Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #12
ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
1.5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
  II. Текст повідомлення
1. 27 січня 2017 р. Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (протокол № 9 вiд 27.01.2017 р.) було прийнято рiшення про змiну посадових осiб Банку, а саме: - припинити повноваження члена правління Щербак Л.І. з 02.02.2017 р. у зв’язку з припиненням нею повноважень члена правління з 02.02.2017 р. за власним бажанням згідно поданої заяви від 20.01.2017 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Розмiр пакету акцiй 0.4008 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi члена правлiння Банку з 22.03.1990 р. по 01.02.2017 р., 26 рокiв 10 мiсяцiв. Замiсть звiльненої посадової особи членом правлiння Банку нiкого не призначено.
2. Наказом голови правлiння ПАТ “Полтава-банк” № 415 вiд 27.01.2017 р. було звiльнено головного бухгалтера Банку Щербак Людмилу Iванiвну 01.02.2017 р. за власним бажанням згiдно поданої заяви вiд 26.01.2017 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Розмiр пакету акцiй 0.4008 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi головного бухгалтера Банку з 22.03.1990 р. по 01.02.2017 р., 26 рокiв 10 мiсяцiв. 
3. Наказом голови правлiння ПАТ “Полтава-банк” № 416 вiд 27.01.2017 р. призначено в.о. головного бухгалтера ПАТ “Полтава-банк” Носенко Надiю Володимирiвну з 02.02.2017 р. на строк до погодження її кандидатури на посаду головного бухгалтера Банку Нацiональним банком України. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Розмiр пакету акцiй 0.2884 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв обiймала наступнi посади: заступник головного бухгалтера - начальник Управлiння облiкових операцiй та статистики ПАТ "Полтава-банк" по 01.02.2017 р.
  III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління ____________ В.С. Переверзев 30.01.2017 р.  
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  
М.П.