Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 27 вересня 2017р. Надрукувати
Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”, місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а,
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 вересня 2017 р. о 16.00 за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань.
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 27 вересня 2017 року з 15.30 до 15.55. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21 вересня 2017 року. 
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції.
4. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк».  
 Проекти рішень з питань порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію а наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О. В.; члени лічильної комісії – Гнатченко Н. А., Кутова О. О.
  2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для доповіді встановлюється до 5 хвилин;
- час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;
- заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.
  3. 1.Внести зміни до Статуту Банку та затвердити нову редакцію Статуту Банку.
Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту:
Статутний капітал Банку становить 242 600 000 (двісті сорок два мільйони шістсот тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів і складається з 758 125 000 штук акцій (250 000 штук акцій привілейованих та 757 875 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 32 (тридцять дві) копійки.
2. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.
3. Уповноважити голову правління Переверзева В. С. підписати нову редакцію Статуту.
4. Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації.
5. Підготувати пакет документів для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  4. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк».
  Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів та проектами рішень з цих питань, можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, кімната для переговорів, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.  
  Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів: www.poltavabank.com
  Відповідальна особа – Монастирний С.В. Довідки за телефоном (05322) 27957.
  Для участі у загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); доручення на право участі у чергових загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).  
  Наглядова рада
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #15 Надрукувати
  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.  
  II. Текст повідомлення
1. Наказом т.в.о. голови правлiння ПАТ “Полтава-банк” № 3236 вiд 19.08.2017 р. т.в.о. головного бухгалтера Носенко Надiю Володимирiвну було переведено на посаду заступника головного бухгалтера з 21.08.2017 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Розмiр пакету акцiй 0.2884 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi т.в.о. головного бухгалтера Банку з 02.02.2017 р. по 19.08.2017 р., 6 мiсяцiв.
2. Наказом т.в.о. голови правлiння ПАТ “Полтава-банк” № 3237 вiд 19.08.2017 р. призначено головним бухгалтером ПАТ “Полтава-банк” Вiрстюка Юрiя Ярославовича з 21.08.2017 р., пiсля попереднього погодження його кандидатури на посаду головного бухгалтера Банку Нацiональним банком України 17.08.2017 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду не обмежений. Останнi 5 рокiв обiймав наступнi посади: головний бухгалтер - начальник управлiння бухгалтерського облiку i контролю Полтавської обласної дирекцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 26.11.2009 р. по 31.12.2015 р.; керiвник фiнансово-економiчної служби ПП "Прем'єр Сакс" з 26.12.2016 р. по 12.06.2017 р.; провiдний економiст вiддiлу бухгалтерського облiку i контролю за активно-пасивними операцiями з юридичними особами ПАТ "Полтава-банк" з 14.06.2017 по 19.08.2017 р.
  III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Т.в.о. голови правління ____________ В.В. Гофман 21.08.2017 р.  
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  
М.П.
 
Повідомлення акціонерам про можливість реалізації переважного права на придбання акцій Надрукувати

Повідомлення акціонерам про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додоткової емісії ПАТ «Полтава-банк»
Публічне акціонерне товариство «Полтава-банк», Україна, 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, код за ЄДРПОУ 09807595, (тел./ факс): (05322) 2-78-63, Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script. , повідомляє, що позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Полтава-банк» (Протокол № 2 від 26.06.2017 р.) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків у сумі 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів грн. 00 коп.) шляхом приватного розміщення 53 125 000 (п’ятдесят три мільйони сто двадцять п’ять тисяч) штук простих іменних акцій Банку бездокументарної форми існування, номінальної вартості 0,32 грн. (нуль грн. 32 коп.) кожна.
Акції розміщуються за їх номінальною вартістю – 0,32 грн. (нуль грн. 32 коп.) за одну акцію.
Переважне право на придбання акцій додаткової емісії надається шляхом безпосередньої пропозиції акцій виключно акціонерам ПАТ «Полтава-банк», які є акціонерами станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 26.06.2017 р.
Приватне розміщення акцій проводиться з наданням виключно акціонерам Банку, переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення. Переважним правом акціонера є право акціонера-власника простих акцій придбати розміщувані Банком прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. 
У випадку, якщо розрахована кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, складе не ціле число, таке число округлюється до цілого в бік зменшення. В разі зазначення в заяві акціонера кількості акцій понад кількість, яку можна придбати, реалізуючи переважне право, заява задовольняється тільки в частині, що не перевищує цієї кількості.
Акціонери Банку, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають на ім`я голови правління Банку Переверзева В.С., як уповноваженої особи Банку, у робочі дні з 10.08.2017р. по 31.08.2017 р. включно з 10:00 до 16:00 письмові заяви про придбання простих іменних акцій, в кількості, пропорційно частці належних їм простих іменних акцій станом на 26.06.2017 р. Всі заяви приймаються за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а. Заяви на придбання акцій реєструються в журналі вхідних документів Банку та задовольняються в порядку черговості їх надходження.
Заява про придбання акцій повинна містити :
- для юридичних осіб: повне найменування юридичної особи; прізвище, ім’я і по-батькові уповноваженої особи та посилання на документ, що підтверджує повноваження особи укладати договір; код за ЄДРПОУ; реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер банківського рахунку; місцезнаходження та поштова адреса; контактні телефони, факси (за наявності); кількість акцій, яку особа має намір придбати; найменування депозитарної установи, код за ЄДРПОУ, номер рахунку в цінних паперах, який буде використовуватись для зарахування придбаних акцій. 
- для фізичних осіб: прізвище, ім’я і по-батькові; паспортні дані (серія, номер, ким, коли виданий); місце проживання (адреса реєстрації) та поштова адреса; реєстраційний номер облікової картки платника податків; дата народження, контактні телефони, факси (за наявності); кількість акцій, яку особа має намір придбати; найменування депозитарної установи, код за ЄДРПОУ, номер рахунку в цінних паперах, який буде використовуватись для зарахування придбаних акцій.  
Заява підписується особисто учасником приватного розміщення або його уповноваженим представником, повноваження якого повинні бути належним чином підтверджені згідно з чинним законодавством на дату подання заяви. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера залишаються у справах ПАТ «Полтава-банк».
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання розміщуваних простих іменних акцій, повинні надавати Банку документи і відомості, передбачені Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим Постановою Правління НБУ від 08.09.2011 № 306, із змінами і доповненнями, що підтверджують достатність у них власних коштів у заявленому розмірі для здійснення внеску до статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк».
Акціонери Банку які, в період з 10.08.2017 р. по 31.08.2017 р. включно, подали заяви на реалізацію свого переважного права, повинні, до 31.08.2017 р. включно, оплатити вартість акцій, вказаних у заявах, в розмірі 100 % вартості акцій що ними придбаваються. Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України.
Грошові кошти перераховуються юридичними та фізичними особами у безготівковій формі на рахунок Банку або внесенням фізичними особами у готівковій формі до каси ПАТ «Полтава-банк» за його місцезнаходженням : Україна, 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а. Перерахування грошових коштів здійснюється на рахунок № 500442 в ПАТ «Полтава-банк», код банку 331489, код за ЄДРПОУ 09807595. Призначення платежу: Внесок до статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк», згідно з заявою від (___), за прості іменні акції, без ПДВ. 
В разі перерахування акціонером протягом строку реалізації переважного права грошових коштів у сумі, меншій ніж вартість акцій, які він придбаває за переважним правом, його заява задовольняється відповідно до суми отриманих коштів. Якщо від акціонера надійшло грошових коштів у сумі, більшій ніж вартість акцій, які він придбаває за переважним правом, то зайво перераховані акціонерами кошти на придбання акцій повертаються акціонерам протягом строку укладення договорів з першими власниками.  
Надання акціонерами Банку письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права, умовами розміщення не передбачено. Акціонери, які не подали письмові заяви про придбання акцій в строк з 10.08.2017р. по 31.08.2017 р. включно з 10:00 до 16:00 вважаються такими, що відмовились від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про приватне розміщення.
На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Банк видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій, засвідчене підписом голови правління та печаткою Банку, яке підтверджує повну оплату акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Банком, але не пізніше 31.08.2017 р. включно, до початку укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. Письмове зобов’язання видається акціонеру за адресою Банку: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
На першому етапі укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення (з 01.09.2017 р. по 21.09.2017 р. включно) у робочі дні з 09.00 по 16.00 укладаються договори купівлі-продажу простих іменних акцій з акціонерами щодо акцій, на придбання яких реалізовано переважне право, надані заяви та отримано грошові кошти протягом строку реалізації акціонерами переважного права.
На підставі поданої акціонером в період реалізації переважного права заяви укладається договір купівлі-продажу простих іменних акцій між ПАТ «Полтава-банк» та акціонером. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера залишаються у справах Банку. Умови договору купівлі-продажу акцій відповідають умовам розміщення акцій.
Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій відбуватиметься (з 01.09.2017 р. по 21.09.2017 р.) у робочі дні з 09.00 по 16.00 за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а. Телефон для довідок: (05322) 27957
  Правління ПАТ «Полтава-банк»

 
ПРОТОКОЛ № 2 засідання членів реєстраційної комісії Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л № 2  
  засідання реєстраційної комісії по реєстрації учасників позачергових загальних 
  зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 26.06.2017 р.
   
м. Полтава 26 червня 2017 р.

Реєстраційна комісія у складі:
Голова реєстраційної комісії: Срібна С.М.
Члени комісії: Стефанюк О.Г.
  Ковач Л.М.

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення кворуму.

  Голосували за порядок денний : “ за ” - одноголосно,
  “ проти ” - немає.

СЛУХАЛИ: голову реєстраційної комісії Срібну С. М. про визначення кворуму для проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк”. Комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ “Полтава-банк”, що призначені на 26 червня 2017 року за адресою:
м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань.  
Реєстрацію почато: 08 год. 30 хв. Реєстрацію закінчено: 08 год. 55 хв.
  Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери або їх представники, які мають більш як 50 % голосуючих акцій.
  Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які уклали відповідні договори з депозитарною установою, та відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 26 червня 2017 р. – 679 414 827 штук, 50% від цієї кількості – 339 707 414 голосів. 
Комісія зареєструвала для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”:
  - 11 акціонерів, які володіють 18 710 587 простими акціями, кількість голосуючих акцій – 0;
  - 3 акціонери, які володіють 675 452 166 простими акціями, кількість голосуючих акцій 675 452 166, що складає 99,42 % від кількості акцій для визначення кворуму.

ВИРІШИЛИ: кворум для проведення загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава - банк” складає 675 452 166 голоси, або 99,42 %. Загальні збори мають кворум.

  Голосували : “ за ” - одноголосно,
  “ проти ” - немає.

Голова реєстраційної комісії: С.М. Срібна

Члени комісії: О.Г. Стефанюк
   
  Л.М. Ковач  
 
ПРОТОКОЛ № 1 засідання членів реєстраційної комісії Надрукувати

  П Р О Т О К О Л № 1  
засідання членів реєстраційної комісії по реєстрації учасників позачергових 
  загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 26.06.2017 р.

м. Полтава 26 червня 2017 р.


Присутні : Стефанюк О.Г.  
  Срібна С.М.
  Ковач Л.М.

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про обрання голови реєстраційної комісії на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”.


  Голосували за порядок денний: “ за ” - одноголосно;
  “ проти ” - немає.

СЛУХАЛИ : Члена реєстраційної комісії Стефанюк О.Г., яка запропонувала головою реєстраційної комісії по реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 26.06.2017 р. обрати Срібну С.М.

ВИРІШИЛИ : Головою реєстраційної комісії по реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 26.06.2017 р. обрати Срібну С.М.

   
  Голосували : “ за ” - одноголосно;
  “ проти ” - немає.


Голова реєстраційної комісії С.М. Срібна

Члени реєстраційної комісії О.Г. Стефанюк  

  Л.М. Ковач
   

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 73 - 81 з 152

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>