П Р О Т О К О Л № 1 річних загальних зборів акціонерів

                                                                                  

                                                          П Р О Т О К О Л       1

                                                річних загальних зборів акціонерів

                                     Публічного акціонерного товариства “Полтава - банк”

 

         14 березня  2018 р.                                                      м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань

        Початок  зборів  - 16.00                                               закінчення  зборів  - 16.30

 

        Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” річні загальні збори акціонерів ПАТ “Полтава-банк” скликані за рішенням наглядової ради (протокол № 6 від 25 січня 2018 р.).

        При здійсненні організаційних заходів з підготовки до проведення річних загальних зборів акціонерів,   наглядова рада Банку керувалась вимогами Цивільного кодексу України, Законів України “Про акціонерні   товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок” та інших нормативно-правових актів України.

        Офіційне повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів було розміщено в

в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР  про ринок цінних паперів, а також на власному веб-сайті.

        Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів та проект порядку денного з проектами рішень з питань порядку денного було надіслано всім акціонерам персонально поштовим відправленням.

        Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів по 14 березня 2018 р. акціонерам та їх представникам була надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного винесеними на голосування на річних загальних зборах акціонерів.

        У строки, встановлені ст. 38 Закону України Про акціонерні товариствапропозицій до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надійшло.

        Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі у річних загальних зборах акціонерів Банку проводилась 14 березня 2018 р. з 15.30 до 15.55 за місцем проведення зборів:  м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань. Реєстрація акціонерів для  участі у зборах здійснювалася на підставі переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, складеного відповідно до ст. 34 Закону України Про акціонерні товариства станом на 24-ту годину 06 березня 2018 р. ПАТ НДУ  та наданого Депозитарною установою.

        Для реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів рішенням наглядової  ради ПАТ “Полтава-банк” (Протокол № 16 від 03.03. 2018 р.) була призначена реєстраційна комісія.

        Згідно чинного законодавства України, реєстраційна комісія провела реєстрацію прибувших на збори акціонерів та їх уповноважених представників.       

        Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на  06 березня 2018 р., складає  2 752 особи.

       Статутний капітал Банку на момент проведення зборів становить 242 600 000,00 (двісті сорок два мільйони шістсот тисяч грн. 00 коп.) гривень і складається з 758 125 000 штук акцій – 250 000 привілейованих іменних акцій та 757 875 000 простих іменних акцій.

        Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які уклали відповідні договори з депозитарною установою ( 7 акціонерів), та відповідно до Закону України  “Про депозитарну систему України” враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента – 732 539 827 штук акцій.

       Загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів складає –

 10 осіб, з них: - 3 особи - власники голосуючих акцій, яким належать 728 577 166 голосів  в ПАТ Полтава-банк та 7 осіб -  власників 14 138 120 акцій,  які відповідно до п. 10 прикінцевих положень Закону України  Про депозитарну систему України не уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах і тому їх голоси не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.

        Загальні збори акціонерів мають кворум 99,46 % та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.      

       Присутні:    

Президія  зборів: 1. Некрасов О.В.    голова  зборів  – голова наглядової  ради Банку

                                                                        (згідно Статуту Банку).

                                                            2. Щербак Л. І.    -  секретар зборів

                                                                                                      (згідно рішення наглядової ради

                                                                                                        Протокол № 16 від 03.03.2018 р.)

                                                                                                

                                         

 

              

        П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й :

1.    Обрання лічильної комісії загальних зборів.

2.    Затвердження регламенту загальних зборів.

3.    Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2017 р. Прийняття рішення за 

       наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Банку. 

4.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.

5.   Затвердження річного звіту Банку.

6.   Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7.   Розподіл прибутку за 2017 рік та визначення частини прибутку що направляється на збільшення  

      cтатутного капіталу Банку.

8.      Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості   

      акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

 9.   Випуск акцій нової номінальної вартості.

10.  Затвердження розміру річних дивідендів.

11.  Прийняття рішення про зміну типу товариства.

12.  Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу та зміною

       найменування Банку, шляхом викладення його у новій редакції.

13.  Припинення повноважень наглядової ради Банку.

14.  Обрання членів наглядової ради Банку.

15.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової  

        ради Банку. Встановлення розміру їх винагороди.

16.  Затвердження Положення про наглядову раду Банку у новій редакції.

17.  Затвердження Положення про правління Банку у новій редакції.

 

1.  СЛУХАЛИ:  Обрання лічильної комісії загальних зборів. Доповідач голова зборів  Некрасов О.В. запропонував для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів обрати лічильну комісію. Акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах та мають голосуючі акції, видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня

з зазначенням в ньому прийнятого рішення.

Голова зборів оголосив, що у зв’язку з тим, що лічильна комісія ще не обрана, підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного, згідно рішення наглядової ради (Протокол № 16 від 03.03.2018 р.) доручено тимчасовій лічильній  комісії.

До складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ  “Полтава – банк” запропоновано наступні кандидатури: Хоменко О.В. – голова лічильної комісії, Гнатченко Н.А. та Кутова О.О.- члени лічильної комісії.

    

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії    Хоменко О.В., члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

 

 Голосували :   “ за   - 728 577 166  голосів, або  100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у 

                                                              загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

                          “ проти              -   0 голосів (0%);                                                       

                             “ утримались ”   -   0 голосів (0%).

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту загальних зборів. Доповідач голова зборів  Некрасов О.В.

Затверджується порядок (регламент) проведення загальних зборів.

Пропонується до розгляду та затвердження наступний регламент проведення загальних зборів:

-          з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;

-          час для доповіді встановлюється до 5 хвилин;

-          час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;

-          заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді надаються в президію зборів.

Після розгляду кожного питання порядку денного голова зборів ставить на голосування проект рішення.

Порядок голосування з кожного питання порядку денного роз’яснює голова лічильної комісії.

 

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою протокол (Протокол № 16 від 03.03.2018 р.)

За результатами  підрахунку голосів лічильною комісією складається протокол, який підписується головою та членами лічильної комісії.

Хід зборів та прийняті на ньому рішення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем зборів.

З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Банку, керуватися нормами Статуту, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України.

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

-          з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;

-          час для доповіді встановлюється до 5 хвилин;

-          час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;

-          заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді надаються в президію зборів.  

 

Голосували :   “ за -  728 577 166  голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у 

                                                            загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

                        “ проти             -   0 голосів (0%);

                           “ утримались ”  -   0 голосів (0%).

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3.СЛУХАЛИ: Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Банку. Доповідач - голова правління   ПАТ Полтава-банк  Переверзев  В.С.

Протягом 2017 року діяльність Банку була визначена зростанням капіталу Банку до 631 млн. 305 тис. грн.,    

чистий прибуток склав  70 516 432 грн. 78 коп.

Загальна сума доходів ПАТ “Полтава - банк” за 2017 рік становила  309 млн. 608 тис. грн. 

Загальна кількість відділень Банку станом на 01.01. 2018 року - 85, як по області так і в регіонах України.

Основними завданнями Банку у 2017 році були: збільшення капіталу, отримання прибутку, поліпшення  якості  активів, підвищення ефективності діяльності, підтримка на достатньому рівні платоспроможності та    

ліквідності, кредитно-фінансова підтримка всіх галузей економіки, забезпечення надійної та стабільної    роботи  клієнтів, підтримка високої репутації Банку.

Правління та персонал Банку досягли за минулий  рік значних якісних змін у своїй діяльності, що дасть

можливість Банку ефективно працювати в поточному році.

       Основні напрями діяльності Банку на 2018 рік:

-          капіталізація Банку. Збільшення статутного капіталу відповідно до вимог Національного банку України;

-          функціонування ефективної системи ризик-менеджменту;

-          інтеграція Банку в реальний сектор економіки;

-          диверсифікація активів. Формування якісного кредитного портфелю. Проведення виваженої кредитної політики, що дозволить знизити ризики кредитних операцій;

-          збільшення ресурсної бази з урахуванням функціонування Банку в статусі «універсальний»;

-          розвиток існуючої інфраструктури Банку;

-          оптимізація витрат;

-          подальше впровадження карткового проекту в платіжній системі VISA в м. Полтава, Полтавської обл., по Україні. Збільшення кількості клієнтів - держателів карт;

-          збільшення кількості клієнтів Банку, створення оптимальних умов для роботи з клієнтами, утримання прибутковості операцій розрахунково – касового обслуговування; підвищення якості та швидкості обслуговування клієнтів, максимальне охоплення клієнтів повним спектром банківських послуг;

-          впровадження нових банківських продуктів: електронний банкінг, платежі online, термінали самообслуговування;

-          розвиток IT – технологій, які використовуються для просування й надання існуючих та нових банківських послуг, з відповідним застосуванням передових технологій захисту інформації;

-          структурна організація;

-          забезпечення прибуткової діяльності відділень Банку.        

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  В обговоренні  питання взяли участь акціонери:

                             1.  Мороз С.Є.

                             2.  Хоменко О.В.

                                         

В виступах була проаналізована діяльність Банку за 2017 рік.

Було запропоновано звiт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в 2017 році та  основні напрями діяльності Банку на 2018 рік затвердити.

ВИРІШИЛИ: Заслухавши та обговоривши доповідь голови правління Банку Переверзева В.С. загальні збори акціонерів постановляють:  затвердити звiт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в 2017 році та основні напрями  діяльності Банку на 2018 рік.

 

Голосували :   “ за -  728 577 166  голосів, або  100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у 

                                                            загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

                        “ проти             -   0 голосів (0%);

                           “ утримались ”  -   0 голосів (0%).

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

4.СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.

Доповідач – голова наглядової ради Некрасов О.В. У своїй  роботі в звітному періоді наглядова рада  керувалась законодавством України, Статутом Банку, Положенням про наглядову раду та іншими внутрішніми документами Банку. Засідання наглядової ради проводились регулярно згідно з регламентом її роботи. 

Протягом звітного періоду наглядовою радою проведено 54 засідання, на яких розглянуто 124 питання:

внутрішнього та зовнішнього аудиту - 40, діяльності відділень - 4, діяльності правління – 35, корпоративного  управління - 28,  управління ризиками - 17.

Головною функцією наглядової ради є контроль, тому питанням  аудиту приділялось найбільше уваги.

Це дало можливість досконально відстежувати більшість процесів, які відбувались протягом звітного періоду у значній частині відокремлених підрозділів та головному офісі та відповідним чином спрямовувати діяльність правління для виконання поставлених завдань.

Постійний аналіз діяльності правління, його звітів дав можливість наглядовій раді в складній економічній  ситуації, в умовах нестабільності, визначати пріоритети та коригувати стратегію розвитку Банку. Такий  підхід  в значній мірі забезпечив загальний позитивний результат за підсумками  2017 року.

Наглядова рада вважає, що в звітному періоді фінансово-господарська діяльність Банку, яка здійснювалась правлінням і працівниками всіх структурних підрозділів, була задовільною.

 

ВИСТУПИЛИ: В обговоренні взяли участь акціонери:

                           1. Нелюбін В.Ю.

                           2. Ковач Л.М.   

В виступах була проаналізована діяльність наглядової ради за 2017 рік.

Було запропоновано затвердити звіт наглядової ради Банку.      

 

ВИРІШИЛИ: Заслухавши та обговоривши доповідь голови наглядової ради Некрасова О.В. загальні збори   постановляють: затвердити звіт наглядової ради Банку.

 

Голосували :   “ за -  728 577 166  голосів, або  100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у 

                                                            загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

                        “ проти             -   0 голосів (0%);

                           “ утримались ”  -   0 голосів (0%).

 

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Банку. Доповiдач акціонер Срібна С. М., яка доповіла про результати діяльності Банку у 2017 році. Доповідач ознайомила збори з річною фінансовою звітністю Банку за 2017 рік: (звіт про фінансовий стан аланс); звіт про прибутки  і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); звіт про рух грошових коштів за прямим  методом; звіт про зміни  у  власному капіталі (Звіт про власний капітал); примітки до звітів) та запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність Банку.

 

ВИСТУПИЛИ: В обговоренні прийняла участь акціонер Ковач Л. М.,  яка запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт Банку.

 

ВИРIШИЛИ: Затвердити річний звіт Банку, відображений в річній фінансовій звітності Банку за 2017 рік : (звіт про фінансовий стан (Баланс); звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); звіт про рух грошових коштів за прямим методом; звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);  примітки до звітів).

 

Голосували :   “ за -  728 577 166  голосів, або  100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у 

                                                            загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

                        “ проти             -   0 голосів (0%);

                           “ утримались ”  -   0 голосів (0%).

 

 Рішення прийнято одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Доповідач – акціонер Нелюбін В. Ю. який ознайомив збори з висновками зовнішньої аудиторської фірми ТОВ “Аудиторська фірма “Актив - Аудит”  та заходами розробленими правлінням щодо висновків аудиторської фірми та рекомендованими наглядовою радою, запропонував прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

 

ВИРІШИЛИ:  Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами 

 розгляду висновків аудиторської фірми:

-          посилити внутрішній контроль в частині управління ризиком ліквідності, оцінки кредитних ризиків за активними операціями;

-          вдосконалити процедури внутрішнього аудиту;

-          посилити контроль за виконанням планових показників діяльності, визначених у бізнес-плані та бюджеті банку;

     -    термін виконання – постійно.

 

Голосували :   “ за -  728 577 166  голосів, або  100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у 

                                                            загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

                        “ проти             -   0 голосів (0%);

                           “ утримались ”  -   0 голосів (0%).

 

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку за 2017 рік та визначення частини прибутку що направляється на збільшення статутного капіталу Банку. Доповідач - акціонер Срібна С. М. запропонувала чистий прибуток Банку за 2017 рік  - 70 516 432 грн. 78 коп. направити:

- в резервний фонд Банку (рахунок 5021) –  3 544 912 грн. 78 коп.;

- на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) – 60 650 000 грн. 00 коп.

- на виплату дивідендів по привілейованим акціям (рахунок 3631) – 16 000 грн. 00 коп.;

- на виплату дивідендів за простими акціями (рахунок 3631) – 6 305 520 грн. 00 коп.

 

ВИРІШИЛИ: Чистий прибуток Банку за 2017 рік у сумі 70 516 432 грн. 78 коп. направити:

- в резервний фонд Банку (рахунок 5021) –  3 544 912 грн. 78 коп.;

- на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) – 60 650 000 грн. 00 коп.

- на виплату дивідендів по привілейованим акціям (рахунок 3631) – 16 000 грн. 00 коп.;

- на виплату дивідендів за простими акціями (рахунок 3631) – 6 305 520 грн. 00 коп.

 

Голосували :   “ за -  728 577 166  голосів, або  100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у 

                                                            загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

                        “ проти             -   0 голосів (0%);

                           “ утримались ”  -   0 голосів (0%).

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку. Доповідач -  голова зборів Некрасов О.В. Статутний капітал Банку станом на 14 березня 2018 року складає  242 600 000 (двісті сорок два мільйона шістсот тисяч) грн., або 758 125 000 (сімсот п’ятдесят вісім мільйонів сто двадцять п’ять тисяч) акцій з яких: 250 000 привілейованих акцій та 757 875 000 простих акцій, номінальна вартість акцій – 0,32 грн.

 Необхідно збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова   

 номінальна вартість 0,40 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в сумі   

 60 650 000 (шістдесят мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.

 З урахуванням підвищення номінальної вартості акцій статутний капітал Банку буде сформовано у  розмірі          

 303 250 000 (триста три мільйони двісті п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.

 

ВИРІШИЛИ: Збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість - 0,40 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку

в сумі 60 650 000 (шістдесят мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.

З урахуванням підвищення номінальної вартості акцій статутний капітал Банку буде сформовано у  розмірі  303 250 000 (триста три мільйони двісті п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.

 

Голосували :   “ за -  728 577 166  голосів, або  100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у 

                                                            загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

                        “ проти             -   0 голосів (0%);

                           “ утримались ”  -   0 голосів (0%).

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

9. СЛУХАЛИ: Випуск акцій нової номінальної вартості. Доповідач – акціонер Нелюбін В.Ю., запропонував: затвердити рішення про випуск простих акцій нової номінальної вартості – 0,40 грн. (додаток № 1), який є невід`ємною частиною цього протоколу.

Повне найменування Банку – Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”, код за ЄДРПОУ - 09807595, місцезнаходження - 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.        

         Посадові особи Банку : 

1. Переверзев Віталій Станіславович – голова правління ПАТ “Полтава-банк”, 1970 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація – магістр з управління державними фінансами,  виробничий стаж  27 років, на даній посаді 5 років, основне місці роботи – ПАТ “Полтава-банк”, голова правління.

2. Некрасов Олександр Васильович – голова наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1950 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 42 роки, на даній посаді 5 років, основне місці роботи – ПАТ “Полтава-банк”, голова наглядової ради.

3. Нелюбін Вячеслав Юрійович - заступник голови наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1952 року  народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж  47 років, на даній посаді  8 років, основне місце роботи - ПАТ “Полтава-банк”, заступник голови наглядової ради.

4.  Щербак Людмила Іванівна – член наглядової ради, секретар наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1952 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - бухгалтер, виробничий стаж 47 роки, на даній посаді 1 рік, не має основного місця роботи.

5.  Вакула Ольга Леонідівна – незалежний член наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1954 року  народження, освіта вища економічна, кваліфікація -  економіст, виробничий стаж 44 роки, на даній посаді – 2 роки, не має основного місця роботи.

6.  Котенко  Ольга Григорівна – незалежний член наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1949 року народження, освіта вища економічна кваліфікація - економіст, виробничий стаж 39 років, на даній посаді – 2 роки, не має основного місця роботи.

7.  Вірстюк Юрій Ярославович – головний бухгалтер ПАТ “Полтава-банк”,  1972 року народження, освіта вища – економічна, кваліфікація економіст–організатор сільськогосподарського виробництва, виробничий стаж 21 рік, призначений на посаду 21.08.2017 р., на даній посаді 6 місяців, основне  місце  роботи - ПАТ “Полтава-банк”, головний бухгалтер.

        Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування випусків цінних паперів – Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”, код за ЄДРПОУ -  30370711, місцезнаходження – 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, здійснює професійну діяльність на фондовому ринку згідно Правил центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФР № 2092 від 01.10.2013. Договір  про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ-2865 від 23.12.2013.

        Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту  - товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма“Актив - Аудит”, код  за  ЄДРПОУ - 30785437,  місцезнаходження  - 03115,  м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 23-Б, свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, реєстраційний номер Свідоцтва: 356, серія та номер Свідоцтва: П 000356, строк дії Свідоцтва: з 12.03.2013 до 28.01.2021 р.р.

        Банк провів шістнадцять випусків акцій, три з яких зареєстровані Міністерством фінансів України,  дев`ять Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, чотири Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

        Перший випуск - свідоцтво  про  реєстрацію випуску  цінних  паперів  № 300/1/93, свідоцтво видане  17 грудня 1993 року Міністерством фінансів України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 110 000 штук простих іменних акцій, загальна сума випуску – 11 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 110 000 штук, номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 11 000 грн.).

        Другий  випуск – свідоцтво  про реєстрацію випуску цінних паперів № 169/1/95, свідоцтво видане  20 квітня 1995 року Міністерством фінансів України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –

1 700 000 штук простих іменних акцій, загальна сума випуску – 170 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 1 700 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 170 000 грн.).

        Третій  випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску   цінних   паперів  № 591/1/95 , свідоцтво видане  21 грудня 1995 року Міністерством  фінансів  України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –

9 590 000 штук простих іменних акцій на суму 959 000 грн. та 100 000 штук привілейованих іменних акцій  на суму 10 000 грн.,  загальна сума емісії  969 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 9 590 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 959 000 грн., кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва – 100 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 10 000 грн., сума згідно свідоцтва 969 000 грн.).

        Четвертий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  цінних   паперів   № 14/1/97, свідоцтво видане 

10 січня 1997 року Державної  комісії  з  цінних  паперів та фондового ринку,  номінальна вартість акції –

10 коп., кількість акцій – 18 350 000 штук простих іменних акцій на суму 1 835 000  грн. та 150 000 штук привілейованих іменних акцій  на суму 15 000 грн.,  загальна сума емісії  1 850 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 18 350 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 1 835 000 грн., кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва – 150 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 15 000 грн., сума згідно свідоцтва 1 850 000 грн.).

        П’ятий  випуск – свідоцтво  про  реєстрацію випуску  акцій  (простих  іменних) № 333/1/98, дата реєстрації 17 червня 1998 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції –10 коп., кількість акцій – 25 000 000  штук простих іменних акцій на суму 2 500 000  грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва –54 750 000 штук номінальною вартістю  10 коп. кожна на загальну суму 5 475 000 грн.), форма випуску – документарна.

        Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17 червня 1998 року було видано cвідоцтво  про реєстрацію випуску акцій (привілейованих іменних) за № 334/1/98 (загальна  кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва - 250 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 25 000 грн.)  замість cвідоцтва про реєстрацію  випуску  цінних  паперів  № 591/1/95  від  21 грудня  1995 року  виданого Міністерством  фінансів  України  та  cвідоцтва  про  реєстрацію  випуску  цінних  паперів  

№ 14/1/97  від 10 січня 1997 року виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

        Шостий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 321/1/99, дата реєстрації  23 липня 1999 року Державної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового ринку, номінальна вартість акції –10 коп.,

кількість акцій – 18 000 000  штук простих іменних акцій на суму 1 800 000  грн. (загальна  кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 72 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму   

7 275 000 грн.),  форма випуску - документарна.

        Сьомий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 32/1/00, дата реєстрації 26 січня 2000 року  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 24 000 000 штук простих іменних акцій  на суму 2 400 000 грн. (загальна  кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва –   96 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 9 675 000 грн.), форма випуску – документарна.

        Восьмий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 653/1/00, дата реєстрації 15 грудня 2000 року  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 36 000 000 штук простих іменних акцій  на суму 3 600 000 грн. (загальна  кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва –   132 750 000 штук  номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 13 275 000 грн.), форма випуску – документарна.

        Дев’ятий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 493/1/04, дата реєстрації 17 серпня 2004 року  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 67 000 000 штук простих іменних акцій  на суму 6 700 000 грн. (загальна  кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва –  199 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 19 975 000 грн.), форма випуску – документарна.

         Десятий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 334/1/06 , дата реєстрації 21 липня 2006 року  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 105 000 000 штук простих іменних акцій  на суму 10 500 000 грн. (загальна  кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва –   304 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 30 475 000 грн.), форма випуску – документарна.

         Одинадцятий випуск свідоцтво  про  реєстрацію  випуску акцій  № 440/1/06, дата реєстрації  04 жовтня 2006 року, дата видачі 10 січня 2007 року Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 100 000 000 штук простих іменних акцій  на суму 10 000 000 грн. (загальна  кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва –  404 750 000 штук  номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 40 475 000 грн.), форма існування – документарна.

         Дванадцятий  випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 352/1/07, дата реєстрації  02 серпня 2007 року, дата видачі 26 листопада 2007 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 300 000 000 щтук  простих іменних акцій  на суму

30 000 000 грн. (загальна кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва –  704  750 000 штук  номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 70 475 000 грн.), форма існування – документарна.

    Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 02 серпня 2007 року № 352/1/07, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 26 листопада 2007 року (форма існування акцій документарна, акції прості іменні) втратило чинність на підставі видачі Свідоцтва про реєстрацію  випуску акцій  від 13 травня 2011 року № 237/1/11, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (форма існування акцій бездокументарна, акції прості іменні).

  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 17 червня 1998 року № 334/1/98, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (форма існування акцій документарна, акції привілейовані іменні) втратило чинність на підставі видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від  13 травня 2011 року         

№ 238/1/11, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (форма існування акцій бездокументарна, акції привілейовані іменні).

   Тринадцятий випуск  (збільшення  статутного капіталу шляхом підвищення номінальної  вартості акцій):     

   - свідоцтво про  реєстрацію  випуску акцій № 69/1/2015, дата реєстрації 07 липня 2015 року,  дата видачі 07 липня 2015 року  Національної комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції  – 17 коп., кількість акцій – 704 750 000 штук простих іменних акцій  на суму  119 807 500 грн.,  форма  існування – бездокументарна;

     - свідоцтво про  реєстрацію  випуску  акцій  № 70/1/2015, дата реєстрації  07 липня 2015 року,  дата  видачі 07 липня 2015 року  Національної комісії з цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 17 коп., кількість акцій – 250 000 штук привілейованих іменних акцій  на суму 42 500 грн.,  форма існування – бездокументарна;

   Чотирнадцятий випуск (збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної  вартості  акцій):    

   - свідоцтво про  реєстрацію  випуску акцій № 55/1/2016, дата реєстрації 08 червня 2016 року,  дата видачі 08 червня 2016 року  Національної комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 22 коп., кількість акцій – 704 750 000 штук простих іменних акцій  на суму 155 045 000 грн., форма  існування – бездокументарна;

     - свідоцтво про  реєстрацію  випуску  акцій  № 56/1/2016, дата реєстрації  08 червня 2016 року, дата  видачі 08 червня 2016 року   Національної комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 22 коп., кількість акцій – 250 000 штук привілейованих іменних акцій  на суму 55 000 грн.,  форма існування – бездокументарна;

   Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 07 липня 2015 року № 69/1/2015 та № 70/1/2015, дата видачі 07 липня 2015 р., Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати такими, що анульовані.

 П’ятнадцятий випуск (збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної  вартості  акцій):    

   - свідоцтво про  реєстрацію  випуску акцій № 41/1/2017, дата реєстрації 05 травня 2017 року,  дата видачі 05 травня 2017 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 32 коп., кількість акцій – 704 750 000 штук простих іменних акцій  на суму 225 520 000 грн., форма  існування – бездокументарна;

     - свідоцтво про  реєстрацію  випуску  акцій  № 42/1/2017, дата реєстрації  05 травня 2017 року, дата  видачі 05 травня 2017 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 32 коп., кількість акцій – 250 000 штук привілейованих іменних акцій  на суму 80 000 грн.,  форма існування – бездокументарна;

   Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 08 червня 2016 року № 55/1/2016 та № 56/1/2016, дата видачі 08 червня 2016 р., Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати такими, що анульовані.

     Шістнадцятий випуск (збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій):    

   - тимчасове свідоцтво про  реєстрацію  випуску акцій № 85/1/2017-Т, дата реєстрації 02 серпня 2017 року, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 32 коп., кількість акцій – 53 125 000 штук простих іменних акцій  на суму 17 000 000,00 грн., форма  існування – бездокументарна;

    - свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 85/1/2017, дата реєстрації 02 серпня 2017 року, дата видачі 11 січня 2018 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 32 коп., кількість акцій – 757 875 000 штук простих іменних акцій  на суму 242 520 000,00 грн., форма  існування – бездокументарна;

 Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 05 травня 2017 року № 41/1/2017, дата видачі 05 травня 2017 р., та Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 02 серпня 2017 року № 85/1/2017-Т, які видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати такими, що анульовані.

         Банк  провів три випуски облігацій підприємств.

         Перший випуск -  свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств  № 83/2/04  від 15 липня  2004 року Державної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку, номінальна вартість  облігації – 1 000 грн., кількість облігацій – 13 000 штук   на загальну суму 13 000 000 грн., облігації підприємств процентні на пред’явника, форма випуску – документарна.

         Другий випуск - свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій - № 223/2/05 від 14 вересня 2005 року; органи, що видали відповідні свідоцтва – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; номінальна вартість облігації – 1 000 грн.; кількість облігацій – 2 326 шт.; загальна сума випуску – 2 326 000 грн.; вид облігацій – облігації підприємств процентні на пред’явника; форма випуску – документарна. Випуск погашено.

         Третій випуск - свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій - № 999/2/07 від 20 грудня 2007 року, дата видачі – 13 березня 2008 року; органи, що видали відповідні свідоцтва – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; номінальна вартість облігації – 1 000 000 грн.; кількість облігацій – 65 шт.; загальна сума випуску – 65 000 000 грн.; вид облігацій – облігації підприємств процентні іменні; форма випуску – бездокументарна.

         Розпорядженням № 29-С-О від 24 січня 2011 р. реєстрацію випуску облігацій (Серія А) відкритого акціонерного товариства  “Полтава-банк” скасовано. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (Серія А) відкритого акціонерного товариства “Полтава-банк” від 20 грудня 2007 року № 999/2/07, дата видачі 13 березня 2008 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювано.

         Інші цінні папери Банком не розміщувалися.

         Викуплених акцій станом на 14.03.2018 р. Банк не має. 

          Статутний  капітал Банку станом на 14.03.2018 року  складає  242 600 000 (двісті сорок п’ять мільйонів  

         шістсот тисяч) гривень.

         Простих акцій  - 758 875 000  штук.

         Попередня номінальна вартість простих акції – 0,32 грн.

         Нова номінальна вартість простих акції – 0,40 грн.

     Доповідач – акціонер Нелюбін В.Ю., також  запропонував:  затвердити рішення про випуск привілейованих акцій нової номінальної вартості – 0,40 грн. (додаток № 2), який є невід`ємною частиною цього протоколу.

     Повне найменування Банку – Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”, код за ЄДРПОУ - 09807595, місцезнаходження - 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.        

         Посадові особи Банку : 

1. Переверзев Віталій Станіславович – голова правління  ПАТ “Полтава-банк”, 1970 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація – магістр з управління державними фінансами,  виробничий стаж  27 років, на даній посаді 5 років, основне місці роботи – ПАТ “Полтава-банк”, голова правління.

2. Некрасов Олександр Васильович – голова наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1950 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 42 роки, на даній посаді 5 років, основне місці роботи – ПАТ “Полтава-банк”, голова наглядової ради.

3. Нелюбін Вячеслав Юрійович - заступник голови наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1952 року  народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж  47 років, на даній посаді 

8 років, основне місце роботи - ПАТ “Полтава-банк”, заступник голови наглядової ради.

4.  Щербак Людмила Іванівна – член наглядової ради, секретар наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1952 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - бухгалтер, виробничий стаж 47 роки, на даній посаді 1 рік, не має основного місця роботи.

5.  Вакула Ольга Леонідівна – незалежний член наглядової ради ПАТ Полтава-банк, 1954 року народження,

освіта вища економічна, кваліфікація -  економіст, виробничий стаж 44 роки, на даній посаді – 2 роки, не має основного місця роботи.

6.  Котенко  Ольга Григорівна – незалежний член наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1949 року народження, освіта вища економічна кваліфікація - економіст, виробничий стаж 39 років, на даній посаді – 2 роки, не має основного місця роботи.

7.  Вірстюк Юрій Ярославович – головний бухгалтер ПАТ “Полтава-банк”,  1972 року народження, освіта вища – економічна, кваліфікація економіст–організатор сільськогосподарського виробництва, виробничий стаж 21 рік, призначений на посаду 21.08.2017 р., на даній посаді 6 місяців, основне  місце  роботи - ПАТ “Полтава-банк”, головний бухгалтер.

       Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування випусків цінних паперів – Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”, код за ЄДРПОУ -  30370711, місцезнаходження – 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, здійснює професійну діяльність на фондовому ринку згідно Правил центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФР № 2092 від 01.10.2013. Договір про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ - 2865 від 23.12.2013.

        Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту  - Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Актив - Аудит”, код за ЄДРПОУ - 30785437,  місцезнаходження  - 03115,  м. Київ, Харківське шосе, Вул. Генерала Наумова, буд. 23-Б, свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, реєстраційний номер Свідоцтва: 356, серія та номер Свідоцтва: П 000356, строк дії Свідоцтва: з 12.03.2013 до 28.01.2021.

        Банк  провів шістнадцять випусків акцій,  три  з  яких зареєстровані Міністерством фінансів України,   дев`ять  Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, чотири Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

        Перший випуск - свідоцтво  про  реєстрацію випуску  цінних  паперів  № 300/1/93, свідоцтво видане  17 грудня 1993 року Міністерством фінансів України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 110 000 штук простих іменних акцій, загальна сума випуску – 11 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 110 000 штук, номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 11 000 грн.).

        Другий  випуск – свідоцтво  про реєстрацію випуску цінних паперів  № 169/1/95, свідоцтво видане  20 квітня 1995 року Міністерством фінансів України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –

1 700 000 штук простих іменних акцій, загальна сума випуску – 170 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 1 700 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 170 000 грн.).

        Третій  випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску   цінних   паперів  № 591/1/95 , свідоцтво видане  21 грудня 1995 року Міністерством  фінансів  України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –

9 590 000 штук простих іменних акцій на суму 959 000 грн. та 100 000 штук привілейованих іменних акцій  на суму 10 000 грн.,  загальна сума емісії  969 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 9 590 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 959 000 грн., кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва – 100 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 10 000 грн., сума згідно свідоцтва 969 000 грн.).

        Четвертий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  цінних   паперів   № 14/1/97, свідоцтво видане 

10 січня 1997 року Державної  комісії  з  цінних  паперів та фондового ринку,  номінальна вартість акції –

10 коп., кількість акцій – 18 350 000 штук простих іменних акцій на суму 1 835 000  грн. та 150 000 штук привілейованих іменних акцій  на суму 15 000 грн.,  загальна сума емісії  1 850 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 18 350 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 1 835 000 грн., кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва – 150 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 15 000 грн., сума згідно свідоцтва 1 850 000 грн.).

        П’ятий  випуск – свідоцтво  про  реєстрацію випуску  акцій  (простих  іменних) № 333/1/98, дата реєстрації 17 червня 1998 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції –10 коп., кількість акцій – 25 000 000  штук простих іменних акцій на суму 2 500 000  грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва –54 750 000 штук номінальною вартістю  10 коп. кожна на загальну суму 5 475 000 грн.), форма випуску – документарна.

        Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку  було видано cвідоцтво  про реєстрацію випуску акцій (привілейованих іменних) за  № 334/1/98, дата реєстрації (загальна  кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва - 250 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 25 000 грн.)  замість cвідоцтва про реєстрацію  випуску  цінних  паперів  № 591/1/95  від  21 грудня  1995 року  виданого Міністерством  фінансів  України  та  cвідоцтва  про  реєстрацію  випуску  цінних  паперів     14/1/97  від

10 січня 1997 року виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

        Шостий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 321/1/99, дата реєстрації  23 липня 1999 року Державної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового ринку, номінальна вартість акції –10 коп.,

кількість акцій – 18 000 000  штук простих іменних акцій на суму 1 800 000  грн. (загальна  кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 72 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму   

7 275 000 грн.),  форма випуску - документарна.

        Сьомий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 32/1/00, дата реєстрації 26 січня 2000 року  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 24 000 000 штук простих іменних акцій  на суму 2 400 000 грн. (загальна  кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва –   96 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 9 675 000 грн.), форма випуску – документарна.

         Восьмий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 653/1/00, дата реєстрації 15 грудня 2000 року  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 36 000 000 штук простих іменних акцій  на суму 3 600 000 грн. (загальна  кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва –   132 750 000 штук  номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 13 275 000 грн.), форма випуску – документарна.

         Дев’ятий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 493/1/04, дата реєстрації 17 серпня 2004 року  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 67 000 000 штук простих іменних акцій  на суму 6 700 000 грн. (загальна  кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва –   199 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 19 975 000 грн.), форма випуску – документарна.

         Десятий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 334/1/06 , дата реєстрації 21 липня 2006 року  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 105 000 000 штук простих іменних акцій  на суму 10 500 000 грн. (загальна  кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва –   304 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 30 475 000 грн.), форма випуску – документарна.

         Одинадцятий випуск свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 440/1/06, дата реєстрації  04 жовтня 2006  року, дата видачі 10 січня 2007 року  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 100 000 000 штук простих іменних акцій  на суму

10 000 000 грн. (загальна  кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва – 404 750 000 штук   номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 40 475 000 грн.), форма існування – документарна.

         Дванадцятий  випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 352/1/07, дата реєстрації  02 серпня 2007 року, дата видачі 26 листопада 2007 року Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 300 000 000 штук  простих іменних акцій  на суму

30 000 000 грн. (загальна кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва – 704 750 000 штук  номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 70 475 000 грн.), форма існування – документарна.

    Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 02 серпня 2007 року № 352/1/07, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 26 листопада 2007 року (форма існування акцій документарна, акції прості іменні) втратило чинність на підставі видачі Свідоцтва про реєстрацію  випуску акцій  від 13 травня 2011 року № 237/1/11, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (форма існування акцій бездокументарна, акції прості іменні).

   Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 17 червня 1998 року № 334/1/98, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (форма існування акцій документарна, акції привілейовані іменні) втратило чинність на підставі видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від  13 травня 2011 року        

№ 238/1/11, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (форма існування акцій бездокументарна, акції привілейовані іменні).

   Тринадцятий випуск  (збільшення  статутного капіталу шляхом підвищення номінальної  вартості акцій):    

   - свідоцтво про  реєстрацію  випуску акцій № 69/1/2015, дата реєстрації 07 липня 2015 року, дата видачі 07 липня 2015 року Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції  – 17 коп., кількість акцій – 704 750 000 штук простих іменних акцій  на суму 119 807 500 грн., форма існування – бездокументарна;

     - свідоцтво про  реєстрацію  випуску  акцій  № 70/1/2015, дата реєстрації  07 липня 2015 року,  дата  видачі 07 липня 2015 року  Національної комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 17 коп., кількість акцій – 250 000 штук привілейованих іменних акцій  на суму 42 500 грн.,  форма існування – бездокументарна;

    Чотирнадцятий випуск (збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної  вартості  акцій):    

   - свідоцтво про  реєстрацію  випуску акцій № 55/1/2016, дата реєстрації 08 червня 2016 року,  дата видачі 08 червня 2016 року   Національної комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 22 коп., кількість акцій – 704 750 000 штук простих іменних акцій  на суму 155 045 000 грн., форма  існування – бездокументарна;

     - свідоцтво про  реєстрацію  випуску  акцій  № 56/1/2016, дата реєстрації  08 червня 2016 року, дата  видачі 08 червня 2016 року   Національної комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 22 коп., кількість акцій – 250 000 штук привілейованих іменних акцій  на суму 55 000 грн.,  форма існування – бездокументарна;

 Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 07 липня 2015 року № 69/1/2015 та № 70/1/2015,  дата видачі 07 липня 2015 р., Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати такими, що анульовані.

П’ятнадцятий випуск (збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної  вартості  акцій):    

   - свідоцтво про  реєстрацію  випуску акцій № 41/1/2017, дата реєстрації 05 травня 2017 року,  дата видачі 05 травня 2017 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 32 коп., кількість акцій – 704 750 000 штук простих іменних акцій  на суму 225 520 000 грн., форма  існування – бездокументарна;

     - свідоцтво про  реєстрацію  випуску  акцій  № 42/1/2017, дата реєстрації  05 травня 2017 року, дата  видачі 05 травня 2017 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 32 коп., кількість акцій – 250 000 штук привілейованих іменних акцій  на суму 80 000 грн.,  форма існування – бездокументарна;

   Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 08 червня 2016 року № 55/1/2016 та № 56/1/2016, дата видачі 08 червня 2016 р., Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати такими, що анульовані.

     Шістнадцятий випуск (збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій):    

   - тимчасове свідоцтво про  реєстрацію  випуску акцій № 85/1/2017-Т, дата реєстрації 02 серпня 2017 року,   Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 32 коп., кількість акцій – 53 125 000 штук простих іменних акцій  на суму 17 000 000,00 грн., форма  існування – бездокументарна;

     - свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 85/1/2017, дата реєстрації 02 серпня 2017 року, дата видачі 11 січня 2018 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 32 коп., кількість акцій – 757 875 000 штук простих іменних акцій  на суму 242 520 000,00 грн., форма  існування – бездокументарна;

 Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 05 травня 2017 року № 41/1/2017, дата видачі 05 травня 2017 р., та Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 02 серпня 2017 року № 85/1/2017-Т, які видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати такими, що анульовані.

         Банк  провів три випуски облігацій підприємств.

         Перший випуск -  свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств  № 83/2/04  від 15 липня  2004 року Державної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку, номінальна вартість  облігації – 1 000 грн., кількість облігацій – 13 000 штук   на загальну суму 13 000 000 грн., облігації підприємств процентні на пред’явника, форма випуску – документарна.

         Другий випуск - свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій - № 223/2/05 від 14 вересня 2005 року; органи, що видали відповідні свідоцтва – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; номінальна вартість облігації – 1 000 грн.; кількість облігацій – 2 326 шт.; загальна сума випуску – 2 326 000 грн.; вид облігацій – облігації підприємств процентні на пред’явника; форма випуску – документарна. Випуск погашено.

        

 

Третій випуск - свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій - № 999/2/07 від 20 грудня 2007 року, дата видачі – 13 березня 2008 року; органи, що видали відповідні свідоцтва – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; номінальна вартість облігації – 1 000 000 грн.; кількість облігацій – 65 шт.; загальна сума випуску – 65 000 000 грн.; вид облігацій – облігації підприємств процентні іменні; форма випуску – бездокументарна.

         Розпорядженням № 29-С-О від 24 січня 2011 р. реєстрацію випуску облігацій (Серія А) відкритого акціонерного товариства  “Полтава-банк” скасовано. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (Серія А) відкритого акціонерного товариства “Полтава-банк” від 20 грудня 2007 року № 999/2/07, дата видачі 13 березня 2008 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювано.

         Інші цінні папери Банком не розміщувалися.

         Викуплених акцій станом на 14.03.2018 р. Банк не має. 

          Статутний  капітал Банку станом на 14.03.2018 року складає 242 600 000 (Двісті сорок два мільйони  

         шістсот тисяч) гривень.

         Привілейованих акцій – 250 000.

         Попередня номінальна вартість привілейованих акцій – 0,32 грн.

         Нова номінальна вартість привілейованих акцій – 0,40 грн.

       Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про випуск акцій нової номінальної  вартості) – 303 250 000 (триста три мільйона двісті п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп., у тому числі: простих акцій – 303 150 000 (триста три мільйони сто п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.; привілейованих акцій – 100 000 (сто тисяч) грн. 00 коп.

ВИСТУПИЛИ: Акціонери  Гофман В. В., Ковач Л. М., які підтримали пропозицію  про випуск простих акцій нової номінальної вартості – 0,40 грн. (дод. № 1), який є невід`ємною частиною цього протоколу, та пропозицію про випуск привілейованих акцій нової номінальної вартості – 0,40 грн. (дод. № 2), який є невід`ємною частиною цього протоколу.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити рішення про випуск простих акцій нової номінальної вартості - 0,40 грн.

(дод. № 1), який є невід`ємною частиною цього протоколу.

                        2. Затвердити рішення про випуск привілейованих акцій  нової номінальної вартості  - 0,40 грн.                   (дод. № 2), який є невід`ємною частиною цього протоколу.

 

10.СЛУХАЛИ: Про затвердження розміру річних дивідендів. Доповідач – акціонер Щербак Л. І., яка  доповіла про необхідність затвердити розмір річних дивідендів на одну просту акцію  -  0,00832 грн.  

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити розмір річних дивідендів на одну просту акцію – 0,00832 грн.

 

Голосували :   “ за 728 577 166  голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у 

                                                            загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

                         “ проти             -   0 голосів (0%);

                           “ утримались ”  -   0 голосів (0%).

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

11. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення про зміну типу товариства. Доповідач – акціонер Нелюбін В. Ю. доповів про необхідність змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства «Полтава-банк» на Приватне акціонерне товариство «Полтава-банк», у зв’язку з приведенням типу товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

 

ВИРІШИЛИ: Відповідно до вимог чинного законодавства України визначити тип товариства – приватне акціонерне товариство.

 

 Голосували :   “ за 728 577 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у 

                                                            загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

                         “ проти             -   0 голосів (0%);

                           “ утримались ”  -   0 голосів (0%).

 

 Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

12. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу та зміною найменування Банку, шляхом викладення його у новій редакції.  Доповідач –  акціонер Нелюбін В.Ю. виніс на розгляд зборів пропозицію про необхідність внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу та змінити найменування Банку з Публічного акціонерного товариства «Полтава-банк» на Акціонерне товариство «Полтава-банк», шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити голову правління Переверзева В. С. підписати нову редакцію Статуту, підготувати  пакет документів  для погодження  нової редакції Статуту Банку в  Національному банку України та його державної  реєстрації. Підготувати пакет документів для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.  

 

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Мороз С. Є., який підтримав винесену на розгляд зборів пропозицію про необхідність внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його у новій  редакції.

 

ВИРІШИЛИ:  12.1. Внести зміни до Статуту Банку  в т.ч. пов’язані із збільшенням статутного капіталу та змінити найменування Банку, затвердити  нову редакцію Статуту Банку.

Читати в такій редакції  пункт 4.3. Статуту:

Статутний капітал Банку становить 303 250 000 (триста три мільйони двісті п’ятдесят тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових внесків і складається з 758 125 000 штук акцій (250 000 штук акцій  привілейованих та 757 875 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 40 (сорок) копійок.

12.2. Змінити найменування Банку з Публічного акціонерного товариства «Полтава-банк» на Акціонерне товариство «Полтава-банк».

12.3. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

12.4. Уповноважити голову правління Переверзева В. С. підписати нову редакцію Статуту.

12.5. Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації.

12.6. Підготувати пакет документів для реєстрації випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

 Голосували :   “ за 728 577 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у 

                                                            загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

                         “ проти             -   0 голосів (0%);

                           “ утримались ”  -   0 голосів (0%).

 

 

Рішення прийнято одноголосно.

                         

 

13. СЛУХАЛИ:  Про припинення повноважень наглядової ради Банку.

Доповідач –  акціонер Ковач Л. М.  запропонувала  у зв’язку з закінченням терміну на який обирались члени  наглядової ради Банку, припинити повноваження  наглядової ради Банку:

            1. Некрасов О.В.               -  голова наглядової ради.

            2. Нелюбін  В.Ю.              -  заступник голови  наглядової ради.

            3. Щербак Л. І.                  -  член наглядової ради, секретар наглядової ради.   

            4. Вакула О.Л.                   -  незалежний член наглядової ради.

            5. Котенко О.Г.                 -  незалежний член наглядової ради.

            

ВИРІШИЛИ: У зв’язку з закінченням терміну на який обирались члени наглядової ради Банку, припинити повноваження наглядової ради Банку:

             1. Некрасов О.В.               -  голова наглядової ради.

             2. Нелюбін   В.Ю.             -  заступник голови наглядової ради.

             3. Щербак Л. І.                  -  член наглядової ради, секретар наглядової ради.  

             4. Вакула О.Л.                   -  незалежний член наглядової ради.

             5. Котенко О.Г.                 -  незалежний член наглядової ради.

 

Голосували :   “ за 728 577 166  голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у 

                                                            загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

                         “ проти             -   0 голосів (0%);

                           “ утримались ”  -   0 голосів (0%).

Рішення прийнято одноголосно.

 

14. СЛУХАЛИ: Про обрання членів наглядової ради Банку.

Доповідач - акціонер  Гофман В. В. запропонував обрати  новий склад наглядової ради Банку на строк до наступних річних зборів акціонерів згідно закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Банку  .

Відповідно до Закону України  “Про акціонерні товариства”, обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Рішенням наглядової ради протокол № 17 від 07.03. 2018 р. затверджено перелік осіб - кандидатів на посаду членів наглядової ради:

             1. Некрасов О.В.                   

             2. Нелюбін В.Ю.                    

             3. Щербак Л.І.                     

             4. Вакула О.Л.        -  незалежний  директор.

             5. Котенко О.Г.      -  незалежний  директор.

 

ВИРІШИЛИ:  Обрати на строк до наступних річних зборів акціонерів згідно закону України Про акціонерні товариства та Статуту Банку, новий склад наглядової ради:

             1. Некрасов О.В.                  

             2. Нелюбін В.Ю.                    

             3. Щербак Л.І.                     

             4. Вакула О.Л.        -  незалежний  директор.

             5. Котенко О.Г.      -  незалежний  директор.

 

 

Голосували :   за  Некрасова О.В.      -  728 577 166 кумулятивних голосів;

                         за  Нелюбіна В.Ю.      – 728 577 166 кумулятивних голосів;                   

                         за  Щербак Л.І.            -  728 577 166 кумулятивних голосів;

                         за  Вакулу О.Л.           -   728 577 166 кумулятивних голосів;

                         за  Котенко О.Г.          -   728 577 166 кумулятивних голосів.

 

Рішення прийнято.

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Банку. Встановлення розміру їх винагороди.

Доповідач – акціонер Срібна С.М. запропонувала згідно Закону України Про акціонерні товариства” з      

членами наглядової ради укласти  цивільно-правові договори, а з головою та заступником голови наглядової ради укласти трудові договори (контракти), в яких встановлюються порядок роботи, відповідальність цих посадових осіб.  Встановити розмір винагороди на місяць: голові наглядової ради – 18 000 грн., заступнику голови наглядової ради – 12 000 грн., секретарю наглядової ради – 5 000 грн., членам наглядової ради –

4 500 грн.

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Банку: здійснювати свою діяльність  відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про наглядову раду Банку.  Встановити розмір винагороди на місяць: голові наглядової ради – 18 000 грн., заступнику голови наглядової ради – 12 000 грн., секретарю наглядової ради – 5 000 грн., членам наглядової ради – 4 500 грн.

 

Голосували :   “ за 728 577 166  голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у 

                                                            загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

                         “ проти             -   0 голосів (0%);

                           “ утримались ”  -   0 голосів (0%).

 

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

 

 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення  про наглядову раду Банку у новій редакції.

 Доповідач – акціонер  Нелюбін В.Ю.  доповів  про необхідність внесення змін до Положення про наглядову   

 раду Банку та затвердження його у новій редакції  у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог  

 чинного законодавство України  та Статуту у новій редакції.

 

 ВИРІШИЛИ:  Затвердити Положення про наглядову раду Банку у  новій  редакції.

 

Голосували :   “ за 728 577 166  голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у 

                                                            загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

                         “ проти             -   0 голосів (0%);

                           “ утримались ”  -   0 голосів (0%).

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про правління Банку у новій редакції.

 Доповідач – акціонер  Нелюбін В.Ю.  доповів  про необхідність внесення змін до Положення про правління  

 Банку та затвердження його у новій редакції  у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного  

 законодавство України  та Статуту у новій редакції.

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про правління Банку у  новій  редакції.

 

Голосували :   “ за 728 577 166  голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у 

                                                            загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

                         “ проти             -   0 голосів (0%);

                           “ утримались ”  -   0 голосів (0%).

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Всі питання порядку денного річних загальних зборів розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування  та були прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо організації та проведення зборів від акціонерів не надійшло.

         

 

 

 

  

  

                        Голова загальних зборів                                                О. В. Некрасов

 

 

 

                         

                         Секретар                                                                          Л. І.  Щербак