Протокол чергових загальних зборів акціонерів
   
   
  П Р О Т О К О Л № 1
  чергових загальних зборів акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава - банк”


  10 квітня 2012 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань
  Початок зборів - 16.00; закінчення зборів - 17.30.


  Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” збори акціонерів скликані за рішенням наглядової ради (протокол № 5 від 17.02.2012 р.) шляхом персонального повідомлення власників акцій Банку згідно зі Статутом Банку та публікацією повідомлення про проведення загальних зборів та порядку денного в газеті Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.02. 2012 р. № 37.
  Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб чергових загальних зборів акціонерів Банку проводилась 
10 квітня 2012 р. з 15.00 до 15.55 за місцем проведення зборів: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, 
зал засідань. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснювалася на підставі переліку (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів) акціонерів Банку, складеного та наданого ПАТ НДУ станом на 04 квітня 2012 р.
  Загальна кількість осіб, включених в перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, становить 2 754 осіб.
  Для реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів рішенням наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” (протокол № 9 від 04.04.2012 р.) була призначена реєстраційна комісія.
  Згідно чинного законодавства України, реєстраційна комісія провела реєстрацію прибувших на збори акціонерів та їх уповноважених представників.  
  Статутний капітал на момент проведення зборів складає 70 500 000 (сімдесят мільйонів п’ятсот тисяч) гривень, або 705 000 000 (сімсот п’ять мільйонів) акцій з яких: 250 000 привілейованих акцій та 
704 750 000 простих акцій. Кількість акцій для визначення кворуму на зборах становить 704 750 000 простих акцій.
  Комісія зареєструвала для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 22 акціонера, які володіють 681 312 802 простими іменними акціями (голосами), що складає 96,6744 % від кількості акцій для визначення кворуму.

  Присутні:  
1. Представник Управління НБУ в Полтавській області: – в. о. начальника відділу банківського нагляду Управління НБУ в Полтавській області Бородай С.В.; в. о. заступника начальника Управління НБУ в Полтавській області Гольцева А.М.
2. Президія зборів: 1. Нелюбін В.Ю. – голова зборів – заступник голови наглядової ради банку.
  2. Носенко Н.В. – секретар зборів.
  
  Затверджується порядок (регламент) проведення Загальних зборів.
  Пропонується до розгляду та затвердження наступний порядок проведення загальних зборів: 
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для виступу пропонується встановити до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин;
- заяви, питання, пропозиції щодо проектів рішень з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.
  Після розгляду кожного питання порядку денного голова зборів ставить на голосування проект рішень.
  Порядок голосування з кожного питання порядку денного роз’яснює голова лічильної комісії.
  Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою (протокол № 7 від 30.03.2012 р. та протокол № 9 від 04.04.2012 р.).
  За результатами підрахунку голосів лічильною комісією складається протокол, який підписується головою та членами лічильної комісії.
  Хід зборів та прийняті на ньому рішення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем зборів.
  З усіх процедур та питань, яки виникають під час проведення зборів акціонерів Банку, керуватися нормами Статуту, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України.  Голосували : “ за ” - одноголосно;
  “ проти ” - немає;  
  “ утримались” - немає.

  П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2011 р. та їх визначення на 2012 р. 
  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Банку.  
 5. Затвердження результатів діяльності Банку у 2011 р. та заходів за результатами розгляду висновків  
  аудиторської фірми.
 6. Розподіл прибутку.
 7. Обрання наглядової ради Банку. 
 8. Обрання ревізійної комісії Банку. 
 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової 
  ради та ревізійної комісії. Встановлення розміру їх винагороди.
10. Внесення змін до Статуту Банку.  
11. Внесення змін до Положення про наглядову раду.

1. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії Загальних зборів. Доповідач голова зборів Нелюбін В.Ю., який запропонував для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів призначити лічильну комісію. Акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах, видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна акція – один голос.
  Голосування на зборах по питанням порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня з зазначенням на ньому прийнятого рішення.
  Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів у бюлетенях та оголошує результати голосування. 
  Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Хоменко О.В., члени лічильної комісії – Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Хоменко О.В., члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

  Голосували : “ за ” - 681 312 802 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались ” - немає.

2. СЛУХАЛИ: Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2011 р. та їх визначення на 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  Доповiдач - голова правління Публічного акціонерного товариства ”Полтава-банк” Некрасов О.В.  
 
ВИСТУПИЛИ: В обговоренні питання взяли участь акціонери:
  1. Перший заступник голови правління Банку Гофман В.В. 
  2. Головний бухгалтер, член правління Щербак Л.І.  
  3. Бобилков О.В.
  4. Хоменко О.В.
5. Зобніна С.І.  
  В виступах була проаналізована діяльність Банку за 2011 рік.
  Протягом 2011 року діяльність Банку була визначена зростанням капіталу Банку до 216 325 тис. грн., прибуток склав – 753 тис. 045 грн. 
  Загальна сума доходів ПАТ “Полтава - банк” за 2011 рік становила 207 928 тис. грн., що на 1,9 % менше за відповідний показник 2010 року.  
  За 2011 рік відкрито 3 Відділення Банку з метою розширення зони обслуговування клієнтів Банку.
  Загальна кількість відділень Банку і відділень філій станом на 01.01.2012 року - 130.
  Основними завданнями Банку у 2011 році були: збільшення капіталу, отримання прибутку, поліпшення якості активів, підвищення ефективності діяльності, підтримка на достатньому рівні


платоспроможності та ліквідності, кредитно-фінансова підтримка всіх галузей економіки, забезпечення надійної та стабільної роботи клієнтів, підтримка високої репутації Банку.
  Правління та персонал Банку досягли за минулий рік значних якісних змін у своїй діяльності, що дасть можливість Банку ефективно працювати в поточному році.
  Основними завданнями Банку на 2012 рік є: збільшення капіталу до 223 млн. грн.; отримання прибутку у сумі 27 млн. грн., збільшення активів Банку до 1 310, 34 млн. грн..  
  Було запропоновано звiт голови правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в 2011 роцi та основні напрями діяльності Банку на 2012 рiк затвердити.

ВИРІШИЛИ: Заслухавши та обговоривши доповідь голови правління Банку Некрасова О.В. загальні збори акціонерів постановляють :
звiт голови правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в 2011 роцi та основні напрями діяльності Банку на 2012 рiк затвердити.

  Голосували : “ за ” - 681 312 802 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались ” - немає.

3. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.
  Доповідач - заступник голови наглядової ради Нелюбін В.Ю.

ВИСТУПИЛИ: В обговоренні взяли участь акціонери:
  1. Зобніна С.І.
  2. Носенко Н.В.
  3. Некрасов К.О.
  В виступах була проаналізована діяльність Наглядової ради за 2011 рік. 
  У своїй роботі в звітному періоді Наглядова рада керувалась законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Банку.
  Засідання Наглядової ради проводились регулярно згідно з регламентом її роботи.  
  На протязі звітного періоду Наглядовою радою проведено 28 засідань, на яких розглянуто та прийнято рішення з різних питань фінансово-господарської діяльності 
  Вся діяльність Банку, що проводилась правлінням, знаходилась у полі зору Наглядової ради.
На протязі року Наглядовою радою розглядались питання по попередньому розподілу прибутку, отриманому у звітному році з подальшим винесенням цього питання на обговорення на загальних зборах, рішення по затвердженню стратегій розвитку Банку, бізнес-планів, внутрішніх положень, затвердження яких відноситься до компетенції наглядової ради та інші питання, що пов’язані з повноваженнями Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ: Заслухавши та обговоривши доповідь заступника голови Наглядової ради Нелюбіна В.Ю. загальні збори постановляють : звіт Наглядової ради затвердити.

  Голосували : “ за ” - 681 312 802 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались ” - немає.

4. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Банку.  
  Доповідач голова ревізійної комісії Банку представник ПП “Полтавапромреконструкція ” Бут О.І., який 
виніс на розгляд загальних зборів звіт ревізійної комісії про наслідки фінансово-господарської діяльності Банку в 2011 році.  

ВИСТУПИЛИ: акціонер Мороз С.Є. який запропонував загальним зборам затвердити звіт ревізійної комісії
Банку. 

ВИРІШИЛИ: Звіт ревізійної комісії Банку затвердити.

  Голосували : “ за ” - 681 312 802 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались ” - немає.
   

5. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів діяльності Банку у 2011 р. та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми. Доповiдач головний бухгалтер Щербак Л.І. 
  1. Затвердження результатів діяльності Банку у 2011 році. Доповідач ознайомив збори з річною фінансовою звітністю Банку за 2011 рік (баланс ПАТ “Полтава – банк” за 2011 рік;
звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал;
  примітки до звітів) та висновком ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності. Цим висновком ревізійна комісія Банку пропонує загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність.  
   
  2. Доповідач ознайомив збори з висновками аудиторської фірми ТОВ “Фінком-аудит” та заходами розробленими правлінням щодо висновків аудиторської фірми та рекомендованими наглядовою радою для затвердження загальними зборами.

ВИСТУПИЛИ: в обговоренні прийняли участь акціонери Гофман В.В., Носенко Н.В., які запропонували загальним зборам акціонерів затвердити результати діяльності Банку у 2011 році та заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ “Фінком-аудит”.

ВИРIШИЛИ : 1. Затвердити Річну фінансову звітність Банку за 2011 рік ( баланс ПАТ “Полтава – банк” за 2011 рік; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал;
примітки до звітів) .
  2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми:
- забезпечити здійснення детального аналізу діяльності позичальників-суб’єктів господарської діяльності при розрахунку показників: терміни погашення рахунків дебіторів та кредиторів, наявність простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості, кадровий потенціал, з метою уникнення штучного завищення загальної кількості балів – термін виконання встановити до 01.05.2012 р;
- при визначенні фінансового стану позичальників-фізичних осіб враховувати лише особисту кредитоспроможність позичальника - термін виконання встановити до 01.05.2012 р;
- привести значення показника „Наявність залишків на рахунках” у пропорційну залежність від суми  
кредиту та виключити можливість його дублювання показником „Банківські реквізити позичальника” - термін виконання встановити до 01.05.2012 р;
- переглянути нормативні значення та встановлені бали для окремих показників, в залежності від їх вагомості серед інших показників - термін виконання встановити до 01.05.2012 р;
- при визначенні балів за кредитною історією позичальників, враховувати інформацію з Бюро кредитних історій - термін виконання встановити до 01.05.2012 р.
   
  Голосували : “ за ” - 681 312 802 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає;
  “ утримались ” - немає.
  
6. СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку.  
  Доповідач – перший заступник голови правління Гофман В.В.

ВИРІШИЛИ: Чистий прибуток Банку за 2011 рік 753 044 грн. 65 коп. Чистий прибуток Банку за 2011 рік який підлягає розподілу 748 044 грн. 65 коп. направити:  
  - в резервний фонд Банку ( рахунок 5021) – 38000 грн. 00 коп.;
  - на збільшення капіталу Банку (рахунок 5022) - Інші фонди Банку – 710 044 грн. 65 коп.

  Голосували : “ за ” - 681 312 802 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає;
  “ утримались” - немає.

7. СЛУХАЛИ: Обрання наглядової ради Банку. 
  Доповідач – заступник голови правління Бобилков О.В. Запропонував у зв’язку з закінченням терміну, на який обиралася наглядова рада 10 квітня 2012 р. обрати на три роки новий склад наглядової ради.  
  Відповідно до закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Банку, обрання членів наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування.  Рішенням наглядової ради (протокол № 9 від 04.04.2012 р.) затверджено перелік осіб – кандидатів на посаду членів наглядової ради:
  1. Нелюбін В.Ю. - голова наглядової ради. 
  2. Некрасов К.О. - член наглядової ради. 
  3. Носенко Н.В. - член наглядової ради. 
  4. Зобніна С.І. - член наглядової ради. 
  5. Ковач Л.М. - член наглядової ради.  
   
ВИРІШИЛИ: У зв’язку з закінченням терміну, на який обиралась наглядова рада 10 квітня 2012 р., обрати на три роки наглядову раду Банку у наступному складі: 
  1. Нелюбін В.Ю - голова наглядової ради. 
  2. Некрасов К.О. - член наглядової ради. 
  3. Носенко Н.В. - член наглядової ради. 
  4. Зобніна С.І. - член наглядової ради. 
  5. Ковач Л.М. - член наглядової ради.

Голосували : за Нелюбіна В.Ю. - 681 330 547 кумулятивних голосів;
  за Некрасова К.О. - 681 330 347 кумулятивних голосів;
  за Носенко Н.В. - 681 305 422 кумулятивних голоси;
  за Зобніну С.І. - 681 305 272 кумулятивних голоси;
  за Ковач Л.М.. - 681 292 422 кумулятивних голоси.
  
Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ: Обрання ревізійної комісії Банку. 
  Доповідач – головний бухгалтер Щербак Л.І. Запропонувала у зв’язку з закінченням терміну
на який обиралась ревізійна комісія 10 квітня 2012 р. обрати на три роки новий склад ревізійної комісії.  
  Відповідно до закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Банку, обрання членів ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування.
  Рішенням наглядової ради (протокол № 9 від 04.04.2012 р.) затверджено перелік осіб – кандидатів на посаду членів ревізійної комісії:
  1. ПП “Полтавапромреконструкція” - голова ревізійної комісії.  
2. Некрасов Л.О. - член ревізійної комісії.
3. Чирка Л.К. - член ревізійної комісії 

  ВИРІШИЛИ: У зв’язку з закінченням терміну, на який обиралась ревізійна комісія 10 квітня 2012 р., обрати на три роки ревізійну комісію Банку у наступному складі: 
  1. ПП “Полтавапромреконструкція” - голова ревізійної комісії.  
2. Некрасов Л.О. - член ревізійної комісії.
3. Чирка Л.К. - член ревізійної комісії
 
Голосували : за ПП “Полтавапромреконструкція” - 681 302 926 кумулятивних голосів;
  за Некрасова Л.О. - 681 331 029 кумулятивних голосів;
  за Чирку Л.К. - 681 302 726 кумулятивних голосів.

Рішення прийнято.

9. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради та ревізійної комісії. Встановлення розміру їх винагороди.
Начальника управління корпоративних фінансів Нелюбіна В.Ю., який доповів, що згідно Закону України “Про акціонерні товариства” з членами наглядової ради та ревізійної комісії після їх обрання повинні 
укладатися цивільно-правові договори, в яких встановлюються порядок роботи, відповідальність цих посадових осіб. Такі договори від імені Банку підписуються головою правління. Такі договори можуть бути 
або оплатними, або безоплатними. Члени наглядової ради та ревізійної комісії надали згоду здійснювати свою діяльність на безоплатній основі.ВИСТУПИЛИ: Акціонер Банку Бобилков О.В., який підтримав винесену на розгляд зборів пропозицію про укладання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради та ревізійної комісії. Встановити, що члени наглядової ради та ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

  Голосували : “ за ” - 681 312 802 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались ” - немає.

10. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Банку.  
Начальника управління корпоративних фінансів Нелюбіна В.Ю., який доповів про необхідність внесення змін до Статуту ПАТ “Полтава-банк” шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності ПАТ “Полтава-банк” у відповідність з вимогами Закону України “Про банки і банківську діяльність”.
  У зборах беруть участь акціонери, які мають 681 312 802 голоси, або 96,6744 відсотків. Рішення про зміни до Статуту Банку приймають акціонери, що мають 681 312 802 голоси, або 100 відсотків кількості голосів, що приймають участь у зборах.

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Банку Гофман В.В., який підтримав винесену на розгляд зборів пропозицію про необхідність внесення змін до Статуту Банку та затвердження нової редакції Статуту Банку.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни та доповнення до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність з вимогами закону України “Про банки і банківську діяльність” та затвердити його у новій редакції.
  Уповноважити голову правління Некрасова О.В. підписати нову редакцію Статуту.

  Голосували : “ за ” - 681 312 802 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає;  
  “ утримались ” - немає.

11 . СЛУХАЛИ: Внесення змін до Положення про наглядову раду.
 Начальника управління корпоративних фінансів Нелюбіна В.Ю., який доповів про необхідність внесення змін до Положення про наглядову раду у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту у Новій редакції.

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Банку Зобні на С.І., яка підтримала винесену на розгляд зборів пропозицію та запропонувала затвердити Положення про наглядову раду.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про наглядову раду у Новій редакції. Дане Положення вступає в дію після державної реєстрації Статуту у Новій редакції.
   
  Голосували : “ за ” - 681 312 802 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались ” - немає.


  Всі питання порядку денного загальних зборів розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення зборів від акціонерів не надійшло.
   
Голова загальних зборів В.Ю. Нелюбін


Секретар Н.В. Носенко