Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Надрукувати

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

                                           ПАТ “Полтава-банк”

    повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться

18  березня  2015 р. о  15.00  за адресою: м. Полтава,  вул. П.Комуни, 40-а, зал засідань.

    Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 18 березня 2015 року з 14.00 до 14.55.            

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 12 березня 2015 року.                                                                                                

                                Порядок денний:

1.   Обрання лічильної комісії загальних зборів.

2.   Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2014 р. та їх визначення на 2015 р.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової  ради Банку.

4.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Банку.

5.   Затвердження результатів діяльності Банку у 2014 р. та заходів за результатами розгляду висновків 

аудиторської фірми.

6.   Розподіл прибутку за 2014 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного

капіталу.

7.   Розподіл нерозподіленого прибутку за 2013 р. та визначення частини прибутку, що направляється на

збільшення статутного капіталу.

8.   Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок

спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

9.   Випуск акцій нової номінальної вартості.

10.    Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом

викладення його у новій редакції.

11.    Внесення змін до Положення про наглядову раду.

12.    Внесення змін до Положення про правління.

13.    Припинення повноважень наглядової ради.

14.    Обрання наглядової ради.

15.    Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Встановлення розміру їх винагороди.

                                           Основні  показники  фінансово-господарської  діяльності

                                                                          ПАТ “Полтава-банк”                                                             (тис. грн.)

                      Найменування  показника

                           Період

 звітний  2014р.

попередній  2013р.

Усього  активів

1329402

1377952

Основні  засоби

140716

140443

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

53464

52482

Сумарна дебіторська заборгованість

9009

5071

Грошові кошти та їх еквіваленти

141973

250153

Нерозподілений прибуток

28636

0

Власний капітал

297602

262319

Статутний капітал

70500

70500

Довгострокові зобовязання

602969

607787

Поточні зобовязання

428831

507846

Чистий прибуток (збиток)

34300

30149

Середньорічна кількість акцій (шт.)

704750000

704750000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

823

884

   Ознайомитися з документами, повязаними з порядком денним загальних зборів акціонерів можна у робочі дні

за адресою: м. Полтава, вул. П. Комуни, 40-а, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.   

   Відповідальна особа – Гофман В.В. Довідки за телефоном (05322) 27957.

   Для участі у чергових загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт);  доручення на право участі у чергових загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).                                                                                                        

                                                                                                                                                                         Наглядова рада.

 

Відділення


Акційні пропозиції