Повідомлення акціонерам про можливість реалізації переважного права на придбання акцій

Повідомлення акціонерам про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додоткової емісії ПАТ «Полтава-банк»
Публічне акціонерне товариство «Полтава-банк», Україна, 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, код за ЄДРПОУ 09807595, (тел./ факс): (05322) 2-78-63, Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script. , повідомляє, що позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Полтава-банк» (Протокол № 2 від 26.06.2017 р.) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків у сумі 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів грн. 00 коп.) шляхом приватного розміщення 53 125 000 (п’ятдесят три мільйони сто двадцять п’ять тисяч) штук простих іменних акцій Банку бездокументарної форми існування, номінальної вартості 0,32 грн. (нуль грн. 32 коп.) кожна.
Акції розміщуються за їх номінальною вартістю – 0,32 грн. (нуль грн. 32 коп.) за одну акцію.
Переважне право на придбання акцій додаткової емісії надається шляхом безпосередньої пропозиції акцій виключно акціонерам ПАТ «Полтава-банк», які є акціонерами станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 26.06.2017 р.
Приватне розміщення акцій проводиться з наданням виключно акціонерам Банку, переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення. Переважним правом акціонера є право акціонера-власника простих акцій придбати розміщувані Банком прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. 
У випадку, якщо розрахована кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, складе не ціле число, таке число округлюється до цілого в бік зменшення. В разі зазначення в заяві акціонера кількості акцій понад кількість, яку можна придбати, реалізуючи переважне право, заява задовольняється тільки в частині, що не перевищує цієї кількості.
Акціонери Банку, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають на ім`я голови правління Банку Переверзева В.С., як уповноваженої особи Банку, у робочі дні з 10.08.2017р. по 31.08.2017 р. включно з 10:00 до 16:00 письмові заяви про придбання простих іменних акцій, в кількості, пропорційно частці належних їм простих іменних акцій станом на 26.06.2017 р. Всі заяви приймаються за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а. Заяви на придбання акцій реєструються в журналі вхідних документів Банку та задовольняються в порядку черговості їх надходження.
Заява про придбання акцій повинна містити :
- для юридичних осіб: повне найменування юридичної особи; прізвище, ім’я і по-батькові уповноваженої особи та посилання на документ, що підтверджує повноваження особи укладати договір; код за ЄДРПОУ; реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер банківського рахунку; місцезнаходження та поштова адреса; контактні телефони, факси (за наявності); кількість акцій, яку особа має намір придбати; найменування депозитарної установи, код за ЄДРПОУ, номер рахунку в цінних паперах, який буде використовуватись для зарахування придбаних акцій. 
- для фізичних осіб: прізвище, ім’я і по-батькові; паспортні дані (серія, номер, ким, коли виданий); місце проживання (адреса реєстрації) та поштова адреса; реєстраційний номер облікової картки платника податків; дата народження, контактні телефони, факси (за наявності); кількість акцій, яку особа має намір придбати; найменування депозитарної установи, код за ЄДРПОУ, номер рахунку в цінних паперах, який буде використовуватись для зарахування придбаних акцій.  
Заява підписується особисто учасником приватного розміщення або його уповноваженим представником, повноваження якого повинні бути належним чином підтверджені згідно з чинним законодавством на дату подання заяви. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера залишаються у справах ПАТ «Полтава-банк».
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання розміщуваних простих іменних акцій, повинні надавати Банку документи і відомості, передбачені Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим Постановою Правління НБУ від 08.09.2011 № 306, із змінами і доповненнями, що підтверджують достатність у них власних коштів у заявленому розмірі для здійснення внеску до статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк».
Акціонери Банку які, в період з 10.08.2017 р. по 31.08.2017 р. включно, подали заяви на реалізацію свого переважного права, повинні, до 31.08.2017 р. включно, оплатити вартість акцій, вказаних у заявах, в розмірі 100 % вартості акцій що ними придбаваються. Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України.
Грошові кошти перераховуються юридичними та фізичними особами у безготівковій формі на рахунок Банку або внесенням фізичними особами у готівковій формі до каси ПАТ «Полтава-банк» за його місцезнаходженням : Україна, 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а. Перерахування грошових коштів здійснюється на рахунок № 500442 в ПАТ «Полтава-банк», код банку 331489, код за ЄДРПОУ 09807595. Призначення платежу: Внесок до статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк», згідно з заявою від (___), за прості іменні акції, без ПДВ. 
В разі перерахування акціонером протягом строку реалізації переважного права грошових коштів у сумі, меншій ніж вартість акцій, які він придбаває за переважним правом, його заява задовольняється відповідно до суми отриманих коштів. Якщо від акціонера надійшло грошових коштів у сумі, більшій ніж вартість акцій, які він придбаває за переважним правом, то зайво перераховані акціонерами кошти на придбання акцій повертаються акціонерам протягом строку укладення договорів з першими власниками.  
Надання акціонерами Банку письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права, умовами розміщення не передбачено. Акціонери, які не подали письмові заяви про придбання акцій в строк з 10.08.2017р. по 31.08.2017 р. включно з 10:00 до 16:00 вважаються такими, що відмовились від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про приватне розміщення.
На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Банк видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій, засвідчене підписом голови правління та печаткою Банку, яке підтверджує повну оплату акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Банком, але не пізніше 31.08.2017 р. включно, до початку укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. Письмове зобов’язання видається акціонеру за адресою Банку: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
На першому етапі укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення (з 01.09.2017 р. по 21.09.2017 р. включно) у робочі дні з 09.00 по 16.00 укладаються договори купівлі-продажу простих іменних акцій з акціонерами щодо акцій, на придбання яких реалізовано переважне право, надані заяви та отримано грошові кошти протягом строку реалізації акціонерами переважного права.
На підставі поданої акціонером в період реалізації переважного права заяви укладається договір купівлі-продажу простих іменних акцій між ПАТ «Полтава-банк» та акціонером. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера залишаються у справах Банку. Умови договору купівлі-продажу акцій відповідають умовам розміщення акцій.
Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій відбуватиметься (з 01.09.2017 р. по 21.09.2017 р.) у робочі дні з 09.00 по 16.00 за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а. Телефон для довідок: (05322) 27957
  Правління ПАТ «Полтава-банк»