ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 19 про підсумки голосування

                                      П Р О Т О К О Л    Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї      2

                       про підсумки голосування  на позачергових загальних зборах акціонерів

                            Акціонерного товариства “Полтава – банк”  18 грудня 2018 року

 

     18  грудня  2018 р.                                  м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань                                                          

 

Присутні : голова лічильної комісії:       Хоменко О.В.

                   члени лічильної комісії :        Гнатченко Н.А.

                   (обрані загальними                 Кутова О.О

                   зборами акціонерів

                   АТ Полтава - банк)                

 

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:   

 З питання № 3: “Дострокове припинення повноважень наглядової ради Банку”.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження наглядової ради Банку – голови наглядової ради –

Некрасова О. В. та членів наглядової ради – Нелюбіна В. Ю., Щербак Л. І., Вакули О. Л., Котенко О. Г.

 

                       Варіант голосування:

    Кількість

      голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій

735 737 794

100 %

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

735 737 794

100 %

“ПРОТИ”

-

-

“УТРИМАВСЯ”

-

-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

-

-

 

   Рішення прийнято.

 

    Голова лічильної комісії:                              О.В.  Хоменко

 

    Члени лічильної комісії:                                Н.А.  Гнатченко

 

                                                                              О.О. Кутова  

   

   

 

    Голова правління                                            В. С. Переверзев