Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow ПРОТОКОЛ № 3 позачергових загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ № 3 позачергових загальних зборів акціонерів Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л № 3
  позачергових загальних зборів акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава - банк”

  27 вересня 2017 р. м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань
  Початок зборів - 16.00 закінчення зборів - 16.30

  Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” позачергові загальні збори акціонерів ПАТ “Полтава-банк” скликані за рішенням наглядової ради (протокол № 40 від 10 серпня 2017 р.). 
  При здійсненні організаційних заходів з підготовки до проведення позачергових загальних зборів акціонерів, наглядова рада Банку керувалась вимогами Цивільного кодексу України, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок” та інших нормативно-правових актів України.
  Офіційне повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів було оприлюднено в
офіційному друкованому виданні НКЦПФР “Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку” 23 серпня 2017 р. № 160, в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок 
цінних паперів, а також на власному веб-сайті. 
  Письмове повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів та проект порядку денного з проектами рішень з питань порядку денного було надіслано всім акціонерам персонально поштовим відправленням.
  Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів по 27 вересня 2017 р. акціонерам та їх представникам була надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного винесеними на голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
  У строки, встановлені ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства” пропозицій до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надійшло.
  Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Банку проводилась 27 вересня 2017 р. з 15.30 до 15.55 за місцем проведення зборів: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснювалася на підставі переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, складеного відповідно до ст. 34 Закону України “Про акціонерні товариства” станом на 24-ту годину 21 вересня 2017 р. ПАТ НДУ та наданого Депозитарною установою.
  Для реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів рішенням наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” (Протокол № 44 від 13.09. 2017 р.) була призначена реєстраційна комісія. 
  Згідно чинного законодавства України, реєстраційна комісія провела реєстрацію прибувших на збори акціонерів та їх уповноважених представників.  
  Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 21 вересня 2017 р., складає 2 752 особи.
  Статутний капітал Банку на момент проведення зборів становить 225 600 000,00 (двісті двадцять п’ять мільйонів шістсот тисяч грн.. 00 коп.) гривень і складається з 705 000 000 штук акцій – 250 000 привілейованих акцій (не голосуючих) та 704 750 000 простих акцій (голосуючих).
  Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які уклали відповідні договори з депозитарною установою ( 7 акціонерів), та відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, і мають право на участь у загальних зборах акціонерів 27 вересня 2017 р. – 679 414 827 штук акцій.
  Загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів складає –
 12 осіб, з них: - 3 особи - власники голосуючих акцій, яким належать 675 452 166 голосів в ПАТ “Полтава-банк” та 9 осіб - власників 14 160 140 акцій, які відповідно до п. 10 прикінцевих положень Закону України “Про депозитарну систему України” не уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах і тому їх голоси не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.
  Загальні збори акціонерів мають кворум 99,42 % та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.  
  Присутні:  
Президія зборів: 1. Некрасов О.В. – голова зборів – голова наглядової ради Банку 
  (згідно Статуту Банку).
  2. Щербак Л. І. - секретар зборів
  (згідно рішення наглядової ради 
  Протокол № 44 від 13 вересня 2017 р.
   
   

  П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :
 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
 2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом  
  викладення його у новій редакції.
4. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк». 

1. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії загальних зборів. Доповідач голова зборів Некрасов О.В. запропонував для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів обрати лічильну комісію. Акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах та мають голосуючі акції, видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня
з зазначенням в ньому прийнятого рішення.
Голова зборів оголосив, що у зв’язку з тим, що лічильна комісія ще не обрана, підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного, згідно рішення наглядової ради (Протокол № 44 від 13.09. 2017) доручено тимчасовій лічильній комісії.
До складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава – банк” запропоновано наступні кандидатури: Хоменко О.В. – голова лічильної комісії, Гнатченко Н.А. та Кутова О.О.- члени лічильної комісії.
   
ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О.В., члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

 Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%);  
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту загальних зборів. Доповідач голова зборів Некрасов О.В.
Затверджується порядок (регламент) проведення загальних зборів.
Пропонується до розгляду та затвердження наступний порядок проведення загальних зборів: 
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для доповіді встановлюється до 5 хвилин;
- час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;
- заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.
 Після розгляду кожного питання порядку денного голова зборів ставить на голосування проект рішення.
Порядок голосування з кожного питання порядку денного роз’яснює голова лічильної комісії. 
Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою протокол (Протокол № 44 від 13.09. 2017 р.)
За результатами підрахунку голосів лічильною комісією складається протокол, який підписується головою та членами лічильної комісії.
Хід зборів та прийняті на ньому рішення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем зборів.
З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Банку, керуватися нормами Статуту, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України.

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для доповіді встановлюється до 5 хвилин;
- час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;
- заява, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.  

Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції. Доповідач – акціонер Нелюбін В.Ю. виніс на розгляд зборів пропозицію про необхідність внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити голову правління Переверзева В. С. підписати нову редакцію Статуту, підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в Національному банку України та його державної реєстрації. Підготувати пакет документів для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.  

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Мороз С. Є., який підтримав винесену на розгляд зборів пропозицію про необхідність внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції.

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни до Статуту Банку та затвердити нову редакцію Статуту Банку. 
Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту:
Статутний капітал Банку становить 242 600 000 (двісті сорок два мільйона шістсот тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів і складається з 758 125 000 штук акцій (250 000 штук акцій привілейованих та 757 875 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 32 (тридцять дві) копійки.
2. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України.
3. Уповноважити голову правління Переверзева В. С. підписати нову редакцію Статуту.
4. Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації. 
5. Підготувати пакет документів для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.


 Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято одноголосно.
 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк». 
  Доповідач - акціонер Нелюбін В. Ю. запропонував затвердити Кодекс корпоративного  
  управління ПАТ «Полтава-банк». 
   
  ВИРІШИЛИ: Затвердити Кодекс корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк» 

  Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

   
  Рішення прийнято одноголосно.

Всі питання порядку денного позачергових загальних зборів розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо організації та проведення зборів від акціонерів не надійшло.
   


   
   
  Голова загальних зборів О.В. Некрасов


  Секретар Л.І. Щербак  

 

Відділення


Акційні пропозиції