Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2 про підсумки голосування Надрукувати

       

                               П Р О Т О К О Л    Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї    2

                про  підсумки голосування  на річних загальних зборах акціонерів

            Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”  14 березня 2018 року

 

  14 березня 2018 р.                                    м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань                                                          

 

Присутні : голова лічильної комісії:       Хоменко О.В.

                   члени лічильної комісії :        Гнатченко Н.А.

                   (обрані загальними                 Кутова О.О

                   зборами акціонерів

                   ПАТ Полтава - банк)                

 

 

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:   

З питання № 3:Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Банку”.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2017 р. та основні напрями діяльності Банку на 2018 р.

                       Варіант голосування:

    Кількість

      голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій

728 577 166

100 %

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

728 577 166

100 %

“ПРОТИ”

-

-

“УТРИМАВСЯ”

-

-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

-

-

 

Рішення прийнято.

 

 

 

    Голова лічильної комісії:                              О.В.  Хоменко

 

    

    Члени лічильної комісії:                                Н.А.  Гнатченко

 

                                                                              

                                                                               О.О. Кутова  

 

 

    Голова правління                                            В. С. Переверзев                      

 
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1 про підсумки голосування Надрукувати

       

                               П Р О Т О К О Л    Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї    1

               про  підсумки голосування  на річних загальних зборах акціонерів

            Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”  14 березня 2018 року

 

  14 березня 2018 р.                                    м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань                                                          

 

Присутні : голова лічильної комісії:       Хоменко О.В.

                   члени лічильної комісії :        Гнатченко Н.А.

                   (обрані загальними                 Кутова О.О

                   зборами акціонерів

                   ПАТ Полтава - банк)                

 

 

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:   

З питання № 2: “Затвердження регламенту загальних зборів”.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

-          з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;

-          час для доповіді встановлюється до 5 хвилин;

-          час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;

-          заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді надаються в президію зборів.

                       Варіант голосування:

    Кількість

      голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій

728 577 166

100 %

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

728 577 166

100 %

“ПРОТИ”

-

-

“УТРИМАВСЯ”

-

-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

-

-

 

Рішення прийнято.

 

 

 

    Голова лічильної комісії:                              О.В.  Хоменко

 

    

    Члени лічильної комісії:                                Н.А.  Гнатченко

 

                                                                              

                                                                               О.О. Кутова  

 

 

    Голова правління                                            В. С. Переверзев                      

 
ПРОТОКОЛ №2 засідання членів реєстраційної комісії по реєстрації учасників Надрукувати

   

                                             П Р О Т О К О Л         2   

        засідання  реєстраційної  комісії по реєстрації  учасників річних загальних

                зборів акціонерів  ПАТ Полтава-банк  14.03.2018 р.

         

м. Полтава                                                                           14  березня  2018 р.

 

Реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії:                  Срібна С.М.

Члени  комісії:                                           Стефанюк О.Г.

                                                                    Ковач Л.М.

 

                            ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

1.  Про визначення кворуму.

 

     Голосували за порядок денний :  за           -  одноголосно,

                                                              “ проти ”    - немає.

 

СЛУХАЛИ: голову реєстраційної комісії  Срібну С. М. про визначення кворуму для проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк”. Комісія  провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ “Полтава-банк”, що призначені на 14 березня 2018 року за адресою:

м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань. 

Реєстрацію почато: 15 год. 30 хв.  Реєстрацію закінчено:  15 год. 55 хв.

    Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні  збори  акціонерів  визнаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери або їх представники, які мають  більш  як  50 %  голосуючих  акцій.

     Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які уклали відповідні договори з депозитарною установою, та відповідно до Закону України  “Про депозитарну систему України” враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента які мають право на участь у загальних  зборах акціонерів 14 березня 2018 р. – 732 539 827 штук, 50%  від цієї кількості – 366 269 913,50 голосів.

Комісія зареєструвала для  участі  у  загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”:

     -  7 акціонерів,  які  володіють  14 138 120 простими акціями,  кількість  голосуючих акцій – 0;

      - 3 акціонери, які  володіють  728 577 166  простими  акціями, кількість голосуючих акцій  728 577 166, що складає  99,46 %   від  кількості акцій для визначення кворуму.

 

ВИРІШИЛИ:  кворум для проведення загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава - банк” складає 728 577 166  голоси,  або  99,46 %.  Загальні збори мають кворум.

 

                                         Голосували :  за           -  одноголосно,

                                                               проти     -  немає.

 

Голова реєстраційної комісії:                                      С.М. Срібна

 

Члени  комісії:                                                               О.Г. Стефанюк

                                                                                        

                                                                                        Л.М. Ковач                                                                      

 
ПРОТОКОЛ №1 засідання членів реєстраційної комісії по реєстрації учасників Надрукувати

 

                                        П Р О Т О К О Л    1             

засідання  членів  реєстраційної  комісії  по реєстрації  учасників річних

           загальних  зборів акціонерів  ПАТ Полтава-банк  14.03.2018 р.

 

м. Полтава                                                              14 березня  2018 р.

 

 

Присутні:   Стефанюк О.Г. 

                    Срібна С.М.

                    Ковач Л.М.

 

                                        ПОРЯДОК  ДЕННИЙ :

 

  1. Про обрання  голови  реєстраційної  комісії на річних загальних зборах акціонерів ПАТПолтава-банк.

 

 

            Голосували за порядок денний:   “ за                   -   одноголосно;

                                                                    “ проти ”            -  немає.

 

СЛУХАЛИ: Члена реєстраційної комісії  Стефанюк О.Г., яка запропонувала головою реєстраційної  комісії   по  реєстрації  учасників річних  загальних  зборів  акціонерів  ПАТ “Полтава-банк”  14.03.2018 р. обрати Срібну С.М.

 

ВИРІШИЛИ:  Головою  реєстраційної  комісії  по  реєстрації   учасників  річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк”  14.03.2018 р. обрати Срібну С.М.

 

                         

                                    Голосували :   “ за                   -   одноголосно;

                                                          “ проти ”              -  немає.

 

 

Голова реєстраційної комісії                                            С.М. Срібна

 

Члени реєстраційної  комісії                                            О.Г. Стефанюк                                                                                                                        

 

                                                                                             Л.М. Ковач

                                                                 

 
ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ Надрукувати

       

             П Р О Т О К О Л   Т И М Ч А С О В О Ї   Л І Ч И Л Ь Н О Ї   К О М І С І Ї

             про підсумки голосування  на річних загальних зборах  акціонерів 

      Публічного  акціонерного товариства Полтава-банк 14 березня 2018 року.

          

  14  березня 2018 р.                                                м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а

 

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова тимчасової лічнильної комісії:          Хоменко О.В.

Члени  тимчасової лічильної комісії:             Гнатченко Н.А.

                                                                            Кутова О.О.

 

1. Слухали голову тимчасової лічильної комісії Хоменко О.В. про результати підрахунку голосів:

З питання №1 “Обрання лічильної комісії загальних зборів”.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії    Хоменко О.В., члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

 

                       Варіант голосування:

    Кількість

      голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій

728 577 166

100 %

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

728 577 166

100 %

“ПРОТИ”

-

-

“УТРИМАВСЯ”

-

-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

-

-

 

 

Рішення прийнято.

 

                                      

 

Голова тимчасової лічильної комісії:                                      О.В. Хоменко

 

Члени тимчасової лічильної комісії:                                       Н.А. Гнатченко

                                                                                        

                                                                                                    О.О. Кутова

 

 

Голова лічильної комісії:                                                         О. В. Хоменко

 

Члени лічильної комісії:                                                          Н. А. Гнатченко

                                               

                                                                                                    О. О. Кутова

 

 

 

Голова правління                                                                     В. С. Переверзев                                                               

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 37 - 45 з 140

Відділення


Акційні пропозиції