000000
МПБП "Комета" 13928778 36003Україна м. Полтава вул. Гожулянська, 20 0.000043000000
МПП "Лелека" 13933294 36036Україна м. Полтава вул. Курчатова, 2/14, кв. 34 0.000017000000
МПП "Лтава" 13933035 36000Україна м. Полтава вул. М. Бiрюзова, 47 0.000009000000
Мiнiстерство фiнансiв України 00013480 01008Україна м. Київ вул. М. Грушевського, 12/2 0.000150000000
ТОВ "Арго" 13931272 36020Україна м. Полтава вул. Косiора, 2, кв. 58 0.000039000000
ТОВ "Ареал" 13968737 36017Україна м. Полтава вул. Кондратюка, 13, кв. 69 0.000008000000
ТОВ "Газагробуд" 13954652 36000Україна м. Полтава вул. Серьогiна, 11 0.000103000000
ТОВ "Монтажтрансгаз" 13956101 36000Україна м. Полтава вул. Пушкiна, 119 0.001467000000
ТОВ "Полтаваколiрмет" 13928873 36009Україна м. Полтава вул. Дружби, 4 0.000008000000
ТОВ "БПНК" LTD 13934276 36003Україна м. Полтава вул. Гожулянська, 4 0.000019000000
ТОВ "Еврика" 13928005 36000Україна м. Полтава вул. Пушкiна, 119 0.000105000000
ТОВ МП "Контакт" 21043769 36032Україна м. Полтава вул. а/я 440 0.000006000000
ТОВ МТП "Гермес" 21046124 36023Україна м. Полтава вул. Червоноармiйська, 2-а 0.000054000000
ТОВ фiрма "Венус" LTD 13949088 36000Україна м. Полтава пл. Незалежностi, 7 0.000078000000
ТОВ фiрма "Калина" LTD 21043309 36000Україна м. Полтава вул. Гоголя, 22 0.000028000000
ТОВ фiрма "Толк" 13934632 36022Україна м. Полтава пров. Рибальський, 16, кв. 65 0.000052000000
Полтавська асоцiацiя ветеранiв Афганiстану 13931473 36000Україна м. Полтава вул. Жовтнева, 56 0.000025000000
ПОВ Iнженерної академiї 13937056 36001Україна м. Полтава пров. Пiонерський, 4 0.000068000000
ПП "Еларм" LTD 21042534 36007Україна м. Полтава вул. Половка, 74 0.000027000000
ВТО "Конструктор" 21058110 36006Україна м. Полтава вул. Зiнькiвська, 19 0.000003000000
ВТК "Автогрей-89" 21056507 36010Україна м. Полтава вул. Тимiрязєва, 64 0.000060000000
ПП "Полтавапромреконструкцiя" 21053905 36038Україна м. Полтава вул. Пушкiна, 88 0.000409000000
СБП МП "Вiта-91" 21040736 36010Україна м. Полтава вул. Тимiрязєва, 46 0.000470000000
СУРП "Електромаш" 13931912 36021Україна м. Полтава вул. Алмазна, 3 0.000018000000
СУ "Проммонтаж-5" 01413916 36014Україна м. Полтава вул. Спортивна, 11-а 0.000270000000
ТОВ "Бор" 13947923 36028Україна м. Полтава вул. Калiнiна, 59, кв. 63 0.000130000000
ТОВ "Енергоiнвест" 30601512 36007Україна м. Полтава вул. Заводська, 2 0.851064000000
Фiрма "Вiталi" LTD 13941307 36000Україна м. Полтава вул. Пушкiна, 10 0.000010000000
ГСМП "Довiра" 13942578 36001Україна м. Полтава пров. Пiонерський, 4 0.000004000000
ПФ МП "Ера" 13935117 36000Україна м. Полтава пров. Спортивний, 3 0.000012000000
ПП "Беркут" 13948516 36023Україна м. Полтава вул. С.Фронта, 28 0.000018000000
ЕНВ фiрма "Iнформо" 13929134 36023Україна м. Полтава вул. Пушкiна, 19 0.001340000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Кiлькiсть фiзичних осiб акцiонерiв - 2713 д/н д/н д/н 98.995301000000
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Банку (осiб): - 846. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 10. Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 56. Фонд оплати працi: 30265,5 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року:
1. середньооблiкова кiлькостi працiвникiв зменшилась; 2. збiльшення посадових окладiв не було. Кадрова програма Банку спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам Банку.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Некрасов Олександр Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1950
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ПАТ "Полтава-банк".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: скликає засiдання наглядової ради, не менше як два рази на рiк, приймає участь у засiданнях наглядової ради, бере участь у голосуваннi. Органiзує ведення протоколiв засiдання наглядової ради. Є головою загальних зборiв акцiонерiв. Пiдписує протоколи загальних зборiв акцiонерiв.
Посадову особу обрали на посаду 23.10.2012 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з переобранням складу наглядової ради.На данiй посадi 2 мiсяцi. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Обiймає посади: - голова наглядової ради ПАТ "Полтавський завод медичного скла", мiсцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе,158; член наглядової ради ПрАТ "Спецбуд", мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Островського, 2.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради, заступник голови наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нелюбiн Вячеслав Юрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
38
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова наглядової ради ПАТ "Полтава-банк".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях наглядової ради, бере участь у голосуваннi, у разi вiдсутностi голови наглядової ради виконує його функцiї та може бути головою загальних зборiв акцiонерiв.
Посадову особу обрали на посаду 23.10.2012 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" та на засiданнi наглядової ради ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з переобрання складу наглядової ради.
На данiй посадi 3 роки.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Обiймає посаду - член наглядової ради ПАТ "Полтавський завод медичного скла", мiсцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе,158
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Некрасов Костянтин Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора ВАТ "Лубнифарм", голова наглядової ради ВАТ "Лубнифарм".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях наглядової ради, бере участь у голосуваннi.
Посадову особу обрали на посаду 23.10.2012 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з переобранням складу наглядової ради.
На данiй посадi 10 рокiв.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Обiймає посаду - Голова наглядової ради ВАТ "Лубнифарм", мiсцезнаходження: 37500. Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського,16.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зобнiна Свiтлана Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння продажу банкiвських продуктiв - начальник вiддiлу валютних операцiй АБ "Полтава-банк", головний технолог АБ "Полтава-банк".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях наглядової ради, бере участь у голосуваннi.
Посадову особу обрали на посаду 23.10.2012 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з переобранням складу наглядової ради.
На данiй посадi 6 рокiв.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради, секретар наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Носенко Надiя Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Управлiння облiкових операцiй та статистики - заступник головного бухгалтера АБ "Полтава-банк".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнi наглядової ради, бере участь у голосуваннi. Є секретарем наглядової ради, веде протоколи засiдань наглядової ради Банку.
Посадову особу обрали на посаду 23.10.2012 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" та на засiданнi наглядової ради у зв'язку з переобранням складу наглядової ради.
На данiй посадi 4 роки.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Т.в.о. голови правлiння, член правлiння, перший заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гофман Вячеслав Вiтеславович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керуючий Полтавською фiлiєю АБ "Полтава-банк".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: як т.в.о. голови правлiння - керує роботою правлiння, здiйснює загальне управлiння та контроль за дiяльнiстю Банку. Без доручення представляє iнтереси Банку в усiх органiзацiях, пiдприємствах, як на територiї України, так i за її межами. Вiд iменi Банку вступає в договiрнi вiдносини з юридичними та фiзичними особами з питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку.В iнтересах Банку здiйснює iншi дiї, якi не суперечать чинному законодавству України та вiдповiдають вимогам Статуту. Приймає участь у засiданнях правлiння, бере участь у голосуваннi; як член правлiння, перший заступник голови правлiння - приймає участь у засiданнях правлiння, бере участь у голосуваннi, виконує обов'язки голови правлiння Банку у разi його вiдсутностi.
Посадову особу призначили тимчасово виконуючим обов'язки голови правлiння ПАТ "Полтава-банк" з 23.10.2012 року до заступлення на посаду нового голови правлiння ПАТ "Полтава-банк" на засiданнi наглядової ради Банку 23.10.2012 року. Тимчасово виконує обов'язки голови правлiння 2 мiсяцi.
Членом правлiння, першим заступнико голови правлiння посадову особу призначили на засiдннi наглядової ради Банку 10.04.2012 р. у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу правлiння.
На данiй посадi 18 рокiв.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння, заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бобилков Олег Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник ревiзiйно-методичного вiддiлу АБ "Полтава-банк".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях правлiння, бере участь у голосуваннi. Виконує обов'язки голови правлiння Банку при необхiдностi.
Членом правлiння, заступнико голови правлiння посадову особу призначили на засiдннi наглядової ради Банку 10.04.2012 р. у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу правлiння.
На данiй посадi 15 рокiв.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння, головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щербак Людмила Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер КБ "Полтава-банк".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнi правлiння, бере участь у голосуваннi.
Членом правлiння посадову особу призначили на засiданнi наглядової ради Банку 10.04.2012 р. у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу правлiння.
На данiй посадi 18 рокiв.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння, вiдповiдальний працiвник з питань фiнансового монiторингу
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коломацька Надiя Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiдповiдальний працiвник з питань фiнансового монiторингу АБ "Полтава-банк".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях правлiння, бере участь у голосуваннi.
Членом правлiння посадову особу призначили на засiданнi наглядової ради Банку 10.04.2012 р. у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу правлiння.
На данiй посадi 9 рокiв.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Акцiями ПАТ "Полтава-банк" не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiрченко Марина Юрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу бюджетування, аналiзу та управлiння ризиками ПАТ "Полтава-банк"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: приймає участь у засiданнях правлiння, бере участь у голосуваннi.
Членом правлiння посадову особу призначили на засiданнi наглядової ради Банку 08.06.2012 р. у зв'язку зi збiльшенням кiлькостi членiв правлiння.
На данiй посадi 6 мiсяцiв.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Акцiями ПАТ "Полтава-банк" не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приватне пiдприємство "Полтавапромреконструкцiя"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
немає 21053905 немає
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
немає
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Немає
6.1.8. Опис
Приватне пiдприємство "Полтавапромреконструкцiя" в особi представника, код за ЄДРПОУ - 21053905.
Повноваження та обов'язки: здiйснює разом з членами ревiзiйної комiсiї перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку, розглядає звiти зовнiшнiх та внутрiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам акцiонерiв Банку, скликає засiдання ревiзiйної комiсiї, приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї, бере участь у голосуваннi. Органiзує ведення протоколiв засiдання ревiзiйної комiсiї.
Посадову особу обрали на посаду 10.04.2012 року на чергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу ревiзiйної комiсiї.
На данiй посадi 5 рокiв.
Винагороди не отримувала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Некрасов Леонiд Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор КВКП "Оптiммаркет".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: здiйснює разом з членами ревiзiйної комiсiї перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку, розглядає звiти зовнiшнiх та внутрiшнiх аудиторiв, приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї, бере участь у голосуваннi.
Посадову особу обрали на посаду 10.04.2012 року на чергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу ревiзiйної комiсiї.
На данiй посадi 8 мiсяцiв.
Посадова особа винагороди не отримувала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Обiймає посади: - член наглядової ради ПАТ "Полтавський завод медичного скла", мiсцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе,158; - голова наглядової ради ПрАТ "Спецбуд", мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Островського, 2.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чирка Любов Костянтинiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1935
6.1.5. Освіта**
Базова вища економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Бухгалтер НВП "Промелектронiка"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: здiйснює разом з членами ревiзiйної комiсiї перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку, розглядає звiти зовнiшнiх та внутрiшнiх аудиторiв, приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї, бере участь у голосуваннi.
Посадову особу обрали на посаду 10.04.2012 року на чергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" у зв'язку з закiнченням термiну обрання попереднього складу ревiзiйної комiсiї.
На данiй посадi 5 рокiв.
Посадова особа винагороди не отримувала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова наглядової ради Некрасов Олександр Васильович д/н д/н д/н 276364618 39.20065500000 276330936 0 33682 0
Член наглядової ради, заступник голови наглядової ради Нелюбiн Вячеслав Юрiйович д/н д/н д/н 500335 0.07097000000 500335 0 0 0
Член наглядової ради Некрасов Костянтин Олександрович д/н д/н д/н 280854106 39.83746200000 280854106 0 0 0
Член наглядової ради Зобнiна Свiтлана Iванiвна д/н д/н д/н 22000 0.00312100000 22000 0 0 0
Член наглядової ради, секретар наглядової ради Носенко Надiя Володимирiвна д/н д/н д/н 2033193 0.28839600000 2033193 0 0 0
Т.в.о. голови правлiння, член правлiння, перший заступник голови правлiння Гофман Вячеслав Вiтеславович д/н д/н д/н 67643910 9.59488100000 67625224 0 18686 0
Член правлiння, заступник голови правлiння Бобилков Олег Володимирович д/н д/н д/н 2517244 0.35705600000 2517244 0 0 0
Член правлiння, головний бухгалтер Щербак Людмила Iванiвна д/н д/н д/н 2825460 0.40077400000 2792328 0 33132 0
Голова ревiзiйної комiсiї Приватне пiдприємство "Полтавапромреконструкцiя" немає немає немає 2886 0.00040900000 2886 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Некрасов Леонiд Олександрович д/н д/н д/н 43459500 6.16446800000 43459500 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Чирка Любов Костянтинiвна д/н д/н д/н 4000 0.00056700000 0 0 4000 0
Усього 632774724 89.75528000000 632685224 0 89500 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа д/н д/н д/н 280854106 39.83746200000 280854106 0 0 0
Фiзична особа д/н д/н д/н 276364618 39.20065500000 276330936 0 33682 0
Усього 557218724 79.03811700000 557185042 0 33682 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 10.04.2012
Кворум зборів** 96.674400000000
Опис Черговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" вiдбулись 10 квiтня 2012 року (Протокол № 1 вiд 10.04.2012 р.). Мiсце проведення - 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а. Питання порядку денного: 1. Обрання лiчiльної комiсiї загальних зборiв. 2. Звiт правлiння про виконання основних напрямiв дiяльностi Банку у 2011 роцi та їх визначення на 2012 р.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради Банку. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї Банку. 5. Затвердження результатiв дiяльностi Банку у 2011 р. та заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми. 6. Розподiл прибутку. 7. Обрання наглядової ради Банку. 8. Обрання ревiзiйної комiсiї Банку. 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї. Встановлення розмiру їх винагороди. 10. Внесення змiн до Статуту Банку. 11. Внесення змiн до Положення про наглядову раду.Черговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" прийняли такi рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї - Хоменко О.В., члени лiчильної комiсiї - Гнатченко Н.А., Кутова О.О. 2. Заслухавши та обговоривши доповiдь голови правлiння Банку Некрасова О.В. загальнi збори акцiонерiв постановляють : звiт голови правлiння про виконання основних напрямiв дiяльностi Банку в 2011 роцi та основнi напрями дiяльностi Банку на 2012 рiк затвердити. 3. Заслухавши та обговоривши доповiдь заступника голови Наглядової ради Нелюбiна В.Ю. загальнi збори постановляють: звiт Наглядової ради затвердити. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї Банку затвердити. 5. 1. Затвердити Рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2011 рiк ( баланс ПАТ "Полтава - банк" за 2011 рiк; звiт про фiнансовi результати; звiт про рух грошових коштiв; звiт про власний капiтал; примiтки до звiтiв). 2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми: - забезпечити здiйснення детального аналiзу дiяльностi позичальникiв-суб?єктiв господарської дiяльностi при розрахунку показникiв: термiни погашення рахункiв дебiторiв та кредиторiв, наявнiсть простроченої дебiторської та кредиторської заборгованостi, кадровий потенцiал, з метою уникнення штучного завищення загальної кiлькостi балiв ? термiн виконання встановити до 01.05.2012 р; - при визначеннi фiнансового стану позичальникiв-фiзичних осiб враховувати лише особисту кредитоспроможнiсть позичальника - термiн виконання встановити до 01.05.2012 р; - привести значення показника "Наявнiсть залишкiв на рахунках" у пропорцiйну залежнiсть вiд суми кредиту та виключити можливiсть його дублювання показником "Банкiвськi реквiзити позичальника" - термiн виконання встановити до 01.05.2012 р; - переглянути нормативнi значення та встановленi бали для окремих показникiв, в залежностi вiд їх вагомостi серед iнших показникiв - термiн виконання встановити до 01.05.2012 р; - при визначеннi балiв за кредитною iсторiєю позичальникiв, враховувати iнформацiю з Бюро кредитних iсторiй - термiн виконання встановити до 01.05.2012 р. 6.Чистий прибуток Банку за 2011 рiк 753 044 грн. 65 коп. Чистий прибуток Банку за 2011 рiк який пiдлягає розподiлу 748 044 грн. 65 коп. направити: - в резервний фонд Банку ( рахунок 5021) - 38000 грн. 00 коп.; - на збiльшення капiталу Банку (рахунок 5022) - Iншi фонди Банку - 710 044 грн. 65 коп. 7. У зв'язку з закiнченням термiну, на який обиралась наглядова рада 10 квiтня 2012 р., обрати на три роки наглядову раду Банку у наступному складi: 1. Нелюбiн В.Ю - голова наглядової ради. 2. Некрасов К.О. - член наглядової ради. 3. Носенко Н.В. - член наглядової ради. 4. Зобнiна С.I. - член наглядової ради. 5. Ковач Л.М. - член наглядової ради. 8. У зв'язку з закiнченням термiну, на який обиралась ревiзiйна комiсiя 10 квiтня 2012 р., обрати на три роки ревiзiйну комiсiю Банку у наступному складi: 1. ПП "Полтавапромреконструкцiя" - голова ревiзiйної комiсiї. 2. Некрасов Л.О. - член ревiзiйної комiсiї. 3. Чирка Л.К. - член ревiзiйної комiсiї. 9. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї. Встановити, що члени наглядової ради та ревiзiйної комiсiї здiйснюють свою дiяльнiсть на безоплатнiй основi. 10. Внести змiни та доповнення до Статуту Банку, пов'язанi з приведенням його у вiдповiднiсть з вимогами закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та затвердити його у новiй редакцiї. Уповноважити голову правлiння Некрасова О.В. пiдписати нову редакцiю Статуту. 11. Затвердити Положення про наглядову раду у Новiй редакцiї. Дане Положення вступає в дiю пiсля державної реєстрацiї Статуту у Новiй редакцiї. Всi питання порядку денного чергових загальних зборiв розглянутi, по всiх питаннях вiдбулися голосування та були прийнятi рiшення. Нiяких зауважень або заперечень щодо ведення зборiв вiд акцiонерiв не надiйшло

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 23.10.2012
Кворум зборів** 96.406500000000
Опис Вiдповiдно до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" позачерговi збори акцiонерiв скликанi за рiшенням наглядової ради (протокол № 23 вiд 29.08.2012 р.). Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" вiдбулись 23 жовтня 2012 року (протокол № 2 вiд 23.10.2012 р.). Мiсце проведення - 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а. Питання порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2. Припинення повноважень голови та членiв наглядової ради. Банку. 3. Обрання нових голови та членiв наглядової ради Банку. 4. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з головою членами наглядової ради. Встановлення розмiру їх винагороди. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" прийняли такi рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї - Хоменко О.В., члени лiчильної комiсiї - Гнатченко Н.А., Кутова О.О. 2.Достроково припинити повноваження голови та членiв наглядової ради Банку: 1. Нелюбiн В.Ю - голова наглядової ради. 2. Некрасов К.О. - член наглядової ради. 3. Носенко Н.В.- член наглядової ради. 4. Зобнiна С.I. - член наглядової ради. 5. Ковач Л.М. - член наглядової ради. 3.Обрати на три роки наглядову раду Банку у наступному складi: 1. Некрасов О.В. - голова наглядової ради. 2. Нелюбiн В.Ю. - член наглядової ради. 3.Некрасов К.О. - член наглядової ради. 4. Носенко Н.В. - член наглядової ради. 5. Зобнiна С.I. - член наглядової ради. 4. Затвердити наступнi умови цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради та трудового договору (контракту) з головою наглядової ради : здiйснювати свою дiяльностi вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про наглядову раду ПАТ "Полтава-банк". Встановити розмiр винагороди на мiсяць: головi наглядової ради, заступнику наглядової ради, члену наглядової ради, секретарю наглядової ради. Всi питання порядку денного позачергових загальних зборiв розглянутi, по всiх питаннях вiдбулися голосування та були прийнятi рiшення. Нiяких зауважень або заперечень щодо ведення зборiв вiд акцiонерiв не надiйшло

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 5000.000 0.000 5000.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.020 0.000 0.020
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 3920.490
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 31.01.2013 31.01.2012
Дата виплати дивідендів 11.02.2013 10.02.2012
Опис Згiдно редакцiї (2011 року) Статуту Банку розмiр дивiдендiв за простими акцiями визначається загальними зборами акцiнерiв Банку згiдно вимог чинного законодавства України. Виплата дивiдендiв акцiонерам проводиться один раз на рiк в повному обсязi, визначеному загальними зборами акцiонерiв. Розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку визначений Статутом - 20 вiдсоткiв. Для кожної виплати дивiдендiв наглядова рада Банку встановлює дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Перелiк осiб, якi мають право на на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями має бути скланений протягом одного мiсяця пiсля закiнчення звiтного року. Повiдомлення акцiонерiв про виплату дивiдендiв здiйснюється листами протягом 30 днiв пiсля прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. За попереднiй 2011 рiк згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк", якi вiдбулись 10.04.2012 р. (Протокол № 1) дивiденди за простими акцiями за 2011 рiк не нараховувались. Згiдно Статуту на виплату дивiдендiв за 2011 рiк за привiлейованими акцiями було направлено 5000 грн. 00 коп. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2011 рiк - 31.01.2012 р. визначена наглядовою радою Банку (протокол № 3 вiд 19.01.2012 р.) Дата початку виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2011 рiк - 10.02.2012 р. та дата закiнчення виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2011 рiк - 29.06.2012 р. визначенi наглядовою радою Банку (протокол № 4 вiд 06.02.2012 р.) На дату початку виплати дивiдендiв в облiку було 250 000 iменних привiлейований акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв за 2011 рiк на одну привiлейовану акцiю - 0,02 грн.Дивiденди за акцiями, якi належать акцiонерам - юридичним особам, перераховуються виключно у безготiвковiй формi на їх поточнi рахунки, а акцiонерам - фiзичним особам виплачуються готiвкою у касi Банку, або шляхом перерахування ку: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а. Не могу акцiонера у встановленому Статутом Банку та чинним законодавством України порядку. Сума фактично сплачених дивiдендiв за 2011 рiк за привiлейованими акцiями 3920 грн. 49 коп. Сума фактично сплачених дивiдендiв за 2011 рiк на одну привiлейовану акцiю - 0,02 грн. Згiдно нової редакцiї (2012 року) Статуту Банку розмiр дивiдендiв за простими акцiями визначається загальними зборами акцiнерiв Банку згiдно вимог чинного законодавства України. Виплата дивiдендiв акцiонерам проводиться один раз на рiк в повному обсязi, визначеному загальними зборами акцiонерiв. Розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку визначений Статутом - 20 вiдсоткiв. Для кожної виплати дивiдендiв наглядова рада Банку встановлює дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Перелiк осiб, якi мають право на на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями має бути скланений протягом одного мiсяця пiсля закiнчення звiтного року. Повiдомлення акцiонерiв про виплату дивiдендiв здiйснюється листами протягом 30 днiв пiсля прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. За звiтний 2012 рiк згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк", якi вiдбулись 05.04.2013 р. (Протокол № 1) дивiденди за простими акцiями за 2012 рiк не нараховувались. Згiдно Статуту на виплату дивiдендiв за 2012 рiк за привiлейованими акцiями було направлено 5000 грн. 00 коп. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2012 рiк - 31.01.2013 р. визначена наглядовою радою Банку (протокол № 2 вiд 03.01.2013 р.) Дата початку виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2012 рiк - 11.02.2013 р. та дата закiнчення виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2012 рiк - 27.06.2013 р. визначенi наглядовою радою Банку (протокол № 8 вiд 04.02.2013 р.) На дату початку виплати дивiдендiв в облiку було 250 000 iменних привiлейований акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв за 2012 рiк на одну привiлейовану акцiю - 0,02 грн.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнком-аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23164098
Місцезнаходження 03113 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ пр. Перемоги, 68/1, оф. 62
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво № 0618
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 044 2345728
Факс 044 2345728
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис У звiтному 2012 роцi Банк користувався послугами аудиторської фiрми ТОВ "Фiнком-аудит".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон 044 2791213
Факс 044 3777016
Вид діяльності Депотизарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Надає депозитарнi послуги Банку як емiтенту, зберiгачу цiнних паперiв згiдно депозитарних договорiв. ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" обслуговує емiсiю цiнних паперiв Банку. З депозитарiєм заключено Договiр № Е-3693 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 12.05.2011 р. Зберiгач, у якого Банк вiдкриває рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - ПАТ "Полтава-банк", код за ЄДРПОУ 09807595, мiсцезнаходження 36020, Октябрський р-н, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, лiцензiя ДКЦПФР серiя АВ № 581273 видана 10.05.2011 р., депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Кредо"
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13622789
Місцезнаходження 69068 Україна Запорізька Шевченкiвський м. Запорiжжя вул. 8 Березня, 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 299916
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринку фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон 0612899066
Факс 061 2899067
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Добровiльне страхування кредитiв (в.т.ч. вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)(лiцензiя серiя АВ № 299916); страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту) (лiцензiя серiя АВ № 299914); страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ (лiцензiя серiя АВ № 299913).

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.05.2011 237/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000120083 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.100 704750000 70475000.000 99.964500000000
Опис Простi iменнi акцiї Банку на бiржах та позабiржових торгово-iнформацiйних системах за звiтний рiк не продавались. Простi iменнi акцiї Банку до лiстингу бiрж та позабiржових торгово-iнформацiйних систем не включались. Обiг простих iменних акцiй Банку здiйснювався на внутрiшньому неорганiзованому ринку.
 
13.05.2011 238/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000120059 Акція привілейована бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.100 250000 25000.000 0.035500000000
Опис Привiлейованi iменнi акцiї Банку на бiржах та позабiржових торгово-iнформацiйних системах за звiтний рiк не продавались. Привiлейованi iменнi акцiї Банку до лiстингу бiрж та торгово-iнформацiйних систем не включались. Обiг привiлейованих iменних акцiй Банку здiйснювався на внутрiшньому неорганiзованому ринку.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-банк" (надалi Банк) зареєстровано 16 жовтня 1991 року Виконавчим комiтетом Полтавської мiської ради (свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А01 № 296724). Публiчне акцiонерне товариство"Полтава-банк" створено та дiє згiдно iз Законами України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок" iншими актами чинного законодавства України. Банк є правонаступником Полтавського акцiонерного банку "Полтава-банк", створеного у виглядi вiдкритого акiонерного товариства, правонаступника Полтавського комерцiйного банку "Полтава-банк", зареєстрованого в Державному банку СРСР 22 березня 1990 року, реєстрацiйний номер 259 та перереєстрованого в Нацiональному банку України 16 жовтня 1991 року за номером 37. Банк функкцiонує як унiверсальний. Органiзацiйно-правова форма Банку - акцiонерне товариство, тип - публiчне акцiонерне товариство. Засновниками Банку є юридичнi та фiзичнi особи - резиденти України. Мiж засновниками (особами, що виступили акцiонерами-засновниками та пiдписали Установчий договiр про створення Полтавського акцiонерного банку "Полтава-банк" вiд 31 травня 1993 року) були розподiленi 100 % акцiй Банку.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Ключовими елементами стратегiї ПАТ "Полтава-банк" є активне просування на ринку банкiвських послуг i розвиток регiональної мережi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку. Основнi принципи побудови регiональної мережi Банку в 2012 роцi: - удосконалення дiяльностi вiдкритих вiддiлень з метою надання повного спектру банкiвських послуг, орiєнтованих на iндивiдуальний пiдхiд до клiєнта; - пiдтримка високого рiвня обслуговування; - забезпечення конкурентоспроможностi Банку на регiональних фiнансово-кредитних ринках та їх окремих сегментах. Сьогоднi кожний регiональний пiдроздiл - це повноцiнний представник Банку, який пропонує клiєнтам новiтнi технологiї та повний перелiк послуг. У планах Банку на 2013 рiк подальше вдосконалення структури регiональної мережi. Структурнi одиницi i вiдокремленi пiдроздiли, що входять до системи Банку та забезпечують його дiяльнiсть станом на 31.12.2012 р. складаються з головного офiсу, чотирьох фiлiй та 111 вiддiлень:
- фiлiя ПАТ "Полтава-банк" у м. Києвi: м. Київ, вул. Тарасiвська, 30; - фiлiя ПАТ "Полтава-банк" у м. Кременчук: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Жовтнева, 11; - фiлiя ПАТ "Полтава-банк" у м. Гадяч: Полтавська обл.., м. Гадяч, вул.50 рокiв Жовтня, 44; - фiлiя ПАТ "Полтава-банк" у м. Лубни: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 50; 94 вiддiлення ПАТ "Полтава-банк" (32 - в м. Полтава та 36 у Полтавськiй областi, 25 вiддiлень в iнших областях України), 1 вiддiлення у м. Києвi, 17 вiддiлень Кременчуцької фiлiї ПАТ "Полтава-банк". Рiзноманiття банкiвських технологiй та загострення конкурентної боротьби мiж банками спонукає до оптимiзацiї iснуючої мережi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку. У 2012 роцi було розпочато процес централiзацiї Банку. У листопадi 2012 року наглядовою радою Банку було прийнято рiшення про закриття всiх чотирьох фiлiй Банку в наступному 2013 роцi, з переводом клiєнтiв i операцiй, якi виконували фiлiї, у регiональнi вiддiлення, переведенi за мiсцезнаходження фiлiй. У 2012 роцi ПАТ "Полтава-банк" не розширював мережу вiддiлень, а удосконалював дiяльнiсть iснуючих вiддiлень. При цьому основним було те, що вiддiлення повиннi мати такi ж самi технологiчнi можливостi, як i головний офiс. Працiвники вiддiлень мають бути унiверсальними фахiвцями, щоб вмiти виконати будь-якi банкiвськi операцiї. Тому при удосконаленнi дiяльностi вiддiлень основна увага придiлялася технологiчному устаткуванню, сучаснiй органiзацiї робочих мiсць, високим вимогам до квалiфiкацiї персоналу. Дiяльнiсть вiддiлень здiйснюється в межах операцiй, передбачених вiдповiдними положеннями про пiдроздiли, затверджених наглядовою радою Банку. Характер операцiй та основна дiяльнiсть Банку розкривається в примiтках. Станом на 31.12.2012 року регiональна мережа вiдокремлених пiдроздiлiв Банку складається з 59 унiверсальних вiддiлень, що надають комплексне обслуговування юридичним особам та приватним клiєнтам та 52 вiддiлень з обмеженим перелiком банкiвських послуг та валютних операцiй, переважно з розрахунково-касового обслуговування фiзичних та юридичних осiб.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика - це сукупнiсть визначених у межах чинного законодавства принципiв, методiв i процедур, що використовуються Банком для органiзацiї бухгалтерського облiку, складання та подання фiнансової звiтностi. Положення про облiкову полiтику Банку (надалi Положення) на 2012 рiк затверджено наказом голови правлiння Банку № 3033 вiд 07.12.2011 року. Протягом звiтного року суттєвих змiн в облiковiй полiтицi не вiдбувалось. Помилок, якi потребують значних коригувань не було. На 2012 рiк в облiковiй полiтицi Банку унесенi змiни з урахуванням Мiжнародних стандартiв та їх iнтерпретацiї. Облiкова полiтика Банку побудована вiдповiдно з чинним законодавством України, зокрема Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", нормативними актами НБУ, основними принципами мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО), Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi та рiшеннями керiвництва Банку. Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть Банку грунтується на таких принципах: безперебiйнiсть, обачнiсть, нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат, iсторична (фактична) собiвартiсть, послiдовнiсть. Основою облiкової полiтики є розробленi i затвердженi внутрiшнi Положення та Iнструкцiї. Облiкова полiтика Банку включає фiнансовий, податковий та управлiнський облiк, якi грунтуються на єдинiй iнформацiйнiй базi та вiдрiзняються формою i перiодичнiстю розрахунку даних. Фiнансовий (бухгалтерський)облiк в ПАТ "Полтава-банк" забезпечує своєчасне i повне вiдображення всiх банкiвських операцiй за вiдповiдними рахунками i параметрами та надання необхiдної iнформацiї користувачам про стан активiв, зобов'язань, результати фiнансової дiяльностi та iнших показникiв. Бухгалтерський (фiнансовий) облiк та фiнансова звiтнiсть Банку основанi на мiжнародних та нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку. Операцiї, проведенi Банком, вiдображаються в облiку в день виникнення прав чи обов'язкiв. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються в фiнансовiй звiтностi в нацiональнiй валютi України по офiцiйному курсу Нацiонального банку України на дату складання звiтностi. Податковий облiк ведеться з метою накопичення i систематизацiї даних про валовi доходи, валовi амортизацiйнi вiдрахування, якi визначаються у вiдповiдностi до вимог податкового законодавства України. Метод облiку активiв та зобов'язань Банку базується на обгрунтованостi й точностi в облiку та звiтностi показникiв за вiдповiдними рахунками (статтями), достовiрностi визначення вартостi об'єктiв облiку у грошовiй формi. В облiку i фiнансових звiтах використовуються методи оцiнки вартостi активiв i зобов'язань за iсторичною (первiсною) чи купiвельною вартiстю придбання, зобов'язання - за сумою надходження коштiв. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi пiдлягають переоцiнцi в нацiональну валюту України при змiнi офiцiйного курсу Нацiонального банку України. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв: Банк визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вiн стає стороною контрактних зобов'язань стосовно данного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї активiв та зобов'язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Активи i зобов'язання Банку первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною або справедливою вартiстю). При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання. При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за сумою коштiв, яку було б необхiдно сплатити при придбання таких активiвна поточний момент часу, а зобов'язання - за сумою коштiв, яка була б потрiбна для погашення зобов'язання на поточний момент часу. У подальшому приведення поточної вартостi активiв до їх справедливої вартостi здiйснюється шляхом переоцiнки (дооцiнки або уцiнки). Крiм зазначених методiв та критерiїв оцiнки активiв та зобов'язан, якi застосовувались Банком при визнаннi на дату балансу, Банк здiйснює оцiнку їх реального стану з використанням принципiв нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, формування спецiальних резервiв, амортизацiї вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв тощо. Цiннi папери Банку з метою їх оцiнки та вiдображення в бухгалтерському облiку класифiкуються таким чином: а) цiннi папери, якi облiковуються в торговому портфелi; б) цiннi папери в портфелi Банку на продаж; в) цiннi папери в портфелi Банку до погашення; г) iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї. Визнання (припинення визнання) цiнних паперiв за стандартними процедурами вiдображаються в бухгалтерському облiку iз застосуванням методу їх визнання (припинення визнання) на дату розрахунку. Купiвля або продаж цiнних паперiв за стандартними процедурами передбачає передавання цих цiнних паперiв протягом часу, який установлений згiдно iз загальними правилами, що дiють на вiдповiдному ринку. На кожну наступну, пiсля визнання, дату балансу всi цiннi папери, що придбанi Банком, оцiнюються за їх справедливою вартiстю, крiм : а) цiнних паперiв, що утримуються до погашення; б) акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити; в) iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї. Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартiстю. Якщо котирування ринкових цiн на цiннi папери є недоступним, то для визначення справедливої вартостi застосовуються такi методи: - посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту; - аналiз дисконтованих грошових потокiв. Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Банк використовує ставку дисконту, яка дорiвнює дiючiй нормi прибутковостi подiбної фiнансової iнвестицiї, що має в основному такi самi умови та характеристики (строк погашення , що залишився; структура потокiв грошових коштiв; валюта; кредитний рейтинг емiтента; процентна ставка); - iншi методи, що забезпечують достовiрне визначення справедливої вартостi цiнних паперiв. Придбанi цiннi папери первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з придбання таких цiнних паперiв (крiм цiнних паперiв у торговому портфелi, iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї), або витрати вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) на дату їх придбання (для боргових цiнних паперiв у портфелi на продаж або до погашення). Основним напрямком облiкової полiтики Банку щодо фiнансового та податкового облiку доходiв та витрат є скорочення розриву мiж датою нарахування i сплати процентiв та прирiвняних до них доходiв (витрат). Придбанi (виготовленi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати пов'язанi з придбанням (виготовленням), доставкою, установкою i введенням в експлуатацiю. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Основнi засоби зараховуються на баланс Банку за первiсною вартiстю ( вартiстю придбання), яка включає усi витрати пов'язанi з придбанням, доставкою i введенням їх в експлуатацiю, амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою зносу (амортизацiї). Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат по їх реструктурiзацiї, капiтальному ремонту, модернiзацiї, а також змiнюється в результатi переоцiнки. Капiтальнi iнвестицiї Банку на виготовлення, реконструкцiю, модернiзацiю, добудову, дообладнання, консервацiю основних засобiв, розробку, створення нематерiальних активiв оцiнюється за фактичними витратами для забудовника ( замовника) будiвельно-монтажних робiт. Амортизацiя капiтальних iнвестицiй за власними основними засобами якi не завершенi i не переведенi до основних засобiв Банку не нараховується. По завершених капiтальних iнвестицiях за основними засобами, прийнятими в оперативний лiзинг амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку, за який проведено полiпшення об'єкта, але не бiльше строку лiзингу (оренди), якщо це передбачено угодою. Переоцiнка вартостi основних засобiв та iнших матерiальних цiнностей здiйснюється згiдно з чинним законодавством України. Аналiтичний (фiнансовий) облiк основних засобiв та нематерiальних активiв, а також нарахування i вiдображення у фiнансовому облiку амортизацiї (зносу) здiйснюється автоматично з використанням груп i шрифтiв основних засобiв та програмного забезпечення. Ставка податку на прибуток у 2012 роцi - 21 %, порiвняно з 2011 роком зменшилась на 4 вiдсотки. За звiтний рiк взаємозалiкiв статей активiв i зобов'язань не було. У 2012 роцi Банк не викупав власнi акцiї. Станом на 01.01.2012 року в обiгу було 704750000 простих акцiй, станом на 31.12.2012 року в обiгу також було 704750000 простих акцiй. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу складає 704750000 штук.Операцiї хеджування не здiйснювались. Банк не є материнським банком консолiдованої групи. ПАТ "Полтава-банк" складає зведену звiтнiсть з урахуванням фiлiй. Зведення звiтностi передбачає послiдовне об'єднання вiдповiдних статей фiнансових звiтiв Головного банку та його фiлiй. По всiй системi застосовуєьться єдина облiкова полiтика Банку.
Текст аудиторського висновку
Аудиторську перевiрку здiйснено незалежною аудиторською фiрмою , а саме: аудиторською фiрмою Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнком-аудит", (код за ЄДРПОУ 23164098) надалi Фiрма. Мiсцезнаходженя - Шевченкiвський р-н, 03113, м. Київ, пр. Перемоги, 68/1, оф. 62, телефон, факс - (044) 234-57-28. Реєстрацiйнi данi - Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Серiя ААБ № 788888; дата проведення державної реєстрацiї - 13.03.1995 р.; номер запису про включення вiдомостей до ЄДР - 10741200000002917. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги - Свiдоцтво № 0618 вiд 26.01.2001 р. чинне до 04.11.2015 р., номер та дата видачi Сiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - Свiдоцтво АБ № 000120 вiд 22.02.2007 р. чинне до 04.12.2015. Директор аудиторської фiрми Мазур Оксана Аркадiївна. Номер серiя та дата видачi Сертифiката аудитора - Сертифiкат № 0005 вiд 29.10.2009 р. чинний до 01.01.2015 р. Свiдоцтво НБУ про внесення в реєстр аудиторiв банкiв № 0000028 вiд 30.08.2007 р. чинне до 01.01.2015 р. Аудит проведено згiдно Договору № 29 вiд 17 вересня 2012 року на виконання аудиторських послуг. Перiод аудиту 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ) незалежної аудиторської фiрми “Фiнком - Аудит„ щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства “Полтава-банк” за 2012 рiк. Акцiонерам та Правлiнню ПАТ “Полтава-банк ”
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Звiт щодо фiнансової звiтностi. Вступний параграф
Нами була проведена аудиторська перевiрка рiчних фiнансових звiтiв ПАТ “Полтава-банк”(далi-Банк) Мiсцезнаходження: Україна, 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а; Орган, дата реєстрацiї: Нацiональний банк України, 16 жовтня 1991 року, № 37., що додається, яка включає: Звiт про фiнансовий стан (Баланс), Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, загальну iнформацiю про дiяльнiсть Банку за рiк, що минув на зазначену дату, опис основних важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi за 2012 рiк . Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у Примiтцi 4 “Принципи облiкової полiтики” основи бухгалтерського облiку, якою є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 “Перше застосування МСФЗ”, включаючи: розкриття впливу переходу згiдно вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку та П(С)БО на МСФЗ; вiдсутнiсть порiвняльної iнформацiї (крiм балансу); допущення, прийнятi керiвництвом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, вступлять в силу, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки керiвництвом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р. Ця фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана у якостi порiвняльної при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ на 31.12.2013 р. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною основою бухгалтерського облiку, описаною в Примiтцi 4 “Принципи облiкової полiтики”. Це визначає той факт, що основа фiнансової звiтностi є прийнятною з метою складання повного комплекту фiнансової звiтностi ПАТ “Полтава-банк” на 31 грудня 2012 р. в iснуючих обставинах. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора. Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (МСА). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i незалежнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки щодо фiнансової звiтностi Банку.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. Банку необхiдно удосконалити внутрiшнi нормативно-правовi акти в частинi контролю за класифiкацiєю активних операцiй за групами ризику та за вiдображенням їх на рахунках бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України, а також доопрацювати процедури, що регламентують здiйснення Банком активних операцiй. Умовно-позитивний думка. На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфi “Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фiнансова звiтнiсть вiдповiдає заявленiй концептуальнiй основi складання звiтностi, з урахуванням об'єктивних обмежень i прийнятих допущень, та подає реально, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Банку на 31.12.2012 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився, вiдповiдно до основи бухгалтерського облiку, описаної в примiтцi 4 “Принципи облiкової полiтики” Банку, законодавства України, вимог Нацiонального Банку
України.Пояснювальний параграф. Ми звертаємо увагу на Примiтку 3 “Основи подання фiнансової звiтностi”, яка пояснює обмеження, накладенi МСФЗ 1 “Перше застосування МСФЗ”, на концептуальну основу фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 року, в частинi вiдсутностi порiвняльної iнформацiї за попереднi перiоди, окрiм Звiту про фiнансовий стан. Ми звертаємо увагу на Примiтку 3, яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу пiд час складання остаточного вхiдного балансу за МСФЗ. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає Звiт про фiнансовий стан на дату закiнчення перiоду, Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, Примiтки, що складаються з короткого огляду основних принципiв облiкової полiтики та iншої iнформацiї., з порiвняльною та iншою пояснювальною iнформацiєю, може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового положення ПАТ “Полтава-банк”, а саме, iнформацiї про економiчнi ресурси, а також наслiдки операцiй та iнших подiй, якi змiнюють економiчнi ресурси та вимоги до неї. Iншi питання. Аудитори фiксують, що в 2012 Банк вперше застосував Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ 1 “Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi”. Вхiднi залишки балансу перевiрялися аудиторами, якими було висловлено позитивну думку. Проведення трансформацiйних коригувань вхiдних залишкiв, якi призванi забезпечити вiдповiднiсть сум i розкриття елементiв фiнансової звiтностi згiдно вимогам МСФЗ, перевiренi аудиторами, що вимагало вiд нас виконати додатковi аудиторськi процедури з метою дотримання вимог, що стосуються отримання достатнiх i належних аудиторських доказiв щодо того, що скоригованi залишки у вхiдному Звiтi про фiнансовий стан не мiстять викривлень, якi суттєво впливають на Фiнансову звiтнiсть за поточний перiод. Аудитори привертають увагу що повний комплект фiнансової звiтностi за 2012 рiк не може використовуватися для iнших цiлей, крiм тих, що зазначенi у вступному параграфi цього звiту. Директор аудиторської фiрми ТОВ “Фiнком-Аудит” (пiдпис) О. А. Мазур (Свiдоцтво АПУ № 0618,
сертифiкат аудитора банкiв 0005) 25 березня 2013 р., 03113, м. Київ, пр. Перемоги, 68/1 оф.62. Звiт про iншi правовi та регулятивнi вимоги. Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. № 1360. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.Вартiсть чистих активiв в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, зокрема частинi третiй статтi 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства” Цивiльного кодексу України. Так, за станом на звiтну дату вартiсть чистих активiв Банку, як акцiонерного товариства є бiльшою, нiж величина статутного капiталу та мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановленого Законом
Аудитори пiдтверджують, що розмiр чистих активiв Банку вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. При розглядi iншої iнформацiї ми не виявили суттєвих суперечностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, згiдно вимог МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документа, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”. В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок”. Аудитори не отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. Виконання значних правочинiв. В продовж 2012 року вчинення Банком значного правочину — правочин, учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Банка, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до ст.70 Закону України “Про акцiонернi товариства” вiд 17.09.2008 № 514-VI, не здiйснювались. Аудитори виконали процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону стосовно наявностi значних правочинiв: згiдно з останньою редакцiєю Статуту Банку до компетенцiї наглядової ради вiдноситься прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством – такi рiшення вiдсутнi; статутом акцiонерного товариства додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до категорiї значних правочинiв – не визначенi; у разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносити на розгляд загальних зборiв – в 2012 роцi не виносились; якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради – вiдсутнi; рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй - вiдсутнi; рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi – вiдсутнi; на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори прийняли рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi - рiшення вiдсутнi; вчинення значного правочину, застосовуються як додатковi до iнших вимог щодо порядку вчинення певних правочинiв – не застосовуються; На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Банк дотримувався вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства. Виконанi процедури щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнi докази, якi дозволяють сформувати аудиторам судження щодо системи корпоративного управлiння : Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Статутом передбачена можливiсть затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння, якщо це передбачено Статутом Банку. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України “Про акцiонернi товариства” - до 30 квiтня.
У Банку запроваджено та ефективно дiє система внутрiшнього аудиту. За пiдсумками року та необхiднiстю пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi проводиться зовнiшнiй аудит. Таким чином, за результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього контролю вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” ми можемо зробити висновок: прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння Банку вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства”. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. При проведенi процедур щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 “Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища”, аудитори здiйснили процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудиторами були проведенi аналiтичнi процедури, виконанi спостереження та перевiрки, в результатi чого отримано розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Iнформацiя, отримана в результатi аудиторських процедур, а саме iдентифiкацiї та оцiнки аудиторами ризикiв шахрайства, не виявила суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Банку за 2012 рiк, згiдно вимог МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi”. Аудитори не отримли доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Банка за 2012 рiк внаслiдок шахрайства. Iнша додаткова iнформацiя. Питання, якi викладенi у цьому звiтi розглядалися лише у рамках проведення аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2012 рiк на основi вибiркового тестування та з використанням принципу матерiальностi, як того вимагають Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА). Вибiркова аудиторська перевiрка охоплює всi суттєвi статтi балансу i дозволяє зробити висновок про вiдсутнiсть iстотних недолiкiв, якi можуть вплинути на фiнансовi результати та звiтнiсть Банку. Аудиторами було розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання управлiнського персоналу щодо здатностi суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно з вимог МСА 570 “Безперервнiсть” та визначено, що чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. Зiбранi докази та аналiз дiяльностi не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi ПАТ “Полтава-банк” безперервно продовжувати свою дiяльнiсть. Полiтика управлiння активами i пасивами орiєнтована на втiлення надiйностi, прибутковостi операцiй та пiдтримування лiквiдностi балансу. Для цього склад активiв урiзноманiтнено з метою досягнення розумної рiвноваги мiж прибутковiстю, ризиком та лiквiднiстю по вiдношенню до загальних пасивiв i капiталу. Активи Банку за станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року представленi таблицi 1:
Таблиця 1.
Найменування статтi активу, Сума, тис. грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти, 287540;
ов’язкових резервiв банку в Нацiональному банку України,5664;
Кошти в iнших банках, 72308;
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, 763683;
Цiннi папери в портфелi банку на продаж, 16094;
Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток, 173;
Вiдстрочений податковий кредит, 9;
Основнi засоби та нематерiальнi активи, 140896;
Iншi фiнансовi активи, 11875;
Iншi активи, 40641;
Активи всього, 1338882.
Загальна сума активiв Банку за 2012 рiк збiльшилась на 101544 тис. грн. Загальна структура активiв Банку свiдчить про виважене ставлення Банку до якостi своїх активiв. Такий пiдхiд дозволяє Банку ефективно управляти ними та досягати позитивного результату за кожною активною операцiєю. Управлiння активами вирiшувало проблему прибутковостi, дотримання нормативiв лiквiдностi та контролю притаманних Банку ризикiв. Розкриття iнформацiї за видами активiв, у фiнансовiй звiтностi Банку, вiдповiдає вимогам МСБО, МСФЗ та Нацiонального банку України
Зобов’язання Банку за станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року представленi в таблицi 2:
Таблиця 2
Найменування статтi зобов’язання, Сума, тис. грн.
Кошти банкiв, 71939;
Кошти клiєнтiв, 997987;
Вiдстроченi податковi зобов’язення, 18861;
Iншi фiнансовi зобов’язання, 7081;
Субординований борг, 10042;
Iншi зобов’язання, 797;
Зобов’язання всього, 1106708.
У 2012 роцi вiдбулось збiльшення сум зобов’язань на 85695 тис.грн.
Розкриття iнформацiї про зобов’язання, у фiнансовiй звiтностi Банку, вiдповiдає вимогам МСБО, МСФЗ та Нацiонального банку України. Фiнансовий результат дiяльностi Банку, як показник здатностi Банку генерувати достатнiй рiвень прибутку для компенсацiй всiх своїх втрат, а також забезпечення реального прибутку на вкладений акцiонерний капiтал. Достатнiсть резервiв та капiталу Банку здiйснювалась щодо вимогам МСБО, МСФЗ та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Власний капiтал Банку за станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року вiдображений у таблицi 3:
Таблиця 3.
Найменування статтi власного капiталу, Сума, тис. грн.
Статутний капiтал, 70560;
Нерозподiлений прибуток / непокритий збиток/, 17613;
Емiсiйнi рiзницi, 60;
Резерви та iншi фонди банку, 63980;
Чистi резерви переоцiнки, 80021;
Власний капiтал всього, 232174.
Станом на (кiнець дня) 31 грудня 2012 р. повнiстю сплачений Статутний капiтал Банку складає 70500 тис. грн. Частки у статутному капiталi та кiлькiсть голосiв у акцiонерiв наведенi у таблицi 4.
Таблиця 4.
№з/п, Найменування акцiонера, Резидентнiсть, Сума внеску акцiонера до статутного капiталу, (кiлькiсть акцiй (часток) грн., Вiдсоток у статутному капiталi (прямаучасть), %:
АКЦIОНЕРИ, ЯКI ВОЛОДIЮТЬ ПОНАД П'ЯТЬМА ВIДСОТКАМИ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ:
1., НЕКРАСОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Резидент, 28085410,60, 39,8375;
2., НЕКРАСОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, Резидент 27636461,80, 39,2007;
3., ГОФМАН ВЯЧЕСЛАВ ВIТЕСЛАВОВИЧ, Резидент, 6764391,00, 9,5949;
4., НЕКРАСОВ ЛЕОНIД ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Резидент, 4345950,00, 6,1645;
5., IНШI ФIЗИЧНI ОСОБИ, Резидент, 2959473,50, 4,1977;
6., ЮРИДИЧНI ОСОБИ, Резидент, 708313,10, 1,0047;
Разом:70500000,00, 100,00%.
За час iснування Банку було здiйснено 12 емiсiй акцiй. Статутний капiтал Банку станом на кiнець дня 31.12.2012 року сформований за рахунок коштiв акцiонерiв, в тому числi: акцiонери Банку - фiзичнi особи володiють 697666869 простими iменними акцiями Банку, номiнальною вартiстю одної акцiї 0,10 грн., на загальну суму випуску 69766686,90 грн., їх частка у статутному капiталi Банку складає 98,9598 %; акцiонери Банку - фiзичнi особи володiють 250000 привiлейованними iменними акцiями Банку, номiнальною вартiстю одної акцiї 0,10 грн., на загальну суму випуску 25000,00 грн., їх частка у статутному капiталi Банку складає 0,0355 %; акцiонери Банку - юридичнi особи володiють простими iменними акцiями Банку, номiнальною вартiстю одної акцiї 0,10 грн., на загальну суму 708313,10 грн., їх частка у статутному капiталi Банку складає 1,0047%. Станом на кiнець дня 31.12.2012 року частка керiвництва в акцiях Банку складає 89,7535%. Станом на кiнець дня 31.12.2012 року в структурi статутного капiталу Банку 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу володiє Некрасов К.О. - 39.8375%; Некрасов О.В. - 39,2007%. Акцiї Банку iснують в бездокументарнiй формi. Глобальний сертифiкат депоновано у ПАТ “Нацiональний депозитарiй України”, адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, 3. Станом на кiнець дня 31.12.2012 року акцiонерам Банку, за результатами дiяльностi Банку у 2011 роцi, дивiденди по простим акцiям не нараховувались i не виплачувались, по привiлейованим акцiям нараховувались i виплачувались у розмiрi 0,02 грн. на одну акцiю. На балансовому рахунку 3631 облiковуються дивiденди, якi нарахованi за попереднi роки та не отриманi акцiонерами Банку. Станом на кiнець дня 31.12.2012 року Банк не викупав акцiї для подальшого продажу на вторинному ринку. Показники дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, не визначенi Комiсiєю, твердження управлiнського персоналу Банку (вiдповiдальної сторони) щодо цього критерiю вiдсутнє, тому ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження. Твердження управлiнського персоналу Банку (вiдповiдальної сторони) про те, що випуск цiнних паперiв здiйснювався Банком з додержанням правил та вимог вiдповiдно до Закону України “Про цiннi папери та фондову бiржу”, засвiдчуємо. У наслiдок того, що зобов’язання за iпотечними цiнними паперами станом на 31 грудня 2012 року вiдсутнi i твердження управлiнського персоналу Банку (вiдповiдальної сторони) щодо вiдповiдностi iпотечного покриття цiнних паперiв даним реєстру iпотечного покриття вiдсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження. У наслiдок того, що Банк не створював зобов’язання за борговими та iпотечними цiнними паперами станом на 31 грудня 2012 року, ми не висловлюємо думки стосовно стану виконання таких зобов’язань. Протягом звiтного року у Банку не було дiй, що могли вплинути на його фiнансово-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв вiдповiдно до вимог, визначених частиною першою статтi 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”. Аналiз показникiв фiнансового стану Банку. Аудиторами здiйснено аналiз показникiв фiнансового стану Банку на основi фiнансової звiтностi Банку станом на кiнець дня 31.12.2012 року. Оцiнку фiнансового стану здiйснено на основi показникiв, рекомендованих Нацiональним банком України. Для оцiнки використанi такi показники: Норматив мiнiмального розмiру регулятивного капiталу (Н1) складається з суми основного (1-го рiвня) капiталу та додаткового (2-го рiвня) капiталу: Н1=221858 тис. грн. Норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2) визначається як спiввiдношення регулятивного капiталу Банку до сумарних активiв i певних позабалансових iнструментiв, зважених за ступенем кредитного ризику та зменшених на суму створених вiдповiдних резервiв за активними операцiями та на суму забезпечення кредиту (вкладень в борговi цiннi папери) безумовним зобов’язанням або грошовим покриттям у виглядi застави майнових прав: Н2= 18,98% (нормативне значення не менше 10%). Норматив (коефiцiєнт) (Н3) розраховується як спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв Банку: Н3= 15,62 % (нормативне значення не менше 9%). Норматив миттєвої лiквiдностi (Н4) визначається як спiввiдношення суми коштiв у касi та на кореспондентських рахунках до зобов'язань Банку, що облiковуються за поточними рахунками: Н4= 70,25 % (нормативне значення не менше 20%). Норматив поточної лiквiдностi (Н5) визначається як спiввiдношення активiв первинної та вторинної лiквiдностi до зобов'язань Банку з вiдповiдними строками виконання: Н5=94,62 % (нормативне значення не менше 40%). Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6) визначається як спiввiдношення лiквiдних активiв до короткострокових зобов'язань: Н6=82,21 % (нормативне значення не менше 60%). Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) визначається як спiввiдношення суми всiх вимог Банку до цього контрагента та всiх позабалансових зобов'язань, виданих Банком щодо цього контрагента, до капiталу Банку: Н7=21,07 % (нормативне значення не бiльше 25%).
Норматив великих кредитних ризикiв (Н8) визначається як спiввiдношення суми всiх великих кредитних ризикiв, наданих Банком щодо всiх контрагентiв або груп пов’язаних контрагентiв, з урахуванням усiх позабалансових зобов’язань, виданих Банком щодо цього контрагента або групи пов’язаних контрагентiв, до регулятивного капiталу Банку: Н8=186,72 % (нормативне значення не бiльше 8-кратного розмiру регулятивного капiталу). Норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру, (Н9) визначається як спiввiдношення суми всiх зобов'язань цього iнсайдера перед Банком i всiх позабалансових зобов'язань, виданих Банком щодо цього iнсайдера, та статутного капiталу Банку: Н9= 0,39 % (нормативне значення не бiльше 5%).
Норматив максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих iнсайдерам, (Н10) визначається як спiввiдношення сукупної заборгованостi зобов'язань усiх iнсайдерiв перед Банком i 100 вiдсоткiв суми позабалансових зобов'язань, виданих Банком щодо всiх iнсайдерiв, та статутного капiталу Банку: Н10= 1,85 % (нормативне значення не бiльше 30%). Норматив iнвестування в цiннi папери окремо за кожною установою (Н11) визначається як спiввiдношення розмiру коштiв, якi iнвестуються на придбання акцiй (паїв, часток) окремо за кожною установою, до регулятивного капiталу Банку: Н11=0,86 % (нормативне значення не бiльше 15%). Норматив загальної суми iнвестування (Н12) визначається як спiввiдношення суми коштiв, що iнвестуються на придбання акцiй (паїв/часток) будь-якої юридичної особи, до регулятивного капiталу Банку: Н12= 1,24 % (нормативне значення не бiльше 60%). Норматив ризику загальної вiдкритої (довгої/короткої) валютної позицiї банку (Л13) визначається як спiввiдношення загальної величини вiдкритої валютної позицiї Банку за всiма iноземними валютами та банкiвськими металами у гривневому еквiвалентi до регулятивного капiталу Банку: Л13-1= 1,05% (нормативне значення не бiльше 5%). Л13-2 = 0,0 % (нормативне значення не бiльше 10%). Враховуючи вищенаведене, аудитор може зробити висновок, що за станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року фiнансовий стан ПАТ “Полтава-банк ” позитивний i вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України. Загальна iнформацiя про аудиторську фiрму та умови договору
Аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Фiнком-Аудит”, код за ЄДРПОУ – 23164098:
- Мiсцезнаходження: Шевченкiвський р-н, 03113, м. Київ, пр. Перемоги, 68/1, оф. 62, телефон, факс – (044) 234-57-28; - Поточний рахунок № 26007108214001 у Святошинськiй дирекцiї АТ “КБ “ЕКСПОБАНК”, МФО 322294;
- Реєстрацiйнi данi – Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Серiя ААБ № 788888; дата проведення державної реєстрацiї – 13.03.1995 р.; номер запису про включення вiдомостей до ЄДР – 10741200000002917; - Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0618 (рiшення Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. № 98, яке дiйсне до 04.11.2015 р.; свiдоцтва НБУ про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв за №0000004 вiд 17 вересня 2012 року та чинного до 17 вересня 2017 року ; свiдоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї АБ № 000120, реєстрацiйний номер свiдоцтва 135, термiн дiї до 04.11.2015 року). - Мазур О.А. має сертифiкат Аудиторської палати України на право здiйснення аудиту банкiв № 0005 вiд 29.10.2009 р., термiн чинностi сертифiкату до 01.01.2015 р. Аудиторськi послуги були наданi вiдповiдно до умов договору № 29 вiд 17.09.2012 року. Директор аудиторської фiрми ТОВ “Фiнком-Аудит” О. А. Мазур (Свiдоцтво АПУ № 0618,
сертифiкат аудитора банкiв № 0005) 25 березня 2013 р., м. Київ, пр.Перемоги,68/1,оф.62Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основним видом дiяльностi Банку є надання клiєнтам банкiвських послуг, визначених лiцензiєю Нацiонального банку України, чинним законодавством України та пiдтримка iнновацiйної дiяльностi. Банк пропонує достатньо широкий перелiк активних i пасивних операцiй для рiзноманiтних груп клiєнтiв. Активнi операцiї: кредитнi операцiї, розрахунково-касове обслуговування, операцiї з цiнними паперами, валютнi операцiї. Пасивнi операцiї: мiжбанкiвськi депозити, депозити для юридичних та фiзичних осiб. Банк працює на основi Банкiвської Лiцензiї № 73 вiд 20.10.2011 року на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Генеральної Лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 20.10.2011 р. № 73 на право здiйснення валютних операцiй згiдно з Додатком до Генеральної Лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 20.10.2011 р. № 73. Строк дiї Банкiвської Лiцензiї, Генеральної Лiцензiї на здiйснення валютних операцiй та Додатку до Генеральної Лiцензiї на здiйснення валютних операцiй не обмежений. Також Банк має Лiцензiї ДКЦПФР на провадження дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: серiя АВ № 581269 - брокерська дiяльнiсть, серiя АВ № 581270 - дилерська дiяльнiсть, серiя АВ № 581271 - андеррайтинг, серiя АВ № 581272 - дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами, дата видачi усiх чотирьох лiцензiй 10.05.2011 року. Строк дiї Лiцензiй з 21.10.2009 р. по 21.10.2014 р. Банк має Лiцензiю ДКЦПФР на провадження депозитарної дiяльностi: серiя АВ № 581273 - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв, дата видачi лiцензiї 10.05.2011 року. Строк дiї Лiцензiй з 10.02.2011 р. по 10.02.2016 р. Надiйнiсть операцiй - основа дiяльностi Банку. За весь перiод дiяльностi Банк працює прибутково, немає простроченої заборгованостi кредиторам i по платежам у бюджет. Можна констатувати, що у 2012 роцi Банк успiшно виконав основнi завдання, що стояли перед ним. Прiоритетними напрямками своєї роботи Банк вважав розвиток комплексу сучасних послуг для iндивiдуальних клiєнтiв, а також активну дiяльнiсть на ринку корпоративного бiзнесу. Банк продовжував надавати своїм клiєнтам широкий спектр послуг: ведення рахункiв у рiзних валютах; здiйснення платежiв; грошовi перекази в системi Western Union; приймання комунальних платежiв та платежiв за рiзнi види послуг; обмiн валюти; здiйснення конверсiйних операцiй з iноземною валютою. Не менш активно Банк пiдтримував представникiв малого бiзнесу. Щодо обслуговування юридичних осiб, для рiзних напрямкiв бiзнесу, були розробленi окремi програми фiнансування. У звiтному роцi Банк функцiонував як надiйний та унiверсальний з повним комплексом банкiвських послуг юридичним та фiзичним особам незалежно вiд їх державної належностi та форм власностi. Головним завданням Банку є перерозподiл грошових ресурсiв шляхом акумулювання та ефективного використання коштiв, майна, капiтальних вкладень в будiвництво житла та збiльшення обсягiв надання банкiвських послуг, створення сприятливих умов для розвитку економiки України та пiдтримки вiтчизняних товаровиробникiв. Банк є унiверсальною установою, що обслуговує суб'єкти господарської дiяльностi великого та малого бiзнесу, державнi пiдприємства та приватних пiдприємцiв. Сфери дiяльностi клiєнтiв Банку концентруються в рiзних секторах економiки. За показниками сумарних активiв, зобов'язань та капiталу Банк входить до 4 групи банкiв (< 2 млрд. грн.), валюта балансу станом на 31.12.2012 р. складає 1338,882 млн.грн. Загальна сума доходiв за 2012 рiк становила 209,362 млн. грн. Загальна сума доходiв ззбiльшилась у порiвняннi з 2011 роком на 0,6 %. Витрати становили 191,749 млн. грн., загальна сума витрат зменшилась у порiвняннi з 2011 роком на 7,5 %. Структура пасивiв Банку формується виходячи iз забезпечення вимог лiквiдностi, вартостi ресурсiв, розширення клiєнтської бази, за галузевими та регiональними ознаками. Депозити юридичних осiб – одне iз джерел формування ресурсної бази Банку. В умовах жорсткої конкуренцiї та нестабiльного грошового ринку в 2012 роцi депозитнi операцiї сприяли зростанню активних операцiй Банку. Депозитна полiтика визначалась кон’юнктурою грошового ринку та перенасиченiстю ринку банкiвських послуг, оскiльки рiзниця в розмiрi вiдсоткiв, що пропонували рiзнi банки була дуже суттєвою. Постiйно проводився монiторинг ринку вiдсоткових ставок за депозитами. ПАТ "Полтава-банк" пропонував вiдсотки на рiвнi оптимальних ставок стабiльних надiйних банкiв з урахуванням термiну, суми вкладу та побажань клiєнтiв. Пiдприємства-вкладники мали можливiсть самостiйно обирати найбiльш прийнятнi умови роботи: термiн розмiщення коштiв, ступiнь доходностi, поповнення вкладу, часткове або повне дострокове зняття коштiв, схеми виплати вiдсоткiв, ступiнь багатофункцiональностi вкладу. У 2012 роцi Банк пропонував дуже вигiдну для роботи суб’єктiв господарської дiяльностi форму унiверсальних вкладiв з можливiстю поповнення i зняття коштiв – «депозитний вклад на вимогу». Залученi кошти Банк розмiщав у надiйнi та прибутковi проекти, що гарантувало своєчасне повернення вкладних коштiв i виплату вiдсоткiв. Депозити юридичних осiб станом на 31.12.2012 р. склали 204931 тис. грн. Порiвняно з початком року їх величина збiльшилась на 23913 тис. грн. або на 13,2 %. В 2012 роцi Банком виважено проводилась робота на ресурсному ринку. Широкий асортимент банкiвських продуктiв при досить невисоких вiдсоткових ставках. Структура пасивiв банку формується, виходячи iз забезпечення вимог лiквiдностi, вартостi ресурсiв, розширення клiєнтської бази, за галузевими та регiональними ознаками. Так на 01.01.2012 року депозити фiзичних осiб складали 414 193,12 тис. грн., а на 01.01.2013 року - 381 645,56 тис. грн., що на 32 547,56 тис. грн. менше порiвняно з попереднiм звiтним роком. При цьому в розрiзi валют депозити фiзичних осiб складали:
При цьому в розрiзi валют депозити фiзичних осiб складали:
Станом на 01.01.2012 року; Станом на 31.12.2012 року; Сальдо за рiк.
Нацiональна валюта; 358 019,59 тис. грн.; 331718,01 тис.грн.; - 26301,58 тис. грн.
Долари США 42 755,23 тис. грн.; 38858,77 тис. грн.; -3896,46 тис.грн.
Євро 13 418,30 тис. грн.; 11068,78 тис. грн.; -2349,52 тис.грн.
Нарахованi та несплаченi вiдсотки станом на 01.01.2012 року складали 10 874,43 тис. грн., та станом на 01.01.2013 року - 11 028,85 тис. грн. Iснуючi депозитнi програми: «Стабiльний», «Постiйний клiєнт», «Скарбниця», «Пенсiйний», «Класичний», «Пенсiйний накопичувальний» головними перевагами яких є широкий вибiр строку дiї депозитного вкладу та умов виплати вiдсоткiв. На 01.01.2012 р. залишок на поточних рахунках фiзичних осiб складав 131 461,32 тис. грн., а на 01.01.2013 року – 146 315,96 тис. грн., що на 14 854,64 тис. грн. бiльше порiвняно з попереднiм звiтним роком. Розумiючи потенцiал та перспективи працi з фiзичними особами, банк пропонує максимально зручнi умови розмiщення вкладiв, iндивiдуальний пiдхiд та гнучкi вiдсотковi ставки. ПАТ “Полтава - банк” є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, повнiстю та своєчасно сплачує регулярнi внески. За 2012 рiк сума внескiв склала 2 759,69 тис. грн., що на 137,43 тис. грн. менше нiж за 2011 р. Кредитнi операцiї традицiйно становлять основну частину банкiвського бiзнесу. Метою кредитної полiтики Банку у 2012 роцi було задоволення потреби клiєнтiв у кредитних коштах при забезпеченнi надiйностi й прибутковостi кредитних вкладень. При проведеннi кредитування у 2012 роцi Банк виходив iз необхiдностi поєднання iнтересiв Банку, його учасникiв i вкладникiв та позичальникiв з урахування загальнодержавних iнтересiв. ПАТ "Полтава-банк" будує кредитну полiтику на засадах комплексного та гнучкого обслуговування клiєнтiв - надiйних позичальникiв, завдяки чому, незалежно вiд досить знижених темпiв кредитування, об’єм кредитного портфеля Банку за 2012 рiк збiльшився. Тенденцiя до зростання кредитного портфеля обумовлена впровадженням нових видiв кредитування та залученням нових клiєнтiв, при цьому вимоги до позичальникiв, у порiвняннi з 2011 роком, були бiльш жорсткi. Враховувались не лиже лiквiднiсть забезпечення, а насамперед, платоспроможнiсть, фiнансова стабiльнiсть i дiлова репутацiя потенцiйного позичальника. Приймаючи рiшення про надання позик, Банк оцiнює потенцiйних позичальникiв на основi їх фiнансового стану, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi, кредитної iсторiї у Банку та в iнших фiнансових установах, а також рiвня ризику, пов’язаного з наданням позики конкретному позичальнику, використовуючи рейтингову шкалу. Вiдсутнiсть кредитної iсторiї у Банку або будь-якої кредитної iсторiї як такої не означає абсолютної неможливостi отримати позику, за умови, однак, що Банк отримає достатню iнформацiю для того, щоб оцiнити стан бiзнесу та фiнансовий стан позичальника. Однак, якщо Банк надає позику позичальнику, в якого вiдсутня кредитна iсторiя, вiн ставить перед таким позичальником певнi умови, наприклад, вимагає передати Банку на певний перiод право обслуговувати певну частину операцiй позичальника, якi обслуговуються iншими банками, встановлює для нього бiльш високу процентну ставку за позикою або вимагає вiд нього надання додаткової застави чи додаткових гарантiй. При оцiнцi ризикiв, пов’язаних з конкретним позичальником, Банк бере до уваги характер бiзнесу позичальника, а також такi фактори, як якiсть його менеджменту, основнi напрямки дiяльностi, географiчне мiсцезнаходження, постачальникiв, клiєнтiв, iншу заборгованiсть, фiнансову стабiльнiсть, обороти, вiрогiднiсть повернення кредиту, лiквiднiсть запропонованої застави та її достатнiсть з точки зору кредитного ризику. Банк також враховує середньозважений кредитний ризик, пов’язаний з галуззю, в який позичальник здiйснює свою господарську дiяльнiсть. Кредитнi вкладення суб’єктам господарської дiяльностi становлять 704 652,52 тис. грн. , що становить 87,42 % кредитного портфеля банку. Структура заборгованостi в порiвняннi з попереднiм роком суттєво змiнилася – доля кредитiв наданих юридичним особам та фiзичним особам-приватним пiдприємцям фiзичним особам збiльшилась на 15,15 процентних пунктiв.
Банк надає кредити та вiдкриває кредитнi лiнiї (короткостроковi та довгостроковi у нацiональнiй та iноземнiй валютах) резидентам України – органiзацiям та пiдприємствам рiзних форм власностi незалежно вiд галузевої належностi, фiзичним особам. Протягом минулого року клiєнти Банку мали змогу оформити такi послуги:- За строками кредитування: короткостроковi кредити – до одного року, середньостроковi кредити – до трьох рокiв, довгостроковi кредити – понад три роки (лише позичальникам з бездоганною кредитною iсторiєю). -За способом забезпечення: забезпеченi кредити пiд заставу майна, майнових прав, iпотеки, гарантiй, порук, страхування кредитного (фiнансового) ризику. -За методами надання: у разовому порядку, поетапно (вiдповiдно до вiдкритої кредитної лiнiї, овердрафтом, iнше). -За строками погашення: водночас, згiдно графiка, достроково, з регресiєю платежiв, пiсля закiнчення обумовленого перiоду (мiсяця, кварталу); -банкiвськi гарантiї (платiжнi гарантiї, тендернi гарантiї, гарантiї виконання, тощо). Перевагами кредитного обслуговування Банком є:- iндивiдуальний пiдхiд до кожного з клiєнтiв; - оперативне прийняття рiшення про видачу кредиту та швидке оформлення видачi кредиту;
- робота з широким спектром заставного майна (нерухомiсть, товари в обiгу, обладнання, транспортнi засоби, грошовi кошти на депозитних вкладах та майновi права за контрактами тощо); - гнучкi тарифи на обслуговування кредитiв.
Завдяки такiй виваженiй полiтицi кредитний портфель по юридичним особам на кiнець 2012 року склав 747 715,03 тис. грн., що на 43 062,51 тис. грн. бiльше нiж на початок року, в тому числi 4 864,03 тис. грн. овердрафтiв.
Питома вага сумнiвної та безнадiйної заборгованостi в кредитному портфелi склала 13,31 % (що на 1,16 % менше нiж у попередньому роцi) та повнiстю покривається сформованими резервами. При цьому сума сформованого резерву пiд можливi збитки за кредитними операцiями склала 64 357,14 тис. грн. Протягом 2012 року за рахунок резерву не проводилось списання безнадiйних кредитiв юридичних осiб. Банком розроблено комплекс заходiв по зниженню кредитного ризику на всiх стадiях видачi та супроводження кредитiв, що включає детальнiше вивчення кредитоспроможностi позичальникiв, проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств, цiльового використання кредитiв, стану та умов збереження заставленого майна та iншого забезпечення. Протягом року значно розширилась практика застосування графiкiв погашення кредитної заборгованостi, накладання обтяження та страхування заставленого майна. Видача та пролонгацiя кредитiв здiйснювались виключно за рiшенням кредитного комiтету, бiльшiсть кредитiв, а також надання усiх «великих» кредитiв виносились на розгляд правлiння Банку. Кредити надавались при наявностi лiквiдного забезпечення, що в декiлька раз перевищує суму кредиту. Бланковi кредити надавались, як виняток, лише клiєнтам iз бездоганною репутацiєю на короткий термiн.
Щомiсячно проводилась оцiнка стану кредитного портфелю Банку, розроблялись заходи по погашенню проблемної заборгованостi. Питання якостi кредитного портфелю щомiсячно розглядалось на розширених засiданнях правлiння ПАТ "Полтава-банк" за участю керуючих структурними пiдроздiлами Банку. При кредитуваннi фiзичних осiб Банк ставить собi за мету забезпечити високоякiсним сервiсом iндивiдуальних та корпоративних клiєнтiв. Зосереджує свої зусилля на створеннi сприятливих та вигiдних умов обслуговування клiєнтiв, розширеннi перелiку банкiвських послуг, збiльшеннi присутностi на ринку продуктiв та послуг. Не дивлячись на суттєве коливання макроекономiчної ситуацiї в банкiвськiй системi України та жорсткої конкуренцiї, Банк продовжував роботу щодо нарощування кредитного портфеля фiзичних осiб. Залишок заборгованостi за кредитами, наданими фiзичним особам на кiнець 2012 року складає 97 449 тис. грн. В звiтному перiодi Банк продовжував обслуговувати в першу чергу населення, що забезпечувало йому провiдну позицiю на ринку роздрiбних банкiвських послуг. Стратегiєю Банку в роздрiбному сегментi є утримання ринкових позицiй за рахунок продажу стандартизованих та унiфiкованих продуктiв. Iпотечне кредитування: житло в кредит на первинному та вторинному ринку; кредит на споживчi потреби пiд заставу нерухомостi. Банк продовжує успiшно працювати в сферi кредитування первинного житла за допомогою створених Фондiв фiнансування будiвництва, метою якого є залучення коштiв довiрителiв для будiвництва житла у всiх регiонах України. Як Управитель Фондiв Фiнансування Будiвництва Банк обслуговує деякi об’єкти незавершеного житлового будiвництва, якi увiйшли до перелiку об’єктiв незавершеного житлового будiвництва, та житлових будинкiв, що введенi в експлуатацiю, на добудову (будiвництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти в рамках реалiзацiї програм будiвництва (придбання) доступного житла, у тому числi здешевлення вартостi iпотечних кредитiв, та стосовно яких облдержадмiнiстрацiєю надано подання вiдповiдно до постанови КМУ вiд 25.04.2012 № 343, за умови вiдповiдностi їх квартир вимогам зазначеної постанови. Авто кредитування:авто в кредит на первинному та вторинному ринку; кредит на споживчi потреби пiд заставу авто. Не дивлячись на жорсткi умови та вимоги до Позичальника, актуальним у звiтному перiодi залишалось i кредитування на придбання автотранспорту через автосалони. Гнучкий графiк оплати кредитної заборгованостi надав можливiсть без прострочення погашати кредит. Споживче кредитування: кредит на придбання товарiв довготривалого користування; кредит пiд заставу майнових прав на депозит; кредит пiд поруку фiзичних та юридичних осiб; кредит пiд заставу виробiв iз дорогоцiнних металiв; iншi кредити. Не дивлячись на широкий спектр в сферi споживчого кредитування, надання Банком кредитiв вiдбувалося бiльш виважено, прiоритетом користувалися клiєнти, якi обслуговуються по зарплатним карткам. При видачi кожного кредиту економiст мав врахувати фiнансовий стан Позичальника, вiк, соцiальний статус i запропонувати оптимальний варiант погашення кредитної заборгованостi. На сьогоднi розумiючи кризове явище в економiцi країни, полiтика Банку буде спрямована на актуалiзацiю та адаптацiю банкiвських продуктiв, виважене ставлення при виборi клiєнта та бiльш жорсткi вимоги до фiнансового стану Позичальника – фiзичної особи та лiквiдного майна, реструктуризацiю кредитної заборгованостi. Протягом 2012 року Банк продовжує успiшно розвивати картковий бiзнес. ПАТ «Полтава-банк» є членом двох платiжних систем: - внутрiшньодержавної платiжної системи «Укркарт»; - мiжнародної платiжної системи «VISA International». Продукти, якi Банк випускає та обслуговує -це мiжнароднi платiжнi картки Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold. Юридичним особам Банк пропонує реалiзацiю зарплатних проектiв iз використанням платiжних карт МПС «VISA Int.» на вигiдних умовах. За 2012 рiк були пiдписанi договори про спiвробiтництво майже з 200 органiзацiями. Впродовж 2012 року Банком було емiтовано 15000 карт, якi мали своє розповсюдження в 14 регiонах України. Станом на 01.01.2012 року клiєнтами ПАТ «Полтава-банк», яким вiдкрито картковi рахунки є бiльше нiж 112 тисяч осiб. Завдяки цьому середнi залишки на картрахунках фiзичних осiб за 2012 рiк зросли i на 01.01.2013 року становлять близько 115000,00 тис. грн., на картрахунках суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi-фiзичних осiб та юридичних осiб облiковується близько 3000,00 тис. грн. В 2012 роцi розширено термiнальну iнфраструктуру Банку за рахунок встановлення власних банкоматiв в обласних центрах країни, станом на 01.01.2013 року кiлькiсть банкоматiв становить 74 одиниць, збiльшення сiтки банкоматiв банкiв-партнерiв та пiдписання угод з iншими крупними банками на пiльгове обслуговування платiжних карт Банку на обладнаннi цих банкiв. В ПАТ “Полтава-банк“ також дiє мережа банкiвських термiналiв, загальна кiлькiсть яких складає 150 одиниць.Темпи надання кредитiв держателям платiжних карт за 2012 рiк не зменшився. Протягом 2012 року надано кредитiв 902 особам на суму 4 177,00 тис. грн. Станом на 01.01.2013 активний залишок складає
15 450,00 тис. грн. Фiнансовий результат за минулий рiк складає 236 724,00 тис. грн., що, в порiвняннi з 2011 роком, вказує на збiльшення результату на 20% завдяки збiльшенню послуг та якостi обслуговування клiєнтiв. ПАТ "Полтава-банк" є професiйним учасником фондового ринку України. Банк здiйснює наступнi види дiяльностi на ринку цiнних паперiв: -брокерська дiяльнiсть; -дилерська дiяльнiсть; -андеррайтинг; -дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами; -депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Станом на 01.01.2013р. обсяги операцiй Банку склали:
-брокерська дiяльнiсть – 298 тис. грн.; -дилерська дiяльнiсть – 81 172 тис. грн. В 2012 роцi ПАТ "Полтава-банк" здiйснював операцiї з акцiями, векселями, iнвестицiйними сертифiкатами та депозитними сертифiкатами НБУ. Станом на 01.01.13 року ПАТ "Полтава-банк" обслуговував 12 515 юридичних осiб, якi вiдкрили в банку 19 244 поточних рахункiв. E 2012 роцi ПАТ "Полтава-банк" надавав своїм корпоративним клiєнтам максимально повний перелiк банкiвських послуг, починаючи з рiзних програм фiнансування розвитку бiзнесу, розмiщення тимчасово вiльних коштiв, обслуговування корпоративних карток та зарплатних карткових проектiв, iнкасацiї i закiнчуючи сучасними банкiвськими послугами з управлiння грошовими потоками системних пiдприємств. Для зручностi клiєнтiв були розробленi новi тарифнi пакети : "Успiшний бiзнес”, "Вiдкритi простори” та „Економ”. Протягом дети рокiв в Банку працює спецiалiзований вiддiл по обслуговуванню VIP-клiєнтiв. Основними клiєнтами Банку є: ПАТ "Завод Лтава", ПАТ "Полтавський завод медичного скла", КППОР "Полтававодоканал", ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго", ТОВ "Астера", ПП "Сiгма-Кабель", ПАТ "Полтавамаш" та iншi. Протягом звiтного року ПАТ “Полтава-банк” надавав своїм клiєнтам повний спектр операцiй з iноземною валютою: - неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо) що здiйснюються в касах банку;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; - вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; - торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмiнних операцiй); - iншi операцiї з валютними цiнностями на валютному ринку України. Поряд iз здiйсненням прямих банкiвських переказiв спецiалiсти ПАТ “Полтава-банк” здiйснюють розрахунки з використанням документарних iнструментiв. При цьому для клiєнтiв пропонуються оптимальнi схеми розрахункiв за конкурентними тарифами, надаються консультацiї з питань юридичного оформлення контракту, його вiдповiдностi нормам мiжнародного та українського права. ПАТ “Полтава-банк” є активним учасником мiжбанкiвського валютного ринку України, здiйснює операцiї купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти, її конвертацiї, як за дорученням клiєнтiв, так i за власними операцiями. Зростання обсягiв зовнiшньоекономiчних операцiй клiєнтiв, з одного боку, намагання Банку задовольнити потреби Клiєнта та гнучка тарифна полiтика з iншого боку, дозволяють ПАТ “Полтава-банк” отримувати стабiльний доход вiд здiйснення операцiй з безготiвковою iноземною валютою. У 2012 роцi Банк здiйснював широкий спектр неторговельних операцiй з iноземною валютою. Серед послуг, якi Банк пропонує своїм клiєнтам, є: валютно-обмiннi операцiї з готiвковою iноземною валютою;прийом зношених банкнот на iнкасо; розмiн банкнот iноземних валют; перевiрка достовiрностi iноземних банкнот. Крiм того комплекс банкiвських послуг, що надаються приватним особам включає: вiдкриття та ведення поточних рахункiв фiзичних осiб в iноземнiй валютi; переказ коштiв та виплата переказiв в iноземнiй валютi без вiдкриття поточних рахункiв; здiйснення операцiй з вiдправлення та одержання грошових переказiв за мiжнародними системами Western Union, Money Gram. Обсяг купленої ПАТ “Полтава-банк” готiвкової iноземної валюти за 2012 рiк склав (у тис. одиниць): Долари США - 50 549; Євро - 12 235; Росiйськi рублi - 340 048. Обсяг проданої ПАТ “Полтава-банк” готiвкової iноземної валюти за 2012 рiк склав (у тис. одиниць): Долари США - 73 841; Євро - 13 084;
Росiйськi рублi - 300 817. Розгалужена мережа вiддiлень та фiлiй ПАТ “Полтава-банк” дозволяє клiєнтам Банку здiйснювати операцiї з iноземною валютою у будь-якому куточку Полтавської областi та iнших мiстах України.
Протягом року Банк здiйснював операцiї з металами на валютному ринку України, купiвлю-продаж зливкiв золота (999,9) через каси банку. У 2012 роцi банк здiйснював операцiї з купiвлi-продажу iнвестицiйних монет України.
ПАТ “Полтава-банк” має довготривалi дiловi та партнерськi вiдносини з iноземними банками – провiдними фiнансовими установами Європи та країн СНД. Серед iноземних банкiв-кореспондентiв є: COMMERZBANK AG (Frankfurt am Main, Germany), VTB Bank (Deutschland) AG (Frankfurt am Main, Germany), BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (Roma, Italy), ВАТ “БПС-Банк” (Мiнськ, Бiлорусь), ВАТ «Банк ВТБ (Москва, Росiя), ВАТ “Альфа-банк” (Москва, Росiя). Тiсна спiвпраця з банками-кореспондентами, розгалужена система кореспондентських рахункiв та професiоналiзм персоналу Банку дозволяють оптимiзувати шлях проходження платежiв i надавати високоякiсне обслуговування як зовнiшньоторговельних, так i неторговельних операцiй Клiєнтiв в iноземнiй валютi. Банк є учасником системи розрахункiв SWIFT, що забезпечує можливiсть здiйснення платежiв клiєнтiв та банку з максимальною швидкiстю, якiстю та надiйнiстю. В Полтавськiй областi крiм ПАТ "Полтава-банк" дiє ще два банки - юридичнi особи ПАТ "Автокразбанк" та АК "Промислово-Фiнансовий Банк" та ряд фiлiй банкiв України: ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "ОТП Банк", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ КБ "ПриватБанк", ПАТ "Промiнвестбанк", ПАТ "Укрсиббанк", ПАТ "Банк "Фiнанси та кредит" та iншi. В умовах економiчної та правової нестабiльностi, жорсткої конкуренцiї на ринку банкiвських послуг Банк зайняв стабiльну позицiю у Полтавському регiонi, є унiверсальним Банком. Статус юридичної особи надає Банку значнi переваги у вирiшеннi ряду питань, таких як кредитування, роботи з борговими зобов'язаннями, проведення мiжнародних розрахункiв, тощо.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Станом на 01.01.2008 р. iнвестицiї Банку складали 2637 тис. грн., на 31.12.2012 р. - 872 тис. грн. Основнi придбання та вiдчудження Банку: ЗАТ "Лiкеро-горiльчаний завод", ВАТ "Полтавський машинобудiвний завод", ТОВ "Полтавський завод кварцевого скла", ТОВ "Полтавський газовий завод", ТОВ "Завод газорозрядних ламп", ТОВ "Полтавський завод технологiчного обладнання", ПрАТ "КВТФ фiрма "Кремтекс", ЗАТ "Курорт-готель", ПВНЗIФ "МТМ" ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Капiтал iнвест-центр", ПВНЗIФ "ЛТАВА" ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Капiтал iнвест-центр, "ВАТ "Карлiвська меблева фабрика", ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС".
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби Банку включають в себе примiщення, що належать Банку, та орендованi примiщення. Банку належать наступнi примiщення: примiщення головного офiсу за адресами: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а та м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 42; примiщення фiлiї у м. Києвi за адресою: м. Київ, вул. Тарасiвська, 30; примiщення Кременчуцької фiлiї за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Жовтнева,11; примiщення Гадяцької фiлiї за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. 50-рiччя Жовтня, 44; примiщення фiлiї у м. Лубни за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 50 та власнi та орендованi Банком примiщення 111 вiддiлень в Полтавськiй та iнших областях України. У 2012 роцi збiльшення вартостi основних засобiв вiдбулося на суму 2063 тис. грн., в тому числi за рахунок введення в експлуатацiю будiвлi вартiстю 1278 тис. грн.та придбання iншого обладнання для використання у сферi дiяльностi Банку.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Банкiвська справа - це бiзнес, пов'язаний з ризиком. Мета управлiння ризиками - сприяти пiдвищенню вартостi власного капiталу Банку, одночасно забезпечуючи досягнення цiлей багатьох зацiкавлених сторiн. Стратегiя управлiння ризиками розробляється наглядовою радою Банку.Тактичне управлiння ризиками здiйснює правлiння Банку та профiльнi комiтети. Ризики банкiвської дiяльностi пiдроздiляються на фiнансовi та функцiональнi. Ступiнь загрози вiд того чи iншого ризику залежить вiд обсягу вiдповiдного активу у валютi балансу Банку - для фiнансових ризикiв, та ступеню впливу ризику на можливостi Банку здiйснювати усi операцiї - для функцiональних ризикiв. В найбiльшiй мiрi банкiвському контролю пiдлягають фiнансовi ризики, якi безпосередньо пов'язанi з формуванням балансу Банку (кредитний, лiквiдностi, ринковий, змiни процентної ставки, валютний та операцiйний). Першi чотири є основою банкiвської дiяльностi, саме вони складають основу управлiння активами та пасивами. Внутрiшнi характеристики Банку оцiнюються з точки зору впливу економiчних, технологiчних, конкурентних, наглядових та iнших змiн зовнiшнього середовища. Механiзм управлiння ризиками регулярно переглядається Банком. Адекватнiсть регулятивного капiталу (платоспроможнiсть Банку) вiдображає здатнiсть Банку своєчасно i в повному обсязi розраховуватись за своїми зобов'язаннями. Рiвень адекватностi регулятивного капiталу Банку протягом 2012 року не порушувався, станом на 31.12.2012 р. норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2) становив 18,98 % при нормативному значеннi не менше нiж 10%, а норматив спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3) становив 16,44 % при нормативному значенi не менше нiж 9 %. Наведенi данi пiдтверджують постiйне виконання (i перевищення) Банком встановлених нормативiв адекватностi регулятивного та основного капiталу i свiдчать про стабiльнiсть та фiнансову надiйнiсть Банку. Протягом звiтного року Банк не зазнав дефiциту грошових коштiв, своєчасно розраховувався по своїм зобов'язанням, безперебiйно виконував платiжнi доручення клiєнтiв. Припинення (лiквiдацiї) окремих видiв банкiвських операцiй та обмеження щодо володiння активами в системi Банку не було. Банк формує спецiальнi та загальнi резерви на покриття можливих витрат за активами, включаючи розмiщенi депозити, наданi кредити, дебiторську заборгованiсть, нарахованi вiдсотки за кредитами, як у нацiональнiй валютi, так i в iноземних валютах. Кошти обов'язкових резервiв Банку станом на 31.12.2012 р. складають 28343 тис. грн. Банк постiйно пiдтримує необхiдну суму резерву на рахунку в НБУ. Протягом звiтного року та на звiтнi дату формування резервiв здiйснювалось Банком у достатньому обсязi та є реальним для погашення сумнiвної та безнадiйної заборгованостi. Станом на 31.12.2012 року Банком сформованi резерви: пiд заборгованiсть за кредитами у сумi 79149 тис. грн., резерв для вiдшкодування можливих втрат за операцiями з цiнними паперами - 1128 тис. грн. Окрiм цього Банк створив резервний (страховой) фонд у розмiрi 12,77 вiдсоткiв регулятивного капiталу, а також створенi iншi фонди, передбаченi чинним законодавством України або установчими документами Банку.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафiв не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
В областi управлiння акцiонерним та власним капiталом Банк виходив з необхiдностi пiдтримання їх розмiру на рiвнi нацiональних та європейських вимог , нормативiв по абсолютним розмiрам, платоспроможностi, достаностi капiталу, з метою недопущення знецiнення коштiв акцiонерiв, забезпечення високої доходностi акцiй, збiльшення частки власних коштiв в ресурснiй базi Банку. Фiнансовий стан Банку станом на 31.12.2012 року згiдно зi Звiтом про фiнансовий стан (Балансом) та Звiтом про прибутки та збитки та iнший сукупних дохiд такий: загальна сума доходiв Банку - 209362 тис. грн.; загальна сума витрат Банку 191749 тис. грн.; чистий прибуток Банку - 17613 тис. грн.; рентабельнiсть - 9,2. Зареєстрований та сплачений статутний капiтал Банку дорiвнює 70500 тис. грн, у порiвняннi з 2011 роком не збiльшився. Власний капiтал Банку збiльшився i становить станом на звiтну дату 232174 тис. грн., у порiвняннi з 2011 роком збiльшився на 7,3 %. Власний капiтал у структурi балансу станом на 31.12.2012 року складає 17,3 %.
Обсяг регулятивного капiталу станом на кiнець дня 31.12.2012 року є достатнiм для виконання нормативних вимог та здiйснення iснуючого обсягу операцiй , вiн дорiвнює 221858 тис. грн. Капiтал за структурою є збалансованим: його величина складається з основного капiталу (капiталI рiвня) ) рiвня та додаткового капiталу (капiтал II рiвня); субординований борг, що враховується до складу регулятивного капiталу 4000 тис. грн. Достатнiсть капiталу пiдтримується та контролюється Банком згiдно дiючих економiчних нормативiв Нацiонального банку України. Протягом 2012 року показники нормативу адекватностi регулятивного капiталу (Н2) та нормативу адекватностi основного капiталу (Н3) не порушувались та значно перевищували нормативи НБУ. Рiвень адекватностi регулятивного капiталу протягом 2012 року складав 18,50 - 21,73 % при нормативному значеннi не менше 10 %, станом на 31.12.2012 року цей показник дорiвнює 18,98 %. Норматив адекватностi основного капiталу (Н3) протягом 2012 року становив 14,47 - 18,15 % при нормативному значеннi не менше 9 %, станом на 31.12.2012 року цей показник дорiвнював 16,44 %. Високий рiвень адекватностi регулятивного капiталу свiдчить про високу захищенiсть привернутих коштiв, здатнiсть Банку вiдповiдати по своїм зобов'язанням перед клiєнтами та вкладниками. Структура капiталу, що склалась на кiнець звiтного року, не мiстить ознак загрози фiнансовiй стiйкостi Банку, а його абсолютний розмiр вiдповiдває нормативним вимогам.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 31.12.2012 року Банк мав не мав укладених, але не виконаних договорiв.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiчна мета Банку на 2013 рiк:
Основною стратегiчною метою дiяльностi Банку є збiльшення його ринкової вартостi шляхом пiдвищення конкурентноздатностi, створення бездоганного iмiджу та довiри до нього, впiзнання бренду та пiдвищення ефективностi дiяльностi. Прiоритетнi цiлi i напрямки розвитку: 1. Збiльшення активiв Банку до 1 410,6 млн.грн. 2. Збiльшення клiєнтської бази, формування бази постiйних клiєнтiв. 3. Розвиток iнфраструктури Банку, яка була створена протягом 2012 року . 4. Укрiплення позицiй на ринку банкiвських послуг: зайняти 30-40% сегменту ринку по обслуговуванню юридичних осiб, 15-20% - по обслуговуванню фiзичних осiб у Полтавському регiонi та поступове просунення власного банкiвського продукту на територiю iнших областей України з метою завоювання iнших ринкових нiш. 5. Нарощування до 01.01.2014 р. розмiру капiталу до 250 млн. грн. 6. Проведення виваженої кредитної полiтики, що дозволяє знизити ризики кредитних операцiй. 7. Розвиток ресурсної бази з метою задоволення потреб клiєнтiв у банкiвських продуктах з урахуванням фiнансових можливостей i забезпечення лiквiдностi. Збiльшення обсягiв залучених коштiв до суми 1 174 млн. грн. 8. Максимiзацiя ефективностi використання залучених коштiв. 9. Розвиток операцiй з кредитування фiзичних осiб, на основi впровадження зарплатних проектiв та детального вивчення фiнансового стану позичальникiв. 10. Розвиток операцiй з клiєнтами. З метою їх оперативного обслуговування проведення удосконалення системи вiддаленого керування рахунком "Клiєнт - банк", збiльшення числа її користувачiв. 11. Подальше впровадження електронно-карткового проекту в платiжнiй системi "УкрКарт", Visa в м. Полтавi, Полтавськiй областi, по Українi, збiльшення кiлькостi клiєнтiв - держателiв карт на 10%. Проведення з цiєю метою iнвестицiй у розвиток технологiчної бази й iнфраструктури для обслуговування клiєнтiв - держателiв карт. 12. Збiльшення кiлькостi клiєнтiв Банку, створення оптимальних умов для роботи з клiєнтами, розробка нових пакетiв послуг, утримання доходностi операцiй з розрахунково-касового обслуговування; пiдвищення якостi та швидкостi обслуговування клiєнтiв. 13. Дотримання високих стандартiв в областi банкiвської таємницi з урахуванням iнтересiв клiєнтiв. 14. Пiдвищення якостi менеджменту i прийнятих управлiнських рiшень, а також якостi обслуговування клiєнтiв за допомогою пiдвищення квалiфiкацiї i спецiалiзацiї персоналу банку та введення нових програмних комплексiв. 15. Пiдвищення ефективностi управлiння фондами фiнансування будiвництва та фондами операцiй з нерухомiстю. 16. Удосконалення iнформацiйних систем для користування клiєнтами, мобiльний банкiнг, системи електронних переказiв та iн. 17. Пiдвищення платоспроможностi та укрiплення фiнансвої стiйкостi. 18. Диверсифiкацiя дiяльностi на рiзних напрямках з метою зниження банкiвських ризикiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У 2012 роцi дослiдженяя та розробки Банком не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ, стороною яких виступає Банк або його посадовi особи, немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
I. Банк до корпорацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об'єднань не входив. II. Посадовi особи Банку не мають судимостей, не притягались до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення у галузi фiнансової i пiдприємницької дiяльностi, такi, що посягають на власнiсть та встановлений порядок управлiння, а також за iншi правопорушення.
III. 1. Протягом останнiх трьох рокiв Банк емiсiй акцiй не здiйснював. 2. Акцiонери-власники простих акцiй мають право: - брати участь в управлiннi Банком особисто або через своїх представникiв на загальних зборах акцiонерiв. Повноваження представника (постiйного або призначеного на певний строк) повиннi бути пiдтвердженi в порядку, встановленому чинним законодавством України; - брати участь у розподiлi прибутку Банку та одержувати його частку (дивiденди) за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв; - отримання у разi лiквiдацiї Банку частини його майна або вартостi частини майна у порядку, визначеному Статутом Банку та чинним законодавством України; - вимагати викупу Банком всiх або частини належних акцiонеру акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та актами внутрiшнього регулювання Банку; - на переважне право з придбання простих акцiй Банку при проведеннi закритого(приватного) їх розмiщення в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Банку на момент, визначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банку про розмiщення акцiй; - на отримання iнформацiї про дiяльнiсть Банку у порядку, встановленому чинним законодавством України. Одна проста акцiя Банку надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах акцiонерiв, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. 3. Акцiонери-власники привiлейованих акцiй мають право: - на першочергове одержання частки прибутку Банку (дивiдендiв), за винятком передбачених чинним законодавством України випадкiв, за пiдсумками звiтного року у розмiрi 20 вiдсоткiв. У разi вiдсутностi або недостатностi чистого прибутку звiтного року та нерозподiленого прибутку минулих рокiв виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями здiйснюється за рахунок резервного фонду Банку; - на отримання лiквiдацiйної вартостi акцiй у розмiрi їх номiнальної вартостi у черговостi, визначенiй п.1. ст.89 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - на отримання iнформацiї про дiяльнiсть Банку у порядку, встановленому чинним законодавством України; - голосувати на загальних зборах акцiонерiв пiд час вирiшення загальними зборами таких питань: - припинення Банку, що передбачає конвертацiю привiлейованих акцiй цього класу у привiлейованi акцiї iншого класу, простi акцiї або iншi цiннi папери; - внесення змiн до Статуту Банку, що передбачають обмеження прав акцiонерiв-власникiв привiлейованих акцiй; - внесення змiн до Статуту Банку, що передбачають розмiщення нового класу привiлейованих акцiй, власники яких матимуть перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi лiквiдацiї Банку, або збiльшення обсягу прав акцiонерiв-власникiв розмiщених класiв привiлейованих акцiй, якi мають перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi лiквiдацiї Банку. Строк та порядок виплати акцiонерам частки прибутку (дивiдендiв) - один раз на рiк за пiдсумками календарного року. Розмiр дивiдендiв за простими акцiями визначається загальними зборами акцiонерiв згiдно вимог чинного законодавства України. Розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку - 20 вiдсоткiв. При додатковiй емiсiї акцiй акцiонери-власники привiлейованих акцiй не мають права на переважне придбання акцiй Банку. 4. Банк забезпечує захист прав акцiонерiв Банку. 5. Розмiр виплачених протягом останнiх трьох рокiв дивiдендiв: - на одну просту iменну акцiю в гривнях: за 2010 рiк, 2011 рiк та за 2012 рiк дивiденди по простим iменним акцiям Банку виплачуватись не будуть згiдно рiшень чергових загальних зборiв акцiонерiв Банку (протокол № 1 вiд 15.03.2011 р., протокол № 1 вiд 10.04.2012 р. та протокол № 1 вiд 05.04.2013 р. вiдповiдно); на одну привiлейовану iменну акцiю в гривнях: за 2010 рiк - 0,030, за 2011 рiк - 0,020, за 2012 рiк - 0,020. 6. Протягом 2010, 2011 та 2012 рокiв акцiї Банку на бiржах, позабiржових торговельно-iнформацiйних системах не обертались. У 2010, 2011 та у 2012 роках акцiї Банку не продавались. Акцiї Банку у 2010, 2011 та 2012 роках на викупались.У звiтному 2012 роцi Банк не випускав акцiй i тому, акцiї призначених для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу не було.IV. Протягом останнiх трьох рокiв Банк не здiйснював випуск облiгацiй. V. Вiдповiдно за рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. № 1591 (зi змiнами та доповненнями) Банк оприлюднив Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2011 рiк в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних ДКЦПФР 19.04.2012 р. , опублiкував у Вiдомостях ДКЦПФР № 76 23.04.2012 р., розмiстив на власному сайтi (на сторiнцi www.poltavabank.com) 19.04.2012 р. та подав до загального вiддiлу Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 14.05.2012 р.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 140148.000 136374.000 24799.000 0.000 164947.000 136374.000
будівлі та споруди 134413.000 131771.000 24799.000 0.000 159212.000 131771.000
машини та обладнання 2077.000 1525.000 0.000 0.000 2077.000 1525.000
транспортні засоби 1894.000 1584.000 0.000 0.000 1894.000 1584.000
інші 1764.000 1494.000 0.000 0.000 1764.000 1494.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 140148.000 136374.000 24799.000 0.000 164947.000 136374.000
Опис Ступiнь використання основних засобiв - використовуються повнiстю (100 %). Знос, нарахований на кiнець звiтного перiоду, у вiдсотках складає: будiвлi та споруди - 58,3 %, машини та обладнання - 21,8 %. Вiдповiдно до облiкової полiтики Банку до основних засобiв у 2012 роцi вiдносяться об'єкти, вартiсть яких перевищує 1000 грн. та строк експлуатацiї бiльше одного року. До основних засобiв ПАТ "Полтава-банк" належать: земельнi дiлянки; будинки, споруди, передавальнi пристрої; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); iншi основнi засоби. Придбанi (виготовленi) основнi засоби зараховуються на баланс Банку за первiсною вартiстю придбання, яка включає всi витрати, пов'язанi з їх придбанням, доставкою i введенням їх в експлуатацiю. Усi основнi засоби пiдлягають амортизацiї (крiм землi). Земля, це актив, за яким не нараховується амортизацiя, оскiльки строк її використання практично не обмежений. Амортизацiя капiтальних iнвестицiй за власними основними засобами, якi не завершенi i не переведенi до основних засобiв Банку, не нараховується. Амортизацiя основних засобiв нараховується Банком iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на очiкуваний перiод часу використання об'єкта основних засобiв. Згiдно з Положенням "Про нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв а установах ПАТ "Полтава-банк" затвердженого головою правлiння Банку 06.04.2012 р., нормативи та строки амортизацiї коливаються в дiапазонах вiд 0,66 % до 20 %. За 2012 рiк нараховано амортизацiї на суму 3610 тис. грн. Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 5581 тис. грн. Банк отримав в оперативний лiзинг основнi засоби у сумi 24799 тис. грн., якi облiковуються на позабалансовому рахунку. Вартiсть майна, що перейшло у власнiсть Банку за рахунок погашення боргу, складає в сумi 37900 тис. грн. У фiнансовий лiзинг Банк не надавав i не отримував основнi засоби. На балансi Банку числяться незавершенi капiтальнi вкладення у сумi 4096 тис. грн. У 2012 роцi вартiсть основних засобiв збiльшилась на суму 2063 тис. грн., в т.ч. за рахунок введення в експлуатацiю будiвлi вартiстю 1278 тис. грн. та iншого обладнання для використання у сферi дiяльностi Банку, але пiсля нарахування амортизацiї, фактична вартiсть основних засобiв виробничого призначення зменшилась на сумму 3774 тис. грн. На балансi Банку знаходяться такi транспортнi засоби: 36 легкових автомобiлiв, 4 вантажних-пасажирських автомобiлiв. Об'єктiв невиробничого призначення на балансi Банку немає. Банк має на балансi майно, яке не використовується в банкiвськiй дiяльностi на суму 6849 тис. грн. Iнвентаризацiя основних засобiв здiйснена на 01.11.2012 року за наказом № 2879 вiд 30.10.2012 р. голови правлiння Банку. Iнвентаризацiя проводилась з дотриманням вимог "Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв" затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.08.1994 року № 202/412 (iз змiнами, внесеними згiдно з Наказами Мiнфiну). У 2012 р. Банк не здiйснював переоцiнку своїх будiвель. Збiльшення вартостi будiвель вiдбулось за рахунок проведення ремонтних робiт.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 232174.000 216324.000
Статутний капітал (тис. грн.) 70500.000 70500.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 70500.000 70500.000
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 161674 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 161674 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 145824 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 145824 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу як на кiнець звiтного перiоду так i на кiнець попереднього перiоду. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 15986.000 X X
у тому числі:  
Кредит ПАТ "Авант-банк" 26.12.2012 15986.000 1.000000000000 31.01.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 18861.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 10042.000 X X
Інші зобов'язання X 1061819.000 X X
Усього зобов'язань X 1106708.000 X X
Опис: У складi статтi "Кошти банкiв" роздiлу Зобов'язання, Звiту про фiнансовий стан (Баланс) станом на 31.12.2012 року є: - кредит, наданий Банку, непогашена частина боргу за яким 15986 тис. грн., невиплаченi проценти за кредитом 2 тис.грн. та депозити, узятi Банком у забезпечення за кредитними операцiями у iнших банкiв у сумi 55951 тис.грн. Суми невиплачених процентiв за кредитом та депозити, узятi Банком у забезпечення за кредитними операцiями у iнших банкiв, увiйшли до склад статтi "iншi зобов'язання".

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
23.02.2012 24.02.2012 Відомості про проведення загальних зборів
10.04.2012 11.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.06.2012 11.06.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.09.2012 17.09.2012 Відомості про проведення загальних зборів
17.10.2012 18.10.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.10.2012 24.10.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.11.2012 22.11.2012 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 2 1
2 2011 1 0
3 2010 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 32

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) У наглядовiй радi Банку комiтети не створювались

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Ні Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Так
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Так Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Так Ні Ні
Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) У 2011 роцi вiдбулась змiна особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери. У 2011 роцi реєстр акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк" вiв реєстратор ТОВ "Полтавська консалтiнгова група", код за ЄДРПОУ 24303056. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Банку (протокол № 1 вiд 15.03.2011 року) було затверджено переведення випуску простих iменних акцiй та привiлейованих iменних акцiй Банку документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Визначено депозитарiй, яки буде обслуговуватиемiсiю цiнних паперiв Банку - ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", код за ЄДРПОУ 30370711, лiцензiя ДКЦПФР серiя АБ № 581322 видана 25.05.2011 р., депозитпрна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. З депозитарiєм заключено Договiр № Е-3693 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 12.05.2011 р. Визначено зберiгача, у якого Банк буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй - це ПАТ "Полтава-банк", код за ЄДРПОУ 09807595, лiцензiя ДКЦПФР серiя АВ № 581273 видана 10.05.2011 р., депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Дата передачi реєстру 31.05.2011 р. Акт приймання-передачi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Полтава-банк" б/н вiд 31.05.2011 р., сторонами якого є ТОВ "полтавська консалтiнгова група", як передаюча сторона, ПАТ "Полтава-банк" (зберiгач), як приймаюча сторона та ПАТ "Полтава-банк", як емiтнент.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
д/н
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/н
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/н
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
д/н
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
д/н
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
д/н
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/н
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/н
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/н
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
д/н

Річна фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на31.12.2012 
 (число, місяць, рік) 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 287540 201023
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 5664 4144
Торгові цінні папери 7 0 0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 8 0 0
Кошти в інших банках 9 72308 11808
Кредити та заборгованість клієнтів 10 763683 741173
Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 16094 76339
Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0
Інвестиційна нерухомість 14 0 0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 173 5123
Відстрочений податковий актив 9 8
Гудвіл 15 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 16 140896 144696
Інші фінансові активи 17 11875 11588
Інші активи 18 40640 38611
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 19 0 3640
Усього активів 1338882 1238153
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 20 71939 0
Кошти клієнтів 21 997987 985323
Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0
Інші залучені кошти 23 0 0
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 0 245
Відстрочені податкові зобов’язання 18861 22207
Резерви за зобов’язаннями 24 0 0
Інші фінансові зобов'язання 25 7081 2377
Інші зобов'язання 26 798 1635
Субординований борг 27 10042 10042
Зобов'язання групи вибуття 19 0 0
Усього зобов'язань 1106708 1021829
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 28 70500 70500
Емісійні різниці 28 60 60
Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 17613 934
Резервні та інші фонди банку 63980 68171
Резерви переоцінки 29 80021 76659
Неконтрольована частка3 0 0
Усього власного капіталу 232174 216324
Усього зобов'язань та власного капіталу 1338882 1238153

Примітки До Звiту про фiнансовий стан (Баланс) станом на 31.12.2012 року додаються примiтки у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2012 рiк.
Затверджено до випуску та підписано      
25.03.2013 року   Керівник В.С. Переверзев
        (підпис, ініціали, прізвище)
Носенко Н.В., (05322 20947)   Головний бухгалтер Л.I. Щербак
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2012 рік

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
Процентні доходи 31 144144 143655
Процентні витрати 31 -100266 -102633
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 43878 41022
Комісійні доходи 32 50574 49924
Комісійні витрати 32 -3935 -3018
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 43 0 0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 -445 20
Результат від операцій з іноземною валютою 14432 13616
Результат від переоцінки іноземної валюти -705 -1172
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 9, 10 0 0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 20, 21, 23 0 0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 9, 10 -11369 -26090
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 17, 18 -475 -10
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 -663 -117
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 12 0 0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 -153 -905
Інші операційні доходи 33 1192 1885
Адміністративні та інші операційні витрати 34 -69527 -73123
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 22803 2032
Витрати на податок на прибуток 35 -5190 -1098
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 17613 934
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 19 0 0
Прибуток/(збиток) за рік 17613 934
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів -1758 0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 29 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування за рік -1758 0
Усього сукупного доходу за рік 15855 934
 
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку 17613 934
неконтрольованій частці 0 0
 
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 15855 934
неконтрольованій частці 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.00002 0.0000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.00002 0.0000
 
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.00 0.00
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.00 0.00
 
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0.00002 0.0000
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0.00002 0.0000

Примітки До Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд банку (Звiт про фiнансовi резуольтати) за 2012 рiк додаються примiтки у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2012 рiк.
Затверджено до випуску та підписано      
25.03.2013 року   Керівник В.С. Переверзев
        (підпис, ініціали, прізвище)
Носенко Н.В. (05322 20947)   Головний бухгалтер Л.I. Щербак
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2012 рік

Найменування статті Примітки Належить власникам банку Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці резервні, інші фонди та резерви переоцінки нерозподілений прибуток усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 70500 60 141474 3364 215398 0 215398
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 5 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 70500 60 141174 3364 215398 0 215398
Усього сукупного доходу 29 0 0 3356 -2422 934 0 934
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 9 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 9 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 48 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 -8 -8 0 -8
Залишок на кінець попереднього періоду 70500 60 144830 934 216324 0 216324
Усього сукупного доходу 29 0 0 -829 16684 15855 0 15855
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 -5 -5 0 -5
Залишок на кінець звітного періоду 70500 60 144001 17613 232174 0 232174

Примітки До Звiту про змiни у власному капiталi (звiт про власний капiтал) за 2012 рiк додаються примiтки у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2012 рiк.
Затверджено до випуску та підписано      
25.03.2013 року   Керівник В.С. Переверзев
        (підпис, ініціали, прізвище)
Носенко Н.В. (05322 20947)   Головний бухгалтер Л.I. Щербак
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2012 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Процентні доходи, що отримані 0 0
Процентні витрати, що сплачені 0 0
Комісійні доходи, що отримані 0 0
Комісійні витрати, що сплачені 0 0
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
Інші отримані операційні доходи 0 0
Витрати на утримання персоналу, сплачені 0 0
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 0 0
Податок на прибуток, сплачений 0 0
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 9, 17 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0
Придбання асоційованих компаній 11 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 0
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 17 0 0
Дивіденди, що виплачені 35 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 0 0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0

Примітки д/н
Затверджено до випуску та підписано      
25.03.2013 року   Керівник В.С. Переверзев
        (підпис, ініціали, прізвище)
Носенко Н.В., (05322 20947)   Головний бухгалтер Л.I. Щербак
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2012 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Прибуток/(збиток) до оподаткування 22803 2032
Коригування:
Знос та амортизація 3610 3944
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 0 28119
Амортизація дисконту/(премії) -2764 -1777
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
(Нараховані доходи) -10819 -1435
Нараховані витрати 1161 1060
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності 0 0
Інший рух коштів, що не є грошовим -3131 -974
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 10860 30969
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 146876 -26094
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 1520 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 45787 -6945
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 17414 -22551
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів -3641 -9955
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 2030 -12537
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 71939 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 12664 24929
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань -837 965
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток 157736 4875
Податок на прибуток, що сплачений -5190 -1098
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 152546 3777
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 -60243 -50197
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 -212
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0
Придбання асоційованих компаній 11 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 -3800 3454
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 -598 -381
Придбання нематеріальних активів 14 3 196
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності -64638 -47140
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 0
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 17 0 0
Дивіденди, що виплачені 35 -5 -8
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності -5 -8
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 134 22
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 88037 -43349
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 205167 248516
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 293204 205167

Примітки До Звiту про рух грошових коштiв за непрямим методом за 2012 рiк додаються примiтки у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2012 рiк.
Затверджено до випуску та підписано      
25.03.2013 року   Керівник В.С. Переверзев
        (підпис, ініціали, прізвище)
Носенко Н.В. (05322 20947)   Головний бухгалтер Л.I. Щербак
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтка 1. Iнформацiя про Банк. Найменування Банку - Публiчне акцiонерне товариство “Полтава-банк” (далi – Банк).
Мiсцезнаходження Банку - Україна, 36020, мiсто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а. Банк зареєстрований в Українi i є резидентом України. Банк заснований вiдповiдно з чинним законодавством України у формi вiдкритого акцiонерного товариства, у якого вiдповiдальнiсть акцiонерiв обмежена кiлькiстю належних їм акцiй. Органiзацiйно - правова форма Банку - акцiонерне товариство, тип – публiчне акцiонерне товариство. Основна дiяльнiсть Банку включає надання банкiвських послуг юридичним i фiзичним особам на територiї України. Банк створено з метою надання банкiвських послуг на пiдставi банкiвської лiцензiї, iнших фiнансових послуг (крiм послуг у сферi страхування), а також здiйснення iншої дiяльностi у вiдповiдностi з чинним законодавством України. Банк входить до банкiвської системи України. Банк є учасником Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, який дiє у вiдповiдностi з Законом України “Про фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб” (зi змiнами). Структура акцiонерiв Банку:
Станом на 31.12.2012 року у складi акцiонерiв Банку було: - 41 юридична особа ( 1,49 % загальної кiлькостi акцiонерiв); - 2713 фiзичних осiб (98,51 % загальної кiлькостi акцiонерiв). Станом на 31 грудня 2012 року акцiонери – юридичнi особи володiли 1,0047 % статутного капiталу Банку, акцiонери – фiзичнi особи володiють 98,9953 % статутного капiталу Банку. Частка керiвництва в статутному капiталi Банку складає – 89,7535 %. Власники iстотної участi в Банку: 1. Некрасов К.О. – 86,0538 % - загальний вiдсоток у статутному капiталi Банку. 2. Некрасов О.В. – 85,2027 % - загальний вiдсоток у статутному капiталi Банку. 3. Некрасов Л.О. – 85,2027 % - загальний вiдсоток у статутному капiталi Банку. Дана фiнансова звiтнiсть Банку пiдготовлена та складена згiдно з вимогами Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої Постановою НБУ 24.10.2011 року №373, та зареєстрованою в мiнiстерствi юстицiї України 10 листопада 2011 року за № 1288/20026 за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) за 2012 фiнансовий рiк. Банк зареєстрований в Українi, та являється резидентом України. Банк створений згiдно з законодавством України в формi вiдкритого акцiонерного товариства, в якому вiдповiдальнiсть акцiонерiв обмежена кiлькiстю наданих їм акцiй. Публiчне акцiонерне товариство «Полтава-банк» є юридичною особою в складi якого 4 фiлiї та 111 вiддiлень та регiональних управлiнь.
Фiнансова звiтнiсть пiдписана головою Правлiння та головним бухгалтером ПАТ «Полтава-банк», пiдтверджена директором аудиторської фiрми «Фiнком-Аудит» та затвнрджена загальними зборами акцiонерiв банку 5 квiтня 2013 року. Дана звiтнiсть є першою, складеною вiдповiдно до МСФЗ. Для її складання був застосований мiжнарожний стандарт фiнансової звiтностi 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».
Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть. Таблиця 1.Основнi показники соцiально-економiчного розвитку України протягом 2002-2012 рр.
Показники: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Валовий внутрiшнiй продукт, млрд. грн. 225,8 267,3 345,1 441,5 544,2 720,7 948,1 913,3 1 082,6 1 314 1015
Середньомiсячна номiнальна заробiтна плата працiвникiв, грн. 376 462 590 806 1041 1351 1806 1906 2239 2633 3025
до середньомiсячної номiнальної зарплати за попереднiй рiк 121 122,8 127,5 136,7 129,2 129,7 133,7 105,5 117,5 117,6 114,9
до грудня попереднього року 115,6 113,8 120,8 131,5 111,7 110,7 97 99 110,2 108,5 99,1
Рiвень безробiття (на кiнець перiоду),% 3,7 3,5 3,5 3,1 2,7 2,3 3 1,9 2 1,8 1,8
Офiцiйний обмiнний курс грн./дол. США, на кiнець перiоду 532,7 533,27 531,9 512,47 505,0 505,0 770,0 798,5 796,2 798,98 799,3
У 2012р. порiвняно з попереднiм роком iндекс промислової продукцiї становив 98,2%. У добувнiй промисловостi обсяг виробництва продукцiї порiвняно з 2011р. зрiс на 1,9%, у тому числi у добуваннi металевих руд – на 1,3%, кам’яного вугiлля – на 4,3%, вуглеводнiв – на 1%. За 2012р. видобуто 19,3 млрд.м3 природного газу, 2,3 млн.т сирої нафти та вироблено (видобуто) 82,0 млн.т залiзних неагломерованих руд та концентратiв, 64,7 млн.т готового вугiлля.
У переробнiй промисловостi iндекс продукцiї становив 96,3%. На пiдприємствах iз виробництва харчових продуктiв, напоїв та тютюнових виробiв випуск продукцiї збiльшився на 1,5%, у тому числi у виробництвi олiї та жирiв – на 14%, переробленнi та консервуваннi овочiв та фруктiв – на 10,1%, м’яснiй, молочнiй та кондитерськiй промисловостi – вiдповiдно на 2,1%, 3,2% та 2,9%. Водночас зменшились обсяги продукцiї у виробництвi напоїв (на 2%) та тютюнових виробiв (на 1,5%). За 2012р. вироблено 3611 тис.т нерафiнованої соняшникової олiї, 115 тис.т натуральних консервованих овочiв, 41,5 тис.т овочiв, фруктiв, горiхiв i грибiв консервованих з додаванням оцту, 4,6 млн.дал коньяку, 33,8 млн.дал горiлки та iнших мiцних спиртових напоїв, 300 млн.дал пива, 143 млн.дал безалкогольних напоїв, 976 тис.т свiжої чи охолодженої яловичини i телятини, свинини та м’яса i субпродуктiв свiйської птицi, 285 тис.т ковбасних виробiв, 909 тис.т обробленого рiдкого молока, 88,2 тис.т вершкового масла, 166 тис.т жирних сирiв, 486 тис.т кисломолочних продуктiв, 78,6 тис.т свiжого неферментованого та кисломолочного сиру. У легкiй промисловостi випуск продукцiї скоротився на 5,3%, у тому числi у виробництвi одягу, хутра та виробiв iз хутра – на 7%, шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв – на 16,4%. Разом iз цим спостерiгалося зростання обсягiв продукцiї у текстильному виробництвi (на 3,3%). У 2012р. вироблено 102 млн.м2 тканин, 77,9 млн. пар панчiшно-шкарпеткових виробiв, 2,7 млн.шт. верхнього трикотажного одягу, 25,1 млн.пар взуття. В обробленнi деревини та виробництвi виробiв з деревини темп росту промислової продукцiї становив 98,2%, у целюлозно-паперовому виробництвi та полiграфiчнiй дiяльностi – 104,5%. На пiдприємствах iз виробництва коксу та продуктiв нафтоперероблення випуск продукцiї зменшився на 26,4%. У 2012р. виготовлено 18,9 млн.т коксу, 1,6 млн.т моторного бензину, 1,4 млн.т дизельного палива для автомобiльного i залiзничного транспорту та 0,8 млн.т паливних важких мазутiв. У хiмiчнiй та нафтохiмiчнiй промисловостi одержано прирiст продукцiї 7,1%, у тому числi на пiдприємствах iз виробництва агрохiмiчної продукцiї – 16,8%, мила та миючих засобiв, засобiв для чищення та полiрування, парфумерних та косметичних засобiв – 9,1%, фармацевтичної продукцiї – 8,2%, пластмасових виробiв – 4,8%. Зменшились обсяги продукцiї у виробництвi основної хiмiчної продукцiї (на 7,6%), лакiв та фарб (на 3,1%), гумових виробiв (на 5,3%). За 2012р. вироблено 5,1 млн.т синтетичного амiаку, 2,9 млн.т азотних мiнеральних чи хiмiчних добрив, 1,4 млн.т сiрчаної кислоти, 52,2 тис.т мила i поверхнево-активних органiчних препаратiв та 3,4 млн. шин. На пiдприємствах iз виробництва iншої неметалевої мiнеральної продукцiї iндекс промислової продукцiї становив 94,2%. У металургiйному виробництвi та виробництвi готових металевих виробiв за пiдсумками 2012р. спостерiгалося зменшення випуску продукцiї на 5,2%, у тому числi на пiдприємствах iз виробництва чавуну, сталi та феросплавiв – на 5,3%, труб – на 7,2%, iнших видiв первинного оброблення сталi – на 10,5%, кольорових металiв – на 8%. Водночас одержано прирiст продукцiї у виробництвi готових металевих виробiв (0,4%). За 2012р. виплавлено 28,5 млн.т чавуну, 33,1 млн.т сталi з напiвфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 18,5 млн.т готового прокату, 2,2 млн.т труб i профiлiв пустотiлих з металiв чорних. У машинобудуваннi випуск продукцiї зменшився на 6%, у тому числi на пiдприємствах з випуску машин та устатковання для сiльського та лiсового господарства (на 32,1%), для добувної промисловостi й будiвництва (на 4,8%), контрольно-вимiрювальних приладiв (на 10,8%), апаратури для радiо, телебачення та зв’язку (на 23,6%), електричних машин та устатковання (на 13,8%), автомобiльного транспорту (на 20,2%), механiчного устатковання (на 2,4%). При цьому збiльшились обсяги продукцiї у виробництвi машин та устатковання для металургiї (на 2%), залiзничного рухомого складу (на 3,6%). У 2012р. вироблено 4,8 тис. тракторiв для сiльського та лiсового господарства, 1 тис. верстатiв для оброблення дерева, 297 тис. пральних машин, 69,7 тис. легкових автомобiлiв, 3,2 тис. автобусiв. У виробництвi та розподiленнi електроенергiї iндекс промислової продукцiї за сiчень–грудень 2012р. становив 103%. Вироблено 198 млрд.кВт•годин електроенергiї, у тому числi тепловими електростанцiями – 96,4 млрд.кВт•годин, атомними – 90,1 млрд.кВт•годин.
За попереднiми розрахунками, iндекс обсягу сiльськогосподарського виробництва у 2012р. порiвняно з 2011р. становив 95,5%, у т.ч. у сiльськогосподарських пiдприємствах – 93,5%, у господарствах населення – 97,6%. Iндекс обсягу виробництва продукцiї рослинництва у 2012р. порiвняно з 2011р. склав 91,8%, у т.ч. в аграрних пiдприємствах – 89,1%, у господарствах населення – 95,4%. Пiд урожай 2012р. сiльськогосподарськi культури було посiяно на площi 27,8 млн.га, у т.ч. аграрними пiдприємствами – на 19,5 млн.га (70,1%), господарствами населення – на 8,3 млн.га (29,9%). Порiвняно з 2011р. загальна посiвна площа збiльшилась на 125,9 тис.га (на 0,5%). У 2012р. загальний валовий збiр зернових i зернобобових культур становив 46,2 млн.т (у вазi пiсля доробки), а їхня середня врожайнiсть – 31,2 ц з 1 га. Порiвняно з 2011р. виробництво зерна скоротилося на 18,6% (на 10,6 млн.т), що зумовлено як скороченням площi збирання (на 532 тис.га, або на 3,5%), так i зниженням середньої урожайностi з 1 га (на 5,8 ц, або на 15,7%). Валовий збiр соняшнику на зерно (8,4 млн.т у вазi пiсля доробки) порiвняно з 2011р. зменшився на 3,5%, насамперед за рахунок зниження його врожайностi з 1 га (на 1,9 ц, або на 10,3%).
Виробництво цукрових бурякiв для промислової переробки (18,3 млн.т) зменшилося на 2,4% (виключно за рахунок скорочення площi збирання на 13,0%) при зростаннi їхньої врожайностi на 12,1% (зiбрано по 407,4 ц з 1 га).
Урожай рiпаку (1,2 млн.т) порiвняно з 2011р. зменшився на 16,2%, що зумовлено скороченням площi збирання бiльше, нiж на третину (на 286 тис.га), а його середня врожайнiсть зросла на 27,2% (зiбрано по 22,0 ц з 1 га). Виробництво сої становило 2,4 млн.т, що на 6,2% бiльше (за рахунок розширення зiбраних площ на 27,1%) при середнiй урожайностi 17,0 ц з 1 га (у 2011р. – 20,4 ц з 1 га). Господарствами усiх категорiй зiбрано 23,3 млн.т картоплi (на 4,1% менше проти 2011р.), 10,0 млн.т овочiв (на 1,8% бiльше), 2,0 млн.т плодоягiдної продукцiї (на 5,9% бiльше), 456,0 тис.т винограду (на 12,6% менше). Господарствами населення у 2012р. вирощено 97% загального урожаю картоплi, 86% овочiв, 82% плодiв i ягiд, 22% зерна, 15% соняшнику, 9% цукрових бурякiв (фабричних).
У 2012р. iндекс обсягу виробництва продукцiї тваринництва порiвняно з 2011р. становив 103,8%, у т.ч. у сiльськогосподарських пiдприємствах – 107,6%, у господарствах населення – 101,2%. Господарствами всiх категорiй у 2012р. реалiзовано на забiй 3,1 млн.т худоби та птицi (у живiй вазi), що на 3,4% бiльше порiвняно з 2011р., вироблено 11,4 млн.т молока (на 2,7% бiльше) та 19,1 млрд.шт. яєць (на 2,3% бiльше). Частка господарств населення у загальному виробництвi цих продуктiв тваринництва у 2012р. складала вiдповiдно 45%, 78% та 37%.
За розрахунками, на 1 сiчня 2013р. загальне поголiв’я великої рогатої худоби становило 4,5 млн. голiв (на 1,8% бiльше, нiж на 1 сiчня 2012р.), у т.ч. корiв – 2,6 млн. (на 0,8% менше), свиней – 7,5 млн. (на 1,9% бiльше), овець i кiз – 1,7 млн. (на 0,5% бiльше), птицi всiх видiв – 213,9 млн. голiв (на 6,5% бiльше). Населенням утримувалось 66,6% загальної чисельностi великої рогатої худоби, у т.ч. корiв – 77,5%, свиней – 52,8%, овець i кiз – 84,8%, птицi всiх видiв – 45,0%. У 2012р. пiдприємствами країни виконано будiвельних робiт на суму 62,3 млрд.грн., що в порiвнянних цiнах становить 86,2% до обсягiв будiвництва у 2011р. Скоротились обсяги будiвельних робiт, виконанi пiдприємствами з будiвництва будiвель i споруд, на 16,5%, установлення iнженерного устатковання будiвель та споруд – на 5,5%, завершення будiвництва – на 9,4%, оренди будiвельної технiки з оператором – на 17,1%. Разом з тим обсяги будiвельних робiт, виконанi пiдприємствами з пiдготовки будiвельних дiлянок, зросли на 5,5%.
На загальну тенденцiю найбiльше вплинула дiяльнiсть пiдприємств, що здiйснюють будiвництво будiвель i споруд (частка яких у загальному обсязi становила 79,8%). Серед них зменшили обсяги робiт пiдприємства з будiвництва будiвель (на 14,5%), дорiг, аеродромiв та улаштування поверхнi спортивних споруд (на 27,6%), мостiв, шляхових естакад, тунелiв i метрополiтену (на 35,5%), магiстральних i мiсцевих трубопроводiв, лiнiй зв’язку та енергопостачання (на 15,0% та на 14,7% вiдповiдно). Водночас збiльшили обсяги робiт пiдприємства, що здiйснюють будiвництво пiдприємств енергетики, добувної й обробної промисловостi (на 5,3%), будiвництво водних споруд (на 31,7%). Пiдприємствами 6 регiонiв країни виконано 62,6% загального обсягу будiвництва (м.Києва, Донецької, Днiпропетровської, Харкiвської, Полтавської та Одеської областей), зокрема 21,9% – будiвельниками столицi.
Нове будiвництво, реконструкцiя та технiчне переозброєння склали 79,6% вiд загального обсягу виконаних будiвельних робiт, капiтальний i поточний ремонти – 13,7% та 6,7% вiдповiдно. За сiчень–листопад 2012р. обсяги експорту та iмпорту товарiв України становили вiдповiдно 63084,7 млн.дол. США та 76860,7 млн.дол. i збiльшилися проти сiчня–листопада 2011р. на 1,9% та 2,9%. Вiд’ємне сальдо зовнiшньої торгiвлi товарами становило 13776 млн.дол. (за сiчень–листопад 2011р. також вiд’ємне – 12794,7 млн.дол.). Коефiцiєнт покриття експортом iмпорту склав 0,82 (за сiчень–листопад 2011р. – 0,83). Зовнiшньоторговельнi операцiї з товарами Україна здiйснювала з партнерами з 213 країн свiту. До країн СНД було експортовано 36,9% усiх товарiв, до країн ЄС – 24,5% (у сiчнi–листопадi 2011р. – вiдповiдно 38,3% та 26,7%). Серед країн СНД головними торговими партнерами у сiчнi-листопадi 2012р. як в експортi, так i в iмпортi товарiв були країни Митного союзу (Росiйська Федерацiя, Бiлорусь i Казахстан).
Серед країн-членiв ЄС найвагомiшi експортнi поставки товарiв здiйснювались до Польщi, Iталiї, Нiмеччини, Угорщини та Iспанiї. Серед iнших країн найбiльше експортувались товари до Туреччини, Єгипту, Iндiї, Китаю та Лiвану.
Серед найбiльших країн-партнерiв експорт товарiв збiльшився до Єгипту у 2,3 раза, Казахстану – на 42,3% Бiлорусi – на 15,1%. Одночасно скоротився до Iталiї на 20,3%, Росiйської Федерацiї – на 10,3% та Польщi – на 6,4%.
У загальному обсязi експорту товарiв порiвняно з вiдповiдним перiодом попереднього року збiльшилася частка зернових культур, залiзничних локомотивiв, жирiв та олiй тваринного або рослинного походження, механiчних машин. Натомiсть зменшилась частка чорних металiв, палив мiнеральних, нафти i продуктiв її перегонки, руд, шлаку i золи. Також збiльшився експорт окремих товарiв: цукру бiлого, пшеницi, кукурудзи, тепловозiв, олiї соняшникової, лiкарських засобiв, ячменю, сигарет з тютюну i його замiнникiв, монiторiв та телепроекторiв, хлiба, кондитерських виробiв. Iз країн СНД iмпортовано 41,3% усiх товарiв, iз країн ЄС – 30,7% (у сiчнi–листопадi 2011р. – вiдповiдно 45,4% та 30,9%). Серед країн ЄС найвагомiшi iмпортнi надходження товарiв здiйснювалися з Нiмеччини, Польщi, Iталiї, Францiї та Чехiї. Серед iнших країн свiту найбiльшi iмпортнi поставки товарiв спостерiгалися з Китаю, США, Туреччини, Кореї, Республiки та Японiї. Збiльшились iмпортнi поставки з Бiлорусi на 24,9%, Китаю – на 23,6%, Iталiї – на 15,2%, США – на 14,5%, Польщi – на 12,2%. Одночасно зменшилися на 5,2% поставки з Росiйської Федерацiї.
У загальному обсязi iмпорту товарiв збiльшилася частка механiчних машин, засобiв наземного транспорту, крiм залiзничного, фармацевтичної продукцiї. Зменшилась частка палив мiнеральних, нафти i продуктiв її перегонки, пластмас, полiмерних матерiалiв, чорних металiв. Спостерiгалося збiльшення iмпорту окремих товарiв: свинини свiжої, охолодженої або мороженої, м’яса та їстiвних субпродуктiв свiйської птицi, коксу i напiвкоксу з кам’яного вугiлля, насiння соняшнику, риби свiжої, охолодженої або мороженої, руд та концентратiв залiзних, кукурудзи, машин сiльськогосподарських, садових або лiсогосподарських для пiдготовки або оброблення ґрунту, монiторiв та телепроекторiв, лiкарських засобiв, автомобiлiв легкових, автомобiлiв вантажних та продуктiв переробки нафти.
Найактивнiше здiйснювали експортно-iмпортнi операцiї пiдприємства м.Києва, Донецької, Днiпропетровської, Київської, Луганської та Запорiзької областей. Оборот пiдприємств оптової торгiвлi за 2012 рiк становив 1065,5 млрд.грн. Фiзичний обсяг оптового товарообороту склав 95,6% порiвняно з 2011 роком. Оборот роздрiбної торгiвлi (включає роздрiбний товарооборот пiдприємств, якi здiйснюють дiяльнiсть iз роздрiбної торгiвлi, розрахунковi данi щодо обсягiв продажу товарiв на ринках i фiзичними особами-пiдприємцями) за 2012 рiк становив 804,3 млрд.грн., що на 15,9% бiльше обсягу 2011 року. У структурi обороту роздрiбної торгiвлi на органiзованi та неформальнi ринки припадало 31,1%. В оборотi органiзованих ринкiв 11,5% становив продаж сiльськогосподарських продуктiв.
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фiзичних осiб-пiдприємцiв) за 2012 рiк проти 2011 року збiльшився на 8,2% i становив 23,8 млрд.грн. Обсяг роздрiбного товарообороту пiдприємств, якi здiйснюють дiяльнiсть iз роздрiбної торгiвлi та ресторанного господарства, за 2012 рiк становив 404,9 млрд.грн., що в порiвнянних цiнах на 13,7% бiльше обсягу 2011 року. За 2012р. пiдприємствами транспорту перевезено 772,8 млн.т вантажiв, що склало 95,1% вiд обсягу перевезень вантажiв у 2011р. Вантажооборот становив 394,6 млрд.ткм, або 92,4% вiд обсягу 2011р. У 2012р. перевезення вантажiв залiзницями становили 97,5% вiд обсягу 2011р., у т.ч. вiдправлення вантажiв – 97,3%. Вiдправлення вантажiв зросло на Пiвденнiй залiзницi на 5,4%, Пiвденно-Захiднiй – на 5,3%. Вiдправлення вантажiв знизилося на Приднiпровськiй залiзницi на 1,0%, Львiвськiй – на 4,2%, Одеськiй – на 4,7%, Донецькiй – на 6,8%. Вiдправлення зерна та продуктiв перемелу збiльшилося в 1,6 раза, коксу – на 2,3%. Вiдправлення будiвельних матерiалiв знизилося на 0,2%, кам’яного вугiлля – на 1,6%, хiмiчних i мiнеральних добрив – на 2,7%, залiзної та марганцевої руди – на 3,9%, чорних металiв – на 7,0%, цементу – на 10,9%, лiсових вантажiв – на 11,0%, брухту чорних металiв – на 26,9%, нафти i нафтопродуктiв – на 34,2%. Водним транспортом за 2012р. перевезено вантажiв у обсязi 7,8 млн.т, або 78,6% вiд обсягу 2011р. Закордоннi перевезення вантажiв водним транспортом склали 73,7% вiд обсягiв 2011р. Обсяг переробки вантажiв у торговельних i рибних портах та на промислових причалах (морських i рiчкових) зменшився на 0,6% i становив 160,6 млн.т. Переробка експортних вантажiв збiльшилася на 14,3%. Переробка iмпортних вантажiв скоротилася на 14,5%, транзитних – на 18,5%, внутрiшнього сполучення – на 19,0%. Кiлькiсть оброблених суден – закордонних та iнфрахт – скоротилася на 8,3% i становила 14,9 тис.од. Пiдприємствами автомобiльного транспорту (з урахуванням перевезень фiзичними особами-пiдприємцями) за 2012р. перевезено 179,0 млн.т вантажiв, що на 0,1% бiльше, нiж за 2011р., та виконано вантажооборот в обсязi 39,2 млрд.ткм, який зрiс на 1,8% порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року.
Магiстральними трубопроводами у 2012р. транспортовано 128,4 млн.т вантажiв, що склало 82,9% вiд обсягу транспортування вантажiв у 2011р. Перекачка амiаку зросла на 2,2%. Перекачка газу скоротилася на 14,6%, нафти – на 31,7%. Транзит газу зменшився на 19,1%, нафти – на 18,1%, амiаку – на 1,8%. За 2012р. авiацiйним транспортом перевезено 114,9 тис.т вантажiв, що на 24,7% бiльше, нiж за 2011р. Вантажооборот авiацiйного транспорту становив 349,5 млн.ткм, що на 5,7% менше, нiж за 2011р. За 2012р. послугами пасажирського транспорту скористалися 6,8 млрд. пасажирiв, виконано пасажирооборот в обсязi 132,5 млрд.пас.км, що становить вiдповiдно 97,6% та 98,8% вiд обсягiв 2011р. Вiдправлення пасажирiв залiзничним транспортом (з урахуванням перевезень мiською електричкою) залишилося на рiвнi 2011р., при цьому вiдправлення пасажирiв мiською електричкою зросли у 3,9 раза. Вiдправлення пасажирiв зросло на Приднiпровськiй залiзницi на 0,4%. Вiдправлення пасажирiв зменшилося на Пiвденнiй залiзницi на 1,1%, Донецькiй – на 1,3%, Львiвськiй та Одеськiй – на 1,9%, Пiвденно-Захiднiй – на 3,9%. Послугами автомобiльного транспорту (з урахуванням перевезень фiзичними особами-пiдприємцями) скористалися 3,5 млрд. пасажирiв, що становить 95,5% вiд обсягiв перевезень пасажирiв у 2011р. Перевезення пасажирiв автотранспортом фiзичних осiб-пiдприємцiв зменшилися на 8,4%. Перевезення пасажирiв морським транспортом становили 83,8% вiд обсягiв 2011р. Пiдприємства м.Севастополя, якi виконали 78,0% загальних обсягiв морських перевезень пасажирiв, зменшили перевезення пасажирiв на 20,5%. Закордоннi морськi перевезення пасажирiв зросли на 24,4% порiвняно з 2011р. Пiдприємства Автономної Республiки Крим, якi виконують майже всi морськi закордоннi перевезення (98,4%), збiльшили перевезення пасажирiв у 2012р. на 24,6%. Авiацiйним транспортом перевезено 8,1 млн. пасажирiв, що на 8,0% бiльше, нiж за 2011р. За 2012р. мiським електротранспортом перевезено 2,9 млрд. пасажирiв, що на 0,1% менше, нiж у 2011р. Iндекс споживчих цiн (iндекс iнфляцiї) за рiк у цiлому становив 99,8% (у вiдповiдному перiодi попереднього року –104,6%). Продукти харчування та безалкогольнi напої подешевшали на 2,3%. Найбiльше (на 22,5–13,0%) знизилися цiни на овочi, яйця, цукор, рис. На 7,6–1,7% стали дешевшими продукти переробки зернових, молоко, масло, сири, фрукти, сметана, риба та продукти з риби. Водночас на 6,5–4,2% зросли цiни на маргарин, сало, безалкогольнi напої, на 2,7–0,9% – хлiб, м’ясо та м’ясопродукти, кисломолочну продукцiю, макароннi вироби. Алкогольнi напої та тютюновi вироби подорожчали на 7,0%, у т.ч. тютюновi вироби – на 8,8%, алкогольнi напої – на 5,4%. Цiни на житло, воду, електроенергiю, газ та iншi види палива пiдвищилися на 0,7%, у т.ч. плата за водопостачання – на 6,5%, водовiдведення – на 6,1%, квартиру – на 3,7%. Разом з цим на 0,5% знизилася плата за гарячу воду, опалення. Збiльшення цiн у сферi охорони здоров’я на 2,0% вiдбулося в основному за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 4,0%. Цiни на транспорт у цiлому пiдвищилися на 4,1%, що зумовлено подорожчанням палива та мастил на 6,9% i транспортних послуг на 3,5%. У той же час на 0,5% подешевшали автомобiлi. На 4,4–1,4% стали дорожчими послуги освiти, ресторанiв та готелiв, зв’язку. У той же час одяг i взуття подешевшали на 2,3%. Iндекс цiн виробникiв промислової продукцiї за 2012р. становив 100,3% (за 2011р. – 114,2%). У виробництвi та розподiленнi електроенергiї, газу та води цiни зросли на 9,1%, добувнiй та переробнiй промисловостi вiдбулося зниження цiн на 11,6% та на 0,2% вiдповiдно. Iндекс цiн на будiвельно-монтажнi роботи у сiчнi–листопадi 2012р. становив 105,9% (у ciчнi–листопадi 2011р. – 115,6%). Найбiльше зростання цiн (на 7,3–5,9%) зафiксовано в будiвництвi об’єктiв добувної та переробної промисловостi, транспорту та зв’язку, сiльськогосподарського призначення, закладiв освiти, об’єктiв з надання комунальних та iндивiдуальних послуг, житлових будiвель. У сiчнi–листопадi 2012р. розмiр середньомiсячної номiнальної заробiтної плати штатнихпрацiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй (з кiлькiстю працюючих 10 осiб i бiльше) становив 2999 грн., що на 15,4% бiльше, нiж у вiдповiдному перiодi 2011 р. До видiв економiчної дiяльностi з найвищим рiвнем оплати працi вiдносилися авiацiйний транспорт, фiнансова дiяльнiсть, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктiв нафтоперероблення, де заробiтна плата працiвникiв перевищила середнiй показник по економiцi в 1,4–3,3 раза.
Таблиця 2.
Заробiтна плата штатних працiвникiв за видами економiчної дiяльностi за грудень 2012 р.
Нараховано працiвнику в середньому за грудень, грн.
грн.; у % до грудня 2011 р.; у % до середнього рiвня по економiцi
Всього 3377 110,6 100
Сiльське господарство, мисливство та пов'язанi з ним послуги 2104 107,3 62,3
Промисловiсть 3818 107,5 113,1
Будiвництво 2721 103,0 80,6
Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 2917 108,6 86,4
Дiяльнiсть готелiв та ресторанiв 2291 113,8 67,8
Дiяльнiсть транспорту та зв’язку 3618 104,4 107,1
Дiяльнiсть пошти та зв’язку 3204 104,2 94,9
Фiнансова дiяльнiсть 6395 108,4 189,4
Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг пiдприємцям 4168 117,0 123,4
Державне управлiння 4390 109,1 130,0
Освiта 2767 114,7 81,9
Охорона здоров’я та надання соцiальної допомоги 2594 122,3 76,8
Надання комунальних та iндивiдуальних послуг; дiяльнiсть у сферi культури та спорту 3452 125,8 102,2
Найнижчий рiвень заробiтної плати спостерiгався у рибальствi та рибництвi, виробництвi текстилю, одягу, хутра та виробiв з хутра, шкiри та виробiв зi шкiри, обробленнi деревини та виробiв з деревини, сiльському господарствi, мисливствi та пов’язаних з ними послугах, готелях та ресторанах i не перевищував 68% вiд середнього по економiцi.
В усiх регiонах середнiй розмiр оплати працi був вищим за мiнiмальну заробiтну плату, разом з тим лише у 5 з них заробiтна плата перевищила середню по країнi: у м.Києвi – 4548 грн., Донецькiй – 3488 грн., Київськiй – 3127 грн., Днiпропетровськiй – 3117 грн. та Луганськiй – 3069 грн. областях. Найнижчий рiвень заробiтної плати спостерiгався у Тернопiльськiй, Херсонськiй, Чернiгiвськiй та Чернiвецькiй областях i не перевищував 77% вiд середнього по економiцi.
Iндекс реальної заробiтної плати у сiчнi–листопадi 2012р. порiвняно з вiдповiдним перiодом 2011р. становив 114,7%.
Упродовж 11 мiсяцiв 2012р. загальна сума заборгованостi з виплати заробiтної плати зменшилася на 2,7%, або на 26,8 млн.грн. На 1 грудня обсяг невиплаченої заробiтної плати становив 950,5 млн.грн., що дорiвнює 2,9% фонду оплати працi, нарахованого за листопад.
У структурi боргу бiльше половини припадає на економiчно активнi пiдприємства. Заборгованiсть перед працiвниками цих пiдприємств упродовж сiчня–листопада збiльшилася на 11,2 % i на 1 грудня п.р. становила 484,9 млн.грн.
Серед видiв дiяльностi найвагомiше збiльшення суми невиплаченої заробiтної плати зафiксовано на економiчно активних пiдприємствах транспорту та зв’язку (на 38,2 млн.грн.), а також з виробництва машин та устаткування (на 32,3 млн.грн.).
Збiльшення суми боргу перед працiвниками економiчно активних пiдприємств спостерiгалося в 14 регiонах країни, при цьому найвагомiше – у Харкiвськiй (на 38,6 млн.грн.), Чернiгiвськiй (на 11,1 млн.грн.) областях та м.Києвi (на 30,2 млн.грн.).
Кiлькiсть працiвникiв економiчно активних пiдприємств, яким вчасно не виплачено заробiтну плату, упродовж сiчня–листопада збiльшилася на 29,4% i на 1 грудня становила 132,4 тис. осiб, або 1,2% вiд загальної кiлькостi штатних працiвникiв. Кожному iз зазначених працiвникiв не виплачено в середньому 3661 грн., що на 18,2% бiльше вiд середнього розмiру заробiтної плати за листопад 2012р.
У сiчнi–листопадi 2012р. субсидiї для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1581,6 тис. сiмей, що становило 93,2% вiд загальної кiлькостi сiмей, якi звернулися за субсидiями, з них у мiських поселеннях - 1250,7 тис., у сiльськiй мiсцевостi - 330,9 тис. сiмей.
Загальна сума призначених субсидiй у сiчнi-листопадi 2012р. становила 239,2 млн.грн., з неї у мiських поселеннях – 202,4 млн.грн., у сiльськiй мiсцевостi - 36,8 млн.грн.
Середнiй розмiр призначеної субсидiї на одну сiм’ю в листопадi 2012р. становив 192,2 грн.
Крiм того, 285,3 тис. сiмей (92,5% iз числа тих, якi звернулися) було призначено субсидiї готiвкою на вiдшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, з них у мiських поселеннях - 58,4 тис. сiмей, у сiльськiй мiсцевостi - 226,9 тис. сiмей.
Середнiй розмiр призначеної у листопадi 2012р. субсидiї цього виду на одну сiм’ю становив 787,7 грн.
У сiчнi–листопадi 2012р. загальна сума субсидiй готiвкою, отриманих сiм’ями на вiдшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, становила 201,0 млн.грн.
У сiчнi–листопадi 2012р. населенням країни сплачено за житлово-комунальнi послуги, включаючи погашення боргiв попереднiх перiодiв, 33,1 млрд.грн. (99,2% нарахованих за цей перiод сум).
Заборгованiсть населення з оплати житлово-комунальних послуг збiльшилась у листопадi 2012р. порiвняно з жовтнем на 8,8% i на кiнець листопада становила 11686,9 млн.грн., середнiй термiн заборгованостi населення за всi послуги склав 3,8 мiсяця.
У листопадi 2012р. мали борг за 3 мiсяцi та бiльше: за централiзоване опалення та гаряче водопостачання – 28,2% власникiв особових рахункiв, утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй – 21,5%, газопостачання – 19,1%, централiзоване водопостачання та водовiдведення – 18,7%, вивезення побутових вiдходiв – 18,6%.
Середньомiсячна кiлькiсть економiчно активного населення вiком 15–70 рокiв (данi наведено за результатами вибiркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економiчної активностi в середньому за 9 мiсяцiв 2012р.) становила 22,1 млн. осiб, з яких 20,5 млн. були зайнятi економiчною дiяльнiстю, а решта (1,6 млн.) – безробiтнi, тобто особи, якi не мали роботи, але активно її шукали як самостiйно, так i за допомогою державної служби зайнятостi. Рiвень зайнятостi населення становив: у вiцi 15–70 рокiв – 60,1%, а в працездатному вiцi – 67,4%. Рiвень безробiття (за методологiєю МОП) серед економiчно активного населення вiком 15–70 рокiв становив 7,4%, а працездатного вiку – 8,0%.
Кiлькiсть незайнятих громадян, якi перебували на облiку в державнiй службi зайнятостi, на 1 сiчня 2013р. становила 526,2 тис. осiб. За допомогою в працевлаштуваннi до цiєї установи у груднi 2012р. звернулося 137,5 тис. незайнятих громадян проти 145,1 тис. у листопадi.
Кiлькiсть зареєстрованих безробiтних збiльшилася за мiсяць на 14,8% i на 1 сiчня 2013р. становила 506,8 тис. осiб, або 31,1% усiх безробiтних працездатного вiку, визначених за методологiєю МОП. Допомогу по безробiттю отримували 76,2% осiб, якi мали статус безробiтного. Ранiше мiсця робiтникiв займали 48,8% безробiтних, посади службовцiв – 34,2%, а решта безробiтних не мали професiйної пiдготовки.
Рiвень зареєстрованого безробiття в цiлому по країнi за грудень зрiс на 0,2 в.п. i на 1 сiчня 2013р. становив 1,8% населення працездатного вiку.
Зростання цього показника в груднi, як i в попередньому мiсяцi, зумовлене переважно сезонною зайнятiстю працiвникiв сiльського господарства. Так, у сiльськiй мiсцевостi вiн зрiс на 0,6 в.п. i становив 2,7% населення працездатного вiку, у мiських поселеннях – на 0,1 в.п. i 1,5% вiдповiдно.
Найвищий рiвень зареєстрованого безробiття спостерiгався в Черкаськiй областi (3,3%), а найнижчий – у м.Києвi (0,5%).
Кiлькiсть вiльних робочих мiсць (вакантних посад), заявлених пiдприємствами, установами й органiзацiями до служби зайнятостi, у груднi 2012р. порiвняно з листопадом зменшилася на 14,7 тис., або на 23,3%, i на кiнець мiсяця становила 48,6 тис.
Iз зазначеної кiлькостi вiльних робочих мiсць (вакантних посад) майже половина передбачалася для робiтникiв, бiльше третини – для службовцiв, решта – для осiб, якi не мають професiї.
За сприяння державної служби зайнятостi у груднi 2012р. було працевлаштовано 35,5 тис. осiб проти 50,3 тис. у листопадi. Серед працевлаштованих незайнятих осiб 51,8% становили жiнки, 54,6% – молодь у вiцi до 35 рокiв. Рiвень працевлаштування незайнятих громадян порiвняно з листопадом зменшився на 3,0 в.п. i в груднi становив 5,9%.
Iз Фонду загальнообов’язкового державного соцiального страхування на випадок безробiття у груднi 2012р. на допомогу по безробiттю було витрачено 333,5 млн.грн. Середньооблiкова кiлькiсть безробiтних, якi її отримували впродовж зазначеного мiсяця, становила 324,5 тис. осiб. Розмiр допомоги по безробiттю в середньому на одного безробiтного становив 1028 грн., що дорiвнює 90,7% законодавчо визначеного розмiру мiнiмальної заробiтної плати (1134 грн.).
Чисельнiсть наявного населення в Українi на 1 грудня 2012р. становила 45560,3 тис. осiб. Упродовж сiчня–листопада 2012р. чисельнiсть населення зменшилася на 73,4 тис. осiб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 1,8 особи. Разом з тим у дванадцяти регiонах країни зафiксовано прирiст населення.
Чисельнiсть населення зменшилася за рахунок природного скорочення (125,0 тис. осiб), водночас зафiксовано мiграцiйний прирiст населення (51,6 тис. осiб). Порiвняно з сiчнем–листопадом 2011р. обсяг природного скорочення зменшився на 24,1 тис. осiб, або з 3,6 до 3,0 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.
Народжуванiсть зросла з 11,0 до 11,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертнiсть зменшилася з 14,6 до 14,5 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення.
У сiчнi–листопадi 2012р. у 12 регiонах країни зафiксовано мiграцiйний прирiст населення, у 15 регiонах – мiграцiйне скорочення.
Серед прибулих в Україну впродовж сiчня–листопада 2012р. iммiгранти з країн СНД становили 52,3%, решта (47,7%) – з iнших країн. Серед вибулих з України 44,4% виїхали до країн СНД i 55,6% – до iнших країн.
Аналiз банкiвської системи України
Банкiвська система України, незважаючи на складнощi, обумовленi посткризовим перiодом, протягом 2012 р. залишалася найбiльшим сегментом фiнансового ринку країни.
Так станом на 01.02.2013р. капiтал банкiв за 2012 рiк зрiс на 8,9% i за станом на 01.01.2013 становив 169,3 млрд. грн., або 15,0% пасивiв банкiв, сплачений зареєстрований статутний капiтал банкiв збiльшився на 1,9% – до 175,2 млрд. грн., зобов’язання банкiв зросли на 6,6% – до 957,9 млрд. грн.
Основними складовими зобов’язань на 01.01.2013 були: кошти фiзичних осiб – 364,0 млрд. грн., або 38,0%; кошти суб’єктiв господарювання – 202,6 млрд. грн., або 21,2%.
Структура коштiв фiзичних осiб у банках була такою: строковi кошти – 289,1 млрд. грн., або 79,4%; кошти на вимогу – 74,9 млрд. грн., або 20,6%.
Активи банкiв України збiльшилися на 6,9% i на 01.01.2013 становили 1 127,2 млрд. грн., загальнi активи – 1 267,9 млрд. грн.
Структура загальних активiв банкiв мала наступний вигляд :
готiвковi кошти, банкiвськi метали та кошти в Нацiональному банку України – 5,1%;
кореспондентськi рахунки, що вiдкритi в iнших банках – 7,8%;
кредитнi операцiї – 64,3%;
вкладення в цiннi папери – 7,6%.
За станом на 01.01.2013 лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення банкiвських операцiй мали 176 банкiв України, з них 53 банки з iноземним капiталом , в тому числi зi 100% iноземним капiталом – 22. Частка iноземного капiталу у статутному капiталi банкiв склала 39,5%. У станi лiквiдацiї перебуває 22 банка.
Серед основних передумов ефективного функцiонування банкiв та їх фiнансової стiйкостi – стабiльнiсть i достатнiсть ресурсної бази, збалансованiсть активiв i зобов’язань за строками.
Протягом 2012 р. темп зростання зобов’язаннь банкiв України уповiльнився порiвняно з 2011 роком. За рiк, що минув, обсяги банкiвських зобов’язань збiльшилися на 6,6% (за 2011 р. збiльшилися на 11,74%) i станом на 01.01.2013 р. склали 957 872 млн.грн. Частка зобов’язань у пасивах за рiк зменшилась з 85,25% до 84,98%.
Як i ранiше, основну роль у ресурсному забезпеченнi банкiв продовжували вiдiгравати кошти населення. За 2012 р. їх обсяг збiльшився на 57 798 млн.грн. (18,9%) i станом на 01.01.2013 р. дорiвнював 364 003 млн.грн., або 38,0% вiд усiх зобов’язань. Позитивним є те, що прирiст коштiв населення вiдбувся в основному за рахунок строкових коштiв, якi за рiк збiльшилися на 21,8% i на початок року становили 289 129 млн.грн. Такi змiни в динамiцi i структурi вкладiв сприяють стабiльностi ресурсного забезпечення банкiв, що створює необхiднi умови для довгострокового кредитування економiки.
Загальнi активи збiльшилися на 4,7% (у 2011 р. – на 11,13%) i на 01.01.2013 р. досягли обсягу 1 267 892 млн.грн. Чистi активи банкiв (загальнi активи за мiнусом сформованих резервiв пiд активнi операцiї) збiльшилися на 6,9% i становили 1 127 192 млн.грн., або 88,9% вiд обсягу загальних активiв.
На 26 845 млн.грн., або на 19,6% збiльшився обсяг високолiквiдних активiв банкiв (готiвковi кошти та кошти в Нацiональному банку України, кошти на кореспондентських рахунках, що вiдкритi в iнших банках), а їх частка в загальних активах збiльшилася порiвняно з початком року з 11,28% до 12,90%.
Дещо збiльшилась частка вкладень у цiннi папери в загальних активах з 7,24% до 7,60%.
Основною складовою активiв банкiв i надалi залишається кредитний портфель (64,3%). За 2012 р. вiн зменшився на 9 993 млн.грн., або на 1,2% i станом на 01.01.2013 р. становив 815 327 млн.грн. Зменшення вiдбулося в основному за рахунок падiння обсягiв кредитiв, наданих фiзичним особам (на 12 875 млн.грн., або на 7,4%). Їх частка у кредитному портфелi на звiтну дату склала 19,8%. Натомiсть за кредитами, що наданi суб`єктам господарювання протягом року спостерiгається збiльшення (на 28 295 млн.грн., або на 4,9%).
Одним iз основних завдань для банкiв України є забезпечення фiнансової стiйкостi та якiсного розвитку за рахунок пiдвищення рентабельностi дiяльностi. У 2012 р. сумарний фiнансовий результат банкiв склав 4 899 млн.грн. прибутку (у 2011 р. цей показник становив 7 708 млн.грн. збитку). Порiвняно з попереднiм роком доходи банкiв збiльшились на 5,4% i за пiдсумками 2012 р. становили 150 449 млн.грн. Обсяг витрат зменшився на 4 936 млн.грн.або на 3,3%.
Дещо полiпшилась ситуацiя з проблемною заборгованiстю у порiвняннi з минулим роком. Так, частка проблемних кредитiв у загальному кредитному портфелi банкiв за 2011 р. зменшилась на 0,72 % (з 9,61% до 8,89%). Загальний обсяг проблемних кредитiв порiвняно з початком року зменшився на 6 772 млн.грн. (з 79 292 млн.грн. до 72 520 млн.грн.). На ряду зi зменшенням простроченої заборгованостi обсяг резервiв на вiдшкодування можливих втрат за кредитними операцiями – в порiвняннi з 01.01.2012 р. зменшився на 16 588 млн.грн.
Для банкiв України у 2013 р. важливим завданням залишається забезпечення свого стабiльного функцiонування та розвитку, пiдвищення конкурентоспроможностi на внутрiшньому та зовнiшньому фiнансових ринках, посилення взаємодiї з реальним сектором економiки та поступове наближення вiтчизняної банкiвської системи до рiвня розвитку банкiвських систем у країнах iз зрiлою економiкою.
Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Банку –це система даних про фiнансовий стан Банку, про результати його дiяльностi, основа для розрахункiв надзорних нормативiв капiталу, тому особливо важливо, щоб банкiвська звiтнiсть була своєчасною, послiдовною, аналiтичною, якiсною.
Фiнансова звiтнiсть складається згiдно МСФЗ та нацiональних стандартiв.
В 2012 роцi спiвробiтники банку продовжили вивчати МСФЗ з метою бiльшої якостi пiдготовки фiнансової звiтностi за рiк. Дана звiтнiсть пiдготовлена згiдно з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) згiдно принципу першопочаткової вартостi з корегуваннями на першопочаткове визнання фiнансових iнструментiв по справедливiй вартостi фiнансових активiв для подальшої продажi i фiнансових iнструментiв вiднесених в категорiю по справедливiй вартостi, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.
Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть Банку ґрунтується на таких принципах:
- безперервнiсть;
- обачнiсть;
- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат
- iсторична (фактична)собiвартiсть
- послiдовнiсть
- повне висвiтлення бухгалтерського облiку
- превалювання сутностi над формою
- автономнiсть
В поточному роцi Банк застосував усi новi i переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, затвердженi РМСБОI.
Комiтет з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi (КТМЗ), якi вiдносяться до його операцiй i якi набули чинностi при складаннi рiчної звiтностi за перiод, що почався 1 сiчня 2012 року.
Прийняття цих нових i змiнених стандартiв не призвело до суттєвих змiн в облiковiй полiтицi Банку, яка використовувалась для вiдображення даних поточного i попереднiх перiодiв, за виключенням зазначеного у вiдповiдних примiтках.
Банк в даний час оцiнює потенцiйний вплив, який буде мати прийняття поправок на його фiнансову звiтнiсть.
Нацiональною валютою України є гривня. Валютою фiнансової звiтностi є гривня, одиницею подання звiтностi – тисяча гривень.
Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики
У межах чинного законодавства, нормативних актiв НБУ та МСФЗ облiкова полiтика Банку визначає:
- основнi принципи ведення бухгалтерського (фiнансового) облiку i формування статей звiтностi;
- єдинi методи оцiнки активiв, зобов’язань та iнших статей балансу Банку;
- порядок нарахування доходiв та витрат за кожним фiнансовим iнструментом.
- критерiї визнання активiв безнадiйними до отримання;
- порядок створення та використання спецiальних резервiв (порядок списання за рахунок резервiв безнадiйної заборгованостi)
- вимоги щодо облiку окремих операцiй.
Вiдмiннiсть методологiчних засад Облiкової полiтики Банку вiд МСФЗ обумовлена iснуючими вiдмiнностями вимог та положень, викладених в нормативних документах НБУ вiд вимог МСФЗ та вiдповiдає зазначеним вiдмiнностям, якi полягають у застосуваннi протягом 2012 року рiзних пiдходiв при формуваннi резервiв пiд активнi операцiї (кредити), облiк операцiй за угодами про зворотнiй викуп, та зворотнiй продаж, пiдходiв до розподiлу результатiв дiяльностi активiв та зобов’язань за звiтними сегментами.
Облiкова полiтика – це сукупнiсть визначених у межах чинного законодавства принципiв, методiв i процедур, що використовуються банком для органiзацiї бухгалтерського облiку, складання та подання фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика банку побудована у вiдповiдностi з чинним законодавством України, зокрема законом України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», нормативними актами НБУ, основними принципами мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО),Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi та рiшеннями керiвництва банку.
Основою облiкової полiтики є розробленi i затвердженi внутрiшнi Положення та Iнструкцiї.
Система облiку банку включає бухгалтерський (фiнансовий), управлiнський та податковий облiк, якi ґрунтуються на єдинiй iнформацiйнiй базi, вiдрiзняючись формою та перiодичнiстю розрахунку даних.
Бухгалтерський (фiнансовий) облiк та фiнансова звiтнiсть банку основанi на мiжнародних та нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку.
Операцiї, проведенi банком, вiдображаються в облiку в день виникнення прав чи обов’язкiв. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються в фiнансовiй звiтностi в нацiональнiй валютi України по офiцiйному курсу Нацiонального банку України на дату складання звiтностi.
Податковий облiк ведеться з метою накопичення i систематизацiї даних про доходи та витрати, що враховуються при обчисленнi об`єкта оподаткування податком на прибуток, якi визначаються у вiдповiдностi до вимог податкового законодавства України.
Управлiнський облiк ведеться банком для забезпечення внутрiшнiх потреб в iнформацiї. Управлiнський облiк деталiзує данi фiнансового облiку для прийняття рацiональних управлiнських рiшень, для планування та контролю за станом основних показникiв дiяльностi Банку.
Принцип подальшої безперервної дiяльностi.
Керiвництво Банку пiдготовило цю фiнансову звiтнiсть в зв’язку з принципом подальшої непереривної дiяльностi.
В подальших примiтках описанi фактори якi можуть оказати залежнiсть Банку продовжити свою дiяльнiсть в якостi непереривного функцiонування.
4.1 Консолiдована фiнансова звiтнiсть.
Банк не є материнським банком консолiдованої групи. ПАТ «Полтава – банк»
складає зведену звiтнiсть з урахуванням фiлiй та вiддiлень. Зведення звiтностi передбачає послiдовне об’єднання вiдповiдних статей фiнансових звiтiв Головного банку та його фiлiй.
4.2. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi:
Активи i зобов‘язання Банку первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною або справедливою вартiстю).
При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов’язання.
При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за сумою коштiв, яку було б необхiдно сплатити при придбаннi таких активiв на поточний момент часу, а зобов’язання – за сумою коштiв, яка була б потрiбна для погашення зобов’язання на поточний момент часу. У подальшому приведення поточної вартостi активiв до їх справедливої вартостi здiйснюється шляхом переоцiнки (дооцiнки або уцiнки).
Крiм зазначених методiв та критерiїв оцiнки активiв та зобов’язань, якi застосовувались Банком при визнаннi на дату балансу, Банк здiйснює оцiнку їх реального стану з використанням принципiв нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, формування спецiальних резервiв, амортизацiї вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв тощо.
Цiннi папери Банку з метою їх оцiнки та вiдображення в бухгалтерському облiку класифiкуються таким чином:
а) цiннi папери, якi облiковуються в торговому портфелi;
б) цiннi папери в портфелi Банку на продаж;
в) цiннi папери в портфелi Банку до погашення;
г) iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї.
4.3. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв.
Застосованi критерiї визнання конкретних активiв та зобов’язань.
Метод облiку активiв та зобов’язань банку базується на обґрунтованостi й точностi в облiку та звiтностi показникiв за вiдповiдними рахунками (статтями), достовiрностi визначення вартостi об’єктiв облiку у грошовiй формi. В облiку i фiнансових звiтах використовуються методи оцiнки вартостi активiв i зобов’язань за iсторичною, (первiсною) чи купiвельною вартiстю придбання, зобов’язання – за сумою надходження коштiв. Активи та зобов’язання в iноземнiй валютi пiдлягають переоцiнцi в нацiональну валюту України при змiнi офiцiйного курсу Нацiонального банку України.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. Банк визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму балансi тодi, коли вiн стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї активiв та зобов’язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку.
Визнання (припинення визнання) цiнних паперiв за стандартними процедурами вiдображається в бухгалтерському облiку iз застосуванням методу їх визнання (припинення визнання) на дату розрахунку.
Купiвля або продаж цiнних паперiв за стандартними процедурами передбачає передавання цих цiнних паперiв протягом часу, який установлений згiдно iз загальними правилами, що дiють на вiдповiдному ринку.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу всi цiннi папери, що придбанi Банком, оцiнюються за їх справедливою вартiстю, крiм:
а) цiнних паперiв, що утримуються до погашення;
б) акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити;
в) iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї.
Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартiстю.
Якщо котирування ринкових цiн на цiннi папери є недоступним, то для визначення справедливої вартостi застосовуються такi методи:
- посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту;
- аналiз дисконтованих грошових потокiв. Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Банк використовує ставку дисконту, яка дорiвнює дiючiй нормi прибутковостi подiбної фiнансової iнвестицiї, що має в основному такi самi умови та характеристики (строк погашення, що залишився; структура потокiв грошових коштiв; валюта; кредитний рейтинг емiтента, процентна ставка);
- iншi методи, що забезпечують достовiрне визначення справедливої вартостi цiнних паперiв.
Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення їх корисностi.
Цiннi папери, що утримуються банком до їх погашення, вiдображаються на дату балансу за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї вiдображаються на дату балансу за методом участi в капiталi.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання Банк визнає у балансi тiльки тодi, коли стає стороною контрактних зобов’язань щодо даного фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань в балансi вiдповiдає балансовiй вартостi. Банк прийняв рiшення не здiйснювати рекласифiкацiй та не застосовувати ретроспективно до звiтного перiоду, що дозволяється змiнами до МСБО 39 «фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та МСФЗ 7 «фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї».
Придбанi цiннi папери первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з придбання таких цiнних паперiв (крiм цiнних паперiв у торговому портфелi, iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї), або витрати визнаються на рахунках витрат (для цiнних паперiв у торговому портфелi), або витрати вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) на дату їх придбання (для боргових цiнних паперiв у портфелi на продаж або до погашення).
Банк вважає, що на звiтню дату вiдображена в балансi вартiсть активiв/ зобов’язань приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
4.4. Знецiнення фiнансових активiв:
категорiї активiв, за якими банк визнає зменшення корисностi;
критерiї, якi використовує банк для визначення об’єктивного свiдчення про наявнiсть збитку вiд знецiнення;
критерiї списання сум знецiнених фiнансових активiв за рахунок сформованих резервiв.
ПАТ «Полтава-банк протягом 2012 року проводив переоцiнку за групою фiнансових активiв та дебiторською заборгованiстю за господарською дiяльнiстю банку у вiдповiдностi до критерiв знецiнення фiнансових активiв, що вiдповiдають МСФЗ з урахуванням основних вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Банк вiдносить фiнансовi активи до категорiї фiнансових активiв за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Пiд зменшення користностi фiнансових активiв пiдпадали активi наступних категорiй:
- Кредити, за якими визначенi ознаки зменшення корисностi (незалежно вiд розмiру);
-Будiвлi , якi оцiнювалися за справедливою вартiстю за вирахуванням амортизацiї та зменшення корисностi, визнаної пiсля дати переоцiнки.
-Вкладення в цiннi папери;
-Дебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку;
- Необоротнi активи, що утримувалися для продажу.
Зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв ПАТ «Полтава-банк» протягом 2012 року визнавав, якщо було об'єктивне свiдчення зменшення їх корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первинного визнання активу, i така подiя (або подiї) впливає на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити.
Критерiї, якi використовував ПАТ «Полтава-банк, це тi вимоги МСФЗ, щоб сума втрат (збитку) вiд знецiнення визначалася як рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового активу i поточною вартiстю очiкуваних у майбутньому потокiв грошових коштiв.
З метою забезпечення формування та використання банками резервiв пiд знецiнення фiнансових активiв у вiдповiдностi до МСФЗ ПАТ «Полтава-банк» розробив внутрiшнi документи щодо порядку формування та використання банком резервiв за кожним видом фiнансових активiв, групою фiнансових активiв, дебiторською заборгованiстю за господарською дiяльнiстю банку та наданими фiнансовими зобов’язаннями.
Фiнансовi активи, погашення яких не було можливим протягом 2012р банком списувалися за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення. Розрахована сума резерву є показником, що характеризує зниження корисностi фiнансового активу.
4.5. Припинення визнання фiнансових iнструментiв:
критерiї припинення визнання фiнансових активiв;
передавання фiнансових активiв, визнання яких не припиняється в повному обсязi;
передавання фiнансових активiв, що призводить до припинення їх визнання;
критерiї припинення визнання фiнансових зобов’язань.
При вирiшеннi питання про припинення визнання фiнансового активу банк визначається з основними умовами, якi дозволяють стверджувати про припинення визнання, зокрема, передача всiх ризикiв i винагород вiд володiння фiнансовим активом, втрата контролю за цим активом або його частиною. Згiдно вимог мiжнародних стандартах банком чiтко визначена концепцiя щодо припинення визнання, зокрема, оцiнювання передачi ризикiв та винагород має передувати оцiнюванню передачi контролю для всiх типiв операцiй припинення визнання.
Визнання фiнансового активу або частини фiнансового активу банком припиняється у випадках коли:
-закiнчується право на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
-передаються права на отримання грошових потокiв вiд даного фiнансового активу i в основному всi ризики i винагороди, пов’язанi з правом володiння активом;
-приймається зобов’язання з передачi грошових потокiв, пов’язаних з фiнансовим активом, всi ризики i винагороди передаються в основному;
-не передаються i не зберiгаються в основному всi ризики i винагороди, але передається контроль над даним фiнансовим активом.
Також в банку передбачена припинення визнання частини фiнансового активу (або частиною групи подiбних фiнансових активiв).
Передачу ризикiв та винагород банк оцiнює, порiвнюючи, якою мiрою банк наражається на ризики (до i пiсля передачi) змiнюваностi сум та строкiв чистих грошових потокiв вiд переданого активу. Банк зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, якщо ризик змiнюваностi теперiшньої вартостi майбутнiх чистих грошових потокiв вiд фiнансового активу, на який вiн наражається, не змiнюється суттєво внаслiдок передачi.
Банк передав в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, якщо ризик такої змiнюваностi, на який вiн наражається, бiльше не є суттєвим стосовно загальної змiнюваностi теперiшньої вартостi майбутнiх чистих грошових потокiв, пов'язаних iз фiнансовим активом.
Банк передає фiнансовий актив у передачi, яка вiдповiдає критерiям для припинення визнання повнiстю та зберiгає право обслуговувати фiнансовий актив за плату, то вiн визнає або актив, пов'язаний з обслуговуванням, або зобов'язання, пов'язане з обслуговуванням, для такого контракту на обслуговування. Якщо не очiкується, що плата, яка пiдлягає отриманню, адекватно компенсуватиме банку виконання обслуговування, то зобов'язання, пов'язане з обслуговуванням, за прийнятими обов'язками з обслуговування, визнається за його справедливою вартiстю. Якщо очiкується, що плата, яка пiдлягає отриманню, перевищуватиме адекватну компенсацiю за обслуговування, то актив, пов'язаний з обслуговуванням, визнається для права обслуговування за сумою, визначеною на основi розподiлу балансової вартостi бiльшого фiнансового активу
Якщо внаслiдок передачi, визнання фiнансового активу припиняється повнiстю, але передача приводить до отримання суб'єктом господарювання нового фiнансового активу або прийняття нового фiнансового зобов'язання чи зобов'язання, пов'язаного з обслуговуванням, тодi суб'єкт господарювання визнає за справедливою вартiстю новий фiнансовий актив, фiнансове зобов'язання або зобов'язання, пов'язане з обслуговуванням.
При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Якщо переданий актив становить частину бiльшого фiнансового активу i передана частина вiдповiдає критерiям для припинення визнання повнiстю, то попередню балансову вартiсть бiльшого фiнансового активу розподiляють мiж частиною, визнання якої продовжується, та частиною, визнання якої припиняється, на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин на дату передачi. З цiєю метою збережений актив, пов'язаний з обслуговуванням, розглядають як частину, визнання якої продовжується. Рiзницю мiж
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання), розподiленою на частину, визнання якої припиняється, та
б) компенсацiєю, отриманою за частину, визнання якої припиняється (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове взяте зобов'язання)визнають у прибутку або збитку.
Протягом 2012р Банк вилучав фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) зi свого звiту про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли вiн був погашений, тобто коли зобов'язання, визначене у контрактi, було виконано, анульовано або строк його дiї закiнчився.
Визнання фiнансового зобов?язання банком припиняється також у випадках коли:
- Обмiн борговими iнструментами мiж iснуючим позичальником та позикодавцем на суттєво вiдмiнних умовах облiковують як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов'язання або його частини (незалежно вiд того, чи вiдбувається вона внаслiдок фiнансових труднощiв боржника) облiковують як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання.
-Рiзницю мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання), погашеного або переданого iншiй сторонi, та сплаченою компенсацiєю (включаючи будь-якi переданi негрошовi активи та прийнятi зобов'язання) визнають у прибутку чи збитку.
-Якщо банк викуповує частину фiнансового зобов'язання, то банк розподiляє попередню балансову вартiсть фiнансового зобов'язання мiж частиною, визнання якої продовжується, та частиною, визнання якої припиняється, на основi вiдповiдної справедливої вартостi цих частин на дату викупу. Рiзницю мiж а) балансовою вартiстю, розподiленою на частину, визнання якої припинено, та б) сплаченою компенсацiєю, включаючи будь-якi переданi негрошовi активи або прийнятi зобов'язання, щодо частини, визнання якої припинено, визнають у прибутку чи збитку
Банк припиняє визнання фiнансових iнструментiв (активiв) коли активи погашенi або права на грошовi потоки вiд них витекли, iншим чином або коли Банк передав право на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або заключив угоду про передачу i при цьому також передав всi ризики i вигоди своїх активiв або не передавав i не зберiгав в цiлому всi ризики i вигоди свої але не утримав контроль. Контроль утримується, коли контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив другiй сторонi, не наклавши при цьому обмежень на продажу.
4.6.Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають кошти в касi, необмеженi у використаннi залишки на кореспондентських рахунках, за винятком гарантiйних депозитiв для операцiй з пластиковими картками. При складаннi звiту про рух грошових коштiв сума обов’язкового мiнiмального резерву, який депонується у Нацiональному банку України, не включається до еквiвалентiв грошових коштiв через iснуючi обмеження щодо його використання.
4.7. Торговi цiннi папери.
У 2012 роцi цiнних паперiв у торговому портфелi банку не було.
4.8 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв:
Кредити, наданi клiєнтам, є непохiдними фiнансовими iнструментами, якi не котируються на ринку та утримуються Банком з метою отримання процентного доходу та пiдлягають поверненню на дату, що визначена договором з контрагентом. Необхiдною умовою для визнання активiв в балансi є оцiнка, тобто можливiсть визначення грошової суми, в якiй елементи балансу мають бути вiдображенi у звiтностi.
Первiсне визнання кредитiв, наданих клiєнтам, в балансi ПАТ «Полтава-банк» здiйснюється на дату розрахунку за справедливою вартiстю з урахуванням доходiв та витрат, безпосередньо пов’язаних з проведенням кредитної операцiї. Справедлива вартiсть визначається як сума, за яку фiнансовий iнструмент може бути обмiняний в ходi поточної операцiї мiж обiзнаними, незалежними сторонами за звичайних комерцiйних умов, iнших нiж примусовий чи лiквiдацiйний продаж. Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання як правило дорiвнює фактичнiй цiнi операцiї.
Пiсля первiсного визнання наданi кредити оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка (окрiм кредитних лiнiй, де ефективна ставка вiдсотка не розраховується так як невiдома кiлькiсть траншiв).
Наданi клiєнтам кредити та заборгованiсть клiєнтiв вiдображаються за вирахуванням будь-яких резервiв пiд збитки вiд зменшення корисностi, що формуються згiдно з вимогами Положення Правлiння Нацiонального банку України вiд 25.01.2012 №23, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 15.02.2012 за №231/20544 (зi змiнами).
Оцiнка кредитiв юридичних осiб здiйснюється на основi їх фiнансового стану, використовуючи рейтингову шкалу. На основi оцiнки визначається ступiнь якостi активу. При оцiнцi ризикiв, пов`язаних з конкретним позичальником, ПАТ «Полтава-банк» бере до уваги характер бiзнесу позичальника, а також такi фактори як якiсть його менеджменту, динамiку фактичних значень iнтегрального показника, ринкiв збуту продукцiї та постачання, фiнансову стабiльнiсть, лiквiднiсть запропонованої застави та її достатнiсть з точки зору кредитного ризику. Банк також враховує середньозважений кредитний ризик, пов`язаний з галуззю, в якiй позичальник здiйснює свою господарську дiяльнiсть. При проведеннi реструктуризацiї заборгованостi банк проводить додаткову оцiнку позичальника для визначення об`єктивних доказiв того, що позичальник не в змозi забезпечувати виконання умов первинного договору. Вiдповiдно до пiдходiв Положення №23 до оцiнки реструктуризованої заборгованостi «Полтава-банк» у разi змiн умов договору, пов`язаних iз реструктуризацiєю боргу за активами, не класифiкує такi активи за категорiєю якостi вищою, нiж категорiя, що була визначена за цими активами на дату унесення змiн. В разi замiни активу банк здiйснює класифiкацiю активу, що визнається, та активу, визнання якого припиняється. Банк класифiкує актив, що визнається, за нижчою з цих категорiй. У разi повторної/наступної змiни умов договору щодо строкiв та/або сум, у тому числi пов`язаних iз реструктуризацiєю боргу за активом, або замiни активу банк визначає стан обслуговування боргу не вище нiж «задовiльний», якщо фактична сплата боргу боржником здiйснюється рiдше одного разу на три мiсяцi.
Оцiнка (переоцiнка) активiв та зобов`язань Банку можуть бути вiдображенi в облiку рiзними способами, вiдповiдно до нормативних актiв Нацiонального банку України з питань ведення бухгалтерського облiку, а саме:
-коригуванням вiдповiдної статтi балансового звiту;
-переоцiнкою статей балансу в iноземнiй валютi, за виключенням немонетарних, за офiцiйним валютним курсом;
-формуванням спецiальних резервiв у нацiональнiй валютi (за активами в нацiональнiй валютi);
-формуванням спецiальних резервiв у iноземнiй валютi (за активами в iноземнiй валютi), шляхом переоцiнки якого за офiцiйним валютним курсом забезпечується незалежнiсть оцiнки активу в iноземнiй валютi вiд коливань валютних курсiв.
У балансовому звiт за 2012 рiк кредити вiдображенi в сумi балансової вартостi кредиту, яка визначена банком вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, без урахування суми ранiше сформованого резерву. Формування резервiв здiйснюється щомiсячно в повному обсязi розрахункової суми, незалежно вiд фiнансових результатiв дiяльностi, за станом на 1-е число мiсяця, наступного за звiтним, коригуючи ми проводками до строку подання балансу за звiтний мiсяць.
Пiд час визначення чистого кредитного ризику для розрахунку резерву сума валового кредитного ризику окремо за кожною кредитною операцiєю може зменшуватися н а вартiсть прийнятного забезпечення. Сума забезпечення береться до розрахунку резервiв пiд кредитнi ризики з урахуванням коефiцiєнтiв залежно вiд категорiї кредитної операцiї.
Визнання кредитної заборгованостi припиняється, якщо:
- строк дiї прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу, що визначенi умовами договору, закiнчується;
- переданi права на отримання грошових потокiв за даним активом та в значнiй мiрi всi ризики та вигоди, пов’язанi з цим активом;
- Банк взяв на себе зобов’язання щодо передачi грошових потокiв, пов’язаних з активом, але переданi в значнiй мiрi всi ризики та вигоди;
- не переданi та не збереженi в значнiй мiрi всi ризики та вигоди, але передано контроль за даним активом. Якщо контроль над активом зберiгається, але не зберiгається або не передано в значнiй мiрi всi ризики та вигоди, актив визнається в тiй частинi, в якiй банк продовжує участь в ньому.
Безнадiйна кредитна заборгованiсть списується за рахунок сформованих резервiв за рiшенням Правлiння банку.
Iнформацiя про кредити i заборгованiсть клiєнтiв та рух резервiв пiд заборгованiсть за кредитами розкривається у примiтцi 10.
Доходи i витрати визнаються вiдповiдно до принципiв облiку, визначених у нацiональних стандартах бухгалтерського облiку, нарахування вiдповiдностi доходiв i витрат, обачностi. ПАТ «Полтава-банк» застосовує принцип нарахування, згiдно з яким доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку пiд час їх виникнення, а не пiд час надходження або сплати грошей, та принципом вiдповiдностi, згiдно з яким витрати та доходи, пов`язанi з цими витратами, визнаються у бухгалтерському облiку в один i той самий звiтний перiод. Статтi доходiв та витрат визнаються та оцiнюються в момент продажу активу або надання послуг, незалежно вiд того. Коли були отриманi або сплаченi кошти. Доходи/витрати пiдлягають нарахуванню та вiдображенню у фiнансовiй звiтностi Банку за таких умов:
-щодо активiв та зобов`язань - iснує реальна заборгованiсть (процентнi доходи/витрати);
-щодо наданих (отриманих) послуг –фiнансовий результат може бути точно оцiнений, та при цьому є договiр про надання (отримання) послуг або документи, що пiдтверджує повне (часткове) надання їх (комiсiйнi доходи/витрати)
Процентнi доходи i витрати, що нараховуються за номiнальною процентною ставкою, вiдображаються за рахунками з облiку нарахованих доходiв i нарахованих витрат. Будь-якi рiзницi, що виникають мiж сумою розрахованих за ефективною ставкою вiдсотка процентних доходiв/витрат та нарахованих за номiнальною процентною ставкою доходiв/витрат за фiнансовими iнструментами, вiдображаються за рахунками з облiку неамортизованого дисконту або неамортизованої премiї в кореспонденцiї з аналiтичними рахунками з облiку процентних доходiв/витрат. При повному достроковому погашеннi кредиту залишок неамортизованого дисконту вiдноситься на процентнi доходи в день такого погашення.
4.9. Цiннi папери в портфелi банку на продаж:
Операцiї з цiнними паперами, що знаходяться у портфелi банку на продаж, нарахування доходiв i витрат вiдображаються у бухгалтерському облiку на пiдставi “Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з цiнними паперами в банках України”, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 03.10.2005 р. № 358 (зi змiнами), “Правил бухгалтерського облiку доходiв i витрат банкiв України”, затверджених Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 18.06.2003р. № 255 (зi змiнами).
Банк облiковує в портфелi на продаж:
- борговi цiннi папери з фiксованою датою погашення, якi банк не має намiру i/або змоги тримати до дати їх погашення ;
- акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, за якими неможливо достовiрно визначити справедливу вартiсть;
- фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, що придбанi та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 мiсяцiв;
- iншi цiннi папери, придбанi з метою утримання їх у портфелi на продаж.
Визнання (припинення визнання) цiнних паперiв вiдображається в бухгалтерському облiку iз застосуванням методу їх визнання (припинення визнання) на дату розрахунку, з якої починається (у разi придбання) i припиняється (у разi реалiзацiї) нарахування процентiв, з урахуванням вимог положень МСБО 39 „Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка”.
На кожну дату балансу цiннi папери оцiнюються за їх справедливою вартiстю, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити.
Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартiстю.
Якщо котирування ринкових цiн на цiннi папери є недоступним, то Банк застосовує для визначення справедливої вартостi методи, що забезпечують достовiрне визначення справедливої вартостi цiнних паперiв.
Борговi цiннi папери, акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення їх корисностi.
Цiннi папери в портфелi банку на продаж, що облiковуються за справедливою вартiстю, пiдлягають переоцiнцi. Переоцiнка цiнних паперiв на продаж не виконувалась в зв’язку з вiдсутнiстю на балансi таких цiнних паперiв.
За борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж Банк визнає процентнi доходи у виглядi амортизацiї дисконту (премiї), з використанням ефективної ставки вiдсотка.
За купонними цiнними паперами окремо облiковуються накопиченi проценти.
Нарахування процентiв здiйснюється залежно вiд умов випуску цiнних паперiв, але не рiдше одного разу на мiсяць протягом перiоду вiд дати придбання цiнного папера до дати його продажу або погашення.
Придбанi в портфель на продаж цiннi папери вiдображаються за балансовими рахунками груп 310 та 311 Плану рахункiв. Аналiтичний облiк цiнних паперiв за балансовими рахунками груп 310 та 311 ведеться в розрiзi їх емiтентiв та випускiв. В рiчному фiнансовому звiтi – звiт “Баланс”, Примiтка 11. “Цiннi папери у портфелi банку на продаж”.
Векселi фiнансового пiдприємства при придбаннi облiковуються на балансовому рахунку 3113. Станом на 31.12.2012 р. їх балансова вартiсть складає 15 730 тис. грн.
Акцiї ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» облiковуються на балансовому рахунку 3103. Станом на 31.12.2012 р. їх балансова вартiсть складає 60 тис. грн.
Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком при придбаннi облiковуються на рахунку 3105. Станом на 31.12.2012 р. їх балансова вартiсть складає 812 тис грн.
Борговi цiннi папери, випущенi нефiнансовими пiдприємствами - векселi, у портфелi банку на продаж облiковуються на рахунках 3114. Станом на 31.12.2011 р. їх балансова вартiсть складає 620 тис. грн.
Комiсiйнi витрати, здiйсненi пiд час операцiй з цiнними паперами вiдображаються на балансовому рахунку 7103.
4.10. Договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз зобов’язанням зворотного викупу (продажу).
Даних не має.
4.11. Цiннi папери в портфелi банку до погашення:
Операцiї з цiнними паперами, що утримуються в портфелi банку до погашення, нарахування доходiв i витрат вiдображаються у бухгалтерському облiку на пiдставi “Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з цiнними паперами в банках України”, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 03.10.2005 р. № 358 (зi змiнами), “Правил бухгалтерського облiку доходiв i витрат банкiв України”, затверджених Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 18.06.2003р. № 255 (зi змiнами).
Банк облiковує в портфелi банку до погашення придбанi борговi цiннi папери з фiксованими платежами або з платежами, що можна визначити, а також з фiксованим строком погашення. Борговi цiннi папери вiдносяться до портфеля до погашення, якщо Банк має намiр та змогу утримувати їх до строку погашення з метою отримання процентного доходу.
Витрати на операцiї з придбання боргових цiнних паперiв у портфель до погашення вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) на дату їх придбання.
Пiсля первiсного визнання борговi цiннi папери в портфелi до погашення на дату балансу вiдображаються за їх амортизованою собiвартiстю.
Банк визнає дохiд та здiйснює амортизацiю дисконту (премiї) за борговими цiнними паперами не рiдше одного разу на мiсяць, iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка.
Нарахування процентiв здiйснюється залежно вiд умов випуску цiнних паперiв, але не рiдше одного разу на мiсяць протягом перiоду вiд дати придбання цiнного папера до дати погашення.
Придбанi в портфель до погашення цiннi папери вiдображаються за балансовими рахунками групи 321 Плану рахункiв. Аналiтичний облiк цiнних паперiв за балансовими рахунками групи 321 ведеться в розрiзi їх емiтентiв та випускiв. В рiчному фiнансовому звiтi – звiт “Баланс”, Примiтка 12 “Цiннi папери в портфелi банку до погашення”.
Станом на 31.12.2012 року залишкiв на рахунках групи 321 не було
4.12. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.
Станом на 31.12.2012 року залишкiв на рахунках групи 410 не було.
4.13 Iнвестицiйна нерухомiсть:
I. Основне визначення iнвестицiйної нерухомостi - Iнвестицiйна нерухомiсть - нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згiдно з угодою про фiнансову оренду) з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для:
а)використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг
чи для адмiнiстративних цiлей, або
б)продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Нерухомiсть, зайнята власником - нерухомiсть, утримувана (власником або орендарем згiдно з угодою про фiнансову оренду) для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг або для адмiнiстративний цiлей.
Визнання Iнвестицiйна нерухомiсть має визнаватися як актив тодi i тiльки тодi, коли:
а) є ймовiрнiсть того, що суб'єкт господарювання отримає майбутнi економiчнi
вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю;
б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
Згiдно з цим принципом визнання, суб'єкт господарювання оцiнює всi витрати, пов'язанi з iнвестицiйною нерухомiстю, на момент їх здiйснення. Цi витрати охоплюють первiсно понесенi витрати для придбання iнвестицiйної нерухомостi i подальшi витрати на її збiльшення, часткову замiну або обслуговування.
Згiдно з принципом визнання, суб'єкт господарювання не визнає в балансовiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi витрати на поточне обслуговування цiєї нерухомостi. Натомiсть цi витрати визнаються в прибутках чи збитках пiд час їх здiйснення. Витратами на поточне обслуговування є переважно витрати на оплату працi та на втратнi матерiали; вони також можуть включати витрати на незначнi складовi. Мета цих видаткiв часто визначається як витрати на "ремонт i утримання" нерухомостi. 3. Оцiнка при визнаннi
Iнвестицiйну нерухомiсть слiд оцiнювати первiсно за її собiвартiстю. Витрати на операцiю слiд включати до первiсної оцiнки.
Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та будь-якi видатки, якi безпосередньо вiднесенi до придбання.
Наступна оцiнка провадиться по однiй iз двох моделей:
модель облiку по справедливiй вартостi;
модель облiку по первiснiй вартостi придбання. Перша модель грунтується на визначеннi справедливої вартостi (тобто iснуваннi ринку по аналогiчних об'єктах, наявнiсть обiзнаних незв'язаних сторiн, що бажають, з однiєї сторони продати, з iншої сторони купити цей об'єкт). Друга модель припускає облiк iнвестицiйної нерухомостi облiку по первiснiй вартостi (по МСБ016).
Перехiд вiд однiєї моделi до iншої повинен здiйснюватися тiльки в тому випадку, коли це приводить до бiльше прийнятного подання iнформацiї.
У МСБО 40 говориться, що така ситуацiя неможлива при переходi вiд моделi облiку по справедливiй вартостi до моделi облiку по первiснiй вартостi придбання.
Вибуття об'єкту iнвестицiйної нерухомостi провадиться коли бiльше не передбачається
одержання пов'язаних з ним економiчних вигод.
Вимога по розкриттю iнформацiї включають загальнi вимоги (критерiї класифiкацiї, методи й допущення при визначеннi справедливої вартостi, ступiнь участi незалежних оцiнювачiв, суми, що включають у звiт про прибуток i збитки, що iснують договiрнi зобов'язання) i специфiчнi вимоги при використаннi моделей облiку при наступнiй оцiнцi.
У звiтному роцi об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi не було.
4.14. Гудвiл.
Зважаюючи на те, що гудвiл зазвичай розкривається тiльки в консолiдованiй звiтностi дана стаття вiдсутня в iндивiдуальнiй звiтностi Банку.
4.15. Основнi засоби:
Основнi засоби Банку визнаються за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов’язанi з придбанням, створенням, доставкою, установкою та введенням в експлуатацiю та суми податкiв, сплачених у зв’язку з придбанням, що не компенсуються банку.
Пiсля первiсного визнання об’єкта основних засобiв як активу його подальший облiк здiйснюється:
а) за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi;
б) за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi – для об’єктiв, якi ранiш вже були переоцiненi.
Балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою зносу (амортизацiї).
Якщо на дату складання балансу залишкова вартiсть об’єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi, потрiбно здiйснювати переоцiнку, пiд час якої на ту саму дату має здiйснюватися переоцiнка всiх об’єктiв вiдповiдної групи активiв.
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi банк утримує з метою використання їх у процесi дiяльностi, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких перевищує 1500 гривень.
Матерiальнi активи, якi призначенi для використання у дiяльностi протягом перiоду, який бiльше одного року з дати введення в експлуатацiю, та вартiсть яких не виходить за межi граничного рiвня вiд 200 до 1500грн. входять до складу малоцiнних необоротних активiв (МНМА).
Облiк основних засобiв ведеться до Iнструкцiї з облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 20.12.2005р. № 480 iз змiнами i доповненнями затвердженi постановою вiд 23.05.2012р. № 203 та Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку зокрема МСБУ 16 «Основнi засоби» та облiковою полiтикою Банку.
Метод оцiнки для зарахування на баланс придбаних (виготовлених) основних засобiв визначається за справедливої (первiсною) вартiстю.
У разi придбання основних засобiв, що були в експлуатацiї, у вартiсть придбання включають цiна купiвлi, витрати пов’язанi з ремонтом та iншi витрати, необхiднi для проведення їх у робочий стан.
При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод – результатом є постiйнi вiдрахування протягом строку корисної експлуатацiї. Нарахування амортизацiї здiйснюється щомiсячно, починається з наступного мiсяця пiсля вода в експлуатацiю. Норми амортизацiї основних засобiв розрахованi виходячи з термiну корисного використання, встановлених для кожного об’єкта, зокрема:
Будiвлi споруди та передавальнi пристрої 50-100р. 2%-0,66%
Машини та обладнання, iнструменти
прилади, iнвентар (меблi) 5р. 20%
Транспортнi засоби 10р. 10%
Нематерiальнi активи 5р. 20%
Земля та будiвлi є окремими активами, облiковуються окремо, земля має необмежений строк корисної експлуатацiї i не амортизується.
Термiн корисного використання основних засобiв встановленi "Положенням про нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв в установах ПАТ "Полтава-банк".
Окремi основнi засоби (будiвлi та офiснi примiщення) вiдображаються по переоцiненiй вартостi. У 2007 роцi Банк здiйснив переоцiнку своїх будiвель. У 2012 роцi переоцiнка основних засобiв не проводилась. Банк має на балансi майно яке не використовується в банкiвської дiяльностi в сумi 6849 тис.грн.
Признання обiзцiнення основних засобiв згiдно МСБУ 36 “Зменшення корисностi активiв” в 2012р. не здiйснювалось.
Амортизацiя МНМА нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта у розмiрi 100% його вартостi з подальшим використанням до часу списання з балансу внаслiдок невiдповiдностi критерiям.
4.16. Нематерiальнi активи:
Нематерiальнi активи – це довгостроковi активи, що використовуються в дiяльностi банку та забезпечують певнi права, не мають матерiальної форми (програмне забезпечення та права на використання).
Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.
Облiк нематерiальних активiв ведеться по кожному об’єкту окремо.
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнаннi цього об’єкта активом. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематерiального активу. Деякi нематерiальнi активи амортизуються понад встановленого термiну, з урахуванням прав, строкiв його використання та iнших факторiв - до умов договорiв.
Амортизацiя нематерiального активу нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому нематерiальний актив став придатним для використання.
У 2011 та 2012 роцi – переоцiнка не проводилась - нематерiальнi активи вiдповiдають справедливої вартостi.
4.17. Оперативний лiзинг (оренда), за яким банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем:
Оренда активiв, за умовами якої всi ризики та винагороди вiд володiння вiдносяться до орендодавця, класифiкується, як операцiйна оренда. Лiзинговi платежi вiд операцiйної оренди визнаються, як витрати на основi прямолiнiйного методу протягом лiзингового перiоду i включаються в операцiйнi витрати.
Банк використовує окремi основнi засоби на правах оперативного лiзингу. Об’єктом оперативного лiзингу є матерiальнi цiнностi, що входять до складу основних засобiв лiзингодавця. Умови лiзингу визначаються угодою. Протягом дiї договору оперативного лiзингу основнi засоби, якi є власнiстю лiзингодавця, облiковуються на його балансi.
Переданi банком в оперативну оренду основнi засоби протягом усього термiну оренди враховуються на балансi банку та амортизуються.
При виконаннi лiзингових операцiй Банк керується Законом «Про лiзинг», iнструкцiєю НБУ вiд 20.12.2005р. № 480 iз змiнами, облiковою полiтикою Банку та МСБО 17 «Оренда».
Правовi вiдносини мiж суб`єктами обумовленi в договорах лiзингу.
4.18 Фiнансовий лiзинг (оренда), за яким банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем:
Фiнансовий лiзинг – це оренда, умовами якої передбачається передавання в основному всiх ризикiв i вигод, пов`язаних з правом володiння активом. Право власностi може з часом передаватися або не передаватися. ПАТ «Полтава-банк» надає основнi засоби у фiнансовий лiзинг. Передача основних засобiв у фiнансовий лiзинг облiковується як виданий кредит, на який поширюються вимоги Iнструкцiї з бухгалтерського облiку кредитних, вкладних (депозитних) операцiй та формування i використання резервiв пiд кредитнi ризики в банках України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.12.2007 N 481 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.2008 за N 48/14739. та Постанови правлiння нацiонального банку України №23. Балансова вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв у лiзингодавця зменшується на вартiсть основних фондiв, якi надаються платником податку у фiнансовий лiзинг (оренду) у порядку, передбаченому для продажу основних фондiв. При цьому лiзингоотримувач (орендар) збiльшує балансову вартiсть вiдповiдної групи основних фондiв у порядку, передбаченому для придбання основних фондiв. Лiзингоодержувач вiдображає в балансi отриманi необоротнi активи одночасно як актив i зобов'язання.
Рiзниця мiж сумою мiнiмальних лiзингових (орендних) платежiв i негарантованої лiквiдацiйної вартостi об'єкта фiнансового лiзингу (оренди) та теперiшньою його вартiстю, що визначена за лiзинговою (орендною) ставкою процента, є доходом лiзингодавця. Розподiл доходу мiж звiтними перiодами протягом строку лiзингу (оренди) здiйснюється iз застосуванням лiзингової (орендної) ставки процента до залишку заборгованостi лiзингоодержувача за кредитом на початок звiтного перiоду. Нарахування доходу та амортизацiя витрат за операцiями з фiнансового лiзингу (оренди) у бухгалтерському облiку вiдображаються по дебету рахункiв 1528, 2078 та кредиту рахункiв 6018, 6028 - на суму нарахованого доходу. У договорi про фiнансовий лiзинг (оренду) може передбачатися розрахунок лiзингових (орендних) платежiв на весь строк дiї лiзингу (оренди). Витрати, що пов'язанi з оформленням договору про фiнансовий лiзинг (оренду), включаються до вартостi кредиту пiд час первiсного визнання та амортизуються протягом строку лiзингу (оренди).
4.19. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття:
Банк класифiкує необоротнi активи як утриманi для продажу, якщо балансова
вартiсть таких активiв вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу.
Для визначення їх активами, що утримуються для продажу, виконуються такi умови: стан активiв, у якому вони перебувають – здiйснити оцiнку балансової вартостi, що дає змогу здiйснити продаж.
Амортизацiя на необоротнi активи, утримуванi для продажу, не нараховується.
4.20. Припинена дiяльнiсть.
Даних не має.
4.21. Похiднi фiнансовi iнструменти:
Похiдний iнструмент-фiнансовий iнструмент або iнший контракт, який має всi три такi характеристики:
-його вартiсть змiнюється на змiни встановленої ставки вiдсотка, цiни фiнансового iнструмента, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок, показника кредитного рейтингу чи iндексу кредитоспроможностi, за умови, що у випадку не фiнансової змiнної величини, ця змiнна величина не є визначеною для сторони контракту (базовим);
-який не вимагає початкових чистих iнвестицiй менших нiж тi, що були потрiбнi для iнших типiв контрактiв, якi за очiкуванням мають подiбну реакцiю на змiни ринкових факторiв;
-який погашається на майбутню дату.
Банк проводить операцiю з такими похiдними iнструментами як :
- Валютнi свопи, якi являють собою двi взаємопов’язанi операцiї: придбання однiєї валюти за iншу на умовах «спот» та зворотнiй продаж цiєї ж самої валюти на умовах «форвард».
Похiднi фiнансовi iнструменти, включаючи валютообмiннi контракти, враховуються по їх справедливiй вартостi.
Всi похiднi фiнансовi iнструменти враховуються як активи, якщо їх справедлива вартiсть позитивна i як зобов’язання, якщо їх справедлива вартiсть вiд’ємна. Змiни справедливої вартостi похiдних iнструментiв вiдносяться на прибуток мiнус збитки вiд похiдних фiнансових iнструментiв в складi прибутку чи збитку за рiк.
Банк не використовував похiднi iнструменти з метою хеджування.
4.22. Залученi кошти:
Залученi кошти складаються з:
-кредити та депозити iнших банкiв;
-депозити юридичних та фiзичних осiб;
-залишки на поточних рахунках юридичних та фiзичних осiб;
-залишки на карткових рахунках
Вклади (депозити) подiляються на:
-вклади (депозити) на вимогу;
- строковi вклади (депозити).
Строковi вклади (депозити) подiляються за строками залучення:
- короткостроковi (не бiльше одного року до 365/366 днiв включно);
- довгостроковi (бiльше одного року).
За категорiями депонентiв вклади (депозити) подiляються на: вклади (депозити) банкiв; вклади (депозити) суб'єктiв господарювання; вклади (депозити) фiзичних осiб.
Банк залучає вклади (депозити) за фiксованою процентною ставкою
Вклади (депозити) враховуються на всю суму їх номiналу на рахунках для облiку залучених вкладiв (депозитiв) до часу їх повернення. Проценти за вкладом (депозитом) сплачуються згiдно з умовами, визначеними договором банкiвського вкладу: при поверненнi депозиту; перiодично.
Залученi кошти банк облiковує прiоритетно, за вартiстю їх придбання чи виникнення; зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, пiдлягають переоцiнцi при кожнiй змiнi офiцiйного валютного курсу; майно, цiннi папери та майновi права, якi приймаються в заставу, оцiнюються за справедливою вартiстю.
Операцiйнi доходи i витрати, отриманi (сплаченi) Банком за використання грошових коштiв, їх еквiвалентiв або сум, що заборгованi Банку (залученi Банком), суми яких обчислюються пропорцiйно часу iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. До них належать:
-доходи (витрати) за операцiями з коштами, розмiщеними в iнших банках (залученими вiд iнших банкiв);
-доходи (витрати) за кредитами та депозитами, наданими (отриманими) юридичним та фiзичним особам, та за iншими фiнансовими iнструментами, у тому числi за цiнними паперами;
4.23. Резерви за зобов`язаннями:
Резерви за зобов’язаннями – це зобов’язання нефiнансового характеру iз невизначеним строком або сумою. Резерви вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли Банк має теперiшнє юридичне або конструктивне зобов’язання у результатi минулих подiй i коли iснує iмовiрнiсть того, що для погашення такого зобов’язання потрiбне буде вiдволiкання ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов’язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi.
4.24. Субординований борг:
Субординований борг - це звичайнi незабезпеченi борговi капiтальнi iнструменти (складовi iнструменти капiталу), якi вiдповiдно до угоди не можуть бути взятi з банку ранiше п’яти рокiв, а у випадку банкрутства чи лiквiдацiї повертаються iнвестору пiсля погашення претензiй усiх iнших кредиторiв.
При цьому сума таких коштiв, уключених до капiталу, не може перевищувати 50 вiдсоткiв розмiру основного капiталу з щорiчним зменшенням на 20 вiдсоткiв вiд його первинної вартостi протягом п’яти останнiх рокiв дiї угоди.
Нарахування процентiв за субординованим боргом здiйснюється щомiсяця згiдно з правилами бухгалтерського облiку процентних та комiсiйних доходiв i витрат банкiв, за рахунок збiльшення валових витрат. Авансова сплата процентiв за залученими коштами на умовах субординованого боргу не дозволяється. Капiталiзацiя процентiв за субординованим боргом не допускається.
4.25. Податок на прибуток:
Витрати з податку на прибуток складаються з суми витрат з поточного та вiдстроченого податкiв на прибуток i визнаються у звiтi про фiнансовi результати , за винятком випадку , коли вони визнаються безпосередньо у складi капiталу.
Витрати з поточного податку на прибуток розраховуються у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Поточнi витрати з податку на прибуток вiдображають суму коштiв, яка, як очiкується , має бути сплачена або вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попереднiй роки. Оподатковуванi прибутки та збитки визначаються на основi оцiночних показникiв, якщо фiнансова звiтнiсть приймається до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Банк сплачує консолiдований податок на прибуток.
Розрахунок вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань здiйснюється згiдно вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №17 «Податок на прибуток», затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2000 р., Iнструкцiї про порядок вiдображення в бухгалтерському облiку банками України поточних i вiдстрочених податкових активiв та податкових зобов’язань , затвердженої Постановою Нацiонального банку України вiд 17.03.2009 №140.
Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд облiкового наявнiстю постiйних i тимчасових рiзниць , якi виникають у зв’язку з вiдмiнностями в оцiнках щодо визнання доходiв та зобов’язань у бухгалтерському та податковому облiку.
Постiйнi рiзницi зумовленi тим , що окремi види доходiв i витрат включаються до розрахунку облiкового прибутку ( збитку), але не враховуються у разi податкового прибутку (збитку), або визнаються з метою оподаткування , але не визнаються у фiнансовому облiку.
Тимчасовi рiзницi пов’язанi з тим , що перiод , у якому окремi доходи або витрати включаються до складу податкового прибутку , не збiгається з перiодом , у якому цi статтi включенi для обчислення облiкового прибутку. Тимчасовi рiзницi призводять до виникнення у поточному перiодi вiдстрочених податкiв - вiдстрочених податкових активiв (ВПА) та вiдстрочених податкових зобов’язань (ВПЗ) .
Сума витрат з податку на прибуток за звiтний рiк визначається , виходячи з поточного податку на прибуток з урахуванням змiн у складi вiдстрочених податкiв :
вiдстроченi податковi зобов’язання – збiльшення (+),зменшення (-);
вiдстроченi податковi активи – зменшення (+), збiльшення (-).
Поточний податок на прибуток визначається зобов’язанням у сумi, що пiдлягає сплатi за звiтний перiод вiдповiдно до податкового законодавства. Ставка податку на прибуток в звiтному перiодi становила 21вiдсоток, у попередньому перiодi -23 вiдсотки.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються стосовно тимчасових рiзниць за методом балансових зобов’язань.
Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються стосовно тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли вiдстрочений податок на прибуток виникає в результатi первiсного вiдображення гудвiлу, активу або зобов’язання за операцiєю, що не являє собою об’єднання компанiй, i яка на момент здiйснення не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здiйснити залiк цих тимчасових рiзниць, що зменшують податкову базу. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, що будуть застосовуватись протягом перiоду реалiзацiї активу чи врегулювання зобов’язання на пiдставi законодавства, яке дiє або фактично буде дiяти на звiтну дату.
Вплив вiдстрочених податкiв на суму витрат з податку на прибуток за звiтний та попереднiй перiоди вiдображено в таблицях 35.2, 35.3, 35.4.
4.26. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд.
Статутний капiтал – капiтал акцiонерного товариства, що утворюється з суми номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй.
Статутний капiтал є складовою власного капiталу Банку, облiковується на рахунку 5000. Статутний капiтал формується з акцiонерного капiталу емiсiєю акцiй чи внескiв засновникiв. Статутний капiтал може створюватись лише за рахунок власних коштiв акцiонерiв. Не допускається його формування за рахунок банкiвських кредитiв, коштiв неприбуткових органiзацiй, бюджетних коштiв, якi мають iнше цiльове призначення. Формування та збiльшення статутного капiталу Банку здiйснюється виключно шляхом грошових внескiв. Статутний капiтал Банку не повинен формуватись з непiдтверджених джерел. Банк має право збiльшувати статутний капiтал пiсля того, як всi акцiонери повнiстю виконали свої зобов’язання щодо оплати акцiй i попередньо оголошений пiдписаний статутний капiтал повнiстю оплачено.
Емiсiйнi рiзницi (емiсiйний доход) – це перевищення суми коштiв, отриманих вiд первинного випуску або продажу власних акцiй, над їх номiналом або перевищення номiналу акцiй над вартiстю їх викупу. Емiсiйнi рiзницi облiковуються у складi власного капiталу Банку i облiковуються на рахунку 5010.
4.27. Власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв.
У 2012 роцi Банк власних акцiй не викупав.
4.28. Визнання доходiв i витрат:
Процентнi доходи та витрати визнаються за методом нарахування, з використанням методу ефективної ставки процента. Метод ефективної ставки процента – це метод визначення амортизованої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов’язань) та розподiлення процентних доходiв або витрат у вiдповiдному перiодi. Ефективна ставка процента – це ставка, яка забезпечує точне приведення вартостi очiкуваних майбутнiх грошових виплат або надходжень протягом очiкуваного строку використання фiнансового iнструмента або, якщо доцiльно, протягом коротшого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання. Проценти, отриманi вiд активiв, оцiнених за справедливою вартiстю, вiдносяться до процентного доходу.
Комiсiї за видачу позики разом з вiдповiдними прямими витратами, пов’язаними з наданням позик, переносяться на майбутнi перiоди та визнаються як коригування ефективної процентної ставки за позикою. Коли iснує вiрогiднiсть, що зобов’язання з кредитування призведе до виникнення позики, плата за зобов’язання з кредитування включається до доходiв майбутнiх перiодiв разом з вiдповiдними прямими витратами та визнається як коригування ефективної ставки процента наданої позики. Коли малоймовiрно, що зобов’язання з кредитування призведе до виникнення позики, плата за зобов’язання визнається у звiтi про фiнансовi результати протягом перiоду, який залишився до кiнця виконання даного зобов’язання. Коли спливає строк зобов’язання з кредитування, а позика так i не надається, комiсiйнi за зобов’язання з кредитування визнаються у звiтi про фiнансовi результати при настаннi цього строку. Комiсiї за обслуговування позики визнаються як дохiд у момент надання обслуговування. Всi iншi комiсiї визнаються по мiрi надання вiдповiдних послуг.
4.29. Переоцiнка iноземної валюти:
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у гривнi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов’язань, власного капiталу, доходiв i витрат).
Пiд час вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй в iноземнiй валютi кiнцевим результатом є проведення операцiй за дебетом рахунку в однiй валютi та кредитом в iншiй (iз використанням технiчних рахункiв групи 380 ”Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв”).
Операцiї з iноземною валютою за балансовими рахунками (у разi їх первiсного визнання) вiдображаються за такими курсами:
- за офiцiйним курсом на дату валютування вiдображається iноземна валюта в подвiйнiй оцiнцi - за номiналом та в гривневому еквiвалентi (доходи та витрати, що нарахованi, отриманi або сплаченi в iноземнiй валютi; усi зарахування та списання з кореспондентського рахунку, куплена-продана iноземна валюта тощо); -
- за ринковим курсом гривнi вiдображаються в разi купiвлi-продажу iноземної валюти за гривню;
- за офiцiйним курсом гривнi вiдображаються на дату нарахування, отримання i сплати доходiв та витрат в iноземнiй валютi.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу:
- усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату балансу;
- немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за собiвартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату визнання (дату здiйснення операцiї);
- немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за справедливою вартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату визначення їх справедливої вартостi.
Доходи i витрати (нарахованi, отриманi, сплаченi) в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку за рахунками класiв 6 i 7 у нацiональнiй валютi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату їх визнання з використанням технiчних рахункiв групи 380 “Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв”.
Активи i зобов’язання в iноземнiй валютi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом на дату складання звiтностi або на дату їх визнання.
Бухгалтерський облiк операцiй в iноземнiй валютi Банк здiйснює у подвiйнiй оцiнцi, а саме:
- в номiнальнiй сумi iноземної валюти, щодо яких установлюється офiцiйний курс гривнi;
- в гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом.
Пiд час вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй в iноземнiй валютi за балансовими рахунками використовуються технiчнi рахунки 3800 “Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв” та 3801 “Еквiвалент позицiї банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв”.
Наприкiнцi кожного операцiйного дня суми залишкiв у гривневому еквiвалентi за технiчними рахунками 3800 та 3801 мають бути тотожними.
Рiзницi мiж сумами залишкiв у гривневому еквiвалентi вiдповiдної iноземної валюти та банкiвських металiв за аналiтичним рахунками 3800 та 3801 у розрiзi кодiв iноземної валюти, що виникають у зв’язку iз математичним округленням, вiдображаються за балансовим рахунком 6204 “Результат вiд торгiвлi iноземною валютою та банкiвськими металами”.
Аналiтичний облiк активiв i зобов’язань в iноземнiй валютi, вiдкритих валютних позицiй та їх гривневих еквiвалентiв здiйснюється в розрiзi кодiв валют та в розрiзi структурних пiдроздiлiв Банку.
Переоцiнка (перерахунок залишкiв за рахунками в iноземнiй валютi в еквiвалентнi суми в гривнях за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют) усiх монетарних статей балансу в iноземнiй валютi здiйснюється пiд час кожної змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют. Курсова рiзниця вiд переоцiнки монетарних статей балансу в iноземнiй валютi в бухгалтерському облiку вiдображається за балансовим рахунком 6204 «Результат вiд переоцiнки валютних рахункiв».
Переоцiнка залишкiв в iноземнiй валютi за балансовими рахунками з облiку нарахованих доходiв та витрат здiйснюється пiд час кожної змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют.
Переоцiнка доходiв i витрат майбутнiх перiодiв в iноземнiй валютi за монетарними активами та зобов’язаннями здiйснюється пiд час кожної змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют до часу їх визнання (вiдображення за рахунками доходiв i витрат у вiдповiдному звiтному перiодi).
Доходи i витрати майбутнiх перiодiв в iноземнiй валютi за немонетарними статтями не переоцiнюються в разi змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют.
Переоцiнка позабалансових вимог i зобов’язань в iноземнiй валютi здiйснюється пiд час кожної змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют.
Примiтка 4.30 Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань:
Правилами бухгалтерського облiку заборонений взаємозалiк (крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством) активiв та зобов’язань, або доходiв i видаткiв як в бухгалтерських записах, так i в фiнансовiй звiтностi, а саме:
- кредитiв i депозитiв та iншої кредиторської й дебiторської заборгованостi рiзних юридичних та фiзичних осiб;
- кредитiв i депозитiв та iншої кредиторської й дебiторської заборгованостi одних i тих же юридичних чи фiзичних осiб, що враховуються в рiзних валютах та з рiзними термiнами погашення;
- депозитiв та кредитiв, наданих пiд заставу депозиту, якщо iнше не визначене вiдповiдними законодавчими актами;
- витрат та доходiв тiєї ж самої юридичної особи.
Банк не здiйснював взаємозалiки протягом 2011 -2012 рокiв.
Примiтка 4.31 Iнформацiя за операцiйними сегментами:
Сегмент – це стратегiчний пiдроздiл Банку, що надає продукти або послуги (бiзнес-сегмент), в якому вiн наражається на ризики та одержує вигоди, вiдмiннi вiд ризикiв i вигод в iнших сегментах. Доходи, витрати та фiнансовi результати сегменту включають результати операцiй мiж бiзнес-сегментами. Банк використовує бiзнес-сегмент, оскiльки на ризики та рентабельнiсть Банку впливають в основному вiдмiнностi у продуктах i послугах, якi вiн надає. Банк проваджує свою дiяльнiсть лише в Українi, яка є основним мiсцем знаходження активiв та клiєнтiв Банку тому не складає примiтку за географiчними сегментами. Операцiйнi пiдроздiли органiзованi та управляються окремо, вiдповiдно до характеру продуктiв i послуг, що надаються, так, що кожний сегмент являє собою стратегiчну бiзнес-одиницю, яка пропонує рiзнi продукти та послуги на рiзних ринках.
Банком видiлено наступнi основнi сегменти банкiвської дiяльностi:
-послуги корпоративним клiєнтам (юридичним особам, в т.ч. небанкiвським фiнансовим установам, фiзичним особам – пiдприємцям);
-послуги фiзичним особам;
-iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть;
- iншi операцiї.
Послуги корпоративним клiєнтам включають обслуговування поточних рахункiв юридичних осiб та пiдприємств малого та середнього бiзнесу, залучення депозитiв, надання кредитних лiнiй у формi «овердрафт», обслуговування карткових рахункiв, надання кредитiв та iнших видiв фiнансування, а також операцiї з iноземною валютою. До корпоративних клiєнтiв вiдносяться учасники господарських вiдносин (господарськi органiзацiї, фiлiї, представництва, iншi вiдокремленi пiдроздiли господарських органiзацiй (структурнi одиницi), утворенi ними для здiйснення господарської дiяльностi та фiзичнi особи, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть.
Послуги фiзичним особам включають надання банкiвських послуг клiєнтам – фiзичним особам iз вiдкриття та ведення поточних, залучення вкладiв (депозитiв), споживчого та iпотечного кредитування. До фiзичних осiб вiдносяться громадяни України, iноземцi та особи без громадянства.
Iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть включає операцiї на мiжбанкiвському ринку, операцiї з цiнними паперами, iноземною валютою i банкнотами.
Iншi операцiї включає нерозподiленi статтi, якi не ввiйшли в видiленi звiтнi сегменти: iншi активи (зобов’язання) банку, дебiторська (кредиторська) заборгованiсть по господарськiй дiяльностi банку, по операцiям банку з фiнансовими iнструментами i за розрахунками з працiвниками банку i iншi нерозподiленнi статтi.
Операцiї мiж сегментами банкiвської дiяльностi здiйснюються на звичайних комерцiйних умовах. Засадами цiноутворення в Банку за мiжсегментними операцiями є:
- собiвартiсть продажу вiдповiдної банкiвської послуги з урахуванням прямих i непрямих витрат (при неможливостi точно оцiнити обсяги витрат, використовують оцiночну модель);
- взаємозв’язок послуги, по якiй встановлюється цiна, з iншими послугами, якi споживає клiєнт;
- темпи виконання пiдроздiлами Банку завдань по продажу послуг вiдповiдним сегментам бiзнесу.
Дохiд сегмента – це дохiд, який вiдноситься безпосередньо до сегмента, або вiдповiдна частина доходу, яку можна розподiлити на сегмент за обгрунтованою основою.
Витрати сегмента - це витрати, якi безпосередньо вiдно¬сяться до сегмента або вiдповiдна частина витрат, яку можна розподiлити за сегментами на обгрунтованiй основi.
Основою для розподiлу доходiв i витрат за сегментами є безпосереднє вiдношення доходiв чи витрат до звiтного сегменту.
Змiн в облiковiй полiтицi сегментiв банкiвської дiяльностi Банку в звiтному роцi не вiдбувалось.
4.32 Ефект змiн в облiковiй полiтицi , облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок:
Положення про облiкову полiтику банку на 2012 рiк затверджено наказом № 3033 вiд 07.12.2011 року.
Протягом звiтного року суттєвих змiн в облiковiй полiтицi не вiдбувалось. Помилок, якi потребують значних коригувань, не було.
4.33. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики.
Банк використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв та зобов’язань, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у наступному фiнансовому роцi. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Банку також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Збитки вiд знецiнення кредитiв та авансiв. Банк регулярно аналiзує свої кредитнi портфелi для оцiнки знецiнення. При визначеннi того, чи необхiдно вiдображати збиток вiд знецiнення у звiтi про фiнансовi результати, Банк використовує припущення щодо того, чи є у наявностi данi, якi вказують на зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд кредитного портфелю, яке можна вимiряти до того, як це зменшення можна зiставити з конкретним активом у цьому портфелi. Такi ознаки можуть включати iснуючi данi, що вказують на негативнi змiни платоспроможностi позичальникiв, що входять до складу групи, або нацiональних чи мiсцевих економiчних умов, що спiввiдносяться з дефолтами по активах у групi. Керiвництво використовує оцiнки, якi базуються на попередньому досвiдi збиткiв для активiв iз характеристиками кредитного ризику та об’єктивними ознаками знецiнення, схожими з даним портфелем, при визначеннi майбутнiх грошових потокiв. Методологiя та припущення, що використовуються для оцiнки як строкiв, так i сум майбутнiх грошових потокiв, регулярно переглядаються для зменшення будь-якої рiзницi мiж оцiнкою збиткiв та фактичним досвiдом збиткiв.
Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв. Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв, щодо яких немає котирувань на активному ринку, визначається за допомогою методик оцiнки. Наскiльки це можливо, в цих методиках використовуються лише вiдкритi данi, проте такi фактори, як кредитний ризик (як власний, так i контрагента), коливання та вiдповiдностi вимагають вiд керiвництва робити розрахунки. Змiни припущень щодо цих факторiв можуть вплинути на вказану у звiтностi справедливу вартiсть. Змiна припущень, не пiдкрiплених наявними ринковими даними, можливим альтернативним варiантом не призвела б до суттєвої змiни суми прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов’язань.
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України припускає можливiсть рiзних тлумачень.
Початкове визнання операцiй з пов’язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. МСБО 39 вимагає облiковувати фiнансовi iнструменти при початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими ставками, використовуються професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.
Примiтка 5. Перехiд на новi та переглянутi стандарти
Банк при складаннi фiнансового звiту за мiжнародними стандартами фiнансового звiту за 2012 рiк вперше застосував МЗФЗ 1 «перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Також поточному роцi Банк використав всi новi i змiненi стандарти i iнтерпретацiї, затвердженi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (надалi ?„РМСБО”) та Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (надалi ?„КТМФЗ”), якi вiдносяться до його операцiй. Прийняття нових i змiнених стандартiв i iнтерпретацiй не призвело до змiн в облiковiй полiтицi Банку, яка використовувалась для вiдображення даних поточного i попереднiх рокiв.
Перелiченi нижче новi МСФЗ та тлумачення стали обов’язковими для Банку з 1 сiчня 2012 року:
Розкриття – Передавання фiнансових активiв – Змiни до МСФЗ 7 (випущенi в жовтнi 2010 року i вступають в дiю для рiчних перiодiв, починаючи з 1 липня 2011 року або пiсля цiєї дати). Дана змiна вимагає додаткового розкриття розмiру ризику, що виникає пiд час передавання фiнансових активiв. Змiна включає вимогу розкриття по класах фiнансових активiв, що переданi контрагенту, якi облiковуються на балансi пiдприємства, наступної iнформацiї: характер, вартiсть, опис ризикiв i вигод, пов’язаних з активом. Також необхiдним є розкриття, яке надає можливiсть користувачу зрозумiти розмiр пов’язаного з активом фiнансового зобов’язання, а також взаємозв’язок мiж фiнансовим активом i пов’язаним з ним фiнансовим зобов’язанням. В разi, якщо визнання активу було припинено, але пiдприємство все ще зазнає певнi ризики та здатне отримувати певнi вигоди, пов’язанi з переданим активом, вимагається додаткове розкриття розмiру такого ризику для розумiння користувачем. Стандарт вимагає надання нового розкриття в окремiй примiтцi.
Iншi переглянутi стандарти та тлумачення: змiни до МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», що вiдносяться до великої гiперiнфляцiї i усувають посилання на фiксованi дати для деяких обов’язкових та добровiльних виняткiв, не впливають на цю фiнансову звiтнiсть Банку. Змiни до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» вводять спростовне припущення про те, що вартiсть iнвестицiйної власностi, що вiдображається за справедливою вартiстю, повнiстю вiдшкодовується за рахунок продажу, не вплинуло на цю фiнансову звiтнiсть.
Новi стандарти та тлумачення.
Опублiкованi новi стандарти та тлумачення, якi є обов’язковими для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, якi Банк ще не прийняв достроково.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти Частина 1: Класифiкацiя та оцiнка». МСФЗ 9, що був випущений в листопадi 2010 року, замiнює роздiли МСФЗ (IAS) 39, що вiдносяться до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Додатковi змiни були внесенi до МСФЗ 9 в жовтнi 2010 року щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань i в груднi 2011 року щодо (i) змiни дати набуття чинностi, яка встановлена як рiчнi перiоди, що починаються з 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати, (ii) доповнення вимоги до розкриття iнформацiї стосовно переходу на цей стандарт. Основнi вiдмiнностi стандарту наступнi:
Фiнансовi активи повиннi бути класифiкованi за двома основними критерiями оцiнки: тi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, i тi, що оцiнюються за амортизованою вартiстю. Метод оцiнювання має бути обраний при первiсному визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi управлiння фiнансовими iнструментами суб’єкта господарювання та вiд характеристик договiрних потокiв грошових коштiв за iнструментом.
?Iнструмент оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у тому випадку, коли вiн є борговим iнструментом, а також (i) бiзнес-модель суб’єкта господарювання орiєнтована на утримання даного активу з метою отримання контрактних грошових потокiв, i одночасно (ii) контрактнi грошовi потоки за даним активом являють собою лише виплати основної суми та процентiв (тобто фiнансовий iнструмент має лише «базовi характеристики кредиту»). Всi iншi борговi iнструменти мають оцiнюватися за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Всi пайовi iнструменти мають оцiнюватися за справедливою вартiстю. Пайовi iнструменти, що утримуються для торгiвлi, будуть оцiнюватися за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Для iнших пайових iнструментiв при первiсному визнаннi може бути остаточно вирiшено вiдображати нереалiзований та реалiзований прибуток або збиток вiд переоцiнки за справедливою вартiстю в складi iншого сукупного доходу, а не в складi прибутку або збитку. Доходи та витрати вiд переоцiнки не переносяться на рахунки прибуткiв або збиткiв. Це рiшення може бути прийнято iндивiдуально до кожного фiнансового iнструмента. Дивiденди мають вiдображатися в складi прибуткiв або збиткiв, оскiльки вони являють собою дохiднiсть iнвестицiй.
Бiльшiсть вимог МСФЗ (IAS) 39 до класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були перенесенi до МСФЗ 9 без змiн. Основною вiдмiннiстю є вимога до суб’єкта господарювання розкривати ефект змiни власного кредитного ризику фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї тих, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, в складi iншого сукупного доходу.
Прийняття МСФЗ (IFRS) 9 є обов’язковим з 1 сiчня 2015 року, дострокове застосування дозволяється.
МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» (виданий в травнi 2011 року та набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати), замiнює всi положення iнструкцiї з питань контролю та консолiдацiї, що приведенi в МСФЗ (IAS) 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть» та ПКТ 12 «Консолiдацiя – суб’єкти господарювання спецiального призначення». В МСФЗ 10 вносять змiни до визначення контролю на основi застосування однакових критерiїв до всiх суб’єктiв господарювання. Визначення доповнено детальною iнструкцiєю щодо практичного застосування.
МСФЗ 11 «Угоди щодо спiльної дiяльностi» (виданий в травнi 2011 року та набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати), замiнює МСФЗ (IAS) 31 «Участь в спiльнiй дiяльностi» та ПКТ 13 «Спiльно контрольованi суб’єкти господарювання – негрошовi внески контролюючих учасникiв». Завдяки змiнам у визначеннях кiлькiсть видiв спiльної дiяльностi скоротилася до двох: спiльнi операцiї та спiльнi пiдприємства. Для спiльних пiдприємств скасована iснуюча ранiше можливiсть облiку за методом пропорцiйної консолiдацiї. Учасники спiльного пiдприємства повиннi застосовувати метод пайової участi.
МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання» (виданий в травнi 2011 року та набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати), застосовується до суб’єктiв господарювання, якi мають частки участi в дочiрнiх, асоцiйованих компанiях, спiльної дiяльностi або неконсолiдованих структурованих компанiях. Стандарт замiнює вимоги до розкриття iнформацiї, якi на даний момент передбачаються МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства». МСФЗ 12 вимагає розкриття iнформацiї, яка допоможе користувачам фiнансової звiтностi оцiнити характер, ризики та фiнансовi наслiдки, пов'язанi з частками участi в дочiрнiх i асоцiйованих компанiях, угодах про спiльну дiяльнiсть i неконсолiдованих структурованих компанiях. З метою вiдповiдностi до нових вимог компанiї повиннi розкривати наступне: iстотнi судження та припущення при визначеннi контролю, спiльного контролю або значного впливу на iншi компанiї, розгорнутi розкриття у вiдношеннi частки, що не забезпечує контроль, в дiяльностi i в грошових потоках групи, узагальнену iнформацiю щодо дочiрнiх компанiй з iстотними частками участi, що не забезпечують контроль i детальне розкриття iнформацiї щодо неконсолiдованих структурованих компанiй.
МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю» (виданий в травнi 2011 року та набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати), спрямований на полiпшення порiвнянностi i пiдвищення якостi розкриття iнформацiї щодо справедливої вартостi, оскiльки вимагає застосування єдиного для МСФЗ визначення справедливої вартостi, вимог щодо розкриття iнформацiї i джерел оцiнки справедливої вартостi.
МСФЗ (IAS) 27 «Неконсолiдована фiнансова звiтнiсть» (переглянутий в травнi 2011 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 або пiсля цiєї дати). Даний стандарт був змiнений, i в даний час його завданням є встановлення вимог до облiку та розкриття iнформацiї для iнвестицiй в дочiрнi компанiї, спiльнi пiдприємства або асоцiйованi компанiї при пiдготовцi неконсолiдованої фiнансової звiтностi. Iнструкцiя щодо контролю та консолiдованої фiнансової звiтностi була замiнена МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть».
МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї» (переглянутий в травнi 2011 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2013 або пiсля цiєї дати). Дана змiна МСФЗ (IAS) 28 була розроблена в результатi виконання проекту Правлiння КМСФЗ з питань облiку спiльної дiяльностi. У процесi обговорення даного проекту Правлiнням КМСФЗ було прийнято рiшення про внесення облiку дiяльностi спiльних пiдприємств за пайовим методом до МСФЗ (IAS) 28, оскiльки цей метод можна застосовувати як до спiльних пiдприємств, так i до асоцiйованих компанiй. Iнструкцiї з iнших питань, за винятком зазначеного вище, залишилися без змiн.
Змiни до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» (виданi в червнi 2011 i набирають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 липня 2012 року або пiсля цiєї дати), вносять змiни до розкриття статей, що представленi у складi iншого сукупного доходу. Вiдповiдно до даних змiн суб’єкти господарювання зобов'язанi подiляти статтi, представленi у складi iншого сукупного доходу, на двi категорiї, виходячи з того, чи можуть цi статтi бути перекласифiкованi в прибутки та збитки в майбутньому. Запропонована в МСФЗ (IAS) 1 назва звiту була змiнена на «Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд». Банк вважає, що переглянутий стандарт змiнить представлення фiнансової звiтностi, але при цьому не вплине на оцiнку операцiй i залишкiв.
Переглянутий МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам» (випущений в червнi 2011 i застосовується до перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати) вносить значнi змiни до порядку визнання та оцiнки витрат за пенсiйним планом з установленими виплатами i вихiдних допомог, а також значно змiнює вимоги до розкриття iнформацiї щодо всiх видiв винагород працiвникiв. Даний стандарт вимагає визнання всiх змiн у чистих зобов'язаннях (активах) за пенсiйним планом зi встановленими виплатами в момент їх виникнення наступним чином: (i) вартiсть послуг i чистий процентний дохiд вiдображаються в прибутку або збитку; а (ii) переоцiнка - в iншому сукупному доходi.
«Розкриття – Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань» - Змiни до МСФЗ 7 (виданi в груднi 2011 року i набувають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2013 або пiсля цiєї дати). Дана змiна вимагає розкриття, яке дозволить користувачам фiнансової звiтностi суб’єкта господарювання оцiнити вплив або потенцiйний вплив угод про взаємозалiк, включаючи права на залiк.
Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань - Змiни до МСФЗ (IAS) 32 (видано в груднi 2011 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2014 або пiсля цiєї дати). Дана змiна вводить iнструкцiю щодо застосування МСФЗ (IAS) 32 з метою усунення суперечностей, виявлених при застосуваннi деяких критерiїв взаємозалiку. Це включає роз'яснення значення виразу «в даний час має законодавчо встановлене право на залiк» i того, що деякi системи з розрахунком на нетто основi можуть вважатися еквiвалентними системам з розрахунком на валовiй основi.
Змiни до МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - «Державнi позики» (виданi в березнi 2012 року i набувають чинностi з 1 сiчня 2013 року). Данi змiни, що вiдносяться до позик, отриманих вiд держави за ставками нижче ринкових, звiльняють суб’єктiв господарювання, що вперше складають звiтнiсть за МСФЗ, вiд повного ретроспективного застосування МСФЗ при вiдображеннi в облiку цих позик при переходi на МСФЗ. Це надає суб’єктам господарювання, що вперше складають звiтнiсть за МСФЗ, таке ж вивiльнення, як i суб’єктам господарювання, якi вже складають звiтнiсть за МСФЗ.
ТРАНСФОРМАЦIЙНА ТАБЛИЦЯ за 2010 рiк Публiчного акцiонерного товариства « Полтава-банк»; (тис. грн.)
№ з/п; Опис i причини коригування; Сума коригування (тис. грн.); Звiт про фiнансовий стан: № рахунку дебет, № рахунку кредит, Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд: № рахунку дебет, № рахунку кредит.
1 2 3 4 5 6 7
1.* Сума до сформованих/розформованих резервiв, що розрахована вiдповiдно до Положення про порядок формування та використання банками України резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими, що затверджене постановою Правлiння Нацiонального банку України 25.01.2012 р. № 23.
1.1 - за залишками на кореспондентських рахунках 162 1592 7701 1592 7701
1.2. - за операцiями на мiжбанкiвському валютному ринку 11 1590 7701 1590 7701
1.3. - за операцiями з суб’єктами господарювання 358 7702 2400 7702 2400
1.4. - за цiнними паперами в портфелi банку на продаж 4 3190 7703 3190 7703
2. Для узгодження економiчної сутностi фiнансових активiв була здiйсненарекласифiкацiя витрат майбутнiх перiодiв на рахунки облiку дебiторської заборгованостi (Примiтка 13 «Iншi активи»)
Наданi послуги 53 3519 3500 - -
1.* У порiвняльнiй таблицi наведена iнформацiя щодо сум, якi були перерахованi вiдповiдно до Постанови Правлiння Нацiонального банку України №23 вiд 25.01.2012р.; (тис. грн.)
№ з/п; Постанова Правлiння Нацiонального банку України № 279 вiд 06.07.2000 р., № 505 вiд 13.12.2002 р., № 31 вiд 02.02.2007 р. та iн.; Постанова Правлiння Нацiонального банку України №23 вiд 25.01.2012р.
1 Резерв за залишками на кореспондентських рахунках
162 0
2. Резерв за операцiями на мiжбанкiвському валютному ринку
13 2
3. Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж
1258 1254
4. Резерв за операцiями з суб’єктами господарювання
47973 47615
Голова Правлiння ПАТ «Полтава-банк» В.С. Переверзев Головний бухгалтер Л.I. Щербак
ТРАНСФОРМАЦIЙНА ТАБЛИЦЯ за 2011 рiк Публiчного акцiонерного товариства « Полтава-банк»; (тис. грн.)
№ з/п; Опис i причини коригування; Сума коригування (тис. грн.); Звiт про фiнансовий стан: № рахунку дебет, № рахунку кредит, Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд: № рахунку дебет, № рахунку кредит.
1 2 3 4 5 6 7
1.*Сума розформованих резервiв, що розрахована вiдповiдно до Положення про порядок формування та використання банками України резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими, що затверджене постановою Правлiння Нацiонального банку України 25.01.2012 р. № 23.
1.1 - за залишками на кореспондентських рахунках 301 1592 7701 1592 770
1.2. - за операцiями на мiжбанкiвському валютному ринку 30 1590 7701 1590 7701
1.3. - за операцiями з суб’єктами господарювання 483 2400 7702 2400 7702
1.4. - за цiнними паперами в портфелi банку на продаж 2 3190 7703 3190 7703
2. Для узгодження економiчної сутностi фiнансових активiв була здiйснена рекласифiкацiя витрат майбутнiх перiодiв на рахунки облiку дебiторської заборгованостi (Примiтка 13 «Iншi активи») Наданi послуги 117 3519 3500 - -
3. Для узгодження економiчної сутностi фiнансових трансформацiй попереднiх рокiв була здiйснена корекцiя суми зобов`язань забезпечення оплати вiдпусток за рахунок витрат з утримання персоналу (Примiтка 20 «Iншi зобов`язання», примiтка «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати ):
Створення резерву на оплату вiдпусток за ранiше вiдпрацьований перiод. 816 7409 3658 7409 3658
1.* У порiвняльнiй таблицi наведена iнформацiя щодо сум, якi були перерахованi вiдповiдно до Постанови Правлiння Нацiонального банку України №23 вiд 25.01.2012р.; (тис. грн.)
№ з/п; Постанова Правлiння Нацiонального банку України № 279 вiд 06.07.2000 р., № 505 вiд 13.12.2002 р., № 31 вiд 02.02.2007 р. та iн.; Постанова Правлiння Нацiонального банку України №23 вiд 25.01.2012р.
1 Резерв за залишками на кореспондентських рахунках
301 0
2. Резерв за операцiями на мiжбанкiвському валютному ринку
32 2
3. Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж
464 462
4. Резерв за операцiями з суб’єктами господарювання
69173 68690
Голова Правлiння ПАТ «Полтава-банк» В.С. Переверзев Головний бухгалтер Л.I. Щербак

Продовження тексту приміток

Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти; (тис.грн.)
Рядок; Найменування статтi; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4
1 Готiвковi кошти 44706 43831
2 Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов’язкових резервiв) 99621 93481
3 Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 143213 63711
3.1 України 104400 5090
3.2 iнших країн 38814 58621
4 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 287540 201023
Кошти в Нацiональному банку України становлять собою суми, розмiщенi в Нацiональному банку України для забезпечення щоденних розрахункiв та iнших операцiй. Не iснує обмежень щодо використання таких коштiв. Однак, якщо вимоги щодо мiнiмального обов’язкового середнього резерву не дотримуються. то до банку можуть бути застосованi штрафнi санкцiї. Банк зобов’язаний пiдтримувати мiнiмальний обов’язковий резерв, розрахований як середньозважений залишок на основi щоденних даних протягом мiсяця. Кошти обов`язкових резервiв банку в Нацiональному банку України станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року включають 5 664 тисяч гривень та 4 144 тисяч гривень, вiдповiдно, та представляють собою мiнiмальний обов’язковий резерв, що пiдтримується на рахунку в НБУ.
Таблиця 6.2. Негрошовi iнвестицiйнi операцiї
Даних не має
Таблиця 6.3. Негрошовi фiнансовi операцiї
Даних не має
Примiтка 7. Торговi цiннi папери
Даних не має.
Примiтка 8. Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Даних не має.
Примiтка 9. Кошти в iнших банках
Таблиця 9.1. Кошти в iнших банках; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4
1 Депозити в iнших банках: 44310 160
1.1 короткостроковi депозити 44310 160
1.2 довгостроковi депозити 0 0
2 Договори купiвлi i зворотного продажу (зворотного репо), укладенi з iншими банками
3 Кредити, наданi iншим банкам: 28000 11650
3.1 короткостроковi 28000 11650
3.2 довгостроковi
4 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (2) (2)
5 Усього коштiв у банках за мiнусом резервiв 72308 11808
Банк операцiями репо не займається.
Таблиця 9.2. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за звiтний перiод; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Депозити; Договори купiвлi i зворотного продажу; Кредити; Усього.
1 2 3 4 5 6
1 Непростроченi i незнецiненi: 44310 0 28000 72310
1.1 у 20 найбiльших банках 0 0 0 0
1.2 в iнших банках України 44310 0 28000 72310
1.3 у великих банках країн ОЕСР 0 0 0 0
1.4 в iнших банках країн ОЕСР 0 0 0 0
1.5 в iнших банках 0 0 0 0
2 Знецiненi кошти, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi:0 0 0 0
2.1iз затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0
2.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 0
2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 0 0 0
2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв0 0 0 0
2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв0 0 0 0
3 Кошти в iнших банках до вирахування резервiв 0 0 0 0
4 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (2) 0 0 (2)
5 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв 44308 0 28000 72308
Таблиця 9.3. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за попереднiй перiод (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Депозити; Договори купiвлi i зворотного продажу; Кредити; Усього.
1 2 3 4 5 6
1 Непростроченi i незнецiненi: 160 0 11650 11810
1.1 у 20 найбiльших банках 0 0 0 0
1.2 в iнших банках України 160 0 11650 11810
1.3 у великих банках країн ОЕСР 0 0 0 0
1.4 в iнших банках країн ОЕСР 0 0 0 0
1.5 в iнших банках 0 0 0 0
2 Знецiненi кошти, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi:0 0 0 0
2.1 iз затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0
2.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 0
2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 0 0 0
2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 0 0 0
2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 0 0 0
3 Кошти в iнших банках до вирахування резервiв 0 0 0 0
4 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (2) 0 0 (2)
5 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв 158 0 11650 11808
Таблиця 9.4. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення коштiв в iнших банках; (тис. грн.)
Рядок; Рух резервiв; Звiтний перiод кошти в iнших банках; Звiтний перiод договори зворотного репо; Попереднiй перiод кошти в iнших банках;Попереднiй перiод договори зворотного репо.
1 2 3 4 5 6
1 Резерв пiд знецiнення за станом на початок перiоду (2) 0 (65) 0
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду0 0 63 0
3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву 0 0 0 0
4 Переведення до активiв групи вибуття 0 0 0 0
5 Вибуття дочiрнiх компанiй 0 0 0 0
6 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 0 0 0 0
7 Резерв пiд знецiнення за станом на кiнець перiоду (2) 0 (2) 0
Примiтка 10. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Таблиця 10.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв; (тис. грн.).
Рядок; Найменування статтi; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4
1 Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування 0 0
2 Кредити, що наданi юридичним особам 744174 712553
3 Кредити, що наданi за операцiями репо 0 0
4 Кредити, що наданi фiзичним особам-пiдприємцям 0 0
5 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 60335 54512
6 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 21097 22935
7 Iншi кредити, що наданi фiзичним особам 17226 19863
8 Резерв пiд знецiнення кредитiв всього: (79149) (68690)
9 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 763683 741173
В 2012 роцi часткового або повного погашення контрагентом ранiше списаної за рахунок спецiального резерву суми безнадiйної заборгованостi не проводилось.
Банк операцiями репо не займається.
Суб`єктами кредитування можуть бути суб`єкти господарювання – юридичнi особи, а також фiзичнi особи-суб`єкти пiдприємницької дiяльностi, незалежно вiд форм власностi, галузевої приналежностi, статусу, пiдпорядкованостi i мiсця розташування, якi облiковуються на вiдповiдних рахунках груп 206,208 i не передбачають подiл в облiку на кредити фiзичних осiб-пiдприємцiв та юридичних осiб, вiдповiдно до внутрiшньобанкiвського положення про кредитування юридичних осiб в системi ПАТ «Полтава-банк».
Таблиця 10.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за звiтний перiод; (тис. грн.)
Рядок; Рух резервiв; Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування; Кредити, що наданi юридичним особам; Кредити, що наданi за операцiями репо; Кредити, що наданi фiзичним особам-пiдприємцям; Iпотечнi кредити фiзичних осiб; Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби; Iншi кредити, що наданi фiзичним особам; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Залишок за станом на початок перiоду 0 (50371) 0 0 (9353) (8836) (130) (68690)
2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 0 (13914) 0 0 3711 (662) (120) (10985)
3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву 0 0 0 0 421 105 0 526
4Переведення до активiв групи вибуття 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Вибуття дочiрнiх компанiй 0 00 0 0 0 0 0
6 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Залишок за станом на кiнець перiоду 0 (64285) 0 0 (5221) (9393) (250) (79149)
На протязi 2012 року за рахунок резерву списано безнадiйних кредитiв фiзичних осiб на загальну суму 526,11 тис. грн., в т.ч.:
- iпотечнi кредити фiзичних осiб – 421,30 грн.;
- споживчi кредити фiзичних осiб - 40,00 тис. грн.;
- овердрафти фiзичних осiб - 64,81 тис. грн.
Таблиця 10.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за попереднiй перiод; (тис. грн.)
Рядок; Рух резервiв; Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування; Кредити, що наданi юридичним особам; Кредити, що наданi за операцiями репо; Кредити, що наданi фiзичним особам-пiдприємцям; Iпотечнi кредити фiзичних осiб; Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби; Iншi кредити, що наданi фiзичним особам; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Залишок за станом на початок перiоду 0 (34895) 0 0 (4537) (6775) (1766) (47973)
2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 0 (21 045) 0 0 (4886) (2061) 1622 (26370)
3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву 0 5 569 0 0 70 0 14 5653
4 Переведення до активiв групи вибуття 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Вибуття дочiрнiх компанiй 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Залишок за станом на кiнець перiоду 0 (50371) 0 0 (9353) (8836) (130) (68690)
На протязi 2011 року за рахунок резерву списано безнадiйних кредитiв юридичних осiб на загальну суму 5 568,64 тис. грн., в т.ч.:
-ТОВ «Вовна», кредитний договiр №В-268/2969 вiд 23.11.2004 року – 56,94 тис. грн. – основна сума боргу;
-СФГ «Десна», кредитний договiр №2442 вiд 27.06.2006 року – 92,64 тис. грн., з яких: 79,00 тис. грн.. – кредит, 13,08 тис. грн. – простроченi вiдсотки, 0,56 тис. грн. – прострочена комiсiя;
-ТОВ «Нива», кредитний договiр №1218 вiд 13.03.2002 року-73,03 тис. грн., з яких 50,00 тис. грн. – кредит, 23,03 тис. грн. – простроченi вiдсотки;
-ТОВ «Фабрика меблiв Бест», кредитний договiр №3207 та №3208 вiд 31.07.2008 року – 5 346,03 тис. грн.., з яких: 5 000,00 тис. грн.. – кредит, 328,53 тис. грн.. – простроченi вiдсотки, 17,5 тис. грн.. – прострочена комiсiя.
На протязi 2011 року за рахунок резерву списано безнадiйних кредитiв фiзичних осiб на загальну суму 84,09 тис. грн.., в т.ч.:
-споживчi кредити фiзичних осiб - 70,44 тис. грн.;
-овердрафти фiзичних осiб - 13,65 тис. грн.
Таблиця 10.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi; (тис. грн.)
Рядок; Вид економiчної дiяльностi; Звiтний рiк: сума; % ; Попереднiй рiк: сума; %.
1 2 3 4 5 6
1 Паливна промисловiсть 0 0% 6177 1%
2 Хiмiчна та нафтохiмiчна промисловiсть 31 396 4% 29224 3 %
3 Машинобудування i металообробка 26 700 3% 15570 2%
4 Деревообробна i целюлозно-паперова промисловiсть 9192 1% 9 046 1%
5 Легка промисловiсть 9816 1% 5595 1%
6 Харчова промисловiсть 39707 5% 27053 3%
7 Полiграфiчна промисловiсть 30 0% 423 0%
8 Iншi промисловi виробництва 13843 2% 42258 5 %
9 Сiльське господарство i мисливство 85654 10% 75176 9 %
10 Лiсове господарство 186 0% 0 0%
11 Рибальство, рибництво 73 0% 50 0%
12 Транспорт i зв`язок 4587 1% 5188 1%
13 Будiвництво 52 626 6% 75673 10%
14 Торгiвля та громадське харчування 361752 44% 371625 47%
15 Операцiї з нерухомим майном 53456 6% 12242 2%
16 Житлово-комунальне господарство 0 0% 2447 0%
17 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 7960 1% 1191 0%
18 Невиробничi види побутового обслуговування населення 1934 0% 477 0%
19 Охорона здоров`я, фiзична культура i соцзабезпечення 10315 1% 785 0%
20 Культура i мистецтво 317 0% 593 0%
21 Фiнанси, кредит, страхування, пенсiйне забезпечення 1827 0% 12004 2%
22 Iншi галузi 14210 2% 7642 1%
23 Усього кредитiв юридичних осiб 725581 88% 700439 88%
24 Кредити, що наданi фiзичним особам 79762 10% 73315 10%
25 Iншi 17226 2% 19863 2%
26 Усього: 822569 100% 793617 100%
Таблиця 10.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за звiтний перiод; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статт; Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування; Кредити, наданi юридичним особам; Кредити, що наданi за операцiями репо; Кредити, що наданi фiзичним особам-пiдприємцям; Iпотечнi кредити фiзичних осiб; Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби; Iншi кредити, що наданi фiзичним особам; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Незабезпеченi кредити 0 14274 0 0 0 5776 17166 37216
2 Кредити, що забезпеченi: 785353
2.1 грошовими коштами 0 89391 0 0 0 455 60 89906
2.2 цiнними паперами 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 нерухомим майном 0 204824 0 0 35992 39 0 240855
2.3.1 у т.ч. житлового призначення 0 16139 0 0 23944 39 0 40122
2.4 гарантiями i поручительствами 0 0 0 0 0 5031 0 5031
2.5 iншими активами 0 417092 0 0 23623 8846 0 449561
3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 744949
Таблиця 10.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за попереднiй перiод; (тис. грн.) Рядок; Найменування статтi; Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування; Кредити, наданi юридичним особам; Кредити, що наданi за операцiями репо; Кредити, що наданi фiзичним особам-пiдприємцям; Iпотечнi кредити фiзичних осiб; Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби; Iншi кредити, що наданi фiзичним особам; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Незабезпеченi кредити 0 18499 0 0 0 5272 17610 41381
2 Кредити, що забезпеченi: 752236
2.1 грошовими коштами 0 130538 0 0 0 206 2253 132997
2.2 цiнними паперами 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 нерухомим майном 0 143312 0 0 25218 325 0 168855
2.3.1 у т.ч. житлового призначення 0 3733 0 0 14229 325 0 18287
2.4 гарантiями i поручительствами 0 0 0 0 0 2473 0 2473
2.5 iншими активами 0 408090 0 0 27570 12251 0 447911
3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 736480
Таблиця 10.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв за звiтний перiод; (тис.грн.) Рядок; Найменування статт; Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування; Кредити, наданi юридичним особам; Кредити, що наданi за операцiями репо; Кредити, що наданi фiзичним особам-пiдприємцям; Iпотечнi кредити фiзичних осiб; Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби; Iншi кредити, що наданi фiзичним особам; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Непростроченi та незнецiненi: 0 346049 0 0 19474 7234 17158 389915
1.1 Великi* позичальники з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 0 53453 0 0 0 0 0 53453
1.2 новi великi позичальники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 кредити середнiм компанiям 0 285130 0 0 0 0 0 285130
1.4 кредити малим компанiям 0 7466 0 0 0 0 0 7466
1.5 iншi кредити фiзичним особам 0 0 0 0 19474 7234 17158 43866
2 Не знецiненнi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 0 289804 0 0 33836 1363 0 325003
3 Усього кредитiв поточних та не знецiнених 0 635853 0 0 53310 8597 17158 714918
4 Простроченi, але незнецiненi: 0 859 0 0 146 173 68 1246
4.1 iз затримкою платежу до 31 дня 0 102 0 0 0 1 0 103
4.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 0 16 2 0 18
4.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 337 0 0 2 13 0 352
4.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 420 0 0 128 139 0 687
4.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 0 0 0 0 18 0 18
5 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 0 88869 0 0 6159 11377 0 106405
5.1 iз затримкою платежу до 31 дня 0 102 0 0 1111 680 0 1893
5.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 26536 0 0 533 15 0 27084
5.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 2721 0 0 208 77 0 3006
5.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 31496 0 0 2727 4769 0 38992
5.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 28014 0 0 1580 5836 0 35430
6 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 0 725581 0 0 59615 20147 17226 822569
7 Резерв пiд знецiнення за кредитами 0 64285 0 0 4608 8477 250 77620
8 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 0 661296 0 0 55007 11670 16976 744949
Таблиця 10.8. Аналiз кредитної якостi кредитiв за попереднiй перiод; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статт; Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування; Кредити, наданi юридичним особам; Кредити, що наданi за операцiями репо; Кредити, що наданi фiзичним особам-пiдприємцям; Iпотечнi кредити фiзичних осiб; Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби; Iншi кредити, що наданi фiзичним особам; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Непростроченi та незнецiненi: 0 202882 0 0 12498 5372 19863 240615
1.1 Великi* позичальники з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 0 68981 0 0 0 0 0 68981
1.2 новi великi позичальники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 кредити середнiм компанiям 0 99412 0 0 0 0 0 99412
1.4 кредити малим компанiям 0 34489 0 0 0 0 0 34489
1.5 iншi кредити фiзичним особам 0 0 0 0 12498 5372 19863 37733
2 Не знецiненнi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 0 346247 0 0 13939 748 0 360934
3 Усього кредитiв поточних та не знецiнених 0 549129 0 0 26437 6120 19863 601549
4 Простроченi, але незнецiненi: 0 3 335 0 0 85 82 0 3502
4.1 iз затримкою платежу до 31 дня 0 2987 0 0 43 37 0 3067
4.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 249 0 0 24 19 0 292
4.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 99 0 0 15 13 0 127
4.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 0 0 0 3 9 0 12
4.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 0 0 0 0 4 0 4
5 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 0 147975 0 0 26266 14325 0 188566
5.1 iз затримкою платежу до 31 дня 0 100865 0 0 10405 5128 0 116398
5.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 11838 0 0 6354 3173 0 21365
5.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 3025 0 0 3700 2032 0 8757
5.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 5166 0 0 2589 1837 0 9592
5.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 27081 0 0 3218 2155 0 32454
6 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 0 700439 0 0 52788 20527 19863 793617
7 Резерв пiд знецiнення за кредитами 0 (41404) 0 0 (7797) (7699) (237) (57137)
8 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 0 659035 0 0 44991 12828 19626 736480
Таблиця 10.9. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на звiтну дату; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Балансова вартiсть; Вартiсть застави;Вплив застави.
1 2 3 4 5 = 3 - 4
1 Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування 0 0 0
2 Кредити, що наданi юридичним особам 744174 738355 5819
3 Кредити, що наданi за операцiями репо 0 0 0
4 Кредити, що наданi фiзичним особам-пiдприємцям 0 0 0
5 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 60335 59532 803
6 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 21097 7384 13713
7 Iншi кредити фiзичним особам 17226 60 17166
8 Усього кредитiв 842832 805331 37501*
Таблиця 10.10. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на попередню дату; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Балансова вартiсть; Вартiсть застави;Вплив застави.
1 2 3 4 5 = 3 - 4
1 Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування 0 0 0
2 Кредити, що наданi юридичним особам 712553 628806 83747
3 Кредити, що наданi за операцiями репо 0 0 0
4 Кредити, що наданi фiзичним особам-пiдприємцям 0 0 0
5 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 54512 41029 13483
6 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 22935 5136 17799
7 Iншi кредити фiзичним особам 19863 2253 17610
8 Усього кредитiв 809863 677224 132639*
* Рiзниця у вартостi впливу заставу попередньої та звiтної дати полягає у вiдмiнностях прийняття сум застави при розрахунку резерву, вiдповiдно до вимог Постанови Правлiння №23 та Постанови №279.
Примiтка 11. Цiннi папери в портфелi банку на продаж
Таблиця 11.1. Цiннi папери в портфелi банку на продаж; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Звiтний перiод; Попереднiй перiод
1 2 3 4
1 Борговi цiннi папери: 16350 50482
1.1 державнi облiгацiї 0 0
1.2 облiгацiї мiсцевих позик 0 0
1.3 облiгацiї пiдприємств 0 0
1.4 векселi 16350 270
1.5 Депозитнi сертифiкати НБУ 0 50212
2 Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком: 872 26319
2.1 справедлива вартiсть яких визначена за даними оприлюднених котирувань цiнних паперiв на фондових бiржах 0 0
2.2 справедлива вартiсть яких визначена за розрахунковим методом 0 0
2.3 за собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо) 872 26319
3 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж (1128) (462)
4 Усього цiнних паперiв на продаж за мiнусом резервiв 16094 76339
Цiннi папери, якi були використанi як застава або для операцiй репо за станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року вiдсутнi.
Таблиця 11.2. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за звiтний рiк; (тис.грн.)
Рядок; Найменування статтi; Державнi облiгацiї; Облiгацiї мiсцевих позик; Облiгацiї пiдприємств; Векселi;Депозитнi сертифiкати НБУ; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Непростроченi та незнецiненi: 0 0 0 16350 0 16350
1.1 державнi установи та пiдпри-мства 0 0 0 0 0 0
1.2 органи мiсцевого самоврядування 0 0 0 0 0 0
1.3 великi пiдприємства 0 0 0 0 0 0
1.4 середнi пiдприємства 0 0 0 270 0 270
1.5 Малi пiдприємства 0 0 0 16080 0 16080
2 Простроченi, але незнецiненi 0 0 0 0 0 0
3 Знецiненi борговi цiннi папери, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 0 0 0 0 0 0
4 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 0 0 0 (316) 0 (316)
5 Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за мiнусом резервiв 0 0 0 16034 0 16034
Таблиця 11.3. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за попереднiй рiк;
(тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Державнi облiгацiї; Облiгацiї мiсцевих позик; Облiгацiї пiдприємств; Векселi;Депозитнi сертифiкати НБУ; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Непростроченi та незнецiненi: 0 0 0 270 50212 50482
1.1 державнi установи та пiдприємства 0 0 0 0 50212 50212
1.2 органи мiсцевого самоврядування 0 0 0 0 0 0
1.3 великi пiдприємства 0 0 0 0 0 0
1.4 середнi пiдприємства 0 0 0 270 0 270
1.5 малi пiдприємства 0 0 0 0 0 0
2 Простроченi, але не знецiненi 0 0 0 0 0 0
3 Знецiненi борговi цiннi папери, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 0 0 0 0 0 0
4 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 0 0 0 (257) 0 (257)
5 Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за мiнусом резервiв 0 0 0 13 50212 50225
Таблиця 11.4. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за звiтний перiод;
(тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Державнi облiгацiї; Облiгацiї мiсцевих позик; Облiгацiї пiдприємств; Векселi;Депозитнi сертифiкати НБУ; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Залишок за станом на початок перiоду 0 0 0 (207) (255) (462)
2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 0 0 0 (605) (61) (666)
3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву 0 0 0 0 0 0
4 Переведення до активiв групи вибуття 0 0 0 0 0 0
5 Вибуття дочiрнiх компанiй 0 0 0 0 0 0
6 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 0 0 0 0
0 0
7 Залишок за станом на кiнець перiоду 0 0 0 (812) (316) (1128)
Таблиця 11.5. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за попереднiй перiод;
(тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Державнi облiгацiї; Облiгацiї мiсцевих позик; Облiгацiї пiдприємств; Векселi;Депозитнi сертифiкати НБУ; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Залишок за станом на початок перiоду 0 0 0 (106) (1148)
(1254)
2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 0 0 0 (114) (13) (127)
3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву 0 0 0 13 906 919
4 Переведення до активiв групи вибуття 0 0 0 0 0 0
5 Вибуття дочiрнiх компанiй 0 0 0 0 0
6 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 0 0 0 0
0 0
7 Залишок за станом на кiнець перiоду 0 0 0 (207) (255)
(462)
Таблиця 11.6. Основнi iнвестицiї в акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж
Даних не має.
Примiтка 12. Цiннi папери в портфелi банку до погашення
Даних не має.
Примiтка 13. Iнвестицiї в асоцiйованi/асоцiйованi та дочiрнi компанiї
Даних не має.
Примiтка 14. Iнвестицiйна нерухомiсть
Даних не має.
Примiтка 15. Гудвiл
Даних не має.
Примiтка 16. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Таблиця 16.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Операцiї надходження, передавання, переведення, вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв зазначаються за балансовою вартiсть; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Земельнi дiлянки; Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої; Машини та обладнання; Транспортнi засоби; Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); Iншi основнi засоби; Iншi необоротнi матеральнi активи; Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи; Нематерiальнi активи; Гудвiл; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 12
1 Балансова вартiсть на початок попереднього перiоду: 206 135046 2657 1782 2187 14 352 5571 530 0 148345
1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 206 151956 8380 2935 6030 43 3394 5571 1690 0 180205
1.2 Знос на початок попереднього перiоду 0 (16910) (5723) (1153) (3843) (29) (3042) 0 (1160) 0 (31860)
2 Придбання, пов’язане з об’єднанням компанiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Надходження 0 2015 435 418 299 7 99 (1608) 24 0 1689
4 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу, та активiв групи вибуття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iншi переведення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Вибуття 0 (1281) (88) (31) (153) 0 (99) (104) (2) 0 (1758)
8 Амортизацiйнi вiдрахування 0 (1398) (1007) (295) (718) (3) (304) 0 (219) 0 (3944)
9 Зменшення корисностi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Вiдновлення корисностi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Переоцiнка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.1 Переоцiнка первiсної вартостi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.2 Переоцiнка зносу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Iншi змiни 0 0 (4) 0 (14) 0 0 0 0 0 (18)
13.1 Списання при вибуттi 0 31 83 21 146 0 99 0 2 0 382
14 Балансова вартiсть на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду): 206 134413 2076 1895 1747 18 147 3859 335 0 144696
14.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 206 152690 8727 3322 6176 50 3394 3859 1712 0 180136
14.2 Знос на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду) 0 (18277) (6651) (1427) (4429) (32) (3247) 0 (1377) 0 (35440)
15 Придбання, пов’язане з об’єднанням компанiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Надходження 0 1282 307 0 474 0 57 239 17 0 2376
17 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу, та активiв групи вибуття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Iншi переведення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Вибуття 0 2616 176 124 134 0 588 2 15 0 3655
21 Амортизацiйнi вiдрахування 0 (1410) (827) (335) (698) (4) (154) 0 (181) 0 (3609)
22 Зменшення корисностi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Вiдновлення корисностi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Переоцiнка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.1 Переоцiнка первiсної вартостi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.2 Переоцiнка зносу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Iншi змiни 0 (102) (141) (148) (96) 0 (587) 0 (14) 0 (1088)
27 Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 206 131771 1521 1584 1485 14 49 4096 170 0 140896
27.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 206 151356 8858 3198 6516 50 2863 4096 1714 0 178857
27.2 Знос на кiнець звiтного перiоду 0 (19585) (7337) (1614) (5031) (36) (2814) 0 (1544) 0 (37961)
За станом на 01.01.2013 року на балансi ПАТ "Полтава-банк":
* вартiсть основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством України обмеження щодо володiння, користування та розпорядження банком – вiдсутнi;
* вiдсутнi основнi засоби та нематерiальнi активи, що наданi в заставу;
* основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) на балансi банк не має;
* на балансi банку iснують необоротнi активи, утриманi для продажу в сумi – 37900 тис. грн.:
Банна-оздоровчий комплекс м. Куп’янськ, Харкiвської обл.; Промислово виробнича база м. Лубни, Полтавської обл.; Земельна дiлянка та газопровiд м. Київ; кафе "Грот" м. Лубни, Полтавської обл.; майно ТОВ "Торговий Дiм" Атлант-Престиж" м. Кiровоград; неж. будiвлi м. Полтава, шосе Харкiвське №6а; обладнання – пристрiй електронопромiневого експонування; тiк с. Кусково-Суходiлка, Фрунзе 18а, Машiвський р-н; неж. Будiвлi м. Полтава, вул.. Якiвчанська 5; неж. Будiвлi, магазин, Полтавська обл.. Шишацький р-н, с. Воскобiйники, вул.. Перемоги, буд. 45; цегла в кiлькостi 463240шт.
* первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає – 7080 тис. грн..;
* банк не має нематерiальнi активи, щодо яких є обмеження права власностi;
* вiдсутнi нематерiальнi активи що створенi власноруч;
* збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникають у результатi переоцiнок, а також унаслiдок збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi не iснує.
Примiтка 17. Iншi фiнансовi активи
Таблиця 17.1. Iншi фiнансовi активи; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Примiтки; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4 5
1 Дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами 0 0
2 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою) 4003 4578
3 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 7620 6779
4 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 328 153
5 Похiднi фiнансовi активи в торговому портфелi банку 0 0
6 Похiднi фiнансовi активи, що призначенi для облiку хеджування 0 0
7 Грошовi кошти з обмеженим правом використання 52 52
8 Iншi фiнансовi активи 1135 118
9 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (1263) (92)
10 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 11875 11588
В рядку 7 «Грошовi кошти з обмеженим правом використання» вiдображенi кошти за залишками на рахунку 1819 «Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками» на якому облiковується заборгованiсть банкiв кореспондентiв, що лiквiдуються. На суму заборгованостi сформовано резерв у розмiрi 100%.
Таблиця 17.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за звiтний перiод; (тис. грн.)
Рядок; Рух резервiв; Дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами; Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою); Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками; Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою; Грошовi кошти з обмеженим правом користування; Iншi фiнансовi активи; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Залишок за станом на початок перiоду 0 0 0 0 (52) (40) (92)
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 0 (77) 0 0 0 (1094) (1171)
3 Списання безнадiйної заборгованостi 0 0 0 0 0 0 0
4 Переведення до активiв групи вибуття 0 0 0 0 0 0 0
5 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 0 0 0 0 0 0 0
6 Вибуття дочiрнiх компанiй 0 0 0 0 0 0 0
7 Залишок за станом на кiнець перiоду 0 (77) 0 0 (52) (1134) (1263)
Таблиця 17.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод; (тис. грн.).
Рядок; Рух резервiв; Дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами; Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою); Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками; Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою; Грошовi кошти з обмеженим правом користування; Iншi фiнансовi активи; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Залишок за станом на початок перiоду 0 0 0 0 (52) (23) (75)
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 0 0 0 0 0 (24) (24)
3 Списання безнадiйної заборгованостi 0 0 0 0 0 6 6
4 Переведення до активiв групи вибуття 0 0 0 0 0 0 0
5 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 0 0 0 0 0 0 0
6 Вибуття дочiрнiх компанiй 0 0 0 0 0 0 0
7 Залишок за станом на кiнець перiоду 0 0 0 0 (52) (40) (92)
Таблиця 17.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за звiтний перiод; (тис. грн.)
Рядок; Рух резервiв; Дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами; Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою); Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками; Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою; Грошовi кошти з обмеженим правом користування; Iншi фiнансовi активи; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: 0 4003 7620 328 0 0 11951
1.1 Великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Новi великi клiєнти 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Середнi компанiї 0 3541 84 0 0 0 3625
1.4 Малi компанiї 0 0 0 0 0 0 0
1.5 Фiзичнi особи 0 462 7536 328 0 0 8326
2 Прострочена, але незнецiнена: 0 0 0 0 0 1 1
2.1 iз затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0 0 1 1
2.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 0 0 0 0
2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 0 0 0 0 0 0
2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 0 0 0 0 0 0
2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 0 0 0 0 0 0
3 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi: 0 0 0 0 52 1134 1186
3.1 iз затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0 0 0 0
3.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 0 0 2 2
3.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 0 0 0 0 2 2
3.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 0 0 0 0 138 138
3.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 0 0 0 0 992 992
4 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 0 4003 7620 328 52 1135 13138
5 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв 0 (77) 0 0 (52) (1134) (1263)
6 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 0 3926 7620 328 0 1 11875
Таблиця 17.5. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод; (тис. грн.)
Рядок; Рух резервiв; Дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами; Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою); Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками; Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою; Грошовi кошти з обмеженим правом користування; Iншi фiнансовi активи; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Непрострочена та не знецiнена заборгованiсть: 0 4578 6779 153 0 74 11584
1.1 Великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Новi великi клiєнти 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Середнi компанiї 0 4214 0 0 0 69 4283
1.4 Малi компанiї 0 0 0 0 0 0 0
1.5 Фiзичнi особи 0 364 6779 153 0 5 7301
2 Прострочена, але незнецiнена: 0 0 0 0 0 4 4
2.1 iз затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0 0 4 4
2.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 0 0 0 0
2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 0 0 0 0 0 0
2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 0 0 0 0 0 0
2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 0 0 0 0 0 0
3 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi: 0 0 0 0 52 40 92
3.1 iз затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0 0 0 0
3.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 0 0 2 2
3.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 0 0 0 0 1 1
3.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 0 0 0 0 0 3 3
3.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 0 0 0 0 34 34
4 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 0 4578 6779 153 52 118 11680
5 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв 0 0 0 0 (52) (40) (92)
6 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 0 4578 6779 153 0 78 11588
Таблиця 17.6. Iнформацiя про загальну суму мiнiмальних орендних платежiв, що пiдлягають отриманню за фiнансовим лiзингом (орендою), та їх теперiшню вартiсть; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Менше нiж 1 рiк; Вiд 1 до 5 рокiв; Бiльше нiж 5 рокiв; Усього.
1 2 3 4 5 6
1 Загальна сума мiнiмальних орендних платежiв за фiнансовим лiзингом (орендою), що пiдлягають отриманню, за станом на кiнець звiтного перiоду 0 4003 0 4003
2 Майбутнiй фiнансовий дохiд 0 84 0 84
3 Резерв пiд заборгованiсть за фiнансовим лiзингом за станом на кiнець звiтного перiоду 0 (77) 0 (77)
4 Теперiшня вартiсть мiнiмальних лiзингових платежiв за станом на кiнець звiтного перiоду 0 3996 0 3996
Станом на 01.01.2013 року в ПАТ «Полтава-банк» дiють наступнi договори фiнансового лiзингу з фiзичними особами та суб`єктами господарської дiяльностi, за яким банк є лiзингодавцем:
№ п/п; Контрагент; № та дата договору; Сума по договору; Об`єкт лiзингу.
1 ТОВ «Харкiвська мануфактура» № 3722 вiд 18.02.2011 1 361 431,54 Нежитлова будiвля 1 983,9 кв. м.
2 ТОВ «Синтофлекс» № 3775 вiд 22.04.2011 503 288,42 Нежитлова будiвля 733,4 кв. м.
3 ТОВ «Синтофлекс» № 3814 вiд 20.06.2011 408 587,30 Нежитлова будiвля 595,4 кв. м.
4 ПП «ХПТФ» № 4011 вiд 15.11.2012 2 037 409,14 Нежитлова будiвля 2 955,4 кв. м.
5 ТОВ «Долина снiв» № 3721 вiд 30.10.2012 56 915,33 Нежитлова будiвля 534,1 кв. м.
6 Фiзичнi особи - - 591983,94 Нежитловi будiвлi 1123,6 кв.м.
Примiтка 18. Iншi активи
Таблиця 18.1. Iншi активи; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Примiтки; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4 5
1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 1774 16
2 Передоплата за послуги 335 354
3 Дорогоцiннi метали 241 760
4 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 37900 37001
5 Iншi активи 734 480
6 Резерв пiд iншi активи (342) 0
7 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 40641 38611
Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставне майно з метою продажу, буде реалiзовано згiдно чинного законодавства. Оцiнюється такий актив за справедливою вартiстю.
Таблиця 18.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв; (тис. грн.)
Рядок; Рух резервiв; Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв; Передоплата за послуги; Iншi активи.
1 2 3 4 5
1 Залишок за станом на початок перiоду 0 0 0
2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 0 (342) 0
3 Списання безнадiйної заборгованостi 0 0 0
4 Переведення до активiв групи вибуття 0 0 0
5 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 0 0 0
6 Вибуття дочiрнiх компанiй 0 0 0
7 Залишок за станом на кiнець перiоду 0 (342) 0
Примiтка 19. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
Таблиця 19.1. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4
Активи груп вибуття, утримуванi для продажу:
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 0 0
2 Торговi цiннi папери 0 0
3 Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 0 0
4 Кошти в iнших банках 0 0
5 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 0 0
6 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 0 0
7 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 0 0
8 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 0 0
9 Iнвестицiйна нерухомiсть 0 0
10 Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток 0 0
11 Вiдстрочений податковий актив 0 0
12 Гудвiл 0 0
13 Основнi засоби та нематерiальнi активи 0 0
14 Iншi активи 0 3640
Необоротнi активи, утримуванi для продажу:
15 Основнi засоби 0 0
16 Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу 0 3640
Станом на 31.12.2011 року в балансi Банку на рахунку бухгалтерського облiку „Iнвестицiї в iншi дочiрнi компанiї, що утримуються з метою продажу” облiковувалися акцiї ПАТ «Карлiвська меблева фабрика» в сумi 3640 тис.грн. У квiтнi мiсяцi 2012 року закiнчився 12 мiсячний термiн облiку цих фiнансових iнвестицiй та їх було переведено до iнвестицiй в асоцiйованих та дочiрнiх компанiй. У серпнi 2012р. вiдбулася часткова продаж на суму 3042 тис. грн. ( в тому числi отримано дохiд – 5,7 тис. грн..) та часткове переведення до портфелю на продаж на суму 604 тис. грн.
Таблиця 19.2. Зобов’язання, що належать до активiв групи вибуття
Даних не має.
Таблиця 19.3. Iнформацiя щодо проданих активiв та зобов`язань групи вибуття i сум, отриманих пiд час їх продажу
Даних не має.
Таблиця 19.4. Припинена дiяльнiсть
Даних не має.
Таблиця 19.5. Рух грошових коштiв за припиненою дiяльнiстю
Даних не має.
Примiтка 20. Кошти банкiв; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4
1 Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв 0 0
2 Депозити iнших банкiв: 55951 0
2.1 Короткостроковi 55951 0
2.2 Довгостроковi 0 0
3 Договори продажу i зворотного викупу з iншими банками 0 0
4 Кредити, що отриманi: 15988 0
4.1 Короткостроковi 15988 0
4.2 Довгостроковi 0 0
5 Простроченi залученi кошти iнших банкiв 0 0
6 Усього коштiв iнших банкiв 71939 0
Станом на 01.01.2013 року балансова вартiсть депозитiв iнших банкiв, узятих у забезпечення за кредитними операцiями складає:
- ПАТ «АВАНТ-БАНК» 15 986 тис.грн.,
- АБ «ПОРТО-ФРАНКО» 3 996,5 тис.грн.,
- ПАТ «Iнтеграл-банк» 7 993 тис.грн.
- ПАТ «Укргазбанк» 15 996 тис.грн.,
- ПАТ «Укргазбанк» 7 993 тис.грн.,
- ПАТ «КБ «Глобус» 7 993 тис.грн.,
- ПАТ «Укрiнбанк» 7 993 тис.грн.,
- ПАТ БАНК «МОРСЬКИЙ» 3 996,5 тис.грн.
Примiтка 21. Кошти клiєнтiв
Таблиця 21.1. Кошти клiєнтiв; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4
1 Державнi та громадськi органiзацiї: 1487 296
1.1 Поточнi рахунки 1487 296
1.2 Строковi кошти 0 0
2 Iншi юридичнi особи 457510 428498
2.1 Поточнi рахунки 252597 247480
2.2 Строковi кошти 204931 181018
3 Фiзичнi особи: 538990 556529
3.1 Поточнi рахунки 146316 131461
3.2 Строковi кошти 392674 425068
4 Усього коштiв клiєнтiв 997987 985323
Вiдповiдно до дiючого законодавства Банк зобов’язаний здiйснювати вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. Розмiр вiдрахувань розраховується щоквартально. Розрахунок та нарахування регулярного збору здiйснюється станом на кiнець останнього робочого дня звiтного кварталу за базовою рiчною ставкою, яка становить 0,5 вiдсотка бази нарахування за вкладами в нацiональнiй валютi та 0,8 вiдсотка бази нарахування за вкладами в iноземнiй валютi. База нарахування для розрахунку регулярного збору визначається як середньозважена за розрахунковий перiод сума щоденних балансових залишкiв на рахунках з облiку вкладiв та вiдсоткiв за ними. Розрахунковим перiодом для визначення бази нарахування є звiтний квартал поточного року.
Станом на 31 грудня 2012 року сума гарантiйних депозитiв становила 94,6 тис.грн., що розкрито у Примiтцi 10.
Таблиця 21.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi; (тис. грн.)
Рядок; Вид економiчної дiяльностi; Звiтний перiод, сума; Звiтний перiод, %; Попереднiй перiод,сума; Попереднiй перiод,%.
1 2 3 4 5 6
1 Державне управлiння 1487 0.15% 296 0.03%
2 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 5777 0.58% 914 0.1%
3 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 18671 1.87% 21695 2.21%
4 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 52764 5.29% 76177 7.73%
5 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 23006 2.3% 29321 2.97%
6 Фiзичнi особи 538990 54.01% 556529 56.48
7 Iншi 357292 35.80% 300391 30.48%
8 Усього коштiв клiєнтiв 997987 100% 985323 100%
Розшифровка видiв економiчної дiяльностi строка 7 „iншi” таблицi 21.2; (тис.грн.).
Рядок; Вид економiчної дiяльностi; Звiтний перiод 2012 сума; Звiтний перiод 2012, %; Попереднiй перiод 2011сума; Попереднiй перiод, %.
1 2 3 4 5 6
1 Транспорт та зв”язок 11848 3,32 11248 3,74
2 Машинобудiвництво 50394 14,10 71684 23,86
3 Металургiя 7 0,00 14 0,00
4 Енергетика 310 0,09 914 0,30
5 Страхування 944 0,26 438 0,15
6 Хiмiчна промисловiсть 845 0,24 924 0,31
7 Промислове виробництво 181699 50,86 119601 39,83
8 Об”єднання громадян 26920 7,53 15630 5,20
9 Iншi 84325 23,60 79938 26,61
10 Усього коштiв клiєнтiв („iншi”) 357292 100% 300391 100%
Примiтка 22. Борговi цiннi папери, емiтованi банком
Даних не має.
Примiтка 23. Iншi залученi кошти
Даних не має.
Примiтка 24. Резерви за зобов’язаннями
Даних не має.
Примiтка 25. Iншi фiнансовi зобов’язання
Таблиця 25.1. Iншi фiнансовi зобов’язання, (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Примiтка; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4 5
1 Кредиторська заборгованiсть за цiнними паперами 3 3
2 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 100 46
3 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 2853 0
4 Дивiденди до сплати 75 74
5 Похiднi фiнансовi зобов’язання в торговому портфелi банку 0 0
6 Похiднi фiнансовi зобов’язання, що призначенi для облiку хеджування 0 0
7 Iншi фiнансовi зобов’язання 4050 2253
8 Усього iнших фiнансових зобов’язань 7081 2377
Iншi фiнансовi зобов`язання складаються з наступної кредиторської заборгованостi: звiтний рiк; попереднiй рiк.
- за прийнятi платежi 1915 1722
- недiючi рахунки 341 272
- нез`ясованi суми 22 41
- перекази без вiдкриття рахунку 106 192
- заставна вартiсть ключа за оренду сейфа 36 27
- кошти 3-х осiб по факторингових операцiях 1630 0
Примiтка 26. Iншi зобов’язання, (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Примiтка; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4 5
1 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток - 734 750
2 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку - 45 870
3 Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв - 0 0
4 Доходи майбутнiх перiодiв - 17 14
5 Iнша заборгованiсть - 0 0
6 Усього - 797 1634
Примiтка 27. Субординований борг.
Валюта; Процентна ставка; Термiн погашення; Звiтний рiк; Попереднiй рiк.
Iнвестор - фiзична особа 980 11,0 % 18.07.2014 10042 10042
в т.ч. нарахованi процентнi витрати 980 - - 42 42
Субординований борг - це звичайнi незабезпеченi борговi капiтальнi iнструменти (складовi iнструменти капiталу), якi вiдповiдно до угоди не можуть бути взятi з банку ранiше п’яти рокiв, а у випадку банкрутства чи лiквiдацiї повертаються iнвестору пiсля погашення претензiй усiх iнших кредиторiв. При цьому сума таких коштiв, уключених до капiталу, не може перевищувати 50 вiдсоткiв розмiру основного капiталу з щорiчним зменшенням на 20 вiдсоткiв вiд його первинної вартостi протягом п’яти останнiх рокiв дiї угоди.
Кошти на умовах субординованого боргу в сумi 10 млн. грн. залученi 18 липня 2006 року шляхом укладення прямого договору мiж АБ «Полтава-банк» та Iнвестором (про що укладено договiр № 2 про позику коштiв залучених на умовах субординованого боргу вiд 18 липня 2006 р.). Договiр укладено на 8 рокiв, термiн дiї до 18 липня 2014 р.
Коштi залученi на умовах субординованого боргу, враховуються до капiталу банку з урахуванням розмiру амортизацiї вiд залишкової суми субординованого боргу, що облiковується на рахунку 3660 „Субординований борг банку”. Вiдповiдно на кiнець 2012 року кошти, що залученi на умовах субординованого боргу, враховувалися до капiталу банку - в розмiрi 4 млн. грн.
Процентна ставка за субординованим боргом не може перевищувати протягом усього перiоду дiї договору максимальної ставки залучення субординованого боргу, що встановлюється за рiшенням Правлiння НБУ з огляду на економiчнi умови на ринку банкiвських послуг та приймається банком на дату укладання угоди.
Нарахування процентiв за субординованим боргом здiйснюється щомiсяця згiдно з правилами бухгалтерського облiку процентних та комiсiйних доходiв i витрат банкiв, за рахунок збiльшення валових витрат. Виплата щомiсячно з 18 числа мiсяця готiвкою. Протягом 2012 року нараховано вiдсоткiв - 1 100,0 тис. грн., сплачено 1 100,0 тис. грн.
Примiтка 28. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд); (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї; Емiсiйний дохiд; При-вiлейованi акцiї; Власнi акцiї (паї), що викупленi в акцiонерiв (учасникiв); Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Залишок на початок попереднього перiоду 705000 70475 60 25 0 70560
2 Випуск нових акцiй (паїв) 0 0 0 0 0 0
3 Власнi акцiї (паї), що викупленi в акцiонерiв (учасникiв) 0 0 0 0 0 0
4 Продаж ранiше викуплених власних акцiй (паїв) 0 0 0 0 0 0
5 Анульованi ранiше викупленi власнi акцiї 0 0 0 0 0 0
6 Залишок на кiнець попереднього перiоду (залишок на початок звiтного перiоду) 705000 70475 60 25 0 70560
7 Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску 0 0 0 0 0 0
8 Власнi акцiї (паї), що викупленi в акцiонерiв (учасникiв) 0 0 0 0 0 0
9 Продаж ранiше викуплених власних акцiй (паїв) 0 0 0 0 0 0
10 Анульованi ранiше викупленi власнi акцiї 0 0 0 0 0 0
11 Залишок на кiнець звiтного перiоду 705000 70475 60 25 0 70560
а) акцiї до випуску у звiтному 2012 роцi Банком не об’являлись;
б) акцiї у звiтному 2012 роцi Банком не випускались;
в) номiнальна вартiсть однiєї акцiї (акцiй, з яких складається статутний капiтал Банку:
-простої акцiї - 10 (десять) копiйок;
- привiлейованої акцiї - 10 (десять) копiйок;
г) права, привiлеї та обмеження, властивi кожнiй групi акцiонерного капiталу,
уключаючи обмеження з виплати дивiдендiв, повернення капiталу:
Акцiонери-власники простих акцiй мають право:
- брати участь в управлiннi Банком особисто або через своїх представникiв на загальних зборах акцiонерiв. Повноваження представника (постiйного або призначеного на певний строк) повиннi бути пiдтвердженi в порядку, встановленому чинним законодавством України;
- брати участь у розподiлi прибутку Банку та одержувати його частку (дивiденди) за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв;
- отримання у разi лiквiдацiї Банку частини його майна або вартостi частини майна у порядку, визначеному Статутом Банку та чинним законодавством України;
- вимагати викупу Банком всiх або частини належних акцiонеру акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та актами внутрiшнього регулювання Банку;
- на переважне право з придбання простих акцiй Банку при проведеннi закритого(приватного) їх розмiщення в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Банку на момент, визначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банку про розмiщення акцiй;
- на отримання iнформацiї про дiяльнiсть Банку у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Одна проста акцiя Банку надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах акцiонерiв, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
Акцiонери-власники привiлейованих акцiй мають право:
- на першочергове одержання частки прибутку Банку (дивiдендiв), за винятком передбачених чинним законодавством України випадкiв, за пiдсумками звiтного року у розмiрi 20 вiдсоткiв. У разi вiдсутностi або недостатностi чистого прибутку звiтного року та нерозподiленого прибутку минулих рокiв виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями здiйснюється за рахунок резервного фонду Банку;
- на отримання лiквiдацiйної вартостi акцiй у розмiрi їх номiнальної вартостi у черговостi, визначенiй п.1. ст.89 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- на отримання iнформацiї про дiяльнiсть Банку у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- голосувати на загальних зборах акцiонерiв пiд час вирiшення загальними зборами таких питань:
- припинення Банку, що передбачає конвертацiю привiлейованих акцiй цього класу у привiлейованi акцiї iншого класу, простi акцiї або iншi цiннi папери;
- внесення змiн до Статуту Банку, що передбачають обмеження прав акцiонерiв-власникiв привiлейованих акцiй;
- внесення змiн до Статуту Банку, що передбачають розмiщення нового класу привiлейованих акцiй, власники яких матимуть перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi лiквiдацiї Банку, або збiльшення обсягу прав акцiонерiв-власникiв розмiщених класiв привiлейованих акцiй, якi мають перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi лiквiдацiї Банку.
Строк та порядок виплати акцiонерам частки прибутку (дивiдендiв) - один раз на рiк за пiдсумками календарного року.
Розмiр дивiдендiв за простими акцiями визначається загальними зборами акцiонерiв згiдно вимог чинного законодавства України.
Розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку – 20 вiдсоткiв.
ґ) у звiтному 2012 роцi Банк не випускав акцiй i тому, акцiї призначених для
випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу не було.
Примiтка 29. Резерви переоцiнки (компоненти iншого сукупного доходу)
Рядок; Найменування статтi; Примiтки; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4 5
1 Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж: 0 0
1.1 змiни переоцiнки до справедливої вартостi 0 0
1.2 зменшення корисностi 0 0
1.3 доходи (витрати) у результатi продажу, перекласифiкованi в звiтному перiодi на прибутки або збитки 0 0
2 Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв: (1758) 0
2.1 змiни переоцiнки до справедливої вартостi 0 0
2.2 зменшення корисностi 0 0
2.3 реалiзований результат переоцiнки, вiднесений на нерозподiлений прибуток (1758) 0
3 Результат переоцiнки за операцiями з хеджування: 0 0
3.1 змiни фонду хеджування грошових потокiв 0 0
3.2 доходи (витрати), перекласифiкованi на прибутки або збитки в звiтному перiодi 0 0
4 Накопиченi курсовi рiзницi вiд перерахунку у валюту подання звiтностi: 0 0
4.1 змiни курсових рiзниць 0 0
4.2 доходи (витрати), перекласифiкованi на прибутки або збитки в результатi вибуття закордонної одиницi 0 0
5 Частка iншого сукупного прибутку асоцiйованої компанiї 0 0
5.1 Змiни в iншому сукупному доходi асоцiйованої компанiї 0 0
5.2 Доходи (витрати), перекласифiкованi на прибутки або збитки в результатi втрати суттєвого впливу 0 0
6 Податок на прибуток, пов’язаний iз: 0 0
6.1 змiною резерву переоцiнки цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 0 0
6.2 змiною резерву переоцiнки основних засобiв та нематерiальних активiв 0 0
6.3 змiною резерву переоцiнки операцiй хеджування 0 0
6.4 змiною резерву накопичених курсових рiзниць 0 0
6.5 часткою в змiнах iншого сукупного доходу асоцiйованих компанiй 0 0
7 Усього резервiв переоцiнки (iнший сукупний дохiд)
за вирахуванням податку на прибуток (1758) 0
Примiтка 30. Аналiз активiв та зобов’язань за строками їх погашення; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Примiтки; Звiтний перiод менше нiж 12 мiсяцiв; Звiтний перiод бiльше нiж 12 мiсяцiв; Звiтний перiод усього; Попереднiй перiод менше нiж 12 мiсяцiв; Попереднiй перiод бiльше нiж 12 мiсяцiв; Попереднiй усього.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
АКТИВИ
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 44946 0 44946 44590 0 44590
2 Кошти обов’язкових резервiв у Нацiональному банку - 5664 0 5664 4143
0 4143
3 Торговi цiннi папери 7 0 0 0 0 0 0
4 Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 8 0 0 0 0 0 0
5 Кошти в iнших банках 9 315169 0 315169 168840 0 168840
6 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 10 441700 329249 770949 438064 305664 743728
7 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 11 16288 933 17221 78911 1530 80441
8 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 12 0 0 0 0 0 0
9 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 13 0 0 0 0 0 0
10 Iнвестицiйна нерухомiсть 14 0 0 0 0 0 0
11 Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток - 2841 199 3040 5623 198 5821
12 Вiдстрочений податковий актив - 0 0 0 0 0 0
13 Гудвiл 15 0 0 0 0 0 0
14 Основнi засоби та нематерiальнi активи 16 0 140896 140896 0 144696 144696
15 Iншi фiнансовi активи 17 8267 0 8267 7610 0 7610
16 Iншi активи 18 38182 0 38182 37135 0 37135
17 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 19 0 0 0 0 0 0
18 Усього активiв - 873057 471277 1344334 785014 452089 1237104
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
19 Кошти банкiв 20 71939 0 71939 0 0 0
20 Кошти клiєнтiв 21 890559 107427 997987 879974 105349 985323
21 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 22 0 0 0 0 0 0
22 Iншi залученi кошти 23 0 0 0 0 0 0
23 Зобов’язання за поточним податком на прибуток 91 0 91 0 0 0
24 Вiдстроченi податковi зобов’язання - 0 18770 18770 0 0 0
25 Резерви за зобов’язаннями 24 0 0 0 0 0 0
26 Iншi фiнансовi зобов’язання 25 7739 0 7739 0 0 0
27 Iншi зобов’язання 26 122 0 122 3426 22208 25634
28 Субординований борг 27 42 10000 10042 42 10000 10042
29 Зобов’язання груп вибуття 19 0 0 0 0 0 0
30 Усього зобов’язань - 970492 136197 1106690 883442 137557 1020999
Примiтка 31. Процентнi доходи та витрати; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4
ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ:
1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 136404 139239
2 Борговi цiннi папери в портфелi банку на продаж 1261 1777
3 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 1503 0
4 Кошти в iнших банках 4205 2283
5 Торговi борговi цiннi папери 0 0
6 Iншi борговi цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 0 0
7 Дебiторська заборгованiсть за угодами репо – торговi цiннi папери 0 0
8 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 327 348
9 Депозити овернайт в iнших банках 445 8
10 Процентнi доходи за знецiненими фiнансовими активами 0 0
11 Заборгованiсть з фiнансового лiзингу (оренди) 0 0
12 Iншi 0
13 Усього процентних доходiв 144144 143655
ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ:
14 Строковi кошти юридичних осiб (30962) (28497)
15 Борговi цiннi папери, що емiтованi банком 0 0
16 Iншi залученi кошти 0 0
17 Строковi кошти фiзичних осiб (52751) (57699)
18 Строковi кошти iнших банкiв (22) 0
19 Депозити овернайт iнших банкiв 0 0
20 Поточнi рахунки (15430) (15337)
21 Кореспондентськi рахунки 0 0
22 Зобов’язання з фiнансового лiзингу (оренди) 0 0
23 Iншi (1100) (1100)
24 Усього процентних витрат (100266) (102633)
25 Чистий процентний дохiд/(витрати) 43878 41022
Примiтка 32. Комiсiйнi доходи та витрати; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4
КОМIСIЙНI ДОХОДИ:
1 Розрахунково-касовi операцiї 46428 44957
2 Iнкасацiя 0 0
3 Операцiї з цiнними паперами 52 37
4 Iншi 2539 3455
5 Операцiї довiрчого управлiння 1025 874
6 Гарантiї наданi 530 600
7 Усього комiсiйних доходiв 50574 49924
КОМIСIЙНI ВИТРАТИ:
8 Розрахунково-касовi операцiї (3872) (2985)
9 Iнкасацiя (41) (16)
10 Операцiї з цiнними паперами (17) (5)
11 Iншi (5) (12)
12 Операцiї довiрчого управлiння 0 0
13 Гарантiї наданi 0 0
14 Усього комiсiйних витрат (3935) (3018)
15 Чистий комiсiйний дохiд/витрати 46639 46906
Примiтка 33. Iншi операцiйнi доходи; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Примiтки; Звiтний перiод;Попереднiй перiод.
1 2 3 4 5
1 Дивiденди 0 0
2 Дохiд вiд надання в оренду iнвестицiйної нерухомостi 0 0
3 Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) 302 250
4 Дохiд вiд суборенди 24 0
5 Дохiд вiд продажу кредитiв i дебiторської заборгованостi 0 0
6 Негативний гудвiл, визнаний як дохiд 0 0
7 Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв 0 0
8 Дохiд вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi 0 0
9 Роялтi 0 0
10 Iншi 866 1634
11 Усього операцiйних доходiв 1192 1885
Iншi операцiйнi доходи складаються з наступних показникiв:
найменування статтi; звiтний рiк; попереднiй рiк
- пенi 532 1073
- послуги депозитарiю 79 100
- продаж бланкiв 21 19
- послуги iнкасацiї 201 376
- доходи вiд факторингових операцiй 31 55
- надлишки готiвки в касирiв 2 11
Примiтка 34. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Примiтки; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4 5
1 Витрати на утримання персоналу - (42160) (43238)
2 Амортизацiя основних засобiв - (3428) (3725)
3 Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв - 0 0
4 Вiдновлення корисностi основних засобiв i нематерiальних активiв - 0 0
5 Збиток вiд зменшення корисностi гудвiлу - 0 0
6 Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв - (181) (219)
7 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги - (10412) (10680)
8 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) - (3504) (4411)
9 Iншi витрати, пов’язанi з основними засобами (519) (384)
Витрати на iнкасацiю - (484) (319)
10 Професiйнi послуги - (430) (1315)
11 Витрати на маркетинг та рекламу - (584) (601)
Витрати на охорону - (2297) (2566)
12 Витрати iз страхування - (1317) (1032)
13 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток - (3617) (3544)
14 Зменшення корисностi необоротних активiв, утримуваних для продажу (чи груп вибуття) - 0 0
15 Iншi - (594) (1089)
16 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат - (69527) (73123)
Примiтка 35. Витрати на податок на прибуток
Таблиця 35.1. Витрати на сплату податку на прибуток; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Звiтний перiод;Попереднiй перiод.
1 2 3 4
1 Поточний податок на прибуток (5176) (1096)
2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов’язана з: (14) 0
2.1 виникненням чи списанням тимчасових рiзниць (14) 0
2.2 збiльшенням чи зменшенням ставки оподаткування 0 0
3 Усього витрати податку на прибуток (5190) (1096)
Таблиця 35.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку);(тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Звiтний перiод;Попереднiй перiод.
1 2 3 4
1 Прибуток до оподаткування 22803 1851
2 Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (4789) (424)
КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ):
3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) (273) (672)
4 Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) 0 0
5 Доходи, якi пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не належать) до облiкового прибутку (збитку) (зазначити якi саме) (128) (208)
6 Доходи, якi не пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) 0 0
7 Поточнi податковi вiдрахування, недостатньо (надлишково) сформованi у попереднiх перiодах 0 0
8 Невизнанi податковi збитки, що перенесенi на майбутнi перiоди 0 0
9 Використання ранiше невизнаних податкових збиткiв 0 0
10 Вплив змiни ставки оподаткування 0 0
11 Не вiдображенi в звiтностi змiни в сумi чистого вiдстроченого податкового активу 0 0
12 Iншi коригування 0 0
13 Сума податку на прибуток (збиток) (5190) (1096)
Таблиця 35.3. Податковi наслiдки, пов’язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань за звiтний перiод, (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Залишок на початок перiоду; Об’єднання компанiй; Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу; Визнанi в прибутках/ збитках; Визнанi в iншому сукупному доходi; Визнанi у власному капiталi; Залишок на кiнець перiоду.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди (22199) 0 0 (14) 0 3361 (18852)
1.1 Основнi засоби 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Резерви пiд знецiнення активiв 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Переоцiнка активiв (22131) 0 0 0 0 3361
(18770)
1.4 Хеджування грошових потокiв 0 0 0 0 0 0 0
1.5 Асоцiйованi компанiї 0 0 0 0 0 0 0
1.6 Нарахованi доходи на позабалансових рахунках 8 0 0 1 0 0 9
1.7 Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 0 0 0 0 0 0 0
1.8 Iншi (76) 0 0 (15) 0 0 (91)
2 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) (22199) 0 0 (14) 0 3361 (18852)
3 Визнаний вiдстрочений податковий актив 8 0 0 1 0 0 9
4 Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання 22207 0 0 15 0 (3361) 18861
Таблиця 35.4 “Податковi наслiдки, пов’язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань за попереднiй перiод”, (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Залишок на початок перiоду; Об’єднання компанiй; Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу; Визнанi в прибутках/ збитках; Визнанi в iншому сукупному доходi; Визнанi у власному капiталi; Залишок на кiнець перiоду.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди (22448) 0 0 249 0 0 (22199)
1.1 Основнi засоби 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Резерви пiд знецiнення активiв 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Переоцiнка активiв (22131) 0 0 0 0 0 (22131)
1.4 Хеджування грошових потокiв 0 0 0 0 0 0 0
1.5 Асоцiйованi компанiї 0 0 0 0 0 0 0
1.6 Нарахованi доходи за позабалансовими рахунками 4 0 0 4 0 0 8
1.7 Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 0 0 0 0 0 0 0
1.8 Iншi (321) 0 0 245 0 0 (76)
2 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) (22448) 0 0 249
0 0 (22199)
3 Визнаний вiдстроче-ний податковий актив 4 0 0 4 0 0 8
4 Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання (22452) 0 0 2450 0 0 (22207)
Примiтка 36. Прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю
Так як у Банку немає розбавляючих потецiйних простих акцiй, то показник скоригованого прибутку/(збитку) на одну акцiю дорiвнює показнику чистого прибутку/(збитку) на одну акцiю. Банк розкриває таку iнформацiю в таблицi 36.1 “Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю” i може навести її одним рядком у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Таблиця 36.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю, (тис. грн.)
Рядок; Найменування статт; Примiтки; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4 5
1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку - 17608 926
2 Прибуток/(збиток), що належить власникам привiлейованих акцiй банку - 5 8
3 Прибуток/(збиток) за рiк - 17613 934
4 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 28 704750 704750
5 Середньорiчна кiлькiсть привiлейованих акцiй в обiгу (тис. шт.) 28 250 250
6 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю грн. - 0,02 0,00
7 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну привiлейовану акцiю грн. - 0,02 0,03
Показник чистого прибутку/(збитку) у Банку за звiтний перiод (2012 рiк) та за попереднiй перiод (2011 рiк) не вiдрiзняється вiд показника скоригованого прибутку/(збитку), тому Банк не розкриває таку iнформацiю в таблицях 36.2 “Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю” та 36.3 “Скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю”. Чистий прибуток на одну просту акцiю за 2012 рiк складає 0,02 грн. Дивiдендiв за простими акцiями Банк не сплачував, зменшення та збiльшення номiнальної вартостi акцiй не проводив, потенцiйних простих акцiй не випускав.
Станом на 01.01.2012 року в обiгу було 704 750 000 простих акцiй, на 31.12.2012 року їх кiлькiсть залишилася без змiн. У 2012 роцi збiльшення статутного капiталу Банку не вiдбулось. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу складає 704 750 000 штук. Чистий прибуток за вирахуванням дивiдендiв на привелiйованi акцiї за звiтний рiк складає 17608200,60 грн. Станом на 31.12.2012 року iнвестицiй на балансових рахунках груп 410,420 у Банку немає. Тому консолiдована фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складатись не буде.
Таблиця 36.2. Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статт; Примiтки; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4 5
1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку - 0 0
2 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 28 0 0
3 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю - 0 0
Таблиця 36.3. Скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статт; Примiтки; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4 5
1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку - 0 0
2 Процентнi витрати за конвертованим борговим зобов’язанням (за мiнусом податкiв) - 0 0
3 Прибуток/(збиток), що використовується для визначення скоригованого прибутку/(збитку) на акцiю - 0 0
4 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 28 0 0
5 Додатковi акцiї вiд припущеної конвертацiї:
5.1 конвертованих облiгацiй - 0 0
5.2 опцiонiв на акцiю - 0 0
6 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй для скоригованого прибутку/(збитку) на одну акiцю - 0 0
7 Скоригований прибуток/(збиток) на одну акцiю - 0 0
Таблиця 36.4. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих та привiлейованих акцiй банку; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статт; Примiтки; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4 5
1 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам банку - 17613 934
2 Дивiденди за простими та привiлейованими акцiями 37 5 8
3 Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк - 17608 926
4 Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам привiлейованих акцiй в залежностi вiд умов акцiй - 0 0
5 Дивiденди за привiлейованими акцiями, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом року 37 5 8
6 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам привiлейованих акцiй - 5 8
7 Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам простих акцiй залежно вiд умов акцiй - 17608 926
8 Дивiденди за простими акцiями, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом року 37 0 0
9 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить акцiонерам - власникам простих акцiй - 17608 926
Примiтка 37. Дивiденди, (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Звiтний перiод за простими акцiями; Звiтний перiод за привiлейованими акцiями; Попереднiй перiод за простими акцiями; Попереднiй перiод за привiлейованими акцiями.
1 Залишок за станом на початок перiоду 54 20 55 19
2 Дивiденди, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду 0 5 0 8
3 Дивiденди, виплаченi протягом перiоду 0 4 0 7
4 Залишок за станом на кiнець перiоду 54 21 54 20
5 Дивiденди на акцiю, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду 0,0000 0,00002 0,0000 0,00003
Примiтка 38. Операцiйнi сегменти
Таблиця 38.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за звiтний перiод, (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Найменування звiтних сегментiв: послуги корпоративним клiєнтам; послуги фiзичним особам; iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть; Iншi сегменти та операцiї; Вилучення; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв:
1 Процентнi доходи 118362 18042 7413 327 0 144144
2 Комiсiйнi доходи 28025 19086 52 3411 0 50574
3 Iншi операцiйнi доходи 637 532 0 23 0 1192
Дохiд вiд iнших сегментiв: 0 0 0 0 0 0
4 Процентнi доходи 0 0 0 0 0 0
5 Комiсiйнi доходи 0 0 0 0 0 0
6 Iншi операцiйнi доходи 0 0 0 0 0 0
7 Усього доходiв сегментiв 147024 37660 7465 3761 0 195910
8 Процентнi витрати (38089) (62155) (22) 0 0 (100266)
9 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (13963) 2303 291 0 0 (11369)
10 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (471) (4) 0 0 0 (475)
11 Результат вiд торгових операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку 0 0 0 0 0 0
12 Результат вiд операцiй з хеджування справедливої вартостi 0 0 0 0 0 0
13 Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнстру-ментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 0 0 0 0 0 0
14 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 0 0 (445) 0 0 (445)
15 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 0 14432 0 0 0 14432
16 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою 0 0 0 (705) 0 (705)
17 Результат переоцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi 0 0 0 0 0 0
18 Комiсiйнi витрати (3913) 0 (17) (5) 0 (3935)
19 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 0 0 (663) 0 0 (663)
20 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення 0 0 0 0 0 0
21 Вiдрахування до резервiв за зобов’язаннями (153) 0 0 0 0 0
22 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (19652) (45664) 0 (4211) 0 (69527)
23 Частка в прибутку/(збитку) асоцiйованих компанiй 0 0 0 0 0 0
24 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 70782 (53428) 6609 (1160) 0 22803
Таблиця 38.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за попереднiй перiод, (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Найменування звiтних сегментiв: послуги корпоративним клiєнтам; послуги фiзичним особам; iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть; Iншi сегменти та операцiї; Вилучення; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв:
1 Процентнi доходи 120619 18621 1777 2638 0 143655
2 Комiсiйнi доходи 28036 19750 37 2101 0 49924
3 Iншi операцiйнi доходи 1059 809 0 17 1885
Дохiд вiд iнших сегментiв:
4 Процентнi доходи 0 0 0 0 0 0
5 Комiсiйнi доходи 0 0 0 0 0 0
6 Iншi операцiйнi доходи 0 0 0 0 0 0
7 Усього доходiв сегментiв 149714 39180 1814 4756 0 195464
8 Процентнi витрати (36631) (66002) 0 0 0 (102633)
9 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (21113) (4819) (158) 0 0 (26090)
10 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (10) 0 0 0 0 (10)
11 Результат вiд торгових операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку 0 0 0 0 0 0
12 Результат вiд операцiй з хед-жування справедливої вартостi 0 0 0 0 0 0
13 Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнстру-ментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 0 0 0 0 0 0
14 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 0 0 12 0 0 12
15 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 0 13616 0 0 0 13616
16 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою 0 0 0 (1172) 0 (1172)
17 Результат переоцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi 0 0 0 0 0 0
18 Комiсiйнi витрати (3001) 0 (5) (12) 0 (3018)
19 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 0 0 (117) 0 0 (117)
20 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення 0 0 0 0 0 0
21 Вiдрахування до резервiв за зобов’язаннями (905) 0 0 0 0 (905)
22 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (18288) (46258) 0 (8577) 0 (73123)
23 Частка в прибутку/(збитку) асоцiйованих компанiй 0 0 0 0 0 0
24 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 69766 (64283) 1546 (5005) 0 2024
Таблиця 38.3. Активи та зобов’язання звiтних сегментiв за звiтний перiод, (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Найменування звiтних сегментiв: послуги корпоративним клiєнтам; послуги фiзичним особам; iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть; Iншi сегменти та операцiї; Усього.
АКТИВИ СЕГМЕНТIВ
1 Активи сегментiв 683357 92200 16094 72308 863959
2 Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття) 0 0 0 0 0
3 Усього активiв сегментiв 683357 92200 16094 72308 863959
4 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 0 0 0 0 0
5 Нерозподiленi активи 0 0 0 474923 474923
6 Усього активiв 683357 92200 16094 547231 1338882
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ
7 Зобов’язання сегментiв 458997 549032 0 71939 1079968
8 Зобов’язання груп вибуття 0 0 0 0 0
9 Усього зобов’язань сегментiв 458997 549032 0 71939 1079968
10 Нерозподiленi зобов’язання 0 0 0 26739 26739
11 Усього зобов’язань 458997 549032 0 98678 1106708
IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI
12 Капiтальнi iнвестицiї 0 0 0 4096 4096
13 Амортизацiя 0 0 0 (3610) (3610)
14 Iншi негрошовi доходи (витрати) 0 0 0 0 0
15 Зменшення корисностi, що вiдображене протягом року у звiтi про змiни у власному капiталi 0 0 0 0 0
16 Вiдновлення корисностi, що вiдображене протягом року у Звiтi про змiни у власному капiталi 0 0 0 0 0
Таблиця 38.4. Активи та зобов’язання звiтних сегментiв за попереднiй перiод, (тис.грн.)
Рядок; Найменування статтi; Найменування звiтних сегментiв: послуги корпоративним клiєнтам; послуги фiзичним особам; iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть; Iншi сегменти та операцiї; Усього.
АКТИВИ СЕГМЕНТIВ
1 Активи сегментiв 666475 86286 76339 11808 840908
2 Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття) 3640 0 0 0 3640
3 Усього активiв сегментiв 670115 86286 76339 11808 844548
4 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 0 0 0 0 0
5 Нерозподiленi активи 0 0 0 393605 393605
6 Усього активiв 670115 86286 76339 405413 1238153
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ
7 Зобов’язання сегментiв 428795 566571 0 0 995366
8 Зобов’язання груп вибуття 0 0 0 0 0
9 Усього зобов’язань сегментiв 428795 566571 0 0 995366
10 Нерозподiленi зобов’язання 0 0 0 26463 26463
11 Усього зобов’язань 0 0 0 26463 1021829
IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI
12 Капiтальнi iнвестицiї 0 0 0 3859 3859
13 Амортизацiя 0 0 0 (3944) (3944)
14 Iншi негрошовi доходи (витрати) 0 0 0 0 0
15 Зменшення корисностi, що вiдображене протягом року у звiтi про змiни у власному капiталi 0 0 0 0 0
16 Вiдновлення корисностi, що вiдображене протягом року у Звiтi про змiни у власному капiталi 0 0 0 0 0
Таблиця 38.5. Iнформацiя про географiчнi регiони.
Даних не має.
Примiтка 39. Управлiння фiнансовими ризиками
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов`язання, виконати умови будь-якої фiнансової угоди iз банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов`язання. Кредитний ризик є в усiх видах дiяльностi, де результат залежить вiд дiяльностi контрагента, емiтента або позичальника. Вiн виникає кожного разу, коли банк надає кошти, бере зобов`язання про їх надання, iнвестує кошти або iншим чином ризикує ними вiдповiдно до умов реальних чи умовних угод незалежно вiд того, де вiдображається операцiя – на балансовому чи позабалансовому рахунках.
Пiд час оцiнки кредитного ризику роздiляється iндивiдуальний та портфельний кредитний ризик.
Джерелом iндивiдуального кредитного ризику є окремий, конкретний контрагент банку – позичальник, боржник, емiтент цiнних паперiв. Оцiнка iндивiдуального кредитного ризику передбачає оцiнку ризику невиконання боржником/контрагентом своїх зобов`язань (тобто ризику того, що виконання зобов`язань проводитиметься з перевищенням строкiв, передбачених умовами договору, або в обсягах, менших, нiж передбачено договором, або взагалi не проводитиметься). За результатом такої оцiнки визначається ступень якостi активу, який характеризує рiвень кредитного ризику. Порядок i перiодичнiсть здiйснення оцiнки iндивiдуального кредитного ризику визначається вiдповiдно до Положенням про порядок формування та використання банками України резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями, затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 25 сiчня 2012р. №23, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 15 лютого 2012р. за №231/20544.
Таблиця 39.1. Обсяг кредитного ризику за категорiями
Категорiя кредитної заборгованостi; Станом на 01.01.2012р.: Сума заборгованостi, тис.грн.; Питома вага у кредитному портфелi, %; Сума резервiв, тис.грн.; Категорiя кредитної за боргованостi; Станом на 01.01.2013р.:
Сума заборгованостi, тис.грн.; Питома вага у кредитному портфелi, %; Сума резервiв, тис.грн.
Стандартнi (А) 363546 36,84 414 I категорiя 399045 46,65 738
Пiд контролем (Б) 225967 22,90 820 II категорiя 294883 34,48 801
Субстандартнi (В) 256236 25,96 5941 III категорiя 43993 5,14 5062
Сумнiвнi (Г) 104707 10,61 13681 IV категорiя 15183 1,78 3356
Безнадiйнi (Д) 36433 3,69 36313 V категорiя 102239 11,95 69269
Усього 986890 100,00 57169 Усього 855344 100,00 79226
Портфельний кредитний ризик виявляється у зменшеннi вартостi активiв банку. Джерелом портфельного кредитного ризику є сукупна заборгованiсть банку за операцiями, яким притаманний кредитний ризик - кредитний портфель, портфель цiнних паперiв, портфель дебiторської заборгованостi тощо. Порядок i перiодичнiсть здiйснення оцiнки портфельного кредитного ризику визначається у Методицi оцiнки портфельного кредитного ризику, яка є невiд’ємною складовою Положення про управлiння кредитним ризиком ПАТ „Полтава-банк”, затвердженого рiшенням Наглядової Ради (протокол № 2 вiд 12.01.2012 р.)
Виявлення ризику – це, в першу чергу, визнання та розумiння наявних ризикiв або ризикiв, що можуть виникнути у зв’язку з новими дiловими iнiцiативами. Виявлення ризику – постiйний процес, що здiйснюється як на рiвнi окремої операцiї, та i на рiвнi портфелiв.
Кредитний ризик присутнiй у видах дiяльностi, де результат залежить вiд дiяльностi контрагента (позичальника). Вiн виникає кожного разу, коли Банк надає кошти, бере зобов'язання про їх надання або iншим чином ризикує ними вiдповiдно до умов реальних чи умовних угод незалежно вiд того, де вiдображається операцiя - на балансi чи поза балансом.
Таким чином, основними операцiями, яким потенцiйно притаманний кредитний ризик є:
- розмiщення коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик;
- надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;
- придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг);
- фiнансовий лiзингу.
Цi операцiї пiдлягають iдентифiкацiї та оцiнцi рiвня кредитного ризику.
З метою контролю ризикових позицiй банку щодо кредитного ризику використовуються наступнi
методи управлiння ризиком:
- стандартизацiя здiйснення операцiй,
- лiмiтування,
- формування резервiв.
Стандартизацiя операцiй забезпечується внутрiшньою нормативною базою банку та вiдповiдними технологiчними картками.
Встановлення лiмiтiв – основний спосiб контролю рiвня кредитного ризику. Лiмiтування дозволяє запобiгти критичним для збереження платоспроможностi втрат через надмiрну концентрацiю ризику, а також диверсифiкувати активи з урахуванням рiвня ризику.
Кредитним комiтетом затверджуються наступнi лiмiти:
- Лiмiт ризикової позицiї щодо кредитного ризику;
- Лiмiти повноважень на кредитнi комiсiї фiлiй та вiддiлень;
- Лiмiти на операцiї з банкiвськими установами.
Формування резервiв здiйснюється у встановленому Нацiональним банком України порядку та має на метi покриття можливих фiнансових втрат вiд неповернення позик.
Основою управлiння кредитним ризиком є дотримання нормативiв та забезпечення вiдповiдного рiвня достатностi капiталу для покриття кредитного ризику.
Таблиця 39.2.
Стан дотримання нормативiв кредитного ризику протягом 2012 року
Нормативи кредитного ризику Н7- Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента, %
Н8 - Норматив великих кредитних ризикiв, %
Н9 - максимального розмiру кредитiв, гарантiй, поручительств наданих одному iнсайдеру, %.
Н10 - Норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй, поручительств наданих iнсайдерам,%
Нормативне значення: Не бiльше 25%; Не бiльше 800%; Не бiльше 5%; Не бiльше 30%
01.01.2012 21,98 197,96 1,88 5,37
01.02.2012 22,54 211,57 1,88 5,13
01.03.2012 22,70 211,83 1,88 4,89
01.04.2012 21,12 188,34 0,48 2,57
01.05.2012 20,91 187,25 0,48 2,50
01.06.2012 20,83 195,57 0,48 2,58
01.07.2012 21,09 207,23 0,39 2,12
01.08.2012 19,00 173,19 0,39 2,03
01.09.2012 17,08 179,90 0,38 1,96
01.10.2012 15,63 153,06 0,39 2,13
01.11.2012 15,55 142,00 0,39 2,03
01.12.2012 16,35 181,08 0,39 1,87
01.01.2013 21,07 186,72 0,39 1,85
Протягом звiтного перiоду банк дотримувався усiх встановлених нормативiв кредитного ризику. Динамiка показникiв є стабiльною, без рiзких коливань у бiк збiльшення. Банк вчасно реагує на змiну фiнансового стану позичальникiв, змiнює внутрiшнi кредитнi рейтинги та контролює стан обслуговування боргу. Проведення виваженої кредитної полiтики та формування резервiв по активних операцiях дозволяє стверджувати, що кредитний ризик є помiрним та контрольованим для банку. З метою всебiчної оцiнки управлiння кредитним ризиком у банку створено систему лiмiтiв щодо концентрацiй кредитної заборгованостi по заставi, галузях економiки, валютi.
Вiдповiдно до Положення про проведення стрес-тестування в ПАТ „Полтава-банк”, затвердженого рiшенням Наглядової Ради (протокол №15 вiд 30.06.2011р.), проводиться стрес-тестування кредитного ризику, що дозволяє оцiнити адекватнiсть процесу управлiння проблемними активами та визначити достатнiсть резервiв для вiдшкодування можливих втрат вiд неповернення кредитiв.
Ринковий ризик, валютний ризик
Джерелом ринкового ризику є несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та товарiв i курсiв iноземних валют за тими iнструментами, якi є в торговельному портфелi Банку. Таким чином, основою оцiнки ринкового ризику є видiлення у складi банкiвських операцiй таких, що чутливi до ринкового ризику, тобто визначення портфелю ринкового ризику.
До портфелю ринкового ризику входять:
•цiннi папери у торговому портфелi банку та у портфелi банку на продаж, якi мають активний ринок та облiковуються на балансi за справедливою вартiстю
•вiдкрита позицiя в iноземнiй валютi.
З метою оцiнки ринкового ризику щомiсяця визначаються та аналiзуються наступнi показники:
•Питома вага активiв, що наражають Банк на ринковий ризик, в активах Банку (станом на перше число кожного мiсяця).
•Питома вага доходiв вiд торгiвлi iноземною валютою у структурi доходiв Банку.
•Питома вага доходiв вiд продажу цiнних паперiв у структурi доходiв Банку.
•Стан, динамiка та дотримання нормативу вiдкритої позицiї Банку в iноземнiй валютi.
Оцiнка рiвня ринкового ризику здiйснюється на основi методологiї Value-at-Risk (VaR), висвiтленої у Методицi оцiнки ринкового ризику, що є складовою Положення про управлiння ринковим ризиком, затвердженого рiшенням Наглядової Ради (протокол №2 вiд 14.01.2008 р.). VaR – це статистична оцiнка максимальних втрат за торговим портфелем Банку при визначеному розподiлi ринкових факторiв за встановлений перiод часу з високим рiвнем iмовiрностi.
З метою зменшення ризику у своїй дiяльностi банк дотримується лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї в безготiвковiй та готiвковiй формах (Л13-1 та Л13-2).
Таблиця 39.3.
Показники ринкового ризику: Лiмiти вiдкритої валютної позицiї; Станом на 01.01.2012р.; Станом на 01.01.2013р.
Значення загальної довгої вiдкритої валютної позицiї Л13-1, % Не бiльше 5% 1,6009 1,0051
Значення загальної короткої вiдкритої валютної позицiї Л13-2, % Не бiльше 10% 0,0307 0,000
Обсяг ризику по VaR, грн. - 38178 15145
Лiмiти вiдкритої валютної позицiї дотримувалися протягом всього звiтного року. Станом на 01.01.2013 р. порiвняно з 01.01.2012 р. спостерiгається незначне збiльшення обсягу валютної позицiї по фунтах стерлiнгiв та росiйських рублях (на 374,3 тис. грн. та 231,5 тис. грн. вiдповiдно) та зменшення обсягу валютної позицiї по євро та доларах (на 1 038,1 тис. грн.. та 13,8 тис. грн.. вiдповiдно). Найбiльший вплив на рiвень ринкового ризику мало зменшення величини валютної позицiї по євро, внаслiдок чого очiкуванi втрати банку зменшились на 23,0 тис.грн. У структурi доходiв доходи вiд торгiвельних операцiй займають незначну частку (6,55%), що свiдчить про незалежнiсть доходiв банку вiд впливу ринкового ризику. Ринковий ризик є незначним та керованим для надходжень i капiталу банку.
Валютний ризик
Валютний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень i капiталу, який виникає через несприятливi коливання курсiв iноземних валют та цiн на банкiвськi метали.
Оцiнка валютного ризику базується на аналiзi валютної позицiї банку та аналiзi GAP-розривiв у вiльноконвертованих валютах .
Валютна позицiя - це спiввiдношення вимог (балансових i позабалансових) та зобов’язань (балансових i позабалансових) банку в кожнiй iноземнiй валютi та в кожному банкiвському металi.
При їх рiвностi позицiя вважається закритою, при нерiвностi - вiдкритою. Вiдкрита позицiя є короткою, якщо обсяг зобов'язань за проданою валютою та банкiвськими металами перевищує обсяг вимог, i довгою, якщо обсяг вимог за купленою валютою та банкiвськими металами перевищує обсяг зобов'язань. При цьому довга вiдкрита валютна позицiя при розрахунку зазначається зi знаком плюс, а коротка вiдкрита валютна позицiя - зi знаком мiнус.
Геп – це рiзниця мiж величиною активiв в iноземнiй валютi та величиною зобов’язань у вiдповiднiй валютi.
Кумулятивний (нагромаджений) геп – це алгебраїчна сума гепiв у кожному перiодi з урахуванням знаку.
Аналiз GAP-розривiв здiйснюється з метою виявлення та оцiнки обсягу неузгоджених грошових потокiв та обсягу можливих втрат вiд несприятливої змiни курсiв валют.
При оцiнцi валютного ризику розраховується iндекс гепу, як вiдношення кумулятивного гепу в кожному з перiодiв до розмiру працюючих активiв, виражене у вiдсотках. Рiшенням КУАП встановлюється лiмiт iндексу валютного ризику на рiвнi „+25%” – „-25%”.
Банк використовує такi методи управлiння ризиком:
-зовнiшнi: прискорення або уповiльнення платежiв в iноземнiй валютi, диверсифiкацiя валютних операцiй;
-внутрiшнi: монiторинг курсiв валют в обмiнних пунктах, що працюють у Полтавському регiонi, по Українi; аналiз та прогноз курсiв валют на мiжбанкiвському валютному ринку, формування портфеля валютних операцiй з балансуванням активiв та пасивiв по видах валют;
-адмiнiстративнi: встановлення лiмiтiв операцiй з контрагентами, аналiз банкiв-кореспондентiв з визначенням лiмiтiв залишкiв на кореспондентських рахунках.
Таблиця 39.4. Аналiз валютного ризику, (тис.грн.)
Рядок;Найменування валюти; На звiтну дату звiтного року: монетарнi активи; монетарнi зобов’язання; похiднi фiнансовi iнструменти; чиста позицiя; На звiтну дату попереднього року: монетарнi активи; монетарнi зобов’язання; похiднi фiнансовi iнструменти; чиста позицiя.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Долари США 137669 137623 - 46 66378 66438 - (60)
2 Євро 32413 31781 - 632 29130 27460 - 1 670
3 Росiйськi рублi 33714 32790 - 924 20949 20256 - 693
4 Iншi 665 38 - 627 772 0,35 - 772
5 Усього 204461 202232 - 2229 117229 114154 - 3195
Таблиця 39.5. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими.
Рядок; Найменування статтi; На звiтну дату звiтного року: вплив на власний капiтал; вплив на прибуток/(збиток) На звiтну дату попереднього року: вплив на власний капiтал; вплив на прибуток/(збиток).
1 2 3 4 5 6
1 Змiцнення долара США на 5% -2 -2 -3 -3
2 Послаблення долара США на 5% 2 2 3 3
3 Змiцнення євро на 5% 32 32 84 84
4 Послаблення євро на 5% -32 -32 -84 -84
5 Змiцнення росiйського рубля на 5% 46 46 35 35
6 Послаблення росiйського рубля на 5% -46 -46 -35 -35
7 Змiцнення iнших валют 31 31 39 39
8 Послаблення iнших валют -31 -31 -39 -39
Таблиця 39.6. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими.
Рядок; Найменування статтi; На звiтну дату звiтного року: вплив на власний капiтал; вплив на прибуток/(збиток) На звiтну дату попереднього року: вплив на власний капiтал; вплив на прибуток/(збиток).
1 2 3 4 5 6
1 Змiцнення долара США на 5% -2 -2 -3 -3
2 Послаблення долара США на 5% 2 2 3 3
3 Змiцнення євро на 5% 31 31 87 87
4 Послаблення євро на 5% -31 -31 -87 -87
5 Змiцнення росiйського рубля на 5% 45 45 35 35
6 Послаблення росiйського рубля на 5% -45 -45 -35 -35
7 Змiцнення iнших валют 31 31 39 39
8 Послаблення iнших валют -31 -31 -39 -39
Нормативним документом Банку, що регламентує основнi правила та процедури з управлiння валютним ризиком та методики його оцiнки є Положення про управлiння валютним ризиком ПАТ „Полтава-банк”, затверджене рiшенням Наглядової Ради (протокол №2 вiд 02.02.2011 р.), яке є одним iз елементiв комплексної системи управлiння ризиками в банку та забезпечує надiйне й ефективне функцiонування системи ризик-менеджменту в частинi управлiння валютним ризиком.
Ризик змiни процентної ставки
Ризик змiни процентної ставки - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, який виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок. Оскiльки динамiку останнiх складно спрогнозувати i їм властива мiнливiсть, процентний ризик значно зростає i перетворюється на головне джерело банкiвського ризику взагалi.
Головним завданням обґрунтованого управлiння процентним ризиком є визначення ступеня припустимостi та виправданостi ризику i прийняття практичного рiшення, спрямованого або на використання ризикових ситуацiй, або на вироблення системи заходiв, що зменшують небезпеку виникнення збиткiв банку вiд проведення тiєї чи iншої операцiї. Цей ризик впливає як на прибутковiсть банку, так i на економiчну вартiсть його активiв, зобов'язань та позабалансових iнструментiв. Основними типами ризику змiни процентної ставки, на якi зазвичай наражається банк, є:
1) ризик змiни вартостi ресурсiв, який виникає через рiзницю у строках погашення (для iнструментiв з фiксованою процентною ставкою) та переоцiнки величини ставки (для iнструментiв iз змiнною процентною ставкою) банкiвських активiв, зобов'язань та позабалансових позицiй;
2) ризик змiни кривої дохiдностi, який виникає через змiни в нахилi та формi кривої дохiдностi;
3) базисний ризик, який виникає через вiдсутнiсть достатньо тiсного зв'язку мiж коригуванням ставок, отриманих та сплачених за рiзними iнструментами, усi iншi характеристики яких щодо переоцiнки є однаковими;
4) ризик права вибору (опцiону), який виникає з наявностi права вiдмови вiд виконання угоди (тобто реалiзацiї права вибору), яке прямим чи непрямим чином наявне в багатьох банкiвських активах, зобов'язаннях та позабалансових портфелях.
Оцiнка ризику змiни процентної ставки базується на аналiзi чутливих до змiни процентної ставки активiв i пасивiв банку.
Геп - це рiзниця мiж величиною чутливих активiв у грошовому вираженнi i чутливих зобов’язань (у вiдповiднiй валютi).
GAP=ЧА-ЧЗ
Геп може бути додатнiм, якщо активи перевищують чутливi зобов’язання (ЧА?ЧЗ), або вiд’ємним - коли чутливi зобов’язання перевищують чутливi активи (ЧА?ЧЗ). Збалансована позицiя, коли чутливi активи та зобов’язання рiвнi мiж собою означає нульовий геп.
-якщо геп додатнiй, то iз зростанням вiдсоткових ставок маржа зростатиме i, навпаки, у разi їх зниження маржа зменшується;
-якщо геп вiд’ємний, то iз зростанням вiдсоткових ставок маржа зменшується, а з їх зниженням – збiльшується.
Геп – це мiра вiдсоткового ризику, на який наражається банк протягом фiксованого часового iнтервалу. Рiвень ризику змiни процентної ставки залежить вiд його абсолютної величини, незалежно вiд того додатнiй геп чи вiд’ємний.
Кумулятивний (нагромаджений) геп – алгебраїчна сума гепiв у кожному перiодi з урахуванням знаку.
При оцiнюваннi ризику змiни процентної ставки розраховується iндекс гепу.
Iндекс вiдсоткового ризику – вiдношення кумулятивного гепу в кожному з перiодiв до розмiру працюючих активiв, виражене у вiдсотках, яке характеризує яка частина активiв чи пасивiв наражається на ризик змiни процентної ставки.
З метою зменшення ризику змiни процентної ставки в дiяльностi банку рiшенням КУАП встановлюється лiмiт iндексу вiдсоткового ризику на рiвнi „+25%” – „-25%”. Аналiз дотримання визначеного лiмiту є базою оцiнки ризику змiни процентної ставки:
Таблиця 39.7. Загальний аналiз процентного ризику
Рядок; Найменування статтi; На вимогу i менше 1 мiс.; Вiд 1 до 6 мiс.; Вiд 6 до 12 мiс.; Бiльше року; Немонетарнi; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8
Звiтний перiод
1 Усього фiнансових активiв 223304 168589 130910 246476 - 769279
2 Усього фiнансових зобов’язань 122229 234950 191856 75507 8514 633056
3 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець дня 31 грудня попереднього року 101075 (66361) (60946) 170969 (8514) 136223
Попереднiй перiод
4 Усього фiнансових активiв 193851 135096 167724 157580 - 654251
5 Усього фiнансових зобов’язань 62645 237566 188985 55814 16895 561905
6 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець дня 31 грудня попереднього року 131206 (102470) ( 21261) 101766 (16895) 92346
У таблицi 39.7 представлено загальний аналiз вiдсоткового ризику, який характеризується показником чистого розриву за процентними ставками. Результати проведеного аналiзу засвiдчують, що на часових iнтервалах до 1 мiсяця та бiльше року спостерiгається позитивний розрив, негативний розрив спостерiгається у перiодi до 6 мiсяцiв та до 1 року, однак вiн є керованим та не спричиняє негативних наслiдкiв для дiяльностi банку.
Розрахунок GAP-у доповнюється розрахунком дюрацiї активiв та пасивiв у середньостроковому (2 роки) перiодi.
Рядок; Найменування статтi; Звiтний рiк:гривня; долари США; євро; iншi; Попереднiй рiк: гривня; долари США; євро; iншi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Активи
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 0 0 0 0 10 0 0 0
2 Кошти в iнших банках 19,08 0,2 0,46 0 19 5 0,7 0,5
5 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 18,26 12,44 9 0 18,42 12,78 13,14 0
6 Борговi цiннi папери у портфелi банку на продаж 0 0 0 0 5 0 0 0
7 Борговi цiннi папери у портфелi банку до погашення 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Iншi активи 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Переведення до довгострокових активiв,що утримуються для продажу 0 0 0 0 0 0 0 0
Зобов’язання
10 Кошти банкiв 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Кошти клiєнтiв:
11.1 Поточнi рахунки 3,98 0,5 0,17 0 4,76 0,71 0,60 0
11.2 Строковi кошти 16,46 4,72 5,12 0 14,68 5,89 5,26 0
12 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Iншi залученi кошти 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Iншi зобов’язання 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Субординований борг 11 0 0 0 11 0 0 0
На засiданнi КУАП встановлено лiмiт загального обсягу ризику змiни процентної ставки у вiдсотках до статутного капiталу банку.
Таблиця 39.8. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами
Монiторинг процентних ставок (таблиця 39.8) свiдчить про їх зменшення. За горизонт аналiзу, згiдно з Положенням „Про управлiння ризиком змiни процентної ставки”, затвердженого протоколом засiдання Наглядової Ради №13 вiд 31.07.2008 р, прийнято 2 роки, що вiдповiдно зменшує їх обсяг порiвняно з балансовими даними.
Вiдсотковi ставки за фiнансовими iнструментами є фiксованими та встановлюються вiдповiдно рiшення на засiданнi КУАП, яке проходить щомiсяця. Банк залишає за собою право змiнювати вiдсотковi ставки в зв’язку зi змiною ринкової ситуацiї, що зазначено у двостороннiх договорах мiж банком та клiєнтом. Такий пiдхiд до регулювання вiдсоткових ставок є додатковим засобом з хеджування вiдсоткового ризику.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть банку виконати свої зобов`язання у належнi строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.
Однiєю з головних умов ефективної дiяльностi комерцiйного банку, в тому числi i ПАТ „Полтава-банк”, є забезпечення високого рiвня надiйностi та мiнiмiзацiї ризику здiйснюваних операцiй, в основi чого лежить лiквiднiсть банку, його здатнiсть безперебiйно виконувати свої зобов’язання перед клiєнтами.
Лiквiднiсть банкiвської установи – це її здатнiсть забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, яка визначається збалансованiстю мiж строками i сумами погашення розмiщених активiв та строками i сумами виконання зобов’язань банку, а також строками та сумами iнших джерел i напрямiв використання коштiв (надання кредитiв, iншi витрати). Вона має надзвичайно велике значення для всiх банкiв, оскiльки врiвноважує передбачуванi та непередбаченi балансовi коливання i забезпечує фiнансування зростання активiв. Кожна банкiвська установа зацiкавлена в наявностi в неї засобiв у лiквiднiй формi, тобто таких активiв, якi можуть бути швидко i без значних втрат перетворенi в кошти готiвкою. Крiм того, пiдтримання лiквiдностi пов`язане з необхiднiстю компенсувати сезоннi й непередбаченi коливання попиту на кредитнi ресурси i обсяги вкладiв.
Важливiсть управлiння лiквiднiстю, це:
- забезпечення стабiльностi банку;
- забезпечення iнтересiв вкладникiв та кредиторiв.
Контролюючим органом банку в сферi управлiння ризиком лiквiдностi є Комiтет з питань управлiння активами та пасивами (КУАП). Основним завданням дiяльностi Комiтету є прийняття управлiнських рiшень з оптиматизацiї структури активiв i пасивiв, рiвня лiквiдностi, мiнiмiзацiї банкiвських ризикiв у дiяльностi банку.
Банк здiйснює управлiння лiквiднiстю з метою забезпечення оптимальної структури активiв та пасивiв з точки зору управлiння розривами, а також забезпечення її оптимiзацiї для отримання необхiдного рiвня дохiдностi. Процес управлiння ризиком лiквiдностi є постiйним. Казначейство Банку здiйснює щоденний монiторинг поточної схильностi Банку до ризику лiквiдностi.
Управлiння ризиком лiквiдностi реалiзується через застосування наступних iнструментiв:
• управлiння лiквiдностi шляхом пiдтримки певного обсягу високолiквiдних активiв;
• встановлення планових iндикаторiв показникiв ризику лiквiдностi;
• обмеження можливого дефiциту коштiв шляхом встановлення внутрiшньобанкiвського лiмiту на коротку грошову позицiю;
• управлiння доступнiстю ресурсiв на грошових ринках.
У таблицях нижче наводиться аналiз ризику лiквiдностi за балансовими операцiями.
Таблиця 39.9. Аналiз фiнансових активiв та зобов’язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за звiтний рiк.
Найменування статтi;На вимогу та менше 1 мiсяця; Вiд 1 до 3 мiсяцiв; Вiд 3 мiсяцiв до 1 року; Вiд 1 року до 5 рокiв; Бiльше 5 рокiв; Всього.
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти 44946 0 0 0 0 44946
Торговi цiннi папери 0 0 0 0 0 0
Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток Кошти в iнших банках 320833 0 0 0 0 320833
Кредити клiєнтам 158281 79503 203916 321737 7512 770949
Цiннi папери в портфелi банку: 0 0 0 0 0 0
на продаж 87 16080 121 604 330 17222
до погашення 0 0 0 0 0 0
Iншi фiнансовi активи 49128 163 1706 139389 190386
УСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 573275 95583 204200 324047 147231 1344336
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти в iнших банках 55953 15986 0 0 0 71939
Кошти клiєнтiв 479588 110920 300052 107416 10 997986
Борговi цiннi папери, емiтованi банком 0 0 0 0 0 0
Iншi залученi кошти 0 0 0 0 0 0
Iншi фiнансовi забов`язання 7861 0 0 0 18862 26723
Субординований борг 42 0 0 10000 0 10042
УСЬОГО ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 543444 126906 300052 117416 18872 1106690
Чистий розрив лiквiдностi 29831 -31324 -95852 206631 128359 237646
Сукупний розрив лiквiдностi 29831 -1492 -97345 109286 237646 0
Сукупний розрив лiквiдностi
у процентному вираженнi вiд загальних активiв 2,70 -0,13 -8,80 9,88 21,47 0
Таблиця 39.10. Аналiз фiнансових активiв та зобов’язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за попереднiй рiк.
Найменування статтi; На вимогу та менше 1 мiсяця; Вiд 1 до 3 мiсяцiв; Вiд 3 мiсяцiв до 1 року; Вiд 1 року до 5 рокiв; Бiльше 5 рокiв; Всього.
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти 44590 0 0 0 0 44590
Торговi цiннi папери 0 0 0 0 0 0
Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 0 0 0 0 0 0
Кошти в iнших банках 63871 0 11650 0 0 75521
Кредити клiєнтам 146893 61793 229377 299567 6096 743726
Цiннi папери в портфелi банку:
на продаж 92 24852 3755 0 1530 30229
до погашення 0 0 0 0 0 0
Iншi фiнансовi активи 50466 0 0 -777 145672 195361
УСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 305912 86645 244782 298790 153298 1089427
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти в iнших банках 0 0 0 0 0 0
Кошти клiєнтiв 453 249 123334 303391 105339 10 985323
Борговi цiннi папери, емiтованi банком 0 0 0 0 0 0
Iншi залученi кошти 0 0 0 0 0 0
Iншi фiнансовi забов`язання 3426 0 0 0 22208 25634
Субординований борг 42 0 0 10000 0 10042
УСЬОГО ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 456717 123334 303391 115339 22218 1020999
Чистий розрив лiквiдностi -150805 -36689 -58609 183451 131080 68428
Сукупний розрив лiквiдностi -150805 -187494 -246103 -62652 68428 0
0
Сукупний розрив лiквiдностi у процентному вираженнi вiд загальних активiв -13,84 -17,21 -22,59 -5,75 6,28 0
Таблиця 39.11. Показники нормативiв лiквiдностi на 01.01.2013 р.
Нормативи лiквiдностi Нормативне значення, % Фактичне значення, %
Норматив миттєвої лiквiдностi (Н4) 20% 70,25
Норматив поточної лiквiдностi (Н5) 40% 94,62
Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6) 60%* 82,21
Таблиця 39. 12. Показники нормативiв лiквiдностi на 01.01.2012 р.
Нормативи лiквiдностi Нормативне значення, % Фактичне значення, %
Норматив миттєвої лiквiдностi (Н4) 20% 51,02
Норматив поточної лiквiдностi (Н5) 40% 90,33
Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6) 60%* 80,10
Аналiз ризику лiквiдностi свiдчить про те що банк дотримується усiх нормативiв лiквiдностi та встановлених лiмiтiв кумулятивної рiзницi лiквiдностi. Ризик лiквiдностi є помiрним та контрольованим для надходжень та капiталу банку.
Банк придiляє особливу увагу управлiнню ризиком лiквiдностi, тому серед нормативних документiв з управлiння лiквiднiстю в ПАТ „Полтава-банк” розробленi та дiють Положення про управлiння ризиком лiквiдностi, затверджене рiшенням Наглядової Ради (протокол №3 вiд 02.02.2011 р.), Положення про подолання кризи лiквiдностi на випадок непередбачених обставин, затверджене рiшенням Наглядової Ради (протокол №2 вiд 12.01.2012р.), яке є складовою Положення про роботу та порядок дiй банку в разi виникнення непередбачених обставин.
Операцiйно-технологiчний ризик
Операцiйно-технологiчний ризик - це потенцiйний ризик для iснування банку, що виникає через недолiки корпоративного управлiння, системи внутрiшнього контролю або неадекватнiсть iнформацiйних технологiй i процесiв оброблення iнформацiї з точки зору керованостi, унiверсальностi, надiйностi, контрольованостi i безперервностi роботи. Такi недолiки можуть призвести до фiнансових збиткiв через помилку, невчасне виконання робiт або шахрайство або стати причиною того, що iнтереси банку постраждають у якийсь iнший спосiб, наприклад, дiлери, кредитнi працiвники або iншi працiвники банку перевищать свої повноваження або здiйснюватимуть операцiї в порушення етичних норм або iз занадто високим ризиком. Операцiйно-технологiчний ризик виникає також через неадекватнiсть стратегiї, полiтики i використання iнформацiйних технологiй. До iнших аспектiв операцiйно-технологiчного ризику належить iмовiрнiсть непередбачених подiй, наприклад пожежi або стихiйного лиха. Одним iз найвагомiших факторiв операцiйно-технологiчного ризику є ризик персоналу, як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через невiдповiднiсть квалiфiкацiї керiвникiв та персоналу банку стратегiчним цiлям та операцiям, якi здiйснюються банком. Внутрiшнiми нормативними документами, якi регламентують основнi правила та процедури з управлiння операцiйно-технологiчним ризиком, є Положення про управлiння операцiйно-технологiчним ризиком та Методика оцiнки операцiйно-технологiчного ризику. Зазначенi нормативнi документи розробленi вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо органiзацiї та функцiонування систем ризик-менеджменту в банках України, схвалених Постановою Правлiння Нацiонального банку України №361 вiд 02.08.2004 р., та Методичних вказiвок з iнспектування банкiв „Система оцiнки ризикiв”, схвалених Постановою Правлiння Нацiонального банку України №104 вiд 15.03.2004 р.
Управлiння операцiйно-технологiчним ризиком реалiзується через:
- контроль дiй працiвникiв, вiдповiдальних за проведення операцiй, та накладення адмiнiстративних штрафiв за неналежне виконання ними своїх обов’язкiв чи перевищення службових повноважень;
- проведення перiодичної перевiрки квалiфiкацiї та завантаженостi персоналу з метою усунення помилок пiд час виконання операцiй i процесiв;
- обмеження доступу до конфiденцiйних даних та систем з метою уникнення зловживання ними;
- використання лiцензiйного антивiрусного програмного забезпечення;
- постiйне оновлення технiчних засобiв, удосконалення комп’ютерної технiки та програмного забезпечення;
- правильний пiдбiр та рацiональне розмiщення кадрiв з метою уникнення трудових спорiв та дискримiнацiї працiвникiв;
- наявнiсть блокiв безперебiйного живлення та аварiйних генераторiв;
- дублювання баз даних, наявнiсть резервного серверу;
- активну роботу служби безпеки банку щодо перевiрки репутацiї працiвникiв з метою попередження в майбутньому шахрайських дiй за їх участю;
- забезпечення належної матерiально-технологiчної бази та необхiдної чисельностi персоналу;
- утримання в належному станi примiщень, технiки та дотримання правил монтажу та експлуатацiї електроустаткування та побутових приладiв з метою уникнення пожежi та вибухiв.
Також для зменшення обсягу та кiлькостi iнцидентiв, пов’язаних з операцiйним ризиком, та з метою зниження їхнього впливу на фiнансову стабiльнiсть та капiтал, банком постiйно доопрацьовується та актуалiзується внутрiшня нормативно-методологiчна база, яка регламентує внутрiшнi процеси та процедури вiдповiдно до форми корпоративного управлiння.
Ризик репутацiї
Ризик репутацiї - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через негативне сприйняття iмiджу банку клiєнтами, контрагентами, акцiонерами (учасниками) або органами нагляду. Це впливає на спроможнiсть банку встановлювати новi вiдносини з контрагентами, надавати новi послуги або пiдтримувати вiдносини, що тривають. Цей ризик може привести банкiвську установу (або її керiвникiв) до фiнансових втрат або зменшення клiєнтської бази, у тому числi до притягнення до адмiнiстративної, цивiльної або кримiнальної вiдповiдальностi. З метою оцiнки та управлiння ризиком репутацiї в банку дiють Положення про управлiння ризиком репутацiї та Методика оцiнки ризику репутацiї, що розробленi у вiдповiдностi до нормативно-правових актiв та рекомендацiй Нацiонального банку України щодо управлiння ризиком репутацiї.
Ризик репутацiї має мiсце на всiх рiвнях органiзацiї, i тому банк вiдповiдально ставиться до своїх вiдносин iз клiєнтами та суспiльством.
Публiчне сприйняття iмiджу банку можна подiлити на двi категорiї:
- сприйняття ринком – нинiшнiми або потенцiйними клiєнтами, контрагентами, акцiонерами (учасниками);
- сприйняття органами державного регулювання – Нацiональним банком України, Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, Державною податковою адмiнiстрацiєю, iншими уповноваженими органами.
З метою недопущення та усунення негативних наслiдкiв вiд ризику погiршення репутацiї банком розроблений та постiйно вживається ряд попереджувальних заходiв, серед яких зокрема:
- систематичний монiторинг iнформацiї у ЗМI про банкiвську установу, її основних клiєнтiв та партнерiв;
- пiдвищення рiвня iнформацiйної вiдкритостi банкiвської установи, обiзнаностi вкладникiв з її дiяльнiстю;
- пiдготовка iнформацiї, доречної у разi виникнення кризової ситуацiї, пов’язаної з можливим погiршенням репутацiї;
- складання перелiку ЗМI, якi можуть бути залученi до поширення серед клiєнтiв та iнших зацiкавлених осiб iнформацiї про дiяльнiсть банку (для iнформування фiзичних осiб можуть бути використанi масовi друкованi видання; тодi як для юридичних – спецiалiзованi дiловi).
Юридичний ризик
Юридичний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законiв, нормативно-правових актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливiсть двозначного тлумачення законiв або правил.
Банк має комп’ютерну систему “Лiга», що дає змогу оперативно реагувати на змiни й доповнення правової бази України. Поряд iз тим, слiд вiдзначити, що даний ризик зумовлено зовнiшнiми факторами (вплив зовнiшнього середовища на Банк): прийняттi великої кiлькостi нових нормативно-правових актiв, нестабiльнiстю законодавчої бази, не вiдрегульованим бюджетним процесом, нестабiльнiстю системи оподаткування.
Однiєю iз стратегiчних цiлей управлiння юридичним ризиком ПАТ „Полтава-банк” є чiтке дотримання усiх нормативно-правових актiв, що регламентують його дiяльнiсть, а також недопущення виникнення судових спорiв мiж банком та клiєнтами. З метою оцiнки юридичного ризику у банку розробленi Положення про управлiння юридичним ризиком та Методика оцiнки юридичного ризику, якi є складовими частинами комплексної системи управлiння ризиками в Банку.
Стратегiчний ризик
Стратегiчний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неправильнi управлiнськi рiшення, неналежну реалiзацiю рiшень i неадекватне реагування на змiни в бiзнес-середовищi. Цей ризик виникає внаслiдок несумiсностi:
- стратегiчних цiлей банку;
- бiзнес-стратегiй, розроблених для досягнення цих цiлей;
- ресурсiв, задiяних для досягнення цих цiлей;
- якостi реалiзацiї цiлей банку.
Ресурси, що потрiбнi для реалiзацiї бiзнес-стратегiй, можуть бути як матерiальними, так i нематерiальними. До них належать канали взаємодiї i обмiну iнформацiєю, операцiйнi системи, мережi надання послуг та продуктiв, управлiнський потенцiал та можливостi. Внутрiшнi характеристики банку оцiнюються з точки зору впливу економiчних, технологiчних, конкурентних, наглядових та iнших змiн зовнiшнього середовища.
Невiд’ємними складовими комплексної системи управлiння ризиками в банку, що забезпечують надiйне та ефективне функцiонування системи ризик-менеджменту в частинi управлiння стратегiчним ризиком, є Положення про управлiння стратегiчним ризиком та Методика оцiнки стратегiчного ризику.
Примiтка 40. Управлiння капiталом
Таблиця 40.1. Структура регулятивного капiталу
Рядок; Найменування статтi; Звiтний рiк; Попереднiй рiк.
1 2 3 4
1 Регулятивний капiтал банку 221858 195780
1.1. Основний капiтал 134371 138329
1.1.1. Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал 70500 70500
1.1.2. Розкритi резерви що створенi за рахунок нерозподiленого прибутку 63980 68352
1.1.3. Зменшення ОК на суму нематерiальних активiв (170) (335)
1.1.4. Емiсiйнi рiзницi 60 60
1.1.5. Розрахунковий збиток поточного року (248)
1.2. Додатковий капiтал 87487 87142
1.2.1. Резерви пiд стандартну заборгованiсть iнших банкiв 585 746
1.2.2. Результат переоцiнки ОЗ 79842 76396
1.2.3. Розрахунковий прибуток поточного року 3060
1.2.4. Субординований борг, що враховується до капiталу 4000 10000
1.3. Вiдвернення 0 29692
Адекватнiсть регулятивного капiталу/платоспроможнiсть банку
Адекватнiсть регулятивного капiталу ( платоспроможнiсть ) вiдображає здатнiсть банку своєчасно i в повному обсязi розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають iз торговельних, кредитних або iнших операцiй грошового характеру. Чим вище значення показника адекватностi регулятивного капiталу, тим бiльша частка ризику, що її приймають на себе власники банку; i навпаки, чим нижче значення показника, тим бiльша частка ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники банку.
Норматив адекватностi регулятивного капiталу встановлюється для запобiгання надмiрному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банкiвських активiв на кредиторiв/вкладникiв банку.
Згiдно з Iнструкцiєю про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України за №368 вiд 28.08.2001 р., значення показника адекватностi регулятивного капiталу визначається як спiввiдношення регулятивного капiталу банку до сумарних активiв i певних позабалансових iнструментiв, зменшених на суму створених вiдповiдних резервiв за активними операцiями та на суму забезпечення кредиту (вкладень у борговi цiннi папери) безумовним зобов’язанням або грошовим покриттям у виглядi застави майнових прав (за умови, що забезпечення вiдповiдає вимогам пункту 2.5 глави 2 роздiлу VI цiєї Iнструкцiї) i зважених за ступенем кредитного ризику.
Протягом звiтного року Банк мав наступнi показники адекватностi капiталу:
Нормативи (Н) Нормативне значення; Фактичнi значення: Станом на 01.01.2013; Станом на 01.01.2012.
Норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2) 10 % 18,98 18,90
Норматив спiвiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3) 9% 15,62 14,98
Наведенi данi пiдтверджують постiйне виконання Банком установлених нормативу адекватностi регулятивного капiталу та нормативу спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв i свiдчать про стабiльнiсть та фiнансову надiйнiсть роботи банку.
Протягом звiтного року Банк не зазнавав дефiциту грошових коштiв, своєчасно розраховувався по своїх зобов’язаннях, безперебiйно виконував платiжнi доручення клiєнтiв.
Примiтка 41. Рахунки довiрчого управлiння; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Звiтний перiод; Попереднiй перiод; Змiни (+;-).
1 2 3 4 5
1 Готiвковi кошти за операцiями довiрчого управлiння 0
2 Поточнi рахунки банку – управителя з довiрчого управлiння 3797 9958 -6161
3 Дебiторська заборгованiсть за операцiями довiрчого управлiння 166303 235247 -68944
4 Цiннi папери в довiрчому управлiннi 0 0 0
5 Банкiвськi метали в довiрчому управлiннi 0 0 0
6 Iншi активи в довiрчому управлiннi 2410 24315 -21905
7 Витрати за операцiями довiрчого управлiння 0 0 0
8 Нарахованi доходи за об’єктами довiрчого управлiння 50 124 -74
9 Усього за активними рахунками довiрчого управлiння 172560 269644 -97084
10 Фонди банкiвського управлiння 172510 269520 -97010
11 Рахунки установникiв 0 0 0
12 Кредиторська заборгованiсть за операцiями довiрчого управлiння 0 0 0
13 Доходи вiд операцiй довiрчого управлiння 50 124 -74
14 Усього за пасивними рахунками довiрчого управлiння 172560 269644 -97084
Примiтка 42. Потенцiйнi зобов’язання банку
а) розгляд справ у судi.
Претензiйно-позовна робота з юридичними особами:
1.1. Проведення претензiйної дiяльностi
Направлено 10 претензiй з метою усунення порушень зобов’язань по кредитним договорам укладеними мiж ПАТ «Полтава-банк» та юридичними особами перед зверненням до суду на загальну суму 1 030 169 грн. 12 коп.
1.2. Проведення позовної дiяльностi
1) В суди подано 11 позовних заяв на загальну суму 3730553 грн. 96 коп.;
2) Рiшеннями судiв позовнi вимоги банку визнано на суму 3730553 грн. 96 коп.;
3) В Господарський суд Полтавської областi подано 4 заяви про визнання грошових вимог банку в справi про банкрутство
1.3. На пiдставi проведення претензiйно-позовної роботи в 2012 року ПАТ «Полтава-банк» юридичними особами-боржниками повернуто заборгованiсть у сумi 6905925 грн.
Результати претензiйно-позовної роботи з фiзичними особами:
2.1.Проведення претензiйної дiяльностi:
1) Направлено 24 претензiй з метою усунення порушень зобов’язань по кредитним договорам укладеними мiж ПАТ «Полтава-банк» та фiзичними особами перед подачею в суд на загальну суму 542006 грн. 16 коп.;
2.2. Проведення позовної дiяльностi:
1) В суди подано 140 позовних заяв на загальну суму 3626755 грн. 33 коп.;
2) Судом винесено 100 рiшень якими задоволено позовнi вимоги ПАТ «Полтава-банк» на суму 3246880 грн. 80 коп.;
2.3. В ходi ведення претензiйно-позовної дiяльностi боржниками ПАТ «Полтава-банк» (фiзичними особами) повернуто заборгованiсть на загальну суму 3437626 грн. 64 коп.
б) потенцiйнi податковi зобов’язання.
Для української системи оподаткування характерними є наявнiсть численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється. Податкове законодавство є часто невизначеним, може мати рiзне трактування, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у трактуваннi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та мiж Нацiональним банком України i Мiнiстерством фiнансiв. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi згiдно iз законодавством уповноваженi застосовувати значнi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Цi факти створюють в Українi значно серйознiшi податковi ризики, нiж тi, якi є типовими для країн з бiльш розвиненими системами оподаткування.
Керiвництво вважає, що воно виконує всi вимоги чинного податкового законодавства. Проте не може iснувати впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть iншої думки щодо вiдповiдностi Банку чинному податковому законодавству i не застосують штрафнi санкцiї. У цiй фiнансовiй звiтностi не був створений резерв по потенцiйних штрафних санкцiях, пов’язаних з оподаткуванням. Керiвництво вважає, що не iснує суттєвих ризикiв виникнення потенцiйних податкових зобов’язань.
в) зобов’язання за капiтальними iнвестицiями.
Контрактних зобов`язань, пов`язаних iз придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв банк не має.
г) зобов’язання оперативного лiзингу (оренди).
Таблиця 42.1. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним договором про оперативний лiзинг (оренду); (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4
1 До 1 року 757 242
2 Вiд 1 до 5 рокiв 2581 4067
3 Понад 5 рокiв 167 102
4 Усього 3504 4411
Як лiзингоотримувач, Банк орендує офiснi примiщення пiд вiддiлення банку. Оренднi платежi за угодами про оперативний лiзинг визнаються як операцiйнi витрати та вiдображенi у примiтцi 34 «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати». Зменшення сум орендних платежiв у 2012р. порiвняно з 2011р. пов’язано з закiнченням термiну дiї договорiв, лiквiдацiю двох регiональних вiддiлень, а також придбанням та будiвництвом власних примiщень пiд вiддiлення банку.
Впродовж 2012р. Банк надавав в суборенду примiщення в м.Полтава Сума отриманих орендних платежiв склала 24 тис. грн.
ґ) дотримання особливих вимог.
Банк має забезпечити окремi фiнансовi показники, що переважно вiдносяться до субординованого боргу. Вiдхилення вiд норми таких фiнансових показникiв може призвести до негативних наслiдкiв для Банку, в тому числi до збiльшення вартостi залучених коштiв. Банк має дотримуватись певного рiвня капiталу, коефiцiєнтiв достатностi капiталу, спiввiдношення максимальної суми кредитування одного позичальника до капiталу, суми сукупної заборгованостi i спiввiдношення проблемних кредитiв до капiталу, а також додержуватись нормативiв НБУ. Недотримання цих нормативiв не призводить до дострокової вимоги повернення коштiв кредиторами з урахуванням вимог державних регулюючих органiв, передбачених у вiдношеннi до субординованого боргу. Станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року Банк дотримувався нормативних показникiв.
д) зобов’язання з кредитування.
Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, включають гарантiї, акредитиви та зобов’язання з кредитування. Сума цих зобов’язань згiдно з контрактами несе у собi кредитний ризик у тих випадках, коли кошти за контрактами будуть повнiстю використанi, клiєнти не виконають своїх зобов’язань, а iснуюча застава знецiниться.
Гарантiї та гарантiйнi акредитиви зазнають такого ж кредитного ризику як i кредити. Що стосується зобов’язання з кредитування, Банк оцiнює потенцiйний ризик збитку на суму, що дорiвнює загальнiй сумi невикористаних зобов’язань. В той же час, можлива сума збитку є меншою нiж загальна сума невикористаних зобов’язань, оскiльки частина зобов’язань з кредитування залежить вiд того, наскiльки клiєнти вiдповiдають вимогам Банку щодо кредитування, а також строки дiї цих зобов’язань можуть або закiнчитися, або бути припиненi без надання клiєнту кредитних коштiв.
Таблиця 42.2. Структура зобов’язань з кредитування; (тис. грн.).
Рядок; Найменування статтi; Примiтки; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4 5
1 Зобов’язання з кредитування, що наданi 0 0
2 Невикористанi кредитнi лiнiї 148703 159990
3 Експортнi акредитиви 0 667
4 Iмпортнi акредитиви 0 0
5 Гарантiї виданi 8509 16895
6 Резерв за зобов’язаннями, що пов’язанi з кредитуванням 0 0
7 Усього зобов’язань, що пов’язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 157213 177552
Табл. 42.3. Зобов’язання з кредитування у розрiзi валют; (тис. грн.).
Рядок; Найменування статтi; Примiтки; Звiтний перiод; Попереднiй перiод.
1 2 3 4
1 Гривня - 154574 162778
2 Долар США - 2536 8580
3 Євро - 103 6193
4 Iншi - 0 0
5 Усього - 157213 177552
е) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов’язане з володiнням, користуванням та розпорядженням ними.
Таблиця 42.4. Активи, що наданi в заставу без припинення визнання; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Примiтки; Звiтний перiод: активи, наданi в заставу; забезпечене зобов’язання Попереднiй перiод: активи, наданi в заставу; забезпечене зобов’язання.
1 2 3 4 5 6 7
1 Торговi цiннi папери 5, 18 0 0 0 0
2 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 9, 18 0 0 0 0
3 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 10, 18 0 0 0 0
4 Iнвестицiйна нерухомiсть 12, 18 0 0 0 0
5 Основнi засоби 14, 18 0 0 0 0
6 Iншi - 72310 0 160 0
7 Усього - 72310 0 160 0
Наданi в заставу активи (мiжбанкiвськi кредити та депозити) виступають гарантiєю своєчасного повернення кредиту, сплати вiдсоткiв за користування кредитом, вiдшкодування збиткiв, що можуть бути завданi внаслiдок неналежного виконання умов основного зобов’язання. Так укладенi договори застави з банками: ПАТ «АБ «Укргазбанк» (24 150 тис.грн.), ПАТ «Авант-банк» (16 000 тис.грн.), АТ «Порто-Франко» (4 000 тис.грн.), ПАТ «Iнтеграл-банк» (8 000 тис.грн.), ПАТ «КБ «Глобус» (8 000 тис.грн.), ПАТ «Укрiнбанк» (8 000 тис.грн.), ПАТ «Банк «Морський» (4 000 тис.грн.), згiдно яких банки мають право вимоги грошових коштiв в межах розмiщених депозитiв, кредитiв.
З ПАТ «Укргазбанк» заключено договiр доручення №1/5/ПлБ вiд 22/04/2002, згiдно якого ПАТ «Укргазбанк» має право вимоги грошових коштiв в межах суми розмiщеного депозиту 160 тис. грн., як вiдшкодування фактично понесених видаткiв, котрi можуть виникнути при проведеннi операцiй з Visa International по операцiям та платiжним карткам емiтованих Банком.
Примiтка 43. Похiднi фiнансовi iнструменти
Даних не має.
Примiтка 44. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Таблиця 44.1. Аналiз фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Звiтний перiод: справедлива вартiсть; балансова вартiсть; Попереднiй перiод: справед-лива вартiсть; балансова вартiсть.
1 2 3 4 5 6
ФIНАНСОВI АКТИВИ
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти: 293204 293204 205167 204866
1.1 готiвковi кошти 44706 44706 43831 43831
1.2 кошти в Нацiональному банку України (крiм обов’язкових резервiв) 99621 99621 93481 93481
1.3 кошти обов’язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 5664 5664 4144 4144
1.4 кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках 143213 143213 63711 63410
2 Кошти в iнших банках: 72308 72308 11808 11778
2.1 депозити в iнших банках 44308 44308 158 128
2.2 договори купiвлi i зворотного продажу (зворотний репо) з iншими банками 0 0 0 0
2.3 кредити, наданi iншим банкам 28000 28000 11650 11650
3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 635288 763683 633804 741173
3.1 кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування 0 0 0 0
3.2 кредити юридичним особам 572394 679889 573614 662182
3.3 кредити, що наданi за операцiями репо 0 0 0 0
3.4 кредити фiзичним особам-пiдприємцям 0 0 0 0
3.5 iпотечнi кредити фiзичних осiб 41367 55114 34570 45159
3.6 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 8785 11704 10573 14099
3.7 iншi кредити фiзичним особам 12742 16976 15047 19733
4 Цiннi папери в портфелi банку до погашення: 0 0 0 0
4.1 державнi облiгацiї 0 0 0 0
4.2 облiгацiї мiсцевих позик 0 0 0 0
4.3 облiгацiї пiдприємств 0 0 0 0
4.4 векселi 0 0 0 0
5 Iншi фiнансовi активи: 11875 11875 11588 11588
5.1 дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами 0 0 0 0
5.2 дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою) 3926 3926 4578 4578
5.3 дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 7620 7620 6779 6779
5.4 дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 328 328 153 153
5.5 грошовi кошти з обмеженим правом користування 0 0 0 0
5.6 iншi фiнансовi активи 1 1 78 78
6 Усього фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю 1012675 1141070 862367 968922
ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
7 Кошти банкiв: 71939 71939 0 0
7.1 кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв 0 0 0 0
7.2 депозити iнших банкiв 55951 55951 0 0
7.3 договори продажу i зворотного викупу з iншими банками 0 0 0 0
7.4 кредити отриманi 15988 15988 0 0
7.5 простроченi залученi кошти iнших банкiв 0 0 0 0
8 Кошти клiєнтiв: 877189 997987 895018 985323
8.1 державнi та громадськi органiзацiї 1487 1487 296 296
8.2 iншi юридичнi особи 415468 457510 405277 428498
8.3 фiзичнi особи 460234 538990 489445 556529
9 Борговi цiннi папери, емiтованi банком: 0 0 0 0
9.1 векселi 0 0 0 0
9.2 єврооблiгацiї 0 0 0 0
9.3 облiгацiї, випущенi на внутрiшньому ринку 0 0 0 0
9.4 депозитнi сертифiкати 0 0 0 0
9.5 облiгацiї 0 0 0 0
10 Iншi залученi кошти: 0 0 0 0
10.1 консорцiумнi отриманi кредити 0 0 0 0
10.2 кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 0 0 0 0
10.3 зобов’язання з фiнансового лiзингу (оренди) 0 0 0 0
10.4 зобов’язання з повернення проданого чи перезакладеного забезпечення 0 0 0 0
10.5 простроченi отриманi кредити 0 0 0 0
11 Iншi фiнансовi зобов’язання: 7081 7081 2377 2377
11.1 кредиторська заборгованiсть за цiнними паперами 3 3 3 3
11.2 кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 100 100 46 46
11.3 кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 2853 2853 0 0
11.4 дивiденди до сплати 75 75 74 74
11.5 iншi фiнансовi зобов’язання 4050 4050 2253 2253
12 Субординований борг 10042 10042 10042 10042
13 Усього фiнансових зобов’язань, що облiковуються за амортизованою вартiстю 966251 1087049 907437 997742
Таблиця 44.2. Аналiз фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю, за рiвнями її оцiнки
Балансова вартiсть цiнних паперiв в портфелi Банку на продаж станом на 31.12.2012 року складає 17222 тис. грн. З них:
- борговi (векселi) на суму 16350 тис. грн.;
- акцiї на суму 872 тис. грн.
На дату балансу справедливу вартiсть цих цiнних паперiв достовiрно визначити неможливо, в зв’язку з їх неперебуванням в обiгу на органiзацiйно оформлених ринках, вiдсутнiстю подiбних iнструментiв та неможливостi здiйснення аналiзу дисконтованих грошових потокiв.
Iнформацiя надається в Примiтцi 11 «Цiннi папери в портфелi банку на продаж»
Станом на 31.12.2012 року на балансi Банку також не облiковується застава у виглядi цiнних паперiв за справедливою вартiстю.
Примiтка 45. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки
Таблиця 45.1. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за звiтний перiод; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Кредити та дебiторська заборгованiсть; Активи, доступнi для продажу; Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку/збитку: торговi активи; активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; Iнвестицiї, утримуванi до погашення; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8
АКТИВИ
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 293204 0 0 0 0 293204
2 Торговi цiннi папери 0 0 0 0 0 0
3 Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедли-вою вартiстю через прибуток або збиток 0 0 0 0 0 0
4 Кошти в iнших банках: 72308 0 0 0 0 72308
4.1 депозити в iнших банках 44308 0 0 0 0 44308
4.2 договори купiвлi i зворотного продажу (зворотний репо) з iншими банками 0 0 0 0 0 0
4.3 кредити, наданi iншим банкам 28000 0 0 0 0 28000
5 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 763683 0 0 0 0 763683
5.1 кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування 0 0 0 0 0 0
5.2 кредити юридичним особам 679889 0 0 0 0 679889
5.3 кредити, що наданi за операцiями репо 0 0 0 0 0 0
5.4 кредити фiзичним особам-пiдприємцям 0 0 0 0 0 0
5.5 iпотечнi кредити фiзичних осiб 55114 0 0 0 0 55114
5.6 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 11704 0 0 0 0 11704
5.7 iншi кредити фiзичним особам
16976 0 0 0 0 16976
6 Цiннi папери у портфелi банку на продаж 0 16094 0 0 0 16094
7 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 0 0 0 0 0 0
8 Iншi фiнансовi активи: 11875 0 0 0 0 11875
8.1 дебiторська забор-гованiсть за цiнними паперами 0 0 0 0 0 0
8.2 дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою) 3926 0 0 0 0 3926
8.3 дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 7620 0 0 0 0 7620
8.4 дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 328 0 0 0 0 328
8.5 грошовi кошти з обмеженим правом користування 0 0 0 0 0 0
8.6 iншi фiнансовi активи 1 0 0 0 0 1
9 Усього фiнансових активiв 1141060 16094 0 0 0 1157164
Таблиця 45.2. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за попереднiй перiод, (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Кредити та дебiторська заборгованiсть; Активи, доступнi для продажу; Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку/збитку: торговi активи; активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; Iнвестицiї, утримуванi до погашення; Усього.
1 2 3 4 5 6 7 8
АКТИВИ
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 205167 0 0 0 0 205167
2 Торговi цiннi папери 0 0 0 0 0 0
3 Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедли-вою вартiстю через прибуток або збиток 0 0 0 0 0 0
4 Кошти в iнших банках: 11808 0 0 0 0 11808
4.1 депозити в iнших банках 158 0 0 0 0 158
4.2 договори купiвлi i зворотного продажу (зворотний репо) з iншими банками 0 0 0 0 0 0
4.3 кредити, наданi iншим банкам 11650 0 0 0 0 11650
5 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 741173 0 0 0 0 741173
5.1 кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування 0 0 0 0 0 0
5.2 кредити юридичним особам 662182 0 0 0 0 662182
5.3 кредити, що наданi за операцiями репо 0 0 0 0 0 0
5.4 кредити фiзичним особам-пiдприємцям 0 0 0 0 0 0
5.5 iпотечнi кредити фiзичних осiб 45159 0 0 0 0 45159
5.6 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 14099 0 0 0 0 14099
5.7 iншi кредити фiзичним особам 19733 0 0 0 0 19733
6 Цiннi папери у портфелi банку на продаж 0 76339 0 0 0 76339
7 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 0 0 0 0 0 0
8 Iншi фiнансовi активи: 11588 0 0 0 0 11588
8.1 дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами 0 0 0 0 0 0
8.2 дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою) 4578 0 0 0 0 4578
8.3 дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 6779 0 0 0 0 6779
8.4 дебiторська заборгованiсть за опера-цiями з iноземною валютою 153 0 0 0 0 153
8.5 грошовi кошти з обмеженим правом користування 0 0 0 0 0 0
8.6 iншi фiнансовi активи 78 0 0 0 0 78
9 Усього фiнансових активiв 969736 76339 0 0 0 1046075
Примiтка 46. Операцiї з пов’язаними сторонами
Таблиця 46.1. Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами за станом на кiнець звiтного перiоду, (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Материнська компанiя; Найбiльшi учасники (акцiонери) банку; Компанiї пiд спiльним контролем; Дочiрнi компанiї; Провiдний управлiнський персонал; Асоцiйованi компанiї; Iншi пов’язанi сторони.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Торговi цiннi папери
(контрактна процентна ставка __-__%) 0 0 0 0 0 0 0
2 Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток (контрактна процентна ставка __-__%) 0 0 0 0 0 0 0
3 Кошти в iнших банках (контрактна процентна ставка __-__%) 0 0 0 0 0 0 0
4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 8-28%) 0 0 0 0 31 0 1270
5 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня 0 0 0 0 4 0 16
6 Цiннi папери в портфелi банку на продаж (контрактна процентна ставка __-__%; _% володiння для акцiй)
0 0 0 0 0 0 0
7 Цiннi папери в портфелi банку до погашення (контрактна процентна ставка __-__%)
0 0 0 0 0 0 0
8 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 0 0 0 0 0 0 0
9 Iншi активи 0 0 0 0 0 0 0
10 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття (контрактна процентна ставка __-__% для боргових цiнних паперiв; _% володiння для акцiй) 0 0 0 0 0 0 0
11 Кошти банкiв (контрактна процентна ставка __-__%) 0 0 0 0 0 0 0
12 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0.05-19%) 0 13548 0 0 2009 0 72957
13 Борговi цiннi папери, емiтованi банком (контрактна процентна ставка __-__%) 0 0 0 0 0 0 0
14 Iншi залученi кошти (контрактна процентна ставка __-__%) 0 0 0 0 0 0 0
15 Резерви за зобов’язаннями 0 0 0 0 0 0 0
16 Iншi зобов’язання 0 0 0 0 0 0 0
17 Субординований борг (контрактна процентна ставка 11%) 0 10042 0 0 0 0 0
18 Зобов’язання груп вибуття (контрактна процентна ставка __-__%) 0 0 0 0 0 0 0
Таблиця 46.2. Доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами за звiтний перiод; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Материнська компанiя; Найбiльшi учасники (акцiонери) банку; Компанiї пiд спiльним контролем; Дочiрнi компанiї; Провiдний управлiнський персонал; Асоцiйованi компанiї; Iншi пов’язанi сторони.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Процентнi доходи 0 0 0 0 68 0 363
2 Процентнi витрати 0 2986 0 0 337 0 744
3 Дивiденди 0 0 0 0 0 0 0
4 Результат вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку 0 0 0 0 0 0 0
5 Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 0 0 0 0 0 0 0
6 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 0 0 0 0 0 0 0
7 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 0 0 0 0 0 0 0
8 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти 0 0 0 0 0 0 0
9 Комiсiйнi доходи 0 22 0 0 1 0 9
10 Комiсiйнi витрати 0 0 0 0 0 0 0
11 Прибуток/(збиток), який виникає пiд час первiсного визнання фiнансових активiв за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова 0 0 0 0 0 0 0
12 Прибуток/(збиток), який виникає пiд час первiсного визнання фiнансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова 0 0 0 0 0 0 0
13 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках 0 0 0 0 0 0 0
14 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 0 0 0 0 0 0 0
15 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 0 0 0 0 0 0 0
16 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення 0 0 0 0 0 0 0
17 Вiдрахування до резервiв за зобов’язаннями 0 0 0 0 0 0 0
18 Iншi операцiйнi доходи 0 0 0 0 0 0 0
19 Доходи/(витрати) вiд дострокового погашення заборгованостi 0 0 0 0 0 0 0
20 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 0 0 0 0 0 0 0
21 Частка в прибутку/(збитку) асоцiйованих компанiй 0 0 0 0 0 0 0
Таблиця 46.3. Iншi права та зобов’язання за операцiями з пов’язаними сторонами за станом на кiнець звiтного перiоду; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Материнська компанiя; Найбiльшi учасники (акцiонери) банку; Компанiї пiд спiльним контролем; Дочiрнi компанiї; Провiдний управлiнський персонал; Асоцiйованi компанiї; Iншi пов’язанi сторони.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Гарантiї наданi 0 0 0 0 0 0 0
2 Гарантiї отриманi 0 0 0 0 0 0 0
3 Iмпортнi акредитиви 0 0 0 0 0 0 0
4 Експортнi акредитиви 0 0 0 0 0 0 0
5 Iншi зобов’язання 0 0 0 0 0 0 0
6 Iншi потенцiйнi зобов’язання 0 0 0 0 0 0 0
Таблиця 46.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом звiтного перiоду; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Материнська компанiя; Найбiльшi учасники (акцiонери) банку; Компанiї пiд спiльним контролем; Дочiрнi компанiї; Провiдний управлiнський персонал; Асоцiйованi компанiї; Iншi пов’язанi сторони.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам протягом перiоду 0 0 0 0 6 0 1938
2 Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами протягом перiоду 0 0 0 0 669 0 3760
Таблицi 46.5. Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами за станом на кiнець попереднього перiоду; (тис. грн.)
Рядок; Найменування статтi; Материнська компанiя; Найбiльшi учасники (акцiонери) банку; Компанiї пiд спiльним контролем; Дочiрнi компанiї; Провiдний управлiнський персонал; Асоцiйованi компанiї; Iншi пов’язанi сторони.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Торговi цiннi папери (контрактна процентна ставка __-__%) 0 0 0 0 0 0 0
2 Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток (контрактна процентна ставка __-__%) 0 0 0 0 0 0 0
3 Кошти в iнших банках (контрактна процентна ставка __-__%) 0 0 0 0 0 0 0
4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 8-26%) 0 0 0 0 694 0 3092
5 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня 0 0 0 0 14 0 1406
6 Цiннi папери в портфелi банку на продаж (контрактна процентна ставка __-__%; _% володiння для акцiй) 0 0 0 0 0 0 0
7 Цiннi папери в портфелi банку до погашення (контрактна процентна ставка __-__%) 0 0 0 0 0 0 0
8 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 0 0 0 0 0 0 0
9 Iншi активи 0 0 0 0 0 0 0
10 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття (контрактна процентна ставка __-__% для боргових цiнних паперiв; _% володiння для акцiй) 0 0 0 0 0 0 0
11 Кошти банкiв (контрактна процентна ставка __-__%) 0 0 0 0 0 0 0
12 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,05-17,5%) 0 7968 0 0 1877 0 30525
13 Борговi цiннi папери, емiтованi банком (контрактна процентна ставка __-__%) 0 0 0 0 0 0 0
14 Iншi залученi кошти (контрактна процентна ставка __-__%) 0 0 0 0 0 0 0
15 Резерви за зобов’язаннями 0 0 0 0 0 0 0
16 Iншi зобов’язання 0 0 0 0 0 0 0
17 Субординований борг (контрактна процентна ставка 11%) 0 10042 0 0 0 0 0
18 Зобов’язання груп вибуття (контрактна процентна ставка __-__%) 0 0 0 0 0 0 0
46.6. Доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами за попереднiй перiод; (тис.грн.)
Рядок; Найменування статтi; Материнська компанiя; Найбiльшi учасники (акцiонери) банку; Компанiї пiд спiльним контролем; Дочiрнi компанiї; Провiдний управлiнський персонал; Асоцiйованi компанiї; Iншi пов’язанi сторони.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Процентнi доходи 0 0 0 0 47 0 358
2 Процентнi витрати 0 1086 0 0 375 0 555
3 Дивiденди 0 0 0 0 0 0 0
4 Результат вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку 0 0 0 0 0 0 0
5 Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 0 0 0 0 0 0 0
6 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 0 0 0 0 0 0 0
7 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 0 0 0 0 0 0 0
8 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти 0 0 0 0 0 0 0
9 Комiсiйнi доходи 0 0 0 0 0 0 0
10 Комiсiйнi витрати 0 0 0 0 0 0 0
11 Прибуток/(збиток), який виникає пiд час первiсного визнання фiнансових активiв за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова 0 0 0 0 0 0 0
12 Прибуток/(збиток), який виникає пiд час первiсного визнання фiнансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова 0 0 0 0 0 0 0
13 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках 0 0 0 0 0 0 0
14 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 0 0 0 0 0 0 0
15 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 0 0 0 0 0 0 0
16 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення 0 0 0 0 0 0 0
17 Вiдрахування до резервiв за зобов’язаннями 0 0 0 0 0 0 0
18 Iншi операцiйнi доходи 0 0 0 0 0 0 0
19 Доходи/(витрати) вiд дострокового погашення заборгованостi 0 0 0 0 0 0 0
20 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 0 0 0 0 0 0 0
21 Частка в прибутку/(збитку) асоцiйованих компанiй 0 0 0 0 0 0 0
46.7. Iншi права та зобов’язання за операцiями з пов’язаними сторонами за станом на кiнець попереднього перiоду;(тис.грн)
Рядок; Найменування статтi; Материнська компанiя; Найбiльшi учасники (акцiонери) банку; Компанiї пiд спiльним контролем; Дочiрнi компанiї; Провiдний управлiнський персонал; Асоцiйованi компанiї; Iншi пов’язанi сторони.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Гарантiї наданi 0 0 0 0 0 0 0
2 Гарантiї отриманi 0 0 0 0 0 0 0
3 Iмпортнi акредитиви 0 0 0 0 0 0 0
4 Експортнi акредитиви 0 0 0 0 0 0 0
5 Iншi зобов’язання 0 0 0 0 0 0 0
6 Iншi потенцiйнi зобов’язання 0 0 0 0 0 0 0
46.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом попереднього перiоду;(тис.грн.)
Рядок; Найменування статтi; Материнська компанiя; Найбiльшi учасники (акцiонери) банку; Компанiї пiд спiльним контролем; Дочiрнi компанiї; Провiдний управлiнський персонал; Асоцiйованi компанiї; Iншi пов’язанi сторони.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам протягом перiоду 0 0 0 0 1667 0 3393
2 Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами протягом перiоду 0 0 0 0 1540 0 2381
Примiтка 47. Дочiрнi, асоцiйованi та спiльнi компанiї
Даних не має.
Примiтка 48. Об`єднання компанiй.
Даних не має.
Примiтка 49. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати балансу не вiдбулося подiй, що можуть значно вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента або призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», за винятком зазначених нижче подiй, рiшення по яких прийнято наглядовою радою ПАТ «Полтава-банк:
- у четвертому кварталi 2012 року було прийнято рiшення щодо реорганiзацiї Київської, Кременчуцької, Гадяцької та Лубенської фiлiй з одночасним створенням на їх базi вiдповiдно Київського, Гадяцького, Лубенського, Кременчуцького вiддiлень. Станом на 1 квiтня 2013 року всi фiлiї припинили свою дiяльнiсть та внесенi вiдповiднi записи до Єдиного електронного державного реєстру банкiв України про виключення з Державного реєстру банкiв зазначених фiлiй. У першому кварталi 2013 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2012 рiк у розмiрi 5 тис.грн.
Примiтка 50. Iнформацiя про аудитора (аудиторську фiрму) та висновок проведеного аудиту.
Виконання аудиторських послуг стосовно проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Полтава-банк» здiйснено аудиторською фiрмою ТОВ «Фiнком-аудит» , що дiє на пiдставi Свiдоцтва АПУ про внесення в Реєстр суб`єктiв аудиторської дiяльностi № 0618 та Свiдоцтва НБУ про внесення до реєстру аудиторiв банкiв за № 0000028 чинного до 01 сiчня 2015 року видане на iм`я Мазур Оксани Аркадiєвни.
Згiдно отриманого звiту незалежної аудиторської фiрми «Фiнком-аудит», що пiдписана директором аудиторської фiрми О.А. Мазур, за наслiдками аудиту фiнансової звiтностi аудитор надав висновок для висловлення умовно-позитивної думки.
Голова Правлiння ПАТ «Полтава-банк» Переверзев В.С.
Головний бухгалтер Щербак Л.I.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток