Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Надрукувати
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій >>
 
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 21 березня 2019р. Надрукувати

 

Акціонерне товариство  “Полтава-банк”,  місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а,

повідомляє про проведення річних загальних зборів  акціонерів, які відбудуться 21 березня 2019 р. о 16.00 за адресою:

36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань.

Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 21 березня 2019 року з 15.30 до 15.55.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 березня 2019 року.

      Проект  порядку  денного:

1.  Обрання лічильної комісії загальних зборів.

2.   Затвердження регламенту загальних зборів.

3.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.

4.   Затвердження річного звіту Банку.

5.   Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6.   Розподіл прибутку і збитків за 2018 рік та визначення частини прибутку що направляється на збільшення 

     статутного капіталу Банку.

7.  Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості

     акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

 8.  Випуск акцій нової номінальної вартості.

 9.  Затвердження розміру річних дивідендів.

10. Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом

       викладення його у новій редакції.

11.  Припинення повноважень наглядової ради Банку.

12.  Обрання членів наглядової ради Банку.

13.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових  договорів (контрактів) з членами наглядової  

        ради Банку. Встановлення розміру їх винагороди.

14.  Затвердження Положення про наглядову раду Банку (нова редакція).

15.  Затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради Банку.

     Проекти рішень з питань порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О. В.; члени  

  лічильної комісії – Гнатченко Н. А., Кутова О. О.

2.  Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

  - з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;

  - час для доповіді встановлюється до 5 хвилин;

  - час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;

     - заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді надаються в президію зборів.

  3. Затвердити звіт наглядової ради Банку.

  4. Затвердити річний звіт Банку.

  5. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

  6. Чистий прибуток Банку за 2018 рік у сумі 93 549 306 грн. 87 коп. направити:

       - в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 4 693 031 грн. 29 коп.;

       - покриття збитків минулих років (рахунок 5040) – 1 514 075 грн. 58 коп.;

       - на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) – 45 487 500 грн. 00 коп.;

       - на виплату дивідендів за привілейованими акціями (рахунок 3631) – 20 000 грн. 00 коп.;

       - на виплату дивідендів за простими акціями (рахунок 3631) – 41 834 700 грн. 00 коп.

  7.  Збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна 

       вартість – 0,46 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку 2018 р. в сумі  

       45 487 500 (сорок п’ять мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч п`ятсот) грн. 00 коп.

      З урахуванням підвищення номінальної вартості акцій статутний капітал Банку буде сформовано у

      розмірі 348 737 500 (триста сорок вісім мільйонів сімсот тридцять сім тисяч п’ятсот) грн. 00 коп.

 8.  Затвердити випуск акцій нової номінальної вартості – 0,46 грн.

 9.  Затвердити розмір річних дивідендів на одну просту акцію, який складає – 0,0552 грн.    

10.1Внести зміни до Статуту Банку в т.ч. пов’язані із збільшенням статутного капіталу, затвердити нову

       редакцію Статуту Банку. Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту: Статутний капітал Банку 

       становить 348 737 500,00 (триста сорок вісім мільйонів сімсот тридцять сім тисяч п’ятсот) гривень, 

       сформований за рахунок грошових внесків і складається з 758 125 000 штук акцій ( 250 000 штук акцій

       привілейованих та 757 875 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 46 (сорок шість) копійок.

10.2.Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного

          законодавства України.

 10.3.Уповноважити голову правління Переверзева В. С. підписати нову редакцію Статуту.

 10.4.Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної 

          реєстрації.

  10.5.Підготувати пакет документів для реєстрації випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та

          фондового ринку.

  11.  Припинити повноваження наглядової ради БанкуНекрасова О. В., Нелюбіна В. Ю., Щербакова В. К.,

         Вакули О. Л., Котенко О. Г.

  12.  Обрати наглядову раду Банку строком на три роки. Члени наглядової ради Банку обираються кумулятивним

         голосуванням.

  13.  Затвердити наступні умови трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Банку:

         здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та

         Положення про наглядову раду Банку.

 

 

 

 

       

         Встановити розмір винагороди на місяць: голові наглядової ради – 23 000,00 грн., заступнику голови

         наглядової ради – 17 000,00 грн., секретарю наглядової ради – 12 000,00 грн., членам наглядової ради –

         6 000,00 грн.

 14.  Затвердити Положення про наглядову раду Банку (нова редакція).

 15.  Затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради Банку.

        Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів та проектами рішень з цих питань, можна  у робочі дні  за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, кімната для переговорів, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва  з 13.00  до 14.00.   

        Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів: www.poltavabank.com. Відповідальна особа –  Монастирний С.В.  Довідки за телефоном (05322) 27957.

        Станом на 06.02.2019 р. - дату складання  переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ “Полтава-банк”, отриманого Банком від ПАТ «Національний депозитарій України» 07.02.2019 р. загальна кількість акцій складає 758 125 000 (сімсот п’ятдесят вісім мільйонів сто двадцять п’ять тисяч) штук, у тому числі: 757 875 000 (сімсот п’ятдесят сім мільйонів вісімсот сімдесят п’ять тисяч) штук простих іменних акцій та 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук привілейованих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій складає 752 273 894 (сімсот п`ятдесят два мільйони двісті сімдесят три тисячі вісімсот дев’яносто чотири) штук, у тому числі: 752 177 894 (сімсот п`ятдесят два мільйони сто сімдесят сім тисяч вісімсот дев`яносто чотири) штук  голосуючих простих іменних акцій та 96 000 (дев’яносто шість тисяч) штук голосуючих привілейованих іменних акцій.

       У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Банку.

       У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

       Для участі у загальних  зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); доручення на право участі у загальних зборах  (для представників юридичних і фізичних осіб).                                                                                                                         

       Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

                                                                                                                                                                           Наглядова рада                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Положення про наглядову раду Надрукувати
Переглянути документ>>
 
Положення про правління АТ "Полтава-банк" Надрукувати
Переглянути документ>>
 
ПРОТОКОЛ №2 засідання членів реєстраційної комісії по реєстрації учасників Надрукувати

   

                                             П Р О Т О К О Л         2   

        засідання  реєстраційної  комісії по реєстрації  учасників позачергових загальних

                зборів акціонерів  АТ Полтава-банк  18.12.2018 р.

         

м. Полтава                                                                           18  грудня  2018 р.

 

Реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії:                  Срібна С.М.

Члени  комісії:                                           Кутова О. О.

                                                                    Ковач Л.М.

 

                            ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

1.  Про визначення кворуму.

 

     Голосували за порядок денний :  за           -  одноголосно,

                                                              “ проти ”    - немає.

 

СЛУХАЛИ: голову реєстраційної комісії  Срібну С. М. про визначення кворуму для проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ “Полтава-банк”. Комісія  провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів АТ “Полтава-банк”, що призначені на 18 грудня 2018 року за адресою:

м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань. 

Реєстрацію почато: 15 год. 30 хв.  Реєстрацію закінчено:  15 год. 55 хв.

Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні  збори  акціонерів  визнаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери або їх представники, які мають  більш  як  50 %  голосуючих  акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які уклали відповідні договори з депозитарною установою, та відповідно до Закону України  “Про депозитарну систему України” враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента які мають право на участь у загальних  зборах акціонерів 18 грудня 2018 р. – 752 177 888 штук, 50%  від цієї кількості – 376 088 944 голосів.

Комісія зареєструвала для  участі  у  загальних зборах акціонерів АТ “Полтава-банк”:

- 9 акціонерів,  які  володіють 735 737 794 простими акціями,  кількість  голосуючих акцій – 735 737 794, що складає  97,81 %  від  кількості акцій для визначення кворуму.

 

ВИРІШИЛИ: кворум для проведення загальних зборів акціонерів АТ “Полтава-банк” складає 735 737 794 голоси,  або  97,81 %. Загальні збори мають кворум.

 

                                         Голосували :  за           -  одноголосно,

                                                               проти     -  немає.

 

Голова реєстраційної комісії:                                      С.М. Срібна

 

Члени  комісії:                                                               О.О. Кутова

                                                                                       

                                                                                        Л.М. Ковач                                                                      

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 10 - 18 з 152

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>