ПРОТОКОЛ №2 засідання членів реєстраційної комісії по реєстрації учасників

   

                                             П Р О Т О К О Л         2   

        засідання  реєстраційної  комісії по реєстрації  учасників річних загальних

                зборів акціонерів  ПАТ Полтава-банк  14.03.2018 р.

         

м. Полтава                                                                           14  березня  2018 р.

 

Реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії:                  Срібна С.М.

Члени  комісії:                                           Стефанюк О.Г.

                                                                    Ковач Л.М.

 

                            ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

1.  Про визначення кворуму.

 

     Голосували за порядок денний :  за           -  одноголосно,

                                                              “ проти ”    - немає.

 

СЛУХАЛИ: голову реєстраційної комісії  Срібну С. М. про визначення кворуму для проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк”. Комісія  провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ “Полтава-банк”, що призначені на 14 березня 2018 року за адресою:

м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань. 

Реєстрацію почато: 15 год. 30 хв.  Реєстрацію закінчено:  15 год. 55 хв.

    Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні  збори  акціонерів  визнаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери або їх представники, які мають  більш  як  50 %  голосуючих  акцій.

     Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які уклали відповідні договори з депозитарною установою, та відповідно до Закону України  “Про депозитарну систему України” враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента які мають право на участь у загальних  зборах акціонерів 14 березня 2018 р. – 732 539 827 штук, 50%  від цієї кількості – 366 269 913,50 голосів.

Комісія зареєструвала для  участі  у  загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”:

     -  7 акціонерів,  які  володіють  14 138 120 простими акціями,  кількість  голосуючих акцій – 0;

      - 3 акціонери, які  володіють  728 577 166  простими  акціями, кількість голосуючих акцій  728 577 166, що складає  99,46 %   від  кількості акцій для визначення кворуму.

 

ВИРІШИЛИ:  кворум для проведення загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава - банк” складає 728 577 166  голоси,  або  99,46 %.  Загальні збори мають кворум.

 

                                         Голосували :  за           -  одноголосно,

                                                               проти     -  немає.

 

Голова реєстраційної комісії:                                      С.М. Срібна

 

Члени  комісії:                                                               О.Г. Стефанюк

                                                                                        

                                                                                        Л.М. Ковач