Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація ПАТ
Інформація ПАТ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #12 Надрукувати
ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
1.5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
  II. Текст повідомлення
1. 27 січня 2017 р. Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (протокол № 9 вiд 27.01.2017 р.) було прийнято рiшення про змiну посадових осiб Банку, а саме: - припинити повноваження члена правління Щербак Л.І. з 02.02.2017 р. у зв’язку з припиненням нею повноважень члена правління з 02.02.2017 р. за власним бажанням згідно поданої заяви від 20.01.2017 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Розмiр пакету акцiй 0.4008 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi члена правлiння Банку з 22.03.1990 р. по 01.02.2017 р., 26 рокiв 10 мiсяцiв. Замiсть звiльненої посадової особи членом правлiння Банку нiкого не призначено.
2. Наказом голови правлiння ПАТ “Полтава-банк” № 415 вiд 27.01.2017 р. було звiльнено головного бухгалтера Банку Щербак Людмилу Iванiвну 01.02.2017 р. за власним бажанням згiдно поданої заяви вiд 26.01.2017 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Розмiр пакету акцiй 0.4008 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi головного бухгалтера Банку з 22.03.1990 р. по 01.02.2017 р., 26 рокiв 10 мiсяцiв. 
3. Наказом голови правлiння ПАТ “Полтава-банк” № 416 вiд 27.01.2017 р. призначено в.о. головного бухгалтера ПАТ “Полтава-банк” Носенко Надiю Володимирiвну з 02.02.2017 р. на строк до погодження її кандидатури на посаду головного бухгалтера Банку Нацiональним банком України. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Розмiр пакету акцiй 0.2884 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв обiймала наступнi посади: заступник головного бухгалтера - начальник Управлiння облiкових операцiй та статистики ПАТ "Полтава-банк" по 01.02.2017 р.
  III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління ____________ В.С. Переверзев 30.01.2017 р.  
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  
М.П.

 
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Надрукувати
 Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”, місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а,
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 09 лютого 2017 р. о 16.00 за адресою:
36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань.
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 09 лютого 2017 року з 15.00 до 15.55. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 03 лютого 2017 року. 
  Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.
 5. Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2016 р. та їх визначення на 2017 р. 
  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.
7. Затвердження результатів діяльності Банку у 2016 р. та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
8. Розподіл прибутку за 2016 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
9. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до  
  статутного капіталу частини прибутку.
10. Випуск акцій нової номінальної вартості.
11. Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у
  новій редакції.
12. Припинення повноважень наглядової ради.
13. Обрання наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення 
  розміру їх винагороди.
15. Затвердження Положення про наглядову раду у новій редакції.
Проекти рішень з питань порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О.В.; члени лічильної комісії –
 Гнатченко Н.А., Кутова О.О.
2. Обрати секретарем загальних зборів Носенко Н.В. 
3. Затвердити регламент загальних зборів.
4. Бюлетені для голосування на річних загальних зборах засвідчуються підписом голови лічильної комісії після підрахунку голосів.
5. Затвердити звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2016 р. та основні напрями діяльності Банку на 2017 р.
6. Затвердити звіт наглядової ради Банку.
7. Затвердити результати діяльності Банку у 2016 р. та заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
8. Чистий прибуток Банку за 2016 р. в сумі 74 322 350 грн. 61 коп. направити:
- в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 3 811 350 грн. 61 коп. ,
- на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) - 70 500 000 грн. 00 коп.,
- на виплату дивідендів за привілейованими акціями (рахунок 3631) – 11 000 грн. 00 коп. 
Виплату дивідендів за акціями здійснити безпосередньо акціонерам.
9. Збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість – 0,32 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в сумі – 70 500 000 (сімдесят мільйонів п’ятсот тисяч) грн. 00 коп.
З урахуванням підвищення номінальної вартості акцій статутний капітал Банку буде сформовано у розмірі 225 600 000 (двісті двадцять п’ять мільйонів шістсот тисяч) грн. 00 коп.
10. Затвердити випуск акцій нової номінальної вартості – 0,32 грн.
11. 1. Внести зміни до Статуту Банку та затвердити нову редакцію Статуту Банку.
Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту:  
Статутний капітал Банку становить 225 600 000 (двісті двадцять п’ять мільйонів шістсот тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів і складається з 705 000 000 штук акцій (250 000 штук акцій привілейованих та 704 750 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 32 (тридцять дві) копійки.
 2. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.
 3. Уповноважити голову правління Переверзева В.С. підписати нову редакцію Статуту.
 4. Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації.
 5. Підготувати пакет документів для реєстрації випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
12. Припинити повноваження наглядової ради: голови наглядової ради - Некрасова О.В. та членів наглядової ради – Нелюбіна В.Ю.,
Некрасова К.О., Вакули О.Л., Котенко О.Г.
13. Члени наглядової ради обираються кумулятивним голосуванням.
14. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради : здійснювати
свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про наглядову раду ПАТ “Полтава-банк”. Встановити розмір винагороди на місяць: голові наглядової ради – 15 500 грн., заступнику голови наглядової ради – 8 000 грн., секретарю наглядової ради – 4 500 грн., членам наглядової ради – 2 500 грн. 
15. Затвердити Положення про наглядову раду у новій редакції. 
   
  Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з цих питань загальних зборів акціонерів, можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, кімната для переговорів, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.  
  Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів: www.poltavabank.com
  Відповідальна особа – Монастирний С.В. Довідки за телефоном (05322) 27957.
  Для участі у загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); доручення на право участі у чергових загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).  
  Наглядова рада
 
Статут ПАТ "Полтава-банк" Надрукувати

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк” (надалі - Банк) створений та діє згідно із Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» іншими актами чинного законодавства України.
1.2. Банк є правонаступником Полтавського акціонерного банку “Полтава-банк”, створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступника Полтавського комерційного банку “Полтава-банк”, зареєстрованого в Державному банку СРСР 22 березня 1990 року реєстраційний номер 259 та перереєстрованого в Національному банку України 16 жовтня 1991 року за номером 37.
1.3. Банк функціонує як універсальний.
1.4. Організаційно-правова форма Банку – акціонерне товариство, тип – публічне акціонерне товариство. Засновниками Банку є юридичні та фізичні особи - резиденти України. Між засновниками Банку (особами, що виступили акціонерами-засновниками та підписали Установчий договір про створення Полтавського акціонерного банку “Полтава-банк” від 31 травня 1993 року ) були розподілені 100 % акцій Банку.
1.5. Банк створено з метою надання банківських послуг на підставі банківської ліцензії, інших фінансових послуг ( крім послуг у сфері страхування), а також здійснення іншої діяльності у відповідності з чинним законодавством України. 
1.6. Банк входить до банківської системи України.
1.7. Місцезнаходження Банку: 
  Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Паризької Комуни, 40-а. 
1.8. Найменування Банку:
  українською мовою: повне офіційне найменування: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”;
  скорочене офіційне найменування: ПАТ “Полтава-банк”;
  англійською мовою: повне офіційне найменування: Public Joint Stock Company “Poltava-bank”;
  скорочене офіційне найменування: PJSC “Poltava-bank”.

 

Завантажити документ>> 

 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік Надрукувати

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-банк"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
09807595
1.4. Місцезнаходження емітента
Полтавська , Октябрський, 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0532227863 0532227863
1.6. Електронна поштова адреса емітента
Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

 

Більш детальна інформація в файлі за посилянням>>

 
Протокол лічильної комысії про результати голосування на річних загальних зборах акціонерів Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л Л І Ч И Л Ь Н О Ї К О М І С І Ї № 1
  про результати голосування на річних загальних зборах акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”

09 лютого 2016 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань  

Присутні : голова лічильної комісії: Хоменко О.В.
  члени лічильної комісії : Гнатченко Н.А.
  (обрані загальними Кутова О.О
  зборами акціонерів
  ПАТ “Полтава-банк”)  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження результатів голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”.
  (голосування бюлетенем № 2).

Голосували за порядок денний : “за” - одноголосно;
  “проти” - немає.
  
1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:  

З питання № 2: “Обрання секретаря загальних зборів”. 
 Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів Носенко Н.В. 
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Гнатченко Н.А., яка запропонувала затвердити результати голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” (голосування бюлетенем № 2).

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” (голосування бюлетенем № 2).

  Голосували : “за” - одноголосно;
  “проти” - немає.

   

  Голова лічильної комісії: О.В. Хоменко

  Члени лічильної комісії: Н.А. Гнатченко

  О.О. Кутова  

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 46 - 54 з 90

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>