Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Протокол чергових загальних зборів акціонерів 10 квітня 2014 р
Протокол чергових загальних зборів акціонерів 10 квітня 2014 р Надрукувати

 

                                                               П Р О Т О К О Л       1

                                                    чергових  загальних  зборів акціонерів

                                         Публічного акціонерного товариства “Полтава - банк”

 

        10 квітня  2014 р.                                                      м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань

        Початок  зборів  -  16.00;    закінчення  зборів  -  16.45.

 

        Відповідно до Статуту  Публічного акціонерного  товариства “Полтава-банк” збори акціонерів скликані за рішенням наглядової ради (протокол №  5  від 24. 02. 2014 р.)  шляхом персонального  повідомлення  власників акцій  Банку  згідно  зі  Статутом  Банку  та  публікацією  повідомлення  про проведення  загальних  зборів  та порядку денного в газеті Відомості Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку від 26.02. 2014 р.   № 39.

        Реєстрація акціонерів  та  уповноважених  осіб чергових  загальних  зборів акціонерів  Банку проводилась

10  квітня  2014 р.  з  15.00  до  15.55  за  місцем  проведення  зборів:  м. Полтава,  вул. Паризької Комуни, 40-а,

зал  засідань.    Реєстрація   акціонерів  для   участі  у  зборах  здійснювалася  на  підставі  переліку   акціонерів  Банку,  складеного  ПАТ  НДУ станом на  04 квітня  2014 р. та  наданого  Депозитарною установою.

        Загальна  кількість  осіб,  включених  в перелік  акціонерів, які мають право на участь в  загальних зборах, становить 2 754 особи.

        Для   реєстрації   учасників   чергових   загальних  зборів  акціонерів  рішенням  наглядової   ради   ПАТ “Полтава-банк” (протокол № 9  від 28.03. 2014 р.) була призначена реєстраційна комісія.

        Згідно чинного законодавства України,  реєстраційна  комісія  провела  реєстрацію  прибувших  на збори акціонерів та їх уповноважених представників.        

        Статутний   капітал  на   момент  проведення   зборів   складає    70 500 000  (сімдесят  мільйонів   п’ятсот тисяч) гривень,  або  705 000 000  (сімсот п’ять мільйонів) акцій   з  яких:   250 000 привілейованих    акцій  та

704 750 000  простих  акцій.   Кількість  акцій  для   визначення   кворуму   на  зборах  становить   704 750 000  простих  акцій.

       Комісія зареєструвала  для участі  у загальних  зборах  акціонерів  ПАТ “Полтава-банк”   15  акціонерів, які володіють  676 641 587  простими іменними акціями (голосами), що складає  96,0116 %  від кількості акцій для визначення кворуму.

       Присутні:                                 

1.       Представник Управління НБУ в Полтавській області:   головний економіст відділу

банківського нагляду    Невсевра Т.І.

2.       Президія  зборів: 1. Некрасов О.В.    голова  зборів  – голова наглядової  ради банку.

                                                                  2. Носенко Н.В.      секретар зборів.

  

        Затверджується  порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

        Пропонується до розгляду та затвердження наступний порядок проведення загальних зборів:

-          з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;

-          час для виступу пропонується встановити до 10 хвилин;

-          час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин;

-          заяви, питання, пропозиції щодо проектів рішень з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.

        Після  розгляду  кожного  питання  порядку  денного голова зборів ставить на голосування проект рішення.

        Порядок голосування з кожного питання  порядку денного роз’яснює голова лічильної комісії.

        Голосування  з  питань  порядку денного  загальних зборів  проводиться  з  використанням  бюлетня  для голосування, форма і текст  якого  були  затверджені  наглядовою  радою  (протокол    9 від 28.03. 2014 р.).

        За  результатами  підрахунку  голосів  лічильною  комісією  складається  протокол,  який   підписується головою та членами лічильної комісії.

        Хід  зборів та прийняті  на  ньому  рішення  оформлюються протоколом,  ведення  якого  забезпечується секретарем зборів.

        З  усіх  процедур  та  питань,  яки  виникають  під  час  проведення  зборів  акціонерів  Банку,  керуватися нормами Статуту,  внутрішніми  положеннями  та чинним законодавством  України.

 

                              Голосували :  “ за                  -   одноголосно;

                                                    “ проти          -    немає;

                                                    утримались  -   немає.

 

 

 

 

                                          П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й :

 

1.  Обрання лічильної комісії загальних зборів.

2.  Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку  у 2013 р. та  їх  визначення  на 2014 р.

     Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту.

3.  Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  Наглядової  ради Банку.

4.  Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  ревізійної комісії Банку.                    

5.  Затвердження  результатів  діяльності  Банку  у 2013 р. та заходів за результатами розгляду висновків 

     аудиторської фірми.

6.  Розподіл  прибутку.

 

1.  СЛУХАЛИ:  Обрання  лічильної  комісії  загальних зборів.  Доповідач  голова  зборів  Некрасов О.В., який запропонував  для  організації  процедури  голосування  на  зборах  та підрахунку голосів призначити лічильну комісію. Акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах, видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

       Голосування   на   зборах  по   питанням  порядку  денного  проводиться  шляхом  заповнення  акціонером  бюлетеня з зазначенням на ньому прийнятого рішення.

       Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів у бюлетенях та оголошує результати голосування.

       Обрати  лічильну  комісію  у  складі:    голова лічильної комісії -  Хоменко О.В.,  члени лічильної комісії – Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

 

ВИРІШИЛИ: Обрати  лічильну  комісію у складі:   голова лічильної комісії    Хоменко О.В.,  члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

 

                           Голосували :   “ за                   -   676 641 587  голосів, або 100 %;

                                                    “ проти             -   немає;

                                                         “ утримались ”  -   немає.

 

2. СЛУХАЛИ:  Звіт  правління  про виконання основних напрямів діяльності Банку  у 2013 р. та  їх  визначення  на 2014 р.  Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту.

      Доповідач  -  голова  правління  Публічного  акціонерного товариства Полтава-банк  Переверзев  В.С.

      Протягом 2013 року діяльність Банку була визначена зростанням капіталу Банку до  262 319  тис. грн., прибуток склав   30 149  тис. 388  грн.

      Загальна  сума  доходів  ПАТ “Полтава - банк” за 2013 рік становила 222681 тис. грн.,  що на 6,4  % більше  за  відповідний показник  2012 року. 

      У 2013 році  Банк мережу відділень не розширював, але продовжував удосконалювати діяльність відділень. Відділення, які  не  мали перспектив розвитку, були  закриті.

       Загальна кількість відділень Банку  станом на 01.01. 2014 року  - 110,  як по області так і в регіонах України.

       Основними  завданнями  Банку  у  2013 році  були:  збільшення   капіталу,  отримання  прибутку,  поліпшення  якості  активів,  підвищення  ефективності  діяльності,  підтримка  на  достатньому  рівні

платоспроможності та ліквідності, кредитно-фінансова підтримка всіх  галузей економіки, забезпечення  надійної  та  стабільної  роботи  клієнтів,  підтримка  високої  репутації  Банку.

       Правління та персонал Банку досягли за минулий  рік значних якісних змін у своїй діяльності, що дасть можливість Банку ефективно працювати в поточному році.

       Основними завданнями Банку на 2014  рік є:   збільшення капіталу до 283  млн. грн.; отримання прибутку у сумі  36  млн. грн.,   збільшення  активів  Банку до  1488,4 млн.  грн.

 

ВИСТУПИЛИ:  В обговоренні  питання взяли участь акціонери:

                             1.  Гофман В.В.

                             2.  Бобилков О.В.

                             3.  Хоменко О.В.

4.  Зобніна С.І.

5.  Мороз С.Є.

         

      В  виступах  була  проаналізована  діяльність Банку  за 2013 рік.

      Було запропоновано звiт  правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в  2013 роцi  та основні напрями  діяльності  Банку  на 2014 рiк   затвердити.

 

 

 

ВИРІШИЛИ: Заслухавши  та  обговоривши  доповідь  голови  правління Банку Переверзева В.С.   загальні  збори акціонерів постановляють :

звiт    правління  про  виконання  основних  напрямів  діяльності Банку  в 2013 роцi  та  основні напрями  діяльності  Банку  на  2014 рiк   затвердити.

 

                           Голосували :   “ за                  -       676 641 587  голосів,  або 96,0116 %;

                                                    “ проти             -     немає;

                                                         “ утримались ”  -      немає.

 

3. СЛУХАЛИ:  Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  Наглядової  ради Банку.

       Доповідач – голова наглядової ради  Некрасов О.В.

 

ВИСТУПИЛИ: В обговоренні   взяли участь акціонери:

                           1. Зобніна С.І.

                           2. Носенко  Н.В.

                           3. Некрасов К.О.

       В  виступах  була  проаналізована  діяльність Наглядової ради   за 2013 рік.

       У своїй  роботі в  звітному періоді  Наглядова  рада керувалась законодавством України, Статутом Банку, Положенням  про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Банку.

       Засідання Наглядової ради проводились регулярно згідно з регламентом її роботи. 

       Протягом звітного періоду Наглядовою  радою  проведено  43  засідання, на яких розглянуто 80 питань:

- внутрішнього та зовнішнього аудиту -  35,   діяльності філій та відділень  -  13,  діяльності правління  - 13,

Корпоративне управління  -   14,   управління ризикам   -  5.

     Головною функцією наглядової ради є контроль, тому питанням  аудиту приділялось найбільше уваги.

Це дало можливість досконально відстежувати більшість процесів, які відбувались протягом звітного періоду у значній частині відокремлених підрозділів та головному офісі та відповідним чином  спрямовувати діяльність правління для виконання поставлених завдань.

  Постійний аналіз діяльності правління, його  звітів дав можливість наглядовій раді в складній економічній  ситуації, в умовах нестабільності, визначати пріоритети   та  коригувати стратегію розвитку банку.  Такий  підхід  в  значній  мірі  забезпечив  загальний  позитивний  результат за підсумками  2013 р.

     Наглядова рада вважає, що в звітному періоді фінансово-господарська діяльність банку, яка здійснювалась правлінням і працівниками всіх структурних підрозділів, була задовільною.

 

ВИРІШИЛИ: Заслухавши та обговоривши доповідь  голови Наглядової ради Некрасова  О.В.  загальні збори   постановляють :  звіт Наглядової ради  затвердити.

 

                           Голосували :   “ за                     -  676 641 587  голосів, або 96,0116 %;

                                                    “ проти              -   немає;

                                                         “ утримались ”   -   немає.

 

4. СЛУХАЛИ:  Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  ревізійної комісії Банку.      

       Доповідач  член ревізійної комісії  Банку Некрасов Л.О., який виніс на  розгляд загальних зборів звіт ревізійної комісії  про наслідки фінансово-господарської   діяльності  Банку  в  2013 році.   

 

ВИСТУПИЛИ:  акціонер  Мороз С.Є. який запропонував загальним зборам затвердити звіт ревізійної комісії

Банку.

 

ВИРІШИЛИ:  Звіт ревізійної комісії Банку  затвердити.

 

                           Голосували :   “ за                     -  676 641 587 голосів, або 96,0116 %;

                                                    “ проти              -   немає;

                                                         “ утримались ”   -   немає.

             

5. СЛУХАЛИ:    Затвердження  результатів  діяльності  Банку  у  2013 р.  та  заходів  за результатами розгляду висновків   аудиторської  фірми.   Доповiдач  акціонер Носенко Н.В.

 

 

 

 

   1. Затвердження  результатів діяльності  Банку  у 2013 році. Доповідач  ознайомив збори з річною фінансовою звітністю  Банку за 2013 рік  (Звіт про фінансовий  стан  аланс) ПАТ “Полтава – банк” за 2013 рік;  звіт про прибутки  і  збитки та інший сукупний  дохід (Звіт про фінансові результати);  звіт  про  рух грошових коштів за

непрямим  методом;  звіт  про зміни  у  власному  капіталі  (Звіт  про  власний  капітал);  примітки до звітів)  та висновком  ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності. Цим висновком ревізійна  комісія  Банку пропонує  загальним  зборам  акціонерів затвердити  річну фінансову звітність.

   2.  Доповідач  ознайомив збори з висновками аудиторської фірми ТОВ Фінком-аудит  та  заходами  розробленими  правлінням щодо  висновків аудиторської фірми  та рекомендованими наглядовою радою  для затвердження загальними зборами.

 

ВИСТУПИЛИ: в обговоренні прийняли участь акціонери Гофман В.В., Зобніна  С.І.,  які  запропонували загальним зборам акціонерів  затвердити  результати діяльності Банку у 2013 році та заходи  за результатами  розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ “Фінком-аудит”.

 

ВИРIШИЛИ : 1. Затвердити Річну фінансову звітність Банку за 2013 рік  (Звіт про фінансовий стан  аланс) ПАТ “Полтава – банк” за 2013 рік;  звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); звіт про рух грошових коштів за непрямим методом; звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);  примітки до звітів).

                         2. Затвердити заходи  за результатами розгляду висновків аудиторської фірми:

-        активізувати роботу у напрямку зменшення проблемних активів - термін виконання встановити постійно;

-        активізувати роботу щодо продажу майна, що надійшло у власність Банка, як заставодержателя - термін виконання встановити постійно;

-        посилити контроль за позиціями ліквідності з  метою зниження впливу незбалансованостей між активами та пасивами на загальний рівень ризику ліквідності - термін виконання встановити постійно;

-        активізувати роботу у напрямку диверсифікації ресурсної бази за джерелами та об'єктами залучення коштів - термін виконання встановити постійно;

-        продовжувати роботу по  нарощенню регулятивного капіталу відповідно до вимог чинного законодавства - термін виконання встановити постійно.

                                                                

                            Голосували :  “ за                   -  676 641 587  голосів, або 96,0116 %;

                                                    “ проти              -  немає;

                                                         “ утримались ”  -   немає.

 

6. СЛУХАЛИ: Розподіл  прибутку.                                                

    Доповідач  – акціонер   Гофман В.В.

 

ВИРІШИЛИ:   Чистий прибуток Банку за 2013 рік який підлягає розподілу загальними зборами акціонерів  -  30 144 387 грн. 71 коп.  направити:   

    -    в резервний фонд Банку ( рахунок 5021) –  1 508 000 грн. 00  коп.;

    -    на збільшення капіталу Банку (рахунок 5030) – нерозподілені прибутки минулих років –

28 636 387 грн. 71 коп.

 

                              Голосували :  “ за                    -  676 641 382  голоси,  або 99,9999  %;

                                                    “ проти ”            -  205 голосів, або 0,0001 %;

                                                    “ утримались”   -   немає.

 

        Всі питання порядку денного загальних зборів розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування  та були прийняті  рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення зборів від акціонерів не надійшло.

         

 

 

Голова загальних зборів                                 О.В. Некрасов

 

Секретар                                                           Н.В.  Носенко           

 

Відділення


Акційні пропозиції