Увійти до Веб-банкінгу АТ Полтава-Банк - Інформація АТ Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
Протокол лічильної комісії 9 лютого 2016 р. Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л Л І Ч И Л Ь Н О Ї К О М І С І Ї № 2 
  про результати голосування на річних загальних зборах акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”

09 лютого 2016 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань  

Присутні : голова лічильної комісії: Хоменко О.В.
  члени лічильної комісії : Гнатченко Н.А.
  (обрані загальними Кутова О.О
  зборами акціонерів
  ПАТ “Полтава-банк”)  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження результатів голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”.
  (голосування бюлетенем № 3)
Голосували за порядок денний : “за” - одноголосно;
  “проти” - немає.  
1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів: 

З питання № 3: “Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2015 р. та їх визначення на 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту”. 
  Проект рішення: Затвердити звiт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2015 р.
та основні напрями діяльності Банку на 2016 р. 
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
З питання № 4: “Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку”.
  Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Банку.
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
З питання № 5: “Затвердження результатів діяльності Банку у 2015р. та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми”.
  Проект рішення: Затвердити результати діяльності Банку у 2015 р. та заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми. 
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
З питання № 6: “Розподіл прибутку за 2015 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу”.  
  Проект рішення: Чистий прибуток Банку за 2015 рік який підлягає розподілу загальними зборами акціонерів - 38 481 389 грн. 28 коп. направити:  
  - в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 1 925 487 грн. 53 коп.;
  - на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) – 35 250 000 грн. 00 коп.
  - на виплату дивідендів по простим акціям (рахунок 3631) – 1 305 901 грн. 75 коп.
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
З питання № 7: “Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку”.  
  Проект рішення: Збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість - 0,22 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в сумі -35 250 000 (тридцять п’ять мільйонів двісті п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп. З урахуванням підвищення номінальної вартості акцій статутний капітал Банку буде сформовано у розмірі 155 100 000 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп.
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
З питання № 8: “Випуск акцій нової номінальної вартості”.  
  Проект рішення: Затвердити випуск акцій нової номінальної вартості - 0,22 грн. 
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
З питання № 9: “Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції”.  
  Проект рішення: I. Внести зміни до Статуту Банку та затвердити нову редакцію Статуту Банку.
  Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту:
  Статутний капітал Банку становить 155 100 000 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів сто тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів і складається з 705 000 000 штук акцій 
(250 000 штук акцій привілейованих та 704 750 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 22 (двадцять дві) копійки.
  2. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України. 
  3. Уповноважити голову правління Переверзева В.С. підписати нову редакцію Статуту.
  4. Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації. 
  5 . Підготувати пакет документів для реєстрації випуску акцій в Національній комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.  
  Рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій. 3/4 голосів складає – 503 842 779
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
З питання № 10 “Припинення повноважень наглядової ради”.  
  Проект рішення: припинити повноваження наглядової ради.
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
З питання № 11: “Обрання наглядової ради” (кумулятивне голосування).  
  Проект рішення: Обрати наглядову раду Банку у наступному складі:
  Варіанти голосування: Кількість голосів
Кількість кумулятивних голосів, що взяли участь у голосуванні 3 358 951 860
“ЗА” в розрізі кандидатів: 
  1. Некрасов Олександр Васильович 674 452 166
  2. Нелюбін Вячеслав Юрійович 671 452 166
  3. Некрасов Костянтин Олександрович 670 952 166 
  4. Вакула Ольга Леонідівна – незалежний член наглядової ради 671 143 196
  5. Котенко Ольга Григорівна – незалежний член наглядової ради 670 952 166
“ПРОТИ” всіх кандидатів -
“УТРИМАВСЯ” по всім кандидатам -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними -
Рішення прийнято.
З питання № 12: “Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди”.  
  Проект рішення: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та трудових договорів (контрактів) з головою та заступником голови наглядової ради: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про наглядову раду ПАТ ”Полтава-банк”. Встановити розмір їх винагороди на місяць: голові наглядової ради – 14 000 грн., заступнику голови наглядової ради – 6 500 грн., членам наглядової ради – 2 500 грн. 
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Гнатченко Н.А., яка запропонувала затвердити результати голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” (голосування бюлетенем № 3). 
ВИРІШИЛИ: Затвердити результати голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” (голосування бюлетенем № 3 ).
  Голосували : “за” - одноголосно;
  “проти” - немає.  

  Голова лічильної комісії: О.В. Хоменко

  Члени лічильної комісії: Н.А. Гнатченко

  О.О. Кутова  
   


 
Протокол річних загальних зборів акціонерів 09 лютого 2016р. Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л № 1
  річних загальних зборів акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава - банк”

  09 лютого 2016 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань
  Початок зборів - 16.00; закінчення зборів - 17.00.

  Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” річні загальні збори акціонерів ПАТ “Полтава-банк” скликані за рішенням наглядової ради (протокол № 42 від 22.12 2015 р.). 
  При здійсненні організаційних заходів з підготовки до проведення річних загальних зборів акціонерів, наглядова рада Банку керувалась вимогами Цивільного кодексу України, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок” та інших нормативно-правових актів України.
  Офіційне повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів було опубліковано в
офіційному друкованому виданні НКЦПФР “Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку” 05.01.2016 р. № 2, в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок 
цінних паперів, а також на власному веб-сайті. 
  Письмове повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний було надіслано всім акціонерам персонально поштовим відправленням.
  Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів по 09 лютого 2016 р. акціонерам та їх представникам була надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного винесеними на голосування на річних загальних зборах акціонерів.
  У строки, встановлені ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства” пропозицій до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надійшло.
  Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб річних загальних зборів акціонерів Банку проводилась 
09 лютого 2016 р. з 15.00 до 15.55 за місцем проведення зборів: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, 
зал засідань. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснювалася на підставі переліку акціонерів,  
які мають право брати участь у загальних зборах, складеного відповідно до ст. 34 Закону України “Про акціонерні товариства” станом на 24-ту годину 03 лютого 2016 р. ПАТ НДУ та наданого Депозитарною установою.
  Для реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів рішенням наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” (протокол № 3 від 04.01.2016 р.) була призначена реєстраційна комісія. 
  Згідно чинного законодавства України, реєстраційна комісія провела реєстрацію прибувших на збори акціонерів та їх уповноважених представників.  
  Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів станом на 03 лютого 2016 р., складає 2 754 особи.
  Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які уклали відповідні договори з депозитарною установою, та відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 09 лютого 2016 р. – 673 414 827 штук.
  Загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів складає –
17 осіб, з них: - 12 осіб, власники 18 710 738 акцій, яким належать - 0 голосів в ПАТ “Полтава-банк”;
5 осіб - власники голосуючих акцій, яким належать 671 790 372 голоси в ПАТ “Полтава-банк”.
  Річні загальні збори акціонерів мають кворум 99,76 % та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.  
  Присутні:  
Президія зборів: 1. Некрасов О.В. – голова зборів – голова наглядової ради Банку 
  (згідно Статуту Банку).
  2. Носенко Н.В. – секретар зборів (обрана загальними зборами).
   
  Затверджується порядок (регламент) проведення річних загальних зборів.
  Пропонується до розгляду та затвердження наступний порядок проведення загальних зборів: 
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для виступу пропонується встановити до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин;
- заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.
  Після розгляду кожного питання порядку денного голова зборів ставить на голосування проект рішення.
  Порядок голосування з кожного питання порядку денного роз’яснює голова лічильної комісії.
 
  Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою (протокол № 9 від 29.01. 2016 р. та протокол № 13 від 04.02.2016 р.).
  За результатами підрахунку голосів лічильною комісією складається протокол, який підписується головою та членами лічильної комісії.
  Хід зборів та прийняті на ньому рішення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем зборів.
  З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Банку, керуватися нормами Статуту, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України.

  Голосували : “ за ” - одноголосно;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались” - немає. 

  П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :
 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
 2. Обрання секретаря загальних зборів. 
 3. Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2015 р. та їх визначення на 2016 р. 
  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.
 5. Затвердження результатів діяльності Банку у 2015 р. та заходів за результатами розгляду висновків  
  аудиторської фірми.
6. Розподіл прибутку за 2015 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
7. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
8. Випуск акцій нової номінальної вартості.
9. Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції.
10. Припинення повноважень наглядової ради.
11. Обрання наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди.

1. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії загальних зборів. Доповідач голова зборів Некрасов О.В. запропонував для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів обрати лічильну комісію. Акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах та мають голосуючі акції, видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
  Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня
з зазначенням в ньому прийнятого рішення.
  Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів у бюлетенях та оголошує результати голосування. 
  Відповідно до рішення наглядової ради (протокол № 2 від 05.01.2016) до складу лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава – банк” запропоновано наступні кандидатури:
Хоменко О.В. – голова лічильної комісії, Гнатченко Н.А. та Кутова О.О.- члени лічильної комісії.
  Інших пропозицій або заперечень від акціонерів не надійшло.
  Голова зборів оголосив, що у зв’язку з тим, що лічильна комісія ще не обрана, підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного, згідно рішення наглядової ради (протокол № 3 від 06.01.2016) доручено реєстраційній комісії.
  Голова зборів запропонував проголосувати бюлетенем № 1.

 ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О.В., члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

  Голосували : “ за ” - 671 790 372 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає;  
  “ утримались ” - немає.

  Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одноголосно.


2. СЛУХАЛИ: Обрання секретаря загальних зборів. Доповідач голова зборів Некрасов О.В. запропонував обрати секретарем загальних зборів Носенко Н.В. та проголосувати бюлетенем № 2.

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем загальних зборів Носенко Н.В. 

  Голосували : “ за ” - 671 790 372 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались ” - немає.

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2015 р. та їх визначення на 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  Доповідач - голова правління ПАТ ”Полтава-банк” Переверзев В.С.
  Протягом 2015 року діяльність Банку була визначена зростанням капіталу Банку до 470 401 тис. грн., прибуток склав – 38 489 тис. 889 грн. 28 коп.
  Загальна сума доходів ПАТ “Полтава - банк” за 2015 рік становила 268 207 тис. грн., що на 4,5 % більше за відповідний показник 2014 року.  
  У 2015 році Банк мережу відділень не розширював, але продовжував удосконалювати діяльність відділень. Відділення, які не мали перспектив розвитку, були закриті.
  Загальна кількість відділень Банку станом на 01.01. 2016 року - 96, як по області так і в регіонах України.
  Основними завданнями Банку у 2015 році були: збільшення капіталу, отримання прибутку, поліпшення якості активів, підвищення ефективності діяльності, підтримка на достатньому рівні платоспроможності та ліквідності, кредитно-фінансова підтримка всіх галузей економіки, забезпечення надійної та стабільної роботи клієнтів, підтримка високої репутації Банку.
  Правління та персонал Банку досягли за минулий рік значних якісних змін у своїй діяльності, що дасть можливість Банку ефективно працювати в поточному році.
  Основні напрями діяльності Банку на 2016 рік:
- активізація своєї діяльності в тих напрямах, де є конкурентні переваги, розширення спектру та підвищення якості банківських послуг;
- формування ділових стосунків з клієнтами банку на основі індивідуального підходу до їх потреб та принципах взаємовигідного співробітництва;
- збільшення статутного капіталу банку, як одного з головних факторів підвищення його надійності;
- збільшення кількості клієнтів банку, створення оптимальних умов для роботи з клієнтами, розробка нових пакетів послуг, утримання доходності операцій з розрахунково-касового обслуговування; підвищення якості та швидкості обслуговування клієнтів; дотримання високих стандартів в області банківської таємниці з урахуванням інтересів клієнтів;
- формування якісного кредитного портфелю; проведення виваженої кредитної політики, що дозволяє знизити ризики кредитних операцій; 
- розвиток операцій з кредитування фізичних осіб, на основі впровадження зарплатних проектів та детального вивчення фінансового стану позичальників;
- розвиток ресурсної бази з метою задоволення потреб клієнтів у банківських продуктах з урахуванням фінансових можливостей і забезпечення ліквідності;
- збільшення кредитного портфелю суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб (придбання житла, споживчі цілі);
- підвищення якості менеджменту і прийнятих управлінських рішень, а також якості обслуговування клієнтів
за допомогою підвищення кваліфікації і спеціалізації персоналу банку та введення нових програмних комплексів;
- підвищення ефективності ризик - менеджменту шляхом розробки, актуалізації та впровадження внутрішніх нормативних документів з управління банківськими ризиками, удосконалення процедур та методик з управління ризиками;
- застосування сучасних інформаційних технологій, постійне удосконалення існуючих;
- вдосконалення систем внутрішнього контролю;
- постійне здійснення фінансового моніторингу по всім банківським операціям;
- диверсифікація діяльності на різних напрямках з метою зниження банківських ризиків.


ВИСТУПИЛИ: В обговоренні питання взяли участь акціонери:
  1. Гофман В.В.
  2. Зобніна С.І.
  3. Щербак Л.І. 
  4. Бобилков О.В.
  5. Мороз С.Є.
  6. Хоменко О.В.
   
  В виступах була проаналізована діяльність Банку за 2015 рік.
  Було запропоновано звiт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в 2015 році та основні напрями діяльності Банку на 2016 рік затвердити.

ВИРІШИЛИ: Заслухавши та обговоривши доповідь голови правління Банку Переверзева В.С. загальні збори акціонерів постановляють:  
затвердити звiт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в 2015 році та основні напрями діяльності Банку на 2016 рік. 

  Голосували : “ за ” - 671 790 372 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались ” - немає.

4. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.
  Доповідач – голова наглядової ради Некрасов О.В.
  У своїй роботі в звітному періоді наглядова рада керувалась законодавством України, Статутом Банку, Положенням про наглядову раду та іншими внутрішніми документами Банку.
  Засідання наглядової ради проводились регулярно згідно з регламентом її роботи.  
  Протягом звітного періоду наглядовою радою проведено 43 засідання, на яких розглянуто 72 питання:
внутрішнього та зовнішнього аудиту - 23, діяльності відділень - 10, діяльності правління - 16, корпоративного управління - 16, управління ризиками - 7. 
  Головною функцією наглядової ради є контроль, тому питанням аудиту приділялось найбільше уваги.
Це дало можливість досконально відстежувати більшість процесів, які відбувались протягом звітного періоду у значній частині відокремлених підрозділів та головному офісі та відповідним чином спрямовувати діяльність правління для виконання поставлених завдань.
  Постійний аналіз діяльності правління, його звітів дав можливість наглядовій раді в складній економічній ситуації, в умовах нестабільності, визначати пріоритети та коригувати стратегію розвитку Банку. Такий підхід в значній мірі забезпечив загальний позитивний результат за підсумками 2015 року.
  Наглядова рада вважає, що в звітному періоді фінансово-господарська діяльність Банку, яка здійснювалась правлінням і працівниками всіх структурних підрозділів, була задовільною.

ВИСТУПИЛИ: В обговоренні взяли участь акціонери:
  1. Нелюбін В.Ю.
  2. Зобніна С.І.
  3. Некрасов К.О.
  В виступах була проаналізована діяльність наглядової ради за 2015 рік. 
  Було запропоновано затвердити звiт наглядової ради Банку.  

ВИРІШИЛИ: Заслухавши та обговоривши доповідь голови наглядової ради Некрасова О.В. загальні збори постановляють: затвердити звіт наглядової ради Банку.

  Голосували : “ за ” - 671 790 372 голоси , або 100 %;
  “ проти ” - немає; 
  “ утримались ” - немає.
   
5. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів діяльності Банку у 2015 р. та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми. Доповiдач акціонер Щербак Л.І.
  1. Затвердження результатів діяльності Банку у 2015 році. Доповідач ознайомила збори з річною фінансовою звітністю Банку за 2015 рік: (звіт про фінансовий стан (Баланс); звіт про прибутки і збитки та інший сукупний  

дохід (Звіт про фінансові результати); звіт про рух грошових коштів за непрямим методом; звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал); примітки до звітів) та запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність.
  2. Доповідач ознайомила збори з висновками аудиторської фірми ТОВ “БДО” та заходами розробленими правлінням щодо висновків аудиторської фірми та рекомендованими наглядовою радою для затвердження загальними зборами.

ВИСТУПИЛИ: В обговоренні прийняли участь акціонери Гофман В.В., Зобніна С.І., які запропонували загальним зборам акціонерів затвердити результати діяльності Банку у 2015 році та заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ “БДО”.

ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити Річну фінансову звітність Банку за 2015 рік : (звіт про фінансовий стан (Баланс) ; звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); звіт про рух грошових коштів за непрямим методом; звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал); примітки до звітів).
  2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми:
- розробити програму капіталізації відповідно до чинного законодавства;
- забезпечити кредитний ризик на прийнятному рівні; 
- посилити контроль за ризиками активних операцій з повязаними з Банком особами, дотримувати норматив Н9 «Норматив максимального сукупного розміру кредитів кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами»;
- посилити контроль за структурою активів та пасивів в розрізі строків до погашення;
- активізувати роботу по реалізації активів, утримуваних для продажу;
- посилити контроль за складанням фінансової звітності;
- проводити регулярне стрес-тестування та оцінку можливих негативних сценаріїв розвитку банківського ризику;
- планувати та проводити відділом внутрішнього аудиту перевірки наступних напрямів:
• стан внутрішнього контролю за складанням фінансової звітності;
• стан визначення категорії якості кредитних операцій та достовірність форми 604 статистичної звітності «Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями»;
• стан внутрішнього контролю за визначенням пов’язаних з Банком осіб, проведенням активних операцій з повязаними з Банком особами, дотримання нормативу Н9 «Норматив максимального сукупного розміру кредитівкредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами»;
• стан внутрішнього контролю за складанням 631 форми «Звіт про структуру активів та пасивів за строками».
   
  Голосували : “ за ” - 671 790 372 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає;
  “ утримались ” - немає.
  
6. СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку за 2015 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.  
  Доповідач - акціонер Гофман В.В. запропонував чистий прибуток Банку за 2015 рік який підлягає розподілу загальними зборами акціонерів - 38 481 389 грн. 28 коп. направити:  
згідно чинного законодавства - в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 1 925 487 грн. 53 коп.; 
для забезпечення збільшення статутного капіталу - на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) –
35 250 000 грн. 00 коп.; - на виплату дивідендів по простим акціям (рахунок 3631) – 1 305 901 грн. 75 коп.

ВИРІШИЛИ: Чистий прибуток Банку за 2015 рік який підлягає розподілу загальними зборами акціонерів - 
38 481 389 грн. 28 коп. направити:  
  - в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 1 925 487 грн. 53 коп.;
  - на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) – 35 250 000 грн. 00 коп.
  - на виплату дивідендів по простим акціям (рахунок 3631) – 1 305 901 грн. 75 коп.
   
   


  Голосували : “ за ” - 671 790 372 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає;
  “ утримались” - немає.

7. СЛУХАЛИ: Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
  Доповідач - акціонер Некрасов О.В 
  Статутний капітал Банку станом на 09.02.2016 року складає 119 850 000(сто дев’ятнадцять мільйонів вісімсот п’ятдесят тисяч) грн., або 705 000 000 (сімсот п’ять мільйонів) акцій з яких:
250 000 привілейованих акцій та 704 750 000 простих акцій, номінальна вартість акцій – 0,17 грн.
  Необхідно збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість 0,22 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в сумі 
35 250 000 (тридцять п’ять мільйонів двісті п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.
  З урахуванням підвищення номінальної вартості акцій статутний капітал Банку буде сформовано у розмірі 155 100 000 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп.

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Щербак Л.І.. Пропозиція про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку підтримана.

ВИРІШИЛИ: Збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість - 0,22 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку 
в сумі 35 250 000 (тридцять п’ять мільйонів двісті п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.
  З урахуванням підвищення номінальної вартості акцій статутний капітал Банку буде сформовано у розмірі 155 100 000 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп.
   
  Голосували : “ за ” - 671 790 372 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає;
  “ утримались ” - немає.
   
8. СЛУХАЛИ: Випуск акцій нової номінальної вартості. 
  Доповідач – акціонер Нелюбін В.Ю.
  Повне найменування Банку - Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”, код за ЄДРПОУ - 09807595, місцезнаходження - 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.  
  Посадові особи Банку :  
1. Переверзев Віталій Станіславович – голова правління ПАТ “Полтава-банк”, 1970 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація – магістр з управління державними фінансами, виробничий стаж 25 років, на даній посаді 3 роки, основне місці роботи – ПАТ “Полтава-банк”, голова правління.
2. Некрасов Олександр Васильович – голова наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1950 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 40 років, на даній посаді 3 роки, основне місці роботи – ПАТ “Полтава-банк”, голова наглядової ради.
3. Нелюбін Вячеслав Юрійович- заступник голови наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1952 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 45 років, на даній посаді 6 років, основне місце роботи - ПАТ “Полтава-банк”, заступник голови наглядової ради.
4. Некрасов Костянтин Олександрович – член наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1975 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 23 роки, на даній посаді 13 років, основне місце роботи – ПАТ “Лубнифарм”, голова наглядової ради.
5. Щербак Людмила Іванівна - головний бухгалтер ПАТ “Полтава-банк”, 1952 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 45 років, на даній посаді 22 років, основне місце роботи - ПАТ “Полтава-банк”, головний бухгалтер.
  Інформація про депозитарій, якій здійснює обслуговування випусків цінних паперів – Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”, код за ЄДРПОУ - 30370711, місцезнаходження – 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, здійснює професійну діяльність на фондовому ринку згідно Правил центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФР № 2092 від 01.10.2013. Договір про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ-2865 від 23.12.2013.
  Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту - аудиторська фірма товариство з обмеженою відповідальністю “БДО”, код за ЄДРПОУ - 20197074, місцезнаходження - 02121, м. Київ, Харківське шосе, 

201-203, свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, реєстраційний номер Свідоцтва: 88, серія та номер Свідоцтва:
П 000088, строк дії Свідоцтва: з 16.04.2013 до 22.12.2016.
  Банк провів тринадцять випусків акцій, три з яких зареєстровані Міністерством фінансів України, а десять Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
  Перший випуск - свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 300/1/93 від 17 грудня 1993 року Міністерства фінансів України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 110 000 простих іменних акцій, загальна сума випуску – 11 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 110 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 11 000 грн.), форма випуску - документарна, форма існування – бездокументарна.
  Другий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 169/1/95 від 20 квітня 1995 року Міністерства фінансів України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 1 700 000 простих іменних акцій, загальна сума випуску – 170 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 1 700 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 170 000 грн.), форма випуску - документарна, форма існування – бездокументарна.
  Третій випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 591/1/95 від 21 грудня 1995 року Міністерства фінансів України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 9 590 000 простих іменних акцій на суму 959 000 грн. та 100 000 привілейованих іменних акцій на суму 10 000 грн., загальна сума 
емісії 969 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 9 590 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 959 000 грн., кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва – 100 000 номінальною 
вартістю 10 коп. кожна на суму 10 000 грн., сума згідно свідоцтва 969 000 грн.), форма випуску - документарна, форма існування – бездокументарна. 
  Четвертий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 14/1/97 від 10 січня 1997 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 18 350 000 простих іменних акцій на суму 1 835 000 грн. та 150 000 привілейованих іменних акцій на суму 15 000 грн., загальна сума емісії 1 850 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 18 350 000 
номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 1 835 000 грн., кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва – 150 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 15 000 грн., сума згідно свідоцтва 1 850 000 грн.) , форма випуску - документарна, форма існування – бездокументарна. 
  П’ятий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (простих іменних) № 333/1/98 від 17 червня 1998 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції –10 коп., 
кількість акцій – 25 000 000 простих іменних акцій на суму 2 500 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва –54 750 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 5 475 000 грн.), форма випуску - документарна, форма існування – бездокументарна. 
  Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17 червня 1998 року було видано cвідоцтво про реєстрацію випуску акцій (привілейованих іменних) за № 334/1/98 (загальна кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва - 250 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 25 000 грн.) замість cвідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів № 591/1/95 від 21 грудня 1995 року виданого Міністерством фінансів України та cвідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів № 14/1/97 від 
10 січня 1997 року виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
  Шостий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 321/1/99 від 23 липня 1999 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції –10 коп., 
кількість акцій – 18 000 000 простих іменних акцій на суму 1 800 000 грн. ((загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 72 750 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 7 275 000 грн.), форма випуску - документарна, форма існування – бездокументарна. 
  Сьомий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 32/1/00 від 26 січня 2000 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –
24 000 000 простих іменних акцій на суму 2 400 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 96 750 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 9 675 000 грн.), 
форма випуску – документарна, форма існування – бездокументарна.
  Восьмий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 653/1/00 від 15 грудня 2000 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –
36 000 000 простих іменних акцій на суму 3 600 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 132 750 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 13 275 000 грн.), 
форма випуску – документарна, форма існування – бездокументарна.
  Дев’ятий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 493/1/04 від 17 серпня 2004 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –

67 000 000 простих іменних акцій на суму 6 700 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 199 750 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 19 975 000 грн.), 
форма випуску – документарна, форма існування – бездокументарна.
  Десятий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 334/1/06 від 21 липня 2006 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –
105 000 000 простих іменних акцій на суму 10 500 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 304 750 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 30 475 000 грн.), 
форма випуску – документарна, форма існування – бездокументарна.
  Одинадцятий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 440/1/06, дата реєстрації 04 жовтня 2006 року, дата видачі 10 січня 2007 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 100 000 000 простих іменних акцій на суму 10 000 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 404 750 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 40 475 000 грн.), форма випуску – документарна, форма існування – бездокументарна.
  Дванадцятий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 352/1/07, дата реєстрації 02 серпня 2007 року, дата видачі 26 листопада 2007 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 300 000 000 простих іменних акцій на суму 30 000 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 704 750 000 номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 70 475 000 грн.), форма випуску – документарна, форма існування – бездокументарна.
  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 02 серпня 2007 року № 352/1/07, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 26 листопада 2007 року (форма існування акцій документарна, акції прості іменні) втратило чинність на підставі видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 13 травня 2011 року № 237/1/11, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (форма існування акцій бездокументарна, акції прості іменні).
  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 17 червня 1998 року № 334/1/98, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (форма існування акцій документарна, акції привілейовані іменні) втратило чинність на підставі видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 13 травня 2011 року № 238/1/11, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (форма існування акцій бездокументарна, акції привілейовані іменні).
  Тринадцятий випуск (збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій):  
  - свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 69/1/2015, дата реєстрації 07 липня 2015 року, дата видачі 07 липня 2015 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 17 коп., кількість акцій – 704 750 000 простих іменних акцій на суму 119 807 500 грн., форма існування – бездокументарна;
  - свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 70/1/2015, дата реєстрації 07 липня 2015 року, дата видачі 07 липня 2015 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 17 коп., кількість акцій – 250 000 привілейованих іменних акцій на суму 42 500 грн., форма існування – бездокументарна;
  Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 13 травня 2011 року № 237/1/11 та № 238/1/11, видані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати такими, що анульовані.
  Банк провів два випуски облігацій підприємства.
  Перший випуск - свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємства № 83/2/04 від 15 липня 2004 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість облігації – 1 000 грн.,
кількість облігацій – 13 000 на загальну суму 13 000 000 грн., процентні облігації на пред’явника, форма випуску – документарна.
  Другий випуск - свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 999/2/07, дата реєстрації 20.12.2007 року, дата видачі 13.03.2008 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість – 1 000 000 грн., кількість облігацій – 65 на загальну суму 65 000 000 грн., облігації підприємства відсоткові іменні, форма існування - бездокументарна.
  Інші цінні папери Банком не розміщувалися. 
  Викуплених акцій станом на 09.02.2016 р. Банк не має.  
  Статутний капітал Банку станом на 09.02.2016року складає 119 850 000 (сто дев’ятнадцять мільйонів вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень.
  Привілейованих акцій - 250 000.
  Простих акцій - 704 750 000.
  Попередня номінальна вартість акції – 0,17 грн.
  Нова номінальна вартість акції – 0,22 грн.
  

  Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про випуск акцій нової номінальної вартості ) – 155 100 000 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп.

ВИСТУПИЛИ: Акціонери Бобилков О.В., Зобніна С.І., які підтримали пропозицію про випуск акцій нової номінальної вартості.

ВИРІШИЛИ: Затвердити випуск акцій нової номінальної вартості - 0,22 грн. 

  Голосували : “ за ” - 671 790 372 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає;
  “ утримались ” - немає.

9. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції.
  Доповідач – акціонер Нелюбін В.Ю. виніс на розгляд зборів пропозицію про необхідність внесення змін до Статуту Банку у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу та необхідністю приведення Статуту Банк у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення його у новій редакції, та підготувати документи для погодження нової редакції Статуту в Національному банку України та її державної реєстрації.
   
ВИСТУПИЛИ: Акціонер Банку Гофман В.В., який підтримав винесену на розгляд зборів пропозицію про необхідність внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції.

ВИРІШИЛИ: I. Внести зміни до Статуту Банку та затвердити нову редакцію Статуту Банку. 
  Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту:
  Статутний капітал Банку становить 155 100 000 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів сто тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів і складається з 705 000 000 штук акцій (250 000 штук акцій привілейованих та 704 750 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 22 (двадцять дві) копійки.
  2. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.
  3. Уповноважити голову правління Переверзева В.С. підписати нову редакцію Статуту.
  4. Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації. 
  5 . Підготувати пакет документів для реєстрації випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  Голосували : “ за ” - 671 790 372 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає;
  “ утримались ” - немає.

10. СЛУХАЛИ: Припинення повноважень наглядової ради.
  Доповідач – акціонер Носенко Н.В. запропонувала у зв’язку з закінченням терміну, на який обиралася 
наглядова рада, припинити повноваження наглядової ради:
  1. Некрасов О.В. - голова наглядової ради.
  2. Нелюбін В.Ю. - заступник голови наглядової ради. 
  3. Некрасов К.О. - член наглядової ради.  
   
ВИРІШИЛИ: У зв’язку з закінченням терміну, на який обиралася наглядова рада, припинити повноваження наглядової ради:
  1. Некрасов О.В. - голова наглядової ради.
  2. Нелюбін В.Ю. - заступник голови наглядової ради. 
  3. Некрасов К.О. - член наглядової ради.  

  Голосували: “ за ” - 671 790 372 голоси, або 100%;
  “ проти ” - немає;
  “ утримались ” - немає.

 11. СЛУХАЛИ: Обрання наглядової ради.
  Доповідач - акціонер Бобилков О.В. запропонував обрати строком на три роки, згідно Статуту Банку, новий склад наглядової ради.
  Відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Банку, обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
  Рішенням наглядової ради (протокол № 13 від 04.02. 2016 р.) затверджено перелік осіб - кандидатів на посаду членів наглядової ради:
  1. Некрасов О.В.  
  2. Нелюбін В.Ю.  
  3. Некрасов К.О.  
  4. Вакула О.Л. – незалежний член наглядової ради.
  5. Котенко О.Г. - незалежний член наглядової ради.

ВИРІШИЛИ: Обрати, строком на три роки, згідно Статуту Банку, наглядову раду у наступному складі:
  1. Некрасов О.В.  
  2. Нелюбін В.Ю.  
  3. Некрасов К.О.  
  4. Вакула О.Л. – незалежний член наглядової ради.
  5. Котенко О.Г. - незалежний член наглядової ради.

Голосували : за Некрасова О.В. - 674 452 166 кумулятивних голосів;
  за Нелюбіна В.Ю. - 671 452 166 кумулятивних голосів;  
  за Некрасова К.О. - 670 952 166 кумулятивних голосів;
  за Вакулу О.Л. - 671 143 196 кумулятивних голосів;
  за Котенко О.Г. - 670 952 166 кумулятивних голосів. 
Рішення прийнято.

12. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди.
  Доповідач – акціонер Гофман В.В. запропонував згідно Закону України “Про акціонерні товариства” з членами наглядової ради укласти цивільно-правові договори, а з головою та заступником голови наглядової ради укласти трудові договори (контракти), в яких встановлюються порядок роботи, відповідальність цих посадових осіб.
Встановити розмір винагороди на місяць: голові наглядової ради – 14 000 грн., заступнику голови наглядової ради – 6 500 грн., членам наглядової ради – 2 5000 грн. 

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Мороз С.Є., який підтримав винесену на розгляд зборів пропозицію.

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та трудових договорів (контрактів) з головою та заступником голови наглядової ради: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про наглядову раду ПАТ ”Полтава-банк”. Встановити розмір винагороди на місяць: голові наглядової ради – 14 000 грн., заступнику голови наглядової ради – 6 500 грн., членам наглядової ради – 2 5000 грн. 

  Голосували : “ за ” - 671 790 372 голоси, або 100 %;
  “ проти ” - немає;
  “ утримались ” - немає.

  Всі питання порядку денного річних загальних зборів розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо організації та проведення зборів від акціонерів не надійшло.
   

Голова загальних зборів О.В. Некрасов


Секретар Н.В. Носенко  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #11 Надрукувати
  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
1.5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
  II. Текст повідомлення
  Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк”, які відбулись 09.02.2016 р. (протокол № 1 від 09.02.2016 р.), рішення наглядової ради Банку (протокол № 16 від 09.02.2016 р.) та згідно Статуту Банку відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме: 
Припинено повноваження:
  1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 09.02.2016 р. Розмір пакету акцій 45,3651 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді голови наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 09.02.2016 р., 3 роки 3 місяці.
  2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 09.02.2016 р. Розмір пакету акцій 0,0710 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді заступника голови наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з 23.10.2012 р. по 09.02.2016 р., 6 років 3 місяці.
  3. Член наглядової ради – Некрасов Костянтин Олександрович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 09.02.2016 р. Розмір пакету акцій 39,8375 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді члена наглядової ради Банку з 20.09.2002 р. по 09.02.2016 р., 13 років 4 місяці.
Обрано:
  1. Голова наглядової ради – Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку 09.02.2016 р., а також рішення наглядової ради Банку 09.02.2016 р. (протокол 
№ 16 від 09.02.2016 р.). Розмір пакету акцій 45,3651 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: голова правління ПАТ “Полтава-банк” по 22.10.2012 р., голова наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” з 23.10.2012 р. по 09.02.2016 р. 
2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку 09.02.2016 р., а також рішення наглядової ради Банку 09.02.2016 р. (протокол № 16 від 09.02.2016 р.). Розмір пакету акцій 0,0710 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: начальник Управління корпоративних фінансів ПАТ “Полтава-банк”, голова наглядової ради з 10.04.2012 р. по 23.10.2012 р., заступник голови наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р. та з 23.10.2012 р. по 09.02.2016 р.
3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Некрасов Костянтин Олександрович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку 09.02.2016 р., а також рішення наглядової ради Банку 09.02.2016 р. (протокол № 16 від 09.02.2016 р.). Розмір пакету акцій 39,8375 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: голова наглядової ради ПАТ "Лубнифарм", член наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” з 20.09.2002 р. по 09.02.2016 р. 
4. Незалежний член наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку 09.02.2016 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: не працює, пенсіонер.
5. Незалежний член наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку 09.02.2016 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: керівник проекту з розвитку відділень
м. Полтава з 22.03.2011 р. по 08.07.2012 р., керуючий відділення № 26 ПАТ “Полтава-банк” з 09.07.2012 р. по 25.11.2013 р., з 26.11.2013 р. не працює, пенсіонер.  
  III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління ____________ В.С. Переверзев 10.02.2016 р.  
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  
М.П.

 
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Надрукувати
Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк, місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 09 лютого 2016 р. о 16 00 за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань.
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 09 лютого 2016 року з 15.00 до 15.55.  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 03 лютого 2016 року. 
  Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2015 р. та їх визначення на 2016 р. 
  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.
5. Затвердження результатів діяльності Банку у 2015 р. та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
6. Розподіл прибутку за 2015 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
7. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
8. Випуск акцій нової номінальної вартості.
9. Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції.
10. Припинення повноважень наглядової ради.
11. Обрання наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди.
   
  Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “Полтава-банк”  
  (тис. грн.)
  Найменування показника Період
  звітний 2015р. попередній 2014 р.
Усього активів 1590505 1329402
Основні засоби 329854 140716
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 62339 53464
Сумарна дебіторська заборгованість 15566 9009
Грошові кошти та їх еквіваленти 129897 141973
Нерозподілений прибуток 0 28636
Власний капітал 470401 297602
Статутний капітал 119850 70500
Довгострокові зобов’язання 573199 602969
Поточні зобов’язання 546904 428831
Чистий прибуток (збиток) 38490 34300
Середньорічна кількість акцій (шт.) 704750000 704750000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 725 823

  Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.  
  Відповідальна особа – Гофман В.В. Довідки за телефоном (05322) 27957.
  Для участі у загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); доручення на право участі у загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).  
   
  Наглядова рада  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #10 Надрукувати
  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63
5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
  II. Текст повідомлення
ПАТ "Полтава-банк" повідомляє про дострокове припинення повноважень:
- Члена наглядової ради Банку Зобнiної Свiтлани Iванiвни. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 8 років 3 мiсяцi. Припинено повноваження за власним бажанням з 10.07.2015 р. згідно поданої заяви від 26.06.2015 р. Володіє часткою у статутному капiталi Банку 0.0031 %. Непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинились, на дану посаду нікого не обрано.
- Члена наглядової ради Банку Носенко Надiї Володимирiвни. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 6 років 3 мiсяцi. Припинено повноваження за власним бажанням з 10.07.2015 р. згідно поданої заяви від 26.06.2015 р. Володіє часткою у статутному капiталi Банку 0.2884 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинились, на дану посаду нікого не обрано.
  III. Підпис.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління ________________ В.С. Переверзев 13.07.2015 р.
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  

 
<< Початок < Попередня 11 12 13 14 15 16 17 18 Наступна > Кінець >>

Всього 118 - 126 з 156

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>