Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Положення про правління ПАТ "Полтава-банк"
Положення про правління ПАТ "Полтава-банк" Надрукувати

 

Правління є виконавчим органом Банку.

                  Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності Банку згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями загальних зборів акціонерів і наглядової ради Банку.   

                  Правління вирішує всі питання діяльності Банку, крім питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Банку. Повноваження, що не є виключною компетенцією наглядової ради Банку, можуть  бути  передані наглядовою   радою Банку до компетенції правління Банку.    

                   До  виключної  компетенції  правління  Банку належать  такі  функції:

        1.       організаційне забезпечення (за рішенням наглядової ради) скликання та     

           проведення чергових та  позачергових  загальних зборів акціонерів Банку;

         2.       організація виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради;

        3.      реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;

        4.      визначення форми та встановлення порядку моніторингу  діяльності

           Банку;

        5.      реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої

           наглядовою радою Банку, забезпечення впровадження  процедур виявлення,

           оцінки, контролю та моніторингу ризиків;

        6.      формування визначеної наглядовою  радою Банку організаційної

           структури Банку;

        7.      розроблення положень, що регламентують діяльність  структурних і 

           відокремлених підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку;

        8.      забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що

           застосовуються для зберігання активів клієнтів;

        9.      інформування наглядової ради Банку про показники діяльності  Банку, 

           виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та  про будь-

           яке погіршення фінансового стану Банку або про  загрозу   такого погіршення,

           про рівень ризиків, що виникають у ході  діяльності Банку;

 

       10.     підготовка  для затвердження наглядовою радою Банку проектів

           бюджету банку, стратегії та бізнес-плану розвитку банку;

       11.     розробка та затвердження поточних планів і оперативних завдань Банку та    

            забезпечення їх реалізації;

       12.     здійснення формування фондів, необхідних для проведення Банком

            статутної діяльності;

      13.     організація діяльності Банку, обліку та звітності,

           внутрішньобанківського контролю, автоматизації банківських операцій;

       14.     прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Банку,

             призначення їх керівників та заступників керівників, визначення порядку їх   

             діяльності;

      15.     складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Банку  

            до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

      16.     затвердження  Положення про облікову політику; затвердження та   

           регулярний перегляд повного переліку повязаних осіб  відповідно до актів

           внутрішнього регулювання Банку;

       17.     затвердження актів внутрішнього регулювання Банку, в тому числі тих, що  

             визначають порядок та умови проведення банківських операцій,     а також

             регулюють поточну діяльність Банку, за винятком тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Банку;

      18.     щоквартальна підготовка звітів правління для наглядової ради Банку щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;

       19.     прийняття рішення щодо встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватися за рішенням кредитної ради/кредитного комітету Банку у межах лімітів, встановлених кредитною радою Банку в межах її компетенції;

      20.    прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Банку стосовно забезпечення виконання Банком вимог чинного законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

      21.    прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Банком безнадійною відповідно до чинного законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

       22.   прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Банком безнадійною  відповідно до чинного законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;

       23.  прийняття рішень щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Банку та за нарахованими Банком доходами (процентами),  якщо  така  заборгованість визнана Банком безнадійною відповідно до чинного законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій;

        24.    прийняття рішення щодо купівлі-продажу будівель та приміщень;

        25.    прийняття рішення щодо купівлі-продажу транспортних засобів.

 

 

Завантажити документ>>

 

Відділення


Акційні пропозиції