Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
Положення про конфлікт інтересів Надрукувати
Положення про конфлікт інтересів >>
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #25 Надрукувати

                                                   ПОВІДОМЛЕННЯ

                                про виникнення особливої інформації емітента АТ “Полтава-банк”.

                                                         I. Загальні відомості

1.        Повне найменування емітента: Акціонерне товариство “Полтава-банк”.

2.        Код за ЄДРПОУ: 09807595.

3.        Місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

4.        Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63

5.        Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

6.        Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.poltavabank.com

7.        Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну типу акціонерного товариства.

                                                          II. Текст повідомлення

Рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне прийнято 14.03.2018 року рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (протокол № 1 вiд 14.03.2018 р.), а саме: вiдповiдно до вимог чинного законодавства України визначити тип товариства – приватне акцiонерне товариство. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 27 квiтня 2018 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне акцiонерне товариства "Полтава-банк". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - Акцiонерне товариство "Полтава-банк". Згiдно Статуту Акцiонерного товариства "Полтава-банк" (нова редакцiя): Органiзацiйно-правова форма Банку - акцiонерне товариство. Тип - приватне акцiонерне товариство. Мiсцезнаходження Банку: 36000, мiсто Полтава, вулиця Пилипа Орлика, 40-а.                           

                                                                         III. Підпис.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова правління  ___________    В.С. Переверзев                             02.05.2018 р.   

                                        (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)      (дата) 

М.П.

 

 
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року Надрукувати

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року>>

 

 

 

 

 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік Надрукувати

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік>>

 

 

 

 

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #24 Надрукувати

                                                   ПОВІДОМЛЕННЯ

                          про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

                                                         I. Загальні відомості

1.        Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

2.        Код за ЄДРПОУ: 09807595.

3.        Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

4.        Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63

5.        Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

6.        Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com

7.        Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

                                                 II. Текст повідомлення

    Згiдно рiшення наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” (далі – Банк) (протокол № 25 від 16.04.2018 р.) та згiдно Статуту Банку вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Банку, а саме:
Звільнено:

1. Голова правлiння - Переверзев Вiталiй Станiславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi  5 років. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який призначався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 2. Перший заступник голови правління, член правління - Гофман Вячеслав Вiтеславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 24 роки. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який призначався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно Статуту Банку. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 8,9225 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 3. Заступник голови правління, член правління - Бобилков Олег Володимирович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 16 років. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який призначався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно Статуту Банку. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,3320 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

4. Заступник голови правління, член правління – Монастирний Сергій Володимирович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 3 роки. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який призначався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

5. Член правлiння  - Вірстюк  Юрій Ярославович, головний бухгалтер Банку. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 7 місяців. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який призначався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6. Член правлiння  - Тютюнник В’ячеслав Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi  2 місяці. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який призначався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

7. Член правління - Вiрченко Марина Юрiївна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посадi 6 років. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який призначалась, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Призначено:

1. Голова правлiння - Переверзев Вiталiй Станiславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала за останнi п’ять рокiв: голова правлiння Банку.

2. Перший заступник голови правління, член правління - Гофман Вячеслав Вiтеславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 8,9225 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала за останнi п’ять рокiв: перший заступник голови правлiння Банку, член правління Банку.

3. Заступник  голови правління, член правління - Бобилков Олег Володимирович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,3320 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала за останнi п’ять рокiв: заступник голови правлiння Банку, член правління Банку.

4. Заступник  голови правління, член правління - Монастирний  Сергій Володимирович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Часткою у статутному капiталi Банку не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала за останнi п’ять рокiв: заступник голови правлiння Банку, з 08.06.2015 р. член правління Банку.

5. Член правління -  Вірстюк Юрій Ярославович, головний бухгалтер Банку. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Часткою у статутному капiталi Банку не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала за останнi п’ять  рокiв: з 26.11.2009 р. головний бухгалтер - начальник управлiння бухгалтерського облiку i контролю Полтавської обласної дирекцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль"; з 26.12.2016 р. керiвник фiнансово-економiчної служби ПП "Прем'єр Сакс; з 14.06.2017 р. провiдний економiст вiддiлу бухгалтерського облiку i контролю за активно-пасивними операцiями з юридичними особами Банку; з 21.08.2017 р. головний бухгалтер Банку; з 28.08.2017 р. член правління Банку.

6. Член правлiння -  Тютюнник В’ячеслав Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала за останнi п’ять рокiв: В Управлінні НБУ в Полтавській області: з 21.07.2008 р. головний економіст відділу банківського нагляду; з 22.07.2013 р. заступник начальника відділу банківського нагляду. В НБУ: з 20.04.2015 р. головний економіст третього відділу інспектування банків Департаменту інспектування банків. В  ПАТ “Полтава-банк”: з  11.03.2016 р. провідний економіст служби фінансового моніторингу; з 01.11.2017 р. заступник начальника служби фінансового моніторингу; з 01.02.2018 р.  т.в.о. начальника служби фінансового моніторингу; з 01.02.2018 р. член правління Банку.

7. Член правлiння - Вiрченко Марина Юрiївна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обіймала за останні п’ять рокiв: начальник вiддiлу бюджетування, аналiзу та управлiння ризиками Банку, член правління Банку.

                                                                         III. Підпис.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова правління  ___________    В.С. Переверзев                             17.04.2018 р.   

                                        (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)      (дата) 

М.П.

 

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 1 - 9 з 127

Відділення


Акційні пропозиції