Увійти до Веб-банкінгу АТ Полтава-Банк - Інформація АТ Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
Пропозиція акціонера який володіє більш як 5 % акцій Надрукувати

                           

 

 

 

                                Пропозиція акціонера який володіє більш як 5 % акцій

                                                      АТ «Полтава-банк».

 

 

       Внести зміни до пунктів проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Полтава-банк» які відбудуться 16 квітня 2020 року, наступними проектами рішень:

П.6 Чистий прибуток Банку за 2019 рік у сумі 123 252 966 грн. 56 коп. направити:

        - в резервний фонд Банку – 6 164 106 грн. 81 коп.;

        - на збільшення статутного капіталу – 68 231 250 грн. 00 коп. 

        - на виплату дивідендів за привілейованими акціями – 23 000 грн. 00 коп.;

        - на виплату дивідендів за простими акціями – 17 814 609 грн. 75 коп.

        - залишити без розподілу частину прибутку -  31 020 000 грн. 00 коп.

П.7 Збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій   

       (нова номінальна вартість – 0,55 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу 

       частини прибутку 2019 р. в сумі 68 231 250 (шістдесят вісім мільйонів двісті тридцять 

       одна тисяча двісті п’ятдесят) грн. 00 коп. З урахуванням  підвищення номінальної вартості 

       акцій статутний капітал Банку буде сформовано у розмірі 416 968 750 (чотириста

       шістнадцять мільйонів дев’ятсот шістдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят) грн. 00 коп.

П.8 Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій – 0,55 грн.(Додаток №1; 

       Додаток №2).

П.9 Затвердити розмір річних дивідендів на одну просту акцію, який складає – 0,023506 грн.

П.10.1 Внести зміни до Статуту Банку в т.ч. пов’язані із збільшенням статутного капіталу, 

      шляхом підвищення номінальної вартості акцій, затвердити нову редакцію Статуту Банку.

      Читати в такій редакції пункт 4.3. Статуту: Статутний капітал Банку становить 416 968 

      750,00 (чотириста шістнадцять мільйонів дев’ятсот шістдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят)

      гривень, сформований за рахунок грошових внесків і складається з 758 125 000 штук акцій 

      (250 000 штук акцій привілейованих та 757 875 000 штук акцій простих), номінальна  

      вартість однієї акції 55 (п’ятдесят п’ять) копійок.

                                             

 

 

Голова правління

АТ «Полтава-банк»                                                                 Переверзев В.С.

 

Більш детальна інформація в файлі за посилянням>> 

 

 
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 16 квітня 2020 Надрукувати

 

Акціонерне товариство  “Полтава-банк”,  місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а,

повідомляє про проведення річних загальних зборів  акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2020 р. о 16.00 за адресою:

36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, зал засідань.

Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 16 квітня 2020 року з 15.30 до 15.55.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 квітня 2020 року.

Проект  порядку  денного:

 1.   Обрання лічильної комісії загальних зборів.

 2.   Затвердження регламенту загальних зборів.

 3.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.

 4.   Затвердження річного звіту Банку.

 5.   Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 6.   Розподіл прибутку за 2019  рік та визначення частини прибутку що направляється на 

       збільшення статутного капіталу Банку.

 7    Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної

       вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

 8    Підвищення номінальної вартості акцій.

 9.   Затвердження розміру річних дивідендів.

10.  Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом

       підвищення номінальної вартості акцій. Викладення Статуту Банку у новій редакції.

11.  Припинення повноважень наглядової ради Банку.

12.  Обрання членів наглядової ради Банку.

13.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових  договорів (контрактів) з членами

       наглядової ради Банку. Встановлення розміру їх винагороди.

14.  Затвердження Положення про правління Банку (нова редакція).

15.  Затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради Банку.

16.  Затвердження кодексу Корпоративного управління (нова редакція).

 Проекти рішень з питань порядку денного:

 1.Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Хоменко О. В.; члени лічильної комісії – Гнатченко Н. А., Кутова О. О.

 2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: з кожного питання порядку денного оголошується доповідач; час для доповіді встановлюється   до 5 хвилин; час для виступів учасників у обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин; заяви, питання з порядку денного – в письмовому вигляді надаються в президію зборів.

 3. Затвердити звіт наглядової ради Банку.

 4. Затвердити річний звіт Банку.

 5. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

 6. Чистий прибуток Банку за 2019 рік у сумі 123 252 966 грн. 56 коп. направити: в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 6 168 939 грн. 37 коп.; на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) – 90 975 000 грн. 00 коп.; на виплату дивідендів за привілейованими акціями (рахунок 3631) – 23 000 грн. 00 коп.; на виплату дивідендів за простими акціями (рахунок 3631) – 26 086 027 грн. 19 коп.

7. Збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість – 0,58 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку 2019 р. в сумі 90 975 000 (дев’яносто мільйонів дев’ятсот  сімдесят п’ять тисяч ) грн. 00 коп. З урахуванням  підвищення номінальної вартості акцій статутний капітал Банку буде  сформовано у розмірі 439 712 500 (чотириста тридцять дев`ять мільйонів сімсот дванадцять тисяч п’ятсот) грн. 00 коп.

8. Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій – 0,58 грн.(Додаток №1; Додаток №2).

9. Затвердити розмір річних дивідендів на одну просту акцію, який складає – 0,03441996 грн.    

10.1 Внести зміни до Статуту Банку в т.ч. пов’язані із збільшенням статутного капіталу, шляхом підвищення номінальної вартості акцій, затвердити нову редакцію Статуту Банку. Читати в такій редакції  пункт 4.3. Статуту: Статутний капітал Банку становить 439 712 500,00 (чотириста тридцять дев`ять мільйонів сімсот дванадцять тисяч п’ятсот) гривень, сформований за рахунок грошових внесків і складається з 758 125 000 штук акцій ( 250 000 штук акцій привілейованих та 757 875 000 штук акцій простих), номінальна вартість однієї акції 58 (п’ятдесят вісім) копійок.

10.2. Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

10.3. Уповноважити голову правління Переверзева В. С. підписати нову редакцію Статуту.

10.4.  Підготувати пакет документів для погодження нової редакції Статуту Банку в НБУ та для державної реєстрації.

10.5. Підготувати пакет документів для реєстрації випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11.Припинити повноваження наглядової ради Банку – Некрасова О.В.,Нелюбіна В.Ю.,Щербакова В.К.,Вакули О.Л.,Котенко О. Г.

12. Обрати наглядову раду Банку строком на три роки. Члени наглядової ради Банку обираються кумулятивним голосуванням.

13.Затвердити наступні умови трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Банку: здійснювати свою діяльність  відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про наглядову раду Банку.  

Встановити розмір винагороди членам наглядової ради на місяць: голові наглядової ради – 28 000,00 грн., заступнику голови  наглядової ради – 21 000,00 грн., секретарю наглядової ради –  16 000,00 грн., члену наглядової ради – 12 000,00 грн., члену наглядової ради – 8 000,00 грн.

14. Затвердити Положення про правління Банку (нова редакція).

15  Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради Банку.

16. Затвердити кодекс Корпоративного управління (нова редакція).

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів та проектами рішень з цих питань, можна  у робочі дні  за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, кімната для переговорів, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва  з 13.00  до 14.00.   

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів: www.poltavabank.com. Відповідальна особа –  Монастирний С.В.  Довідки за телефоном (0532) 612-037.

 Станом на 04.03.2020 р. - дату складання  переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ “Полтава-банк”, отриманого Банком від ПАТ «Національний депозитарій України» 05.03.2020 р. загальна кількість акцій складає 758 125 000 (сімсот п’ятдесят вісім мільйонів сто двадцять п’ять тисяч) штук, у тому числі: 757 875 000 (сімсот п’ятдесят сім мільйонів вісімсот сімдесят п’ять тисяч) штук простих іменних акцій та 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук привілейованих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій складає 752 562 658 (сімсот п`ятдесят два мільйони п’ятсот шістдесят дві тисячі шістсот п’ятдесят вісім) штук, у тому числі: 752 424 658 (сімсот п`ятдесят два мільйони чотириста двадцять чотири тисячі шістсот п’ятдесят вісім) штук  голосуючих простих іменних акцій та 138 000 (сто тридцять вісім тисяч) штук голосуючих привілейованих іменних акцій.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Банку.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Для участі у загальних  зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); доручення на право участі у загальних зборах  (для представників юридичних і фізичних осіб).                                                                                                                         

 Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

                                                                                                                                                                           Наглядова рада                            

 
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2019 року Надрукувати
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2019 року>>
 
Особлива інформація емітента Надрукувати
Особлива інформація емітента >>
 
Особлива інформація емітента Надрукувати
Особлива інформація емітента >>
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 1 - 9 з 158

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>