Увійти до Веб-банкінгу АТ Полтава-Банк - Інформація АТ Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #8 Надрукувати

                                                   ПОВІДОМЛЕННЯ

                 про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

                                                         I. Загальні відомості

1.        Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

2.        Код за ЄДРПОУ: 09807595.

3.        Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.

4.        Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63

5.        Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

6.        Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com

7.        Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

                                                 II. Текст повідомлення

    Згiдно рiшення наглядової ради Банку (протокол № 17 від 14.04.2015 р.) та згiдно Статуту Банку вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Банку, а саме:
    Звiльнено з посади голови правлiння Банку Переверзева Вiталiя Станiславовича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 2 роки. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який обирався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.

    Звiльнено з посади першого заступника голови правлiння Банку Гофмана Вячеслава Вiтеславовича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 21 рiк. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який обирався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. та згiдно Статуту Банку. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 9,5949 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

    Звiльнено з посади заступника голови правлiння Банку Бобилкова Олега Володимировича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 17 років. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який обирався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. та згiдно Статуту Банку. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,3571 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

    Звiльнено з посади члена правлiння Банку головного бухгалтера Банку Щербак Людмилу Iванiвну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посадi 21 рiк. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який обиралась, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. та згiдно Статуту Банку. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,4008 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  Звiльнено з посади члена правлiння Банку Коломацьку Надiю Василiвну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посадi 11 рокiв. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який обиралась, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Звiльнено з посади члена правлiння Банку Вiрченко Марину Юрiївну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посадi 3 роки. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який обиралась, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

   Призначено головою правлiння Банку Переверзева Вiталiя Станiславовича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Попереднi посади, якi займав протягом останнiх п’яти рокiв – керуючий фiлiєю ПАТ “Полтава-банк” у м. Києвi. Часткою у статутному капiталi Банку на володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Призначено першим заступником голови правлiння Банку Гофмана Вячеслава Вiтеславовича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Протягом останнiх п’яти рокiв iнших посад не займав. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 9,5949 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

    Призначено заступником голови правлiння Банку Бобилкова Олега Володимировича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Протягом останнiх п’яти рокiв iнших посад не займав. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,3571 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Призначено членом правлiння Банку головного бухгалтера Банку Щербак Людмилу Iванiвну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Попереднi посади, якi займала протягом останнiх п’яти рокiв - головний бухгалтер Банку. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,4008 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

    Призначено членом правлiння Банку Коломацьку Надiю Василiвну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Попереднi посади, якi займала протягом останнiх п’яти рокiв - вiдповiдальний працiвник з фiнансового монiторингу, начальник служби фiнансового монiторингу Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

    Призначено членом правлiння Банку Вiрченко Марину Юрiївну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Попереднi посади, якi займала протягом останнiх п’яти рокiв – начальник вiддiлу бюджетування, аналiзу та управлiння ризиками Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

                                                                         III. Підпис.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,

що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2.  Голова правління   ________________     В.С. Переверзев                             15.04.2015 р.

                                              (підпис)             (ініціали та прізвище керівника)        (дата)  

 

 
Протокол чергових загальних зборів акціонерів 18 березня 2015 р. Надрукувати

                                                    

                                                                                                                                                                                             

                                                               П Р О Т О К О Л       1

                                                    чергових  загальних  зборів акціонерів

                                         Публічного акціонерного товариства “Полтава - банк”

 

        18 березня  2015 р.                                                      м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань

        Початок  зборів  -  15.00;    закінчення  зборів  -  16.00.

 

        Відповідно до Статуту  Публічного акціонерного  товариства “Полтава-банк” збори акціонерів скликані за рішенням наглядової ради (протокол №  7  від 04.02. 2015 р.)  шляхом персонального  повідомлення  власників акцій   Банку  згідно  зі  Статутом  Банку  та  публікацією  повідомлення  про  проведення  загальних  зборів  та порядку денного в газеті Відомості Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку від 06.02.2015 р.   № ­­25.

        Реєстрація акціонерів  та  уповноважених  осіб чергових  загальних  зборів акціонерів  Банку проводилась

18  березня 2015 р.  з  14.00  до  14.55  за  місцем  проведення  зборів:  м. Полтава,  вул. Паризької Комуни, 40-а,

зал  засідань.    Реєстрація   акціонерів  для   участі  у  зборах  здійснювалася  на  підставі  переліку   акціонерів  Банку,  складеного  ПАТ  НДУ станом на  12 березня  2015 р. та  наданого  Депозитарною  установою.

        Загальна  кількість  осіб,  включених  в перелік  акціонерів, які мають право на участь в  загальних зборах, становить 2 754 особи.

        Для реєстрації  учасників чергових загальних зборів акціонерів рішенням наглядової  ради  ПАТ “Полтава-банк” (протокол № 13  від 13.03. 2015 р.) була призначена реєстраційна комісія.

        Згідно чинного законодавства України,  реєстраційна  комісія  провела  реєстрацію  прибувших  на  збори акціонерів та їх уповноважених представників.        

        Статутний  капітал на  момент проведення зборів  складає 70 500 000 (сімдесят  мільйонів   п’ятсот тисяч) гривень, або 705 000 000 (сімсот п’ять мільйонів) акцій  з яких:  250 000 привілейованих акцій  та   704 750 000  простих акцій.  Кількість  акцій  для   визначення   кворуму   на  зборах  становить  704 750 000  простих  акцій.

       Комісія зареєструвала  для участі  у загальних  зборах  акціонерів  ПАТ “Полтава-банк”:

-  15 акціонерів  які володіють  77 864 837  простими  акціями, кількість голосуючих акцій – 0;

-  3 акціонера  які  володіють   601 826 942  простими    акціями,  кількість  голосуючих  акцій - 601 826 942,

що складає  85,3958 %  від кількості акцій для визначення кворуму.

       Присутні:                                 

1.       Представник Управління НБУ в Полтавській області:  – Начальник відділу банківського

нагляду Управління НБУ в Полтавській області  Щербаков В.К.

2.       Президія  зборів: 1. Некрасов О.В.    голова  зборів  – голова наглядової  ради Банку

                                                                        (згідно Статуту Банку).

                                                                  2. Носенко Н.В.      секретар зборів (обрана наглядовою радою).

  

        Затверджується  порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

        Пропонується до розгляду та затвердження наступний порядок проведення загальних зборів:

-          з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;

-          час для виступу пропонується встановити до 10 хвилин;

-          час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин;

-          заяви, питання, пропозиції щодо проектів рішень з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.

        Після  розгляду  кожного  питання  порядку  денного голова зборів ставить на голосування проект рішення.

        Порядок голосування з кожного питання  порядку денного роз’яснює голова лічильної комісії.

        Голосування  з  питань  порядку денного  загальних зборів  проводиться  з  використанням  бюлетенів  для голосування, форма і текст  яких  були  затверджені  наглядовою  радою  (протокол  № 11  від 06.03. 2015 р. та протокол № 13 від 13.03.2015 р.).

        За  результатами  підрахунку  голосів  лічильною  комісією  складається  протокол,  який   підписується головою та членами лічильної комісії.

        Хід  зборів та прийняті  на  ньому  рішення  оформлюються протоколом,  ведення  якого  забезпечується секретарем зборів.

        З  усіх  процедур  та  питань,  яки  виникають  під  час  проведення  зборів  акціонерів  Банку,  керуватися нормами Статуту,  внутрішніми  положеннями  та чинним законодавством  України.

 

                              Голосували :  “ за                  -   одноголосно;

                                                    “ проти          -    немає;

                                                    утримались  -   немає.

 

 

                                          П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й :

 1.  Обрання лічильної комісії загальних зборів.

 2.   Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку  у 2014 р. та  їх  визначення  на 2015 р.

       Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту.

 3.   Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  наглядової  ради Банку.

 4.   Прийняття рішення  за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Банку.

 5.   Затвердження  результатів  діяльності  Банку  у 2014 р. та заходів за результатами розгляду висновків 

       аудиторської фірми.

6.       Розподіл  прибутку за 2014 р. та визначення частини прибутку,  що направляється на збільшення статутного капіталу.

7.       Розподіл нерозподіленого прибутку за 2013 р. та визначення частини прибутку,  що направляється на збільшення статутного капіталу.

8.       Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок  спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

9.       Випуск акцій нової номінальної вартості.

10.   Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції.

11.   Внесення змін до Положення про наглядову раду.

12.   Внесення змін до Положення про правління.

13.   Припинення повноважень наглядової ради.

14.   Обрання наглядової ради.

15.   Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди.

 

1.  СЛУХАЛИ:  Обрання лічильної комісії загальних зборів. Доповідач голова зборів  Некрасов О.В. запропонував для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів призначити лічильну комісію. Акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах та мають голосуючі акції, видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

       Голосування на зборах з питань  порядку денного проводиться шляхом заповнення  акціонером  бюлетеня

з зазначенням  в ньому прийнятого рішення.

       Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів у бюлетенях та оголошує результати голосування.

       Обрати  лічильну  комісію  у  складі:  голова лічильної комісії -  Хоменко О.В.,  члени лічильної комісії – Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

 

ВИРІШИЛИ: Обрати  лічильну  комісію у складі:   голова лічильної комісії    Хоменко О.В.,  члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

 

                           Голосували :   “ за                   -  601 826 942  голоси, або 100 %;

                                                    “ проти             -   немає;

                                                         “ утримались ”  -   немає.

 

2. СЛУХАЛИ:  Звіт  правління  про виконання основних напрямів діяльності Банку  у 2014 р. та  їх  визначення  на 2015 р.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

      Доповідач - голова  правління  ПАТ Полтава-банк  Переверзев  В.С.

      Протягом 2014 року діяльність Банку була визначена зростанням капіталу Банку до 297 602 тис. грн., прибуток склав   34 299  тис. 875  грн.

      Загальна  сума  доходів  ПАТ “Полтава - банк” за 2014 рік становила 256 764 тис. грн.,  що на 15,3 % більше  за  відповідний показник  2013 року. 

      У 2014 році Банк мережу відділень не розширював, але продовжував удосконалювати діяльність  відділень. Відділення, які не мали перспектив розвитку, були  закриті.

       Загальна кількість відділень Банку  станом на 01.01. 2015 року - 97,  як по області так і в регіонах України.

       Основними завданнями Банку у 2014 році були:  збільшення капіталу, отримання прибутку, поліпшення  якості активів, підвищення ефективності діяльності, підтримка на достатньому рівні платоспроможності та ліквідності, кредитно-фінансова підтримка всіх галузей економіки, забезпечення надійної та стабільної  роботи  клієнтів,  підтримка  високої  репутації  Банку.

       Правління та персонал Банку досягли за минулий  рік значних якісних змін у своїй діяльності, що дасть можливість Банку ефективно працювати в поточному році.

 

 

       Основними завданнями Банку на 2015  рік є:   збільшення капіталу до  120  млн. грн.; отримання прибутку у сумі  40  млн. грн.,   збільшення  активів  Банку до  1 435 млн.  грн.

 

ВИСТУПИЛИ:  В обговоренні  питання взяли участь акціонери:

                             1.  Гофман В.В.

                             2.  Щербак Л.І.

                             3.  Бобилков О.В.

                             4.  Мороз С.Є.

                             5.  Хоменко О.В.

                             6.  Зобніна С.І.         

      В  виступах  була  проаналізована  діяльність Банку  за 2014 рік.

      Було запропоновано звiт  правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в  2014 роцi  та основні напрями  діяльності  Банку  на 2015 рік   затвердити.

 

ВИРІШИЛИ: Заслухавши  та обговоривши  доповідь голови  правління Банку Переверзева В.С. загальні збори акціонерів постановляють :

звiт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в 2014 роцi та основні напрями  діяльності  Банку на 2015 рiк  затвердити.

 

                           Голосували :   “ за                  -      601 826 942  голоси,  або 100 %;

                                                    “ проти             -     немає;

                                                         “ утримались ”  -      немає.

 

3. СЛУХАЛИ:  Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  наглядової  ради Банку.

       Доповідач – голова наглядової ради  Некрасов О.В.

 

ВИСТУПИЛИ: В обговоренні   взяли участь акціонери:

                           1. Нелюбін В.Ю.

                           2. Зобніна С.І.

                           3. Носенко Н.В.

       В  виступах  була  проаналізована  діяльність наглядової ради   за 2014 рік.

       У своїй  роботі в  звітному періоді  наглядова  рада керувалась законодавством України, Статутом Банку, Положенням  про наглядову раду та іншими внутрішніми документами Банку.

       Засідання наглядової ради проводились регулярно згідно з регламентом її роботи. 

       Протягом звітного періоду наглядовою  радою  проведено  39  засідань, на яких розглянуто 80 питань:

внутрішнього та зовнішнього аудиту - 41, діяльності відділень - 12, діяльності правління - 14, корпоративного  управління - 9,  управління ризиками - 4.

       Головною функцією наглядової ради є контроль, тому питанням  аудиту приділялось найбільше уваги.

Це дало можливість досконально відстежувати більшість процесів, які відбувались протягом звітного періоду у значній частині відокремлених підрозділів та головному офісі та відповідним чином  спрямовувати діяльність правління для виконання поставлених завдань.

       Постійний аналіз діяльності правління, його  звітів дав можливість наглядовій раді в складній економічній  ситуації, в умовах нестабільності, визначати пріоритети  та коригувати стратегію розвитку Банку. Такий  підхід  в  значній  мірі  забезпечив  загальний  позитивний  результат за підсумками  2014 р.

       Наглядова рада вважає, що в звітному періоді фінансово-господарська діяльність банку, яка здійснювалась правлінням і працівниками всіх структурних підрозділів, була задовільною.

 

ВИРІШИЛИ: Заслухавши та обговоривши доповідь  голови наглядової ради Некрасова  О.В.  загальні збори   постановляють:  звіт наглядової ради  Банку затвердити.

 

                           Голосували :   “ за                     -  601 826 942  голоси , або 100 %;

                                                    “ проти              -   немає;

                                                         “ утримались ”   -   немає.

 

4. СЛУХАЛИ:  Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  ревізійної комісії Банку.      

    Доповідач  член ревізійної комісії  Банку Некрасов Л.О.  виніс на  розгляд загальних зборів звіт ревізійної комісії  про наслідки фінансово-господарської   діяльності  Банку  в  2014 році.   

 

 

ВИСТУПИЛИ:  Акціонер  Мороз С.Є.,  який запропонував загальним зборам затвердити звіт ревізійної

комісії  Банку.

 

ВИРІШИЛИ:  Звіт ревізійної комісії Банку  затвердити.

 

                           Голосували :   “ за                     -  601 826 942 голоси, або 100 %;

                                                    “ проти              -   немає;

                                                         “ утримались ”   -   немає.

             

5. СЛУХАЛИ:    Затвердження  результатів  діяльності  Банку  у  2014 р.  та  заходів  за результатами розгляду висновків   аудиторської  фірми.   Доповiдач  акціонер Щербак Л.І.

   1. Затвердження  результатів діяльності  Банку  у 2014 році. Доповідач  ознайомив збори з річною фінансовою звітністю  Банку за 2014 рік:  (звіт про фінансовий  стан  аланс);  звіт про прибутки  і  збитки та інший сукупний  дохід (Звіт про фінансові результати);  звіт  про  рух грошових коштів за непрямим  методом;  звіт  про зміни  у  власному  капіталі  (Звіт  про  власний  капітал);  примітки до звітів)  та висновком  ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності. Цим висновком ревізійна  комісія  Банку пропонує  загальним  зборам  акціонерів затвердити  річну фінансову звітність.

   2.  Доповідач  ознайомив збори з висновками аудиторської фірми ТОВ Фінком-аудит  та  заходами  розробленими  правлінням щодо  висновків аудиторської фірми  та рекомендованими наглядовою радою  для затвердження загальними зборами.

 

ВИСТУПИЛИ: В обговоренні прийняли участь акціонери Гофман В.В., Зобніна  С.І.,  які  запропонували загальним зборам акціонерів  затвердити  результати діяльності Банку у 2014 році та заходи  за результатами  розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ “Фінком-аудит”.

 

ВИРIШИЛИ:  1. Затвердити Річну фінансову звітність Банку за 2014 рік : (звіт про фінансовий стан  аланс) ;  звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); звіт про рух грошових коштів за непрямим методом; звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);  примітки до звітів).

                         2. Затвердити заходи  за результатами розгляду висновків аудиторської фірми:

-  активізувувати роботу у напрямку зменшення проблемних активів, як по кредитних вкладеннях, так і по дебіторській заборгованості - термін виконання встановити постійно;

-   підвищувати якісну структуру кредитного портфелю, в частині зменшення  частки негативно-класифікованих активів - термін виконання встановити постійно;

-   посилювати контроль за позиціями ліквідності з  метою зниження впливу незбалансованостей між активами та пасивами на загальний рівень ризику ліквідністю - термін виконання встановити постійно;

-  активізувувати роботу у напрямку диверсифікації ресурсної бази за джерелами та об'єктами  залучення  коштів - термін виконання встановити постійно;

-   дотримуватися  більш  зваженого  підходу по операціям з цінними паперами з  точки  зору  їх прибутковості - термін виконання встановити постійно;

-  продовжувати роботу по  нарощенню регулятивного капіталу, а саме основного капіталу, за рахунок збільшення статутного капіталу,  відповідно до вимог чинного законодавства - термін виконання встановити постійно;

-  провести інвентаризацію  активів, пасивів, зобов'язань та  позабалансових рахунків по відділенню  ПАТ Полтава-банк (регіональне управління) м. Донецьк - термін виконання встановити: після завершення надзвичайного стану.

                                                                

                            Голосували :  “ за                   -  601 826 942  голоси, або 100 %;

                                                    “ проти              -  немає;

                                                         “ утримались ”   -  немає.

 

6. СЛУХАЛИ: Розподіл  прибутку за 2014 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.                                                

    Доповідач  - акціонер  Гофман В.В. -   чистий прибуток Банку за 2014 рік який підлягає розподілу загальними зборами акціонерів  - 34 294 874 грн. 80 коп.  запропонував  направити:   

згідно чинного законодавства  -   в резервний фонд Банку (рахунок 5021) –  1 741 462 грн. 51  коп.;  для забезпечення збільшення статутного капіталу - на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) – 20 713 612 грн. 29 коп.; -  на виплату дивідендів по простим акціям  (рахунок 3631) –  11 839 800 грн. 00 коп.

 

 

 

ВИРІШИЛИ:   Чистий прибуток Банку за 2014 рік який підлягає розподілу загальними зборами акціонерів  -

34 294 874 грн. 80 коп.  направити:   

    -    в резервний фонд Банку (рахунок 5021) –  1 741 462 грн. 51  коп.;

    -    на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) – 20 713 612 грн. 29 коп.

    -    на виплату дивідендів по простим акціям  (рахунок 3631) –  11 839 800 грн. 00 коп.

   

                              Голосували :  “ за                    -  601 826 942  голоси,  або 100  %;

                                                    “ проти ”            -  немає;

                                                    “ утримались”   -   немає.

 

7. СЛУХАЛИ: Розподіл нерозподіленого прибутку за 2013 р. та визначення частини прибутку,  що направляється на збільшення статутного капіталу.

         Доповідач – акціонер Гофман В.В.   запропонував для забезпечення збільшення статутного капіталу Банку, направити  нерозподілений прибуток за 2013 р. у сумі  28 636 387 грн. 71 коп. на збільшення статутного капіталу.

 

ВИРІШИЛИ: Нерозподілений прибуток  за 2013 р. у сумі 28 636 387 грн. 71 коп.  направити на збільшення  статутного капіталу.

 

                            Голосували :  “ за                   -  601 826 942  голоси, або 100 %;

                                                    “ проти              -  немає;

                                                         “ утримались ”   -  немає.

 

8. СЛУХАЛИ: Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій  за рахунок  спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

         Доповідач -  акціонер Некрасов О.В

         Статутний капітал Банку станом на 18.03.2015 р. складає 70 500 000(сімдесят мільйонів п’ятсот тисяч) грн.,  або 705 000 000 (сімсот п’ять мільйонів) акцій з яких:

250 000  привілейованих   акцій  та  704 750 000 простих   акцій, номінальна вартість акцій – 0,10 грн.

         Необхідно збільшити  розмір  статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість 0,17 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в сумі 49 350 000 (сорок дев’ять  мільйонів триста п’ятдесят  тисяч) грн., яка складається: - з частини прибутку за 2013 р. у сумі 28 636 387 грн. 71 коп. та частини  прибутку за 2014 р. у сумі 20 713 612 грн. 29 коп.

         З урахуванням  підвищення номінальної вартості акцій  статутний капітал  Банку буде сформовано у  розмірі  119 850 000 (сто дев’ятнадцять  мільйонів вісімсот п’ятдесят  тисяч) грн.

 

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Щербак Л.І..  Пропозиція про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок  спрямування до статутного капіталу частини прибутку підтримана.

 

ВИРІШИЛИ:  Збільшити  розмір  статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість 0,17 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку

в сумі 49 350 000 (сорок дев’ять  мільйонів триста п’ятдесят  тисяч) грн., яка  складається: -  з частини прибутку за 2013 р. у сумі 28 636 387 грн. 71 коп. та частини  прибутку за 2014 р. у сумі 20 713 612 грн. 29 коп.

         З урахуванням  підвищення номінальної вартості акцій  статутний капітал  Банку буде сформовано у  розмірі  119 850 000 (сто дев’ятнадцять  мільйонів вісімсот п’ятдесят  тисяч) грн.

                

                            Голосували :  “ за                   -  601 826 942  голоси, або 100 %;

                                                    “ проти              -  немає;

                                                         “ утримались ”   -  немає.

      

9. СЛУХАЛИ: Випуск акцій нової номінальної вартості.

         Доповідач – акціонер Нелюбін В.Ю.

 

 

 

 

         Повне найменування Банку - Публічне  акціонерне товариство “Полтава-банк”, код  за ЄДРПОУ -09807595, місцезнаходження - 36020, м. Полтава,  вул. Паризької Комуни, 40-а.         

         Посадові  особи  Банку : 

1. Переверзев Віталій Станіславович – голова правління  ПАТ “Полтава-банк”, 1970 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація –магістр з управління державними фінансами,  виробничий стаж  24 роки, на даній посаді  2  роки, основне місці роботи – ПАТ “Полтава-банк”, голова правління.

2. Некрасов Олександр Васильович – голова наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1950 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 39 років, на даній посаді 2 роки, основне місці роботи – ПАТ “Полтава-банк”, голова наглядової ради.

3. Нелюбін Вячеслав Юрійович - заступник голови наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1952 року  народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж  44 роки, на даній посаді  5 років, основне місце роботи - ПАТ “Полтава-банк”,  начальник управління корпоративних фінансів.

4.  Некрасов Костянтин Олександрович – член наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1975 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 22 роки, на даній посаді 12 років.

5. Зобніна Світлана Іванівна –член наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1966 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація – інженер-економіст, виробничий стаж 32 роки, на даній посаді 8 років, основне місце роботи - ПАТ “Полтава-банк”,  головний технолог, начальник відділу маркетингу та рекламної роботи.

6. Носенко Надія Володимирівна – член наглядової ради  ПАТ “Полтава-банк”,  1964 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація – економіст, виробничий стаж  32 роки, на даній посаді 6 років, основне місце роботи – ПАТ “Полтава-банк”, начальник  управління облікових операцій та статистики, заступник   головного бухгалтера.

7.  ПП “Полтавапромреконструкція” в особі уповноваженого представника – голова ревізійної комісії ПАТ “Полтава-банк”, дата  державної  реєстрації 20.10.1992 року,  код за ЄДРПОУ - 21053905,  на даній посаді  7 років.  

8.  Некрасов Леонід Олександрович – член ревізійної комісії ПАТ Полтава-банк, 1983  року народження,

освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж  13 років, на даній посаді 3 роки, основне місце роботи -  КВКП “Оптіммаркет”,  директор.

9. Чирка Любов Костянтинівна – член ревізійної комісії ПАТ “Полтава-банк”, 1935 року народження, освіта  вища економічна, кваліфікація – економіст, виробничий стаж 38 років, на даній посаді 7 років, пенсіонер.

10. Щербак Людмила Іванівна - головний бухгалтер ПАТ “Полтава-банк”, 1952 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 44 роки, на даній посаді 21 рік, основне місце  роботи -

ПАТ “Полтава-банк”,  головний бухгалтер.

        Інформація про депозитарій, якій здійснює обслуговування випусків цінних паперів – Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”, код за ЄДРПОУ -  30370711, місцезнаходження – 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, здійснює професійну діяльність на фондовому ринку  згідно Правил центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФР № 2092 від 01.10.2013. Договір  про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ-2865 від 23.12.2013.

        Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту  - аудиторська фірма товариство з обмеженою  відповідальністю “Фінком - аудит”,  код  за  ЄДРПОУ - 23164098,  місцезнаходження  - 03113,  м. Київ,

пр. Перемоги, 68/1, оф. 62,  свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, реєстраційний номер Свідоцтва 78, серія та номер Свідоцтва: П 000078, строк дії Свідоцтва: з 02.04.2013 до 04.11.2015.

          Банк  провів дванадцять випусків акцій,  три  з  яких зареєстровані Міністерством фінансів України, а  девять Державною  комісією  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку. 

         Перший випуск - свідоцтво  про  реєстрацію випуску  цінних  паперів  № 300/1/93  від 17 грудня 1993 року Міністерства фінансів України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 110 000 простих  іменних акцій, загальна сума випуску – 11 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 110 000 номінальною вартістю 10 коп.  кожна на суму 11 000 грн.), форма випуску - документарна, форма існування – бездокументарна.

        Другий  випуск – свідоцтво  про реєстрацію випуску цінних паперів  № 169/1/95 від 20 квітня 1995 року Міністерства фінансів України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 1 700 000 простих іменних акцій, загальна сума випуску – 170 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 1 700 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 170 000 грн.), форма випуску - документарна, форма існування – бездокументарна.

        Третій  випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску   цінних   паперів  № 591/1/95 від 21 грудня 1995 року Міністерства  фінансів  України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 9 590 000 простих іменних акцій на суму 959 000 грн. та 100 000 привілейованих іменних акцій  на суму 10 000 грн.,  загальна сума

 

 

емісії  969 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 9 590 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 959 000 грн., кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва – 100 000 номінальною

вартістю 10 коп. кожна на суму 10 000 грн., сума згідно свідоцтва 969 000 грн.), форма випуску - документарна, форма існування – бездокументарна.

        Четвертий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  цінних   паперів   № 14/1/97 від 10 січня 1997 року Державної  комісії  з  цінних  паперів та фондового ринку,  номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 18 350 000  простих іменних акцій на суму 1 835 000  грн. та 150 000 привілейованих іменних акцій  на суму 15 000 грн.,  загальна сума емісії  1 850 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 18 350 000

номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 1 835 000 грн., кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва – 150 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 15 000 грн., сума згідно свідоцтва 1 850 000 грн.) , форма випуску - документарна, форма існування – бездокументарна.

        П’ятий  випуск – свідоцтво  про  реєстрацію випуску  акцій  (простих  іменних) № 333/1/98 від 17 червня 1998 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції –10 коп.,

кількість акцій – 25 000 000  простих іменних акцій на суму 2 500 000  грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва –54 750 000 номінальною вартістю  10 коп. кожна на загальну суму 5 475 000 грн.), форма випуску - документарна, форма існування – бездокументарна.

         Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку  17 червня 1998 року  було видано cвідоцтво  про реєстрацію випуску акцій (привілейованих іменних) за  № 334/1/98 (загальна  кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва - 250 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 25 000 грн.)  замість cвідоцтва про реєстрацію  випуску  цінних  паперів  № 591/1/95  від  21 грудня  1995 року  виданого Міністерством  фінансів  України  та  cвідоцтва  про  реєстрацію  випуску  цінних  паперів     14/1/97  від

10 січня 1997 року виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

         Шостий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 321/1/99 від 23 липня 1999 року Державної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового ринку, номінальна вартість акції –10 коп.,

кількість акцій – 18 000 000  простих іменних акцій на суму 1 800 000  грн. ((загальна  кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 72 750 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму    7 275 000 грн.),  форма випуску - документарна, форма існування – бездокументарна.

         Сьомий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 32/1/00 від 26 січня 2000 року  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –

24 000 000 простих іменних акцій  на суму 2 400 000 грн. (загальна  кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва –   96 750 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 9 675 000 грн.),

форма випуску – документарна, форма існування – бездокументарна.

         Восьмий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 653/1/00 від 15 грудня 2000 року  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –

36 000 000 простих іменних акцій  на суму 3 600 000 грн. (загальна  кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва –   132 750 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 13 275 000 грн.),

форма випуску – документарна, форма існування – бездокументарна.

         Дев’ятий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 493/1/04 від 17 серпня 2004 року  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –

67 000 000 простих іменних акцій  на суму 6 700 000 грн. (загальна  кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва –   199 750 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 19 975 000 грн.),

форма випуску – документарна, форма існування – бездокументарна.

         Десятий випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 334/1/06 від 21 липня 2006 року  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –

105 000 000 простих іменних акцій  на суму 10 500 000 грн. (загальна  кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва –   304 750 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 30 475 000 грн.),

форма випуску – документарна, форма існування – бездокументарна.

         Одинадцятий випуск свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 440/1/06, дата реєстрації  04.10. 2006  року, дата видачі 10.01.2007 року  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 100 000 000 простих іменних акцій  на суму 10 000 000 грн. (загальна  кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва –   404 750 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 40 475 000 грн.), форма випуску – документарна, форма існування – бездокументарна.

         Дванадцятий  випуск – свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  акцій  № 352/1/07, дата реєстрації  02.08.2007 року, дата видачі 26.11.2007 року   Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 300 000 000 простих іменних акцій  на суму 30 000 000 грн. (загальна  кількість  простих  іменних  акцій  згідно  свідоцтва –   704  750 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 70 475 000 грн.), форма випуску – документарна, форма існування – бездокументарна.

         Банк  провів два  випуски  облігацій підприємства.

 

         Перший випуск -  свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємства  № 83/2/04  від 15 липня  2004 року Державної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку, номінальна вартість  облігації – 1 000 грн.,

кількість облігацій – 13 000  на загальну суму 13 000 000 грн., процентні облігації на пред’явника, форма випуску – документарна.

         Другий випуск -  свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  облігацій  № 999/2/07, дата реєстрації  20.12.2007 року, дата видачі 13.03.2008 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість –  1 000 000 грн., кількість облігацій – 65 на загальну суму 65 000 000 грн., облігації підприємства відсоткові іменні,  форма існування  - бездокументарна.

         Інші цінні папери Банком не розміщувалися.

         Викуплених акцій станом на 18.03.2015 р. Банк не має. 

            Статутний  капітал Банку станом на 18.03.2015р. складає  70 500 000 (сімдесят мільйонів п’ятсот тисяч) гривень.

         Привілейованих   акцій  - 250 000.

         Простих акцій  - 704 750 000.

         Попередня номінальна вартість акції – 0,10 грн.

         Нова номінальна вартість акції – 0,17 грн.

         Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про випуск акцій нової номінальної  вартості ) – 119 850 000 (сто дев’ятнадцять  мільйонів вісімсот п’ятдесят  тисяч) грн. 00 коп.

 

ВИСТУПИЛИ: Акціонери  Бобилков О.В., Зобніна С.І.,  які підтримали пропозицію  про випуск акцій нової номінальної вартості.

 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити випуск акцій  нової номінальної вартості  - 0,17 грн.

 

                            Голосували :  “ за                   -  601 826 942  голоси, або 100 %;

                                                    “ проти              -  немає;

                                                         “ утримались ”   -  немає.

 

10. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції.

         Доповідач –  акціонер Нелюбін В.Ю.   виніс  на  розгляд зборів пропозицію про необхідність внесення змін до Статуту Банку у зв’язку  зі збільшенням статутного капіталу та необхідністю  приведення  Статуту Банк  у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його у новій редакції,  та  підготувати  документи  для погодження  нової редакції Статуту  в  Національному банку України   та  її  державної  реєстрації.

         У  зборах  беруть  участь  15  акціонерів, які володіють 77 864 837  простими  акціями, кількість голосуючих акцій – 0, та 3  акціонери   які  володіють  601 826 942  простими  акціями, кількість голосуючих акцій - 601 826 942  або 100  відсотків. Рішення про зміни до Статуту Банку приймають акціонери, що мають

601 826 942  голоси, або 100 відсотків  кількості голосів, що приймають участь у зборах.

 

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Банку Гофман В.В., який підтримав  винесену на розгляд зборів пропозицію про необхідність внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його у новій  редакції.

 

ВИРІШИЛИ:  I. Внести зміни  до  Статуту  Банку  та  затвердити  нову  редакцію Статуту Банку.

         Читати в такій редакції  пункт 4.3. Статуту:

         Статутний капітал Банку  становить 119 850 000 (сто дев’ятнадцять  мільйонів вісімсот п’ятдесят   тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів  і складається  з 705 000 000 штук акцій (250 000 штук акцій  привілейованих та 704 750 000 штук акцій  простих), номінальна вартість однієї акції  

17 (сімнадцять) копійок.

         2.  Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність  до вимог чинного законодавства України.

         3. Уповноважити  голову  правління  Переверзева В.С. підписати  нову  редакцію  Статуту.

         4. Підготувати пакет документів  для  погодження  нової редакції Статуту  Банку  та  надати його до   Національного  банку  України   та  для  державної  реєстрації.

        5 . Підготувати  пакет  документів  для  реєстрації  випуску акцій   в Національній  комісії  з цінних паперів та фондового ринку.

 

 

 

                            Голосували :  “ за ”                   -  601 826 942  голоси, або 100 %;

                                                    “ проти              -  немає;

                                                         “ утримались ”   -  немає.

 

11. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Положення про наглядову раду.

         Доповідач – акціонер  Нелюбін В.Ю., який доповів   про необхідність    внесення змін до Положення про наглядову раду та затвердження його у новій редакції  у зв’язку з  приведенням  його у відповідність до Статуту у новій редакції.

 

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Банку Зобніна С.І., яка підтримала  винесену на розгляд зборів пропозицію та запропонувала  затвердити Положення про наглядову раду.

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про наглядову раду у  новій  редакції. Дане Положення  набирає чинності після  державної реєстрації Статуту  у новій редакції.

 

                             Голосували :  “ за                   -  601 826 942  голоси, або 100 %;

                                                    “ проти              -  немає;

                                                         “ утримались ”   -  немає.

 

12. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Положення про правління.

          Доповідач – акціонер Нелюбін В.Ю., який доповів   про необхідність    внесення змін до Положення про правління та затвердити його у новій редакції   у зв’язку з  приведенням  його у відповідність до Статуту у новій редакції.

 

ВИСТУПИЛИ:  Акціонер Бобилков О.В.   підтримав винесену на розгляд зборів пропозицію та запропонував  затвердити  Положення про правління.

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про правління  у  новій  редакції. Дане Положення набирає чинності після      державної реєстрації Статуту  у новій редакції.

 

                             Голосували :  “ за                   -  601 826 942  голоси, або 100 %;

                                                    “ проти              -  немає;

                                                         “ утримались ”   -  немає.

 

13. СЛУХАЛИ:  Припинення повноважень наглядової ради.

           Доповідач –  акціонер   Носенко Н.В.  запропонувала  у зв’язку з відсутністю підстав для дострокового припинення   повноважень  голови та членів наглядової ради  Банку  проголосувати  проти  дострокового припинення повноважень голови та членів наглядової ради Банку.

            

ВИРІШИЛИ:  У зв’язку з відсутністю  підстав  для  дострокового  припинення  повноважень  голови та членів наглядової ради Банку  вирішили  достроково не  припиняти  повноважень  голови та членів наглядової ради Банку.          

 

                              Голосували:  “ за                   -   немає;

                                                    “ проти              -  601 826 942  голоси, або 100 %;

                                                         “ утримались ”   -  немає.

 

14. СЛУХАЛИ:  Обрання наглядової ради.

           Доповідач -  акціонер   Бобилков О.В.  У зв’язку з ненадходженням пропозицій  щодо  складу              

наглядової ради Банку,  у визначений чинним законодавством термін, текст бюлетеня  для кумулятивного голосування    наглядовою радою Банку не затверджувався, дане питання порядку денного не може бути розглянуто.

    

ВИРІШИЛИ: У зв’язку з неподанням пропозицій від акціонерів до складу наглядової ради Банку, у визначений чинним законодавством термін, текст  бюлетеня  для кумулятивного голосування  наглядовою радою Банку не затверджувався,  дане питання порядку денного не може бути  розглянуто.

 

 

 

                             Голосували : “ за                   -   601 826 942  голоси, або 100 %;

                                                    “ проти              -   немає;

                                                         “ утримались ”   -   немає.

 

15. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди.

            Доповідач – акціонер Гофман В.В.  запропонував згідно Закону України Про акціонерні товариства” з  членами наглядової ради укласти  трудові договори  (контракти), в яких встановлюються порядок роботи, відповідальність цих посадових осіб.

Встановити розмір винагороди на місяць  заступнику голови наглядової ради - 5 500 грн.

 

ВИСТУПИЛИ:  Акціонер Мороз С.Є., який  підтримав винесену на розгляд зборів пропозицію.

 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити  наступні  умови   трудових  договорів (контрактів)  з  членами  наглядової  ради:      здійснювати  свою  діяльність  відповідно  до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку  та Положення про наглядову раду ПАТ Полтава-банк”.   Встановити  розмір  винагороди   на   місяць 

заступнику голови наглядової ради - 5 500 грн.

 

                            Голосували :  “ за                   -  601 826 942  голоси, або 100 %;

                                                    “ проти              -  немає;

                                                         “ утримались ”   -  немає.

 

        Всі питання порядку денного загальних зборів розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування  та були прийняті  рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення зборів від акціонерів не надійшло.

         

 

Голова загальних зборів                                 О.В. Некрасов

 

Секретар                                                           Н.В.  Носенко       

 
Протокол лічильної комісії 18 березня 2015 р. Надрукувати

       

                                  П Р О Т О К О Л     Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї   

                      про  результати  голосування  на  загальних  зборах  акціонерів

                            Публічного  акціонерного  товариства  “Полтава – банк”

 

18  березня  2015 р.                                  м. Полтава, вул. Паризької  Комуни, 40-а, зал засідань                                                          

 

Присутні : голова лічильної комісії:       Хоменко О.В.

                   члени лічильної комісії :        Гнатченко Н.А.

                   (обрані загальними                 Кутова О.О

                    зборами акціонерів

                   ПАТ Полтава-банк)                

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

  1. Затвердження  результатів голосування на  загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

Голосували за порядок денний :            за         - одноголосно;

                                                                   проти  - немає.

 

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:

  

З питання № 2:Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку  у 2014 р. та  їх  визначення  на 2015 р. Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту”.

        Проект рішення: Звiт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в 2014 роцi та основні напрями  діяльності  Банку на 2015 рiк  затвердити.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 3: “Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  наглядової  ради Банку”.

        Проект рішення: Звіт наглядової ради Банку затвердити.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 4: “Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  ревізійної комісії Банку”.     

        Проект рішення: Звіт ревізійної комісії Банку затвердити.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 5:“Затвердження результатів діяльності Банку у 2014р. та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми”.

        Проект рішення: Затвердити  результати  діяльності  Банку  у 2014 р.  та заходи за результатами розгляду висновків  аудиторської фірми.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 6: “Розподіл прибутку за 2014 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу”.   

        Проект рішення:   Чистий прибуток Банку за 2014 рік який підлягає розподілу загальними зборами акціонерів  -

34 294 874 грн. 80 коп.  направити:   

    -    в резервний фонд Банку (рахунок 5021) –  1 741 462 грн. 51  коп.;

    -    на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) – 20 713 612 грн. 29 коп.

    -    на виплату дивідендів по простим акціям  (рахунок 3631) –  11 839 800 грн. 00 коп.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

З питання № 7: “Розподіл нерозподіленого прибутку за 2013 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу”.   

        Проект рішення: Нерозподілений прибуток  за 2013 р. у сумі 28 636 387 грн. 71 коп.  направити на збільшення  статутного капіталу.  

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 8: “Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку”.   

        Проект рішення: Збільшити  розмір  статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість 0,17 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в сумі 49 350 000 (сорок дев’ять  мільйонів триста п’ятдесят  тисяч) грн., яка  складається: -  з частини прибутку за 2013 р. у сумі 28 636 387 грн. 71 коп. та частини  прибутку за 2014 р. у сумі 20 713 612 грн. 29 коп.

         З урахуванням  підвищення номінальної вартості акцій  статутний капітал  Банку буде сформовано у  розмірі  119 850 000 (сто дев’ятнадцять  мільйонів вісімсот п’ятдесят  тисяч) грн.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

З питання № 9: “Випуск акцій нової номінальної вартості”.   

        Проект рішення: Затвердити випуск акцій  нової номінальної вартості  - 0,17 грн.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

З питання № 10: “Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції”.   

        Проект рішення: I. Внести зміни  до  Статуту  Банку  та  затвердити  нову  редакцію Статуту Банку.          Читати в такій редакції  пункт 4.3. Статуту:

         Статутний капітал Банку  становить 119 850 000 (сто дев’ятнадцять  мільйонів вісімсот п’ятдесят   тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів  і складається  з 705 000 000 штук акцій (250 000 штук акцій  привілейованих та 704 750 000 штук акцій  простих), номінальна вартість однієї акції  17 (сімнадцять) копійок.

         2.  Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність  до вимог чинного законодавства України.

         3. Уповноважити  голову  правління  Переверзева В.С. підписати  нову  редакцію  Статуту.

         4. Підготувати пакет документів  для  погодження  нової редакції Статуту  Банку  та  надати його до   Національного  банку  України   та  для  державної  реєстрації.

        5 . Підготувати  пакет  документів  для  реєстрації  випуску акцій   в Національній  комісії  з цінних паперів та фондового ринку.  

Рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій. 3/4 голосів складає – 451 370 207

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 11 “Внесення змін до Положення про наглядову раду”.   

        Проект рішення: Затвердити Положення про наглядову раду у  новій  редакції. Дане Положення  набирає чинності після  державної реєстрації Статуту  у новій редакції.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 12: “Внесення змін до Положення про правління”.   

        Проект рішення: Затвердити Положення про правління  у  новій  редакції. Дане Положення набирає чинності після  державної реєстрації Статуту  у новій редакції.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 13: “Припинення повноважень наглядової ради”.   

        Проект рішення: Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради Банку у зв’язку з необхідністю приведення  складу наглядової ради до вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність”

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

            -

         -

“ПРОТИ”

   601 826 942     

      100%

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 14: “Обрання наглядової ради” (кумулятивне голосування).   

        Проект рішення: У зв’язку з неподанням пропозицій від акціонерів до складу наглядової ради Банку, у визначений чинним законодавством термін, текст  бюлетеня  для кумулятивного голосування  наглядовою радою Банку не затверджувався,  дане питання порядку денного не може бути  розглянуто.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 15: “Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди”.   

 

        Проект рішення: Затвердити  наступні  умови   цивільно-правових  договорів  з  членами  наглядової ради та трудового договору  (контракту) з головою наглядової  ради:  здійснювати  свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку  та Положення про наглядову раду ПАТ Полтава-банк”.   Встановити  розмір їх винагороди.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Гнатченко Н.А.,  яка запропонувала затвердити результати голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

                                       Голосували :   за              - одноголосно;

                                                                проти       - немає.

 

         

 

    Голова лічильної комісії:                              О.В.  Хоменко

 

    Члени лічильної комісії:                                Н.А.  Гнатченко

 

                                                                              О.О. Кутова

  

 

                      

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #7 Надрукувати

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

                                                   I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента         Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”

2. Код за ЄДРПОУ                                09807595

3. Місцезнаходження                            36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а

4. Міжміський код, телефон та факс  (05322) 2-78-63,  (05322) 2-78-63

5. Електронна поштова адреса             Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.   

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття

    інформації  - www.poltavabank.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

                                                  II. Текст повідомлення

Емiтент ПАТ Полтава-банк (код за ЄДРПОУ- 09807595) на пiдставi iнформацiї, отриманої 03.11.2014 р. вiд особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, iнформує про змiни, що вiдбулись на рахунку власника акцій – фізичної особи, якій належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента, пов'язанi з купiвлею-продажем акцiй емiтента на позабiржовому ринку, а саме: розмiр пакету акцiй фiзичної особи до змiн складав 276330936 голосуючих акцiй, або 39.1959 вiдсоткiв до статутного капiталу (39.2098 вiдсоткiв до голосуючих акцiй), пiсля змiни розмiр пакету голосуючих акцiй у фiзичної особи збiльшився на 43459500 голосуючих акцiй, або 6.1645 вiдсоткiв до статутного капiталу (6.1667 вiдсоткiв до голосуючих акцiй) i становить 319790436 голосуючих акцiй, або 45.3603 вiдсоткiв до статутного капiталу (45.3764 вiдсоткiв до голосуючих акцiй). В полi дата змiн зазначається дата змiн на рахунку фізичної особи, якій належить  10 і більше відсотків голосуючих акцій ПАТ Полтава-банк - 31.10.2014 р.                                                  

                                                            III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у  повідомленні,

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

    2. Голова правління    _________________      В.С. Переверзев                        04.11.2014 р.

М.П.                                         (підпис)                (ініціали та прізвище керівника)  (дата)   

                                

 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік Надрукувати

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-банк"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
09807595
1.4. Місцезнаходження емітента
Полтавська , Октябрський, 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0532227863 0532227863
1.6. Електронна поштова адреса емітента
Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

 

Більш детальна інформація в файлі за посилянням>>

 
<< Початок < Попередня 11 12 13 14 15 16 17 18 Наступна > Кінець >>

Всього 127 - 135 з 156

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>