Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
ПРОТОКОЛ № 3 позачергових загальних зборів акціонерів Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л № 3
  позачергових загальних зборів акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава - банк”

  27 вересня 2017 р. м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань
  Початок зборів - 16.00 закінчення зборів - 16.30

  Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” позачергові загальні збори акціонерів ПАТ “Полтава-банк” скликані за рішенням наглядової ради (протокол № 40 від 10 серпня 2017 р.). 
  При здійсненні організаційних заходів з підготовки до проведення позачергових загальних зборів акціонерів, наглядова рада Банку керувалась вимогами Цивільного кодексу України, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок” та інших нормативно-правових актів України.
  Офіційне повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів було оприлюднено в
офіційному друкованому виданні НКЦПФР “Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку” 23 серпня 2017 р. № 160, в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок 
цінних паперів, а також на власному веб-сайті. 
  Письмове повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів та проект порядку денного з проектами рішень з питань порядку денного було надіслано всім акціонерам персонально поштовим відправленням.
  Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів по 27 вересня 2017 р. акціонерам та їх представникам була надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного винесеними на голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
  У строки, встановлені ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства” пропозицій до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надійшло.
  Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Банку проводилась 27 вересня 2017 р. з 15.30 до 15.55 за місцем проведення зборів: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснювалася на підставі переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, складеного відповідно до ст. 34 Закону України “Про акціонерні товариства” станом на 24-ту годину 21 вересня 2017 р. ПАТ НДУ та наданого Депозитарною установою.
  Для реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів рішенням наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” (Протокол № 44 від 13.09. 2017 р.) була призначена реєстраційна комісія. 
  Згідно чинного законодавства України, реєстраційна комісія провела реєстрацію прибувших на збори акціонерів та їх уповноважених представників.  
  Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 21 вересня 2017 р., складає 2 752 особи.
  Статутний капітал Банку на момент проведення зборів становить 225 600 000,00 (двісті двадцять п’ять мільйонів шістсот тисяч грн.. 00 коп.) гривень і складається з 705 000 000 штук акцій – 250 000 привілейованих акцій (не голосуючих) та 704 750 000 простих акцій (голосуючих).
  Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які уклали відповідні договори з депозитарною установою ( 7 акціонерів), та відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, і мають право на участь у загальних зборах акціонерів 27 вересня 2017 р. – 679 414 827 штук акцій.
  Загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів складає –
 12 осіб, з них: - 3 особи - власники голосуючих акцій, яким належать 675 452 166 голосів в ПАТ “Полтава-банк” та 9 осіб - власників 14 160 140 акцій, які відповідно до п. 10 прикінцевих положень Закону України “Про депозитарну систему України” не уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах і тому їх голоси не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.
  Загальні збори акціонерів мають кворум 99,42 % та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.  
  Присутні:  
Президія зборів: 1. Некрасов О.В. – голова зборів – голова наглядової ради Банку 
  (згідно Статуту Банку).
  2. Щербак Л. І. - секретар зборів
  (згідно рішення наглядової ради 
  Протокол № 44 від 13 вересня 2017 р.
   
   

  П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :
 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
 2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом  
  викладення його у новій редакції.
4. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк». 

1. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії загальних зборів. Доповідач голова зборів Некрасов О.В. запропонував для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів обрати лічильну комісію. Акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах та мають голосуючі акції, видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня
з зазначенням в ньому прийнятого рішення.
Голова зборів оголосив, що у зв’язку з тим, що лічильна комісія ще не обрана, підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного, згідно рішення наглядової ради (Протокол № 44 від 13.09. 2017) доручено тимчасовій лічильній комісії.
До складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава – банк” запропоновано наступні кандидатури: Хоменко О.В. – голова лічильної комісії, Гнатченко Н.А. та Кутова О.О.- члени лічильної комісії.
   
ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О.В., члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

 Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%);  
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту загальних зборів. Доповідач голова зборів Некрасов О.В.
Затверджується порядок (регламент) проведення загальних зборів.
Пропонується до розгляду та затвердження наступний порядок проведення загальних зборів: 
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для доповіді встановлюється до 5 хвилин;
- час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;
- заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.
 Після розгляду кожного питання порядку денного голова зборів ставить на голосування проект рішення.
Порядок голосування з кожного питання порядку денного роз’яснює голова лічильної комісії. 
Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою протокол (Протокол № 44 від 13.09. 2017 р.)
За результатами підрахунку голосів лічильною комісією складається протокол, який підписується головою та членами лічильної комісії.
Хід зборів та прийняті на ньому рішення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем зборів.
З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Банку, керуватися нормами Статуту, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України.

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для доповіді встановлюється до 5 хвилин;
- час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;
- заява, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.  

Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції. Доповідач – акціонер Нелюбін В.Ю. виніс на розгляд зборів пропозицію про необхідність внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити голову правління Переверзева В. С. підписати нову редакцію Статуту, підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в Національному банку України та його державної реєстрації. Підготувати пакет документів для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.  

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Мороз С. Є., який підтримав винесену на розгляд зборів пропозицію про необхідність внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції.

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни до Статуту Банку та затвердити нову редакцію Статуту Банку. 
Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту:
Статутний капітал Банку становить 242 600 000 (двісті сорок два мільйона шістсот тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів і складається з 758 125 000 штук акцій (250 000 штук акцій привілейованих та 757 875 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 32 (тридцять дві) копійки.
2. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України.
3. Уповноважити голову правління Переверзева В. С. підписати нову редакцію Статуту.
4. Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації. 
5. Підготувати пакет документів для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.


 Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято одноголосно.
 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк». 
  Доповідач - акціонер Нелюбін В. Ю. запропонував затвердити Кодекс корпоративного  
  управління ПАТ «Полтава-банк». 
   
  ВИРІШИЛИ: Затвердити Кодекс корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк» 

  Голосували : “ за ” - 675 452 166 голосів, або 100 % голосів акціонерів які зареєструвались для участі у  
  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

   
  Рішення прийнято одноголосно.

Всі питання порядку денного позачергових загальних зборів розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо організації та проведення зборів від акціонерів не надійшло.
   


   
   
  Голова загальних зборів О.В. Некрасов


  Секретар Л.І. Щербак  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #16 Надрукувати
  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.  
  II. Текст повідомлення
1. 28 серпня 2017 р. Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (протокол № 42 вiд 28.08.2017 р.) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Банку, а саме: 
- призначено членом правління Вірстюка Юрія Ярославовича – головного бухгалтера Банку, у зв’язку з припиненням повноважень 01.02.2017 р. члена правління Щербак Л.І. за власним бажанням, терміном на який обрано правління – до 14.04.2018 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв обiймав наступнi посади: головний бухгалтер - начальник управлiння бухгалтерського облiку i контролю Полтавської обласної дирекцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 26.11.2009 р. по 31.12.2015 р.; керiвник фiнансово-економiчної служби ПП "Прем'єр Сакс" з 26.12.2016 р. по 12.06.2017 р.; провiдний економiст вiддiлу бухгалтерського облiку i контролю за активно-пасивними операцiями з юридичними особами ПАТ "Полтава-банк" з 14.06.2017 по 19.08.2017 р.
  III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Т.в.о. голови правління ____________ В.В. Гофман 29.08.2017 р.  
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  
М.П.

 
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 27 вересня 2017р. Надрукувати
Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”, місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а,
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 вересня 2017 р. о 16.00 за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань.
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 27 вересня 2017 року з 15.30 до 15.55. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21 вересня 2017 року. 
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції.
4. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк».  
 Проекти рішень з питань порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію а наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О. В.; члени лічильної комісії – Гнатченко Н. А., Кутова О. О.
  2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для доповіді встановлюється до 5 хвилин;
- час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;
- заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.
  3. 1.Внести зміни до Статуту Банку та затвердити нову редакцію Статуту Банку.
Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту:
Статутний капітал Банку становить 242 600 000 (двісті сорок два мільйони шістсот тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів і складається з 758 125 000 штук акцій (250 000 штук акцій привілейованих та 757 875 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 32 (тридцять дві) копійки.
2. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.
3. Уповноважити голову правління Переверзева В. С. підписати нову редакцію Статуту.
4. Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації.
5. Підготувати пакет документів для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  4. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПАТ «Полтава-банк».
  Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів та проектами рішень з цих питань, можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, кімната для переговорів, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.  
  Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів: www.poltavabank.com
  Відповідальна особа – Монастирний С.В. Довідки за телефоном (05322) 27957.
  Для участі у загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); доручення на право участі у чергових загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).  
  Наглядова рада
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #15 Надрукувати
  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.  
  II. Текст повідомлення
1. Наказом т.в.о. голови правлiння ПАТ “Полтава-банк” № 3236 вiд 19.08.2017 р. т.в.о. головного бухгалтера Носенко Надiю Володимирiвну було переведено на посаду заступника головного бухгалтера з 21.08.2017 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Розмiр пакету акцiй 0.2884 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi т.в.о. головного бухгалтера Банку з 02.02.2017 р. по 19.08.2017 р., 6 мiсяцiв.
2. Наказом т.в.о. голови правлiння ПАТ “Полтава-банк” № 3237 вiд 19.08.2017 р. призначено головним бухгалтером ПАТ “Полтава-банк” Вiрстюка Юрiя Ярославовича з 21.08.2017 р., пiсля попереднього погодження його кандидатури на посаду головного бухгалтера Банку Нацiональним банком України 17.08.2017 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду не обмежений. Останнi 5 рокiв обiймав наступнi посади: головний бухгалтер - начальник управлiння бухгалтерського облiку i контролю Полтавської обласної дирекцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 26.11.2009 р. по 31.12.2015 р.; керiвник фiнансово-економiчної служби ПП "Прем'єр Сакс" з 26.12.2016 р. по 12.06.2017 р.; провiдний економiст вiддiлу бухгалтерського облiку i контролю за активно-пасивними операцiями з юридичними особами ПАТ "Полтава-банк" з 14.06.2017 по 19.08.2017 р.
  III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Т.в.о. голови правління ____________ В.В. Гофман 21.08.2017 р.  
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  
М.П.
 
Повідомлення акціонерам про можливість реалізації переважного права на придбання акцій Надрукувати

Повідомлення акціонерам про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додоткової емісії ПАТ «Полтава-банк»
Публічне акціонерне товариство «Полтава-банк», Україна, 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, код за ЄДРПОУ 09807595, (тел./ факс): (05322) 2-78-63, Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script. , повідомляє, що позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Полтава-банк» (Протокол № 2 від 26.06.2017 р.) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків у сумі 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів грн. 00 коп.) шляхом приватного розміщення 53 125 000 (п’ятдесят три мільйони сто двадцять п’ять тисяч) штук простих іменних акцій Банку бездокументарної форми існування, номінальної вартості 0,32 грн. (нуль грн. 32 коп.) кожна.
Акції розміщуються за їх номінальною вартістю – 0,32 грн. (нуль грн. 32 коп.) за одну акцію.
Переважне право на придбання акцій додаткової емісії надається шляхом безпосередньої пропозиції акцій виключно акціонерам ПАТ «Полтава-банк», які є акціонерами станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 26.06.2017 р.
Приватне розміщення акцій проводиться з наданням виключно акціонерам Банку, переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення. Переважним правом акціонера є право акціонера-власника простих акцій придбати розміщувані Банком прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. 
У випадку, якщо розрахована кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, складе не ціле число, таке число округлюється до цілого в бік зменшення. В разі зазначення в заяві акціонера кількості акцій понад кількість, яку можна придбати, реалізуючи переважне право, заява задовольняється тільки в частині, що не перевищує цієї кількості.
Акціонери Банку, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають на ім`я голови правління Банку Переверзева В.С., як уповноваженої особи Банку, у робочі дні з 10.08.2017р. по 31.08.2017 р. включно з 10:00 до 16:00 письмові заяви про придбання простих іменних акцій, в кількості, пропорційно частці належних їм простих іменних акцій станом на 26.06.2017 р. Всі заяви приймаються за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а. Заяви на придбання акцій реєструються в журналі вхідних документів Банку та задовольняються в порядку черговості їх надходження.
Заява про придбання акцій повинна містити :
- для юридичних осіб: повне найменування юридичної особи; прізвище, ім’я і по-батькові уповноваженої особи та посилання на документ, що підтверджує повноваження особи укладати договір; код за ЄДРПОУ; реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер банківського рахунку; місцезнаходження та поштова адреса; контактні телефони, факси (за наявності); кількість акцій, яку особа має намір придбати; найменування депозитарної установи, код за ЄДРПОУ, номер рахунку в цінних паперах, який буде використовуватись для зарахування придбаних акцій. 
- для фізичних осіб: прізвище, ім’я і по-батькові; паспортні дані (серія, номер, ким, коли виданий); місце проживання (адреса реєстрації) та поштова адреса; реєстраційний номер облікової картки платника податків; дата народження, контактні телефони, факси (за наявності); кількість акцій, яку особа має намір придбати; найменування депозитарної установи, код за ЄДРПОУ, номер рахунку в цінних паперах, який буде використовуватись для зарахування придбаних акцій.  
Заява підписується особисто учасником приватного розміщення або його уповноваженим представником, повноваження якого повинні бути належним чином підтверджені згідно з чинним законодавством на дату подання заяви. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера залишаються у справах ПАТ «Полтава-банк».
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання розміщуваних простих іменних акцій, повинні надавати Банку документи і відомості, передбачені Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим Постановою Правління НБУ від 08.09.2011 № 306, із змінами і доповненнями, що підтверджують достатність у них власних коштів у заявленому розмірі для здійснення внеску до статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк».
Акціонери Банку які, в період з 10.08.2017 р. по 31.08.2017 р. включно, подали заяви на реалізацію свого переважного права, повинні, до 31.08.2017 р. включно, оплатити вартість акцій, вказаних у заявах, в розмірі 100 % вартості акцій що ними придбаваються. Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України.
Грошові кошти перераховуються юридичними та фізичними особами у безготівковій формі на рахунок Банку або внесенням фізичними особами у готівковій формі до каси ПАТ «Полтава-банк» за його місцезнаходженням : Україна, 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а. Перерахування грошових коштів здійснюється на рахунок № 500442 в ПАТ «Полтава-банк», код банку 331489, код за ЄДРПОУ 09807595. Призначення платежу: Внесок до статутного капіталу ПАТ «Полтава-банк», згідно з заявою від (___), за прості іменні акції, без ПДВ. 
В разі перерахування акціонером протягом строку реалізації переважного права грошових коштів у сумі, меншій ніж вартість акцій, які він придбаває за переважним правом, його заява задовольняється відповідно до суми отриманих коштів. Якщо від акціонера надійшло грошових коштів у сумі, більшій ніж вартість акцій, які він придбаває за переважним правом, то зайво перераховані акціонерами кошти на придбання акцій повертаються акціонерам протягом строку укладення договорів з першими власниками.  
Надання акціонерами Банку письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права, умовами розміщення не передбачено. Акціонери, які не подали письмові заяви про придбання акцій в строк з 10.08.2017р. по 31.08.2017 р. включно з 10:00 до 16:00 вважаються такими, що відмовились від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про приватне розміщення.
На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Банк видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій, засвідчене підписом голови правління та печаткою Банку, яке підтверджує повну оплату акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Банком, але не пізніше 31.08.2017 р. включно, до початку укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. Письмове зобов’язання видається акціонеру за адресою Банку: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
На першому етапі укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення (з 01.09.2017 р. по 21.09.2017 р. включно) у робочі дні з 09.00 по 16.00 укладаються договори купівлі-продажу простих іменних акцій з акціонерами щодо акцій, на придбання яких реалізовано переважне право, надані заяви та отримано грошові кошти протягом строку реалізації акціонерами переважного права.
На підставі поданої акціонером в період реалізації переважного права заяви укладається договір купівлі-продажу простих іменних акцій між ПАТ «Полтава-банк» та акціонером. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера залишаються у справах Банку. Умови договору купівлі-продажу акцій відповідають умовам розміщення акцій.
Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій відбуватиметься (з 01.09.2017 р. по 21.09.2017 р.) у робочі дні з 09.00 по 16.00 за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а. Телефон для довідок: (05322) 27957
  Правління ПАТ «Полтава-банк»

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 46 - 54 з 128

Відділення


Акційні пропозиції