Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 19 про підсумки голосування Надрукувати

                                      П Р О Т О К О Л    Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї      2

                       про підсумки голосування  на позачергових загальних зборах акціонерів

                            Акціонерного товариства “Полтава – банк”  18 грудня 2018 року

 

     18  грудня  2018 р.                                  м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань                                                          

 

Присутні : голова лічильної комісії:       Хоменко О.В.

                   члени лічильної комісії :        Гнатченко Н.А.

                   (обрані загальними                 Кутова О.О

                   зборами акціонерів

                   АТ Полтава - банк)                

 

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:   

 З питання № 3: “Дострокове припинення повноважень наглядової ради Банку”.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження наглядової ради Банку – голови наглядової ради –

Некрасова О. В. та членів наглядової ради – Нелюбіна В. Ю., Щербак Л. І., Вакули О. Л., Котенко О. Г.

 

                       Варіант голосування:

    Кількість

      голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій

735 737 794

100 %

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

735 737 794

100 %

“ПРОТИ”

-

-

“УТРИМАВСЯ”

-

-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

-

-

 

   Рішення прийнято.

 

    Голова лічильної комісії:                              О.В.  Хоменко

 

    Члени лічильної комісії:                                Н.А.  Гнатченко

 

                                                                              О.О. Кутова  

   

   

 

    Голова правління                                            В. С. Переверзев       

 
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 18 про підсумки голосування Надрукувати

       

                               П Р О Т О К О Л    Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї    1

               про  підсумки голосування  на позачергових загальних зборах акціонерів

                         Акціонерного товариства “Полтава – банк”  18 грудня 2018 року

 

      18 грудня 2018 р.                                    м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань                                                          

 

Присутні : голова лічильної комісії:       Хоменко О.В.

                   члени лічильної комісії :        Гнатченко Н.А.

                   (обрані загальними                 Кутова О.О

                   зборами акціонерів

                   АТ Полтава - банк)                

 

 

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:   

З питання № 2: “Затвердження регламенту загальних зборів”.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

-          з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;

-          час для доповіді встановлюється до 3 хвилин;

-          час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;

-          заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді надаються в президію зборів.

                       Варіант голосування:

    Кількість

      голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій

735 737 794

100 %

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

735 737 794

100 %

“ПРОТИ”

-

-

“УТРИМАВСЯ”

-

-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

-

-

 

Рішення прийнято.

 

 

 

    Голова лічильної комісії:                              О.В.  Хоменко

 

    

    Члени лічильної комісії:                                Н.А.  Гнатченко

 

                                                                              

                                                                               О.О. Кутова  

 

 

    Голова правління                                            В. С. Переверзев                      

 
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 17 про підсумки голосування Надрукувати

       

             П Р О Т О К О Л   Т И М Ч А С О В О Ї   Л І Ч И Л Ь Н О Ї   К О М І С І Ї

             про підсумки голосування  на позачергових загальних зборах  акціонерів 

                 Акціонерного товариства Полтава-банк 18 грудня 2018 року.

         

  18 грудня 2018 р.                                                м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а

 

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова тимчасової лічнильної комісії:          Хоменко О.В.

Члени  тимчасової лічильної комісії:             Гнатченко Н.А.

                                                                            Кутова О.О.

 

1. Слухали голову тимчасової лічильної комісії Хоменко О.В. про результати підрахунку голосів:

З питання №1 “Обрання лічильної комісії загальних зборів”.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії    Хоменко О.В., члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

 

                       Варіант голосування:

    Кількість

      голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій

735 737 794

100 %

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

735 737 794

100 %

“ПРОТИ”

-

-

“УТРИМАВСЯ”

-

-

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

-

-

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

-

-

 

 

Рішення прийнято.

 

                                      

 

Голова тимчасової лічильної комісії:                                      О.В. Хоменко

 

Члени тимчасової лічильної комісії:                                       Н.А. Гнатченко

                                                                                        

                                                                                                    О.О. Кутова

 

 

Голова лічильної комісії:                                                         О. В. Хоменко

 

Члени лічильної комісії:                                                          Н. А. Гнатченко

                                               

                                                                                                    О. О. Кутова

 

 

 

Голова правління                                                                     В. С. Переверзев                                                               

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #26 Надрукувати

                                                   ПОВІДОМЛЕННЯ

                          про виникнення особливої інформації емітента АТ “Полтава-банк”.

                                                  I. Загальні відомості

1.1.    Повне найменування емітента: Акціонерне товариство “Полтава-банк”.

1.2.    Код за ЄДРПОУ: 09807595.

1.3.    Місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

1.4.    Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.

1.5.    Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.

1.6.    Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

http://www. poltavabank.com.

1.7.    Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

                                                 II. Текст повідомлення

      Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів АТ “Полтава-банк” (далі - Банк), які відбулись 18.12.2018 р. (протокол № 2 від 18.12.2018 р.), рішення наглядової ради Банку (протокол № 63 від 18.12.2018 р.) у зв’язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме:

Достроково припинено повноваження:

      1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достроково припинено повноваження у зв’язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 18.12.2018 р. Розмір пакету акцій 87.0309 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді голови наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 18.12.2018 р., 6 років 1 місяць.

     2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достроково припинено повноваження у зв’язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 18.12.2018 р. Розмір пакету акцій 0.0660 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді заступника голови наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з 23.10.2012 р. по 18.12.2018 р.,

9 років 1 місяць.

     3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Щербак Людмила Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достроково припинено повноваження у зв’язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 18.12.2018 р. Розмір пакету акцій 0,3727 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді члена наглядової ради, секретаря наглядової ради Банку з 09.02.2017 р. по 18.12.2018 р., 1 рік 10 місяців.

     4. Незалежний директор наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достроково припинено повноваження у зв’язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 18.12.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного члена наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 18.12.2018 р., 2 роки 10 місяців.

     5. Незалежний директор наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достроково припинено повноваження у зв’язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 18.12.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного члена наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 18.12.2018 р., 2 роки 10 місяців.

Обрано:

1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку 18.12.2018 р., а також рiшення наглядової ради Банку 18.12.2018 р. (протокол № 63 вiд 18.12.2018 р.).

Розмiр пакету акцiй 87.0309 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi ця особа обiймала за останнi 5 рокiв: голова наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 18.12.2018 р.

2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку 18.12.2018 р., а також рiшення наглядової ради Банку 18.12.2018 р. (протокол № 63 вiд 18.12.2018 р.). Розмiр пакету акцiй 0.0660 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала  за останні 5 років: начальник Управління корпоративних фінансів АТ “Полтава-банк” з 01.02.1996 р. по 13.07.2015 р; заступник голови наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з 23.10.2012 р. по 18.12.2018 р.

3. Незалежний директор, секретар наглядової ради – Щербаков Володимир Костянтинович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку 18.12.2018 р., а також рiшення наглядової ради Банку 18.12.2018 р. (протокол 63 вiд 18.12.2018 р.). Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Посади, які особа обіймала за останні 5 років: Начальник відділу банківського нагляду Управління НБУ в Полтавській обл. з 22.12.2009 р. по 07.04.2015 р., Головний економіст відділу фінансового моніторингу східного регіону Департаменту фінансового моніторингу Управління НБУ в Полтавській обл. з 08.04.2015 р. по 12.11.2015 р., Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку і звітності «Скороходівська селищна рада» з 01.11.2016 р. по 10.02.2017 р., Фізична особа-підприємець з 10.02.2017 р. по 18.12.2018 р.

4. Незалежний директор наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку 18.12.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: з 22.10.2004 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та ніде не працювала; незалежний член наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 18.12.2018 р.

5. Незалежний директор наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку 18.12.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: керуючий відділення № 26 АТ “Полтава-банк” з 09.07.2012 р. по 25.11.2013 р.; з 26.11.2013 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та ніде не працювала; незалежний член наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 18.12.2018 р.

                                                       

 

                                                                      III. Підпис                                                                   

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова правління  ____________    В.С. Переверзев                             19.12.2018 р.   

                                        (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)      (дата) 

М.П.

 
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Надрукувати

 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій  станом на 12.12.2018 р. 

АТ «Полтава-банк»

 

 

Відповідно до частини четвертої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що станом на 12.12.2018 р. - дату складання  переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ “Полтава-банк”, отриманого Банком від ПАТ «Національний депозитарій України» 13.12.2018 р. загальна кількість акцій складає 758 125 000 (сімсот п’ятдесят вісім мільйонів сто двадцять п’ять тисяч) штук, у тому числі: 757 875 000 (сімсот п’ятдесят сім мільйонів вісімсот сімдесят п’ять тисяч) штук простих іменних акцій та 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук привілейованих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій складає 752 273 894 (сімсот п’ятдесят два мільйони двісті сімдесят три тисячі вісімсот дев`яносто чотири) штук, у тому числі: 752 177 894 (сімсот п’ятдесят два мільйони сто сімдесят сім тисяч сімсот дев`яносто чотири) штук  голосуючих простих іменних акцій та 96 000 (дев’яносто шість тисяч) штук голосуючих привілейованих іменних акцій.

                                                                          

АТ «Полтава-банк»

 

                                                                             

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 19 - 27 з 152

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>