Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Протокол лічильної комісії 9 лютого 2016 р.
Протокол лічильної комісії 9 лютого 2016 р. Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л Л І Ч И Л Ь Н О Ї К О М І С І Ї № 2 
  про результати голосування на річних загальних зборах акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”

09 лютого 2016 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань  

Присутні : голова лічильної комісії: Хоменко О.В.
  члени лічильної комісії : Гнатченко Н.А.
  (обрані загальними Кутова О.О
  зборами акціонерів
  ПАТ “Полтава-банк”)  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження результатів голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”.
  (голосування бюлетенем № 3)
Голосували за порядок денний : “за” - одноголосно;
  “проти” - немає.  
1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів: 

З питання № 3: “Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2015 р. та їх визначення на 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту”. 
  Проект рішення: Затвердити звiт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2015 р.
та основні напрями діяльності Банку на 2016 р. 
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
З питання № 4: “Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку”.
  Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Банку.
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
З питання № 5: “Затвердження результатів діяльності Банку у 2015р. та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми”.
  Проект рішення: Затвердити результати діяльності Банку у 2015 р. та заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми. 
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
З питання № 6: “Розподіл прибутку за 2015 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу”.  
  Проект рішення: Чистий прибуток Банку за 2015 рік який підлягає розподілу загальними зборами акціонерів - 38 481 389 грн. 28 коп. направити:  
  - в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 1 925 487 грн. 53 коп.;
  - на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) – 35 250 000 грн. 00 коп.
  - на виплату дивідендів по простим акціям (рахунок 3631) – 1 305 901 грн. 75 коп.
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
З питання № 7: “Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку”.  
  Проект рішення: Збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість - 0,22 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в сумі -35 250 000 (тридцять п’ять мільйонів двісті п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп. З урахуванням підвищення номінальної вартості акцій статутний капітал Банку буде сформовано у розмірі 155 100 000 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп.
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
З питання № 8: “Випуск акцій нової номінальної вартості”.  
  Проект рішення: Затвердити випуск акцій нової номінальної вартості - 0,22 грн. 
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
З питання № 9: “Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції”.  
  Проект рішення: I. Внести зміни до Статуту Банку та затвердити нову редакцію Статуту Банку.
  Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту:
  Статутний капітал Банку становить 155 100 000 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів сто тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів і складається з 705 000 000 штук акцій 
(250 000 штук акцій привілейованих та 704 750 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 22 (двадцять дві) копійки.
  2. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України. 
  3. Уповноважити голову правління Переверзева В.С. підписати нову редакцію Статуту.
  4. Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації. 
  5 . Підготувати пакет документів для реєстрації випуску акцій в Національній комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.  
  Рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій. 3/4 голосів складає – 503 842 779
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
З питання № 10 “Припинення повноважень наглядової ради”.  
  Проект рішення: припинити повноваження наглядової ради.
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
З питання № 11: “Обрання наглядової ради” (кумулятивне голосування).  
  Проект рішення: Обрати наглядову раду Банку у наступному складі:
  Варіанти голосування: Кількість голосів
Кількість кумулятивних голосів, що взяли участь у голосуванні 3 358 951 860
“ЗА” в розрізі кандидатів: 
  1. Некрасов Олександр Васильович 674 452 166
  2. Нелюбін Вячеслав Юрійович 671 452 166
  3. Некрасов Костянтин Олександрович 670 952 166 
  4. Вакула Ольга Леонідівна – незалежний член наглядової ради 671 143 196
  5. Котенко Ольга Григорівна – незалежний член наглядової ради 670 952 166
“ПРОТИ” всіх кандидатів -
“УТРИМАВСЯ” по всім кандидатам -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними -
Рішення прийнято.
З питання № 12: “Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди”.  
  Проект рішення: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та трудових договорів (контрактів) з головою та заступником голови наглядової ради: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про наглядову раду ПАТ ”Полтава-банк”. Встановити розмір їх винагороди на місяць: голові наглядової ради – 14 000 грн., заступнику голови наглядової ради – 6 500 грн., членам наглядової ради – 2 500 грн. 
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Гнатченко Н.А., яка запропонувала затвердити результати голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” (голосування бюлетенем № 3). 
ВИРІШИЛИ: Затвердити результати голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” (голосування бюлетенем № 3 ).
  Голосували : “за” - одноголосно;
  “проти” - немає.  

  Голова лічильної комісії: О.В. Хоменко

  Члени лічильної комісії: Н.А. Гнатченко

  О.О. Кутова  
   


 

Відділення


Акційні пропозиції