Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Збори акціонерів 2012р.
Збори акціонерів 2012р. Надрукувати

  ПАТ “Полтава-банк” 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
10 квітня 2012 р. о 16.00 за адресою: м. Полтава, вул. П.Комуни, 40-а, зал засідань.
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 10 квітня 2012 року з 15.00 до 15.55.  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04 квітня 2012 р.
  Порядок денний:
 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2011 р. та їх визначення на 2012 р. 
  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Банку.  
 5. Затвердження результатів діяльності Банку у 2011 р. та заходів за результатами розгляду висновків  
  аудиторської фірми.
 6. Розподіл прибутку.
 7. Обрання наглядової ради Банку. 
 8. Обрання ревізійної комісії Банку. 
 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради та 
  ревізійної комісії. Встановлення розміру їх винагороди. 
10. Внесення змін до Статуту Банку.  
11. Внесення змін до Положення про наглядову раду.

  Основні показники фінансово-господарської діяльності

  ПАТ “Полтава-банк”  


 Найменування показника 
                       Період                        
 звітний 2011р.
 попередній 2010р.
 Усього активів
 1237338
 1214749
 Основні засоби
 144696
  148345
 Довгострокові фінансові інвестиції
 3640
 3650
 Запаси
 37234
 21176
 Сумарна дебіторська заборгованість
 18096
 11589
 Грошові кошти та їх еквіваленти 
216664
 260150
 Нерозподілений прибуток
 -
 -
 Власний капітал
 216325
   215579
 Статутний капітал
 70500 
 70500
 Довгострокові зобов’язання
 616086
 632331
 Поточні зобов’язання
 404927
 366839
 Чистий прибуток (збиток)
 753
   3545 
 Середньорічна кількість акцій (шт.)
 704750000
  704750000
 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
 -
 -
 Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду
 -
 -
 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
   1013
 1047 
 

Відділення


Акційні пропозиції