Висновок ревізійної комісїї 2011
  Висновок
  ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності 
  ПАТ «Полтава-банк» за 2011 рік


  Ревізійною комісією було розглянуто фінансову звітність банку: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів.
 Здійснено аналіз стану організації бухгалтерського обліку і безготівкових розрахунків в національній валюті на відповідність нормативним актам НБУ.
 Оброблення інформації та перетворення Ії у фінансову та статистичну звітність в системі банку здійснюється автоматизовано з використанням програмного забезпечення.
 Невідповідності даних статистичних звітів даним регістрів бухгалтерського обліку не виявлено.
 Банк дотримується фінансової дисципліни при виконанні передбачених статутом операцій та є забезпеченим відповідним джерелом коштів для своєчасного виконання зобов’язань і розвитку банку.
  Бухгалтерський облік банку відповідає вимогам нормативно-правових актів НБУ та забезпечує належний рівень адекватності внутрішнім положенням.
 Ми підтверджуємо, що представлена інформація дає дійсне та повне уявлення про активи та пасиви банку. Фінансові звіти відображають правдивий та реальний фінансовий стан банку на 01.01.2012р. по результатам операцій проведених у 2011 році.
 Пропонуємо загальними зборами акціонерів затвердити річну фінансову звітність :
- баланс ПАТ Полтава - банк за 2011 рік;
- звіт про фінансові результати;
- звіт про рух грошових коштів;
- звіт про власний капітал;
  - примітки до звітів.

Голова комісії А.І. Бут

Члени комісії: Л.К. Чирка


З висновком ознайомлені :

Голова правління
ПАТ Полата-банк О.В. Некрасов


Гол. бухгалтер Л.І. Щербак