Увійти до Веб-банкінгу АТ Полтава-Банк - Інформація АТ Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
П Р О Т О К О Л № 2 засідання реєстраційної комісії Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л № 2  
  засідання реєстраційної комісії по реєстрації учасників позачергових загальних 
  зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 27.09.2017 р.
   
м. Полтава 27 вересня 2017 р.

Реєстраційна комісія у складі:
Голова реєстраційної комісії: Срібна С.М.
Члени комісії: Стефанюк О.Г.
  Ковач Л.М.

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення кворуму.

  Голосували за порядок денний : “ за ” - одноголосно,
  “ проти ” - немає.

СЛУХАЛИ: голову реєстраційної комісії Срібну С. М. про визначення кворуму для проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк”. Комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ “Полтава-банк”, що призначені на 27 вересня 2017 року за адресою:
м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань.  
Реєстрацію почато: 15 год. 30 хв. Реєстрацію закінчено: 15 год. 55 хв.
  Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери або їх представники, які мають більш як 50 % голосуючих акцій.
  Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які уклали відповідні договори з депозитарною установою, та відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 27 вересня 2017 р. – 679 414 827 штук, 50% від цієї кількості – 339 707 414 голосів. 
Комісія зареєструвала для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”:
  - 9 акціонерів, які володіють 14 160 140 простими акціями, кількість голосуючих акцій – 0;
  - 3 акціонери, які володіють 675 452 166 простими акціями, кількість голосуючих акцій 675 452 166, що складає 99,42 % від кількості акцій для визначення кворуму.

ВИРІШИЛИ: кворум для проведення загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава - банк” складає 675 452 166 голоси, або 99,42 %. Загальні збори мають кворум.

  Голосували : “ за ” - одноголосно,
  “ проти ” - немає.

Голова реєстраційної комісії: С.М. Срібна

Члени комісії: О.Г. Стефанюк
   
  Л.М. Ковач  

 
П Р О Т О К О Л № 1 засідання членів реєстраційної комісії Надрукувати

  П Р О Т О К О Л № 1  
засідання членів реєстраційної комісії по реєстрації учасників позачергових 
  загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 27.09.2017 р.

м. Полтава 27 вересня 2017 р.


Присутні: Стефанюк О.Г.  
  Срібна С.М.
  Ковач Л.М.

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про обрання голови реєстраційної комісії на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”.


  Голосували за порядок денний: “ за ” - одноголосно;
  “ проти ” - немає.

СЛУХАЛИ: Члена реєстраційної комісії Стефанюк О.Г., яка запропонувала головою реєстраційної комісії по реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 27.09.2017 р. обрати Срібну С.М.

ВИРІШИЛИ: Головою реєстраційної комісії по реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 27.09.2017 р. обрати Срібну С.М.

   
  Голосували : “ за ” - одноголосно;
  “ проти ” - немає.


Голова реєстраційної комісії С.М. Срібна

Члени реєстраційної комісії О.Г. Стефанюк  

  Л.М. Ковач
   

 
ПРОТОКОЛ № 3 позачергових загальних зборів акціонерів Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л № 3
  позачергових загальних зборів акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава - банк”

  27 вересня 2017 р. м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань
  Початок зборів - 16.00 закінчення зборів - 16.30

  Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” позачергові загальні збори акціонерів ПАТ “Полтава-банк” скликані за рішенням наглядової ради (протокол № 40 від 10 серпня 2017 р.). 
  При здійсненні організаційних заходів з підготовки до проведення позачергових загальних зборів акціонерів, наглядова рада Банку керувалась вимогами Цивільного кодексу України, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок” та інших нормативно-правових актів України.
  Офіційне повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів було оприлюднено в
офіційному друкованому виданні НКЦПФР “Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку” 23 серпня 2017 р. № 160, в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок 
цінних паперів, а також на власному веб-сайті. 
  Письмове повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів та проект порядку денного з проектами рішень з питань порядку денного було надіслано всім акціонерам персонально поштовим відправленням.
  Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів по 27 вересня 2017 р. акціонерам та їх представникам була надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного винесеними на голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
  У строки, встановлені ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства” пропозицій до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надійшло.
  Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Банку проводилась 27 вересня 2017 р. з 15.30 до 15.55 за місцем проведення зборів: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснювалася на підставі переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, складеного відповідно до ст. 34 Закону України “Про акціонерні товариства” станом на 24-ту годину 21 вересня 2017 р. ПАТ НДУ та наданого Депозитарною установою.
  Для реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів рішенням наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” (Протокол № 44 від 13.09. 2017 р.) була призначена реєстраційна комісія. 
  Згідно чинного законодавства України, реєстраційна комісія провела реєстрацію прибувших на збори акціонерів та їх уповноважених представників.  
  Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 21 вересня 2017 р., складає 2 752 особи.
  Статутний капітал Банку на момент проведення зборів становить 225 600 000,00 (двісті двадцять п’ять мільйонів шістсот тисяч грн.. 00 коп.) гривень і складається з 705 000 000 штук акцій – 250 000 привілейованих акцій (не голосуючих) та 704 750 000 простих акцій (голосуючих).
  Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які уклали відповідні договори з депозитарною установою ( 7 акціонерів), та відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, і мають право на участь у загальних зборах акціонерів 27 вересня 2017 р. – 679 414 827 штук акцій.
  Загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів складає –
 12 осіб, з них: - 3 особи - власники голосуючих акцій, яким належать 675 452 166 голосів в ПАТ “Полтава-банк” та 9 осіб - власників 14 160 140 акцій, які відповідно до п. 10 прикінцевих положень Закону України “Про депозитарну систему України” не уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах і тому їх голоси не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.
  Загальні збори акціонерів мають кворум 99,42 % та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.  
  Присутні:  
Президія зборів: 1. Некрасов О.В. – голова зборів – голова наглядової ради Банку 
  (згідно Статуту Банку).
  2. Щербак Л. І. - секретар зборів
  (згідно рішення наглядової ради 
  Протокол № 44 від 13 вересня 2017 р.
   
   

  П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :
 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
 2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом  
  викладення його у новій редакції.
4. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк». 

1. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії загальних зборів. Доповідач голова зборів Некрасов О.В. запропонував для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів обрати лічильну комісію. Акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах та мають голосуючі акції, видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня
з зазначенням в ньому прийнятого рішення.
Голова зборів оголосив, що у зв’язку з тим, що лічильна комісія ще не обрана, підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного, згідно рішення наглядової ради (Протокол № 44 від 13.09. 2017) доручено тимчасовій лічильній комісії.
До складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава – банк” запропоновано наступні кандидатури: Хоменко О.В. – голова лічильної комісії, Гнатченко Н.А. та Кутова О.О.- члени лічильної комісії.
   
ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О.В., члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

 Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%);  
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту загальних зборів. Доповідач голова зборів Некрасов О.В.
Затверджується порядок (регламент) проведення загальних зборів.
Пропонується до розгляду та затвердження наступний порядок проведення загальних зборів: 
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для доповіді встановлюється до 5 хвилин;
- час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;
- заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.
 Після розгляду кожного питання порядку денного голова зборів ставить на голосування проект рішення.
Порядок голосування з кожного питання порядку денного роз’яснює голова лічильної комісії. 
Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою протокол (Протокол № 44 від 13.09. 2017 р.)
За результатами підрахунку голосів лічильною комісією складається протокол, який підписується головою та членами лічильної комісії.
Хід зборів та прийняті на ньому рішення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем зборів.
З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Банку, керуватися нормами Статуту, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України.

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для доповіді встановлюється до 5 хвилин;
- час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;
- заява, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.  

Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції. Доповідач – акціонер Нелюбін В.Ю. виніс на розгляд зборів пропозицію про необхідність внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити голову правління Переверзева В. С. підписати нову редакцію Статуту, підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в Національному банку України та його державної реєстрації. Підготувати пакет документів для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.  

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Мороз С. Є., який підтримав винесену на розгляд зборів пропозицію про необхідність внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції.

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни до Статуту Банку та затвердити нову редакцію Статуту Банку. 
Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту:
Статутний капітал Банку становить 242 600 000 (двісті сорок два мільйона шістсот тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів і складається з 758 125 000 штук акцій (250 000 штук акцій привілейованих та 757 875 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 32 (тридцять дві) копійки.
2. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України.
3. Уповноважити голову правління Переверзева В. С. підписати нову редакцію Статуту.
4. Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації. 
5. Підготувати пакет документів для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.


 Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято одноголосно.
 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк». 
  Доповідач - акціонер Нелюбін В. Ю. запропонував затвердити Кодекс корпоративного  
  управління ПАТ «Полтава-банк». 
   
  ВИРІШИЛИ: Затвердити Кодекс корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк» 

  Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

   
  Рішення прийнято одноголосно.

Всі питання порядку денного позачергових загальних зборів розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо організації та проведення зборів від акціонерів не надійшло.
   


   
   
  Голова загальних зборів О.В. Некрасов


  Секретар Л.І. Щербак  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #16 Надрукувати
  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.  
  II. Текст повідомлення
1. 28 серпня 2017 р. Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (протокол № 42 вiд 28.08.2017 р.) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Банку, а саме: 
- призначено членом правління Вірстюка Юрія Ярославовича – головного бухгалтера Банку, у зв’язку з припиненням повноважень 01.02.2017 р. члена правління Щербак Л.І. за власним бажанням, терміном на який обрано правління – до 14.04.2018 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв обiймав наступнi посади: головний бухгалтер - начальник управлiння бухгалтерського облiку i контролю Полтавської обласної дирекцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 26.11.2009 р. по 31.12.2015 р.; керiвник фiнансово-економiчної служби ПП "Прем'єр Сакс" з 26.12.2016 р. по 12.06.2017 р.; провiдний економiст вiддiлу бухгалтерського облiку i контролю за активно-пасивними операцiями з юридичними особами ПАТ "Полтава-банк" з 14.06.2017 по 19.08.2017 р.
  III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Т.в.о. голови правління ____________ В.В. Гофман 29.08.2017 р.  
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  
М.П.

 
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 27 вересня 2017р. Надрукувати
Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”, місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а,
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 вересня 2017 р. о 16.00 за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань.
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 27 вересня 2017 року з 15.30 до 15.55. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21 вересня 2017 року. 
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції.
4. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк».  
 Проекти рішень з питань порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію а наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О. В.; члени лічильної комісії – Гнатченко Н. А., Кутова О. О.
  2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для доповіді встановлюється до 5 хвилин;
- час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;
- заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.
  3. 1.Внести зміни до Статуту Банку та затвердити нову редакцію Статуту Банку.
Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту:
Статутний капітал Банку становить 242 600 000 (двісті сорок два мільйони шістсот тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів і складається з 758 125 000 штук акцій (250 000 штук акцій привілейованих та 757 875 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 32 (тридцять дві) копійки.
2. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.
3. Уповноважити голову правління Переверзева В. С. підписати нову редакцію Статуту.
4. Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації.
5. Підготувати пакет документів для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  4. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк».
  Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів та проектами рішень з цих питань, можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, кімната для переговорів, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.  
  Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів: www.poltavabank.com
  Відповідальна особа – Монастирний С.В. Довідки за телефоном (05322) 27957.
  Для участі у загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); доручення на право участі у чергових загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).  
  Наглядова рада
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 73 - 81 з 156

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>