Увійти до Веб-банкінгу АТ Полтава-Банк - Інформація АТ Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #22 Надрукувати

                                                   ПОВІДОМЛЕННЯ

                 про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

                                                  I. Загальні відомості

1.1.    Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

1.2.    Код за ЄДРПОУ: 09807595.

1.3.    Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

1.4.    Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.

1.5.    Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.

1.6.    Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.

1.7.    Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

                                                 II. Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”, код за ЄДРПОУ 09807595, повідомляє, що у повідомленні про виникнення особливої інформації  емітента ПАТ “Полтава-банк”, вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента,  що було розміщено - 15.03.2018 р. у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, 15.03.2018 р. на власному веб-сайті, 16.03.2018 р. у Відомстях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 52 (2805) від 16.03.2018 р. та  19.03.2018 р. подано до НКЦПФР була допущена технічна помилка. В інформації про обраних посадових осіб Банку до складу наглядової ради Банку а саме: голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович; заступник голови наглядової ради - Нелюбін Вячеслав Юрійович; член наглядової ради, секретар наглядової ради - Щербак Людмила Іванівна; незалежний директор - Котенко Ольга Григорівна; незалежний директор - Вакула Ольга Леонідівна – було зазначено недостовірну інформацію Обрано на посаду строком на три роки, при цьому достовірна інформація –Обрано на посаду на строк до наступних річних зборів акціонерів. Недостовірну інформацію вважати спростованою.

                                                       III. Підпис                                                                   

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова правління  ____________    В.С. Переверзев                             02.04.2018 р.   

                                        (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)      (дата) 

М.П.

 
ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ Надрукувати

                                                ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ

                                                   ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ

 

                                                

Виплата дивідендів ПАТ «Полтава-банк» за 2017 рік буде здійснюватись: за простими акцiями - з 08.05.2018 р. по 14.09.2018 р., за привілейованими акціями  – з 08.05.2018 р. по 29.06.2018 р. Розмiр рiчних дивiдендiв на одну просту акцiю - 0,00832 грн., на одну привілейовану акцiю – 0,064 грн. Виплата дивiдендiв за простими та привілейованими акцiями - через депозитарну систему України, в повному обсязi.

 

 

 

 

 

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #21 Надрукувати

                                            ПОВІДОМЛЕННЯ

              про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

                                                  I. Загальні відомості

1.1.   Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

1.2.   Код за ЄДРПОУ: 09807595.

1.3.   Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

1.4.   Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.

1.5.   Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.

1.6.   Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.

1.7.   Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.

                                                 II. Текст повідомлення

23.03.2018 р. наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (далi - Банк) (протокол № 20 вiд 23.03.2018 р.) прийняла рiшення про встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рік та визначила строк їх виплати. Рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр за простими акцiями Банку за 2017 рiк було прийнято Рiчними загальними зборами акцiонерiв Банку 14.03.2018 р. (Протокол №1 вiд 14.03.2018 р.). Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рiк - 10.04.2018 р. Розмiр рiчних дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рiк, що підлягають виплаті, у загальнiй сумi - 6305520 грн.00 коп., розмiр рiчних дивiдендiв на одну просту акцiю - 0,00832 грн. Строк виплати дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рiк - з 08.05.2018 р. по 14.09.2018 р. Спосiб виплати дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рiк - через депозитарну систему України. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.

III. Підпис                                                                   

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова правління  ____________    В.С. Переверзев                             26.03.2018 р.   

                                        (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)      (дата) 

М.П.

 
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 16 про підсумки голосування Надрукувати

                                      П Р О Т О К О Л    Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї      16

                       про  підсумки голосування  на річних загальних зборах акціонерів

               Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”  14 березня 2018 року

 

 14  березня  2018 р.                                  м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань                                                          

 

Присутні : голова лічильної комісії:       Хоменко О.В.

                   члени лічильної комісії :        Гнатченко Н.А.

                   (обрані загальними                 Кутова О.О

                   зборами акціонерів

                   ПАТ Полтава - банк)                

 

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:   

 З питання № 17: “Затвердження Положення про правління Банку у новій редакції”.

Проект рішення: Затвердити Положення про правління Банку у новій редакції.

 

                       Варіант голосування:

    Кількість

      голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій

728 577 166

100 %

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

728 577 166

100 %

“ПРОТИ”

-

-

“УТРИМАВСЯ”

-

-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

-

-

 

   Рішення прийнято.

 

    Голова лічильної комісії:                              О.В.  Хоменко

 

    Члени лічильної комісії:                                Н.А.  Гнатченко

 

                                                                              О.О. Кутова  

   

    

 

    Голова правління                                            В. С. Переверзев       

 
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 15 про підсумки голосування Надрукувати

                                      П Р О Т О К О Л    Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї      15

                        про  підсумки голосування  на річних загальних зборах акціонерів

              Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”  14 березня 2018 року

 

 14  березня  2018 р.                                  м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань                                                          

 

Присутні : голова лічильної комісії:       Хоменко О.В.

                   члени лічильної комісії :        Гнатченко Н.А.

                   (обрані загальними                 Кутова О.О

                   зборами акціонерів

                   ПАТ Полтава - банк)                

 

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:   

 З питання № 16: “Затвердження Положення про наглядову раду Банку у новій редакції”.

Проект рішення: Затвердити Положення про наглядову раду Банку у новій редакції.

 

                       Варіант голосування:

    Кількість

      голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій

728 577 166

100 %

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

728 577 166

100 %

“ПРОТИ”

-

-

“УТРИМАВСЯ”

-

-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

-

-

 

   Рішення прийнято.

 

    Голова лічильної комісії:                              О.В.  Хоменко

 

    Члени лічильної комісії:                                Н.А.  Гнатченко

 

                                                                              О.О. Кутова  

   

   

 

    Голова правління                                            В. С. Переверзев       

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 37 - 45 з 156

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>