Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Надрукувати
   
   
  П Р О Т О К О Л № 2
  позачергових загальних зборів акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава - банк”


  23 жовтня 2012 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань
  Початок зборів - 16.00; закінчення зборів - 16.30.

  Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” позачергові збори акціонерів скликані за рішенням наглядової ради (протокол № 23 від 29.08.2012 р.) шляхом персонального повідомлення власників акцій Банку згідно зі Статутом Банку та публікацією повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та порядку денного в газеті Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09. 2012 р. № 175.
  Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб позачергових загальних зборів акціонерів Банку проводилась 
23 жовтня 2012 р. з 15.00 до 15.55 за місцем проведення зборів: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, 
зал засідань. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснювалася на підставі переліку (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів) акціонерів Банку, складеного та наданого ПАТ НДУ станом на 17 жовтня 2012 р.
  Загальна кількість осіб, включених в перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, становить 2 754 осіб.
  Для реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів рішенням наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” (протокол № 31 від 18.10.2012 р.) була призначена реєстраційна комісія.
  Згідно чинного законодавства України, реєстраційна комісія провела реєстрацію прибувших на збори акціонерів та їх уповноважених представників.  
  Статутний капітал на момент проведення зборів складає 70 500 000 (сімдесят мільйонів п’ятсот тисяч) гривень, або 705 000 000 (сімсот п’ять мільйонів) акцій з яких: 250 000 привілейованих акцій та 
704 750 000 простих акцій. Кількість акцій для визначення кворуму на зборах становить 704 750 000 простих акцій.
  Комісія зареєструвала для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 
акціонерів, які володіють 679 424 553 простими іменними акціями (голосами), що складає 96,4065 % від кількості акцій для визначення кворуму.

  Присутні:  
1. Представник Управління НБУ в Полтавській області: – Начальник відділу банківського  
  нагляду Управління НБУ в Полтавській обл. Щербаков В.К.
2. Президія зборів: 1. Нелюбін В.Ю. – голова зборів – голова наглядової ради банку.
  2. Носенко Н.В. – секретар зборів.
  
  Затверджується порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів.
  Пропонується до розгляду та затвердження наступний порядок проведення позачергових загальних зборів: 
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для виступу пропонується встановити до 3 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин;
- заяви, питання, пропозиції щодо проектів рішень з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.
  Після розгляду кожного питання порядку денного голова зборів ставить на голосування проект рішень.
  Порядок голосування з кожного питання порядку денного роз’яснює голова лічильної комісії.
  Голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою (протокол № 27 від 12.10.2012 р. та протокол № 31 від 18.10.2012 р.).
  За результатами підрахунку голосів лічильною комісією складається протокол, який підписується головою та членами лічильної комісії.
  Хід зборів та прийняті на ньому рішення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем зборів.
  З усіх процедур та питань, яки виникають під час проведення зборів акціонерів Банку, керуватися нормами Статуту, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України.

  Голосували : “ за ” - одноголосно;
  “ проти ” - немає;  
  “ утримались” - немає.

  П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Банку.
 3. Обрання нових голови та членів наглядової ради Банку. 
 4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з головою членами 
  наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди.

 1. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів. Доповідач голова зборів Нелюбін В.Ю., який запропонував для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів призначити лічильну комісію. Акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах, видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна акція – один голос.
  Голосування на зборах по питанням порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня з зазначенням на ньому прийнятого рішення.
  Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів у бюлетенях та оголошує результати голосування. 
  Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Хоменко О.В., члени лічильної комісії – Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Хоменко О.В., члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

  Голосували : “ за ” - 679 424 553 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались ” - немає.

2. СЛУХАЛИ: Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Банку. Доповідач – акціонер Нелюбін В.Ю. Запропонував достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради та одночасно обрати новий склад наглядової ради з метою оптимізації діяльності наглядової ради Банку.
Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради Банку :  
  1. Нелюбін В.Ю - голова наглядової ради. 
  2. Некрасов К.О. - член наглядової ради. 
  3. Носенко Н.В. - член наглядової ради. 
  4. Зобніна С.І. - член наглядової ради. 
  5. Ковач Л.М. - член наглядової ради.

ВИРІШИЛИ: Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради Банку: 
  1. Нелюбін В.Ю - голова наглядової ради. 
  2. Некрасов К.О. - член наглядової ради. 
  3. Носенко Н.В. - член наглядової ради. 
  4. Зобніна С.І. - член наглядової ради. 
  5. Ковач Л.М. - член наглядової ради.

  Голосували : “ за ” - 679 411 094 голоси, або 99,9980 %;
  “ проти ” - 7 359 голоси, або 0,0011; 
  “ утримались ” - немає.

3. СЛУХАЛИ: Обрання нових голови та членів наглядової ради Банку. 
  Доповідач – акціонер Бобилков О.В. Запропонував обрати на три роки новий склад наглядової ради.
  Відповідно до закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Банку, обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.  
  Рішенням наглядової ради (протокол № 31 від 18.10.2012 р.) затверджено перелік осіб – кандидатів на посаду членів наглядової ради:
  1. Некрасов О.В. - голова наглядової ради. 
  2. Нелюбін В.Ю. - член наглядової ради. 


  3. Некрасов К.О. - член наглядової ради. 
  4. Носенко Н.В. - член наглядової ради. 
  5. Зобніна С.І. - член наглядової ради.  
   
ВИРІШИЛИ: Обрати на три роки наглядову раду Банку у наступному складі: 
  1. Некрасов О.В. - голова наглядової ради. 
  2. Нелюбін В.Ю. - член наглядової ради. 
  3. Некрасов К.О. - член наглядової ради. 
  4. Носенко Н.В. - член наглядової ради. 
  5. Зобніна С.І. - член наглядової ради.

Голосували : за Некрасова О.В. - 679 411 094 кумулятивних голосів;
  за Нелюбіна В.Ю. - 679 411 094 кумулятивних голосів;
  за Некрасова К.О. - 679 411 094 кумулятивних голоси;
  за Носенко Н.В. - 679 411 094 кумулятивних голоси;
  за Зобніну С.І. - 679 411 094 кумулятивних голоси.
  
Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди. Акціонер Гофман В.В. запропонував згідно Закону України “Про акціонерні товариства” з головою наглядової ради укласти трудовий договір (контракт), а з членами наглядової ради укласти цивільно-правові договори, в яких встановлюються порядок роботи, відповідальність цих посадових осіб. Встановити розмір винагороди на місяць в розмірі: голові наглядової ради – 12 500 грн., заступнику голови наглядової ради - 4 000 грн., секретарю наглядової ради – 2 000 грн., члену наглядової ради – 1 500 грн.  

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Банку Бобилков О.В., який підтримав винесену на розгляд зборів пропозицію. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та трудового договору (контракту) з головою наглядової ради : здійснювати свою діяльності відповідно 
до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про наглядову раду ПАТ ”Полтава-банк”. Встановити розмір винагороди на місяць в розмірі: голові наглядової ради - 12 500 грн., 
заступнику голови наглядової ради - 4 000 грн., секретарю наглядової ради -2 000 грн., члену наглядової
ради – 1 500 грн.  

  Голосували : “ за ” - 679 411 094 голоси, або 99,9980 %;
  “ проти ” - 7 359 голоси, або 0,0011; 
  “ утримались ” - немає.

  Всі питання порядку денного загальних зборів розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення зборів від акціонерів не надійшло.
   
   


Голова загальних зборів В.Ю. Нелюбін


Секретар Н.В. Носенко  


 
Висновок ревізійної комісїї 2011 Надрукувати
  Висновок
  ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності 
  ПАТ «Полтава-банк» за 2011 рік


  Ревізійною комісією було розглянуто фінансову звітність банку: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів.
 Здійснено аналіз стану організації бухгалтерського обліку і безготівкових розрахунків в національній валюті на відповідність нормативним актам НБУ.
 Оброблення інформації та перетворення Ії у фінансову та статистичну звітність в системі банку здійснюється автоматизовано з використанням програмного забезпечення.
 Невідповідності даних статистичних звітів даним регістрів бухгалтерського обліку не виявлено.
 Банк дотримується фінансової дисципліни при виконанні передбачених статутом операцій та є забезпеченим відповідним джерелом коштів для своєчасного виконання зобов’язань і розвитку банку.
  Бухгалтерський облік банку відповідає вимогам нормативно-правових актів НБУ та забезпечує належний рівень адекватності внутрішнім положенням.
 Ми підтверджуємо, що представлена інформація дає дійсне та повне уявлення про активи та пасиви банку. Фінансові звіти відображають правдивий та реальний фінансовий стан банку на 01.01.2012р. по результатам операцій проведених у 2011 році.
 Пропонуємо загальними зборами акціонерів затвердити річну фінансову звітність :
- баланс ПАТ Полтава - банк за 2011 рік;
- звіт про фінансові результати;
- звіт про рух грошових коштів;
- звіт про власний капітал;
  - примітки до звітів.

Голова комісії А.І. Бут

Члени комісії: Л.К. Чирка


З висновком ознайомлені :

Голова правління
ПАТ Полата-банк О.В. Некрасов


Гол. бухгалтер Л.І. Щербак 
Протокол лічильної комісії 10 квітня 2012 р. Надрукувати
  про результати голосування на Загальних зборах акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”

10 квітня 2012 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань  


Присутні : голова лічильної комісії: Хоменко О.В.

  члени лічильної комісії : Гнатченко Н.А.
  (обрані загальними        Кутова О.О
  зборами акціонерів
  ПАТ “Полтава-банк”)  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження результатів голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”.

Більш детальна інформація в файлі за посилянням>>
 
Протокол лічильної комісії 23 жовтня 2012 р. Надрукувати

про результати голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”

 

23 жовтня 2012 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань  


Присутні : голова лічильної комісії: Хоменко О.В.

  члени лічильної комісії : Гнатченко Н.А.
  (обрані позачерговими Кутова О.О
  загальними зборами 
  акціонерів ПАТ “Полтава-банк”)  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження результатів голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”.Більш детальна інформація в файлі за посилянням>>

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" Надрукувати
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Полтава-банк».
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09807595.
1.4. Місцезнаходження емітента:36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05322) 2-78-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, що додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення.
  Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтава-банк», які відбулись 10.04.2012 р. (протокол № 1 від 10.04.2012 р.), рішення наглядової ради Банку (протокол № 11 від 10.04.2012 р.) та згідно Статуту Банку відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме:
Звільнені:
  1. Голова наглядової ради Банку - Роздорожний Віктор Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді 18 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обирався, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,000911 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  2. Член наглядової ради Банку, заступник голови наглядової ради Банку – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді 3 роки. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обирався, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. та Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,070970 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  3. Член наглядової ради Банку – Некрасов Костянтин Олександрович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді 9 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обирався, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 39,837462 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  4. Член наглядової ради Банку - Носенко Надія Володимирівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 3 роки. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обиралась, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,288396 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  5. Член наглядової ради Банку, секретар наглядової ради Банку – Зобніна Світлана Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 5 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обиралась, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,003121 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  6. Голова правління Банку – Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді 18 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обирався, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 39,200655 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  7. Член правління Банку, перший заступник голови правління – Гофман Вячеслав Вітеславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді 17 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обирався, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 9,594881 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  8. Член правління Банку, заступник голови правління – Бобилков Олег Володимирович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді 14 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обирався, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,357056 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  9. Член правління Банку, головний бухгалтер – Щербак Людмила Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 18 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обиралась, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,400774 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  10. Член правління Банку, відповідальний працівник з фінансового моніторингу – Коломацька Надія Василівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 8 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обиралась, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  11. Голова ревізійної комісії Банку – акціонер, юридична особа Приватне підприємство «Полтавапромреконструкція» в особі представника, код за ЄДРПОУ 21053905. Перебувала на посаді 4 роки. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обиралась, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,000409 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  12. Член ревізійної комісії Банку – акціонер, юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Венус» в особі представника, код за ЄДРПОУ 13949088. Перебувала на посаді 9 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обиралась, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,000078 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  13. Член ревізійної комісії Банку – Чирка Любов Костянтинівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 4 роки. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обиралась, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,000567 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначені:
  1. Голова наглядової ради Банку – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – заступник голови наглядової ради Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,070970 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  2. Член наглядової ради Банку, заступник голови наглядової ради Банку – Зобніна Світлана Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р., а також рішення наглядової ради Банку (протокол № 11 від 10.04 2012 р.). Попередня посада – член наглядової ради Банку, секретар наглядової ради Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,003121 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  3. Член наглядової ради Банку – Некрасов Костянтин Олександрович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – член наглядової ради Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 39,837462 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  4. Член наглядової ради Банку, секретар наглядової ради Банку – Носенко Надія Володимирівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р., а також рішення наглядової ради Банку (протокол № 11 від 10.04 2012 р.). Попередня посада – член наглядової ради Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,288396 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  5. Член наглядової ради Банку – Ковач Лариса Миколаївна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – заступник завідуючого касою Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,000794 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  6. Голова правління Банку – Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – голова правління Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 39,200655 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  7. Член правління Банку, перший заступник голови правління Банку – Гофман Вячеслав Вітеславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – член правління, перший заступник голови правління Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 9,594881 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  8. Член правління Банку, заступник голови правління – Бобилков Олег Володимирович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – член правління, заступник голови правління Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,357056 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  9. Член правління Банку, головний бухгалтер – Щербак Людмила Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – член правління, головний бухгалтер Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,400774 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  10. Член правління Банку, відповідальний працівник з фінансового моніторингу – Коломацька Надія Василівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – член правління Банку, відповідальний працівник з фінансового моніторингу. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  11. Голова ревізійної комісії Банку – акціонер, юридична особа Приватне підприємство «Полтавапромреконструкція», код за ЄДРПОУ 21053905. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р.. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,000409 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  12. Член ревізійної комісії Банку – Некрасов Леонід Олександрович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – голова наглядової ради ПАТ КВТФ «Кремтекс». Володіє часткою у статутному капіталі Банку 6,164468 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  13. Член ревізійної комісії Банку – Чирка Любов Костянтинівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – член ревізійної комісії Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,000567 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова правління __________________ О.В. Некрасов  
  11.04.2012 р.

 
<< Початок < Попередня 11 12 13 14 15 16 17 Наступна > Кінець >>

Всього 145 - 152 з 152

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>