Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Надрукувати
Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк, місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 09 лютого 2016 р. о 16 00 за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань.
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 09 лютого 2016 року з 15.00 до 15.55.  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 03 лютого 2016 року. 
  Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2015 р. та їх визначення на 2016 р. 
  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.
5. Затвердження результатів діяльності Банку у 2015 р. та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
6. Розподіл прибутку за 2015 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
7. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
8. Випуск акцій нової номінальної вартості.
9. Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції.
10. Припинення повноважень наглядової ради.
11. Обрання наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди.
   
  Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “Полтава-банк”  
  (тис. грн.)
  Найменування показника Період
  звітний 2015р. попередній 2014 р.
Усього активів 1590505 1329402
Основні засоби 329854 140716
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 62339 53464
Сумарна дебіторська заборгованість 15566 9009
Грошові кошти та їх еквіваленти 129897 141973
Нерозподілений прибуток 0 28636
Власний капітал 470401 297602
Статутний капітал 119850 70500
Довгострокові зобов’язання 573199 602969
Поточні зобов’язання 546904 428831
Чистий прибуток (збиток) 38490 34300
Середньорічна кількість акцій (шт.) 704750000 704750000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 725 823

  Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.  
  Відповідальна особа – Гофман В.В. Довідки за телефоном (05322) 27957.
  Для участі у загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); доручення на право участі у загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).  
   
  Наглядова рада  

 

Відділення


Акційні пропозиції