Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #7

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

                                                   I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента         Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”

2. Код за ЄДРПОУ                                09807595

3. Місцезнаходження                            36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а

4. Міжміський код, телефон та факс  (05322) 2-78-63,  (05322) 2-78-63

5. Електронна поштова адреса             Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.   

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття

    інформації  - www.poltavabank.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

                                                  II. Текст повідомлення

Емiтент ПАТ Полтава-банк (код за ЄДРПОУ- 09807595) на пiдставi iнформацiї, отриманої 03.11.2014 р. вiд особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, iнформує про змiни, що вiдбулись на рахунку власника акцій – фізичної особи, якій належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента, пов'язанi з купiвлею-продажем акцiй емiтента на позабiржовому ринку, а саме: розмiр пакету акцiй фiзичної особи до змiн складав 276330936 голосуючих акцiй, або 39.1959 вiдсоткiв до статутного капiталу (39.2098 вiдсоткiв до голосуючих акцiй), пiсля змiни розмiр пакету голосуючих акцiй у фiзичної особи збiльшився на 43459500 голосуючих акцiй, або 6.1645 вiдсоткiв до статутного капiталу (6.1667 вiдсоткiв до голосуючих акцiй) i становить 319790436 голосуючих акцiй, або 45.3603 вiдсоткiв до статутного капiталу (45.3764 вiдсоткiв до голосуючих акцiй). В полi дата змiн зазначається дата змiн на рахунку фізичної особи, якій належить  10 і більше відсотків голосуючих акцій ПАТ Полтава-банк - 31.10.2014 р.                                                  

                                                            III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у  повідомленні,

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

    2. Голова правління    _________________      В.С. Переверзев                        04.11.2014 р.

М.П.                                         (підпис)                (ініціали та прізвище керівника)  (дата)