Протокол позачергових загальних зборів акціонерів
   
   
  П Р О Т О К О Л № 2
  позачергових загальних зборів акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава - банк”


  23 жовтня 2012 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань
  Початок зборів - 16.00; закінчення зборів - 16.30.

  Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” позачергові збори акціонерів скликані за рішенням наглядової ради (протокол № 23 від 29.08.2012 р.) шляхом персонального повідомлення власників акцій Банку згідно зі Статутом Банку та публікацією повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та порядку денного в газеті Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09. 2012 р. № 175.
  Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб позачергових загальних зборів акціонерів Банку проводилась 
23 жовтня 2012 р. з 15.00 до 15.55 за місцем проведення зборів: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, 
зал засідань. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснювалася на підставі переліку (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів) акціонерів Банку, складеного та наданого ПАТ НДУ станом на 17 жовтня 2012 р.
  Загальна кількість осіб, включених в перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, становить 2 754 осіб.
  Для реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів рішенням наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” (протокол № 31 від 18.10.2012 р.) була призначена реєстраційна комісія.
  Згідно чинного законодавства України, реєстраційна комісія провела реєстрацію прибувших на збори акціонерів та їх уповноважених представників.  
  Статутний капітал на момент проведення зборів складає 70 500 000 (сімдесят мільйонів п’ятсот тисяч) гривень, або 705 000 000 (сімсот п’ять мільйонів) акцій з яких: 250 000 привілейованих акцій та 
704 750 000 простих акцій. Кількість акцій для визначення кворуму на зборах становить 704 750 000 простих акцій.
  Комісія зареєструвала для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 
акціонерів, які володіють 679 424 553 простими іменними акціями (голосами), що складає 96,4065 % від кількості акцій для визначення кворуму.

  Присутні:  
1. Представник Управління НБУ в Полтавській області: – Начальник відділу банківського  
  нагляду Управління НБУ в Полтавській обл. Щербаков В.К.
2. Президія зборів: 1. Нелюбін В.Ю. – голова зборів – голова наглядової ради банку.
  2. Носенко Н.В. – секретар зборів.
  
  Затверджується порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів.
  Пропонується до розгляду та затвердження наступний порядок проведення позачергових загальних зборів: 
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для виступу пропонується встановити до 3 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;
- заяви, питання, пропозиції щодо проектів рішень з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.
  Після розгляду кожного питання порядку денного голова зборів ставить на голосування проект рішень.
  Порядок голосування з кожного питання порядку денного роз’яснює голова лічильної комісії.
  Голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою (протокол № 27 від 12.10.2012 р. та протокол № 31 від 18.10.2012 р.).
  За результатами підрахунку голосів лічильною комісією складається протокол, який підписується головою та членами лічильної комісії.
  Хід зборів та прийняті на ньому рішення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем зборів.
  З усіх процедур та питань, яки виникають під час проведення зборів акціонерів Банку, керуватися нормами Статуту, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України.

  Голосували : “ за ” - одноголосно;
  “ проти ” - немає;  
  “ утримались” - немає.

  П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Банку.
 3. Обрання нових голови та членів наглядової ради Банку. 
 4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з головою членами 
  наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди.

 1. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів. Доповідач голова зборів Нелюбін В.Ю., який запропонував для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів призначити лічильну комісію. Акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах, видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна акція – один голос.
  Голосування на зборах по питанням порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня з зазначенням на ньому прийнятого рішення.
  Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів у бюлетенях та оголошує результати голосування. 
  Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Хоменко О.В., члени лічильної комісії – Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Хоменко О.В., члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

  Голосували : “ за ” - 679 424 553 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались ” - немає.

2. СЛУХАЛИ: Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Банку. Доповідач – акціонер Нелюбін В.Ю. Запропонував достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради та одночасно обрати новий склад наглядової ради з метою оптимізації діяльності наглядової ради Банку.
Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради Банку :  
  1. Нелюбін В.Ю - голова наглядової ради. 
  2. Некрасов К.О. - член наглядової ради. 
  3. Носенко Н.В. - член наглядової ради. 
  4. Зобніна С.І. - член наглядової ради. 
  5. Ковач Л.М. - член наглядової ради.

ВИРІШИЛИ: Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради Банку: 
  1. Нелюбін В.Ю - голова наглядової ради. 
  2. Некрасов К.О. - член наглядової ради. 
  3. Носенко Н.В. - член наглядової ради. 
  4. Зобніна С.І. - член наглядової ради. 
  5. Ковач Л.М. - член наглядової ради.

  Голосували : “ за ” - 679 411 094 голоси, або 99,9980 %;
  “ проти ” - 7 359 голоси, або 0,0011; 
  “ утримались ” - немає.

3. СЛУХАЛИ: Обрання нових голови та членів наглядової ради Банку. 
  Доповідач – акціонер Бобилков О.В. Запропонував обрати на три роки новий склад наглядової ради.
  Відповідно до закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Банку, обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.  
  Рішенням наглядової ради (протокол № 31 від 18.10.2012 р.) затверджено перелік осіб – кандидатів на посаду членів наглядової ради:
  1. Некрасов О.В. - голова наглядової ради. 
  2. Нелюбін В.Ю. - член наглядової ради. 


  3. Некрасов К.О. - член наглядової ради. 
  4. Носенко Н.В. - член наглядової ради. 
  5. Зобніна С.І. - член наглядової ради.  
   
ВИРІШИЛИ: Обрати на три роки наглядову раду Банку у наступному складі: 
  1. Некрасов О.В. - голова наглядової ради. 
  2. Нелюбін В.Ю. - член наглядової ради. 
  3. Некрасов К.О. - член наглядової ради. 
  4. Носенко Н.В. - член наглядової ради. 
  5. Зобніна С.І. - член наглядової ради.

Голосували : за Некрасова О.В. - 679 411 094 кумулятивних голосів;
  за Нелюбіна В.Ю. - 679 411 094 кумулятивних голосів;
  за Некрасова К.О. - 679 411 094 кумулятивних голоси;
  за Носенко Н.В. - 679 411 094 кумулятивних голоси;
  за Зобніну С.І. - 679 411 094 кумулятивних голоси.
  
Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди. Акціонер Гофман В.В. запропонував згідно Закону України “Про акціонерні товариства” з головою наглядової ради укласти трудовий договір (контракт), а з членами наглядової ради укласти цивільно-правові договори, в яких встановлюються порядок роботи, відповідальність цих посадових осіб. Встановити розмір винагороди на місяць в розмірі: голові наглядової ради – 12 500 грн., заступнику голови наглядової ради - 4 000 грн., секретарю наглядової ради – 2 000 грн., члену наглядової ради – 1 500 грн.  

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Банку Бобилков О.В., який підтримав винесену на розгляд зборів пропозицію. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та трудового договору (контракту) з головою наглядової ради : здійснювати свою діяльності відповідно 
до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про наглядову раду ПАТ ”Полтава-банк”. Встановити розмір винагороди на місяць в розмірі: голові наглядової ради - 12 500 грн., 
заступнику голови наглядової ради - 4 000 грн., секретарю наглядової ради -2 000 грн., члену наглядової
ради – 1 500 грн.  

  Голосували : “ за ” - 679 411 094 голоси, або 99,9980 %;
  “ проти ” - 7 359 голоси, або 0,0011; 
  “ утримались ” - немає.

  Всі питання порядку денного загальних зборів розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення зборів від акціонерів не надійшло.
   
   


Голова загальних зборів В.Ю. Нелюбін


Секретар Н.В. Носенко