Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація ПАТ
Інформація ПАТ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #10 Надрукувати
  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63
5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
  II. Текст повідомлення
ПАТ "Полтава-банк" повідомляє про дострокове припинення повноважень:
- Члена наглядової ради Банку Зобнiної Свiтлани Iванiвни. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 8 років 3 мiсяцi. Припинено повноваження за власним бажанням з 10.07.2015 р. згідно поданої заяви від 26.06.2015 р. Володіє часткою у статутному капiталi Банку 0.0031 %. Непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинились, на дану посаду нікого не обрано.
- Члена наглядової ради Банку Носенко Надiї Володимирiвни. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 6 років 3 мiсяцi. Припинено повноваження за власним бажанням з 10.07.2015 р. згідно поданої заяви від 26.06.2015 р. Володіє часткою у статутному капiталi Банку 0.2884 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинились, на дану посаду нікого не обрано.
  III. Підпис.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління ________________ В.С. Переверзев 13.07.2015 р.
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #9 Надрукувати

                                                   ПОВІДОМЛЕННЯ

                 про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

                                                         I. Загальні відомості

1.        Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

2.        Код за ЄДРПОУ: 09807595.

3.        Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.

4.        Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63

5.        Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

6.        Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com

7.        Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

                                                 II. Текст повідомлення

    Згiдно рiшення наглядової ради Банку (протокол № 25 від 08.06.2015 р.) та згiдно Статуту Банку вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Банку, а саме:
   
  1. Призначено заступником голови правлiння Монастирного Сергія Володимировича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду терміном, на який обрано правління ПАТ Полтава-банк”, до 14.04.2018 р., на пiдставi рiшення наглядової ради Банку, на вакантну посаду, у зв’язку зі збільшенням кількісного складу  правління,  08.06.2015 р. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду заступник голови правління ПАТ Полтава-банк.  Часткою у статутному капiталi Банку не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

                                                                         III. Підпис.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,

що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2.  Голова правління   ________________       В.С. Переверзев                              09.06.2015 р.

                                              (підпис)             (ініціали та прізвище керівника)          (дата)  

                                                 М.П.

 
Положення про наглядову раду Надрукувати

                  До виключної компетенції наглядової ради Банку належить:

 

1.     затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів

     діяльності, визначених загальними зборами акціонерів  Банку;

2.     затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу

     внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;

3.     визначення і затвердження стратегії та політики управління  ризиками,

     процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;

4.     забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю  Банку  та   

     контролю за її ефективністю;

5.     контроль за ефективністю функціонування системи управління  ризиками;

6.     затвердження плану відновлення діяльності Банку;

7.     визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;

8.     визначення кредитної політики Банку;

9.     визначення організаційної структури Банку, у тому числі  підрозділу  

     внутрішнього аудиту;

10.    затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність  структурних

     підрозділів Банку;

11.    призначення і звільнення голови та членів правління Банку, керівника 

     підрозділу внутрішнього аудиту;

12.    здійснення контролю за діяльністю правління Банку, внесення пропозицій щодо        

     її вдосконалення;

13.    визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і

     контроль за його діяльністю;

14.    визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту,

     затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення  розміру

     оплати послуг;

15.    розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка  рекомендацій

     загальним зборам акціонерів Банку для прийняття  рішення щодо нього;

16.    контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком  України та

 

 

     іншими органами державної влади та управління, які в  межах компетенції

     здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та

     аудиторською фірмою, за  результатами проведення зовнішнього аудиту;

 

Завантажити документ>>

 
Положення про правління ПАТ "Полтава-банк" Надрукувати

 

Правління є виконавчим органом Банку.

                  Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності Банку згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями загальних зборів акціонерів і наглядової ради Банку.   

                  Правління вирішує всі питання діяльності Банку, крім питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Банку. Повноваження, що не є виключною компетенцією наглядової ради Банку, можуть  бути  передані наглядовою   радою Банку до компетенції правління Банку.    

                   До  виключної  компетенції  правління  Банку належать  такі  функції:

        1.       організаційне забезпечення (за рішенням наглядової ради) скликання та     

           проведення чергових та  позачергових  загальних зборів акціонерів Банку;

         2.       організація виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради;

        3.      реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;

        4.      визначення форми та встановлення порядку моніторингу  діяльності

           Банку;

        5.      реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої

           наглядовою радою Банку, забезпечення впровадження  процедур виявлення,

           оцінки, контролю та моніторингу ризиків;

        6.      формування визначеної наглядовою  радою Банку організаційної

           структури Банку;

        7.      розроблення положень, що регламентують діяльність  структурних і 

           відокремлених підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку;

        8.      забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що

           застосовуються для зберігання активів клієнтів;

        9.      інформування наглядової ради Банку про показники діяльності  Банку, 

           виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та  про будь-

           яке погіршення фінансового стану Банку або про  загрозу   такого погіршення,

           про рівень ризиків, що виникають у ході  діяльності Банку;

 

       10.     підготовка  для затвердження наглядовою радою Банку проектів

           бюджету банку, стратегії та бізнес-плану розвитку банку;

       11.     розробка та затвердження поточних планів і оперативних завдань Банку та    

            забезпечення їх реалізації;

       12.     здійснення формування фондів, необхідних для проведення Банком

            статутної діяльності;

      13.     організація діяльності Банку, обліку та звітності,

           внутрішньобанківського контролю, автоматизації банківських операцій;

       14.     прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Банку,

             призначення їх керівників та заступників керівників, визначення порядку їх   

             діяльності;

      15.     складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Банку  

            до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

      16.     затвердження  Положення про облікову політику; затвердження та   

           регулярний перегляд повного переліку повязаних осіб  відповідно до актів

           внутрішнього регулювання Банку;

       17.     затвердження актів внутрішнього регулювання Банку, в тому числі тих, що  

             визначають порядок та умови проведення банківських операцій,     а також

             регулюють поточну діяльність Банку, за винятком тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Банку;

      18.     щоквартальна підготовка звітів правління для наглядової ради Банку щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;

       19.     прийняття рішення щодо встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватися за рішенням кредитної ради/кредитного комітету Банку у межах лімітів, встановлених кредитною радою Банку в межах її компетенції;

      20.    прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Банку стосовно забезпечення виконання Банком вимог чинного законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

      21.    прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Банком безнадійною відповідно до чинного законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

       22.   прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Банком безнадійною  відповідно до чинного законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;

       23.  прийняття рішень щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Банку та за нарахованими Банком доходами (процентами),  якщо  така  заборгованість визнана Банком безнадійною відповідно до чинного законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій;

        24.    прийняття рішення щодо купівлі-продажу будівель та приміщень;

        25.    прийняття рішення щодо купівлі-продажу транспортних засобів.

 

 

Завантажити документ>>

 
Статут ПАТ "Полтава-банк" Надрукувати


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк” (надалі - Банк) створений та діє згідно із Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» іншими актами чинного законодавства України.
1.2. Банк є правонаступником Полтавського акціонерного банку “Полтава-банк”, створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступника Полтавського комерційного банку “Полтава-банк”, зареєстрованого в Державному банку СРСР 22 березня 1990 року реєстраційний номер 259 та перереєстрованого в Національному банку України 16 жовтня 1991 року за номером 37.
1.3. Банк функціонує як універсальний.
1.4. Організаційно-правова форма Банку – акціонерне товариство, тип – публічне акціонерне товариство. Засновниками Банку є юридичні та фізичні особи - резиденти України. Між засновниками Банку (особами, що виступили акціонерами-засновниками та підписали Установчий договір про створення Полтавського акціонерного банку “Полтава-банк” від 31 травня 1993 року ) були розподілені 100 % акцій Банку.
1.5. Банк створено з метою надання банківських послуг на підставі банківської ліцензії, інших фінансових послуг ( крім послуг у сфері страхування), а також здійснення іншої діяльності у відповідності з чинним законодавством України. 
1.6. Банк входить до банківської системи України.
1.7. Місцезнаходження Банку: 
  Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а. 
1.8. Найменування Банку:
  українською мовою: повне офіційне найменування: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”;
  скорочене офіційне найменування: ПАТ “Полтава-банк”;
  англійською мовою: повне офіційне найменування: Public Joint Stock Company “Poltava-bank”;
  скорочене офіційне найменування: PJSC “Poltava-bank”.

Завантажити документ>>

 

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 55 - 63 з 90

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>