Увійти до Веб-банкінгу АТ Полтава-Банк - Інформація АТ Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
Протокол №2 реєстрації учасників зборів акціонерів 09.02.2017 р. Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л № 2  
  засідання реєстраційної комісії по реєстрації учасників річних загальних 
  зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 09.02.2017 р.
   
м. Полтава 09 лютого 2017 р.

Реєстраційна комісія у складі:
Голова реєстраційної комісії: Срібна С.М.
Члени комісії: Стефанюк О.Г.
  Ковач Л.М.

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення кворуму.

  Голосували за порядок денний : “ за ” - одноголосно,
  “ проти ” - немає.

СЛУХАЛИ: голову реєстраційної комісії Срібну С. М. про визначення кворуму для проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк”. Комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПАТ “Полтава-банк”, що призначені на 09 лютого 2017 року за адресою:
м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань.  
Реєстрацію почато: 15 год. 00 хв. Реєстрацію закінчено: 15 год. 55 хв.
  Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери або їх представники, які мають більш як 50 % голосуючих акцій.
  Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які уклали відповідні договори з депозитарною установою, та відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 09 лютого 2017 р. – 673 414 827 штук, 50% від цієї кількості – 336 707 414 голосів. 
Комісія зареєструвала для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”:
  - 10 акціонерів, які володіють 18 688 882 простими акціями, кількість голосуючих акцій – 0;
  - 4 акціонери, які володіють 669 452 166 простими акціями, кількість голосуючих акцій 669 452 166, що складає 99,41 % від кількості акцій для визначення кворуму.

ВИРІШИЛИ: кворум для проведення загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава - банк” складає 669 452 166 голоси, або 99,41 %. Загальні збори мають кворум.

  Голосували : “ за ” - одноголосно,
  “ проти ” - немає.

Голова реєстраційної комісії: С.М. Срібна

Члени комісії: О.Г. Стефанюк
   
  Л.М. Ковач  

 
Протокол №1 реєстрації учасників зборів акціонерів 09.02.2017 р. Надрукувати

  П Р О Т О К О Л № 1  
засідання членів реєстраційної комісії по реєстрації учасників річних 
  загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 09.02.2017 р.

м. Полтава 09 лютого 2017 р.


Присутні : Стефанюк О.Г.  
  Срібна С.М.
  Ковач Л.М.

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про обрання голови реєстраційної комісії на річних загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”.


  Голосували за порядок денний: “ за ” - одноголосно;
  “ проти ” - немає.

СЛУХАЛИ : Члена реєстраційної комісії Стефанюк О.Г., яка запропонувала головою реєстраційної комісії по реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 09.02.2017 р. обрати Срібну С.М.

ВИРІШИЛИ : Головою реєстраційної комісії по реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 09.02.2017 р. обрати Срібну С.М.

   
  Голосували : “ за ” - одноголосно;
  “ проти ” - немає.


Голова реєстраційної комісії С.М. Срібна

Члени реєстраційної комісії О.Г. Стефанюк  

  Л.М. Ковач
   
 
Протокол річних загальних зборів акціонерів 09 лютого 2017р. Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л № 1
  річних загальних зборів акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава - банк”

  09 лютого 2017 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань
  Початок зборів - 16.00 закінчення зборів - 16.55

  Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” річні загальні збори акціонерів ПАТ “Полтава-банк” скликані за рішенням наглядової ради (протокол № 46 від 22.12 2016 р.). 
  При здійсненні організаційних заходів з підготовки до проведення річних загальних зборів акціонерів, наглядова рада Банку керувалась вимогами Цивільного кодексу України, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок” та інших нормативно-правових актів України.
  Офіційне повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів було оприлюднено в
офіційному друкованому виданні НКЦПФР “Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку” 05.01.2017 р. № 3, в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок 
цінних паперів, а також на власному веб-сайті. 
  Письмове повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів та проект порядку денного з проектами рішень з питань порядку денного було надіслано всім акціонерам персонально поштовим відправленням.
  Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів по 09 лютого 2017 р. акціонерам та їх представникам була надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного винесеними на голосування на річних загальних зборах акціонерів.
  У строки, встановлені ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства” пропозицій до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надійшло.
  Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб річних загальних зборів акціонерів Банку проводилась 
09 лютого 2017 р. з 15.00 до 15.55 за місцем проведення зборів: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, 
зал засідань. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснювалася на підставі переліку акціонерів,  
які мають право брати участь у загальних зборах, складеного відповідно до ст. 34 Закону України “Про акціонерні товариства” станом на 24-ту годину 03 лютого 2017 р. ПАТ НДУ та наданого Депозитарною установою.
  Для реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів рішенням наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” (протокол № 3 від 06.01.2017 р.) була призначена реєстраційна комісія. 
  Згідно чинного законодавства України, реєстраційна комісія провела реєстрацію прибувших на збори акціонерів та їх уповноважених представників.  
  Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів станом на 03 лютого 2017 р., складає 2 754 особи.
  Статутний капітал Банку на момент проведення зборів становить 155 100 000 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів сто тисяч) гривень і складається з 705 000 000 штук акцій – 250 000 привілейованих акцій (не голосуючих) та 704 750 000 простих акцій (голосуючих).
  Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які уклали відповідні договори з депозитарною установою (8 акціонерів), та відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 09 лютого 2017 р. – 673 414 827 штук.
  Загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів складає –
14 осіб, з них: - 4 особи - власники голосуючих акцій, яким належать 669 452 166 голосів в ПАТ “Полтава-банк” та 10 осіб - власників 18 688 882 акцій, які відповідно до п. 10 прикінцевих положень Закону України “Про депозитарну систему України” не уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах і тому їх голоси не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.
  Річні загальні збори акціонерів мають кворум 99,41 % та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.  
  Присутні:  
Президія зборів: 1. Некрасов О.В. – голова зборів – голова наглядової ради Банку 
  (згідно Статуту Банку).
  2. Носенко Н.В.  
   
  П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :
 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
 2. Обрання секретаря загальних зборів.
 3. Затвердження регламенту загальних зборів.
 4. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного. 
 5. Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2016 р. та їх визначення на 2017 р. 
  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.
 7. Затвердження результатів діяльності Банку у 2016 р. та заходів за результатами розгляду висновків  
  аудиторської фірми.
8. Розподіл прибутку за 2016 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного 
  капіталу.
9. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
10. Випуск акцій нової номінальної вартості.
11. Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції.
12. Припинення повноважень наглядової ради.
13. Обрання наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди.
15. Затвердження Положення про наглядову раду у новій редакції.

1. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії загальних зборів. Доповідач голова зборів Некрасов О.В. запропонував для організації процедури голосування на зборах та підрахунку голосів обрати лічильну комісію. Акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах та мають голосуючі акції, видані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
  Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення акціонером бюлетеня
з зазначенням в ньому прийнятого рішення.
  Голова зборів оголосив, що у зв’язку з тим, що лічильна комісія ще не обрана, підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного, згідно рішення наглядової ради (протокол № 3 від 06.01.2017) доручено тимчасовій лічильній комісії.
  До складу лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава – банк” запропоновано наступні кандидатури: Хоменко О.В. – голова лічильної комісії, Гнатченко Н.А. та Кутова О.О.- члени лічильної комісії.
  Інших пропозицій або заперечень від акціонерів не надійшло.
  Голова зборів запропонував проголосувати бюлетенем № 1.
   
ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О.В., члени лічильної комісії - Гнатченко Н.А., Кутова О.О.

 Голосували : “ за ” - 669 452 166 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх  
  акціонерів;
  “ проти ” - 0 голосів (0%);  
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Обрання секретаря загальних зборів. Доповідач голова зборів Некрасов О.В. запропонував обрати секретаря загальних зборів та оголосив проект рішення з цього питання: 
Обрати секретарем загальних зборів Носенко Н.В. та проголосувати бюлетенем № 2.

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем загальних зборів Носенко Н.В. 

Голосували : “ за ” - 669 452 166 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх  
  акціонерів;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одноголосно.


3. СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту загальних зборів. Доповідач голова зборів Некрасов О.В.
Затверджується порядок (регламент) проведення річних загальних зборів.
  Пропонується до розгляду та затвердження наступний порядок проведення загальних зборів: 
- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач;
- час для виступу пропонується встановити до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин;
- заяви, питання, з порядку денного – в письмовому вигляді в президію зборів.
  Після розгляду кожного питання порядку денного голова зборів ставить на голосування проект рішення.
  Порядок голосування з кожного питання порядку денного роз’яснює голова лічильної комісії. 
  Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою протокол № 8 від 26.01. 2017 р. та протокол № 12 від 03.02.2017 р.
  За результатами підрахунку голосів лічильною комісією складається протокол, який підписується головою та членами лічильної комісії.
  Хід зборів та прийняті на ньому рішення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем зборів.
  З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Банку, керуватися нормами Статуту, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України.

ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава - банк”. 

Голосували : “ за ” - 669 452 166 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх  
  акціонерів;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Регламент затверджено.

4. СЛУХАЛИ: Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного. Голова зборів Некрасов О.В. запропонував затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів, а саме: бюлетені для голосування на річних загальних зборах засвідчується підписом голови правління та печаткою товариства. 

ВИРІШИЛИ: Бюлетені для голосування на річних загальних зборах засвідчуються підписом голови правління та печаткою товариства.

Голосували : “ за ” - 669 452 166 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх  
  акціонерів;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування затверджено.

5. СЛУХАЛИ: Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2016р. та їх визначення на 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  Доповідач - голова правління ПАТ “Полтава-банк” Переверзев В.С.
  Протягом 2016 року діяльність Банку була визначена зростанням капіталу Банку до 543 444 571,78 тис. грн., прибуток склав – 74 322 350 грн. 61 коп.
  Загальна сума доходів ПАТ “Полтава - банк” за 2016 рік становила 291 665 525,00 тис. грн., що на 8,7 % більше за відповідний показник 2015 року.  
  У 2016 році Банк мережу відділень не розширював, але продовжував удосконалювати діяльність відділень. 
  Загальна кількість відділень Банку станом на 01.01. 2017 року - 96, як по області так і в регіонах України.
  Основними завданнями Банку у 2016 році були: збільшення капіталу, отримання прибутку, поліпшення якості активів, підвищення ефективності діяльності, підтримка на достатньому рівні платоспроможності та ліквідності, кредитно-фінансова підтримка всіх галузей економіки, забезпечення надійної та стабільної роботи клієнтів, підтримка високої репутації Банку.
  Правління та персонал Банку досягли за минулий рік значних якісних змін у своїй діяльності, що дасть можливість Банку ефективно працювати в поточному році.
  Основні напрями діяльності Банку на 2017 рік:
- капіталізація Банку. Збільшення уставного капіталу у відповідність до вимог Національного банку України;
- функціонування ефективної системи ризик-менеджменту;
- інтеграція Банку в реальний сектор економіки;
- диверсифікація активів. Формування якісного кредитного портфелю. Проведення виваженої кредитної політики, що дозволить знизити ризики кредитних операцій;
- збільшення ресурсної бази з урахуванням функціонування Банку в статусі «універсальний»;
- розвиток існуючої інфраструктури Банку;
- оптимізація витрат;
- подальше впровадження карткового проекту в платіжній системі VISA в м. Полтава, Полтавської обл., по Україні. Збільшення кількості клієнтів держателів карт;
- збільшення кількості клієнтів Банку, створення оптимальних умов для роботи з клієнтами, утримання прибутковості операцій розрахунково – касового обслуговування; підвищення якості та швидкість обслуговування клієнтів, максимальне охоплення клієнтів повним спектром банківських послуг;
- подальше впровадження таких банківських продуктів, як : електронний банкінг, платежі online, термінали самообслуговування;
- розвиток IT – технологій, які використовуються для просування та надання існуючих та нових банківських послуг, з відповідним застосуванням передових технологій захисту інформації;
- структурна організація;
- забезпечення прибуткової діяльності відділення Банку, регіональні управління.  

ВИСТУПИЛИ: В обговоренні питання взяли участь акціонери:
  1. Срібна С.М.
  2. Бобилков О.В.
  3. Ковач Л.М.
  4. Мороз С.Є.
  5. Хоменко О.В.
  6. Щербак Л.І.
   
  В виступах була проаналізована діяльність Банку за 2016 рік.
  Було запропоновано звiт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в 2016 році та основні напрями діяльності Банку на 2017 рік затвердити.

ВИРІШИЛИ: Заслухавши та обговоривши доповідь голови правління Банку Переверзева В.С. загальні збори акціонерів постановляють:  
затвердити звiт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в 2016 році та основні напрями діяльності Банку на 2017 рік. 

Голосували : “ за ” - 669 452 166 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх  
  акціонерів;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Звіт правління затверджено простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.
  Доповідач – голова наглядової ради Некрасов О.В.
  У своїй роботі в звітному періоді наглядова рада керувалась законодавством України, Статутом Банку, Положенням про наглядову раду та іншими внутрішніми документами Банку.
  Засідання наглядової ради проводились регулярно згідно з регламентом її роботи.  
  Протягом звітного періоду наглядовою радою проведено 49 засідання, на яких розглянуто 92 питання:
внутрішнього та зовнішнього аудиту - 32, діяльності відділень - 11, діяльності правління - 9, корпоративного управління - 21, управління ризиками - 19. 
  Головною функцією наглядової ради є контроль, тому питанням аудиту приділялось найбільше уваги.
Це дало можливість досконально відстежувати більшість процесів, які відбувались протягом звітного періоду у значній частині відокремлених підрозділів та головному офісі та відповідним чином спрямовувати діяльність правління для виконання поставлених завдань.
  Постійний аналіз діяльності правління, його звітів дав можливість наглядовій раді в складній економічній ситуації, в умовах нестабільності, визначати пріоритети та коригувати стратегію розвитку Банку. Такий підхід в значній мірі забезпечив загальний позитивний результат за підсумками 2016 року.
  Наглядова рада вважає, що в звітному періоді фінансово-господарська діяльність Банку, яка здійснювалась правлінням і працівниками всіх структурних підрозділів, була задовільною.

ВИСТУПИЛИ: В обговоренні взяли участь акціонери:
  1. Нелюбін В.Ю.
  2. Некрасов К.О.
  3. Ковач Л.М.  
  В виступах була проаналізована діяльність наглядової ради за 2016 рік. 
  Було запропоновано затвердити звiт наглядової ради Банку.  

ВИРІШИЛИ: Заслухавши та обговоривши доповідь голови наглядової ради Некрасова О.В. загальні збори постановляють: затвердити звіт наглядової ради Банку.

Голосували : “ за ” - 669 452 166 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх  
  акціонерів;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

Звіт наглядової ради затверджено простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
   
7. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів діяльності Банку у 2016 р. та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми. Доповiдач акціонер Щербак Л.І.
  1. Затвердження результатів діяльності Банку у 2016 році. Доповідач ознайомила збори з річною фінансовою звітністю Банку за 2016 рік: (звіт про фінансовий стан (Баланс); звіт про прибутки і збитки та інший сукупний  
дохід (Звіт про фінансові результати); звіт про рух грошових коштів за непрямим методом; звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал); примітки до звітів) та запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність.
  2. Доповідач ознайомила збори з висновками аудиторської фірми ТОВ “Аудиторська фірма “Актив-Аудит” та заходами розробленими правлінням щодо висновків аудиторської фірми та рекомендованими наглядовою радою для затвердження загальними зборами.

ВИСТУПИЛИ: В обговоренні прийняли участь акціонери Срібна С.М., Ковач Л.М., які запропонували загальним зборам акціонерів затвердити результати діяльності Банку у 2016 році та заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ “Аудиторська фірма “Актив-Аудит”.

ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити Річну фінансову звітність Банку за 2016 рік : (звіт про фінансовий стан (Баланс) ; звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); звіт про рух грошових коштів за непрямим методом; звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал); примітки до звітів).
  2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми: 
  - розробити та затвердити Методику внутрішньої оцінки функції внутрішнього аудиту Банку 
  та показники (критерії), за якими така оцінка буде здійснюватися – термін виконання 
  до 01.04.2017 р.;
  - провести оцінку функції внутрішнього аудиту з залученням незалежних експертів -
  термін виконання протягом 5 років;
  - провести додаткову внутрішню оцінку , в частині контролю за робочими документами 
  по аудиторським перевіркам за 2016 р. – термін виконання до 01.04.2017 р.;
  - розробити та затвердити внутрішній порядок по розрахунку суттєвості для
  виконання аудиторських завдань та використання вибіркового методу 
  отримання аудиторських доказів – термін виконання до 01.04.2017 р.;
  - посилити контроль за структурою активів та пасивів терміном погашення «на вимогу» 
  - термін виконання - постійно ;
  - посилити контроль за комплаєнс – ризиком – термін виконання - постійно.  
   
  Голосували : “ за ” - 669 452 166 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій;
  “ проти ” - 0 голосів (0%);
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).
  
8. СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку за 2016 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.  
  Доповідач - акціонер Срібна С.М. запропонувала чистий прибуток Банку за 2016 рік у сумі – 
74 322 350 грн. 61 коп. направити: згідно чинного законодавства - в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 3 811 350 грн. 61 коп.; для забезпечення збільшення статутного капіталу - на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) – 70 500 000 грн. 00 коп.; - на виплату дивідендів за привілейованими акціями (рахунок 3631) – 11 000 грн. 00 коп. Виплату дивідендів за акціями здійснити безпосередньо акціонерам.

ВИРІШИЛИ: Чистий прибуток Банку за 2016 рік у сумі 74 322 350 грн. 61 коп. направити:  
  - в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 3 811 350 грн. 61 коп.; 
  - на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) – 70 500 000 грн. 00 коп.
  - на виплату дивідендів за привілейованими акціями (рахунок 3631) – 11 000 грн. 00 коп.  
  Виплату дивідендів за акціями здійснити безпосередньо акціонерам.  
   
Голосували : “ за ” - 669 452 166 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх  
  акціонерів;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

9. СЛУХАЛИ: Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
  Доповідач - голова зборів Некрасов О.В. 
  Статутний капітал Банку станом на 09.02.2017 року складає 155 100 000 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів сто тисяч) грн., або 705 000 000 (сімсот п’ять мільйонів) акцій з яких:
250 000 привілейованих акцій та 704 750 000 простих акцій, номінальна вартість акцій – 0,22 грн.
  Необхідно збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість 0,32 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в сумі 
70 500 000 (сімдесят мільйонів п’ятсот тисяч) грн. 00 коп.
  З урахуванням підвищення номінальної вартості акцій статутний капітал Банку буде сформовано у розмірі 225 600 000 (двісті двадцять п’ять мільйонів шістсот тисяч) грн. 00 коп.
  Рішення з цього питання порядку денного приймаються більше, як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
  Голова зборів оголосив проект рішення з цього питання та запропонував проголосувати.

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Щербак Л.І.. Пропозиція про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку підтримана.

ВИРІШИЛИ: Збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість - 0,32 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку 
в сумі 70 500 000 (сімдесят мільйонів п’ятсот тисяч) грн. 00 коп.
  З урахуванням підвищення номінальної вартості акцій статутний капітал Банку буде сформовано у розмірі 225 600 000 (двісті двадцять п’ять мільйонів шістсот тисяч) грн. 00 коп.
   
Голосували : “ за ” - 669 452 166 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх  
  акціонерів;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).
   
10. СЛУХАЛИ: Випуск акцій нової номінальної вартості. 
  Доповідач – акціонер Нелюбін В.Ю., запропонував затвердити рішення про випуск простих акцій нової номінальної вартості – 0,32 грн.
  Повне найменування Банку - Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”, код за ЄДРПОУ - 09807595, місцезнаходження - 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.  
  Посадові особи Банку :  
1. Переверзев Віталій Станіславович – голова правління ПАТ “Полтава-банк”, 1970 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація – магістр з управління державними фінансами, виробничий стаж 26 років, на даній посаді 4 роки, основне місці роботи – ПАТ “Полтава-банк”, голова правління.
2. Некрасов Олександр Васильович – голова наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1950 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 41 рік, на даній посаді 4 роки, основне місці роботи – ПАТ “Полтава-банк”, голова наглядової ради.
3. Нелюбін Вячеслав Юрійович - заступник голови наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1952 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 46 років, на даній посаді 7 років, основне місце роботи - ПАТ “Полтава-банк”, заступник голови наглядової ради.
4. Некрасов Костянтин Олександрович– член наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1975 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 24 роки, на даній посаді 14 років, основне місце роботи – ПАТ “Лубнифарм”, голова наглядової ради.
5. Вакула Ольга Леонідівна – незалежний член наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1954 року народження, 
освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 42 роки, на даній посаді – 1 рік. 
6. Котенко Ольга Григорівна – незалежний член наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1949 року народження,
освіта вища економічна кваліфікація - економіст, виробничий стаж 37 років, на даній посаді – 1 рік.
7. Носенко Надія Володимирівна – в.о. головного бухгалтера ПАТ “Полтава-банк”, 1964 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 34 роки, призначена на посаду 02.02.2017 р., основне місце роботи - ПАТ “Полтава-банк”, в.о. головного бухгалтера.
  Інформація про депозитарій, якій здійснює обслуговування випусків цінних паперів – Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”, код за ЄДРПОУ - 30370711, місцезнаходження – 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, здійснює професійну діяльність на фондовому ринку згідно Правил центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФР № 2092 від 01.10.2013. Договір про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ-2865 від 23.12.2013.
  Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту - Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Актив-Аудит”, код за ЄДРПОУ - 30785437, місцезнаходження - 03115, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 23-Б, свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, реєстраційний номер Свідоцтва: 356, серія та номер Свідоцтва: П 000356, строк дії Свідоцтва: з 12.03.2013 до 28.01.2021.
  Банк провів чотирнадцять випусків акцій, три з яких зареєстровані Міністерством фінансів України, а одинадцять Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
  Перший випуск - свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 300/1/93, свідоцтво видане 17 грудня 1993 року Міністерством фінансів України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 110 000 штук простих іменних акцій, загальна сума випуску – 11 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 110 000 штук, номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 11 000 грн.).
  Другий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 169/1/95, свідоцтво видане 20 квітня 1995 року Міністерством фінансів України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –
1 700 000 штук простих іменних акцій, загальна сума випуску – 170 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 1 700 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 170 000 грн.).
  Третій випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 591/1/95, свідоцтво видане 21 грудня 1995 року Міністерством фінансів України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –
9 590 000 штук простих іменних акцій на суму 959 000 грн. та 100 000 штук привілейованих іменних акцій на суму 10 000 грн., загальна сума емісії 969 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 
9 590 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 959 000 грн., кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва – 100 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 10 000 грн., сума згідно свідоцтва 969 000 грн.). 
  Четвертий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 14/1/97, свідоцтво видане 10 січня 1997 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 18 350 000 штук простих іменних акцій на суму 1 835 000 грн. та 150 000 штук привілейованих іменних акцій на суму 15 000 грн., загальна сума емісії 1 850 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 18 350 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 1 835 000 грн., кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва – 150 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 15 000 грн., сума згідно свідоцтва 1 850 000 грн.). 
  П’ятий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (простих іменних) № 333/1/98, дата реєстрації 17 червня 1998 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції –10 коп., 
кількість акцій – 25 000 000 штук простих іменних акцій на суму 2 500 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва –54 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму
5 475 000 грн.), форма випуску – документарна. 
  Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17 червня 1998 року було видано cвідоцтво про реєстрацію випуску акцій (привілейованих іменних) за № 334/1/98 (загальна кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва - 250 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 25 000 грн.) замість cвідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів № 591/1/95 від 21 грудня 1995 року виданого Міністерством фінансів України та cвідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів № 14/1/97 від 10 січня 1997 року виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
  Шостий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 321/1/99, дата реєстрації 23 липня 1999 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції –10 коп., 
кількість акцій – 18 000 000 штук простих іменних акцій на суму 1 800 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 72 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму  
7 275 000 грн.), форма випуску – документарна. 
  Сьомий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 32/1/00, дата реєстрації 26 січня 2000 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –
24 000 000 штук простих іменних акцій на суму 2 400 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 96 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 9 675 000 грн.), 
форма випуску – документарна.
  Восьмий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 653/1/00, дата реєстрації 15 грудня 2000 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 36 000 000 штук простих іменних акцій на суму 3 600 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 132 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 13 275 000 грн.), форма випуску – документарна.
  Дев’ятий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 493/1/04, дата реєстрації 17 серпня 2004 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 67 000 000 штук простих іменних акцій на суму 6 700 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 199 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 19 975 000 грн.), форма випуску – документарна.
  Десятий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 334/1/06, дата реєстрації 21 липня 2006 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 105 000 000 штук простих іменних акцій на суму 10 500 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 304 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 30 475 000 грн.), форма випуску – документарна.
  Одинадцятий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 440/1/06, дата реєстрації 04 жовтня 2006 року, дата видачі 10 січня 2007 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 100 000 000 штук простих іменних акцій на суму 
10 000 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 404 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 40 475 000 грн.), форма існування – документарна.
  Дванадцятий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 352/1/07, дата реєстрації 02 серпня 2007 року, дата видачі 26 листопада 2007 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 300 000 000 штук простих іменних акцій на суму  
30 000 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 704 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 70 475 000 грн.), форма існування – документарна.
  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 02 серпня 2007 року № 352/1/07, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 26 листопада 2007 року (форма існування акцій документарна, акції прості іменні) втратило чинність на підставі видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 13 травня 2011 року № 237/1/11, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (форма існування акцій бездокументарна, акції прості іменні).
  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 17 червня 1998 року № 334/1/98, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (форма існування акцій документарна, акції привілейовані іменні) втратило чинність на підставі видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 13 травня 2011 року № 238/1/11, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (форма існування акцій бездокументарна, акції привілейовані іменні).
  Тринадцятий випуск (збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій):  
  - свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 69/1/2015, дата реєстрації 07 липня 2015 року, дата видачі 07 липня 2015 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 17 коп., кількість акцій – 704 750 000 штук простих іменних акцій на суму 119 807 500 грн., форма існування – бездокументарна;
  - свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 70/1/2015, дата реєстрації 07 липня 2015 року, дата видачі 07 липня 2015 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 17 коп., кількість акцій – 250 000 штук привілейованих іменних акцій на суму 42 500 грн., форма існування – бездокументарна;
  Чотирнадцятий випуск (збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій):  
  - свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 55/1/2016, дата реєстрації 08 червня 2016 року, дата видачі 08 червня 2016 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 22 коп., кількість акцій – 704 750 000 штук простих іменних акцій на суму 155 045 000 грн., форма існування – бездокументарна;
  - свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 56/1/2016, дата реєстрації 08 червня 2016 року, дата видачі 08 червня 2016 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 22 коп., кількість акцій – 250 000 штук привілейованих іменних акцій на суму 55 000 грн., форма існування – бездокументарна;
  Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 07 липня 2015 року № 69/1/2015 та № 70/1/2015, дата видачі 07 липня 2015 р., Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати такими, що анульовані.
  Банк провів два випуски облігацій підприємств.  
  Перший випуск - свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств № 83/2/04 від 15 липня 2004 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість облігації – 1 000 грн.,
кількість облігацій – 13 000 штук на загальну суму 13 000 000 грн., облігації підприємств процентні на пред’явника, форма випуску – документарна.
  Другий випуск - свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 999/2/07, дата реєстрації 20.12.2007 року, дата видачі 13.03.2008 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість – 1 000 000 грн., кількість облігацій – 65 штук на загальну суму 65 000 000 грн., облігації підприємства відсоткові іменні, форма існування - бездокументарна.
  Розпорядженням № 29-С-О від 24 січня 2011 р. реєстрацію випуску облігацій (Серія А) відкритого акціонерного товариства “Полтава-банк” скасовано. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (Серія А) відкритого акціонерного товариства “Полтава-банк” від 20 грудня 2007 року № 999/2/07, дата видачі 13 березня 2008 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано.
  Інші цінні папери Банком не розміщувалися. 
  Викуплених акцій станом на 09.02.2017 р. Банк не має.  
  Статутний капітал Банку станом на 09.02.2017 року складає 155 100 000 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів сто тисяч) гривень.
  Простих акцій - 704 750 000.
  Попередня номінальна вартість простих акцій – 0,22 грн.
  Нова номінальна вартість простих акції – 0,32 грн.
   
  Доповідач – акціонер Нелюбін В.Ю., також запропонував: затвердити рішення про випуск привілейованих акцій нової номінальної вартості – 0,32 грн.
  Повне найменування Банку - Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”, код за ЄДРПОУ - 09807595, місцезнаходження - 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.  
  Посадові особи Банку :  
1. Переверзев Віталій Станіславович – голова правління ПАТ “Полтава-банк”, 1970 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація – магістр з управління державними фінансами, виробничий стаж 26 років, на даній посаді 4 роки, основне місці роботи – ПАТ “Полтава-банк”, голова правління.
2. Некрасов Олександр Васильович – голова наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1950 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 41 рік, на даній посаді 4 роки, основне місці роботи – ПАТ “Полтава-банк”, голова наглядової ради.
3. Нелюбін Вячеслав Юрійович - заступник голови наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1952 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 46 років, на даній посаді 7 років, основне місце роботи - ПАТ “Полтава-банк”, заступник голови наглядової ради.
4. Некрасов Костянтин Олександрович– член наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1975 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 24 роки, на даній посаді 14 років, основне місце роботи – ПАТ “Лубнифарм”, голова наглядової ради.
5. Вакула Ольга Леонідівна – незалежний член наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1954 року народження, 
освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 42 роки, на даній посаді – 1 рік. 
6. Котенко Ольга Григорівна – незалежний член наглядової ради ПАТ “Полтава-банк”, 1949 року народження,
освіта вища економічна кваліфікація - економіст, виробничий стаж 37 років, на даній посаді – 1 рік.
7. Носенко Надія Володимирівна – в.о. головного бухгалтера ПАТ “Полтава-банк”, 1964 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст, виробничий стаж 34 роки, призначена на посаду 02.02.2017 р., основне місце роботи - ПАТ “Полтава-банк”, в.о. головного бухгалтера.
  Інформація про депозитарій, якій здійснює обслуговування випусків цінних паперів – Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”, код за ЄДРПОУ - 30370711, місцезнаходження – 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, здійснює професійну діяльність на фондовому ринку згідно Правил центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФР № 2092 від 01.10.2013. Договір про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ-2865 від 23.12.2013.
  Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту - Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Актив-Аудит”, код за ЄДРПОУ - 30785437, місцезнаходження - 03115, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 23-Б, свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, реєстраційний номер Свідоцтва: 356, серія та номер Свідоцтва: П 000356, строк дії Свідоцтва: з 12.03.2013 до 28.01.2021.
  Банк провів чотирнадцять випусків акцій, три з яких зареєстровані Міністерством фінансів України, а одинадцять Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
  Перший випуск - свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 300/1/93, свідоцтво видане 17 грудня 1993 року Міністерством фінансів України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 110 000 штук простих іменних акцій, загальна сума випуску – 11 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 110 000 штук, номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 11 000 грн.).
  Другий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 169/1/95, свідоцтво видане 20 квітня 1995 року Міністерством фінансів України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –
1 700 000 штук простих іменних акцій, загальна сума випуску – 170 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 1 700 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 170 000 грн.).
  Третій випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 591/1/95, свідоцтво видане 21 грудня 1995 року Міністерством фінансів України, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –
9 590 000 штук простих іменних акцій на суму 959 000 грн. та 100 000 штук привілейованих іменних акцій на суму 10 000 грн., загальна сума емісії 969 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 
9 590 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 959 000 грн., кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва – 100 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 10 000 грн., сума згідно свідоцтва 969 000 грн.). 
  Четвертий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 14/1/97, свідоцтво видане 10 січня 1997 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 18 350 000 штук простих іменних акцій на суму 1 835 000 грн. та 150 000 штук привілейованих іменних акцій на суму 15 000 грн., загальна сума емісії 1 850 000 грн. (кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 18 350 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 1 835 000 грн., кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва – 150 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на суму 15 000 грн., сума згідно свідоцтва 1 850 000 грн.). 
  П’ятий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (простих іменних) № 333/1/98, дата реєстрації 17 червня 1998 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції –10 коп., 
кількість акцій – 25 000 000 штук простих іменних акцій на суму 2 500 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва –54 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму
5 475 000 грн.), форма випуску – документарна. 
  Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17 червня 1998 року було видано cвідоцтво про реєстрацію випуску акцій (привілейованих іменних) за № 334/1/98 (загальна кількість привілейованих іменних акцій згідно свідоцтва - 250 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 25 000 грн.) замість cвідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів № 591/1/95 від 21 грудня 1995 року виданого Міністерством фінансів України та cвідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів № 14/1/97 від 10 січня 1997 року виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
  Шостий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 321/1/99, дата реєстрації 23 липня 1999 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції –10 коп., 
кількість акцій – 18 000 000 штук простих іменних акцій на суму 1 800 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 72 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму  
7 275 000 грн.), форма випуску – документарна. 
  Сьомий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 32/1/00, дата реєстрації 26 січня 2000 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій –
24 000 000 штук простих іменних акцій на суму 2 400 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 96 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 9 675 000 грн.), 
форма випуску – документарна.
  Восьмий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 653/1/00, дата реєстрації 15 грудня 2000 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 36 000 000 штук простих іменних акцій на суму 3 600 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 132 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 13 275 000 грн.), форма випуску – документарна.
  Дев’ятий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 493/1/04, дата реєстрації 17 серпня 2004 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 67 000 000 штук простих іменних акцій на суму 6 700 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 199 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 19 975 000 грн.), форма випуску – документарна.
  Десятий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 334/1/06, дата реєстрації 21 липня 2006 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 105 000 000 штук простих іменних акцій на суму 10 500 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 304 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 30 475 000 грн.), форма випуску – документарна.
  Одинадцятий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 440/1/06, дата реєстрації 04 жовтня 2006 року, дата видачі 10 січня 2007 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 100 000 000 штук простих іменних акцій на суму 
10 000 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 404 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 40 475 000 грн.), форма існування – документарна.
  Дванадцятий випуск – свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 352/1/07, дата реєстрації 02 серпня 2007 року, дата видачі 26 листопада 2007 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 10 коп., кількість акцій – 300 000 000 штук простих іменних акцій на суму  
30 000 000 грн. (загальна кількість простих іменних акцій згідно свідоцтва – 704 750 000 штук номінальною вартістю 10 коп. кожна на загальну суму 70 475 000 грн.), форма існування – документарна.
  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 02 серпня 2007 року № 352/1/07, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 26 листопада 2007 року (форма існування акцій документарна, акції прості іменні) втратило чинність на підставі видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 13 травня 2011 року № 237/1/11, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (форма існування акцій бездокументарна, акції прості іменні).
  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 17 червня 1998 року № 334/1/98, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (форма існування акцій документарна, акції привілейовані іменні) втратило чинність на підставі видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 13 травня 2011 року № 238/1/11, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (форма існування акцій бездокументарна, акції привілейовані іменні).
  Тринадцятий випуск (збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій):  
  - свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 69/1/2015, дата реєстрації 07 липня 2015 року, дата видачі 07 липня 2015 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 17 коп., кількість акцій – 704 750 000 штук простих іменних акцій на суму 119 807 500 грн., форма існування – бездокументарна;
  - свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 70/1/2015, дата реєстрації 07 липня 2015 року, дата видачі 07 липня 2015 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 17 коп., кількість акцій – 250 000 штук привілейованих іменних акцій на суму 42 500 грн., форма існування – бездокументарна;
  Чотирнадцятий випуск (збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій):  
  - свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 55/1/2016, дата реєстрації 08 червня 2016 року, дата видачі 08 червня 2016 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 22 коп., кількість акцій – 704 750 000 штук простих іменних акцій на суму 155 045 000 грн., форма існування – бездокументарна;
  - свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 56/1/2016, дата реєстрації 08 червня 2016 року, дата видачі 08 червня 2016 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість акції – 22 коп., кількість акцій – 250 000 штук привілейованих іменних акцій на суму 55 000 грн., форма існування – бездокументарна;
  Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 07 липня 2015 року № 69/1/2015 та № 70/1/2015, дата видачі 07 липня 2015 р., Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати такими, що анульовані.
  Банк провів два випуски облігацій підприємств.  
  Перший випуск - свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств № 83/2/04 від 15 липня 2004 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість облігації – 1 000 грн.,
кількість облігацій – 13 000 штук на загальну суму 13 000 000 грн., облігації підприємств процентні на пред’явника, форма випуску – документарна.
  Другий випуск - свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 999/2/07, дата реєстрації 20.12.2007 року, дата видачі 13.03.2008 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість – 1 000 000 грн., кількість облігацій – 65 штук на загальну суму 65 000 000 грн., облігації підприємства відсоткові іменні, форма існування - бездокументарна.
  Розпорядженням № 29-С-О від 24 січня 2011 р. реєстрацію випуску облігацій (Серія А) відкритого акціонерного товариства “Полтава-банк” скасовано. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (Серія А) відкритого акціонерного товариства “Полтава-банк” від 20 грудня 2007 року № 999/2/07, дата видачі 13 березня 2008 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювано.
  Інші цінні папери Банком не розміщувалися. 
  Викуплених акцій станом на 09.02.2017 р. Банк не має.  
  Статутний капітал Банку станом на 09.02.2017 року складає 155 100 000 (сто п’ятдесят п’ять мільйонів сто тисяч) гривень.
  Привілейованих акцій - 250 000.
  Попередня номінальна вартість привілейованих акцій – 0,22 грн.
  Нова номінальна вартість привілейованих акцій – 0,32 грн.

  Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про випуск акцій нової номінальної вартості ) – 225 600 000 (двісті двадцять п’ять мільйонів шістсот тисяч) грн. 00 коп., у тому числі:
простих акцій – 225 520 000 (двісті двадцять п’ять мільйонів п’ятсот двадцять тисяч) грн.00 коп.;
привілейованих акцій – 80 000 (вісімдесят тисяч) грн. 00 коп.

ВИСТУПИЛИ: Акціонери Бобилков О.В., Ковач Л.М., які підтримали пропозицію про випуск простих акцій нової номінальної вартості – 0,32 грн. (дод. № 1), який є невід`ємною частиною цього протоколу, та пропозицію про випуск привілейованих акцій нової номінальної вартості – 0,32 грн. (дод. № 2), який є невід`ємною частиною цього протоколу.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити рішення про випуск простих акцій нової номінальної вартості – 0,32 грн. (дод. № 1), який є невід`ємною частиною цього протоколу/
  2. Затвердити рішення про випуск привілейованих акцій нової номінальної вартості – 0,32 грн. . (дод. № 2), який є невід`ємною частиною цього протоколу.

Голосували : “ за ” - 669 452 166 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх  
  акціонерів;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

11. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції.
  Доповідач – акціонер Нелюбін В.Ю. виніс на розгляд зборів пропозицію про необхідність внесення змін до Статуту Банку у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу, необхідністю приведення Статуту Банк у відповідність до вимог чинного законодавства України та зміною назви вулиці місцезнаходження Банку, шляхом викладення його у новій редакції, та підготувати документи для погодження нової редакції Статуту в Національному банку України та її державної реєстрації. 

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Банку Срібна С.М., який підтримав винесену на розгляд зборів пропозицію про необхідність внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його у новій редакції.

ВИРІШИЛИ: I. Внести зміни до Статуту Банку та затвердити нову редакцію Статуту Банку. 
  Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту:
  Статутний капітал Банку становить 225 600 000 (двісті двадцять п’ять мільйонів шістсот тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів і складається з 705 000 000 штук акцій (250 000 штук акцій привілейованих та 704 750 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 32 (тридцять дві) копійки.
  2. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.
  3. Уповноважити голову правління Переверзева В.С. підписати нову редакцію Статуту.
  4. Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації. 
  5 . Підготувати пакет документів для реєстрації випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосували : “ за ” - 669 452 166 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх  
  акціонерів;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

12. СЛУХАЛИ: Припинення повноважень наглядової ради.
  Доповідач – акціонер Носенко Н.В. запропонувала у зв’язку зі зміною чинного законодавства
України, припинити повноваження наглядової ради:
  1. Некрасов О.В. - голова наглядової ради.
  2. Нелюбін В.Ю. - заступник голови наглядової ради. 
  3. Некрасов К.О. - член наглядової ради, секретар наглядової ради.  
  4. Вакула О.Л. - незалежний член наглядової ради.
  5. Котенко О.Г. - незалежний член наглядової ради. 
   
ВИРІШИЛИ: У зв’язку зі зміною чинного законодавства України, припинити повноваження наглядової ради:
  1. Некрасов О.В. - голова наглядової ради.
  2. Нелюбін В.Ю. - заступник голови наглядової ради. 
  3. Некрасов К.О. - член наглядової ради, секретар наглядової ради.  
  4. Вакула О.Л. - незалежний член наглядової ради.
  5. Котенко О.Г. - незалежний член наглядової ради. 
 
 Голосували : “ за ” - 669 452 166 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх  
  акціонерів;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

 13. СЛУХАЛИ: Обрання наглядової ради.
  Доповідач - акціонер Бобилков О.В. запропонував обрати новий склад наглядової ради на строк до наступних річних зборів акціонерів, згідно закону України “Про акціонерні товариства” .
  Відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Банку, обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
  Рішенням наглядової ради протокол № 12 від 03.02. 2017 р. затверджено перелік осіб - кандидатів на посаду членів наглядової ради:
  1. Некрасов О.В.  
  2. Нелюбін В.Ю.  
  3. Щербак Л.І.  
  4. Вакула О.Л. - незалежний член наглядової ради.
  5. Котенко О.Г. - незалежний член наглядової ради.

ВИРІШИЛИ: Обрати, на строк до наступних річних зборів акціонерів, згідно закону України “Про акціонерні товариства”, новий склад наглядової ради:
  1. Некрасов О.В.  
  2. Нелюбін В.Ю.  
  3. Щербак Л.І.  
  4. Вакула О.Л. - незалежний член наглядової ради.
  5. Котенко О.Г. - незалежний член наглядової ради.

Голосували : за Некрасова О.В. - 669 452 166 кумулятивних голосів;
  за Нелюбіна В.Ю. – 669 452 166 кумулятивних голосів;  
  за Щербак Л.І. - 669 452 166 кумулятивних голосів;
  за Вакулу О.Л. - 669 452 166 кумулятивних голосів;
  за Котенко О.Г. - 669 452 166 кумулятивних голосів. 
Рішення прийнято.

14. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди.
  Доповідач – акціонер Срібна С.М. запропонував згідно Закону України “Про акціонерні товариства” з членами наглядової ради укласти цивільно-правові договори, а з головою та заступником голови наглядової ради укласти трудові договори (контракти), в яких встановлюються порядок роботи, відповідальність цих посадових осіб. Встановити розмір винагороди на місяць: голові наглядової ради – 15 500 грн., заступнику голови наглядової ради – 8 000 грн., секретарю наглядової ради – 4 500 грн., членам наглядової ради –
3 200 грн. 

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Мороз С.Є., який підтримав винесену на розгляд зборів пропозицію.

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про наглядову раду ПАТ ”Полтава-банк”. Встановити розмір винагороди на місяць: голові наглядової ради – 15 500 грн., заступнику голови наглядової ради – 8 000 грн., секретарю наглядової ради – 4 500 грн., членам наглядової ради – 3 200 грн. 

Голосували : “ за ” - 669 452 166 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх  
  акціонерів;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

15. СЛУХАЛИ: Затвердження Положення про наглядову раду у новій редакції.
  Доповідач – акціонер Нелюбін В.Ю. доповів про необхідність внесення змін до Положення про наглядову раду та затвердження його у новій редакції у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавство України та Статуту у новій редакції.

ВИСТУПИЛИ: Акціонер Банку Ковач Л.М., яка підтримала винесену на розгляд зборів пропозицію та запропонувала затвердити Положення про наглядову раду.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про наглядову раду у новій редакції. 

Голосували : “ за ” - 669 452 166 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх  
  акціонерів;
  “ проти ” - 0 голосів (0%); 
  “ утримались ” - 0 голосів (0%).

   
  Всі питання порядку денного річних загальних зборів розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо організації та проведення зборів від акціонерів не надійшло.
   


Голова загальних зборів О.В. Некрасов


Секретар Н.В. Носенко  


 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #13 Надрукувати
  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
1.5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
  II. Текст повідомлення
  Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк”, які відбулись 09.02.2017 р. (протокол № 1 від 09.02.2017 р.), рішення наглядової ради Банку (протокол № 14 від 09.02.2017 р.) у зв’язку зі зміною чинного законодавства України, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме: 
Припинено повноваження:
  1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку зі зміною чинного законодавства України, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 09.02.2017 р. Розмір пакету акцій 45.3651 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді голови наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 09.02.2017 р., 4 роки 3 місяці.
  2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку зі зміною чинного законодавства України, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 09.02.2017 р. Розмір пакету акцій 0.0710 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді заступника голови наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з 23.10.2012 р. по 09.02.2017 р., 7 років 3 місяці.
  3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Некрасов Костянтин Олександрович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку зі зміною чинного законодавства України, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 09.02.2017 р. Розмір пакету акцій 39.8375 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді члена наглядової ради Банку з 20.09.2002 р. по 09.02.2017 р., 14 років 4 місяці.
  4. Незалежний член наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку зі зміною чинного законодавства України, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 09.02.2017 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного члена наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 09.02.2017 р., 1 рік.
  5. Незалежний член наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку зі зміною чинного законодавства України, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 09.02.2017 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного члена наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 09.02.2017 р., 1 рік.
Обрано:
1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв Банку, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 09.02.2017 р., а також рiшення наглядової ради Банку 09.02.2017 р. (протокол № 14 вiд 09.02.2017 р.). Розмiр пакету акцiй 45.3651 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi ця особа обiймала за останнi 5 рокiв: голова правлiння ПАТ "Полтава-банк" з 22.03.1990 р. по 22.10.2012 р.; голова наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 09.02.2017 р.
2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв Банку, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 09.02.2017 р., а також рiшення наглядової ради Банку 09.02.2017 р. (протокол № 14 вiд 09.02.2017 р.). Розмір пакету акцій 0.0710 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: начальник Управління корпоративних фінансів ПАТ “Полтава-банк” з 01.02.1996 р. по 13.07.2015 р; голова наглядової ради з 10.04.2012 р. по 23.10.2012 р.; заступник голови наглядової ради ПАТ “Полтава-банк” з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р. та з 23.10.2012 р. по 09.02.2017 р.
3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Щербак Людмила Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв Банку, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 09.02.2017 р., а також рiшення наглядової ради Банку 09.02.2017 р. (протокол № 14 вiд 09.02.2017 р.). Розмір пакету акцій 0.4008 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: головний бухгалтер ПАТ “Полтава-банк” з 22.03.1990 р. по 01.02.2017 р.; член правління ПАТ “Полтава-банк” з 22.03.1990 р. по 01.02.2017 р. 
4. Незалежний член наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв Банку, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 09.02.2017 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: з 22.10.2004 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та ніде не працювала; незалежний член наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 09.02.2017 р.
5. Незалежний член наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв Банку, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 09.02.2017 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: керівник проекту з розвитку відділень м. Полтава з 22.03.2011 р. по 08.07.2012 р.; керуючий відділення № 26 ПАТ “Полтава-банк” з 09.07.2012 р. по 25.11.2013 р.; з 26.11.2013 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та ніде не працювала; незалежний член наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 09.02.2017 р.
  III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління ____________ В.С. Переверзев 10.02.2017 р.  
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  
М.П.

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #12 Надрукувати
ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
1.3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
1.5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
  II. Текст повідомлення
1. 27 січня 2017 р. Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (протокол № 9 вiд 27.01.2017 р.) було прийнято рiшення про змiну посадових осiб Банку, а саме: - припинити повноваження члена правління Щербак Л.І. з 02.02.2017 р. у зв’язку з припиненням нею повноважень члена правління з 02.02.2017 р. за власним бажанням згідно поданої заяви від 20.01.2017 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Розмiр пакету акцiй 0.4008 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi члена правлiння Банку з 22.03.1990 р. по 01.02.2017 р., 26 рокiв 10 мiсяцiв. Замiсть звiльненої посадової особи членом правлiння Банку нiкого не призначено.
2. Наказом голови правлiння ПАТ “Полтава-банк” № 415 вiд 27.01.2017 р. було звiльнено головного бухгалтера Банку Щербак Людмилу Iванiвну 01.02.2017 р. за власним бажанням згiдно поданої заяви вiд 26.01.2017 р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Розмiр пакету акцiй 0.4008 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi головного бухгалтера Банку з 22.03.1990 р. по 01.02.2017 р., 26 рокiв 10 мiсяцiв. 
3. Наказом голови правлiння ПАТ “Полтава-банк” № 416 вiд 27.01.2017 р. призначено в.о. головного бухгалтера ПАТ “Полтава-банк” Носенко Надiю Володимирiвну з 02.02.2017 р. на строк до погодження її кандидатури на посаду головного бухгалтера Банку Нацiональним банком України. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Розмiр пакету акцiй 0.2884 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв обiймала наступнi посади: заступник головного бухгалтера - начальник Управлiння облiкових операцiй та статистики ПАТ "Полтава-банк" по 01.02.2017 р.
  III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління ____________ В.С. Переверзев 30.01.2017 р.  
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  
М.П.

 
<< Початок < Попередня 11 12 13 14 15 16 17 18 Наступна > Кінець >>

Всього 109 - 117 з 156

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>