Увійти до Веб-банкінгу АТ Полтава-Банк - Інформація АТ Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 18 грудня 2018р. Надрукувати

 

Акціонерне товариство “Полтава-банк”, місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів  акціонерів, які відбудуться 18 грудня 2018 р. о 16.00 за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань.

Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 18 грудня 2018 р. з 15.30 до 15.55. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 12 грудня 2018 року.

Проект  порядку  денного:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.

2.Затвердження регламенту загальних зборів.

3.Дострокове припинення повноважень наглядової ради Банку.

4.Обрання членів наглядової ради Банку.

5.Затвердження умов цивільно-правовових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Банку.

Встановлення розміру їх винагороди.

Проекти рішень з питань порядку денного:

      1.Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О. В.; члени лічильної комісії –

       Гнатченко Н. А., Кутова О. О.

2.Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;

- час для доповіді встановлюється до 3 хвилин;

- час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;

- заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді надаються в президію зборів.

        3.Достроково припинити повноваження наглядової ради Банку: голови наглядової ради – Некрасова О. В. та членів

        наглядової ради – Нелюбіна В. Ю., Щербак Л. І., Вакули О. Л., Котенко О. Г.

        4.Члени наглядової ради Банку обираються кумулятивним голосуванням.

        5.Затвердити наступні умови трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Банку: здійснювати свою

        діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про наглядову раду Банку.

        Встановити розмір винагороди на місяць: голові наглядової ради – 18 000 грн., заступнику голови наглядової ради – 12 000

        грн., секретарю наглядової ради – 9 000 грн., членам наглядової ради – 4 500 грн.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, та проектами рішень з цих питань можна  у робочі дні  за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа  Орлика, 40-а, кімната для переговорів, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва  з 13.00  до 14.00.   

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів: www.poltavabank.com. Відповідальна особа –  Монастирний С.В.  Довідки за телефоном (05322) 27957.

Станом на 01.11.2018 р. - дату складання  переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ “Полтава-банк”, отриманого Банком від ПАТ «Національний депозитарій України» 02.11.2018 р. загальна кількість акцій складає 758 125 000 (сімсот п’ятдесят вісім мільйонів сто двадцять п’ять тисяч) штук, у тому числі: 757 875 000 (сімсот п’ятдесят сім мільйонів вісімсот сімдесят п’ять тисяч) штук простих іменних акцій та 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук привілейованих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій складає 752 270 249 (сімсот п`ятдесят два мільйони двісті сімдесят тисяч двісті сорок дев`ять) штук, у тому числі: 752 177 749 (сімсот п`ятдесят два мільйони сто сімдесят сім тисяч сімсот сорок дев`ять) штук  голосуючих простих іменних акцій та 92 500 (дев’яносто дві тисячі п’ятсот) штук голосуючих привілейованих іменних акцій.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Банку.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Для участі у загальних  зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); доручення на право участі у загальних зборах  (для представників юридичних і фізичних осіб).                                                                                                                         

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

                                                                                                                                                                         Наглядова рада

 
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 року Надрукувати
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 року>>
 
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року Надрукувати
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року>>
 
Положення про конфлікт інтересів Надрукувати
Положення про конфлікт інтересів >>
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #25 Надрукувати

                                                   ПОВІДОМЛЕННЯ

                                про виникнення особливої інформації емітента АТ “Полтава-банк”.

                                                         I. Загальні відомості

1.        Повне найменування емітента: Акціонерне товариство “Полтава-банк”.

2.        Код за ЄДРПОУ: 09807595.

3.        Місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

4.        Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63

5.        Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

6.        Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.poltavabank.com

7.        Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну типу акціонерного товариства.

                                                          II. Текст повідомлення

Рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне прийнято 14.03.2018 року рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (протокол № 1 вiд 14.03.2018 р.), а саме: вiдповiдно до вимог чинного законодавства України визначити тип товариства – приватне акцiонерне товариство. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 27 квiтня 2018 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне акцiонерне товариства "Полтава-банк". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - Акцiонерне товариство "Полтава-банк". Згiдно Статуту Акцiонерного товариства "Полтава-банк" (нова редакцiя): Органiзацiйно-правова форма Банку - акцiонерне товариство. Тип - приватне акцiонерне товариство. Мiсцезнаходження Банку: 36000, мiсто Полтава, вулиця Пилипа Орлика, 40-а.                           

                                                                         III. Підпис.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова правління  ___________    В.С. Переверзев                             02.05.2018 р.   

                                        (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)      (дата) 

М.П.

 

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 28 - 36 з 156

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>