Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Протокол чергових загальних зборів акціонерів 1 серпня 2013р.
Протокол чергових загальних зборів акціонерів 1 серпня 2013р. Надрукувати
  П Р О Т О К О Л № 2
  позачергових загальних зборів акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава - банк”

  01 серпня 2013 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань
  Початок зборів - 16.00; закінчення зборів - 16.30.

  Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” збори акціонерів скликані за рішенням наглядової ради (протокол № 24 від 14. 06. 2013 р.) шляхом персонального повідомлення власників акцій Банку згідно зі Статутом Банку та публікацією повідомлення про проведення загальних зборів та порядку денного в газеті Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.06. 2013 р. № 112.
  Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб позачергових загальних зборів акціонерів Банку проводилась 
01 серпня 2013 р. з 15.00 до 15.55 за місцем проведення зборів: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, 
зал засідань. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснювалася на підставі переліку (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів) акціонерів Банку, складеного та наданого ПАТ НДУ станом на 26 липня 2013 р.
  Загальна кількість осіб, включених в перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, становить 2 754 особи.
  Для реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів рішенням наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” (протокол № 29 від 18.07. 2013 р.) була призначена реєстраційна комісія.
  Згідно чинного законодавства України, реєстраційна комісія провела реєстрацію прибувших на збори акціонерів та їх уповноважених представників.  
  Статутний капітал на момент проведення зборів складає 70 500 000 (сімдесят мільйонів п’ятсот тисяч) гривень, або 705 000 000 (сімсот п’ять мільйонів) акцій з яких: 250 000 привілейованих акцій та 
704 750 000 простих акцій. Кількість акцій для визначення кворуму на зборах становить 704 750 000 простих акцій.
  Комісія зареєструвала для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 14 акціонерів, які володіють 611 807 649 простими іменними акціями (голосами), що складає 86,8120 % від кількості акцій для визначення кворуму.
  Присутні:  
1. Представник Управління НБУ в Полтавській області: – Начальник відділу банківського нагляду Управління НБУ в Полтавській області Щербаков В.К.
2. Президія зборів: 1. Некрасов О.В. – голова зборів – голова наглядової ради банку.
  2. Носенко Н.В. – секретар зборів.
  
  Затверджується порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів.
  Пропонується до розгляду та затвердження наступний порядок проведення позачергових загальних зборів: 
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для виступу пропонується встановити до 2 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 1 хвилини;
- заяви, питання, пропозиції щодо проектів рішень з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.
  Після розгляду питання порядку денного голова зборів ставить на голосування проект рішень.
  Порядок голосування з питання порядку денного роз’яснює голова лічильної комісії.
  Голосування з питання порядку денного позачергових загальних зборів проводиться з використанням бюлетня для голосування, форма і текст якого були затверджені наглядовою радою (протокол № 29 від 18.07. 2013 р.).
  За результатами підрахунку голосів лічильною комісією складається протокол, який підписується головою та членами лічильної комісії.
  Хід зборів та прийняті на ньому рішення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем зборів.
  З усіх процедур та питань, яки виникають під час проведення зборів акціонерів Банку, керуватися нормами Статуту, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України.

  Голосували : “ за ” - одноголосно;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались” - немає. 
   

   
  П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
 2. Внесення змін до Статуту Банку.

1. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії загальних зборів. Доповідач голова зборів Некрасов О.В., який запропонував для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів призначити лічильну комісію. Акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах, видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна акція – один голос.
  Голосування на зборах по питанням порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня з зазначенням на ньому прийнятого рішення.
  Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів у бюлетенях та оголошує результати голосування. 
  Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Хоменко О.В., члени лічильної комісії – Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Хоменко О.В., члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

  Голосували : “ за ” - 611 807 649 голосів, або 100 %;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались ” - немає.

2. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Банку.
 Начальник управління корпоративних фінансів Нелюбін В.Ю. доповів про необхідність внесення змін до Статуту ПАТ “Полтава-банк” шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку з необхідністю приведення
Статуту до вимог чинного законодавства України та запропонував затвердити Статут у Новій редакції.

  У зборах беруть участь акціонери, які мають 611 807 649 голоси, або 86,2120 відсотків. Рішення про зміни до Статуту Банку приймають акціонери, що мають 611 807 649 голосів, або 100 відсотків кількості голосів, що приймають участь у зборах.

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Банку Бобилков О.В., який підтримав винесену на розгляд зборів пропозицію про необхідність внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту у Новій редакції.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України та затвердити його у Новій редакції.
  Уповноважити голову правління Переверзева В.С. підписати Нову редакцію Статуту.

  Голосували : “ за ” - 611 807 649 голосів, або 100 %;
  “ проти ” - немає;  
  “ утримались ” - немає.  

  Всі питання порядку денного позачергових загальних зборів розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення зборів від акціонерів не надійшло.
   
Голова загальних зборів О.В. Некрасов

Секретар Н.В. Носенко  


 

Відділення


Акційні пропозиції