Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #11 Надрукувати
  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
1.5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
  II. Текст повідомлення
  Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк”, які відбулись 09.02.2016 р. (протокол № 1 від 09.02.2016 р.), рішення наглядової ради Банку (протокол № 16 від 09.02.2016 р.) та згідно Статуту Банку відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме: 
Припинено повноваження:
  1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 09.02.2016 р. Розмір пакету акцій 45,3651 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді голови наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 09.02.2016 р., 3 роки 3 місяці.
  2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 09.02.2016 р. Розмір пакету акцій 0,0710 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді заступника голови наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з 23.10.2012 р. по 09.02.2016 р., 6 років 3 місяці.
  3. Член наглядової ради – Некрасов Костянтин Олександрович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 09.02.2016 р. Розмір пакету акцій 39,8375 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді члена наглядової ради Банку з 20.09.2002 р. по 09.02.2016 р., 13 років 4 місяці.
Обрано:
  1. Голова наглядової ради – Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку 09.02.2016 р., а також рішення наглядової ради Банку 09.02.2016 р. (протокол 
№ 16 від 09.02.2016 р.). Розмір пакету акцій 45,3651 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: голова правління ПАТ “Полтава-банк” по 22.10.2012 р., голова наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” з 23.10.2012 р. по 09.02.2016 р. 
2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку 09.02.2016 р., а також рішення наглядової ради Банку 09.02.2016 р. (протокол № 16 від 09.02.2016 р.). Розмір пакету акцій 0,0710 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: начальник Управління корпоративних фінансів ПАТ “Полтава-банк”, голова наглядової ради з 10.04.2012 р. по 23.10.2012 р., заступник голови наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р. та з 23.10.2012 р. по 09.02.2016 р.
3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Некрасов Костянтин Олександрович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку 09.02.2016 р., а також рішення наглядової ради Банку 09.02.2016 р. (протокол № 16 від 09.02.2016 р.). Розмір пакету акцій 39,8375 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: голова наглядової ради ПАТ "Лубнифарм", член наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” з 20.09.2002 р. по 09.02.2016 р. 
4. Незалежний член наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку 09.02.2016 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: не працює, пенсіонер.
5. Незалежний член наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку 09.02.2016 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: керівник проекту з розвитку відділень
м. Полтава з 22.03.2011 р. по 08.07.2012 р., керуючий відділення № 26 ПАТ “Полтава-банк” з 09.07.2012 р. по 25.11.2013 р., з 26.11.2013 р. не працює, пенсіонер.  
  III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління ____________ В.С. Переверзев 10.02.2016 р.  
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  
М.П.

 
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Надрукувати
Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк, місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 09 лютого 2016 р. о 16 00 за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань.
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 09 лютого 2016 року з 15.00 до 15.55.  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 03 лютого 2016 року. 
  Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2015 р. та їх визначення на 2016 р. 
  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.
5. Затвердження результатів діяльності Банку у 2015 р. та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
6. Розподіл прибутку за 2015 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
7. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
8. Випуск акцій нової номінальної вартості.
9. Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції.
10. Припинення повноважень наглядової ради.
11. Обрання наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди.
   
  Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “Полтава-банк”  
  (тис. грн.)
  Найменування показника Період
  звітний 2015р. попередній 2014 р.
Усього активів 1590505 1329402
Основні засоби 329854 140716
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 62339 53464
Сумарна дебіторська заборгованість 15566 9009
Грошові кошти та їх еквіваленти 129897 141973
Нерозподілений прибуток 0 28636
Власний капітал 470401 297602
Статутний капітал 119850 70500
Довгострокові зобов’язання 573199 602969
Поточні зобов’язання 546904 428831
Чистий прибуток (збиток) 38490 34300
Середньорічна кількість акцій (шт.) 704750000 704750000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 725 823

  Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.  
  Відповідальна особа – Гофман В.В. Довідки за телефоном (05322) 27957.
  Для участі у загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); доручення на право участі у загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).  
   
  Наглядова рада  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #10 Надрукувати
  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63
5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
  II. Текст повідомлення
ПАТ "Полтава-банк" повідомляє про дострокове припинення повноважень:
- Члена наглядової ради Банку Зобнiної Свiтлани Iванiвни. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 8 років 3 мiсяцi. Припинено повноваження за власним бажанням з 10.07.2015 р. згідно поданої заяви від 26.06.2015 р. Володіє часткою у статутному капiталi Банку 0.0031 %. Непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинились, на дану посаду нікого не обрано.
- Члена наглядової ради Банку Носенко Надiї Володимирiвни. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 6 років 3 мiсяцi. Припинено повноваження за власним бажанням з 10.07.2015 р. згідно поданої заяви від 26.06.2015 р. Володіє часткою у статутному капiталi Банку 0.2884 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинились, на дану посаду нікого не обрано.
  III. Підпис.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління ________________ В.С. Переверзев 13.07.2015 р.
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #9 Надрукувати

                                                   ПОВІДОМЛЕННЯ

                 про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

                                                         I. Загальні відомості

1.        Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

2.        Код за ЄДРПОУ: 09807595.

3.        Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.

4.        Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63

5.        Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

6.        Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com

7.        Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

                                                 II. Текст повідомлення

    Згiдно рiшення наглядової ради Банку (протокол № 25 від 08.06.2015 р.) та згiдно Статуту Банку вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Банку, а саме:
   
  1. Призначено заступником голови правлiння Монастирного Сергія Володимировича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду терміном, на який обрано правління ПАТ Полтава-банк”, до 14.04.2018 р., на пiдставi рiшення наглядової ради Банку, на вакантну посаду, у зв’язку зі збільшенням кількісного складу  правління,  08.06.2015 р. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду заступник голови правління ПАТ Полтава-банк.  Часткою у статутному капiталi Банку не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

                                                                         III. Підпис.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,

що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2.  Голова правління   ________________       В.С. Переверзев                              09.06.2015 р.

                                              (підпис)             (ініціали та прізвище керівника)          (дата)  

                                                 М.П.

 
Положення про наглядову раду Надрукувати

                  До виключної компетенції наглядової ради Банку належить:

 

1.     затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів

     діяльності, визначених загальними зборами акціонерів  Банку;

2.     затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу

     внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;

3.     визначення і затвердження стратегії та політики управління  ризиками,

     процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;

4.     забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю  Банку  та   

     контролю за її ефективністю;

5.     контроль за ефективністю функціонування системи управління  ризиками;

6.     затвердження плану відновлення діяльності Банку;

7.     визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;

8.     визначення кредитної політики Банку;

9.     визначення організаційної структури Банку, у тому числі  підрозділу  

     внутрішнього аудиту;

10.    затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність  структурних

     підрозділів Банку;

11.    призначення і звільнення голови та членів правління Банку, керівника 

     підрозділу внутрішнього аудиту;

12.    здійснення контролю за діяльністю правління Банку, внесення пропозицій щодо        

     її вдосконалення;

13.    визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і

     контроль за його діяльністю;

14.    визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту,

     затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення  розміру

     оплати послуг;

15.    розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка  рекомендацій

     загальним зборам акціонерів Банку для прийняття  рішення щодо нього;

16.    контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком  України та

 

 

     іншими органами державної влади та управління, які в  межах компетенції

     здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та

     аудиторською фірмою, за  результатами проведення зовнішнього аудиту;

 

Завантажити документ>>

 
<< Початок < Попередня 11 12 13 14 15 Наступна > Кінець >>

Всього 91 - 99 з 128

Відділення


Акційні пропозиції