ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6 про підсумки голосування

                                      П Р О Т О К О Л    Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї      6

                    про  підсумки голосування  на річних загальних зборах акціонерів

            Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”  14 березня 2018 року

 

 14  березня  2018 р.                                  м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань                                                          

 

Присутні : голова лічильної комісії:       Хоменко О.В.

                   члени лічильної комісії :        Гнатченко Н.А.

                   (обрані загальними                 Кутова О.О

                   зборами акціонерів

                   ПАТ Полтава - банк)                

 

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:   

 З питання № 7:Розподіл прибутку за 2017 рік та визначення частини прибутку що  

 направляється на збільшення статутного капіталу Банку”.

 Проект рішення: Чистий прибуток Банку за 2017 рік у сумі 70 516 432 грн. 78 коп. направити:

-          в резервний фонд Банк (рахунок 5021)- 3 544 912 грн. 78 коп.;

-          на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) -60 650 000 грн. 00 коп.;

-          на виплату дивідендів за привілейованими акціями (рахунок 3631) – 16 000 грн. 00 коп.;

-          на виплату дивідендів за простими акціями (рахунок 3631) – 6 305 520 грн. 00 коп.

 

                       Варіант голосування:

    Кількість

      голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій

728 577 166

100 %

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

728 577 166

100 %

“ПРОТИ”

-

-

“УТРИМАВСЯ”

-

-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

-

-

 

   Рішення прийнято.

 

         

    Голова лічильної комісії:                              О.В.  Хоменко

 

    Члени лічильної комісії:                                Н.А.  Гнатченко

 

                                                                              О.О. Кутова  

   

   

 

    Голова правління                                            В. С. Переверзев