Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #16
  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.  
  II. Текст повідомлення
1. 28 серпня 2017 р. Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (протокол № 42 вiд 28.08.2017 р.) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Банку, а саме: 
- призначено членом правління Вірстюка Юрія Ярославовича – головного бухгалтера Банку, у зв’язку з припиненням повноважень 01.02.2017 р. члена правління Щербак Л.І. за власним бажанням, терміном на який обрано правління – до 14.04.2018 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв обiймав наступнi посади: головний бухгалтер - начальник управлiння бухгалтерського облiку i контролю Полтавської обласної дирекцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 26.11.2009 р. по 31.12.2015 р.; керiвник фiнансово-економiчної служби ПП "Прем'єр Сакс" з 26.12.2016 р. по 12.06.2017 р.; провiдний економiст вiддiлу бухгалтерського облiку i контролю за активно-пасивними операцiями з юридичними особами ПАТ "Полтава-банк" з 14.06.2017 по 19.08.2017 р.
  III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Т.в.о. голови правління ____________ В.В. Гофман 29.08.2017 р.  
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  
М.П.