Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #15
  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.  
  II. Текст повідомлення
1. Наказом т.в.о. голови правлiння ПАТ “Полтава-банк” № 3236 вiд 19.08.2017 р. т.в.о. головного бухгалтера Носенко Надiю Володимирiвну було переведено на посаду заступника головного бухгалтера з 21.08.2017 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Розмiр пакету акцiй 0.2884 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi т.в.о. головного бухгалтера Банку з 02.02.2017 р. по 19.08.2017 р., 6 мiсяцiв.
2. Наказом т.в.о. голови правлiння ПАТ “Полтава-банк” № 3237 вiд 19.08.2017 р. призначено головним бухгалтером ПАТ “Полтава-банк” Вiрстюка Юрiя Ярославовича з 21.08.2017 р., пiсля попереднього погодження його кандидатури на посаду головного бухгалтера Банку Нацiональним банком України 17.08.2017 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду не обмежений. Останнi 5 рокiв обiймав наступнi посади: головний бухгалтер - начальник управлiння бухгалтерського облiку i контролю Полтавської обласної дирекцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 26.11.2009 р. по 31.12.2015 р.; керiвник фiнансово-економiчної служби ПП "Прем'єр Сакс" з 26.12.2016 р. по 12.06.2017 р.; провiдний економiст вiддiлу бухгалтерського облiку i контролю за активно-пасивними операцiями з юридичними особами ПАТ "Полтава-банк" з 14.06.2017 по 19.08.2017 р.
  III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Т.в.о. голови правління ____________ В.В. Гофман 21.08.2017 р.  
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  
М.П.