Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація ПАТ
Інформація ПАТ
Протокол лічильної комісії 18 березня 2015 р. Надрукувати

       

                                  П Р О Т О К О Л     Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї   

                      про  результати  голосування  на  загальних  зборах  акціонерів

                            Публічного  акціонерного  товариства  “Полтава – банк”

 

18  березня  2015 р.                                  м. Полтава, вул. Паризької  Комуни, 40-а, зал засідань                                                          

 

Присутні : голова лічильної комісії:       Хоменко О.В.

                   члени лічильної комісії :        Гнатченко Н.А.

                   (обрані загальними                 Кутова О.О

                    зборами акціонерів

                   ПАТ Полтава-банк)                

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

  1. Затвердження  результатів голосування на  загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

Голосували за порядок денний :            за         - одноголосно;

                                                                   проти  - немає.

 

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:

  

З питання № 2:Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку  у 2014 р. та  їх  визначення  на 2015 р. Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту”.

        Проект рішення: Звiт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в 2014 роцi та основні напрями  діяльності  Банку на 2015 рiк  затвердити.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 3: “Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  наглядової  ради Банку”.

        Проект рішення: Звіт наглядової ради Банку затвердити.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 4: “Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  ревізійної комісії Банку”.     

        Проект рішення: Звіт ревізійної комісії Банку затвердити.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 5:“Затвердження результатів діяльності Банку у 2014р. та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми”.

        Проект рішення: Затвердити  результати  діяльності  Банку  у 2014 р.  та заходи за результатами розгляду висновків  аудиторської фірми.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 6: “Розподіл прибутку за 2014 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу”.   

        Проект рішення:   Чистий прибуток Банку за 2014 рік який підлягає розподілу загальними зборами акціонерів  -

34 294 874 грн. 80 коп.  направити:   

    -    в резервний фонд Банку (рахунок 5021) –  1 741 462 грн. 51  коп.;

    -    на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) – 20 713 612 грн. 29 коп.

    -    на виплату дивідендів по простим акціям  (рахунок 3631) –  11 839 800 грн. 00 коп.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

З питання № 7: “Розподіл нерозподіленого прибутку за 2013 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу”.   

        Проект рішення: Нерозподілений прибуток  за 2013 р. у сумі 28 636 387 грн. 71 коп.  направити на збільшення  статутного капіталу.  

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 8: “Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку”.   

        Проект рішення: Збільшити  розмір  статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість 0,17 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в сумі 49 350 000 (сорок дев’ять  мільйонів триста п’ятдесят  тисяч) грн., яка  складається: -  з частини прибутку за 2013 р. у сумі 28 636 387 грн. 71 коп. та частини  прибутку за 2014 р. у сумі 20 713 612 грн. 29 коп.

         З урахуванням  підвищення номінальної вартості акцій  статутний капітал  Банку буде сформовано у  розмірі  119 850 000 (сто дев’ятнадцять  мільйонів вісімсот п’ятдесят  тисяч) грн.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

З питання № 9: “Випуск акцій нової номінальної вартості”.   

        Проект рішення: Затвердити випуск акцій  нової номінальної вартості  - 0,17 грн.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

З питання № 10: “Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції”.   

        Проект рішення: I. Внести зміни  до  Статуту  Банку  та  затвердити  нову  редакцію Статуту Банку.          Читати в такій редакції  пункт 4.3. Статуту:

         Статутний капітал Банку  становить 119 850 000 (сто дев’ятнадцять  мільйонів вісімсот п’ятдесят   тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів  і складається  з 705 000 000 штук акцій (250 000 штук акцій  привілейованих та 704 750 000 штук акцій  простих), номінальна вартість однієї акції  17 (сімнадцять) копійок.

         2.  Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність  до вимог чинного законодавства України.

         3. Уповноважити  голову  правління  Переверзева В.С. підписати  нову  редакцію  Статуту.

         4. Підготувати пакет документів  для  погодження  нової редакції Статуту  Банку  та  надати його до   Національного  банку  України   та  для  державної  реєстрації.

        5 . Підготувати  пакет  документів  для  реєстрації  випуску акцій   в Національній  комісії  з цінних паперів та фондового ринку.  

Рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій. 3/4 голосів складає – 451 370 207

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 11 “Внесення змін до Положення про наглядову раду”.   

        Проект рішення: Затвердити Положення про наглядову раду у  новій  редакції. Дане Положення  набирає чинності після  державної реєстрації Статуту  у новій редакції.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 12: “Внесення змін до Положення про правління”.   

        Проект рішення: Затвердити Положення про правління  у  новій  редакції. Дане Положення набирає чинності після  державної реєстрації Статуту  у новій редакції.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 13: “Припинення повноважень наглядової ради”.   

        Проект рішення: Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради Банку у зв’язку з необхідністю приведення  складу наглядової ради до вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність”

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

            -

         -

“ПРОТИ”

   601 826 942     

      100%

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 14: “Обрання наглядової ради” (кумулятивне голосування).   

        Проект рішення: У зв’язку з неподанням пропозицій від акціонерів до складу наглядової ради Банку, у визначений чинним законодавством термін, текст  бюлетеня  для кумулятивного голосування  наглядовою радою Банку не затверджувався,  дане питання порядку денного не може бути  розглянуто.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 15: “Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди”.   

 

        Проект рішення: Затвердити  наступні  умови   цивільно-правових  договорів  з  членами  наглядової ради та трудового договору  (контракту) з головою наглядової  ради:  здійснювати  свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку  та Положення про наглядову раду ПАТ Полтава-банк”.   Встановити  розмір їх винагороди.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Гнатченко Н.А.,  яка запропонувала затвердити результати голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

                                       Голосували :   за              - одноголосно;

                                                                проти       - немає.

 

         

 

    Голова лічильної комісії:                              О.В.  Хоменко

 

    Члени лічильної комісії:                                Н.А.  Гнатченко

 

                                                                              О.О. Кутова

  

 

                      

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #7 Надрукувати

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

                                                   I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента         Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”

2. Код за ЄДРПОУ                                09807595

3. Місцезнаходження                            36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а

4. Міжміський код, телефон та факс  (05322) 2-78-63,  (05322) 2-78-63

5. Електронна поштова адреса             Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.   

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття

    інформації  - www.poltavabank.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

                                                  II. Текст повідомлення

Емiтент ПАТ Полтава-банк (код за ЄДРПОУ- 09807595) на пiдставi iнформацiї, отриманої 03.11.2014 р. вiд особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, iнформує про змiни, що вiдбулись на рахунку власника акцій – фізичної особи, якій належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента, пов'язанi з купiвлею-продажем акцiй емiтента на позабiржовому ринку, а саме: розмiр пакету акцiй фiзичної особи до змiн складав 276330936 голосуючих акцiй, або 39.1959 вiдсоткiв до статутного капiталу (39.2098 вiдсоткiв до голосуючих акцiй), пiсля змiни розмiр пакету голосуючих акцiй у фiзичної особи збiльшився на 43459500 голосуючих акцiй, або 6.1645 вiдсоткiв до статутного капiталу (6.1667 вiдсоткiв до голосуючих акцiй) i становить 319790436 голосуючих акцiй, або 45.3603 вiдсоткiв до статутного капiталу (45.3764 вiдсоткiв до голосуючих акцiй). В полi дата змiн зазначається дата змiн на рахунку фізичної особи, якій належить  10 і більше відсотків голосуючих акцій ПАТ Полтава-банк - 31.10.2014 р.                                                  

                                                            III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у  повідомленні,

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

    2. Голова правління    _________________      В.С. Переверзев                        04.11.2014 р.

М.П.                                         (підпис)                (ініціали та прізвище керівника)  (дата)   

                                

 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік Надрукувати

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-банк"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
09807595
1.4. Місцезнаходження емітента
Полтавська , Октябрський, 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0532227863 0532227863
1.6. Електронна поштова адреса емітента
Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

 

Більш детальна інформація в файлі за посилянням>>

 
Протокол чергових загальних зборів акціонерів 10 квітня 2014 р Надрукувати

 

                                                               П Р О Т О К О Л       1

                                                    чергових  загальних  зборів акціонерів

                                         Публічного акціонерного товариства “Полтава - банк”

 

        10 квітня  2014 р.                                                      м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань

        Початок  зборів  -  16.00;    закінчення  зборів  -  16.45.

 

        Відповідно до Статуту  Публічного акціонерного  товариства “Полтава-банк” збори акціонерів скликані за рішенням наглядової ради (протокол №  5  від 24. 02. 2014 р.)  шляхом персонального  повідомлення  власників акцій  Банку  згідно  зі  Статутом  Банку  та  публікацією  повідомлення  про проведення  загальних  зборів  та порядку денного в газеті Відомості Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку від 26.02. 2014 р.   № 39.

        Реєстрація акціонерів  та  уповноважених  осіб чергових  загальних  зборів акціонерів  Банку проводилась

10  квітня  2014 р.  з  15.00  до  15.55  за  місцем  проведення  зборів:  м. Полтава,  вул. Паризької Комуни, 40-а,

зал  засідань.    Реєстрація   акціонерів  для   участі  у  зборах  здійснювалася  на  підставі  переліку   акціонерів  Банку,  складеного  ПАТ  НДУ станом на  04 квітня  2014 р. та  наданого  Депозитарною установою.

        Загальна  кількість  осіб,  включених  в перелік  акціонерів, які мають право на участь в  загальних зборах, становить 2 754 особи.

        Для   реєстрації   учасників   чергових   загальних  зборів  акціонерів  рішенням  наглядової   ради   ПАТ “Полтава-банк” (протокол № 9  від 28.03. 2014 р.) була призначена реєстраційна комісія.

        Згідно чинного законодавства України,  реєстраційна  комісія  провела  реєстрацію  прибувших  на збори акціонерів та їх уповноважених представників.        

        Статутний   капітал  на   момент  проведення   зборів   складає    70 500 000  (сімдесят  мільйонів   п’ятсот тисяч) гривень,  або  705 000 000  (сімсот п’ять мільйонів) акцій   з  яких:   250 000 привілейованих    акцій  та

704 750 000  простих  акцій.   Кількість  акцій  для   визначення   кворуму   на  зборах  становить   704 750 000  простих  акцій.

       Комісія зареєструвала  для участі  у загальних  зборах  акціонерів  ПАТ “Полтава-банк”   15  акціонерів, які володіють  676 641 587  простими іменними акціями (голосами), що складає  96,0116 %  від кількості акцій для визначення кворуму.

       Присутні:                                 

1.       Представник Управління НБУ в Полтавській області:   головний економіст відділу

банківського нагляду    Невсевра Т.І.

2.       Президія  зборів: 1. Некрасов О.В.    голова  зборів  – голова наглядової  ради банку.

                                                                  2. Носенко Н.В.      секретар зборів.

  

        Затверджується  порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

        Пропонується до розгляду та затвердження наступний порядок проведення загальних зборів:

-          з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;

-          час для виступу пропонується встановити до 10 хвилин;

-          час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин;

-          заяви, питання, пропозиції щодо проектів рішень з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.

        Після  розгляду  кожного  питання  порядку  денного голова зборів ставить на голосування проект рішення.

        Порядок голосування з кожного питання  порядку денного роз’яснює голова лічильної комісії.

        Голосування  з  питань  порядку денного  загальних зборів  проводиться  з  використанням  бюлетня  для голосування, форма і текст  якого  були  затверджені  наглядовою  радою  (протокол    9 від 28.03. 2014 р.).

        За  результатами  підрахунку  голосів  лічильною  комісією  складається  протокол,  який   підписується головою та членами лічильної комісії.

        Хід  зборів та прийняті  на  ньому  рішення  оформлюються протоколом,  ведення  якого  забезпечується секретарем зборів.

        З  усіх  процедур  та  питань,  яки  виникають  під  час  проведення  зборів  акціонерів  Банку,  керуватися нормами Статуту,  внутрішніми  положеннями  та чинним законодавством  України.

 

                              Голосували :  “ за                  -   одноголосно;

                                                    “ проти          -    немає;

                                                    утримались  -   немає.

 

 

 

 

                                          П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й :

 

1.  Обрання лічильної комісії загальних зборів.

2.  Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку  у 2013 р. та  їх  визначення  на 2014 р.

     Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту.

3.  Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  Наглядової  ради Банку.

4.  Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  ревізійної комісії Банку.                    

5.  Затвердження  результатів  діяльності  Банку  у 2013 р. та заходів за результатами розгляду висновків 

     аудиторської фірми.

6.  Розподіл  прибутку.

 

1.  СЛУХАЛИ:  Обрання  лічильної  комісії  загальних зборів.  Доповідач  голова  зборів  Некрасов О.В., який запропонував  для  організації  процедури  голосування  на  зборах  та підрахунку голосів призначити лічильну комісію. Акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах, видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

       Голосування   на   зборах  по   питанням  порядку  денного  проводиться  шляхом  заповнення  акціонером  бюлетеня з зазначенням на ньому прийнятого рішення.

       Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів у бюлетенях та оголошує результати голосування.

       Обрати  лічильну  комісію  у  складі:    голова лічильної комісії -  Хоменко О.В.,  члени лічильної комісії – Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

 

ВИРІШИЛИ: Обрати  лічильну  комісію у складі:   голова лічильної комісії    Хоменко О.В.,  члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

 

                           Голосували :   “ за                   -   676 641 587  голосів, або 100 %;

                                                    “ проти             -   немає;

                                                         “ утримались ”  -   немає.

 

2. СЛУХАЛИ:  Звіт  правління  про виконання основних напрямів діяльності Банку  у 2013 р. та  їх  визначення  на 2014 р.  Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту.

      Доповідач  -  голова  правління  Публічного  акціонерного товариства Полтава-банк  Переверзев  В.С.

      Протягом 2013 року діяльність Банку була визначена зростанням капіталу Банку до  262 319  тис. грн., прибуток склав   30 149  тис. 388  грн.

      Загальна  сума  доходів  ПАТ “Полтава - банк” за 2013 рік становила 222681 тис. грн.,  що на 6,4  % більше  за  відповідний показник  2012 року. 

      У 2013 році  Банк мережу відділень не розширював, але продовжував удосконалювати діяльність відділень. Відділення, які  не  мали перспектив розвитку, були  закриті.

       Загальна кількість відділень Банку  станом на 01.01. 2014 року  - 110,  як по області так і в регіонах України.

       Основними  завданнями  Банку  у  2013 році  були:  збільшення   капіталу,  отримання  прибутку,  поліпшення  якості  активів,  підвищення  ефективності  діяльності,  підтримка  на  достатньому  рівні

платоспроможності та ліквідності, кредитно-фінансова підтримка всіх  галузей економіки, забезпечення  надійної  та  стабільної  роботи  клієнтів,  підтримка  високої  репутації  Банку.

       Правління та персонал Банку досягли за минулий  рік значних якісних змін у своїй діяльності, що дасть можливість Банку ефективно працювати в поточному році.

       Основними завданнями Банку на 2014  рік є:   збільшення капіталу до 283  млн. грн.; отримання прибутку у сумі  36  млн. грн.,   збільшення  активів  Банку до  1488,4 млн.  грн.

 

ВИСТУПИЛИ:  В обговоренні  питання взяли участь акціонери:

                             1.  Гофман В.В.

                             2.  Бобилков О.В.

                             3.  Хоменко О.В.

4.  Зобніна С.І.

5.  Мороз С.Є.

         

      В  виступах  була  проаналізована  діяльність Банку  за 2013 рік.

      Було запропоновано звiт  правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в  2013 роцi  та основні напрями  діяльності  Банку  на 2014 рiк   затвердити.

 

 

 

ВИРІШИЛИ: Заслухавши  та  обговоривши  доповідь  голови  правління Банку Переверзева В.С.   загальні  збори акціонерів постановляють :

звiт    правління  про  виконання  основних  напрямів  діяльності Банку  в 2013 роцi  та  основні напрями  діяльності  Банку  на  2014 рiк   затвердити.

 

                           Голосували :   “ за                  -       676 641 587  голосів,  або 96,0116 %;

                                                    “ проти             -     немає;

                                                         “ утримались ”  -      немає.

 

3. СЛУХАЛИ:  Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  Наглядової  ради Банку.

       Доповідач – голова наглядової ради  Некрасов О.В.

 

ВИСТУПИЛИ: В обговоренні   взяли участь акціонери:

                           1. Зобніна С.І.

                           2. Носенко  Н.В.

                           3. Некрасов К.О.

       В  виступах  була  проаналізована  діяльність Наглядової ради   за 2013 рік.

       У своїй  роботі в  звітному періоді  Наглядова  рада керувалась законодавством України, Статутом Банку, Положенням  про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Банку.

       Засідання Наглядової ради проводились регулярно згідно з регламентом її роботи. 

       Протягом звітного періоду Наглядовою  радою  проведено  43  засідання, на яких розглянуто 80 питань:

- внутрішнього та зовнішнього аудиту -  35,   діяльності філій та відділень  -  13,  діяльності правління  - 13,

Корпоративне управління  -   14,   управління ризикам   -  5.

     Головною функцією наглядової ради є контроль, тому питанням  аудиту приділялось найбільше уваги.

Це дало можливість досконально відстежувати більшість процесів, які відбувались протягом звітного періоду у значній частині відокремлених підрозділів та головному офісі та відповідним чином  спрямовувати діяльність правління для виконання поставлених завдань.

  Постійний аналіз діяльності правління, його  звітів дав можливість наглядовій раді в складній економічній  ситуації, в умовах нестабільності, визначати пріоритети   та  коригувати стратегію розвитку банку.  Такий  підхід  в  значній  мірі  забезпечив  загальний  позитивний  результат за підсумками  2013 р.

     Наглядова рада вважає, що в звітному періоді фінансово-господарська діяльність банку, яка здійснювалась правлінням і працівниками всіх структурних підрозділів, була задовільною.

 

ВИРІШИЛИ: Заслухавши та обговоривши доповідь  голови Наглядової ради Некрасова  О.В.  загальні збори   постановляють :  звіт Наглядової ради  затвердити.

 

                           Голосували :   “ за                     -  676 641 587  голосів, або 96,0116 %;

                                                    “ проти              -   немає;

                                                         “ утримались ”   -   немає.

 

4. СЛУХАЛИ:  Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  ревізійної комісії Банку.      

       Доповідач  член ревізійної комісії  Банку Некрасов Л.О., який виніс на  розгляд загальних зборів звіт ревізійної комісії  про наслідки фінансово-господарської   діяльності  Банку  в  2013 році.   

 

ВИСТУПИЛИ:  акціонер  Мороз С.Є. який запропонував загальним зборам затвердити звіт ревізійної комісії

Банку.

 

ВИРІШИЛИ:  Звіт ревізійної комісії Банку  затвердити.

 

                           Голосували :   “ за                     -  676 641 587 голосів, або 96,0116 %;

                                                    “ проти              -   немає;

                                                         “ утримались ”   -   немає.

             

5. СЛУХАЛИ:    Затвердження  результатів  діяльності  Банку  у  2013 р.  та  заходів  за результатами розгляду висновків   аудиторської  фірми.   Доповiдач  акціонер Носенко Н.В.

 

 

 

 

   1. Затвердження  результатів діяльності  Банку  у 2013 році. Доповідач  ознайомив збори з річною фінансовою звітністю  Банку за 2013 рік  (Звіт про фінансовий  стан  аланс) ПАТ “Полтава – банк” за 2013 рік;  звіт про прибутки  і  збитки та інший сукупний  дохід (Звіт про фінансові результати);  звіт  про  рух грошових коштів за

непрямим  методом;  звіт  про зміни  у  власному  капіталі  (Звіт  про  власний  капітал);  примітки до звітів)  та висновком  ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності. Цим висновком ревізійна  комісія  Банку пропонує  загальним  зборам  акціонерів затвердити  річну фінансову звітність.

   2.  Доповідач  ознайомив збори з висновками аудиторської фірми ТОВ Фінком-аудит  та  заходами  розробленими  правлінням щодо  висновків аудиторської фірми  та рекомендованими наглядовою радою  для затвердження загальними зборами.

 

ВИСТУПИЛИ: в обговоренні прийняли участь акціонери Гофман В.В., Зобніна  С.І.,  які  запропонували загальним зборам акціонерів  затвердити  результати діяльності Банку у 2013 році та заходи  за результатами  розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ “Фінком-аудит”.

 

ВИРIШИЛИ : 1. Затвердити Річну фінансову звітність Банку за 2013 рік  (Звіт про фінансовий стан  аланс) ПАТ “Полтава – банк” за 2013 рік;  звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); звіт про рух грошових коштів за непрямим методом; звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);  примітки до звітів).

                         2. Затвердити заходи  за результатами розгляду висновків аудиторської фірми:

-        активізувати роботу у напрямку зменшення проблемних активів - термін виконання встановити постійно;

-        активізувати роботу щодо продажу майна, що надійшло у власність Банка, як заставодержателя - термін виконання встановити постійно;

-        посилити контроль за позиціями ліквідності з  метою зниження впливу незбалансованостей між активами та пасивами на загальний рівень ризику ліквідності - термін виконання встановити постійно;

-        активізувати роботу у напрямку диверсифікації ресурсної бази за джерелами та об'єктами залучення коштів - термін виконання встановити постійно;

-        продовжувати роботу по  нарощенню регулятивного капіталу відповідно до вимог чинного законодавства - термін виконання встановити постійно.

                                                                

                            Голосували :  “ за                   -  676 641 587  голосів, або 96,0116 %;

                                                    “ проти              -  немає;

                                                         “ утримались ”  -   немає.

 

6. СЛУХАЛИ: Розподіл  прибутку.                                                

    Доповідач  – акціонер   Гофман В.В.

 

ВИРІШИЛИ:   Чистий прибуток Банку за 2013 рік який підлягає розподілу загальними зборами акціонерів  -  30 144 387 грн. 71 коп.  направити:   

    -    в резервний фонд Банку ( рахунок 5021) –  1 508 000 грн. 00  коп.;

    -    на збільшення капіталу Банку (рахунок 5030) – нерозподілені прибутки минулих років –

28 636 387 грн. 71 коп.

 

                              Голосували :  “ за                    -  676 641 382  голоси,  або 99,9999  %;

                                                    “ проти ”            -  205 голосів, або 0,0001 %;

                                                    “ утримались”   -   немає.

 

        Всі питання порядку денного загальних зборів розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування  та були прийняті  рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення зборів від акціонерів не надійшло.

         

 

 

Голова загальних зборів                                 О.В. Некрасов

 

Секретар                                                           Н.В.  Носенко           

 
Протокол лічильної комісії 10 квітня 2014 р. Надрукувати

про  результати  голосування  на  загальних  зборах  акціонерів

Публічного  акціонерного  товариства  “Полтава – банк”

 

м. Полтава, вул. Паризької  Комуни, 40-а, зал засідань                                                          

 

Присутні : голова лічильної комісії:       Хоменко О.В.

                   члени лічильної комісії :        Гнатченко Н.А.

                   (обрані загальними                 Кутова О.О

                    зборами акціонерів

                   ПАТ Полтава-банк)                

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

  1. Затвердження  результатів голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

Голосували за порядок денний :            за         - одноголосно;

                                                                   проти  - немає.

 

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:

  

З питання № 2:Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку  у 2013 р. та  їх  визначення  на 2014 р. Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту”.

        Проект рішення: Звiт голови правління про виконання основних  напрямів діяльності Банку  в 2013 роцi та основні напрями  діяльності  Банку  на 2014 рiк   затвердити.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

     676 641 587

       100

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

     676 641 587

       100

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

     676 641 587

       100

“ПРОТИ”

               -

         -

“УТРИМАВСЯ”

               -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

               -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 3: “Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  Наглядової  ради Банку”.

        Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

     676 641 587

       100

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

     676 641 587

       100

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

     676 641 587

       100

“ПРОТИ”

               - 

          -

“УТРИМАВСЯ”

               -

          -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

               -

          -

Рішення прийнято.

 

З питання № 4: “Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  ревізійної комісії Банку”.     

        Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

     676 641 587

       100

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

     676 641 587

       100

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

     676 641 587

       100

“ПРОТИ”

               -

          -

“УТРИМАВСЯ”

               -

          -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

               -

          -

Рішення прийнято.

 

З питання № 5: “Затвердження результатів діяльності Банку у 2013 р. та   заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми”.

        Проект рішення: Затвердити  результати  діяльності  Банку  у 2013 р.  та заходи за результатами розгляду висновків  аудиторської фірми.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

     676 641 587

       100

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

     676 641 587

       100

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

     676 641 587

       100

“ПРОТИ”

               -

          -

“УТРИМАВСЯ”

               -

          -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

               -

          -

Рішення прийнято.

 

З питання № 6: “Розподіл прибутку”.   

        Проект рішення: Чистий  прибуток  Банку за 2013 рік який підлягає розподілу загальними зборами акціонерів – 30 144 387 грн. 71 коп. направити:

-   в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 1 508 000 грн. 00 коп.;

-   на збільшення капіталу Банку (рахунок 5030) – нерозподілені прибутки минулих років –

28 636 387 грн. 71 коп.

 

                       Варіант голосування:

     Кількість

     Голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

     676 641 587

       100

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

     676 641 587

       100

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

     676 641 382

    99,9999

“ПРОТИ”

                   205

      0,0001

“УТРИМАВСЯ”

              -

            -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

              -

            -

Рішення прийнято.

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Гнатченко Н.А.,  яка запропонувала затвердити результати голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

                                       Голосували :   за              - одноголосно;

                                                                проти       - немає.

 

         

 

    Голова лічильної комісії:                              О.В.  Хоменко

 

    Члени лічильної комісії:                                Н.А.  Гнатченко

 

                                                                              О.О. Кутова

  

 

                      

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 64 - 72 з 91

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>