Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація ПАТ
Інформація ПАТ
Протокол лічильної комісії 05 квітня 2013 р. Надрукувати

 про результати голосування на Загальних зборах акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”

05 квітня 2013 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань  

Присутні : голова лічильної комісії: Хоменко О.В.
  члени лічильної комісії : Гнатченко Н.А.
  (обрані загальними Кутова О.О
  зборами акціонерів
  ПАТ “Полтава-банк”)  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження результатів голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”.

Більш детальна інформація в файлі за посилянням>>

 
Протокол чергових загальних зборів акціонерів Надрукувати
  П Р О Т О К О Л № 1
  чергових загальних зборів акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава - банк”

  05 квітня 2013 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань
  Початок зборів - 16.00; закінчення зборів - 17.15.

  Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” збори акціонерів скликані за рішенням наглядової ради (протокол № 9 від 15. 02. 2013 р.) шляхом персонального повідомлення власників акцій Банку згідно зі Статутом Банку та публікацією повідомлення про проведення загальних зборів та порядку денного в газеті Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.02. 2013 р. № 34.
  Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб чергових загальних зборів акціонерів Банку проводилась 
05 квітня 2013 р. з 15.00 до 15.55 за місцем проведення зборів: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, 
зал засідань. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснювалася на підставі переліку (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів) акціонерів Банку, складеного та наданого ПАТ НДУ станом на 01 квітня 2013 р.
  Загальна кількість осіб, включених в перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, становить 2 754 особи.
  Для реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів рішенням наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” (протокол № 17 від 01.04 .2013 р.) була призначена реєстраційна комісія.
  Згідно чинного законодавства України, реєстраційна комісія провела реєстрацію прибувших на збори акціонерів та їх уповноважених представників.  
  Статутний капітал на момент проведення зборів складає 70 500 000 (сімдесят мільйонів п’ятсот тисяч) гривень, або 705 000 000 (сімсот п’ять мільйонів) акцій з яких: 250 000 привілейованих акцій та 
704 750 000 простих акцій. Кількість акцій для визначення кворуму на зборах становить 704 750 000 простих акцій.
  Комісія зареєструвала для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 21 акціонера, які володіють 502 035 815 простими іменними акціями (голосами), що складає 71,2360 % від кількості акцій для визначення кворуму.
  Присутні:  
1. Представник Управління НБУ в Полтавській області: – в.о. заступника начальника Управління НБУ в Полтавській області Щербаков В.К.
2. Президія зборів: 1. Нелюбін В.Ю. – голова зборів – заступник голови наглядової
  ради банку.
  2. Носенко Н.В. – секретар зборів.
  
  Затверджується порядок (регламент) проведення Загальних зборів.
  Пропонується до розгляду та затвердження наступний порядок проведення загальних зборів: 
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для виступу пропонується встановити до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин;
- заяви, питання, пропозиції щодо проектів рішень з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.
  Після розгляду кожного питання порядку денного голова зборів ставить на голосування проект рішень.
  Порядок голосування з кожного питання порядку денного роз’яснює голова лічильної комісії.
  Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетня для голосування, форма і текст якого були затверджені наглядовою радою (протокол № 15 від 25.03. 2013 р.).
  За результатами підрахунку голосів лічильною комісією складається протокол, який підписується головою та членами лічильної комісії.
  Хід зборів та прийняті на ньому рішення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем зборів.
  З усіх процедур та питань, яки виникають під час проведення зборів акціонерів Банку, керуватися нормами Статуту, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України.

  Голосували : “ за ” - одноголосно;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались” - немає. 


  П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2012 р. та їх визначення на 2013 р. 
  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Банку.  
 5. Затвердження результатів діяльності Банку у 2012 р. та заходів за результатами розгляду висновків  
  аудиторської фірми.
 6. Розподіл прибутку.

1. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії Загальних зборів. Доповідач голова зборів Нелюбін В.Ю., який запропонував для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів призначити лічильну комісію. Акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах, видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна акція – один голос.
  Голосування на зборах по питанням порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня з зазначенням на ньому прийнятого рішення.
  Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів у бюлетенях та оголошує результати голосування. 
  Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Хоменко О.В., члени лічильної комісії – Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Хоменко О.В., члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

  Голосували : “ за ” - 502 035 815 голосів, або 100 %;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались ” - немає.

2. СЛУХАЛИ: Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2012 р. та їх визначення на 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  Доповiдач - голова правління Публічного акціонерного товариства ”Полтава-банк” Переверзев В.С.
 
ВИСТУПИЛИ: В обговоренні питання взяли участь акціонери:
  1. Бобилков О.В. 
  2. Щербак Л.І.  
  3. Мороз С.Є.
  4. Хоменко О.В.
5. Зобніна С.І.  
6. Малик М.В.
7. Скриль В.П.  
  В виступах була проаналізована діяльність Банку за 2012 рік.
  Протягом 2012 року діяльність Банку була визначена зростанням капіталу Банку до 232 174 тис. грн., прибуток склав – 17 613 тис. 200 грн. 
  Загальна сума доходів ПАТ “Полтава - банк” за 2012 рік становила 209 362 тис. грн., що на 0,6 % більше за відповідний показник 2011 року.  
  У 2012 році Банк мережу відділень не розширював, але продовжував удосконалювати діяльність відділень. Відділення, які не мали перспектив розвитку, були закриті.
  Загальна кількість відділень Банку і відділень філій станом на 01.01.2013 року - 111.
  Основними завданнями Банку у 2012 році були: збільшення капіталу, отримання прибутку, поліпшення якості активів, підвищення ефективності діяльності, підтримка на достатньому рівні
платоспроможності та ліквідності, кредитно-фінансова підтримка всіх галузей економіки, забезпечення надійної та стабільної роботи клієнтів, підтримка високої репутації Банку.
  Правління та персонал Банку досягли за минулий рік значних якісних змін у своїй діяльності, що дасть можливість Банку ефективно працювати в поточному році.
  Основними завданнями Банку на 2013 рік є: збільшення капіталу до 250 млн. грн.; отримання прибутку у сумі 34 млн. 150 тис. грн., збільшення активів Банку до 1 410,6 млн. грн.
  Було запропоновано звiт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в 2012 роцi та основні напрями діяльності Банку на 2013 рiк затвердити.

ВИРІШИЛИ: Заслухавши та обговоривши доповідь голови правління Банку Переверзева В.С. загальні збори акціонерів постановляють :
звiт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в 2012 роцi та основні напрями діяльності Банку на 2013 рiк затвердити.

  Голосували : “ за ” - 502 035 779 голосів, або 99,9999 %;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались ” - немає.

3. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.
  Доповідач – заступник голови наглядової ради Нелюбін В.Ю.

ВИСТУПИЛИ: В обговоренні взяли участь акціонери:
  1. Зобніна С.І.
  2. Носенко Н.В.
  3. Некрасов К.О.
  В виступах була проаналізована діяльність Наглядової ради за 2012 рік. 
  У своїй роботі в звітному періоді Наглядова рада керувалась законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Банку.
  Вся діяльність Банку, що проводилась правлінням, знаходилась у полі зору Наглядової ради. 
  Засідання Наглядової ради проводились регулярно згідно з регламентом її роботи.  
  Протягом звітного періоду Наглядовою радою проведено 46 засідань, на яких розглянуто 52 питання:
- внутрішнього та зовнішнього аудиту - 22, діяльності філій та відділень - 7, діяльності правління - 12,
організації зборів акціонерів - 8, управління ризикам - 5. 
  Наглядова рада вважає, що в звітному періоді фінансово-господарська діяльність банку, яка здійснювалась правлінням і працівниками всіх структурних підрозділів, була задовільною.

ВИРІШИЛИ: Заслухавши та обговоривши доповідь заступника голови Наглядової ради Нелюбіна В.Ю. загальні збори постановляють : звіт Наглядової ради затвердити.

  Голосували : “ за ” - 502 035 779 голоси, або 99,9999 %;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались ” - немає.

4. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Банку.  
  Доповідач член ревізійної комісії Банку Некрасов Л.О., який виніс на розгляд загальних зборів звіт ревізійної комісії про наслідки фінансово-господарської діяльності Банку в 2012 році.  

ВИСТУПИЛИ: акціонер Скриль В.П., щодо розподілу прибутку за 2011 рік, 
акціонер Мороз С.Є. який запропонував загальним зборам затвердити звіт ревізійної комісії
Банку. 

ВИРІШИЛИ: Звіт ревізійної комісії Банку затвердити.

  Голосували : “ за ” - 502 025 746 голосів, або 99,9980 %;
  “ проти ” - 10 033 голоси, або 0,0020%; 
  “ утримались ” - немає.
   
5. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів діяльності Банку у 2012 р. та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми. Доповiдач головний бухгалтер Щербак Л.І. 
  1. Затвердження результатів діяльності Банку у 2012 році. Доповідач ознайомив збори з річною фінансовою звітністю Банку за 2012 рік (звіт про фінансові результати (Баланс) ПАТ “Полтава – банк” за 2012 рік; звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); звіт про рух грошових коштів за непрямим методом; звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал); примітки до звітів) та висновком ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності. Цим висновком ревізійна комісія Банку пропонує загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність.    2. Доповідач ознайомив збори з висновками аудиторської фірми ТОВ “Фінком-аудит” та заходами розробленими правлінням щодо висновків аудиторської фірми та рекомендованими наглядовою радою для затвердження загальними зборами.

ВИСТУПИЛИ: в обговоренні прийняли участь акціонери Гофман В.В., Носенко Н.В., які запропонували загальним зборам акціонерів затвердити результати діяльності Банку у 2012 році та заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ “Фінком-аудит”.

ВИРIШИЛИ : 1. Затвердити Річну фінансову звітність Банку за 2012 рік (звіт про фінансові результати (Баланс) ПАТ “Полтава – банк” за 2012 рік; звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); звіт про рух грошових коштів за непрямим методом; звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал); примітки до звітів)
  2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми:
 удосконалити внутрішні нормативно-правові акти в частині контролю за класифікацією активних операцій за групами ризику та за відображенням їх на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України - термін виконання встановити до 01.05.2013р;
 доопрацювати процедури, що регламентують здійснення Банком активних операцій - термін виконання встановити до 01.05.2013р;
 активізувати роботу у напрямку зменшення проблемних активів - термін виконання встановити постійно;
 активізувати роботу щодо продажу майна, що надійшло у власність Банка як заставодержателя - термін виконання встановити постійно;
 посилити контроль за позиціями ліквідності з метою зниження впливу незбалансованостей між активами та пасивами на загальний рівень ризику ліквідністю - термін виконання встановити постійно;
 активізувати роботу у напрямку диверсифікації ресурсної бази за джерелами та об'єктами залучення коштів - термін виконання встановити постійно; 
 продовжувати роботу по нарощенню регулятивного капіталу відповідно до вимог чинного законодавства - термін виконання встановити постійно.
   
  Голосували : “ за ” - 502 035 775 голоси, або 99,9999 %;
  “ проти ” - 36 голосів, або 0 %;
  “ утримались ” - немає.
  
6. СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку.  
  Доповідач – перший заступник голови правління Гофман В.В.

ВИРІШИЛИ: Чистий прибуток Банку за 2012 рік 17 613 200 грн. 60 коп. Чистий прибуток Банку за 2012 рік який підлягає розподілу 17 608 200 грн. 60 коп. направити:  
  - в резервний фонд Банку ( рахунок 5021) – 6 000 300 грн. 00 коп.;
  - на збільшення капіталу Банку (рахунок 5022) - Інші фонди Банку – 11 607 900 грн. 60 коп.

  Голосували : “ за ” - 502 025 742 голоси, або 99,9980 %;
  “ проти ” - 10 069 голоси, або 0,0020 %;
  “ утримались” - 4 голоси, або 0 %.

  Всі питання порядку денного загальних зборів розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення зборів від акціонерів не надійшло.
   


Голова загальних зборів В.Ю. Нелюбін


Секретар Н.В. Носенко  

   

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #6 Надрукувати
  ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА
  ПАТ “ПОЛТАВА-БАНК”  

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Полтава-банк”.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09807595.
1.4. Місцезнаходження емітента:36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05322) 2-78-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, що додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення.
  Згідно наказів № 598 та № 599 від 26.02.2013 р. у зв’язку із погодженням Національним банком України та на виконання рішень наглядової ради Банку (протоколи № 30 від 17.10.2012 р. та № 33 від 23.10.2012 р.) відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме:
Звільнено:
  1. Т.в.о. голови правління – Гофман Вячеслав Вітеславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді з 23.10.2012 р. Звільнено з посади наказом № 599 від 26.02.2013 р. та на виконання рішення наглядової ради Банку від 17.10.2012 р. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 9,594881 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено:
1. Голова правління Банку – Переверзев Віталій Станіславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду згідно рішення наглядової ради Банку від 23.10.2012 р., заступив на посаду згідно наказу № 598 від 26.02.2013 р., терміном, на який обрано правління ПАТ “Полтава-банк”, до 10.04.2015 року. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. До призначення займав посаду керуючого філією ПАТ “Полтава-банк” у м. Києві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова правління __________________ В.C. Переверзев  
  27.02.2013 р.
 
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Надрукувати

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

                                           ПАТ “Полтава-банк”

    повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться

18  березня  2015 р. о  15.00  за адресою: м. Полтава,  вул. П.Комуни, 40-а, зал засідань.

    Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 18 березня 2015 року з 14.00 до 14.55.            

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 12 березня 2015 року.                                                                                                

                                Порядок денний:

1.   Обрання лічильної комісії загальних зборів.

2.   Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2014 р. та їх визначення на 2015 р.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової  ради Банку.

4.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Банку.

5.   Затвердження результатів діяльності Банку у 2014 р. та заходів за результатами розгляду висновків 

аудиторської фірми.

6.   Розподіл прибутку за 2014 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного

капіталу.

7.   Розподіл нерозподіленого прибутку за 2013 р. та визначення частини прибутку, що направляється на

збільшення статутного капіталу.

8.   Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок

спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

9.   Випуск акцій нової номінальної вартості.

10.    Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом

викладення його у новій редакції.

11.    Внесення змін до Положення про наглядову раду.

12.    Внесення змін до Положення про правління.

13.    Припинення повноважень наглядової ради.

14.    Обрання наглядової ради.

15.    Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Встановлення розміру їх винагороди.

                                           Основні  показники  фінансово-господарської  діяльності

                                                                          ПАТ “Полтава-банк”                                                             (тис. грн.)

                      Найменування  показника

                           Період

 звітний  2014р.

попередній  2013р.

Усього  активів

1329402

1377952

Основні  засоби

140716

140443

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

53464

52482

Сумарна дебіторська заборгованість

9009

5071

Грошові кошти та їх еквіваленти

141973

250153

Нерозподілений прибуток

28636

0

Власний капітал

297602

262319

Статутний капітал

70500

70500

Довгострокові зобовязання

602969

607787

Поточні зобовязання

428831

507846

Чистий прибуток (збиток)

34300

30149

Середньорічна кількість акцій (шт.)

704750000

704750000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

823

884

   Ознайомитися з документами, повязаними з порядком денним загальних зборів акціонерів можна у робочі дні

за адресою: м. Полтава, вул. П. Комуни, 40-а, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.   

   Відповідальна особа – Гофман В.В. Довідки за телефоном (05322) 27957.

   Для участі у чергових загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт);  доручення на право участі у чергових загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).                                                                                                        

                                                                                                                                                                         Наглядова рада.

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #5 Надрукувати
  ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА
  ПАТ “ПОЛТАВА-БАНК”  


1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Полтава-банк”.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09807595.
1.4. Місцезнаходження емітента:36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05322) 2-78-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, що додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.
2. Текст повідомлення.
  Наглядовою радою Банку (протокол № 37 від 21.11.2012 р.) було прийнято рішення про закриття філій Банку, у зв’язку з реорганізацією мережі відокремлених підрозділів Банку. Повне найменування та місцезнаходження філій:
1. Філія Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” у м. Києві. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 30.
2. Кременчуцька філія Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк”. Місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Жовтнева,11.
3. Гадяцька філія Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк”. Місцезнаходження: 37300, Полтавська обл.,
м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, 44.
4. Філія Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” у м. Лубни. Місцезнаходження: 37500, Полтавська обл.,
м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 50.
Функції, що виконували філії – здійснення банківських послуг та валютних операцій.
3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Т.в.о. голови правління __________________ В.В. Гофман  
  22.11.2012 р.
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 73 - 81 з 91

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>