Протокол лічильної комысії про результати голосування на річних загальних зборах акціонерів
   
  П Р О Т О К О Л Л І Ч И Л Ь Н О Ї К О М І С І Ї № 1
  про результати голосування на річних загальних зборах акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”

09 лютого 2016 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань  

Присутні : голова лічильної комісії: Хоменко О.В.
  члени лічильної комісії : Гнатченко Н.А.
  (обрані загальними Кутова О.О
  зборами акціонерів
  ПАТ “Полтава-банк”)  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження результатів голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”.
  (голосування бюлетенем № 2).

Голосували за порядок денний : “за” - одноголосно;
  “проти” - немає.
  
1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:  

З питання № 2: “Обрання секретаря загальних зборів”. 
 Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів Носенко Н.В. 
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Гнатченко Н.А., яка запропонувала затвердити результати голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” (голосування бюлетенем № 2).

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” (голосування бюлетенем № 2).

  Голосували : “за” - одноголосно;
  “проти” - немає.

   

  Голова лічильної комісії: О.В. Хоменко

  Члени лічильної комісії: Н.А. Гнатченко

  О.О. Кутова