Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація ПАТ
Інформація ПАТ
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 14 березня 2018р. Надрукувати

 

Публічне акціонерне товариство  “Полтава-банк”,  місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а,

повідомляє про проведення річних загальних зборів  акціонерів, які відбудуться 14 березня 2018 р. о 16.00 за адресою:

36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань.

Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 14 березня 2018 року з 15.30 до 15.55.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  06 березня 2018 року.

        Проект  порядку  денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

2. Затвердження регламенту загальних зборів.

3. Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Банку.  

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.

5. Затвердження річного звіту Банку.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Розподіл прибутку за 2017 рік та визначення частини прибутку що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.

8. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

 9. Випуск акцій нової номінальної вартості.

10. Затвердження розміру річних дивідендів.

11. Прийняття рішення про зміну типу товариства.

12. Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу та зміною найменування Банку, шляхом викладення його у новій редакції.

13. Припинення повноважень наглядової ради Банку.

14. Обрання членів наглядової ради Банку.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Банку.  Встановлення розміру їх винагороди.

16. Затвердження Положення про наглядову раду Банку у новій редакції.

17. Затвердження Положення про правління Банку у новій редакції.

        Проекти рішень з питань порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О. В.; члени  лічильної комісії – Гнатченко Н. А., Кутова О. О.

2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: -з кожного питання порядку денного оголошується доповідач; - час для доповіді встановлюється до 5 хвилин; - час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин; - заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді надаються в президію зборів.

   3. Затвердити звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2017 р. та основні напрями діяльності Банку  на 2018 р.

   4. Затвердити звіт наглядової ради Банку.

   5. Затвердити річний звіт Банку.

   6. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

   7. Чистий прибуток Банку за 2017 рік у сумі 70 516 432 грн. 78 коп. направити: - в резервний фонд Банку (рахунок 5021) –       

    3 544 912 грн. 78 коп.;  - на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) – 60 650 000 грн. 00 коп.; - на виплату дивідендів   

    за привілейованими акціями (рахунок 3631) – 16 000 грн. 00 коп.; - на виплату дивідендів за простими акціями (рахунок 3631)

     6 305 520 грн. 00 коп.

   8. Збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість – 0,40 грн.)

    за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в сумі 60 650 000 (шістдесят мільйонів шістсот п’ятдесят

    тисяч) грн. 00 коп. З урахуванням підвищення номінальної вартості акцій статутний капітал Банку буде сформовано у розмірі

    303 250 000 (триста три мільйони двісті п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.

  9. Затвердити випуск акцій нової номінальної вартості – 0,40 грн.

10. Затвердити розмір річних дивідендів на одну просту акцію, який складає – 0,00832 грн.    

11. Відповідно до вимог чинного законодавства визначити тип товариства – приватне акціонерне товариство.

12.1 Внести зміни до Статуту Банку в т.ч. пов’язані із збільшенням статутного капіталу та змінити найменування Банку,      

  затвердити нову редакцію Статуту Банку. Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту: Статутний капітал Банку становить

  303 250 000 (триста три мільйони двісті п’ятдесят тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових внесків і складається з    

   758 125 000 штук акцій (250 000 штук акцій привілейованих та 757 875 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї

   акції 40 (сорок) копійок.

 12.2  Змінити найменування Банку з Публічного акціонерного товариства Полтава-банк на Акціонерне товариство Полтава-  

   банк.

  12.3. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

  12.4. Уповноважити голову правління Переверзева В. С. підписати нову редакцію Статуту.

  12.5.  Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації.

  12.6. Підготувати пакет документів для реєстрації випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  13. Припинити повноваження наглядової ради Банкуголови наглядової ради – Некрасова О. В. та членів наглядової ради –

   Нелюбіна В.Ю., Щербак Л. І., Вакули О. Л., Котенко О. Г.

  14. Члени наглядової ради Банку обираються кумулятивним голосуванням.

  15. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради

    Банку: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про

    наглядову раду Банку. Встановити розмір винагороди на місяць: голові наглядової ради – 18 000 грн., заступнику голови

    наглядової ради – 12 000 грн., секретарю наглядової ради – 5 000 грн., членам наглядової ради – 4 500 грн.

   16.Затвердити Положення про наглядову раду Банку у новій редакції.

   17. Затвердити Положення про правління Банку у новій редакції.

 

 

 

        Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів та проектами рішень з цих питань, можна  у робочі дні  за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, кімната для переговорів, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва  з 13.00  до 14.00.   

        Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів: www.poltavabank.com. Відповідальна особа –  Монастирний С.В.  Довідки за телефоном (05322) 27957.

        Станом на 31.01.2018 р. - дату складання  переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк”, отриманого Банком від ПАТ «Національний депозитарій України» 01.02.2018 р. загальна кількість акцій складає 758 125 000 (сімсот п’ятдесят вісім мільйонів сто двадцять п’ять тисяч) штук, у тому числі: 757 875 000 (сімсот п’ятдесят сім мільйонів вісімсот сімдесят п’ять тисяч) штук простих іменних акцій та 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук привілейованих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій складає 732 592 195(сімсот тридцять два мільйони п’ятсот дев’яносто дві тисячи сто дев’яносто п'ять) штук, у тому числі: 732 539 827(сімсот тридцять два мільйони п’ятсот тридцять дев’ять тисяч вісімсот двадцять сім) штук  голосуючих простих іменних акцій та 52 368 (п’ятдесят дві тисячи триста шістдесят вісім) штук голосуючих привілейованих іменних акцій.

    У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Банку.

   У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

   Для участі у загальних  зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); довіреність на право участі у загальних зборах  (для представників юридичних і фізичних осіб).                                                                                                                         

   Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

                                                                                                                                                                           Наглядова  рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #19 Надрукувати

                                            ПОВІДОМЛЕННЯ

           про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

                                                  I. Загальні відомості

1.1.   Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

1.2.   Код за ЄДРПОУ: 09807595.

1.3.   Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

1.4.   Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.

1.5.   Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.

1.6.   Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.

1.7.   Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

                                                 II. Текст повідомлення

01 лютого 2018 р. наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (протокол № 10 вiд 01.02.2018 р.) було прийнято рiшення про змiну посадових осiб, а саме:

- призначено членом правління ПАТ “Полтава-банк” Тютюнника Вячеслава Васильовичат.в.о. начальника служби фінансового моніторингу ПАТ “Полтава-банк” (за посадою) з 01.02.2018 р., терміном на який обрано правління - до 14.04.2018 р., у зв’язку з припиненням повноважень 31.01.2018 р. члена правління, начальника служби фінансового моніторингу Коломацької Н.В. за власним бажанням. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв обiймав наступнi посади: В Управлінні НБУ в Полтавській області: з 21.07.2008 р. головний економіст відділу банківського нагляду; з 22.07.2013 р. заступник начальника відділу банківського нагляду. В НБУ: з 20.04.2015 р. головний економіст третього відділу інспектування банків Департаменту інспектування банків. В  ПАТ “Полтава-банк”: з 11.03.2016 р. провідний економіст служби фінансового моніторингу; з 01.11.2017 р. заступник начальника служби фінансового моніторингу; з 01.02.2018 р. т.в.о. начальника служби фінансового моніторингу.

                                               III. Підпис                                                                   

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова правління  ____________    В.С. Переверзев                             02.02.2018 р.   

                                        (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)      (дата) 

М.П.

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #18 Надрукувати

                                            ПОВІДОМЛЕННЯ

                 про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

                                                  I. Загальні відомості

1.       Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

2.       Код за ЄДРПОУ: 09807595.

3.       Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

4.       Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.

5.       Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.

6.       Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.

7.       Вид особливої інформації:  Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків

                                                      простих акцій публічного акціонерного товариства.                    

                                                   II. Текст повідомлення

Емiтент ПАТ "Полтава-банк" (далi – Банк), код за ЄДРПОУ – 09807595, на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31сiчня 2018 року, отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" 02 лютого 2018 р. повiдомляє про змiни, якi вiдбулись в результатi збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв:

1. Про змiну розмiру частки власника iстотної участi "фiзичної особи" (далi – акцiонер) у статутному капiталi Банку, а саме: розмiр частки акцiонера в статутному капiталi Банку до змiни розмiру пакету акцiй складав 86.0536 % в загальнiй кiлькостi акцiй, в тому числi: 86.0489 % простих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй, 0.0047 % привiлейованих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакету акцiй складав 89.2893 %.

Розмiр частки акцiонера в статутному капiталi Банку пiсля змiни розмiру пакету акцiй (на 53125000 штук простих iменних акцiй) збiльшився до 87.0309 % в загальнiй кiлькостi акцiй, в тому числi: збiльшився до 87.0265 % простих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй, зменшився до 0.0044 % привiлейованих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй збiльшився до 90.0660 %.

2. Про змiну розмiру частки власника акцiй "фiзичної особи" (далi – акцiонер) у статутному капiталi Банку, а саме: розмiр частки акцiонера в статутному капiталi Банку до змiни розмiру пакету акцiй складав 9.5949 % в загальнiй кiлькостi акцiй, в тому числi: 9.5922 % простих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй, 0.0027 % привiлейованих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакету акцiй складав 9.9535 %.

Розмiр частки акцiонера в статутному капiталi Банку пiсля змiни розмiру пакету акцiй зменшився до 8.9225 % в загальнiй кiлькостi акцiй, в тому числi: зменшився до 8.9201 % простих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй, зменшився до 0.0024 % привiлейованих iменних акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй зменшився до 9.2316 %.

                                                                III. Підпис                                                                   

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова правління  ____________    В.С. Переверзев                             02.02.2018 р.   

                                        (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)      (дата) 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #17 Надрукувати
  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
1.5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
  II. Текст повідомлення
31 січня 2018 р. наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (протокол № 9 вiд 31.01.2018 р.) було прийнято рiшення про змiну посадових осiб Банку, а саме:
- припинити повноваження члена правління Коломацької Надії Василівни 31.01.2018 р. у зв’язку з припиненням нею повноважень члена правління 31.01.2018 р. за власним бажанням, згідно поданої заяви. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi члена правлiння з 09.07.2003 р. по 31.01.2018 р., 14 рокiв 6 мiсяцiв. Замiсть звiльненої посадової особи членом правлiння Банку нiкого не призначено.
  III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління ____________ В.С. Переверзев 01.02.2018 р.  
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  
М.П.

 
Статут ПАТ "Полтава-банк" Надрукувати
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк” (надалі - Банк) створений та діє згідно із Законами України “Про банки і банківську діяльність”, “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок” іншими актами чинного законодавства України.
1.2. Банк є правонаступником прав та зобов’язань Полтавського акціонерного банку “Полтава-банк”, створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступником Полтавського комерційного банку “Полтава-банк”, зареєстрованого в Державному банку СРСР 22 березня 1990 року реєстраційний номер 259 та перереєстрованого в Національному банку України 16 жовтня 1991 року за номером 37.
1.3. Банк функціонує як універсальний.
1.4. Організаційно-правова форма Банку – публічне акціонерне товариство. Засновниками Банку є юридичні та фізичні особи - резиденти України.
1.5. Банк створено з метою надання банківських послуг на підставі банківської ліцензії, інших фінансових послуг ( крім послуг у сфері страхування), а також здійснення іншої діяльності у відповідності з чинним законодавством України. 
1.6. Банк входить до банківської системи України.
1.7. Місцезнаходження Банку: Україна, 36020, місто Полтава, вулиця Пилипа Орлика, 40-а. 
1.8. Найменування Банку:
  українською мовою: повне офіційне найменування: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”;
  скорочене офіційне найменування: ПАТ “Полтава-банк”;
  англійською мовою: повне офіційне найменування: Public Joint Stock Company “Poltava-bank”;
  скорочене офіційне найменування: PJSC “Poltava-bank”.

Завантажити документ>>
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 28 - 36 з 122

Відділення


Акційні пропозиції