Увійти до Веб-банкінгу АТ Полтава-Банк - Інформація АТ Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #18 Надрукувати

                                            ПОВІДОМЛЕННЯ

                 про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

                                                  I. Загальні відомості

1.       Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

2.       Код за ЄДРПОУ: 09807595.

3.       Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

4.       Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.

5.       Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.

6.       Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.

7.       Вид особливої інформації:  Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків

                                                      простих акцій публічного акціонерного товариства.                    

                                                   II. Текст повідомлення

Емiтент ПАТ "Полтава-банк" (далi – Банк), код за ЄДРПОУ – 09807595, на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31сiчня 2018 року, отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" 02 лютого 2018 р. повiдомляє про змiни, якi вiдбулись в результатi збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв:

1. Про змiну розмiру частки власника iстотної участi "фiзичної особи" (далi – акцiонер) у статутному капiталi Банку, а саме: розмiр частки акцiонера в статутному капiталi Банку до змiни розмiру пакету акцiй складав 86.0536 % в загальнiй кiлькостi акцiй, в тому числi: 86.0489 % простих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй, 0.0047 % привiлейованих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакету акцiй складав 89.2893 %.

Розмiр частки акцiонера в статутному капiталi Банку пiсля змiни розмiру пакету акцiй (на 53125000 штук простих iменних акцiй) збiльшився до 87.0309 % в загальнiй кiлькостi акцiй, в тому числi: збiльшився до 87.0265 % простих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй, зменшився до 0.0044 % привiлейованих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй збiльшився до 90.0660 %.

2. Про змiну розмiру частки власника акцiй "фiзичної особи" (далi – акцiонер) у статутному капiталi Банку, а саме: розмiр частки акцiонера в статутному капiталi Банку до змiни розмiру пакету акцiй складав 9.5949 % в загальнiй кiлькостi акцiй, в тому числi: 9.5922 % простих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй, 0.0027 % привiлейованих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакету акцiй складав 9.9535 %.

Розмiр частки акцiонера в статутному капiталi Банку пiсля змiни розмiру пакету акцiй зменшився до 8.9225 % в загальнiй кiлькостi акцiй, в тому числi: зменшився до 8.9201 % простих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй, зменшився до 0.0024 % привiлейованих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй зменшився до 9.2316 %.

                                                                III. Підпис                                                                   

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова правління  ____________    В.С. Переверзев                             02.02.2018 р.   

                                        (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)      (дата) 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #17 Надрукувати
  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
1.5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
  II. Текст повідомлення
31 січня 2018 р. наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (протокол № 9 вiд 31.01.2018 р.) було прийнято рiшення про змiну посадових осiб Банку, а саме:
- припинити повноваження члена правління Коломацької Надії Василівни 31.01.2018 р. у зв’язку з припиненням нею повноважень члена правління 31.01.2018 р. за власним бажанням, згідно поданої заяви. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi члена правлiння з 09.07.2003 р. по 31.01.2018 р., 14 рокiв 6 мiсяцiв. Замiсть звiльненої посадової особи членом правлiння Банку нiкого не призначено.
  III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління ____________ В.С. Переверзев 01.02.2018 р.  
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  
М.П.

 
Статут АТ "Полтава-банк" Надрукувати
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонерне товариство “Полтава-банк” (надалі - Банк) створений та діє згідно із Законами України “Про банки і банківську діяльність”, “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок” іншими актами чинного законодавства України.
1.2. Банк є правонаступником прав та зобов’язань Полтавського акціонерного банку “Полтава-банк”, створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступником Полтавського комерційного банку “Полтава-банк”, зареєстрованого в Державному банку СРСР 22 березня 1990 року реєстраційний номер 259 та перереєстрованого в Національному банку України 16 жовтня 1991 року за номером 37.
1.3. Банк функціонує як універсальний.
1.4. Організаційно-правова форма Банку – акціонерне товариство. Засновниками Банку є юридичні та фізичні особи - резиденти України.
1.5. Банк створено з метою надання банківських послуг на підставі банківської ліцензії, інших фінансових послуг ( крім послуг у сфері страхування), а також здійснення іншої діяльності у відповідності з чинним законодавством України. 
1.6. Банк входить до банківської системи України.
1.7. Місцезнаходження Банку: Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Пилипа Орлика, 40-а. 
1.8. Найменування Банку:
  українською мовою: повне офіційне найменування: Акціонерне товариство “Полтава-банк”;
  скорочене офіційне найменування: АТ “Полтава-банк”;
  англійською мовою: повне офіційне найменування: Joint Stock Company “Poltava-bank”;
  скорочене офіційне найменування: JSC “Poltava-bank”.

Завантажити документ>>
 
Статут АТ "Полтава-банк" Надрукувати
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк” (надалі - Банк) створений та діє згідно із Законами України “Про банки і банківську діяльність”, “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок” іншими актами чинного законодавства України.
1.2. Банк є правонаступником прав та зобов’язань Полтавського акціонерного банку “Полтава-банк”, створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступником Полтавського комерційного банку “Полтава-банк”, зареєстрованого в Державному банку СРСР 22 березня 1990 року реєстраційний номер 259 та перереєстрованого в Національному банку України 16 жовтня 1991 року за номером 37.
1.3. Банк функціонує як універсальний.
1.4. Організаційно-правова форма Банку – публічне акціонерне товариство. Засновниками Банку є юридичні та фізичні особи - резиденти України.
1.5. Банк створено з метою надання банківських послуг на підставі банківської ліцензії, інших фінансових послуг ( крім послуг у сфері страхування), а також здійснення іншої діяльності у відповідності з чинним законодавством України. 
1.6. Банк входить до банківської системи України.
1.7. Місцезнаходження Банку: Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Пилипа Орлика, 40-а. 
1.8. Найменування Банку:
  українською мовою: повне офіційне найменування: Акціонерне товариство “Полтава-банк”;
  скорочене офіційне найменування: АТ “Полтава-банк”;
  англійською мовою: повне офіційне найменування: Joint Stock Company “Poltava-bank”;
  скорочене офіційне найменування: JSC “Poltava-bank”.

Завантажити документ>>
 
Кодекс корпоративного управління Надрукувати
Кодекс корпоративного управління >>
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 64 - 72 з 156

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>