Увійти до Веб-банкінгу АТ Полтава-Банк - Інформація АТ Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #2 Надрукувати
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Полтава-банк”.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09807595.
1.4. Місцезнаходження емітента:36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05322) 2-78-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, що додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення.
  Згідно рішення наглядової ради Банку (протокол № 16 від 08.06.2012 р.) відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме:
Призначено:
  1. Член правління Банку – Вірченко Марина Юріївна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду терміном, на який обрано правління ПАТ «Полтава-банк», до 10.04.2015 року на підставі рішення наглядової ради Банку, у зв’язку зі збільшенням кількості членів правління, 08.06.2012 р. Попередня посада – начальник відділу бюджетування, аналізу та управління ризиками. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова правління __________________ О.В. Некрасов  
  11.06.2012 р.


 
Збори акціонерів 2012р. Надрукувати

  ПАТ “Полтава-банк” 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
10 квітня 2012 р. о 16.00 за адресою: м. Полтава, вул. П.Комуни, 40-а, зал засідань.
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 10 квітня 2012 року з 15.00 до 15.55.  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04 квітня 2012 р.
  Порядок денний:
 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2011 р. та їх визначення на 2012 р. 
  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Банку.  
 5. Затвердження результатів діяльності Банку у 2011 р. та заходів за результатами розгляду висновків  
  аудиторської фірми.
 6. Розподіл прибутку.
 7. Обрання наглядової ради Банку. 
 8. Обрання ревізійної комісії Банку. 
 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради та 
  ревізійної комісії. Встановлення розміру їх винагороди. 
10. Внесення змін до Статуту Банку.  
11. Внесення змін до Положення про наглядову раду.

  Основні показники фінансово-господарської діяльності

  ПАТ “Полтава-банк”  


 Найменування показника 
                       Період                        
 звітний 2011р.
 попередній 2010р.
 Усього активів
 1237338
 1214749
 Основні засоби
 144696
  148345
 Довгострокові фінансові інвестиції
 3640
 3650
 Запаси
 37234
 21176
 Сумарна дебіторська заборгованість
 18096
 11589
 Грошові кошти та їх еквіваленти 
216664
 260150
 Нерозподілений прибуток
 -
 -
 Власний капітал
 216325
   215579
 Статутний капітал
 70500 
 70500
 Довгострокові зобов’язання
 616086
 632331
 Поточні зобов’язання
 404927
 366839
 Чистий прибуток (збиток)
 753
   3545 
 Середньорічна кількість акцій (шт.)
 704750000
  704750000
 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
 -
 -
 Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду
 -
 -
 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
   1013
 1047 
 
Інформації про власників істотної участі в банку Надрукувати

                           Додаток 4

                                                                                                                                                                 до Положення про порядок подання

                                                                                                                                                                 відомостей про структуру власності

Інформація про власників істотної участі в банку станом на 01.01.2015 року

Найменування банку   Публічне акціонерне  товариство «Полтава-банк»

Поштова адреса  банку  вул. Паризької Комуни, 40-а, м. Полтава, 36020

 

з/п

Учасники банку

Особи, які опосередковано володіють істотною участю

Взаємозв’язки між учасниками банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю

 найменування  юридичної  особи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

відсоток  у статутному капіталі

1

2

3

4

5

1

Некрасов Олександр Васильович

        45,3651;

( у вищому органі емітента – 45,3764)

 

                       -

 

                          -

2

Некрасов Костянтин Олександрович  

        39,8375;

(у вищому органі емітента – 39,8516)

 

                       -

 

                          -

 

 Схематичне зображення структури власності ПАТ "Полтава-банк">>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Початок < Попередня 11 12 13 14 15 16 17 18 Наступна > Кінець >>

Всього 154 - 156 з 156

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>