Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Надрукувати
 Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”, місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а,
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 09 лютого 2017 р. о 16.00 за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань.
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 09 лютого 2017 року з 15.00 до 15.55. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 03 лютого 2017 року. 
  Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.
 5. Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2016 р. та їх визначення на 2017 р. 
  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.
7. Затвердження результатів діяльності Банку у 2016 р. та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
8. Розподіл прибутку за 2016 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
9. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до  
  статутного капіталу частини прибутку.
10. Випуск акцій нової номінальної вартості.
11. Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у
  новій редакції.
12. Припинення повноважень наглядової ради.
13. Обрання наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення 
  розміру їх винагороди.
15. Затвердження Положення про наглядову раду у новій редакції.
Проекти рішень з питань порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О.В.; члени лічильної комісії –
 Гнатченко Н.А., Кутова О.О.
2. Обрати секретарем загальних зборів Носенко Н.В. 
3. Затвердити регламент загальних зборів.
4. Бюлетені для голосування на річних загальних зборах засвідчуються підписом голови лічильної комісії після підрахунку голосів.
5. Затвердити звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2016 р. та основні напрями діяльності Банку на 2017 р.
6. Затвердити звіт наглядової ради Банку.
7. Затвердити результати діяльності Банку у 2016 р. та заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
8. Чистий прибуток Банку за 2016 р. в сумі 74 322 350 грн. 61 коп. направити:
- в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 3 811 350 грн. 61 коп. ,
- на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) - 70 500 000 грн. 00 коп.,
- на виплату дивідендів за привілейованими акціями (рахунок 3631) – 11 000 грн. 00 коп. 
Виплату дивідендів за акціями здійснити безпосередньо акціонерам.
9. Збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість – 0,32 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в сумі – 70 500 000 (сімдесят мільйонів п’ятсот тисяч) грн. 00 коп.
З урахуванням підвищення номінальної вартості акцій статутний капітал Банку буде сформовано у розмірі 225 600 000 (двісті двадцять п’ять мільйонів шістсот тисяч) грн. 00 коп.
10. Затвердити випуск акцій нової номінальної вартості – 0,32 грн.
11. 1. Внести зміни до Статуту Банку та затвердити нову редакцію Статуту Банку.
Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту:  
Статутний капітал Банку становить 225 600 000 (двісті двадцять п’ять мільйонів шістсот тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів і складається з 705 000 000 штук акцій (250 000 штук акцій привілейованих та 704 750 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 32 (тридцять дві) копійки.
 2. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.
 3. Уповноважити голову правління Переверзева В.С. підписати нову редакцію Статуту.
 4. Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації.
 5. Підготувати пакет документів для реєстрації випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
12. Припинити повноваження наглядової ради: голови наглядової ради - Некрасова О.В. та членів наглядової ради – Нелюбіна В.Ю.,
Некрасова К.О., Вакули О.Л., Котенко О.Г.
13. Члени наглядової ради обираються кумулятивним голосуванням.
14. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради : здійснювати
свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про наглядову раду ПАТ “Полтава-банк”. Встановити розмір винагороди на місяць: голові наглядової ради – 15 500 грн., заступнику голови наглядової ради – 8 000 грн., секретарю наглядової ради – 4 500 грн., членам наглядової ради – 2 500 грн. 
15. Затвердити Положення про наглядову раду у новій редакції. 
   
  Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з цих питань загальних зборів акціонерів, можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, кімната для переговорів, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.  
  Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів: www.poltavabank.com
  Відповідальна особа – Монастирний С.В. Довідки за телефоном (05322) 27957.
  Для участі у загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); доручення на право участі у чергових загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).  
  Наглядова рада
 

Відділення


Акційні пропозиції